Goudsche Courant, vrijdag 31 augustus 1894

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdlenst 1894 95 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich eODDi ROITEKDA 7 80 KOTTIKDA M 0 O n D A 9 51 10 17 11 60 11 10 10 17 10 84 10 41 10 47 11 08 11 40 8 08 8 18 8 11 8 19 8 85 SODDl DKN BAIG 9 87 10 49 11 11 11 11 l Ol 1 17 S 19 1 56 4 45 6 17 5 59 7 18 9 87 11 06 11 18 aHsge 5 487 107 439 18 9 4610 1111 8811 15 l SS 1 16 8 46 3 43 4 15 4 41 6 17 7 8 06 M 1010 Voorb 5 64 10 18 1 44 4 48 7 0 N d L d6 59 1 40 7 11 Z Z gw6 08 10 80 1 58 5 7 10 9 II Bl Kr 6 14 10 86 1 04 7 16 Z6T M 6 19 10 41 1 09 5 09 7 81 10 Onudi 6 807 6 8 18 9 68 10 16 10 6 11 0318 451 80 1 45 3 16 4 13 4 43 6 10 5 47 7 41 8 85 10 10 lO M B T B K C H T G O O D A Vtreclit 6 38 7 60 9 9 63 11 84 11 08 11 60 S 66 8 10 8 614 48 6 36 8 09 8 60 10 341 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 34 4 16 1110 61 UudsK Iter 7 07 8 19 10 14 11 48 4 14 9 19 Gouds 7 80 8 881 3410 87 11 06 11 66 1 11 3 87 3 60 4 37 6 10 7 08 8 419 8111 07 AUSTEHDA M G O D D A AmttorduD C 8 i 9 40i ll lOi 11 17 1 40 4 10i 4 10 7 81 1 41 AKltardilLWp 5 80 8 16 9 56 11 11 11 41 1 56 4 11 4 86 7 0 l Oe Ssida TJM 1 04 10 44 li 18 IMI i 10 t i Mt U ILN 11 l OD A 10 07 11 17 11 41 11 611 48 1 67 8 55 4 86 6 15 5 65 6 41 7 48 10 1611 88 11 48 O I D A V TBIC HT 8 09 8 81 10 19 10 56 11 48 1 18 1 618 18 4 47 6 18 5 57 7 46 8 S8 10 14 10 88 11 09 1 37 11 17 1 46 8 11 6 8 41 10 51 11 45 1 10 3 U8S 81 3 50 6 O O D U A A MSTEBDAM 8 81 10 06 10 65 ll ll 1 51 9 10 10 56 11 19 1 8 40 Ml 11 10 11 84 1 18 M 10 14 11 18 11 18 Sohü F Ka S W E Winter en $ D fl Beekering 2e4oiteii8DtB Oaralerie C C Raammakers ritmeester J T van Maren en B HendrikB leInitenanti Artillerie M B Roet raa Tonoingen majoor 60 A van den Bovenkamp le tuit adj staf J J Temminck en 6 G Uanders kapiteins H CJ S Boerma eo A Beckiag lelaitenauts G H Vrydag en P M Vis 2eluiteoante elden bergartillerie J H Timmer Se lnit park J J Hemmes en H ran Witienburg le lnit reetiag artilierie Oenie Ë B £ Ruempol kapitein C de Waal le lait adj F W C van der Staay lelnitenaot Inteodanca L C ran Berg majoor M J Tan der Bent M N Beets ktpitei s W L Kraal le loitenant R F G Foürchez H K A Hamakers G J M Borens A U J 0 P Soheepeus F A tou Ballasek 2eInitenants Geneeskundige dienst G J de Fregtag laitkoloDel J M £ Eanert dr A J Helfrich dr H J Kessler en dr A G van Dgk kapiteins S Ujlaki J J Konmans W J H Timmermans H Ktoppesebaar dr J E Janwn O J Neeb en H F Roll lelaitenants B W Fergnian apotheker H J Tromp de Haas paardenarts Hulptroepen P G Sohmidbamer en B L Hagedoom kapiteins M K W F Scheaer A Tan der Plank G G A Schroder en G L Tan der Waarden le luitenants L S Fieeber en 0 M I Tau Hoo strsten 2e laitUUIBftl Onder dngteekeniog van 19 Juli wordt nit Matarsm Lombok aan de tSoerab Ct i het Tolgande geschreven We hadden bier een beele vertooning et den jeugdigen radja die sijne opwachting ai komen maken bg had een 30tal volgelingen bg zich met repeteergeweren gewapend £ n ook de radja van Karang Asem waa er by Ter hunne asnschoawe werden door vier compagnieën infanterie handgrepen in orde van bataile nitgsroerd onder commando van orente Bylereld Natunriyk werden de beste beentjes Toorgeset en de Treemde hoeren stonden wat te kgken De ndja Tan K Asem was letterlgk niet te bonden van bewondering Daarna moesten süne ouderboorigen een soort van krijgsdans aitvoeren ge begrgut met welk een Iswaai dit gepaard ging t Was en heel woeste tandak partg heel wat levendiger nog dan de Kembang Djerook op Java Generasl van Ham is bg uitnemendheid de popelaire man bier hg beeft slag om met dat volkje om te gaan De opperbevelhebber is hnn veel te geretireerd Molden nkken ds troepen op naar KotaRodja nn ago ze nog alle in hunne oode cantonnementen gelegerd Ziaken sgu er aoo goed als niet enkele ketting angera maar die liggen geïsoleerd hebben de nokken en weder enkele anderen Igden aan buikziekte doch niet aan cholera al zgn er ongeluksprofeten die dit woord al flnisteren Ds lereranoier alles de Batavia kongaie il thans hier geïnstalleerd men bracht de noodige Tuurvaste steenen c s mede ea dos zullen we bier spoedig veraoh brood hebben wat Tooral de mencekes genoegen zal dMn Ook Bal er spoedig eene goede drinkw tar installatie in werking zgn Toor den troep Overste ven Lawick Tan Pabst die te Ampenan oommandeert is een dier hoofdofficieren die door den troep bisonder op prgs worden gesteld omdat hg zich de moeite geeft om te trachten het den soldaat en den onderofficier te relde zoo aangenaam mogelgk te maken en hem voor verveling te behouden Wat hg mftir verainnen kan om dit doel te bereiken wordt in het werk gesteld JSikeu avond muziek aan bet strand Bnnn mogen de Ghineesen daar tafeltjes opslaan met 6 S0 SM 8 4i 41 8 t 9 05 7 7 S 8 l t 1M Sgudi 7 Moordnobt Minvtrlnrk Ckpdb Bottordam i lO 8 19 i iS 8 88 lottoidtm Otpdle NieumAwk Moordraeht Oottdft 11 01 UJO 1 18 1 18 1 14 1 88 1 88 11 11 Oobdi 7 10 MOM Z T H 7 4 Mi Bl Kr 7 47 Z Zagw 7 M 01 N dL d S 01 Voorb 07 l H ge 8 it a 18 a a Ooada t 6 8 10 7 85 Oodn l tO 8 4 Wofrdni 8 59 7 08 8 11 Utrwkl e U 7 18 8 88 Ooad 8 40 i mitndui Wp 7 1 twJM Oi 8 U BultnU bier en ververschingen voor onderofficieren en soldatep Zoo nn en dan Tsrdwgnen er eenige kettiuf n rs die vergeten terog te keereu Zg verdwgnen ongemerltt en in vrgbeid en blijven dan maar voor goed weg ook Een onderdak vinden ze in dit gastvrg land gjemakketgk Bon logis bon litelc Je begrijpt dat bet een heele toer is om die kudde bg elkaar te faooden Herdershonden zouden daairoor noodig zgn Wegens de treurige berichten uit Indië ontvangen heeft Hare Majesteit de KooingiDRegentea bepaald dat het diner ten Hove op den verjaardag van H M de Koningin niet zat doorgaan ré Da tStaatsct i ran 30 dezer bevat het kon bedait houdende aanwgzing van deperceelen die voor den aanleg van een spoorweg ter verbinding van het gemeenschappelgk station van den Staatsspoorweg en den Hollandscben IJzersn Spoorweg aan de Delftsche Poort te Rotterdam met bet station van den spoorweg van Utrecht naar Rotterdam te Rotterdam met afbuigingen in de richting naar Schiedam en naar KRpelle moeten worden onteigend welke onteigening in bet algemeen belang krachtens de wet van 5 Febrnarijl Staatsblad No 29 wordt gevorderd De minister ran buitenlandscbe zaken brengt ter kennis ran belanghebbenden dat blgkens een bekendmaking voorkomende in den Belgischen Moniteurc ran 28 dezer de rechtstreeksche doorvoer zonder overlading van versob varkensvleeach herkomstig nit Nederland weder met ingang van 31 dezer in België wordt toegestaan De minister van binnenlandscbe zaken beeft het volgende bepaald 1 bet vervoer van berkon wende dieren en varkens ia verboden uit den kring in de gemeenten Akersloot Alkmaar Ondorp en Zniden Noord Schermer waarvan de grenzen zgn als volgt lang den zoc naamden Westdgk van den Omval tot aan de Schermer Middenvaart ran daar langs die Middenvaart tot aan de vereeniging met de Alk maarder vaart en rerder langs de Alk maarder vaart tot aan het punt van uitgang 2 het vervoer van herkoawende dieren en varkens ia verboden uit den kring in de gemeente Idoarderadeel waarvan de grenzen zjjo als volgt 6e Wgde Ee de Graft de lange Litameer de Graft de Driel unster vaart de Biggameer de Meer de Wgde Galle de Grouw de Pikmeer en de Tgnje tot aan bet punt van aanvang Wanneer bgzondere radenen afwgking van bet verbod van vervoer van herkauwende dieren en varkens uit den in deze beschikking genoemde kringen noodsakelgk maken kan zoodanige afwgking worden toegeataan door den burgemeester na advies van den districts Teearts Door middel van braak is te Roermond ten nadeele van den landbouwer M H rnim f 70 aan geld ontvreemd Door de marechaussee is de 17jarige H G nit Roermond als dader aangehouden Het grootste gedeelte van het geld had hg buiten de stad begraven Hg wordt ook van andere diefstallen verdacht 11 08 18 18 9 40 10 46 ff 10 11 08 8t 7 47 10 85 11 08 11 09 11 18 11 15 11 18 l 88 7 46 8 07 8 18 lO OS 10 11 9 49 9 58 4 67 5 08 6 11 6 16 a ii 6 81 6 36 10 10 5 10 5 37 7 59 10 87 14 6 45 6 86 8 07 8 56 10 35 10 6 116 56 8 18 9 1110 68 11 10 7 46 9 41 9 17 5 18 6 36 6 60 4 47 1 46 Toen Maandag de rechtbank te Ëasen den mgnwerker Lods die op eene sociaal democratische vergadering eenige beambten had beleedigd tot veertien dagen gevangenisstraf veroordeelde trok Lodz een revolver en schoot in de rechtszaal eerst op de rechtera die gtinga de vlucht namen in de raadkamer en daarna op zichzelren De ambtenaar ran het O M bleef kalm en verliet zgn zetel niet Hg liet den man terstond de boeien aandoen noch Lodz zelf nocb iemand anders was gewond Gisterenmiddag werd op de Koningskade te aGravenbage een vrachtwagen van deu ondernemer Mnesene bespannen met twee paarden door de stoomtram naar Scheveningen van achteren gegrepen en opgestuwd De paarden begonnen te steigeren slenrden den wagen voort en kwamen terecht tegen een twmtal dienstmannen van den Ghriat Volksbond die tegen bun bandkar gelennd stonden te rusten De ongelakkigen geraakten door don voortrennendeü wogen letterlgk ïn beknelling zoodat één van hen voor dood in den Dierentuin werd binnengedragen en de ander ernstig aan arm en hoofd werd gekneusd Nadat bun de eerste geneeskundige hulp was verleead werden zji per brancard naar het Ziekenhuis vervoerd Hg die het zwaarst werd verwond overleed kort na zgne overbrenging De toestand van den ander levert gern ernstig gevaar op De gen one jaarlgksche vergadering van den Ned Coöperatieven Bond werd gisteren te Arnhem gebonden Uit de mededeelingen van den bondsraad bleek dat de verbruiksvereenigingen van de werkliedeuvereeniging te Nienw Lekkerland en Kinderdgk tot den bond zgn toegetreden terwgl binnenkort te Zutfen eene vrrbrniksvereeniging op coöperatieven grondslag eveneens door werklieden zal worden opgericht Ëen en ander ïs bet gevolg van de ruime verspreiding van het werkje Goöperatie het belang der werklieden waarvan o a het Algemeen Nederlandscb Werkliedenverbond c eenige duizenden exemplaren aan zgne leden heeft doen toekomen Twintig verbruika vereen igic gen ontvingen in bet afgeloopen boekjaar baar waren voor een aanzienlgk deel door bemiddeling der handelskamer en wel tot een bedrag van f 591 592 tegen f 538 376 in 1892 Ala nieuw lid van den bondsraad werd gekozen de heer Goedhart te s Gravenhage terwgt de aftre dende leden de heeren dr A Rutgers te Utrecht A J van Peaki te Rotterdam en 0 H Konw te Leiden werden herkozen Bg de opening van de giatereu gehouden gemeenteraadsvergadering te Scheen maakte de voorzitter melding van den dobbelen moord die het plaatnje in rep en roer beeft gebracht Hg betuigde zgn verontwaardiging over die daad en sprak verder een woord van dank nit voor allen die tot de ontdekking van den dader bet hunne hebben bggedragen mr Karseboam officier van justitie mr Lagerwey rechter commissaris bg de rechtbank ts Alkmaar de rechercheurs Visser en Bedeke de gemeentepolitie van Schagen en den majoor brigadier en verdere beambten bg de rgkspolitie daarbij de hoop uitende dat weldra de jaatsten op de een of andere wgze zullen worden beloond voor hun gver Sen voorwaarde voor de veiligheid der ingezetenen is een blgvende versterking der dagen verbetering der nacbtpolitie in dien geest zullen B en W binnenkort voorstellen doen aan den Raad De heer W Roggeveen dankte daarna ook namens de niet aanwezige leden den voorzitter voor de voortvarendheid en volharding door hem als hoofd der politie in deze dagen betoond Amat 8 51 4 60 4 87 6 04 5 11 5 10 6 60 6 08 8 10 6 17 6 16 11 58 1 05 1 18 1 19 1 18 4 10 1 46 1 56 1 01 1 09 1 15 1 60 1 48 3 10 4 0 OEN H A A Zg wg eind negentien de een wers verstandige meuachen vraagt de Duitache generaal Von Sicbart £ n ala wg op die vraag soms bescheiden maar toch met eeoig zelfvertrouwen zooden willen antwoorden dat wg toch wel eenig verstand bezitten dan zou de generaal ona waaracbgnlgk boos antwoorden Dat heb ge niet en ons wgzen op onzen jaarkalender Is dat een regeling Maanden van 31 van 30 van 28 soms 29 d en Poscben tot grooten last van alle ondera die kindereu op school hebben nn eena in het midden van Maart dan eena eind April Aan bet eind van het jaar soms in 10 dagen vgf feestdf en I Neen de generaal stelt voor dat alles beter te regelen De eersta Jawiari wordt vast een Zondag de eerste maand van ieder kwartaal krijgt 31 dagen da volgende 30 30 December wordt zoo een Zatu dog en de 365ste dag van bet jaar wordt een om i dag In schrikkeljaren krggt Juni ook een 3l8ten d en de zaak ia weer gezond Poscben altgd op Zondag en Maandag 1 en 2 April Pinksteren op Zondig 19 en Maandag 20 Mei Kerstmis op Zondag 24 en Maandag 25 December Eén ding heeft de generaal vergeten wie dan op een Zondag geboren wordt is altgd op een Zondag is dat billijk Zonden de kinderen die nooit eens op Zondag jarig zün tegen zgne regeling gpen bezwaar maken Op bevel van den Gzaar zullen de onderaardsche kamers en gangen van bet Kremlin te Moscou worden onderzocht daar men vermoedt dat in deze kelders nog menige schat verborgen ligt In een der kelders moet de bibliotheek zgn geborgen van Iwan IV bggeiiaamd de Verschrikkelijke Dfjfee keizer heeft een menigte Grieksche en Latgnsche handschriften verzameld welke naar men vermoedt zijn gebleven in een der onderaardscbe kamers waar de keizer vaak zat te studeeren Dese bandschriltan ten getale van acbtbonderd zgn tot dusver i iet door Westeuropeeacbe geleerden onderzocht en men ziet daarom met belangstelling het resultaat der nasporingen te gemoet Men meent bier niet alleen handschriften van Cicero Caesar Tacitns en Grieksche schrgvers te zullen vinden maar ook belangrgke stukken die op de Rosaiscbe geschiedenis betrekking hebben In Rnsaiscbe werken nit de zeventiende eeuw wordt van de bibliotheek van Iwan IV gewag gemaakt die in tgd van ooriog in de keldera van het Kremlin schgnt te zgn opgeborgen Uit Batavia ontvangt bet Handelsblad bet volgende afgezonden telegram Batavia 29 Aug Onze troepen zgn hg Mataram onverhoeds overvallen en moeaten na groote verliezen te hebben geleden terugtrekken op Ampenam dat tbana versterkt is Bgzonderbeden over de toedracht van deze ramp ontbreken nog Maar de verliezen zgn buitengewoon zwaar Voor zoover thans bekend is zgn generaal Van Ham negen officieren en ongeveer honderd onderofficieren en soldaten g meureld Veertien officieren en ongeveer 160 minderen zgn gewond en verder werden 6 officieren en 157 minderen vermist die echter ten deele terecht komen Donderdag vertrekken naar Lombok rgfstoomschepen de Carpentier c met een batterg veld artillerie en een sectie bergartillerie de Goei met een bat infanterie de Tam boraGcmet200 man infanterie en de Japara c met veld en vesting artillerie De Maetsujkerc brengt voorts een sterke troepenaanvnlling Ontzet van Groningen Der traditie getrouw werd gisteren op feestelgke wgze het ontzet van Groningen in 1672 herdacht Des morgens werden de klokken in den Martinitoren geluid en van tgd tot tgd liet bet oarilIon zich booren Van 12 1 werd op de Groote Markt door het tweede muziekkorps der dienstdoende fichutterg eene muziekuitvoering gegeven en tevena werd op het middaguur eene zomerkermia geopend Verder was er matinee musicale in De Harmonie en werden er eene kenring van tuigpaarden en eene groote barddraverg gehouden Het waa zeer druk in de atad de morgentreinen waren vol en eene stoomboot bracht de badgaaten van Berktim aan Gisteravond was er een feeatelgk concert in De Harmonie en op de Groote Markt werd tot slot van den dag een schitterend r urwerk t 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 11 10 11 80 7 07 8 10 7 17 7 14 7 817 87 11 01 11 10 4 46 4 55 6 01 5 09 6 15 9 41 9 60 5 51 4 40 G O C U A 8 80 10 08 Als verdacfai ran Talschel k optnaken ran obligatiën in eene geldleening ten Ia8t der gemeente De Bildt zgn de gemeente oAtvanger en de gemeente secretaris beiden aldaar wonende naar de gevangenis te Utrecht orergebrscht Hedenochtend zgn beiden door den rechter commissaris verhoord Vermoed wordt dat de aecretaris gehrnik heeft gemaakt van bet naamstempel des burgemeesters om de stokken te teekenen en de ontvanger die zoo vervalsohte stukken beleend beett Althans zeker is dat hg dit met enkele gedaan heeft bg een kassier die ze voor echt aannam en eerst tot de ontdekking van valschbeid kwam toen hg die stokken zelfs weer aanbood aan t kantoor van uitgifte Blgdenstein Zn waarvan de chef de heer üe Bortea er beslag op legde Op die wgze is genoemde kassier er voor een tamelgk bedrag iogeloopen Na het eindigen der zomervacantie zonden gisterenoohtend in de school voor uitgebreid lager onderwijs hoofd de heer Gronstra te Sliedreoht Je leasen worden hervat maar det bleek onmogelgk de leerlingen hnnne plaatsen te doen innemen men had verzuimd na de schoonmaak de banken kasten enz tot de zoldering op elkander gestapeld weder op hnnne plaats te zetten Borden kaarten en gordijnen op te hangen was eveneens verzuimd of vergeten Na kort beraad werd de vacantia tot nader verlengd in de hoop dat spoedig een en ander op zgne onde plaats sou zjn teruggebracht Weldra zag men do gansche schooljeugd gevolgd door bet onderwgzend personeel in optocht door het dorp trekken De bargemeester der gemeente Didam heeft bekend gemaakt dat op 22 dezer te Didam zgne woning heeft verlaten Johannes Euason oud 42 jaar kopvrslager klein van gestalte bleek niterlgk stgven gang gebrekkige spraak hij Igdt aan verstandsverbgstering Namens zjne Trouw Teraoekt de burgemeester opsporingen bericht Uit Haarlemmermeer schrijft men Heden Dinsdagmorgen brachten wg eon bezoek aan het terrein waarop morgen de velddag van het Leger des Hoils zal worden gehondeo Het biedt eenallerprettigsten aanblik aan Op het terrein zelf een ruim kamp weiland door reusachtige boomen overschadnvitd verrgst de sierlgke tent die bestemd ia voor de stafofficieren en daarnaast is eene tribune aangebracht waarop ruim tweehonderd zangers plaats kunnen vinden Buiten het terrein staan een aantal groote en kleine tenten voor verschillende doeleinden bestemd Met den opbouw daarvan waren nog tal van werklieden bezig onder toezicht van beilsoldaten üe schoons boschrgke omgeving draagt het hunne bg nm aan et geheel een schilderachtige aanblik te gevfn Mee een der aanwezige stafofficieren knoopte we een gesprek aan Van hen vernamen we dat het leger morgen zeer talrgk zal opkomen Er werden behalve de nu reeds aanwezige stafofficieren hedenavond nog zestig verwacht Men hoopte op een zeer drnk bezoek en had dan ook met het oog daarop maatregelen getroffen Te Colnmbns in Indiana is een 99 jarige neger John Hardy overleden die in den geheelen staat vermaard was als de vader van 41 kinderen die meest allen nog in leven zgn Hen ongelooflgk bericht komt nit NoordAmerika In een bosch bg Clay in Kentucky zouden houthakkers eene jonge vronw hebben gevonden die vreeselgk verminkt en met handen en voeten aan een bonten kruis genageld was Dit sohandelgk misdrgf zou door vrouwen gepleegd zgn om redenen van ijverzucht t Is te hopen dat het een Amerikaansch bericht ia BDltenlandsch Overzicht Na hetgeen gisteren ia gemeld omtrent de oaneenalniting tnaschen proteatantscbe en katholieke mgnwerkersvereenigingen in Westfalen en de Rgnprovincie waartoe in de vergadering ta Sasen is bealoten wordt dienaangaande in eene correspondentie nit Berlgn het volgende aangevoerd De beweging tot de organissatie van cbristelgke mgnwerkers wordt hier met aandacht gevolgd ofocboon toch ook met zekere reserve die niet voortvloeit nit antipathie jege a de saak maar uit twgfel of zg zal kunnen standhonden Elke beweging waarbg het te duen is om den invloed der socialisten tegen te gaan of den werkman er aan te onttrekken verdient toejuiching en de bier genoemde hewing heeft daarbg nog dit voor dat men bet doel niet tracht te bereiken door proteatantscbe en katholieke ereenigingen afzonderlek werkaaam te laten zgn maar door ze te éUKi lamengoan De oemtrnmpartg heeft al toos beweerd dat men bet aocialiame alleen door middel van den godadienst kan bestrgden dit beeft echter niet verhinderd dat ook in znlke landstreken waar de katholieke geesteIgkbeid een baitengewoon krachtigen invloed heeft de aocialistiscbe leerstellingen eene snelle verbreiding hebben verkregen zoodrs en waar bet maar kon In protestansche landstreken ia er ran eenigen invloed der predikanten in die richting niets ta zien geweest Toon Stöcker zgn cbristelgk aociale party oprichtte deed hg bet ook om de sociaaldemocratie den wind af te vangen en de werkliedoL onder chriatelgke vaan aan het demagogendom te ontrukken Men weet wat daaruit is geworden en dat de volgelingeuvan Stöcker deels naar de sociaheten zgn verloopen deels tot het meest woeste antisemietiamo zijn ovei egaan Of dit bg eene andere leiding anders had kunnen gaan is een open vraagstuk maar in alle geval is die loop van zaken niet zeer aanmoedigend voor alle pogingen om door godsdienst een rechtatreekacben invloed op de economische zienswgze onzer werklieden te verkrggen Mocht de ondervinding leeren dat de beweging te Essen werkelgk gewenscht gevolg oplevert dan zal dit zooveel te aangenamer zgu Met alle recht wordt intuBSchen er op gewezen dat bet niet enkel aankomt op bet programma maar in de eerste plaats op deu geeat en de tactiek der aanvoerders En dan Igdt het geen twgfel dat er zich nauwelyks iets moeilgket a laat denken dan de handhaving eener strenge grensign tusachen sociaaldemocraten on ohristelgkaoci alisten zoodra het tot een strijd ter zake van bet loon zal komen waarbg de eischen van beide zgden niet werkelgk zullen verachilien Een katholieke geeitelijke die in de vergadering te Eaaen eene toeapraak hield heeft reeds er op gewezen dat een samengaan der nieuwe vereeniging met de socialisten volstrekt niet waa nitgealoten en men derhalve niet te bar tegen de sociaal democraten moest te werk gaan Dit draagr er niet toe bg om vee vertrouwen in de zaak te stellen Evenwel laat ons afwachten wat de tgd zal leeren De vgandachap in Japan tegen de Chineezen groeit iederen dag Algemeen wordt geëiscbti achrgft een correspondent dat China een snelle boot in t hart zal worden toegebracht Men wil dat de gebeole Japansche troepenmacht zal opinarcbeeren naar Peking Volgens beriohten uit Obineeache bron trekken de Chineezen in Korea zegevierend voorwaarts Weder zouden de Japanners zware verliezen hebben geleden en 5000 Koreanen zooden zich bg bet Chineescbe leger hebben aangesloten De oorlog begint reeds nadeelig op den handel te werken Volgena de Pall Mali Gazette ia te NewYork ten gevolge van den ooriog de prgs van thee in de laatste dagen 50 pCt gestegen De Eng onder minister van bnitentandscbe zakeUf sir Edward Grey beeft op een verzoek fiat eene verklaring zou worden bekend gemaakt betreffende de bescherming die bandelaara van neutrale mogendheden in dfu oorlog zullen genieten geantwoord dat een dergelijke officieele verklaring in oorlogstgd nooit gegeven wordt In oorlogstijd m eten zegt de minister handelatransactiën plaats hebben onder verantwoordelgkheid van hen die daarbg belang hebben Zg kunnen zoo noodig officieel advie bekomen In antwoord hierop wgst de aanvrager op de verklaring van sir Edw Grey op 6 Aug in het Lagerhuis gegeven dat de regeeringen van China eu Japan geen r cht hebben onzgdige schepen aan te houden behalve in geval van een blokkade of ala zg oorlogacontrabande beratffln Onder de mgnwerkera in Duitachland voornamelgk in Rgn Pruisen Weatfalen eu Saksen beerscbt t enwoordig groote beweging aan welke behalve de aociaal democratische mgnwerkersvereenigingen ook andere vakgenootschappen deelnemen Bet doel is niet een werkstaking uit te scbrgren maar de mgowerkersvereenigingea andera in te richten Het internationaal congres van t begin van dit jaar te Berlgn waarop eon Babylonische spraakverwarring heerschte heeft de oogen der mgnwerkers doen opengaan Ze hebben vooreerst genoeg van internationale congresaen en zullen voortaan alleen nationale bgeenkomsteu houden Hieraan dankt het thans te Essen vergaderde congres zijn ontstaan De niet soeialia tische mgnwerkers vrg groot in aantal beraadslagen over eenige boog noodige wettelgke hervormingen in het mgnwezea en willen pogen van den Rgksdag eenvormige wetten voor bet geheele rgk te verkrggen Zg verlangen den 6 nrigen mgn tgd beter toezicht van de mgnen en betere organiaatie der vakvereenigingen die zg tot één grooten boud willen samensmelten In de bijeenkomsten te Eaaen worden geen sociaal democratpo toegelaten en ze dragen een duidelgk kerkeigk stempel Benige d en geleden reeds bracht de Transvaalscbo pers hier te lande de uitvoerige berichten van Malaboch s ovei ve en tet voorloopige eind van den Kafferoorlog Voorloopig seggea we want ainds xgn in andere atreken weer onlusten nitgebroken die d r regeering moeite geno geven Uit Hoenertsburg meldde b v een bericht van den 3den Aug Alias is in rep en roer voor het commando zoowel wit als swart De laatsten vooral maken zich duchtig klaar en het schgnt of er wellicht een tweede Malaboch affaire kan komen doch hier zgn toch niet agulke leelgke bergen met gaten wel ruigten houtbosschen en boschacbtige kloven waar de vgani zich in kan verschuilen Volgens beden ontvangen rapporten zullen wg o een goede ontvangst onthaald worden Van Ü7 Juli tot 3 Aug heeft I Ialaboch geweifeld of hü zich wel zou overgeven Op eerstgemelden datum acbrgtt een berichtgever in de tVolksstem zgn 111 kaffers van Malaboch uit de gaten gekomen zg waren bgua dood au dorst en honger en zagen er ellendig nit zg vertelden dat nn het wa er genomen was Malabocb bet onmogelgk lalng kan uit houden koren hadden zg nog maar kouden het niet gebruiken zonder water i Dienzelfden avond zond Malabocb een bode naar commandant Malan verzoekende den zendeling Sonntag te zenden dan zou hij met hem aitkomen Den volgenden morgen ging de zendeling naar boven en later kwamen de generaal en veracbiltende commandanten bg Matan s fort bgeen De generaal gaf den zendeling verlof zich naar Malabocb te begeven en beloofde hem dat er gedurende deu tgd dat hy daar was niet zou geschoten worden De zendeling ging toen met de witte vlag in de atail gedurende zgn aanwezigheid kwefmen er 100 Kaffer zich overgeven eu werden deze na ieder een dronk water ontvangen te hebben naar het fort doorgezonden De nileesten waren vrouwen en kinderen en oude Kaffers de groote meerderheid was bgua nietj in staat te loopen zg werden onder een beboorlgke wacbt naar hei leger gebracht en in eeh best kraal gevoerd waar zij dot r wachten worden opgepast Sommigen zullen waaracbgnlgk van geleden gebrek omkomen zij verzekeren dat er absoluut geen water in de boofdaiad is In den namiddag kwam de zendeling terug doch zonder Malabocb deza zond geld hetgeen onmiddellgk werd teruggezonden en de generaal liet hem weten onmiddellgk uit te komen Hieraan is niet voldaan Den 3eu Aug volgde eindelgki de overgaveaan comdt Malan van het Hustenburgcom mando Malabocb bleek een taijnelgk groote gele Kaffer met weinig baard x lange snor De buitbeesten zijn reeds lung verdeeld moAt dat ging met veel moeite Qo ougeregeld heden Sommigen toch begonnen zonder ordeen regelmaat de beesten uit te jhgen voordatde commissie met de berekening vjiu het aandeelieder commaudant chap toekouicude gereed was Het gevolg was dat commandant Erasmus van Pretoria 21 beesten te veel had uitgejaagd en Hustenburg een groot aantal tekort kwam De zaak ia nog ni t geheel afgedaan maar zal waarscli jnlgk w l in or te komen De afdruk onder de burgers dabrdoorte weeg gebracht is verre van be redigend Ook schgnt er een groot aantaj beesten vermist of verloren geraakt te zij ten minstenaar ieders berekening komen Br eeu goededuizend beesten te kort wanneer men de verschillende getallen vee bg elkaar telt door deverschillande commandantscbappen genomen en die door deu krggscommissaiiia ter verdea ling opgegeven Vooral tegen commandant Vpttter werdenzware beschuldigingen ingebrabht en werdbet hem bg de verdeeling zelfs peraoonigkverweten dat bet met de beesten niet allea inden baak waa i Aangezien dit alles bg de burgers kwaad bloed zet en zg ontevreden zgu zou eeu grondig onderzoek in de zaak der buitgenomen beesten zeer gewenscht zgn De commissie die de beesten vïrdeelen moest kreeg van den krijgacommiasarls een aantalvan 2919 beesten ter verdeelin Zg moest rich natnarlgk aan dit getal houden maarallen die op het commando tegenwoordig zijnzijn er van overtuigd dat minstens 4000 beesten zgu genomen waarvan mert dan evenwelmoet aftrekken het aantal vcor commandogeslachte vee benevens de ge8t rven beesten De anarchisten Aan decomciiaBariasen vnnpolitie is het nauwkeurige signalement verzonden van de in Frankrijk verblgihoudende alsanarchist bekend staande personen aUmedevan de anarchisten die over de grenzen gesetzgn Het aantal dezer lieden bedraagt 374 De meeaten zgn Italianen daaf ua komen deBelgen Duitschers Spanjaarden en Kuasen De gendarmerie Iheeft beveï outvangen eenbgzonder toezicht uit te oefenen op de landloopers daar vele anarchisten meenen dat zijzich als vagebonden uitgedosch geroakkelgker kunnen onttrekken aan de bewaking deroverheid 1 De Franache anarchisten die te Londen een veilige schuilplaats dachten te vinden worden door de politie aldaar oo ï al niet met rust gelaten en verlaten nu de hoofdstad om zich bg kleine groepen in de provinciesteden te vestigen Volgens een bericht uit Home heeft de iohechtenisueming der aoarohiaten te Ravenna tot de ontdekking van Lega i medeplichtigen Naar men weet was bet L a die den jongaten aanslag tegen het leven van don minister Grispi pielde Hg weigerde zgne medeplichtigen te noemen maar de politie gelooft nu hun op het spoor te zijn KEXXISGEf iXG iNRICilTINGBN WRLKB OBVAAE SCHADE OF HtlTDl K CNNEN VBROOEZAKRN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art G en 7 der Wet an den 2n Juni 1875 8Uatsblad No 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie zgn gelegd verzoeken met bijlagen van De firma J B van Cats Zn om vergunning tot bet plaatsen van een gasmotor t r uitbreiding der koordfabriek in het perceel gelegen aan den Kattensingel Wgk Q No 166 Kadastraal bekend Sectie A No 3203 J D Woerlee om ve onning lot bet oprichten eener smederg in bet perceel gelegen aan de Turfmarkt Wgk H No 47 Kadastraal bekend Sectie B No 1321 Dat op Woensdag den 12 September 1894 des namiddags ten 1 ore op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen véör dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrittoren kan worden kennjs genomen GOUDA den 29 Augustas 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Nationale MUitie OPROEPING IN WERKELIJKEN DIENST De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter kennis van de lotelingen der lichting 1894 die bg de bereden korpaen agn ingelgfd en overeenkomstig art 5 van het Koninklijk besluit ran 8 Mei 1862 Staatsblad t No 46 na hunne inlgving tot nadere oproeping met verlof zgn gezonden dat ag den In October aanstaande voor dea namiddags 4 aren sich bg hnnne corpaen moeten aanmelden Bedoelde vertofgangera worden uitgenoodigd minstens vier dagen te voren hunne verlofpaaseu ter Secretarie der gemeente te doen afschrgven eu varvoer of passage biljetten te ontvangen indien ig daarop aanspraak hebben Gouda 28 Augustus 1894 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN flï A H T B B B X C H T fii Z Qouda 80 AuguBtui 1894 V l Graoon tamalijk ruim aanifovoerd De gcade kwaliteit gemakkelijk de sleobte moeili ik te varkoopoii Tarwe Zoeuwsotie 6 76 u TM Mindere dito ƒ 6 40 ii 6 60 Afwykendö 6 ü S ïö Polder 5 90 a 6 S0 Eoode zomer i dito winter a ƒ Rogue N Znuvsoho ƒ 4 35 a 4 76 N Polder 8 50 ii 4 10 BuU teiilandBche per 70 k u Gerst i N Wioter 3 25 k 4 Zomer Clievallier ƒ 4 75 a 5 B0 Haver per heet B k 4 80 per 100 kilo 7 85 u 7 76 Hennepzaad liilanilBoh 10 Z5 i f 10 50 BaitfluUDdHbe fl S6 f 6 50 Kauariezaad 9 60 a 1Ü 7B K ooUaad 6 a 1 Erwten Mating f nl t kokeoda l f Booneo Bruireboonen ƒ Witteboonen ü Duivenboonaa ik Paardanboonea a Koolzaad nieuw ü Maïs per 100 Kilo lïont Amerikaansche 6 60 i 6 75 Cinquantme Ö 0 6 26 Veeuakkt Melkree weinig aanvosr Haodsl en prijzoii matig V ttü varkens red aanvoer handel flauw 17 a 19 ot per half KG Biggen voor Engeland rüd uARVoer handel matig 17 U ot per half Kü Magere Biggen goods aanvoer baoilol tstup 0 70 a 1 20 per week Vette sohapoD weiuig aanvoer handel matift ƒ Weilammeren goede aanvoer kandel matig 6 15 Nuobtere kalveren red a rivosr handel lug 6 a 14 GraskaUeren goedeaanvoer handal minder 26 a 46 J Auagevoerd 116 partyen kaas Handel uer wel Ie iual 23 a 25 2e qual 18 a 28 Zwaardere 86 a KoordHol landBche 16 u 24 Boter red aaDvoer handel vlug Goeboter 1 80 ïi 1 40 Weiboter 1 B6 k f l iO p Kilo 346 Staats loter 4eKlu e Trekking nn Donderdag 30 Auguilua 181 JJo 7601 2000 No 179SS 1000 No 88 ia 400 No 40W 800 No 2761 en 1M88 100 Prgsen Mn U m 3888 0338 9588 tOtll 18576 16638 183S0 476 48i7 416 9787 I08 US6 16716 18980 1884 4873 6948 9718 10909 14M9 15816 18988 8065 4907 7139 9769 111 S 14836 18191 I896r