Goudsche Courant, donderdag 30 augustus 1894

Dagrelijksche Stoombootdienst Rotterdam Leiden No 0443 33stè Jaarg6ii Donderdag 30 Augustus 18 4 mmim courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken S é De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier dne maanden is ƒ 1 26 firanco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte rl Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 16686 15571 15572 15607 15647 16666 16880 15890 15956 16998 16016 16116 10198 16885 16298 16368 16464 16611 16620 SUO 1U iSt 1770 ii73 4788 isa 47ao iSSO 48 4 36S 48 0 9418 4 88 S43e 6014 S440 SOS 2441 5108 i4S 5184 1648 5188 57 6i31 8587 6400 8638 6450 8654 5467 8726 6S0 8864 6624 3031 6698 3060 6597 18486 18448 18467 18495 18579 18694 186 7 18708 12803 18881 18868 12869 18003 18089 18060 131 0 13111 13116 13801 7879 10007 10038 100467489 100677439 10068 7481 10099 749710189 7644 10176 7600 10284 766110316769110386 7788 10354 7788 10877 7810 103957836 10410 7861 10454 7888 10481 7897 105717648 10689 ira88 80317 18239 20473 18244 80486 18867 80691 18286 20667 18318 20683 18326 20 40 18396 20764 18411 90788 18418 20850 18465 80859 18472 20873 18584 20892 18586 20980 18616 209S5 18607 80940 18633 30941 18644 80966 18669 6636 GBOOT £ SOBTEERING KIEÜWE FABAPIÜIES voor Dames en Heeren L van OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdaoi 27 AUGUSTUS Vor kn 93 108 im 98V 78 79 79 ll 74 961 61 6V 104 63 a 15 109 631 j loiVi loiy 86 650 607 101 9 1021 810 18S1V 8t l 108 101 138V 99 8 8 V 103 1011 192 1361 104 47 i 61V 138 lOOV 9 711 104 117 lOSV 1081 96 looy 139 133 ii Vi 961 631 86 88V 16 101 m iii i 108 40 681 loy 190 H8V 108 108 109V 103 116 118 87V I 107 I alotkoer 98 lOSVi 98 80 871 37 841 Nunu Cirt Had W 8 8 i dito dito dito 8 dito dito dito V HomA1 0bl aoildl 1881 88 4 Itxui IntobriJTiDg 1862 81 6 OomNft Obi la pspior 1868 6 dito in zilver 1868 6 Faarasit OUig met tioktt 8 dito dito 8 ftmuilt OU Ooit 2t 8 rio 5 dito Qocoiu 1880 4 ditob jBotli 1889 4 dito bü Hope 1889 90 4 dito in goud Jmb 1888 8 dito dito dito 1884 6 Bhn Ptrpel huid 1881 4 Uaxw L O Fr Lien cert 6 Kid Holi U Spoonr Mij Band Mij tot Kip T St Spw aand Ned lad Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm a nd 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTaUKSpoorwl 1887 89 A Eabl 8 61 Zuid Ital Spwmg A H obl 3 PoLlK Warscbau Weenen aand 4 Rdsi ör Bui Spw Mij aand 6 Balliacbe dito aand 66 951 Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Karak Jb Azow Sp kap aaad 5 Loaowo SewBBt Sp Mq oblig 6 Oral Vitebak dito oblig 5 ZijdWest dito aand 5 dito dito oblig 4 ll l 64 isV V 102 88 AmEUA Gent Pao Sp Mij obl 6 Cbio Il Nortb W pr ü t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denrer b Kio Gr Spm eert r a liliuoiB Central obl in goud 4 Louisr tt NBBbvineCert T aand Mexico N Spv M lebyp o 6 MilB Lkann t 4 pet pref aand N York Ontario i West aand dito Peone Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie brp in goud 5 8t Paul Minn k ikaoit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col la byp O 6 CiMADA Can South Gart T aand Tin C Ballv k Na la b d e O Amatard Omnibna My aand Bottord Tramireg MaatB aand Niu Stad Amaterdam aand 3 Stad Botlerdam aand 3 BiLen Stad Antirerpenl887 2Vi Stad Brusael 1886 8 i HOKS Theisb Segullr GaaelUoh 4 OoaTBNR Staataleoning 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 3 Sfanh Stad Madrid 8 1868 Ver NaD Boi Hyp Spohl oert 6 KEKXiSGEyiKG De BUKOÜMEESTEK nu Gonda brengt bg deze ter kenuis Tan de belaDghebbanden dat door den Heer Directeur der Directe Belaatiageo tm te Rotterdam op den 26 Augoatna il axeontoir i erklaard hat Kohier der Bedrgfabalaating Dienst 1894 95 Wpen A D Dat Toormeld Kohier ter invordening is gesteld in banden van den Heer Ootvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is egoeu aanslag op den bg de wet bepaalden TOet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van zes weken binnen welken de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 28 Aognsta 1894 De Burgemeester voornoemd VAN BKEGEN IJZENDOORN Burgerlijke Btand GEBOREN 2 Ang Cstharina Margaretha ouders L J van Gent en N Soet Joanna Mafia ouders A van Lieshoot en A Bgkelijkbuizen 26 Johanna Geertruida ouders C M Kalik en N van der Pool Bsrendina onders P Egkholf en C van der Heg Gerardus Cornelia ouders C Verstoep en P van Wgk OVERLEDEN 24 Aug P J de Jong 17 d 25 P de Jeu 5 j 7 m E M Krieus 2 j 27 H T Kalmeger 25 d ADVERTENTIfiN Gevraagd met 1 NOVEMBER voor eeuen Officier Adrea onder No 2337 aan bet Bnreau dezer Conrant Een flink PEESOOIT Tan goede getuigen roorzien zoekt eenig BUWMRK hoog salaris geen rertjiscfate kan zoo noodig borg storten d drea onder No 2338 aan het Bareaa dezer Coarant W J BLITS LION BLITS Nieiinendijk 241 Ëersle huls v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEEREN Maandags Woensdags en Vrijdags van 10 tot 3 uren Markt lo4 CfOuda bortom il de bwte inwiÜTiiix tegen Jicht Bb amatiek Lendenpynen ETJS AnkerPainExpeller Yg Il met het bnli umt aan te weodea tegeu üB Anker Pain Expeller Yg Dioet doB steeds in ieder huisgezin aZffg AnkerPain Expelle r Fr s 60 ent 75 oeat an 1 25 de flesoh Toornanden In de meeste Apotheken en by F Ad Richter Co te Eotlerdam Te Gouda bg A WOLPF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Te Koop te s Gravenhagfe Eeu sohoone beste vierwielige SPEEL of KAASWAGEN enz een HITTEN TILBUBY een tweewielige HITTEN KARBETJE een tweewielige HAND WAG EN met afneembare boomen ook voor Hit een schoon lederen compleet EENPAARDSTUIG en een schoon lederen compleet PONNY TÜIG Adres onder No 2333 Bnreau van dit Blad Agentuur bg de Firma Wed BC SMA1 te Gouda ADVERTENTIES in alle Blniien en Buitenlandsehe Couranten worden dadetgk opgezonden door bet Advertentie B urean van A BRINKMAN ZOON te ÏVowfa vice ver viaGouda Waddingsveen Boskoop Alphen Koudekerk Leiderdorp voor PASSAGIERS 60BDMBMN ea TEM met de Stoomschepen FORTUNA I en II Snelste verbinding Billgkete tarieven dttMÜitc I ve Agent te Qonda de Heer C 7an der GROEF Stoombooteaveer Bteeds Qoederen in ontvangst worden genomen rerroege men zich tot de ondernemers VAN GELDER LICHHaven 10 Rotterdam Voor Terdere inlii TENaTElN Co Rijk worden door de 1001 Nacht 19 Bericht aan het publiek Gebr Ë h M C O H ë N maken bekend dat door hen ran de zoo fraaie uitgare De volledige Vertellingen der lOOl Nacht mol circa 3000 illuiiratién tekst vao QËUA ED KKLLER eene niauvre uitgare rerscfaijat ia 100 AFLKVERINQKN a SB CENT por aüevering Op de e nieuwe uitgave worden cuin duizend inteekenaren cadeau gegeven honderd origineele Premi oten waarbij vele va eene directe handelswaarde van f 100 tot 300 Deze lotea gerea dooi hua menif te ran 100 stuks KOIjOSSAL VëEL KAN S dal daarop pr tw vallea van 200 000 100 000 ƒ 50 000 25 000 ƒ 10 000 enz eD2 Ëlk inteakenaar ontvangt onmiddellijk eene acto op formaat zegel geteekood door do uitgeven a door den te N megen rosideerenden Notaria W E llIJlNiC waarin de 100 preoiteloton met nummer en serie vermeld staan zoodat men elke io de couranten voorkomende nitloting zelf kan oontroleeren Om elk idéé vau eigenbelang wea te Demeu verklaren do Uitgevers dat de gonoemde premieloten in vollen eigendom ook met de daarop intusschea gevallen prijzen aan de lOCO inteokenaren worden afgestaan Zij behouden dus noch de loten noch de daarop allende sommen zelf maar garen deze aan het genoemde getal inteekenaren bij loting cadeau Alle in don tussoheotijd daarop gevallen prijzen blijven tot het einde der tnteekening bewaard Alsdan heeft de rorloting der premieloten onder de inteekenaren plaats zoooals die io bet certificaat mot titel nummer en serie worden aangegeven ten overstaan van den te Nijmegen reaideereuden Notaris W Ë HIJINK in wiens bapden wij bovengenoemde toten stelden en welke loten gedeponeerd zijn in den brandvrijeu kelder der Nijmeagsche Bankvereeuiging Van Engelenburg en 3ahippera teNgmegen De 1001 Naoht is het meest interessante werk over de gehaele wereld De rijkdom weelde en pracht die in de verhalen der 1001 nacht op zulk eene eigenaardige en bekoorlyke wgze beaohrevan wordt deden ons het besluit nemen om aan de iuteekoDaren op dit zoo aantrekkelijke w k eene schitterende en aanlokkende kans te geven en de gelagenheid te openen on op gemakkelijke on minst kostbare wyze rijk te worden tegen eene betaling van slechts 25 cent weklijks waarvoor men iu 2 jaar tijda een hoogst intereasant en fraai werk bekomt eo tevens oen kepitBftl van ƒ 200 000 100 000 50 000 25 000 enz enz kan maoiftig worden Kansrijker aolieder jn billijker aaibieding ia wel nooit bij eenig boekwerk gedaan Bij deze loten bevinden er zich toch die onmiddellijk verhandelbaar zijn voor eene wasrde van 100 200 300 en meer en de inteekenaren alleen moeten daarvan in het bezit komen Pilt Het moge misschien bevreemden dat wij tegen betaling van alechts 85 oent per week eene zoo in bet oog vallende kans geren en bi sluiting van het wbrk zulke kostbare premies De rede daarvan is eenvoudig dat bet ons sleohts ie doen is bet fraaie boek dat de waarde good vertegenwoordigt te verkoopeu en wtj niet zooals de kantoren die daarvan uitaluitend werk maken door oombinatio der loten eene winst trachten te behalen Deze loten als premien te geven heeft slecbla ten doe de exploitatie van een mooi werk te bevorderen Uitgebreid prospectus met duidelgke omschrijving in eiken fltnken Boekhandel verkrggbaar en bij de uitgarers Gebr E k M COUEN te Nijmegen en te Arnhem Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitviudino on op mactimaal gebied verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van i e en fijrihto groudstolll ii f MnunJt prüi jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Oacao een aanbereiienswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma beliaalde 27 BroTets als Hofleverftacler 44 Ëere Dlplouia B j ouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie natioaal de Paris Kous Tous déoemons una ITedaflle d r première elamiie on conaldératloit de Totr excellente fabrioation de Ohooolat bonbons varies eto ato Stollwerck s febrikaat ia Terkrijpbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalrertegenwoordi r voor Nederlaiid J ius Hattenklodt Amsterdam Kalverstriiat 103 Waarom word ik van mija zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middolen toevallig ontdekt worden die in de banden van een bekwaam genoesbeet een goed succes hebben Waa uiot Prieanitz de geleerde vaatiger eer waterkuur methode wiens woonplaata een bedevaartsoord voor do lijdonde menschheid geworden is den eenvoudige boer F Heeft niet een Zweedsch majoor Thure Brand genaamd een middel tegen rrouwenziekten aan de hand gedaan die het lanoet der chirurgen reeds minder aoodsakelijk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesbeeren begint te worden F Ook op het geoied ter beperking vm seuuwziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend gewerden die op de aeavoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de aedert jaren onveranderd aange wende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium Yzer Araenioum az geheel te verdringen Er zgn vete menseben die nooh ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zg tich iu liohaani en ziolallesbehalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln eo zoo zich zelvan en andwen tot laat zgn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreewyke Migst ot door droefgeestigheid kunnen niet alapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan tjjn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toerallen Ëiodelgk lijden de ergsten onder ben aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die meu op eiken leeftijd onder elk gesloeht en eiken staud vindt zijn zenuwzieken min of meer de slachtofFera der leefwgzo ran onzen tijd Wie lot eene dezer categoriön ran lijders bebooft en ingelioht wensoht te worden over da var kiog eenei nieuwe methode adresseere zich aan imsterdun H CLEBAN Co Heiligoweg 48 Rotterdam F E van S4NTEK KULI F Korte Hoofdsteeg 1 i tTMkt 1 LOBKY k POHTOK Oudegracht bij de Oaardbrug P M oad £ bielperadnik tu A fiauKiuH II Koov BINNENLAND GOUDA 29 Augnatus 1894 VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Vrgdag den 31 Augustua 1894 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Begrooting der Schutterij voor bet dienstjaar 1895 De vooralallen betreffende eene reorganisatie van het onderwijs aan de Inrichting tot opleiding van bewaarschoolhouderesaen De benoeming van eenen Leeraar in de Hebreenwschft taal aan bet Gymnasium voor het schooljaar 1894 95 De benoemiog van eenen Onderw zer aan de 2e Kostelooze Bchool De benoeming van drie Leden in de ConimiBsie tot onderzoek der reclames io zake de filnatseiyke directe belasting naar het inkomen Naar wy vernemen zal de VeroenigingiTot Heil des Volks € op 31 Aug Neerlandsch vrengdedag de kinderen hunner Zondagscholen eene verrassing bereiden Daartoe behoort met hen des middags een wandeling te doen en wel van nit de Sociëteit Ous Genoegen links om de Boelekade door en vervolgens Hontmanagracht Lemduïeteeg Vogelenzang Tiendeweg Jeruzalemstraat Spieringstraat Noodgodsteeg lïuks om Oostfaaven Veeratal Bogen Raam Amsterdamscfae veer rechts om Turfmarkt Markt Kleiweg Bleekeriflingel om weder in de Sociëteit terng te koeren By kon besluit is J H van den Bosch thans leeraar aau de hoogéte bargerschool te Zierikzee benoemd tot leeraar aan de ryksheogere bni erschool te Gouda met machtiging tot gelyktijdige waarneming van het ambt van leeraar aun het gymnasium te Gouda I O JM B O K Ean buitengewoon nummer der Ned StaatscoDrant c heden ten 12 uar verschenen bevat het volgende Ministerie van Koloniën Gisteren avond is bg hei departement van Koloniën het achtergebleven telegram van den GoDv Generaal van Nederl Indië ontvangen waarvan meldiog ia gemaakt in het bericht in de Ned Staatscourant van heden Het luidt als volgt FEUILLETODl De laatste eener Familie Naar het Franach IIS Bn toen Karet ODtkeDoetid met het hoofd aohudde ginir hü voort ffK k den getuige De Poorter eena goed aan Neen nean b ia t niet dien ik toen gezien heb antwoordde het kind zonder te aarzelen wik kea De Poorter reeds aiods laagoo tijd oa den ander kende ik niet De Poorter ia oyd en leelijk De ander is jong en koap Onder hst publiek hoorde men een met moeite onderdrukt gelach De vergelykieg was grappig maar het oogenblik waa zoo apaonead dat de stilte zonder moeite hersteld werd Isderaee gevoelde dat het geheim der raak io de getuigenis van desen knaap sohuilde Dat bij da waarheid sprak daaraan twijfelde niemand op zijn leeftijd liegt men niet jrNean neen rerklaarde Kara nogmaals met de grbotate biMtistheid De Poorter was er niet urAla De Poorter er niet vas vroeg de president fhoe heeft hij dan kunnea radeo dat een man een geweer onder de straiken heeft gaatopt of het er onder vaudsan heeft gehaald P Je erkent dat feit De Poorter heeft t dus niet uit zgn duim gezogen Hq geeft er alleen niet dezelfde rarklariog vau ala gg Maar hy heeft t ganaa daaraan valt niet te twQbl n Generaal Vetter meldt 25 dezer elf uur avonds Tjakra Negara overvallen Beschieting duurde volgende dag Verliezen in loop 26 dezer reeds 14 dooden en 85 gewonden Geen water fourageering onmogelgk verliezen toenemend drie unr middags teruggetrokken naar Mataram Goederen achtergelaten om gewonden in wagens te kannen vervoeren Onderweg hevige verliezen Mataram toestand nog slechter Bivak pryagegeven b Avonds acht uur kwam kolonne Bylevelt uit binnenland ook zware verliezen Vivres ootbrakeu bivak uiet te bereiken gemeenschap met Ampenan verbroken ingesloten tus chen Tjakra eu Mataram was offensief optreden onmogeïyk Toestand door vele gewonden onhoudbaar werd 27 dezer dea morgens zes uur door omtrekking zuidwaarts teruggetrokken op Ampenan verliezen toen betrekkelyk gering Gesneuveld 4 ofBciereo 63 minderen gewond 12 officieren 153 minderen Vermist 6 officieren 148 minderen Vier veldkanoQs achtergelaten te Mataram Omtrent kolonne La wiek die in binnenland mets bekend Oorlogsschepen debarkeerden 200 man en landingageschot te Ampenan Aanstonds vergadering Raad van Indië met commandanten leger en vloot om te beraadslagen over mgn denkbeeld tot dadelgk zenden bataljon en artillerie j zoo noodig meer beschikbaar Ik sein n beslissing De namen der gesneuvelden en gewonden voor zoover het telegram die vermeldt zullen later worden openbaar gemaakt Gisteren te 4 uren is het volgende telegramvan den gouverneur generaal viio NederlandschIndië ontvangen bg het departement vankoloniën Vervolg telegram gisteren Binnen vier dagen gaat 2e bataljon naar Lombok en spoedigst aaavulliog geleden verliezen zoomede sterke artillerie en al wat noodig is tot reconstructie expeditie Elfde bataljon kan zoo noodig volgen Tromp versterkt scheepamacht 8egov tweede bevelhebber Overste de Moilin chef staf c Uit dit telegram blgkt dat een vorig telegram van den gouverneur géneraal waarvan horseining is gevraagd niet door het departement van koloniën ia ontvangen St Ct Door den minister van binnenlandsche zaken is onder dagteekening van 24 Augustus de volgende missive gericht aan de Commissariasen der Koningin in de provinciën Uit de mededeel ingen die de Algemeeue Rekenkamer ontvangt omtrent den inhoud der vonnissen betreffende overtreding der vee wet Dan moet hij boven m oen boom gczoteu hebben want als hij rerborgee geweest was iu het woud zou ik hem gezien hebben wees daarvaa overtuigd i Ik ben zestig jaar zeide de pachter vau da Fazantenhoeve de schouders ophalende t Is uu werkelijk geen lijd meer voor mij om in boomen te klimmen Dat is goed voor jou kwajongen Je zit zeker boven in de boomen om de mansoben te be spiedan f Zwijg t zeide de president op bevelenden toon iflk alteen heb hier het rsoht om dat kind vragen te stellen O voor üe Poorter ben ik volstrekt niet bang zeide Karel zich voortdurend meer op zijn gemak voelende ivDat zie ik wal hernam Je president Maar ik weet niet of gg wel weet van hoeveel beteekenis uw woorden kunnen worden ITw getuigenis is volkomen iu strijd met die van den getuige De Poorter Daaruit volgt dat een van u beidan onwaarheid moet spreken n valsche verklaring voor de rechtbank of meineed wordt met de zwaarste straffen bedreigd Ia er meineed gepleegd dan eischt mijn plicht om hem die zioh daaraan schuldig maakt tgdons de zitting te doen arresteefen Ik moet weten wie hier liegt üiGetuije de Poorter blyft gij bg uwe verklaring P ffJa manheer de president Mot de grootste gerustheid durf ik nogmaals eeu eed te doen flEo gy KarelP j Voor den goeden God die mij hoort zweer ik de waarheid gesproken te hebben Wees voorzichtig Laat je niet op een dwaalspoM brengon door ja vriendBehap voor d ï be vau 20 Juli 18704Staatablad no 131 blgkt ia vele gevallen niet dat de verbeurdverklaring der roerende voorwerpen waarin of waarmede de overtrediug heeft plaats gehad door den rechter by de veroordeeling is uitgesproken zooals bg art 35 alinea 2 der genoemde wet wordt voorgeschreven Uit een ingesteld onderzoek is aan den minister van justitie gebleken dat nu en dan de rechter naliet da voorgeschreven verbenrdverklaring uit te spreken en dit wel omdat de bg voornoemd artikel 35 alinea 3 eveneens vooi eschreven voorafgaande inbeslagneming van de daarbg bedoelde roerende voorwerpen werd verzuiggd of wel omdat van die inbestagneming geen melding werd gemaakt in het proces verbaal De rgksveldwacht en de marechaussee worden namens den minister van JQstitie op dit erzoim gewezen Ik heb de eer E H E G te verzoeken ook de aandacht van de hoofden der plaatselyke politie in uwe provincie daarop te vestigen De proeven met Vlaardihgsche schepen genomen om op IJsland de kabel jan w visscherg uit te oefenen kunnen naar ds N R C moldt als mislukt beschouwd worden Ook de schoener Ger rd die 7 Mei daarheen vertrok wordt met kleine vangst terug verwacht Vfoeger werd ook nit Pernia met de sloep 1 olluxf een prOef genomen maar ook die mislukte De redder verdronken Uit Harlingen wordt gemeld Een allertreurigst geval is het onderwerp aller gesprekken In de nabijheid der gemeente geraakte een kind te water in de Bolswarder vaart Een onzer ingezetenen J Houtsma in eene weide aan het hooien eo een flink zwemmer begeeft zich te water en heeft spoedig bet kind te pakken maar laak het ook dadeIjjk weder los en zakt in de diepte Door het werk verhit heeft ongetwgfeld de koude van het water hem bevangen eerst in den nacht beeft men zyu Igk gevonden Het kind door den stroom naar den kant gedreven werd door andere hooiers gered De overledene 34 jaar oud laat eene vrouw en twee jonge kinderen achter Noodlottige familietwist De zoon van Van den Akker mestschipper te Hillegora die zonder toestemming zyner ouders in het huwelyk getreden was leefde met dezen om die reden op gespannen voet Zaterdag moet de jonge vroaw hare schoonmoorler ontmoet hebben waarvan een woor schuldigde Erken nu maar ronduit dat je reeds lang voor deze zitting afgesproken hebt hoe ge zoudt liandelen Nooit heb ik een woord met hem gosprokeo over hetgeen ik gezien heb terwgl hg zich in bet park beTond Gij behoeft bom trouwens sleohts aan t8 zien H is even verbaasd over hetgeen ik zooeven verteld heb als gg i Gg zoudt dus geheel alleen dat onwaarschijnlijke sprookje bedacht hebben van eeu mau die zgn geweer verbergt Een man dieu niemand kent en dien gjj nimmer terug gezien hebt fDat heeft aan mij niet zelegen want ik heb werkelgk laag genoeg gezocht Komaan mgn kind denk er nog eens goed over na Hier is niemand die u gelooft En tk lees op de gezichten der heeren juryleden dat zg even ala ik van oordeel zgn dal gg onwaarheid spreekt om daardoor oen vriend te redden jECijk ban aan eu gg zult zien Kare wendde zich om naar de bank der juryloden bij k ek hen goed aan en riep toen plotseling ffDe man is hier daar zit hg vDe liefhebbbers van groote gemoedsbewegingen hadden gedurende deze zitting hun hart reeds kunnen ophalen maar hetgeen thans gebeurde ging olies te boven Baar stond Karel met schitterende oogen en uitgestrekte armeo wgzend naar een van de juryleden In den hoek waar het kind geieten had voor het geroepen werd door den president kon het dejurybaok niet overzien En aedert Karal voor de feehtera stond had hg sicb nog niet omgekeerd Xhaat Mg hijj dan mtn ia hst gtliat Sa ten denwisseling bet gevolg was die tot haadtas telykheden overging en moet de onde vroaw met een stok een slag op het hoofd hebbfD ontvangen tengevolge waarvan ay ernstig ongesteld ia Zondagmiddag ontmoetten vader en zoon elkander en kwam het ook nu tot een ern stigeu woordonstrgd waarby de vader zich w boos heeft gemaakt dat by naar men zegt door een beroerte getroffen en op die plaata dood neerviel Zgn Igk is door de politie naar de züktn barak vervoerd en zal geraohtelyk gesehoawd worden De zoon is terstond gearresteerd a Een andere lezing luidt aldus Te Hillegom heeft gisteren het volgendq plaats gehad Job van den Akker en zyn zoon leefden reeds lang in onmin Ook de knecht van den vader moest het vaak by den zoon ontgelden Eergisteren middag verliet da zoon zyu tichip met een stok gewapend om den knecht te mishandelen De vader belette dit De knecht liep weg eu de zoon hem na De vader volgde en ook de moeder waarop een woordenwisseling ontstond tassohen de oadera en den zoon De zoon gaf aan zyna moeder een bevigen slag op het hoofd waardoor zij duizelde Hierop ontstond een worsteling tussohen vader en zoon waarvan de eerste intussoben den stok bad biset genomen De worslelenden werdeu gescheiden door den veldwachter Pardoen Deze nam dan vader mede die na nog een pas of twintig te hebben geloopen dood neervieL De eoou werd gearresteerd en leide bigde te weien dat zyn vader dood was Het moest er toch van komen hg of ikc zeide hij nog De JQstitie uit Haarlem en twee gauaesheeren waren eei sterenmiddag te Hillegom De ïlaagsche rechtbank heeft gisteren den commissionair uit Rotterdam die zich schuldig heeft gemaakt aan bet plegen van ontuchtige h ndeliDgeu in een openbaar wandelpark te s Gravenhage veroordeeld tot G weken gevangenisstraf Daar de regen de baan op den bepaalden dag onbergdbaar bad gemaakt werden de wedatrgden in Kristiania Maandag ïu plaats van Zondag gehouden In den wedstrijd over één Engelsche myl was Jaap Eden No 1 Tyd 2 mïn 51 sec In den wedstrgd over 10 000 M was eveneens Jaap Eden No 1 in 15 min 56Vj sec Balmsou Zweden was 2 in 15 min 57 aeCf en Scneltema Beduin 3 in 15 min 57 stc weinig achteruit tredende kon hij hom bijna aanraken Hot publiek trilde van aandoening de rechters werdeu zequwaohtig De Uuitar itoad verstomd da Poorter keek verschrikt de verdediger was opgesprongen en scheen zich gereed te maken om hel woord te nemen Met geheel vormde een ooba sobrijtelijk toonaal vol angstige spanning Van allen die een rol speelden in dit zonderliaga tooneel was de man die door Karel ala moordenaar aangewezen werd het minst ontroerd van allen Ueofat als een kaars op zgn bank Eittaodg eu mat hoog opgeheven hoofd bekeek hg het kind met een minachtenden blik en do beleedtging vau den kaup die hem met den vinger aanwees beantwoordde h stiechts met oen glimlaoli Kn dat jurylid was Rudolf van Triobtvoorde De opgo wouden beid veroorzaakt door dU voorval zou nog grooter geweest zijn als bet publiek dan eigenaar van de Pazantenhoeve gekend had Maar Budolf bad zeer weinig kennissec ia de provinoia Hg was iugesobreveu op de Igst der juryleden omdat bij daar zgn wettige woonplaats had H j kwam echter zoo goed ala nooit te Bint Brieuc en de mees ten der aanwesïgeu haddan hem nooit gezien Velen onder hen hadden zijn naam zelfi nimmer gehoord aa daarbg kwam dat die naam in dit proces ook geen enkele maal genoemd was De belangrgke rot welke er in gespeeld was door den heer van Triehtvoorde was dan rechterlijken ambtenaar onbekend Daardoor is bet verklaarbaar dat het Openbaar Ministerie hem loegaataan had om zitting te namaa ala jurylid N