Goudsche Courant, donderdag 30 augustus 1894

AugostuB 1894 en terng te verkrggen dOor tusschenkomst van het postkantoor te Qouda Verzonden vall Gouda L Visser Amsterdam U Prinsen Gouda J Dortland Boesterberg Mej A Boekhout Hotterdam Mej van Hof Tilburg Gouila 29 Augustus 1894 De directeur van het Postkantoor VOESTER Directe Spoorwegverbinding met GüUÜA Zoinerdienst 1894 95 Aangevangen 1 Nel TlJd van Greenwlcb OOUDA HOTTEKDAM 10 55 18 08 18 18 18 58 1 84 1 06 1 18 11 16 1 19 11 86 18 88 18 88 1 88 1 44 HOTTIRDA H o O II S A 9 46 9 61 10 17 11 60 1 10 87 10 84 10 41 10 47 4 6 66 7 tl3 10 17 8 89 1 8 60 8 48 Jktteidua Oip g irioiwarknk Moordnokt a ad Ooudi 7 80 8 40 9 09 Z T M 7 48 8 68 B1 KI 7 47 Z Z igir 7 68 9 01 N dL d 8 0 Voorb 8 07 9 18 iHige 8 18 9 18 9 89 fhmit 6 85 8 10 7 55 Oudew 5 60 8 54 Woardm 6 59 7 08 8 18 Utnokt 18 7 88 8 88 18 08 18 40 8 15 8 48 3 10 4 08 SIN HAA6 Hage 6 48 7 80 7 43 9 88 9 4610 18 11 8818 16 1 Voorb 8 64 10 18 1 44 4 48 7 0 N d L d5 69 1 49 7 U Z Zegw6 0 10 80 1 68 6 7 90 9 51 Bl lCr 6 14 10 88 8 04 7 8 Z M 6 19 10 41 8 09 6 09 7 81 10 Onud 8 807 5 8 18 0 68 10 18 10 58 18 03 1M5 8 80 8 46 3 15 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 10 10 10 81 U T E B C H T G o U D A Utrecht 6 83 7 60 9 0 58 11 34 18 08 18 50 8 55 8 10 8 68 4 48 8 8 8 09 8 50 10 S4 Woerden 6 58 8 11 10 18 18 84 4 1 9 11 10 61 üudmater 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 9 19 Gouda 7 80 8 38 9 84 10 87 18 0818 66 1 88 8 87 3 50 4 87 5 80 7 08 8 419 8811 07 AMSTEXDA li 6 O U D A Am UrdalD CS 9 49 ll lOi 11 87 8 40 4 10 4 10 7 88 46 AKiterdan Wp 6 50 8 16 9 56 11 86 11 48 8 66 4 8i 4 8t 7 50 10 00 eonda IJO 9 04 10 44 18 1 U l MO i M Mi LU U 0 Osudl 40 7 69 Awladai Oi I l Bneltnia AB t rdua Wp lOi Man sohrgft ons uii Den Haag Kadat Tan de twee peraonen giiteren in iMobtenis geDOuen wegeas vervaardiging en Torspreiding van ralBche mantspeciëo de vrouw deneelfden avond nog haar schnld beleden had heeft ook de man heden z n misdr f bekend Zg wezen als plaats waar zg de Tormen die tot de nabootsing van de echte geldstukken dienden verbeiden hadden het privaat in hnnne woning in de Eettingatraat aan 0e politie hield zich beden bezig met het Eoeken naar die voorwerpen ter aangeduide plaatse zoovelen werkloos tgn als thans te Amstardam onder de werklieden die bg de bouwvakken zgn betrokken het geval is De Amstardamsche timmerlieden hebben getoond beter georganiseerd te zgn dan menigeen meende want de staking schgnt zooal niet volkomen toch grootandeels doel getroffen te hebben De heer Treub keurt het echtar stark af dat de stakers hun mede werklieden die niet wilden staken belet hebben ta werkeu daarin ziet hg een bedenkelgke aanranding der vrgheid tot werken De heer Van Goethem eigenaar van het Rafé Mille Colonne op het Uecnbrandtplein te Amsterdam heeft op zgne aanvrage van het gemeentebestnor verlof gekregen om op zyne kosten den 31en het gehaele plantsoen ft giornoc te verlichten Evengoed als het wederrechtalgk is van werkgevers als zg een beroepsgenoot anders dan door overtuiging of overreding terug trachten te houden tagen hoogere loonen te latan werken dan door hen te worden uitbetaald is het ook wederrechtalgk van werklieden als zg beroepsgehootan andera dan door overtuiging of overreding er van afijrengen te werken tegen lagere loonen dan door ben wnrden verlangd £ en brutaal geval van straatroof heefl ziek gisterennacht te Amsterdam op den N Z Voorburgwal bg het Spui voorgedaan Tweeheeren liepen daar met hnnne vronwen zich huiswaarts begevende plotseling werden zg aangevallen door vier jonge mannen een der bieeren zag zich onder de worsteling door zgn aanvaller het horloge afrukken die daarmede het hazenpad koon De drie anderen maakten sich evenzeer uit de voeten De dief werd op het Spni door een voorbijganger gegrepen dezen slingerde hg echter met kracht van zich af zoodat hg met bet gelaat tegen het hek van het Maagdenhuis viel en eene zoo ernstige wonde bekwam dat hg in het gasthuis moest worden opgenomen De aanrander had inmiddels het horloge weggeworpen dat later door den bestolene werd teruggevonden Door MR inspectear werd de dief ten slotte gevat D in verzekerde bewaring genomen De Correspondent van het Handelsblad c brarlit een bezoek aan Bimon Alot die aan het hem tan lasta gelegde in bet Schager drama onschuldig bleek ta z n Hg maakte op hem den indruk een zeer zenuwachtige en beweeglgke natuur te hebben Op zgn verzoek deelde Alot mede Zaterdagavond ta ongeveer 8 uur uit zgn cel gehaald te zgn Daarop was hg naar de kamer der recbtern gebracht waar Klaas Boes zich bevond Deze was toen onder hevig snikken en schreien op de knieën gevallen met gebogen hoofd uitroepende Alot vergnof het rag want je bent geheel onschuldige Wegens zgn opgewondenheid en blgdschap herinnerde Alot zich weinig meer van hetgeen er verder was voorgevallen De justitie had hem reisgeld verstrekt waarop hg zoo spoedig mogelgk naar Schagen was vertrokken Hg hoopte nu alleen nog maar weer spoedig werk als timmermansknecht te kunnen vinden Men mag de werklieden niet doen vergetau aldus eindigt het artikel dat hun zelven niet vrijstaat ta doen wat zg in anderen laakbaar zouden achtan In Amerika zgn drie mgnongelukken voorgekom n Bg Washington is brand ontataan in de Franklinmgu waardoor 87 mgnwerkers de dood vonden De toegangswegen waren in een oogenblik door den verstikkenden rook afgesneden en het gi ootste gedeelte dar slachtoffers is gestikt door de kolendampen Boven een amechystmgn in Colorado brak brand uit in het schachthuis waardoor e kabel van de lift brak en vier mgnwerkers gedood werden in den val Door ontploffing in een mgn in Pennsylvania werden twee man gedood en elf gewond In het Venl Wkbl bepleit de heer Haffmana de invoering van een goedkoope 4e klasse op de spoorwegen zoodat voor enkele centen de onvermogenden terecht knnnen die nu vaak zwaar beladen groote afstanden te voet moeten afleggen De tegenwerping tegen de 4de klaue zooals die in f uitscbland bestaat gemaakt als ware het beneden de waardigheid van den mensch de lui als vee in do vierde klasse te drgven beantwoordt hg met de opmerking En daarom laat men ze nota bene gebukt onder lasten te voet loopeu Mooie philnnthropie c £ omt er geen 4de klasse dan verlage men den prgs der derde met de helft Hg acht dit billgk tegenover de eerste klas reizigers die nn slechts het dubbel betalen van de vracht derde klasse ofschoon de eerste klas wel driemaal zoo duur komt als de derde en dus de 3de klasse reizigers ten deele voor de Ie klasse betalen Dus öt een 4de klasse óf een veel goedkooper 3de In hst Sociaal Weekblad wgdtmr Treub een artikel aan de werkstaking der timmerlieden te Amsterdam Na ta hebben nagegaan wat de aanleiding hiertoe is geweest en te hebben gewezen op het eigenaardige feit dat tengevolge van een beslait van de overheid een werkstaking werd op touw gezet om de patroons te dwingen het voorbeeld der overheid ta volgent gt de heer Treub dtit ook nog een tweede opmerkelgke kant aan deze staking is n I dat zg ren algemeen plaatselgk karakter heeft Stakingen in bepaalde bedrgven zgu ook hier te lande geen buitengewone vnracbgonJen meer een staking daarentegen om een algeipeen plaatselgk minimum loon te verkrggen is tot nog toe hier ta lande indien ik mg niet vergis eenig in baar soort Voor het welslagen van een werkstaking van dit karaktar is tasschen de beoefenaars van het ambacht een nog veel grootere mate van solidariteit noodig dan het geval is bg eene werkstaking aan een bepaalde fabriek of eene bepaalde werkplaats en vooral is dit het geval in een tgd dat onder de beoefenaars van het amBïicht waarin de werkstaking is uitgebroken De Koninklgke Vlaamsche Academie heeft als prgsvraag uitgeschreven eene verhandeting over den invloed dien de mannen uit de zuidelgke gewesten uit België hebben geoefend op den bloei van Nederland in handel ngverheid onderwgs konsten enz in de 16e en 17e eeuw Die invloed is wel is waar hier en ginder zoo wat vergeten maar onmetalgk is hg inderdaad geweest en Nederland in de 17e eeuw is een groot deel van zgnen rgkdom en grootheid aan ons aan de Belgeu verschuldigd Indien zegt prof Fruin indien wg letten op de geboorteplaats v n de regenten geleerden predikers kuoplieden fabrikanten die in ons tgdvak Holland tot eer zgn geweest dan staan wg verwonderd over het aantal dergenen onder hen cdie uit het Zuiden geboortig waren De griffier der Staten Generaal Aertesens de gezant bg het Ëngelsche hof Caroo de pensionaris van Amsterdam De SiUe de koop mangeschiedschrg ver Van Metereu de eerste onderneming der Indische tochten om het noorden Moucheron de ontwerper der WestIndische Compagnie en van de volksplantingen in Amerika Wes eünck en een overgroot 8 86 8 48 8 48 8 68 9 06 öondk MoordnoM Niamrerkerk OciimII Botterdun 7 86 7 88 7 89 7 4 7 66 9 86 10 7 85 7 47 8 08 8 18 8 81 8 89 8 86 6 8 5 88 7 46 8 18 10 08 10 11 9 3 11 05 11 18 9 49 11 16 88 6 81 8 I IS 1 18 1 84 1 88 1 88 eOUDA DEN HAAI 9 87 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 8 89 8 65 4 46 6 87 6 69 7 18 11 10 11 88 10 10 5 80 10 07 11 87 18 41 18 61 1 48 1 67 8 66 4 86 6 85 6 56 t 41 7 48 10 1511 88 11 48 00 I D A UTXKCHT 8 09 8 81 10 19 10 55 18 48 8 88 8 613 18 4 47 5 88 5 67 7 45 8 88 10 14 10 88 11 09 8 87 I 6 87 7 69 10 87 11 17 8 46 8 11 6 04 6 45 0 86 8 07 8 65 10 85 8 41 9 10 51 11 45 1 80 8 08 8 88 8 60 6 89 6 81 56 8 88 9 11 10 58 11 10 fl O U U A A USTKRDAU 8 81 10 0 10 66 18 11 Ml 4 47 8S 7 45 lO li 9 10 10 66 18 19 1 SM 1 41 86 9 48 11 18 M 11 10 li U8 M to IT ii as I getal meer waren van Belgischen oorsprong De meeste hoofden der Hollandsche factorgen over Europa verspreid waren Belgen Dat was zegt Frnin het nieuwe bloed dat in de aderen van Holland opgenomen het verzorgde en verlevendigde en voor eene eeuw tet den wakkersten krachtigsten Staat van Enropa maaktec Fruin zegt dat zoodra de oorlog buiten de palen van Bolland eu Zeeland verlegd was die twee Noorder provinciën voordeel begonnen ta trekken uit den rampspoed van de twee rgke provinciën van bet Zuiden Door het geweld van den oorlog lokte men van daar handel en og verheid naar de twee noordelgke gewesten Nauwelgks was Antwerpen door Parma genomen of de geuzen aioten den mond der Schelde en Amsterdam werd de zetel vanden handel op het Noorden Zoo werd Holland in de faandelswereld de opvolger van Brabant en Vlaanderen de erfgenaam van den roem dien deze zich verworven badden De eerste Hollandsche vaartuigen die aan de IJszee vernchanen werden door de Russen xBrabautechec schepen genoemd de eerste Hollanders die op Java aanlandden gingen bg de Portugeezen voor Vlamingen Flamengos door Met alle andere vakken was het evenzoo gestald Holland mocht voorwaar eene eerzuil voor Vlaanderen opgericht of ten minste met wat minder hoogmoed op het Zuiden neergezien hebben Men ziet welk een voor allen voor Noord en Zuid behartigend onderwerp de uitgeschreven prgsvrnag is Dat onze Antwerpscbe letterkundigen zich in dit geval niet laten overvleugelen en met grondige studiën op de bres komen in 1896 Het is een onderwerp hun waardig Hdbld v Antwerpen Voor ongeveer drie weken werd mevr Caae wier man een wijnhandel heeft te Clicfay zeer verontrust door de plotaelinge verdwgoing van haren echtgenoot die de huur voor eenige huizen te Montreuil sons Bois was wezen ophalen en niet terug kwam Ze deed onderzoek bg de politie maar tevergeefs Eindetgk echter kwam de heer Caze terog en gaf de volgende uitlegging voor zgn plotaeliog verdwgnen Van Montreuil terugkomend nam ik bg vergissing plaata iu een trein dis het land inging terwgl ik met de ceintuurbaan had moeten gaan Het was laat ik was vermoeid en ben ingeslapen Toen ik wakker werd hoorde ik in plaats van Clichy als naam van het station afroepen Tourcoiug c Schoon zeer onaangenaam verrast haastte ik me toch om uit te stggen ik zocht een wgnhuis op om den eersten trein af te wachten die naar Pargi ging Ik zat weldra heel rustig een glas wgn te drinken naast een onbekende die een gesprek met mg aanknoopte toen eensklaps deze per oon heenging en mg aan twee agentan wees die mg arresteerden als anarchist Ondanks mgn protest werd ik geleid naar het bureau van politie waar ik behandeld werd als de dief van 700 francs die ik bg mg had en die ik ootvargen had van do buur mgner woningen vervolgens dreigde men mg mij te laten veroordeelen wegens het onwettig dragen eener decoratie omdat ik de medeaille van Tonkin op mgn borst bad Enfin ik mocht goed den onschuldige spelen ik werd gevan gen gehouden als anarchist en naar Rgsel opgezonden waar men mg twaalf dagen vaathield als een gemeen misdadiger zonder mij eenige uitlegging te geven Evenzoo Het men mg weer gaan zonder zich zelf te verontschuldigen Ondertnsschen had men in zgne afwezigheid zgn buis in Cliehy doorzocht de kasten en lessenaars opengebroken en alle schrifturen onderzocht maar men vond natnurlgk niets De zaak wekt veel opzieu 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 65 8 08 8 00 8 15 Nabg Brugge zgu Zondagavond twee passa 2ieri treinpn op elkaar jeloopen Het ongeluk had rreeselgke gevolgea konnan habben want de eene trein vervoerde niet minder dan 600 toeristen maar als door een wonder zgn f geen menschen bg omgekomen Ondanks den vreeselijken schok werd slechts eén persoon ernstig gewond terwgl een twintigtal anderen lichte kwetsuren bekwamen De botsing had plaats op een punt waar de weg een scherpe bocht maakt en het dubbel spoor overgaat in enkel spoor Vierwajr gons van den pleiziertrein werden aan splinters geslagen en een aantal andere omvergeworpen en beschadigd Van den sneltrein waren ook eenige wagens zeer beschadigd door den hevigen schok werden drie portieren van tweedeklasse rgtdigen afgerukt en een eindweegs door de locht geslingerd Het ongelgk gebeurde om 10 55 j elk oogenblik kou de sneltrein uit Brussel komen Maar het treiopersoneel bewaarde onder He algemeene verwarring gelukkig zgn tegenwoordigheid van geest en stalde de signalen op onveilig Op hetzelfde punt had v ïór twintig jaar een dergelgk ongeluk plaats waarbg een dame het leven verloor Te Munster in Westphalen nabg onze grenzen verdween vóór vele jaren plotseling een oppassend werkman Overal zocht men doch te vergeefs zoo dat vrouw en kinderen hem dood waanden Dezer dagen kwam de man bg hen terug hg bad als koloniaal in Indië gediend en was nu wegens volbrachten diensttijd op pensioen gesteld De verbuing was algemeen Vrgdag den verjaardag der Koningin zal ta Viissingen eena herhaling plaats hebben van den optocht bg gelegenheid van het bozoek der Vorstinnen gehouden Het bestuur der Broederschap van ontvangers der dir bel enz heeft in een adres aan de Regeering de aandacht gevestigd op het feit dat door de wgziging in de laatate jaren gebracht in de organieke bepalingen op de vervulling der ontvangkantoren de kansen op bevordering en behoorlgk pensioen voorde ontvangers belftngrgk zgn verminderd door uitbreiding van het aan de controleurs thans inspecteurs toegekeude recht van roorrang bg mededingiug naar ontvangkantoren ofschoon van controleurs inspecteurs en ontvangers wanneer die als surnumerair in dienst treden dezelfde kundigheden worden geëisoht en zH dus gelgken tgd van voorbereiding noodig hebben en even hooge studie kosten hebben ta maken De omstandigheid dat het getal controles inspecties tot dat der ontvangkantoren staat nagenoeg als 1 tot 5 mag rasenen adressanten naar billgkbeid niet tan gevolge hebben dat zg die oorspronkelijk tot dezelfde categorie van ambtenaren behoorden maar om welke reden dan ook tot controleur inspectaur worden benoemd den overigen in hunne kansen op bet verkrijgen van een kantoor van hoogere klasse in den weg staan ta minder omdat zg door hun overgang tot den actieven dienst reeds de voorrechten genotan verbonden aan betere standplaatsen on aan t gemis van geldelgke veruntwoordolgkheid en van de verplichting tot financieel zeer nadeeHge borgstelling Ten einde de samenwerking der katholieken bg verkiezingen te vergeraskkelgkeo en de eenstemmigheid te bevorderen is men voornemens in elke parochie van het kiesdistrict Eist eene locale kiesvereeniging op ta richten die door een centraal bestuur vereenigd gezamenlgk zullen optreden bg verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten Keeds zg in onderscheidene plaatsen de kiezers bg elkander geweest en vond het plan algemeen bgval zooilat dan ook nageno alle kiezers zich daarbg tot lid lieten iuichrgven 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 10 11 80 8 10 4 45 4 66 5 08 6 00 5 16 7 07 7a7 7 84 7 11 7 87 tAl 9 80 80 lO U 4 40 GOU U A 8 15 8 45 3 48 4 15 4 48 6 17 7 8 06 8 8g 10 10 Zoodra alle locale vereenigingan zgn tot stnnd gekomen zullen afgevaardigden daar Tu b elkander komen tot Terkiezing ran bet centraal bestanr dat uit minstens vgf en hoogstens zooveel leden zal bestaan ala er locale Tereenigingen zgn Na langdurig Igden ia te Noordwgkerbont ontslapen dr J Hooykaas emeritns predikant bg de remonatrantscbe gemeente te Rotterdam De orertedeoen die zich in een uitge reiden kring Tan vrienden en vereerders moobt verhengen werd in 1861 candidaat bg het Nederl Hervormd Kerkgenootschap en deed den 23eD Maart van het volgend jaar zgn intrede te Nieuw Helvoet Van daar werd dr Hooykaas in 1867 naar Schiedam beroepen om zgn dienstwerk aldaar in 1873 met zijn laatste standplaats Rotterdam te verwisselen Zgn afsterven zal dan ook in zeer nitgebreiden kring met groot leedwezen worden vernomen Volgens de Matin ontmoette de heer Beernaert expremier van België op zijn reis in Skandinavië op een stoomboot op een fjord een reiziger die zeer bekend ocheen met de Belgische politiek en met het verloop der Belgische en Noderlandsche kieswetsontwerpen Ten slotte kwam de heer Beernaert tot de ontdekking dat hij een ontmoeting had met don beer Tak van Poortvliet Aldoa twee exministers beiden gevallen door de kieswet Nataorljjk was men spoedig beate maatjes Vad De arrondissements rechtbank to Maastricht heeft een onderzoek bevolen naar den geestestoestand van Frans Saive oud 40 jaren arbeider te Opboven Sittard beschuldigd van in den nacht van 9 op 10 Juli l l eene poging tot doodslag te hebben gepleegd op zgne vrouw en een buurman door middel van een revolverschot Bultenlandscli Overzicht Zooals we gisteren opmerkten schijnt de metropoliet Kliment zich met te hebben uitgelaten over de toekomstige politiek der ruslophielen Wel geeft ons het vervolg van zijn gesprek met den correspondent een inzicht in de verwachtingen der partg Ik weet niet zeide de kerkvorst in hoeverre de regeeringBpartg die thans heeft gezegevierd in staat is de wenschen der natie te verwezenlijken en ons rosaophielen tevreden te stellen Maar de regoeiiog heeft blgkbaar begrepen dat alleen de mssophielen haar duurzaam steun kannen verleenen Wg zgn niet uit ons zelf gekomen maar we zgn geroepen We hebben geen voorwaarden gesteld toen wg ons naar het Hof hebben begeven niet omdat wg ze niet wilden stellen maar in de hoop in een niet te ver af zgnde toekomst langs vreedzamen weg alles te erlangen wat we thans zouden moeten afdreigen Volgens Kliment willen in Bolgarge wat de voornaamste vraagstukken betreft allen hetzelfde als de rusflophielen een zelfetendig en veilig Bulgarge met een duurzame regeeriug een orthodoxe dynastie en Slawische kultnar De mssophielen voegen daarbg Aangezien Hat alles nooit zal worden bereikt zoolang de vgandschap met Rusland duurt moeten wg ons met Rusland verzoenen en toenadering tot dat rgk zoeken Laat het grooter invloed in ons land hebben dan onze naburen van anderen stam die op geestelgk godsdienstig en oeoonomisch gebied oorlog tegen ons voeren De metropoliet gelooft dat dat ideaal der lusaophielen zal worden bereikt Afwachten en ho en ia mgn tegenwoordige lens en ik ben overtuigd met haar te zullen overwinnen We zullen wachten God zal alles ten beste schikken De metropoliet was zeer tevreden over de ontvangst hem donr den Vorst bereid Hg heeft de overtuiging gekregen dat de Vorst van zijn kant het als zgn plicht beschouwt de russophielen wanneer deze zich om zgn troon scharen en van zins zgn hem te steunen ter vergelding in menig opzicht ter wille te zgn Volgens spreker is het de Bolgaren lang niet onverschillig of de kroonprins orthodox ia of niet en hg hoopt en vertrouwt dat de Vont dat eens inzien zal en den laatsten stap zal doen om zgn d3mastie te maken tot een echt Bulgaarech huis De Keizerin weduwe van China heeft haar verlangen uitgedrukt dat de viering van haar fiOsten verjaard zon worden uitgesteld daar het geld misschien noodig is voor den oorlog maar de r eering heeft trotrch verkhtard dat dia opoffering onnoodig is en de feesten die zoowat 60 000 000 zullen kosten eullen geheel doorgaan volgens het program Do keizerin weduwe heeft aan het land gedofende 30 jaren van haar bestunr groote diensten bewezen Het was een krachtig en wijs bestuur Bij den dood van haar echtgenoot keizer Hienfung ontotouden ernstige moeilgkheden doordien het regentschap de opvolger wai nog een kind een wanbestuur uitoefende Do keizerin Tai Thsi wierp het regentschap omver op de meeat afdoende manier door de leden te doen onthoofden en stelde een nienw bestuursstelsel iu dat min of meei onder hare leiding nog bestaat De keizerin was een der vrouwen van legeren rang van Hienfung maar wist dit gebrek te verhelpen door de wettige keizerin weduwe Tsi Au als mederegentes aan te nemen een regentschap dat onafgebroken van 1861 tot 1873 duurde Toen regeerde 2 jaren lang haar zoon Tungche doch na zgn vroegen dood keerde het vorige regentschap terug eu toen in 1 1 Tsi An Stierf bleef do tegenwoordige keizerin weduwe ats hoofd bestuurster van het rgk achter In naam heeft zij zich wel teruggetrokken nu de thans regeerende keizer Kwangsu den troon heeft beklommen maar het volk blgft haar als de ziel van het hoogste gezag beechouweu President Cleveland heeft overeenkomstig de belofte der democratische partg dal da invoerrechten belangrgk verlaagd zouden worden geweigerd het sterk protectionistische nieuwe tarief dat de Tenaat maakte te teekenen Ingevolge de wet treedt deze nu 10 dagen nn de aanneming door het congres ongeteekend in werkiog Iu vergelgking met het Me Kmley tarief is het nieuwe stellig een verbetering De Dry Goods Chroniele schat op meer dan $ 10 000 000 het bedrag aan invoerrechten dat voor artikelen die bg het nieuwe terief op de vrge Igst geplaat=it worden nieer betaald werd onder het Me Kioley tenef De ambtenaren van bet min van ünaDciën zullen volgens het genoemde blad een rondschrgveu uitgeven waarbg tot voorkoming van procesaeo de geheele vrge Iget wordt goedgekeurd Daarop steat ook koffie dat anders onder de bepaling van reriprociteit belast loa blgven De verminderde rechteu op wollen artikelen zullen beperkt blijven tot geheel wollen goederen zoodat voor gebreide en half wollen artikelen na Dinsdag iu plaata van op 1 Januarie recht moet worden betaald Dagelgka rgzen nog quaestiÜn veel meer en veel gewichtiger dan bij eenig vorig teriefoutwerp De prgzen van alle hniahoudelgke behoeften worden zorgvuldig herzien om aan de te wachten buitenlandsche mededinging weerstand te bieden De handel herleeft ongetwgfeld seint een correspondent van de Standard maar ongeIgkmatig De Bank Clearings waren 23 pCt hooger dan in dezelfde week van het vorige jaar zelfs voor New York zgn de cgfera 16 pCt beter De spoorwegontvar gaten toonen iuplaats van algemeene vermindering thans voor de grootste hellt der maatschappgen een verbetering Het gemiddelde van 72 wegens in de 2e week van Aag was een fractie van 1 pCt hooger dan verleden jaar De stemmingen m Noorwegen voor de kiesmannen die later de afgevaardigden moeten kiezen zgn niet kwaad voor de conservatieven uitgevallen hoewel zg geen meerderheid hebben verkregen Wel zgn 30 radicalen en 15 conservatieven gekozen die onderscheidenlijk 1640 en 1290 stemmen vertegenwoordigen naarde conservatieven zgn v loruitgegaan Bij de vorige verkiezing in 1191 kregen zg slechts 4Ö0 stemmen tegen 1150 die op hun tegenstanders werden uitgebracht Velen hebbon zich blgk baar van de radicale parg afgewend wegens onvruchtbaar verzet tegen de Unie en het Koningschap De sVolksstem acht het niet gewenscht dat de heer Kroger zich gedurende een paar maanden zou verwgderen en niet gepast dat de president der Republiek naar London zou gaan om persoonlgk in betrekking te treden tot de ministers van koningin Victoria tot onderhandeling over de vreemdelingen Swaziland en andere quaesties De heer Kruger schrgft de Volks8tem vertegenwoordigt een souvereine republiek en als deze republiek met een anderen souvereinen Staat internationale vraagstukken heeft op te lossen dan behooren onze gezanten buitengewone of gewone de onderhandelingen tu voeren op instructies honner respectieve regeeringea Dat president Kruger zelf naar Louden ging zou kunnen worden opgevat als een erkenning van onderdanigheid van onzen Staat jegens Engeland als een besef onzerzgds dat de Buzereiniteit van oude dagen nog bestond en aan het Staatehoofd dezer Republiek nog verplichtingen oplegde jegens Hare Britscho Majesteits Regeering die m t geheel niet passen aan ecu volkomen onafhankelgke steategemeenachap De verootmoediging te Canossa van den Duitechen keizer Hendrik IV voor paos Gregorios VII nu bgna acht eeuwen geleden heeft ver reikende gevolgen gehad voor de verhouding tuSBchen het katholiek imperiale Rome dei middeleenwen en de Germaansche menscbheid de reia van president Kruger naar Londen zal door Europa beschouwd worden als de hulde van een vazal aan zgn meester Intoaachen denke men geenszins dat wg den beer P Krnger een be oek aan Londen meer speciaal aan sommige officieele raadslieden van Koningin Victoria misgunnen Doch dan worde het voorbeeld van den Vrgataat gevolgd waar president Reitz na zgne hoedanigheid vaa Staatshoofd tgdelgk in handen van een waarnemend pr ident te hebbeu overgedragen als privaat persoon naar Engeland eu Holland is gaan kuieren Het blad merkt on dat de president maar al te dik gls bggedragen heeft tet het veklwinnen der meening als zon hg in rang slechts de gelgke zijn van eeu Britschen gouverneur terwgl hij feitelijk in rang gelgk staat mi t ieder ander reg erend persoon dus ook met Engeland s koningin Op 20 Juli werd de waterafvoer naar Maluboofdstad afgesneden 0p den morgen van den 27sten schrijft een berichtgever zgn 111 kaffers van Malaboch uit de gaten gekomen zjj waren bgna dood van dorst en honger en zagen er ellendig uit zji vertelden dat nn het water genomen was Malaboch het onmogelgk lang kon uithouden koren hadden zg nog maar konden het niet gebruiken zouder water Dienzelfden avond z ind Matabocb een bode naar commandant Malan verzoekende den zendeling Sonnteg in te zenden dan zou hg met hem oitkomen Den volgenden morgen ging de zendeling naar boven en kwamen later de generaal en verscbillende commandanten bg Malan a fort bgeen De generaal gaf den zendeling verlof zich naar Malaboch te begeven en beloofde hem dat er gedurende den tgd dat hg daar was niet zon geschoten worden Oe zendeling ging toeu met de witte vlag in de stad en gedurende zgn aanwezigheid kwamen er 100 kaffers zich overgeven en werden deze na ieder eeu dronk water ontvangen te hebben naar het fort doorgezonden Do meesten waren vrouwen en kinderen en oude Kaffers en de groote meerderheid waren bijna niet in steat te loopen zj werden onder een behoorlgke wacht naar het leger gebracht en iu een best kraal gevoerd waar zg door wachten worden opgepast sommigen zullen waarschgalgk van geleden gebrek omkomen zg verzekeren dat er absoluut geen water in de hoofdstad is ln den namiddag kwam de zendeling terug doch zonder Malaboch deze zond geld hetgeen onmiddellgk werd teruggezonden en de generaal liet hem weten onmiddellgk uit te komen Hieraan is niet voldaan Wel heoft de broeder van Malaboch zich aan commandant Malan overgegeven Malaboch is nog steeds weifelende c Via Pietersburg kreeg de Volksstom op 3 Augustus het bericht Malaboch heeft zich heden namiddag aan Coradt Malan van Rustenburg overgegeven nii is een tam Igk groote gele kaffer met weinig baard en lange snorbaard Gevangen Malaboch kaffers verzekeren dat door toedoen van het Rusteuburg commundo eu de verrichtingen vno Comdt Malan en zijne burgers Malaboch tot overgave is gedwongen En later Ve dcornet Kruger an het Uusteuburg commando heeft instructies ontvangen om Malaboch naar Pretoria over te breogeu waar hg voor het hooge gerechtshof wegens rebellie 78l terecht staan Sedert is Malaboch gevsnkelijk de Transvaalsche hoofdstad binnen geveerd Maar sinds dien tijd zijn berichten van nieuwe niet minder ernstige opstonden gekomen Een bericht op 3 Aug uit Hoenertsburg ontvangen luidt Alles in rep en roer Alles is in rep en roer voor het commando zoowel wit als zwart De laatsten vooral maken zich duchtig klaar en b t scbgiit of er wellicht een tweede Malaboch affaire kan komen doch hier zgn toch niet zulke leelgke bergen met gaten wel ruigten houtboaschen en hoschachtige kloven waar de vgand zich in kan verschuilen Volgens heden ontvangen rapporten zullen wg op een goedo ontvangst onthaald worden De gewexen redacteur der Nordd Allg Ztg c de heer Pindter heeft tegengesproken wat een correspondent der New York Sun verteld heeft over zgne vroegere verhouding tot Bismarck In dat stuk werd o a gezegd dat de heer Pindter den prins met kracht maar tevergeefs den Kulterkampf zou hebben ontraden en in 1875 met prins Bismarck een gesprek over de gevolgen van den Kulterkampf zou hebben gehad dat tot 4 uor in den nacht duurde Bg die gelegenheid zou de prins het volstrekt noodzakelijk verklaard hebben dat een nieuw wachtwoord eeu nieuw program gevonden werd om de onsamenhangende partgen bijeen te houden Toen was overeengekomen dat het vraagstuk der maatschappelgke hervormingen tot dat doel dienen zou De Hamb Nachr antwoordt op deze onthnlling dat de gewezen rgkskanselier niet in nauwe betrekking tot den heer Pindter gestaan hem nauwelgks persoonlijk gekend en misschien manr eens of tweemaal in zgn leven gezien heeft nooit s nachte De heer Pindter goldt overigens niet voor een politiek persoon Hiermede kan de heer Pindter het voorloopig doen LUST van Baieven geadresseerd aan onbekenden bedurende de Ie helft der maand GROOTK SORÏEEBING NIEUWE Fm i iES voor Dames en Heeren A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 88 AUGUSTUS lotkoert 93V 101 losv Vor krs 931 4 108 108V 99 ÏBVs 79Vs 90 9ev löï u u 108V 6BV 87 101 101 8S 60 617 101 787 11 las lOi 101 188 9811 68 M s 108 1011 199 I86V1 10 Vi 81 198 100 68 71 104 187 1081 108 1001 140 133 n A 94 14 88 88 16 101 77V iuv 104 40 68 1 190 l 8Vi 108 1091 loa io V 116 118 86 107 u 791 38 f ROSBi ND Oert Ned W S dito dito dïto 8 dito dito dito 8V HoNOAR Obl Goudl 1881 88 i TA LIK Iniohrgviag 1868 81 6 OosTENB Qbl in papier 1668 i dito in silver 1868 K PoBTDOiL Oblig met ticket 3 dito dito 8 KusuNu Ubl Oost 8e Serie fi dito Öeooni 1880 4 dito by Bothi lBSt A dito bij Hope 183U B0 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 BpANJK Parpel aohuld 1881 4 TuEKBiJ Gepr Conv leen 1890 4 Geo leeuÏDg serie D Geo leeuio aerie O ZuidAfh Uip Heo v obl 1898 6 Alaxioo Obl Buit Sob 1890 6 Vbnezubla Obl 4 onbep 1881 AMSTKROUf Obligatieo 1861 S i RorraaOAH Sted leen 1866 S i NiD N fr Handelir atnd A andgt Tab M Oertifiotten Duu MRatschappg dito Amh Hypotheekb paodbr 4 Cult Mg der Voratflal tand a Gr Hypotheekb paudbr 4 Nederlandsohe baok land Ned Handelmaataoh dito 84V N W tt Pao Hyp b pandbr 5 Hott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTENE Oost Hoag bank and RusL Hypotheekbank pandb 4 Ahkeika Kquit hypoth pandb K Maxw L G Fr Liea oert A Nin HoU IJ Spoorw Mjj aand Mij tot Expl V St Spw aand Ned Ind Snooriregm aand Ned Zuid Afrik Spm aaod 6 47 11 dito dito dito 1801 dito 6 iTiXiB Spoorwl 1887 89 A Sobl 8 Zuid Ital Spiving A H obl 8 Polen Waraohau Weenea AaDd 4 RuBL Gr EuiB Spw Mg tand 5 61V io7 94V 1 V BS l lëv Baltinhe dito aand Faatova dito aand Iwang Dombr dito Band ft Kank Ob Anow Sp kap aaod S Loaoiro Seiraat Bp M obtig 5 Grol Vitflbak dito oblig i Znid Wett dito aand 5 dito dito oblig 4 AiiBEiKA OeDt Pae Sp Mjj obl 6 Ohio k North W pr Ü v aaod dito dito Win St Peter obl 7 Denver It Rio Gr Spm oert v a lUinoia Central obl in goud 4 Louiav NaabvillaOert v aand Meiioo N Spw Mij lehyp o O Mill KBoaaa v 4 pot praf aand N York Ontario k West aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Paul Uino k Siaml obl 7 Ud Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canada Can South Oert v aand Vin C RbIIw k Nar Ie h d o O Amaterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramweg Maata aand Niu Stad Amsterdam aand B St d Aoitordam aand 8 BiLOiE Stad Antworpflnl687 8V Siad Brussel 1886 2 a HoNO Tbeiaa Regullr Geaellseh 4 OoaxBNR StaaUleening 1860 ft K K Oost H Cr 1880 8 Sfanjb Sud Madrid 3 1868 Var Nbd Bm Hyp BpobI oart 8 346 Staats loteriJ 4eKlang Trekking ran Woeiudsg 89 Augustus 1894 No 11960 86000 No 8472 18406 en l 96S 200 No 5200 7990 on 8617 100 PrjJEen vaa ÖB 98 8740 48 7966 10306 13460 16713 I8S 8 138 8886 4893 7984 10881 13681 16741 18678 148 8896 4974 7996 10861 13870 15778 18699 861 3904 4974 8029 10861 13577 16821 18762 891 2917 4979 8088 10888 1S6S0 16878 18783 306 2928 5089 8117 10871 13631 16188 18790 341 2931 6831 8148 10877 186 3 16939 18889 36 3014 5848 8165 10894 18786 15904 18900 466 3087 5374 8166 10916 18871 16061 18991 488 3090 6443 8178 10937 13877 16098 18998 607 8094 6476 8183 11042 13911 10123 19064 620 8117 647 8888 11118 18916 10164 19181