Goudsche Courant, woensdag 29 augustus 1894

leiders in verschillende tanden b Dogèto en die juist een groot gevaar oplevert Haar optreden en haar daden znllen nauwkeurig moeten worden nagigaaa Voor de werk lieden vereenigingen die wars zyn van het socialisme is nn zeker meer dan ooit de tyd aangebroken om flink op te treden Zy moeten trachten hun gelederen aan te vullen en alle voorstanders van geleidelyke vooruitgang en verbetering tot zich te trekken Dlreete Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdlenst 1894 95 Aangevaogeo 1 Mei TUd vao Greenwicli GOUDA ROTTËKDAU KOTTBRDi M G O B D i 10 17 11 60 110 87 10 84 10 41 I 10 47 18 08 8 08 18 81 89 86 41 60 l OODDA DEN HAAO 9 87 16 4 18 11 HM 1 01 l 9 89 i U 4 46 6 S7 6 69 7 19 1 13 1 18 1 84 1 88 1 88 10 0711 87 18 4118 811 48 1 67 8 66 t 86 6 85 5 65 6 417 43 10 1611 38 11 43 aOI PA CTBECHT 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 83 8 513 18 4 47 5 83 6 57 7 46 8 38 10 14 10 88 11 0 8 37 6 87 7 69 10 97 11 17 8 46 8 11 6 04 5 45 6 818 07 8 SS 10 85 8 41 lOJl U 46 1 80 8 08 8 88 3 60 5 89 6 816 66 8 88 9 1110 68 11 10 6 O V D A A MSTJiRDAM I 8 8lt 10 061 10 66 I8 II1 8 6I1 4 47 6 88 7 46 10 14 9 10 10 66 18 1 1 8 40 1 46 6 81 48 11 18 Ml 11 10 11 84 1 18 l il 9 1 11 88 I op de in het Kod Zofil Bot GeuootBchap te sGraTenhoge thand geopeade tentoonstelling TBn TOgeli is ook iets zeer merkwaardigs te sien voor liefhebbers der aohoone knnit namelijk een vercameling Tan circa 140 teekeniagen in waterverf van tropische vogels sodere diereu en planten Desa naar bet leven geteekeudeafbeeldingen werden tydens het beheer der O I Compagnie taatchen de jaren 1754 en 1761 op Oeylon en Java vervaardigd door een jonge klearling de Bevere genaaoi en mnntte uit door weergaloos fijue en na wkeurige bewerking terwyl de kleuren ondanks het tgdsverloop van an derhalve eeaw nog even frisch behouden zyn als waren zy Existeren aangebracht Vrydagmorgen jl werden ten kantore van de kassiersfirma Jan Blydesteyn en Zoon te Utrecht ter beleening aangeboden 4 obligatiën f 500 3i pCt gemeente De Bilt Deze stukken aan den chef der firma verUiuuu Uekeu hem terstond te zijn vry uhuwkenrig nagemaakte vatsohe obligatiën hetgeenlater door den burgemeester van de gemeenteDe Biit werd bevestigd U D Het gemeentebertuar van Helder is voornemens te bewerken dat de daar vroeger bestaan hebbende Normaalschool weder in t leven zal worden geroepen Naar aanleiding van dit voornemen hield de Heldereche afdeeling van den Bond van Nederl onderwijzers Zaterdagavond oen openbare vergadering waarin de opleiding tot onderwgzer aan Normaalscholen ala onvoldoende en ongewenscht werd gebrandmerkt De beer Ketelaar van Amsterdam leidde de discussie in Ten slotte werd met bgna algemeene stemmen de volgende motie aangenomen De vergadering gehoord de inleiding en de daarop gevoerde debatten spreekt hare afkeuring uit over de oprichting van normaallesaen Welke talrijke toepassingen de photograpbie tegenwoordig vindt bl kt uit een voordracht te Frankfort a M dezer dagen voor eene vereeniging van photografen gehouden Met behulp van een sclopticon werden de toeschouwers gevoerd in een mynscbacht waar de geolof yne onderzoekingen doet by magnesiamlichtj hoog in de lucht wear door photografie eene rookkolom van 83 K M hoogtis boven een vulkaan werd ontdekt in den mikrokosmas die bloedlichaampjes hnarpuntea en haarwortels onderzocht om misdaden op het spoor te komen in deu makrokosmus die door beschouwing van verre nevelvlekken de ontataanstheorie van het heelal tracht nh te vorscbeo in de rechtzaal waar de valschheid van bankpapier door photograpbie wotdt aangetoond bij wedstryden en turnfoesten waar momentbeelden allerlei standen en bewi ingen duidelyk maken in de stadeerkamer van den natuurkundige die bliksemschichten meet em ontleedt of spuctruma bestadaerd by den Egyptoloog die den duizendjarigen papyrus niet meer oorspronkelyk maar ia lichtbeeld ontcyfert Ten slotte werd de photograpbie in kleu en besproken dte zeker spoedig hare toepassing zal vinden Set toekomstige lot onzer beenen baart den geneefscfaen hoogleeraar Ëmile Ynng groote bezorgdheid Deze geleorde zegt namelyk zich vast overtuigd te houden en by ia er diep bedroefd over dat de menschen binnen duizend jaren de lichtzinnige wereld zal zeggen wie dan leeft die dan zorgt het gebruik der onderste ledematen zullen hebben verleerd en dat onze boenen mita zy nog tot ontwikkeling komen slechts ala ornamenten van het lichaam dienst snllen doen Yong grondt dit hierop dat de menschen een steeds grooteren afkeer toonen van het persoonlyke pbysische loopen Stoomkracht electriciteit velocipedes enz hebben ons het loopen ontwend en de toe 8 86 8 48 8 49 8 68 06 1M 7 8i 7 sa 7 4 7 66 Qoada Moordnolit Kiaawerkerlc OlIMUa 7 Botterdun 6 1 10 t l 6 88 6 88 lotttrdui Oapelle Niaiiirarknk Itoordraoht Soodl 11 98 Ooudi 7 80 8 40 o Zsr U 7 4S 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 68 01 N dL d e O Voorb 8 07 18 Hl e 8 18 18 9 8 Good 6 86 6 10 7 66 Oudtv 6 60 8 E4 Waarden 6 69 7 08 8 1S UtraoM 1 18 7 Jl 8 88 Oouda 8 40 Amitaidam Wp 7 61 I ai I U Bultniii komstige geslachten znlleu besiunrbare locht sohip wagens vóór hun ramen vinden en electrische haarkoetsiers voor hnn huisdenr en deze verkeersmiddelen zullen zoo goedkoop zyn dat men zefzeergemakkelyk voor privaatgebruik zal kunnen aanschaffen Alsdan zal het met de beenen gedaan zyn Onze beenen zulten als overbodige aanhangsels waarvan men geen gebruik maakt ban voortbewegende kracht verliezen zy znllen verachrompelen en wie weet eenmaal geheel verdwynen Daarentegen zullen onze armen aan kracht en lengte winnen m a w de mensch keert tot den aapvorm terug Hoe gelukkig voor ona en onze nakomelingen dat er ten minate nog tien eeuwen noodig zijn eer het zoo ver is als het zoo ver of niet nog verder komt dat namalyk de geheele menach verdwenen is Het zyn by lange niet alle anarchisten die zich dien naam ge eu Velen onder hen zyn gewone inbrekers die zich uitgeven voor anarchisten voor aanhangers der leer alzoo zich zeker air van fataoenlykheid willaode geven om niet op ééne lyn gesteld te worden met hunne gildebroeders de gewone inbrekers die den brai geven van alwat fatsnenlyk is of zoogenaamd fatsoenlyk Drie lieden van de eerstgenoemde soort waardige leerlingen van Ortiz ia breker anarchist by uitnemendheid stonden Woensdag voor het hof van gezworenen te Parys terecht wegens gek walificeerden diefstal Zy hadden den 3 November s nachts ten oen nre te Saiot Oueen ingebroken by zekeren Delarnelle een grysaard van 83 jaren huishoudende met eene dienstbode van 68 jaar Terwyl twee der inbrekers de meubelen doorzochten hield de ander Faoéon een jongman van 20 jaar dieu men voor een jongeling van zestien zou houden met een degenstok in de hand de wacht tusschen de beide ledikanten en ging daar aan het oreeren Wy ontstelen n niemendal sprak hy wy willen alleen teruggave van hetgeen gy reeds al te l ig bezeten hebt Het mag nu wel onze beurt heeten om er wat vau te genieten Als wy nemen hetgeen wy bet recht hebben ook eens te bezitten dan herstellen wy eene onrechtvaardigheid die te onzen nadeele bestaat Proodhon heeft wel geschreven laPropriété c est Ie vol maar gelyk men ziet de veelbelovende Fanéon paste het nog eenigszins anders toe Delaruelle zocht den oreerendan voorganger en zyne beide metgezellen aan het verstand te brengen dat hy zyn leven lang gewerkt had om een klein fortuintje byeen te brengen maar zyne woorden bleken niet bestand tegen de vooropgezette leer Het vertrek werd dus geplunderd Den volgenden dag hadden de inbrekers uït de bladen vernomen dat zy niet de hand gelegd hadden op een pakket met papieren van waarde op f cne andere plaats in de wuning geborgen Zy brachti n nu den volgenden nacht op uieow een bezoek aan Delarnelle Wy willen uw geld bprak Fanéon die weer de redenaar en het hoofd der kleine bende waa 10 66 ll Oi U OB 11 18 11 86 U S8 t 88 11 06 9 46 8 18 10 08 10 11 7 46 9 37 11 05 11 18 9 49 6 11 6 16 6 88 6 31 8 8 10 10 80 Dü aardbeving die in Japan op het einde der vorige maand woedde was vad grooteren omvang dnn men e rst meende Thans komen berichten van niet minder dan 3788 huizen die in Tokio zyu ingestort De bodem is op 96 plaatsen opengespleten de gebouwen der Duitsche Engelsche en Italiaansche gezantschappen zyn onbewoonbaar geworden Het paleis des keizers dat van hout gebouwd is bleef verschoond doch de paleizen der prinsen Komatsu Kita irakowo en Kanin zijn zwaar beschadigd Het aantal der te betreuren menachenlevBos is gelukkig gering namelyk 24 Te Yokohama richtte op den dag der aardbeving een brand dia lOOÜ huizen vernielde groote schade aan Ook hier stortten nog huizen in ten gevolge van da aardbeving echter trad deze hier niet zoo hevig op als te Tokio Te Jarealow in Rnaland zyn 2 arbeiders reip tot 2 en 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat zy by gelegenheid van een volksfeeat de kleederen van een man die in een herberg danste met petroleum overgoten en aangestoken hadden waardoor de linkerhand en de benedaoarm van den ongelukkige afbrandden Te Zwolle is gisteren de Sociaaldrmocra tische arbeiders party in Nederland geboren De trein wacht niet Achttien jaar blond baar blauwe dwepende oogen een lach om de roode tipjes een charmante gestalte ziedaar de benijdenswaardige eigenschappen van Clara Fournier die sedert 14 dagen de kostschool verlaten heeft de eigen schappen van de eenige dochter van een rykeu mnl n ftr uit den omtrek vau D Niets 18 zoo poëtisch als een molen op het platteland waarvan de stilte nagenoeg niet verstoord wordt door het eantnuig getiklak of het regelmatig geklots van water Clwa vond die poëzie varrukkelyk £ r was een drukte van belang in huis gedurende de eerste dagen van baar terugkomst Men maakte visites men gaf dinars alles ter eere van de ex penaionaire Dat duurde wet een veertien diigen Daarna werd allea langzamerhand weer stil by deu moten achter welken zich een groot buiten uitstrekte met breede rechte allées vrucht en andere booiuen en een schaduwrijk boschje Daar hield het jonge meisje zich vaak op By het laatste Kerstfeest bad haar vader op aanraden van den zoon van aan zijner vrienden haar als Kerstgeschenk gegeven de werken van Lam ar line de groote dichter reeds byua vergeten als behoorde hy tot een andere eeuw opende der pensionnaire nieuwe gezichtspunten en deed haar droomen oneindig droomeo Ëena aan het ontbijt zei haar moeder Herinnert ge u neef Albert Dkt geloof ik wet Dat was een bekentenis uit het hart voortgekomen even vrijmoedig als naïef Clara bloosde en door beur haren van het voorhoofd tot dan nek gevoelde zy die gewaarwording die veroorzaakt wordt door een mengeling van verlegenheid en vreugde Hy komt ons dezer dagen bezoeken hernam mevrouw Foornier Welk een geluk wilde Clara uitroepen Zy vergenoegde zich met het slechts te denken Waarom Omdat zy de Meditations c gelezen had Maakt de poëzie iemand geveinsd Misschien als het da liefde gefdt I Clara antwoordde met een gewilde onverschilligheid Het ia tnea jaar geleden dat ik hem niet gezien heb wat zal hy veranderd wezen I Niet meer dan gy I merkte de moeder op terwyl zy een lilik van bewondering wierp op haar dochter gy waart aanvallig toen hy heenging thans zyt ge schoon Clara maakte dat zy wegkwam in den tnin en in de schaduw van het boschje verborg zy haar hooge gelaatskleur en geloofde zy het kloppen van haar hart te bedwingen zyging zitten opende bet galiefkoosda boek maar kon geen letter lezen n Albert kwam spoediger dan men verwacht had by kwam terwyl zy nog aan ham zat te denken Een kraet van vrangda en schrik tegelijk ontsnapte haar Haar wangen werden van bl zand zoo rood als een pioen Bevend stond zy op Albert de opvergetelyke neef greep sans fa oD haar beide handen en kuste haar op de wangen dat bet klapte Hij was student in de medicynen zonder eenig serieus plan nog hy had in zich ontdpkt een neiging voor He stodie der jenee Ruim 50 geestverwanten hadden voldaan aan da oproeping vap het 12 ta1 dat zich van den Sociaaldemocratischan Bond heeft afgescheiden omdat de leiders van dezen den anarchistischeu weg zyn opgegaan en een onprac tische taktiek volgen Door ooderteekening van het formulier der oproeping waarin cok deelneming aan ilen politieken stryd en verovering van bet kiesrecht als middel ter bereiking van den sociaal dam ocratischen heitetaat werden genoemd gaven de optrekomencn hun toetreding tot de nieuwe party te kennen Het zal nu moeten blyken of het gros der leden van den S D Bond at dan niet tot de nieuwe vereenigiug overgaat Vermoedelyk za men daarover eerst kunnen oordeelen als de voorgenomen groote internationale meeting te Amsterdam wordt gehouden en het program der vereeniging is vastgesteld waarvan het opstellen aan een comité van wetenschappelyke manu3n dar party de heeren Van der Goos Vliegen Van Kot Van Helsdingen en mr Troelstra is opgedragen Gelyk te verwachten was kwam in het debat over de grieven tegen den Bond van Domela Nieuwenhuis een en ander aan den dag Het eigenaardigste was wel dat de groote macht van het kapitaal c ook daar gebleken was Ëéu man was rijk genoeg geweest ar een blad op ua te houden en t gevolg daarvan is geweest dat men door dik en dun met dat orgaan moest meegaan c Daarom was men zoo voorzichtig te besluiten eerst te zorgen voor de middelen uit eigen kring alvorens een eigen blad op te richten Een tweede erkentenis was dat d6 jongens € zooveel kwaad aan de party hebben gedaan zoodat men er over sprak hen te weren Zy zullen echter toch wOrden toegelaten omdat zy zich anders toch zullen vereenigen maar man zal trachten da vroegere footen te voorkomen Dan werd nog over het verdonkeremanen van het begrafenisfonds door den Centralen Kaad gemompeld in verband met het ontslag dat aan den voorzitter der vergadering den heer Vliegen als beheerder vao dat fonds was gegeven enkel omdat hy zich had afgescheiden Daar da verstandhouding tusschen do leiders van dtfn ouden Bond en de doIeerendeo niet ai te best is zal ireu over deze Panamazaak nog wel meer vernemen De afgescheidenen hebben verder gezorgd dat men niet in t onzekere behoeft te zijn over hun richting Dat was trouwens reeds in de oproeping geschied en het is vrij overbodig het Handelsblad o te willen genezen van den waan alsof wy in de leden der nieuwe party vrienden hebben te zien Intagflodeel da strijd begint na eerst recht Tot dusver had de maatschappy meer met straatromoer en jongensachtigheid te kampen dan met een ernstige party De nieuwe partij geeft niets op van de aspiraties der otide alleen wil zy andere middelen gebruiken Zy wil niet uitsluitend een rnmoerige ravolutionnaire party zyn maar ook aan het staatkundig leven deelnemen Dat laatste zal behalve de worsteling met de onde party h ar genoeg bezigheid geven om het eerate voorloopig althans op den achtergrond te doen geraken £ n daarom verheugen wy ons in deze nieuwe phrase van ontwikkeling van het socialisme hier te lande At zal de etryd tegen de nieuwe party er zeker niet gemakkelyker door worden 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 5 66 6 03 8 10 6 17 6 S 7 10 13 68 1 06 l U i m l iS 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 4 10 7 80 lUO 11 80 1 46 1 66 8 08 8 00 8 16 4 45 4 65 6 08 5 09 6 16 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 18 40 3 10 8 48 4 08 6 61 4 40 GOUDA 8 80 10 0 DEN H A A 6 B 4Ö 10 18 U 3S 18 16 1 88 8 15 8 46 8 48 4 15 4 48 5 17 7 8 06 9 86 10 10 H ge 5 48 7 80 7 43 9 8 Voorb 8 54 y ir N dL d5 69 Z iS gw6 08 Bl Kr 6 14 Ze H 6 19 De nieuwe party wordt nl een onderdeel van de internationale organisatie welke de 10 18 4 48 7 06 7 11 7 80 7 8 7 81 5 10 30 10 36 10 41 9 81 10 5 0 1 44 1 4 1 68 8 04 8 09 Guida 6 807 6 8 13 9 68 10 1610 68 18 0818 45 8 80 8 45 8 15 4 18 4 48 5 80 6 47 7 48 8 36 10 10 10 B T E ï O H T 6 O B D A 10 7 89 4 4 86 7 10 1 M i i Ml lUO IUtrtolit 6 33 7 50 9 63 11 84 18 08 18 60 8 56 8 10 8 58 4 48 6 86 8 0 8 5010 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 18 84 4 16 1110 61 ündewater 7 07 8 1 10 84 18 48 4 84 9 1 uda 7 80 8 38 0 94 10 87 18 0 18 66 1 88 8 87 3 50 4 37 6 80 7 08 8 419 8811 07 AH8TSXDAH eOUDA Amalcrdam CS 8 i 9 40i U lOa 11 97 8 40 4 10i Amtardan Wp 6 60 8 16 ll 11 11 11 48 B lt 4 88 Oovda 7 10 9 04 10 44 18 1 11 1 1 10 i M kunst om daardoor eenige jaren vroolyk in iaiden te kunnen doorbrengen waar hy leefde een leven zonder zoggen Wel l nichtje zei hy wat ben je groot en mooi ik ben in staat je te aanbidden Zy zag hem aan een weinig verbluft Hebt ge de heerl ka dagen vergeten die we vroeger in dezen tnin doorbrachten en di uitstapjes die we samen hebben gemaakt O neen luidde baar antwoord £ d onze roeitochtjes waarby ik je wel eens bang maakte door te wiegelen en je te doen gelooven aan schipbreuk in de rivier weet je je die nog te herinneren Ja zeker Nu waarom valt ge ma niet om den hal zooals toen Waarom Iaat ge my n niet omhelzen Ik weet het niet Duivels wat is ze dwaas myn nichtje zé de stadent tot zichzelven En hy hernam Xiaat eens zien wat laaat ge Lamartine Dat ia heel mooi 1 Ho bo Vindt u dat niet neef Wet wel gaat ge me nu al met uc aanspreken ge houdt dus niets meer van my Zy wilde antwoorden Oh zeker zy hield op de lippen half geopend en blozend ais een kers Bevalt je dat niet dat ik niet van Lamartine hondt Ja Waarom Omdac ik van hem bond Nu ik vindt hem een echte huilebalk ow geliefkoosde dichter Als je Fraosch wilt lezen lees dan Alfred De Musset dat is nog iets I Zy zag hem aao zooals men het orakel aanziet in welks uitspraak men vertrouwen stalt Hy hield ineens op Zj vroeg Waardoor neef Ik zal u zyn werken zenden dan kunt ge oordeelen De studentikoze neef de ongeloovige spotter gevoelde zich eensklaps minder op zijn gemak tegenover dit onschuldige kïud De moeite het gesprek op een ander onderwerp te brengen werd hem bespaard oen vlugge voetstap deed het zand kraken van de laan die naar het boschje voerde en bijna terstond daarop kwam eeu jonge man met rroolyken glimlach en zachtaardig uitertyk bat tête a tate storen Gy verontechutdigt mg mejafTrouw zei hy Ik heb gehoord dat Albert gekomen was en kon der verleiding geen weerstand bieden hem dadelyk de hand te gaan drukken Mevronw uw moeder heeft me overigens permissie gageven Het jonge meisje stamelde mej zou onmogelyk kunnen zeggen welk antwoord dat moeielyk haar misnoegen kon erbergan De conversatie met een derde scheen haar weinig te behagen Zy gaf al zeer spoedig beiden jonge lieden hun vryheid Gy blijft dns alleen protesteerde neefzwakjes Ik ben niet alleen in de eenzaamheid antwoordde zy lachend terwyl zy Albert hetdoor hem gering geschatte boekjdeel toonde Maar toen zy alleen was opende zy het niet Zy had genoeg te doen door het luisteren naar het kloppen van haar hart en zich rekenschap te geven van haar gedachten waarby het baar bleek dat zy haar neef Albert den knapste aller mannen en den meest gewenacbte aller aanstaande ecbtgenooten vond Wat zyn vriend Jacques Koude betreft zy liet hem volkomen recht wedervaren hy waa een goede een knappe jongen zelfs maar welk een verschil van geest en van voorkomen met dien andere IH Gg hebt een allerliefste nicht zei Jacques terwyl hy met zyn vriend voortliep Ëen beetje kostschoolachtig een bakviacbje Daarmede wensch ik haar geluk Zy heeft nog geen maand geledeu de kostschool verlaten ge zoodt toch niet willeu dat zy reeda de vrymoedigheid en het zelfbewustzyn eener vrouw had 1 Toen ik u beiden daar straks gadesloeg wiat ge niet wat ik wet dacht Neen Dat ge een aardig paartje zyn zoudt Wat beb ïk gedaan Jacqnes riep de atudent op komisch wanhopigen toon dat ge er aao denkt my vóór leeftyd te ketenen zyt ge niet bymi vijfentwintig jaar Ia men dan al ood ULtta kan toch aw nichtje die weldra 19 jaar zal zyn aan geen grijsaard geven Over twee jaar zal ze twintig wezen wat nog beter zal zyn Dan zal ik een arnatig man een geneesheer misschien geworden zyn Clara ia een goede party ons fortuin is nagenoeg even groot de familierelaties verzekeren my een goede clienteele Waarschynlyk zal ik een gelukkig sterveling zyn maar ik heb den tyd er over na te denken Het komt my voor dat nw nicht beter verdient en ik geloofde u dol verliefd te vinden op haar Zoo maar in eena vroeg Albert lachend Clara ia lief zeker maar zy bezit niet die schoonheid die hen die haar zien terstond in vnor en vlam zet Jacques zeide niets meer dan een paar banaliteiten en beide vrienden hielden zich varder met niets and rs bezig dan met de wyze waarop 7y het verblyf te D van den aanstaanden geueesbeer zoo aangenaam mogelyk zooden maken Iedereen scheen gelukkig zelfs de arme Clara die zich door de aardigheden en complimenten van haar ueef gedurende de weinige oogenblikken dia hy by haar was liet iunemeo Toch wachtte zy een bekentenis iels als een huwelijksaanzoek voor de toekomst vergozeld van een eed van trouw Maar de laatste dag naderde zonder dat daarvan iets werkelijkheid geworden was Zy hoopte op het laatste uur dan op de laatste minuut Albert omhelsde iedereen au haar als iedereen Zy beefde zoo dat da neef hoe onverschillig ook het opmerkte Ik kom terug zei hij binnen een jaarCU ik ai u auliryvtin lageüjk u ih ik n da werken van Da Musset zend die ik u beloofd heb Zy vond den moed in het oogeublik tyda slechts dat haar restte te zeggen Zoodt ge my vóór ge vertrekt geen anderebe ofte doen neef Hy begreep haar maar hij wilde zich tot niets verbiudau zijn blik dien hij overal been liat dwalen vestigde bij eindelijk op de klok Nichtje vergeef my zei hij de trein iavoor hy wacht niet Eu nogmaals kuste h j haar op haar brandende wange i Ge hebt gelijk zeide zij Bepaald zij was dwaas Albert was reeds buitfn Hy riep haar toe Tot bat volgend jaar nichtje c IV Het studentenleven vooral dat van den student die weinig of niets studeort heeft zijn achaduwzyda zoo goed ala elk ander er zyn uren dat zelfs de pyp het koffiehois de galante avonturen den stadent tegenstaan Albert had een dier sombere dagen waarin alles mishaagt Hij was slecht gehumeurd opgestaan en met dan tabakszak in de hand had hij nog geen pypje gestopt De pyp lag by hem op een tafel vol met boeken en stoffige papieren Da tabakszak herinnerde hem an Clara Zijn nicht had hem geborduurd gedurende de acht dagen dat hy er vertoefde Toen ook herinnerde hy zich dat hij beloofd had het jonga meisje te schryven en haar de werken van Alfred do Musket te zenden hy gevoelde een soort berouw en nam zich voor zyu verzuim te herstellen nog dienzelfden dag een verzuim van meer daa acht maaqden Daar ward aan de deur geklopt Zyn hospita overhandigde hem eeii brief dieu Albert terstond aan het handschrift herkende als komende van zyn moeder Nauwelyks had hy oen paar regala gelezen of hy stond plotseling op de tafel en alles wat er opstond bijna omverwerpend Clara Fournier zoo achreef zijn moeder hem ging binnen veertien dogen trouwen hy zou worden uitgenoodigd tegenwoordig te zyn en men rekende er op dat hij niet zou mankeereu Albert gevoelde dat by boos werd Men zeide hem niet wie ziju nicht zou huwen Fen vlegel een lomperd waarschijntyk die niet voor haar kon bestemd zyn Want Albert zag haar niet meer als pensionnaire maar als een jonge bekoorlijke vrouw Hy had haar gouegtigaerd het was stellig uit spyt volgens hem dat zij in het buwelyk zich ging begeven Maar ik kan toch niet gedoogen dat zyzich aldus opoffert dacht hy niet zonder verwaandheid Twee uur later vertrok hij met een valies aan de hand eu een pakje onder den arm da werken van Alfred De Musset die hij iu der haast had gekocht om aan zyu belofte ta voldoen Clara ontving hem Hii vond haar vrootyk en opgewekt wat hij toeschreef aan zijn ocverwacbta komst Zy was byna vrouw wat mind r verlegen dan het vorig jaar bevalliger van voorkomtiii en met een blik en een glimlach die duidelyk de hoedanigheden van verstand en hart verrieden Ia het waar dat ge gaat trouwen nicht vroeg Albert Zeker ik wilde u juist uitnoodigen om op myn bruiloft tegenwoordig te zyn Dat is onmogelyk Toch is het zoo Met wien Met Jacqnes Ah de bedrieger Jacques Ronde Van je vrienden moet je het toch maar hebbeo Oh wat hebt ge een slecht geheugen ne l Hij is inderdaad zulk een edel menach dia arme Jacques dat hy my niet van zyn liefde heeft durven spreken vóór hy u ondervraagd had Als hy u verliefd had gevouden zon hy zijn geheim hebhen bewaard Ik ben u dns dankbaar dat ge hem gerustgesteld hebt en gevoel my innig gelukkig my bemind te weten door aulk een edel gemoed I Albert wierp het pak dat by by cich had op tafel Wat is dat vroeg Clara De werken van De Musset ik had ze u beloofd Dat is een beetje laat neef Jacques heeft ze my al gegeven toen ik hem over uw verzuim klaagde Kom nicht dat alles is slechts een droom niet waar Ge zult niet trouwen mat Jacques Ik smeak u Zy lachte Waarom Omdat ik u bemin ouidat ik als gy bij uw besluit blyft met den eersten trein vertrek eu nooit weer hier terugkom Zy keek naar de klok zooals hy een jaar geloden gedaan had Neef zeide zij de trein is voor en wachtniet R N ItolteolaDdsch üverzlcht De Amerikaanscbe post breugt eenige bescboDwingan van Ja ansche en Chiuetsche bladen over den oorlog Vela Japansche bladen raden der rageering kortweg Korea in te lijven en ook de Engelsche Japan Mail van Yokohama gelooft dat Japan in Kore zal blyven nadat het daar eenmaal vasten voet heeft gezet Van een zadelyk standpontMltascbouwd schrijft het blad ia zyn gedrag onverdedigbaar het stnat gelyk met hetgeen Engeland doet als hel Afrika in porties verdeelt voor zich on zijn buren Japan moet niet meer zoo dwaas zyn te beweren dat bet aan een me o se hi ie ven de bawpegredon gehoor geeft Zijue goede bedoeling beteek ent haat aan China zyn weldadigheid het in bezit nemeD van kostbaar land dat aan iemand anders behoort en zyn welwillendheid ontwikkeling van zyn eigen handel Dit küokt niet mooi maar het was het eenige altruïsme dat handaisvolken kenden sinds Rome Kartbago vernielde Engeland Indië annexeerde en Frankrijk een stuk van Siam nam c De Japan Gazettec viudt het edelmoedig vun Engeland zyne bemiddeling te hebben oangabodeu Een oorlog van een weak zou iedere fabriek in Japan sluiten een stryd van een jaar zou zyn kunsthandel ten onder brengen een lange oorlog zou een eind maken aan de geduchte mededinging die Japan deu Engelachen thans aandoet Dat Engeland onkiesche welwillendheid jegens China zou toouen zooals de Kokkio te Tokio beweert wil meu niet toegeven De Jiji yhimpo te Tokio dringt aan dat de Japansche rageering dagbladcorrespondenten naar de groote steden van Europa e Amerika zal zenden om de buiteulandsche bladen op de hoogte ta brengen van deu waren toestand Ook iu China stoken de dagbladen bat vuur aan De North China Daily New9 te Shanghai dringt aan dat de Chineesche rageering den oorlog met kracht zul doorzetten Toont zij zich zwak dan zou dit een opstand kunnen veroorzaken Het volk verwacht dat de Japanners door China eu Korea verdreven worden schrijft het blad en als dat niet ouverwyld gebeurt zal groote ontstemming in het land iv dUL gewekt f Zeeaj merkelyk is dat een ta Shanghai verschi fflid blad de Celestial Empire verwacht dat de Japanuers winnen zullen Zy gelooft dat omdat de Japansche regeariag niet onikoopbaar is Geld dat in Japan voor een bepaald doel bestemd wordt geeft men ook daarvoor nit Daarom staat hefr regeeringsstelsel er zooveel hooger dan in China waar de ambtenaren er niets in zien zich ten koste van den staat te verrijken met het noodzakelyk gevolg dat da grootste verwarring beerscht De zitting van het Eng parlement gaat uit als een nachtkaars In de slotrede wordt niets gezegd van de besluiten van het Huogerhois dat ook in deze zitting weder een aantal wetsontwerpen aan welke de regaering vlag en wimpel gehangen had in den grond heeft geboord of onttakeld Tot het laatst beeft de regeering eeue besliste raededeeling vermeden betretfende de wijs waarop zy de oorlogsverklaring aan het Hoogerbuis met welke de heer Gladstone uit het politieke loven scheidde denkt □ it te voeren Dit aftreden het conflict een openbaar geheim tusschen de aanhangers van lord Uosebery en die welke tegen een pair premier protesteerden het vooruitzicht van een strydvan nayver tusschen de deelen der meerderheid die byna aile teleurgesteld zyn door betschrale aandeel in den zittingstyd dat aanhuune geliefkoosde wetsontwerpen werd besteed dit alles schenen voorteekenen an een spoedigeontbinding Doch de zitting eindigt zouder het tromgerofièl waarmede zy begon lot eudeel maatregelen aan bet begin der zitting genomen worden weer ingetrokken Het ministerie van oorlog heeft de 8 uren dag in de kruitfabriek te Waltham weer afgeschaft Waarom vraagt de PalI Matl En waarom juist even vóór da verdaging van het Parlement zoodat er geen tyd meer is voor behoorlyke verkla ringen U de proef mislukt Open Tragen Zondag hielden 40 000 tot 50 000 mdnschea in Hyde Park eene betooging tegen bet Hoo gerhuis De radicale vrienden laten zich door de r eering niet zoo gemakkelyk afschepen De bezem is uit den hoek geroepen en de regeering schynt het wachtwoord in die Ecke vergeten De ongesteldheid van den czaar bestaat naar de Erauz Zeitnngc verneemt niet in de naweeën der longontsteking waardoor de czaar in den vorigan winter werd aangetast maar voor de influenza waaraan Alexander in het voorjaar leed Uit de influenza bleef een katarrh achter die niet bedenkelyk maar wel lastig was Onlangs harhaalda zich de aanval van influenza de ziekte duurde slechts kort maar da katarrh werd erger Daarby ktvam een zekere zenuwachtige overspanning die den toestand verergerde Profeasor Sakharyn van Moskou heeft darhatvn op een spoedige verandenug van lucht aangedrongen zoodat de czaar waarschynlyk vroeger dan eerst het plan was naar Kopenhagen vertrekt waar hy zich altyd byzondar wel bevindt Professor Sakharyn zal hem op reis vergezellen Of het inderdaad waar is wat onlangs werd gemald dat da ex koning Milan weer pogingen doet om den Sarvischen troon te beklimmen teneinde zijn zoon die van het regeeran genoeg zou hebben af te lossen Milan zplf laat verklaren dat het niet waar is Waarom zou ik weer willen ragearen zei hy ik heb immers vrijwillig afstand gedaan Al wat ik begeer ia lustig in Servië als ambteloos burger te leven en mij niet met de politiek te bemoeien Da jonge koning is beat n staat om te beoordealen wat hy doen of laten moet hy is nu een man en het praatje dat ik weer koning zou willen worden wordt rondgestrooid door mijne vijanden die my verdacht willen maken Dat er aan den ex koning nog veel verdacht te maken overblijft zulten zelfs zyne vrienden met darven beweren Zyn verklaringen hoe plechtig ook wekken geen vertrouwen meer en het feit zalf dat de oude beer in Servië bljjft zal altyd wel een hinderpaal wezen om het er rustig te doen zyn In BulgaryÜ houdt men zich nog met Zankotf bezig die zooals we reeds meldden pogingen doet om terug te keeren Dat men op zyn terugkomst niet erg gebrand ia blykt uit verschillende bladen die Zankoff aanraden om maar liever naar Rusland te gaan men kan hem in Bulgarye best missen Maar of men Zankoflf in Rusland gaarne terug ziet mag ook worden betwyfeld De Russische bladeo toch nemen bat den man kwalyk dat hy in zyn onlangs uitgevaardigd manifest vorat Ferdinand erkend heeft Dat heeft de Roasische regeering nog niet gedaan en men meent dan ook in Petersburg dat Zankofl we wat haastig met zyn erkennen is geweest Eu zoo zit de leider der Russische party leelijk in de knel In Bulgarye begeert men hem met terug en uit Rusland klinken hem verwytan tegen wat zal er met hem gebeuren Voorloopig moet hy geduld oefenen 346 Staats loterlJ 46 Klasse Trelïkiiig van Dinsdag 28 Augustus 18 4 No 12675 6000 No 107 1500 No 13174 m 14843 1000 No 12789 400 No 20406 200 No 283 S398 1168B eu 12190 100 Prijzen Vdn f 65 12 3055 5605 7992 10096 13365 16636 18760 2G8 U6 5600 8228 10696 1338 16065 18766 374 3H2 5775 8249 10747 13397 16680 18794 378 3162 6799 8281 10767 13418 16702 18812 a 3164 6813 8283 10766 13741 16712 18840 666 3209 6824 8297 10841 18783 16713 18862 564 8242 6886 8400 10911 13813 16714 18938 644 3246 6868 8410 10913 13851 16717 18946 671 3206 5872 8432 10918 13862 16736 18069 713 3279 6889 84tB 10920 13920 16765 18974 743 5314 6916 86DS 10987 13937 16867 18982 768 3351 6042 8612 11002 13968 16902 18986 878 34U 5965 8595 11114 14042 16920 19005 883 3489 6026 8697 11121 14077 17017 19047 900 3618 6147 8637 11174 14078 17028 19081 3619 6163 8724 11856 14138 17086 19107 3623 6184 8773 11316 14166 17146 19188 1009 3624 6185 8776 11319 1418J 17183 19134 1012 3778 6 6 8798 11486 14196 17186 191371067 3791 6459 8686 11475 14394 17233 191481069 3796 6464 8890 11520 14418 17386 l i oIIOO 3891 0505 8942 11580 14458 17246 1 199 1172 3906 6682 8996 11643 14492 17862 193871204 4037 6649 9063 11770 14503 17291 H358 1275 4043 6662 9127 11816 14616 17374 193871294 4080 6626 9169 11990 14535 17408 194661336 4095 6659 0952 11999 14589 17426 195761477 4150 6670 9261 12019 14502 17446 195631501 4170 3679 9280 12035 UeSl 17496 196491593 4325 6718 9366 18069 14684 175 7 197681603 4412 6775 9424 12213 14639 17649 198781673 4425 6863 9457 12889 14768 176ir 19917 1704 4427 6867 9486 12246 14888 17666 199411730 4452 6957 9612 18861 11851 17766 19996 1736 4B05 6949 9642 12266 14923 17771 20649 17S0 4607 7004 9706 12899 15132 17779 200641823 4614 7068 0738 18309 16138 1802 800681877 4641 7102 9797 13817 15146 18136 301061884 4644 7113 9800 12388 15195 18169 201181931 4676 7300 9924 13332 15335 18313 201871939 4587 7320 9999 18340 15823 18818 802678081 4687 7858 9986 18418 15540 18888 80894