Goudsche Courant, vrijdag 31 augustus 1894

33ste Jaargang Vrijdag 31 Augustus 1894 m 6443 M mvmm umMm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meeï 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd De IJitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met ui 7 ondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 25 franco per poit ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN u 681 8113 14 8899 84 3300 47 3S44 53 8389 77 8440 781 3474 783 8609 798 8578 811 8599 851 3687 8 8 8746 911 8767 67 3780 108 8783 1084 3796 10 7 8800 1080 8805 1084 3814 1178 8818 1810 8879 1856 3947 1896 3948 1409 3980 1431 8988 1617 8997 1610 4018 1713 4046 1735 4061 1913 4104 ll 4 4107 1990 4116 8008 4188 8084 4196 8046 4286 8100 4868 8108 4887 8108 4315 8158 4331 8810 4884 8870 441 1418 4689 8437 4601 8468 4649 8500 4664 8521 4084 8664 4779 8 4787 8715 4793 8719 4881 501 8344 8480 8478 6523 8486 5S58 85865676 86746716 86165787 88866791 86415798 S64S 6839 8698 584 8699 5857 8761 5874 90095877 90166000 0756004 90846007 91896059 91906100 09868108 98796180 93206379 94556475 96326886 7636403 977 9781 9878 6681 98996684 99396641 9960 6666 10019 6720 10033 6736 100639747 10070 906 10116 6937 101606942 101917040 103617176 10370 718810876 7198 104587886 10589 7886 106897365 106817837 10696 788610647745910718769410758 7718 10798 19155 1917 4 19184 19185 1935 19383 19432 19484 19463 19586 19630 1 674 19648 19701 19760 19784 19787 19826 19859 20011 20128 20139 20178 20180 20188 80217 20282 802 8 20364 20393 20461 20489 80668 20578 20603 20676 20689 20709 20714 20723 20792 20824 20886 20881 80905 80907 20938 18166 18192 11136 18976 16818 11145 18987 16219 11203 14014 16418 11818 14U19 16498 11899 14040 16506 11358 14074 16576 11370 14147 16617 11398 14186 16660 11444 14197 1 670 11460 14853 16731 11483 14260 16862 11581 1427 16945 1159 14898 16973 11601 14309 17073 11614 143S 17207 11617 14461 17213 11691 14486 17800 11721 14498 17843 11818 14600 17362 11894 14627 17481 U906 14596 17470 11976 14608 17624 18008 14666 17526 18110 14667 17668 18200 14780 17670 12208 14760 17622 12269 147 17630 18889 14800 17644 18308 14884 17708 12348 14912 17784 12364 14964 17738 12398 14975 17899 12421 15143 17981 12512 16280 18018 12653 16248 18048 12674 16261 18096 18616 15861 18102 12764 16881 18106 18784 16884 18817 18790 15897 18834 12940 18401 18884 13018 16403 1837 13035 15446 18384 18068 16468 18 57 13077 15494 18570 13116 15498 18694 18119 16687 186 9 13135 15606 18616 13194 16396 18623 18888 ADVERTENTIBN Een iink PEUSOOIT TUI goede getuigen Toorzien zoekt eenig BIJWJBBK hoog Bslsris geen veruischte kim zoo noodig borg storten kitm onder No 2338 un het Bareah dezer Courant da Liter D COGNAC FIN BOI Tm dB hoHéié Anmymt loor bat ffehMle Und om hnroKOcüD hoodaDlgliedun gunilJg belmnil irordt geleverd lo viTKvgelde bemande fleseohen van 5 Lltnr Inhoud Toorelen van hetatt at nnDr P V vaw HAMEL ROOS Ultalnllend Terhriitbaar bil P H J v WANKÜM Cognac fin Roh firmii Wed F J MELKKRT Oosthayen B 14 Qtmia Onfeilbaar Uiddel TBOBN Influenza Hoest Borst en Keelaandoeningen MELIANTHE Superior Borsl Honig ExtracL Bekroond met SereDiploma en Uouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 £ ere Diploma en Gouden Medaille 1893 World 8 Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pnrgatief Oeneeft onmiddelUfk Kinderen nemen bet gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken IMBLUNTHE is het beste middel der wereld H I vanSchaik Go Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Bomatra straat 267 Bm Haag VerkrSgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Huwelijkskaarten Tersohillande Soorten en Nouveautés BOXXWKAABTBN m ROU WPOSTP APIER I worden geleverd door A Brinkman Zn Unge Tiendeweg U 60 Mederlandsche Stoomboot lllaatschappij De Stoomschepen BAIA FIEB kapt J 8AUER en ROLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatscfaappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Bbter en Kaas te Iionden B Xet T ooraJ op de ECHT bandteekeaioff mat n ode ietton Oberiahnstein DIRtCreUU DER VieTORIABROM OBCRLAHMSTCW verkrijgbaar JUawfnelmppij tot JüxplaUuHe der Victoria Bron ffmpufiffff tp JtoHcrfJam ZvMblaak 8 Verkrygbaadin t Hoofddepót voor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesoh k 18 cents per halve Flesoh i 13 cents Kruik il 17 Kruik i 13 t terwgl voor de ledige Flesachen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesoh 3 cents der halve Flesoh 2 cents Kruik 1 cent Kruik 1 cent HoUandsclie Maatschappij 7an LandlsoiLw Afdeeling GOUDA en Omstreken VllMTÏM e BIJ GELEGENHEID DER VRIJE PAARDENMABKT op Vrijdag 19 October a s Piijs per Lot 1 11 Loten voor 10 te beltomen bij H BRil iKMAK en Zn Langde Tiendewe D 60 Kraepelien en HohrCs Qiiina LarocheQ u r£f ïocHE is de meest Krachtige en Versterkende KINA WUIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandscbe geneesbeeren Bekroond met EBREN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacons f 1 90 en ƒ 1 Depot te Bouda bjj den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwst uitvindingen op machmaal gebied verbeterde ftbrieatie en uitilnitend gebruik van fyne en fijnste grondstoffon garandoeroi len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Oacao oen aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoorclonde aan den inhoud der resp Eüketten De Firma behaalde 87 Brerets als Hofleveraacler 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewya van uitmuntend fyn fabrika t Keeds 187i schreef de Accademie national de Paris Noua vouB dtfoemona nne HedalllA d or premiere clawse on oonalderation de TOtra xoallent fiabrloation de Ohooolat bonbons Taries eto eto Stoliwerck t fabrikaat ia r rkrijgbaar bij IL H Cuniisears Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Juliiu Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Oni a Baelfeiadnik van A fiiiHuuM k Zoox FEAITSCHE STOOMVERVEEU EN Chemische WnsscheriJ H OPPE HËIilER 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Bpecialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen vaa pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar d nieawste en laatste methode geverfd AUe goederen hetsg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegai i8 uitbreiding der fabrieken zgn de prjjzen 25 gedaald PÜIKE OÜDK SCHIEDAMMER ÖEKEVEE Merkt NIGHTCAP Te stoomen goederen ala nieuw afleverbsar in 3 dagen te verven goederen in eene week Verkrggbaar bij M PEETER8 Jz N B A la bewys vaa echtheid 1 cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE i TANUAIITSEn W J BLITS LION BLITZ Nieuwendijk 241 Eerstu hnis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEEREN Maandaga Woenadag en Vrijdaga van 10 tot 3 uren Markt 154 Gouda Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZUN onder Bedactie der beate Katfa Maandelijks verscbgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen pracbtige lectnur als Bomana Novellen Hlatoriache Verhalen Poêzts Allerlel Baadaela Logogrlef Bebua en enx voor den zeer lagen pr s van 6S CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle niJundsoJirllt vao Nederland P STOKVIS WATEKREÜS ÜITOSVÏE s Bo OH Een ware Schat voor de ongelnkki slachtn rs der Zelfbevlekking Onanie en gebeime nitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING Hollandflcbe aitgave met 27 aib Prgs 2 gulden Ieder die aan dê verschrikkelgke gevolgen van deze onden d lydt moet hei lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ka duizend van een Eekeren dood Te verkregen hg hetVerlags Magazin te Leipzig Neomarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels eu in eiken boekhandel in Holland BINNENLAND GODDA 30 Augustus 1894 MuHeknitvoering ter gelegenbeid van den fUJitardag van H M Koningin Wilbelmina in de aehitterend geïllumineerde muziektent op de Markt op Vrijdag 31 Ang 1894 des avonds ten 7 ure door bet Muziekcorps der d d Schntterij met welwillende medewerking en in vereeniging van bet Boskoopscb Fanfarecorps Kapelmeester de beer J Q Arentz Programma Feestmarsch Carl Ouverture La Brnyère Kesaels Walzer Teresen Fanst Fantaisie Anx bords de la Sambre G Tack Souvenir de Campine Krom Der Kreuzfidele Knpferscbmidt Humor marsch mit geaang Panze Boskpopscb Vaandelmarsch J 6 Arentz The Watetsprite Ouverture Hemmerlé Donan Wellen Walzer Jvanovici Potpourri N fvre première jeunesse Jansaens Chapeurs autricUe i Uilenberg FeeBtmarsob over Nederl J l I A j b Volksliederen Id de Deventer Opmerker leaen wy watbotreft de gedurende 4 dagen werksaam z nde Ëdisou s verbeterde Phooograaf in het Café Vrede Be8t alhier het volgende Te genieten valt trouwens ook op andere plaatsen der stad Daar hebt ge b v in de Franziskanerbraa den heer Goddefroi met zijn Phonograaf Hebt ge daar al een kijkje genomen Zoo niet doe het dan ge zult de banden in elkander slaan en uitroepen hoe is het tooh mogeiyk dat zoo ieta nitgevonden werd Oe hoort er b v de Winter s Klepperman zoo duideiyk alsof hy aan uw oor gesongen werd Ge boort de Wipbrng door Yan Zuilen voorgedragen zóó daidelyk dat ge on iUekearig in dezaalrondziet of Yan Zuilen élf zich niet ergens verstopt heeft Ge hoort het machinetje walsen en polka s met groot orchest teruggeven zóó natnurlgk dat de voeten u beginnen te jenken en ge wel zoo aan t dansen zondt willen gaan ge hoort er uwen stadgenoot Yreven het 0 Seliger Zeit v an Garl G5tze zingen zóó duidel k dat ge als ge t niet beter wist de phonograaf voor den heer Yreven zelf zoudt houden Wg hebben hem o a de Klepperman van Abr de Winter hooren voordragen een lied FEVILLETOX De laatste eener Familie iNaar ket FransoM lU Had neb geweten dat hy io eemgerlei opziobt beirokkeu was bij de zaak dan had bij uitgeslotea moeten worden Maar er waren in de zaal ook eenige penonen die witten waaraan c zich te houden hadden In db oerste plaats da Kuiter dia na langea tyd geloofd te hibbea dat cyu vijaDd dood was begon te bagtij peo dat deztj miaaaar van de bsronei de aebtgenoot vernïoord had om de weduwe te kunnen buwon Verder Arthur die Ihaas inzag wat de man waard waa die hem voorheen een onbeperkt venraawm inboezemde D D waa er nog merronw van Hansweerd Deze bad ïicfa nooit veel voorgesteld van de zedelijke waarde von haar minoaar maar zy had niet vermoed dat hij den generaal vermoord had dan dag na dien oocht van Sint Hubertas Hg had beweerd totp gevlaobt te sgn naar Sint Malo van waar hij naar Engeland overgeitoken waa on zij had het gel iofd Wat v rtel je auP vroeg de president aan Karel die steeds voortging Kudolf met de hand te draigeo terwijl deze onveaohUKg bleef zitten Ik beweer antwoordde het kind op Hinken tooa yik Mg eo beweer dat daar de maa zit die het geneer verborgen heeft onder de straiken Toen van Crétienni hooren zingen en een solo op de cornet Piston met begeleiding van groot orcheat het een waa al verrnkkel ker dan het andere Wg wenschen den heer Goddefroi toe dat hem gedurende dezo 4 dagen een druk bezoek moge ten deel vallen Het Programma is ryk aan afwisseling het bevat 30 nummers Heden morgen z n door de politie twee monsters boter m beslag genomen op vermoeden van valschbeid Mond en Klauwxeer is geconstateerd onder het vee by de landbouwer H van der Sprong te Haastrecht Idem te Ylist hg de landbouwers A Mulder U Meflwaard en N Kastelijn Woensdagmorgen te hali elf had op het plein van school 6 te Waddingsveen eene algemaene repetitie plaats van de op 31 Aug te zingen liedereu De leerlingen der twee byzondere scholen in vereeniging met die der tw é openbare te zameu ruim leshonderd in getal zongen achtereenvolgens het Koninginnelied het Ylaggelied en bet Wien Neerlands Bloede De afzonderiyke bestudeering dier liederen in aanmerking genomen was de uitslag zeer bevredigend te noemeu Wat drnkte en beweging de laatste twee drooge zomerdagen aan de lan bonwende gedeelten van ons land brengen kan op t oogenbhk Waddingsveen getuigen Alle hand vindt thans werk tot des avonds acht h negen uar hoort men het snorren der dorschmachine en het bolderen van den boerenwagen die de oogst I aanbrengt Op da hoeve van w len den heer van der Breggen wordt met niet minder dan 16 span paarden gewerkt og is alles niet verloren en mon werkt derhalve met verduh I belde kracht Na den brand op de acheepawerf van de heeren J en K Smit te Krimpen a d Lek zijn daar thans nog 40 man aan bet werk gehouden welke met de helft dezer week weer dooi anderen vervangen worden Gisteravond is door de Zangvereeuiging Geeft Gode lof te Oudewater beiloten gevolg te geven aan de uitnoodiging der Schoonhovenscfae Zang vereeniging De Lofstem c om deel te nemen aan de openbare uitvoering welke door die zustervereeniging is uitgeschreven tegen Donderdag 13 September in de Hervormde Kerk aldaar De gemeenterekening van Woerden over 1893 is door den Raad vastgesteld op f 37 957 27 ik hem gezien heb was hij m een kiel en vandaag is hg gekleed als een heer maar zija gelaat is niet veranderd Hij is t daaraan valt niet to twijfelen Zonder uit zijn onverschillige houding op te rijzen maakte Rudolf een minachteniil gebaar met zijn hand maar hij verwaardigde ziob niet eea enkel woord te spreken en dit trotsohe stilzwegen maakte een gunstigen indruk op hel publiek Ik wil aannemen dat gy u onwillekeurig vergist hernam de president I at ia de eenige verontschuldiging welke gij kunt doen gelden voor de brutaliteit om een gaaoht man zulk een allergekste beschuldiging mar bet hoofd te slingeren Het jurylid dat gij aanwijst ii de heer Van Trichtvoords Gij weet t wel want hij brengt elk jaar den zomer te Triohtvoorde door vlak bg het huis waar gg woont en gij hebt hem wel eens moeten zien f Nooit noch voor noch na deu 4den November Ha dat ia dus da meester van De Poorter I £ n wdt ge mij dao niet gelooven als ik zeg dat hiJ tis die het geweersohot gelost heefU Maar ii t dan niet zoo kbuir aU de dagP Begrijpt ge dan met dat hij zy n pachter de les gelezen heeft De Poorter zegt wat de heer Van Triohtvoorde hem bovolea beeft te zeggen opdat Da Ruiter veroordeeld zou orden De Poorter was den dag na 9int Uubertus niet bg het park Kgk hem maar aan Op zgn gezicht staat ta lezen dat hg liegt Het kind overdreef niet Da Poorter was geheel in verwarring gebracht door de onvarvacbta onthnlling Zgn doodsbleek gelaat was geheel vertrokken en bg wankelde op zgn beeneo Hg maakte zoo volkomen dan indruk van een schtüdige dat de president het blaadje omkeerde t iu ontvangst en f 37 070 84 in uitgaaf en sluit du met een batig saldo van f 886 43 Men meldt uit Lekkerkerk Gi teren werd alhier gevierd het eerste jaarfeest vao den Bond van gemengde zangvereenigmgen Het voorloopig bestuur bestond uit de heeren A de Man te Hardingsveld J H Drees van Krimpen a d Lek en J u Mussert te Werkendam Aangemeld hadden zich 22 vereenigingen waarvan er slechts één niet is opgekomen Het comité van uitvoering bad een £ eer geschiitt terrein ingericht even buiten de kom van het dorp Reeds van verre leverde dit terrein met z ne vlaggen een opwekkend gezicht terwyi voor alle geriefeiykheden gezorgd waa De meeste inwoners gaven door het uitsteken der vlt gen hunne ingenomenheid met het feest te kennen Te ruim 11 uur werd het geopend meteen woord van welkom door den voorzitter Daarop volgde het ensemblenommer Wilhelmus van NossoQwen in oude zetting Forsch en indrukwekkend werd het oude vaderlandache volkslied door het volle koor ruim 700 zangers uitgevoerd I Daarop volgden vóór de pauze de navolgende vereenigingen ÏEupbonis te Lekkerkerk jïlxcelcior te Noordeloos Excelcior c te Numanadorp Zang veredelt te Hardingsveld Oefeuing baart Kuoatjf te a Gravendeel Concordia te Ridderkerk T a V e n u te Ouderkerk a d IJsel en Maasdam t Gemengd Koor I te Maasdam li O M B O K Ala officieel wordt oit Den Haag gemeld De namen van de gesneuvelde en gewonde officieren waarvan sprake ia in het hedenochtend openbaar gemaakte telegram van den gouverneur generaal van NederL Indië ayn Gesneuveld I Generaalmajoor P P H van Ham eerste laitenant der infanterie J W Abeleven en de 2e luitenants der infanterie L G Musquetier en jhr P A AUing von Geusan Gewoud zwaar Luitenantkolonel der infantene H F C van Byievelt kapitein der infanterie F F F Fuhrhop kapitein der artillerie G G Manders Ie luitenant der infanterie J F ten Bruggen Hugenholtz Ü Dooreraana en G J Yelda Ie luitenant der artillerie H J 8 Boersma en de 2de luitenant der infanterie H J W G Auasenö vWaarom zyt ge toch zoo verschrikt P vroeg hg aan den boer van de Fazantanhoere Ik weet niet wat men van mij wil stotterde De Poorter Ik heb volstrekt geen kwaad gedaan aq da geheele wereld valt mjj aan Kolonel Jngon besohuldigt mg een brief te Lanvollon gebraoht ta hebben om den generaal in eeu valstrik te lokken Ik heb volstrekt niets gebracht en t is mgn schuld niet dat men hem don volgenden dag vermoord heeft En daar is nu die rekel van een jongen dio mij maar in het gezicht durft te zeggen dat ik een leugenaar ben Ja leugenaar leugenaar I schreeuwde Knrol u Ea je meester moordanaar I moordaotar I Rudolf werd doodsbleek van dnft maar hield zich nog m De president zou hem hebben kunnen oproepen maar in openbare zitting eea jury lid te oudervragen die beschuldigd ward door eeu getuige was zoo ge heel in itrgd met alie rechterlglta gebruiken dat de rechten er niet toe wilden overgaan Hg koos de eenige partg die te nemen was tegenover een geval dat zich nog nooit had vooritedaan Ëen van de twee getuigen dia geheel met elkander in tegenspraak waren legde valache getuigenis nf en daar geen huoner dit wilde erkenaen dreigde de zaak tot m de eeuwigheid gerekt te zullen worden Er moeit eau einde aan gemaakt worden Hieromtrent waren da rechters het Openbaar Ministerie an de advokaat van den besehuldigda t volkomen eens De ambtenaar van bet Openbaar Ministerie stond op om volgons de door de wet vastgestelde regelen san uitstel dar zaak ta eisckan tot aan volgende zitting Hg eindigde met da onrertatis te gelasten van mi Gewond licht Kapitein der inftinterie U sGraeiiwvn Initenaut der intanterie J P L Hardie 2e laitenant der artillerie J E Timmer en de 2e luitenant der intanterie A Fransnn Yan de zes als vermist opgegeven olfioiereD zyn biykens een later bericht Ongedeerd teruggekeerd de majoor van den generalen staf H J Hftmerster de Ie luitenant der infanterie A A O Musch en de officier van gezondheid 2 6 kl J K Jansen en licht gewond de 2de lavv tenant der in nterie J A Janien Gesneuveld de Iste luitenant adjudant H KotUng zoodat van de zes vermiste officieren alleen vermlit biyft de kapt der infanterie A £ Eamerm Yan de als vermist opgegeven 148 minderen zyn 72 teruggeli De namen der officieren die tan de Loub i expeditie deelnamen zjin de volgende Opperbeveibebber J A Yetter genenalmi oor H Ketting le luiteaant infanterie adjudant Tweede bevelhebber P P H Tan Bmb generaalmajoor Staf A J Hamerster ms oor H H WtUematyn kapitein W R de Grave la lnii genie W H B van der Zwaan le lnik inf Infanterie 6e bataljon H F C van Byieveldt loit üolonel G W Honigh Ie luit adjudant ï W J C Greutz Lecblietner H sGraeoweu W J Uing A lÜ Kamerman kapiteins J P G Hardie Ë A Vftn Kappen J H S van de Wal F F F Fnhrhop A 0 0 Muach L T ter Bruggen Hugenholtz Ie luitenants H Valkenburg G A Yries U G Musquetier J A Jansen ü Ë Beem H G E Grarapré Molière 2e laitoDaQts 7e bataljon A A van Blommeatyn majoor O L Kalfsterman Ie luit adj J J Sebnttdei F W H Tuioenburg A Jonker H J Mttthei kapiteins C H Hoedt £ Dooremans H P Hesselaar H G T P Ie lio G J Yelds G A Y Altmann H W MulIer leluitenaota A Fransaen P J K Hamel H i W G Anssoma jbr P A Al ting von Geusan F G K de Groot 2 Uitenaati 9e bataljon P van Lawick van Pabst luik kolonel J Hildering le luit adjndant J C Lindgreen K J D Soott W G A G Cbristau en W N Soheib kapiteina J M Aï F van Hout J H C van Dompeelw J G Gemteen C O Mneoh en W P Broekman le luitenaDts £ C van der Heyden H J de Jong £ de Graaf J W De Poorter en Karel De advokaat van De Ruitar verklaarde dat de beschuldigde zieh ai t verzette tegen eeo uitstel eu de rachlbaak sprak na even overlegd te habbea in dien geest een vonnis uit dat met Inldn slnn deer den preiidenl bekend ward gemaakt Na dete woorden werd de zitting opgeheven 1 Et volgde een onbeschrgfelgka verwarring De veldwachters brachten den beschuldigde wag Öet puDliek drong naar den uitgang en alten waren teleurgesteld dat er geen uitspraak had plaatl gehad XXXVI Arthur tot in het diepste van zijn zlef geschokt stond als aan ego plaats genageld en dacht er niet aan met do andere toeschouwers naar buiten te gaan Mat ecu wezenloozen blik keek bij naar het toonaal van onbaschrgfelijke wanorde Hij had Karel an de Poorter zien vertrokken ouder geleide van eenige veldwachters Hg had gezien d mevroQw Van Hansweerd dan sluier nog iets diepai over het gelaat trekkende oedw dn menigte was verdwenen Met de oogen zocht hij Rudolf an Triohtvoorde zich er over verharend dat ntsn hem vrg Hst Weldra zog hij dat zgn voormalige vriend de varbooging waarop de rechtere gezeten waren naderde en dan pt eaident aansprak Een kring vormde zioh om hen heen en zg spnken zoo luid dat ooze vjriead Arthur die op een afsUad bleef toezien geen woord verloor Van dit baUngwekkead onderhoud Jfordi venoifd