Goudsche Courant, zaterdag 1 september 1894

Zaterdag I Sfeptember J804 No 6444 338te Ja r £ i i Myii w 1 z I u u xi u x u Ill iiii iiu j fiOüMHE COHANli ÏJUi Ti ï tlt l f l m l il ia j ADVERTENTIÉN worden geplaatit vaii 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer j 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur deS Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uily ondering van Zon en Feestdagen De pr s er dne maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ni 61SI 7sot rei i 087 14S73 lesao mts 8511 91i 7774 770 1837S U8B7 16848 IBJOS 1794 5181 81 8 818 U789 16S1S 17SSÏ 18805 8359 5411 8S4S 949 12947 1528 17683 19786 3488 5689 8642 10091 U346 15487 17985 19881 3513 5612 869110146 18487 IS457 18149 19888 8654 5873 893410216 13460 15490 18383 17868 376 6702 431 10885 13482 16508 BurgerlUke atsnd GEBOKEN 28 Aag Agnes onder H TriezeoWg en J ö d dor Burg 29 Gerardu ouders A Hoadjjk en Q A Mulder Mar ouden L Slobbe en J Nieuwveld OVERLEDEN 27 Aug C J van Ham 15 m GEHUWD 29 Aug D Klaarwater en J J Goriseen D J Hofstede en J M Stolk A de Melker en E Dernee Beeuwljk OVELEDBN Martüntje Tan Zflll echtgenoot van J de Hoog ADVERTENTIEN Een flink PERsboN Tin goede getuigen Toorzien imekt eenig BIJWJSRK hoog salaris geen Tereischte kan zoo noodig borg storten Adres onder No 2338 aan het Bureau dezer Courant Dordrecht Plaathout Itfgf it lis beste iiiRijTliii Bb s tlnisliek Lendeopt Ttt j f k t W to wead tegen ggSAnker Paln Expliller Wit j ias i Aiifcer PaiB Expiiiler in ieder ha J5 esBt B oeal en 1 26 deliesoh TooOMidaa in 4 meeste Apotheken i en bü r Ad Bieht r li do t Botterdam Ta Gouda by A WOLFF Markl A 144b en DE LAAT en VAN SON ipotheker Markt jÊSTa Onfeilbaar Ujiddel STEEDS VOOBRADIÖ C IMrw Balken bez en beh IHtch Pine Balken ei jiriniB Delen Oregon Fine Balken en Delen gesch en gepl Delen Ellens Juffiers Kolders Sparren ejiz enz LAGE PBIJZmy MELIANTHE Soperior Borst Uonig Ëxtraclt Bekroond met Eere Diploma en Gooden Medaille GIBNT 1893 1 Goudeo Medaille B0L9WARD iboS Ëere Üiploma en Gouden Mfldaille 1803 World 8 Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzalme bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pui atiei Omieeat onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Magin geen huisgezin ontbreken MëLIANTHë is het beste middel der ereld ll CV vanSchaik Oo Machinale Fabriek DE BONIGBLOEM Somatra straat 2G7 Dm Haag VerkrSgbaar bj F H A WOLFF Drogist Markt Ooada It t Slechts 4 dageen Donderdag Vrijdag Zaterdag en Zondag E D I S O JV s laatst verbeterde PHONOGRAAF grooMe aantrekkeHJkheid van de TentoiinêtelHng te CMeago Entree VIJPEN TWINTIG CENT voor 3 nummers Propriétaiie J L GODDEFROY Dagfelijbsche Stoombootdienst Rotterdam Leiden m nm via Gouda Waddingsveen Boskoop Alphen Koudekerk Leiderdorp voor PASSAGIMBS GOEDJEBEIT en TEM met de Stoomsqhepen FORTUNA I en II Snelste verbinding Bill kste tarieven Agent te Qouda de Heer C van der QROEF Stoombootenveer alwaar steeds Goederen in ontvangst worden genomen Voor verdere inlichtingen vervoege men zich tot de ondernemers VAN GELDER LICHTBNSTEIN Co Nieuwe Haven 109 Rotterdam Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is piel zelden dat genezing aanbrengende raiddolen toevallig ontdekt worden die in ds handen van een bekwaam geneesbeer een goed sacoe hebben Wa liet PriesnitB de geleerde vestiger eer waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do lydeode tnensohbeid geworden ia den eenvoudige boorP He ft niet een Zweedach majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenriekteo san de band gedaan die het lancet der ohirurgen reeds minder aoodukelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed ran allo geneesbeeren begint te worden P Ook op het gebied ter beperking van seuuwziekten begint er licbl te komen en ook hier ii een weg geopend geworden die op de eenvondigate en natuurlykate manier result aten oplevert welke wel in itaat zyn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeflknndige hnlpmiddelen zoo als büvoorb Bromium ïzer Araenioum enz geheel te verdringen Er zijn vele menBchea die noch siek noch gezond gn en tooh klagen dat zy tioh ia lichaam en zifllalleabebalvewetgeroelea het geringste Diet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en oo zioh zetvcn eu anderen tot last z n zonder het te wilton Vele worden geplaagd of door vreeaejjke angst of dnor droefgeestigheid kunnen r iet slapen en worden door benauwde droomeo gekweld Dan t jn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizea en toevallen Kindolijk lydea de crgsten ondor bon aii i verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op elkea leeftgd onder elk geslacht on olken stand vindt zgu zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tgd Wie tot eene dezer eategorien van lijilers baliaort sa ingelioht wenaoht te worden ovflr de wer king eener nieuwe methode adrssseers zich aan Amsterdam H CLEBAIV Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SAKTGIV KOLFF Korte Hoofdsteeg i l trecht LQBItY POR rO Oudegraoht bij de Gnardbru F 33 voor wion een onderrichtend geschnfijo over Üeuuwziekten en Beroerte Voorkoming en GeneMng gratis en franco verkrjjgbanr gesteld wordt Kraepelien en Holni s Qiiina Laroche en staalhoudende QÜINALAROCHE is df meest Krachtige en Versterkende KINA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesbeeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons f 1 90 en ƒ I Depot te Gouda bfl den Heer A H TEEFE Apotlieker voorheen C TSIM Kraepelien Holm HofleveraDciers Zeist Mederlaiidsche Stoomboot Hlaatschappij Do StoomBchepen BATA riMB k pt J 8AÜER en HOLLAND kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage rervoegs men zioh bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Bpler en Eaaa te Londen Teekenpapi r Karton on Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier EANTOOR m SCHBUFBOEEEU en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGK TIENDEWEQ D 60 TAHDAUTSEIS W J BLITL1MB1IT2 Nieunendijk 241 Eerste hais v d Dam AMSTERDAM Tandarts L on BUtz TE C0N8ÜLTKEREN JUaandaga Woensdag m VrüdagsyM 10 tot 3 uren Markt IS4 Gouda FEANSCnE STOOMVEEVEEU IN Chemische WasscheriJ Ti H OPPE HEIilER 19 Kruiskade Botterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en rerren tw alle Heeren en DamesgarderobeUf alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen ran pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen faetzg gestoomd of geveriü worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn ja prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflererbaar in 3 d en te verven goederen in eene week AVie zeker zijn wii de Echte iijjLel CllCllO te oiitviingeu teaamongoateld en ua vele prüDtuemingou in den handel gükomen onde den naam des uitvindüia Dr Michaelis verraardigd op de bfsto machines in het woreldboroemde ótubblisaeiüent van Gebr StoUwerck te Keulen elsche J p n2ic acris Eikcl Cacao in vierkanten buason Deze Eikul Cacao ia met melk getuuk t eene aangename gezondo drank voor tlagelijksch gebruik een i 2 thcelcpelu van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gevaJ van diarrhee slechts met water te gebrtiiken Verkrijgbaar by de voornaamste H H Apothekers enz PrüB K Ko prcpfbiisjea f 1 80 c 0 90 c 6 i5 Toor Nederland Julius Mattenldodt Amsterdam Kalveistraat 103 GEBR TERWINDT g Waalsteenfabrikanten o I JAARLIJK8CHE PRODUCTIE van fc 26 Millioen Steenen g f S Fraaie Klenr Scherp gevormd fe Uitmuntende KwaUteit bj Concurreerende Frezen Grootste Stoomwaalsteenfabriek in u Nederland qv VraagtPrif en en Monsters J ïïj Abonneert V op Ttet S KATHOLIEKE TUIVËKSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath Letterkundigen Maandeiyka verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Romanu Novellen f Sistorische Verhalen Poëzie Allerlei SaadsélSf Logogrief Hébus en ew voor den zöer lagen prgfl van 5 CSJ9T per 3 maanden fnuico per post 80 cent Goedkoopste maandschrift van Nederland P STOKVIS WATERREÜS OlTOSVliB VBoscH Gouda Saelpendrok van A Bsimuun fc Kooi BINNENLAND GOCDA 31 Augnstua 1894 Bij gelegenheid van de verjaardag vao H M de Eoningia werd door het garnizoen op de Markt eene parade gehouden De meeste buizen iiJD versierd met de Ned vtag Op de Lange Tiendewi werd door een paar penonen uit de Vogelenzang een eerepoort opgericht terwgl de Vogelenzang door hare woners is veraierd eu drie eerepoorten z d opgericht terwyi de straat en plafood zal worden j eillomineerd ook de bewoners der Doelesteeg hebben eene plafond verlichting aaogebracbt De bewoners der Korte Tieodeweg maken eveneens toebereidseltn tot verlichtiog Van 7 10 nnr heeft in de verlichte tent op de Markt een Volksconcert plaats dat in vereeniging met Boskoopsch Fanfarekorps door de Muziek der dd Schutterij wordt gegeven Door de afdeeling Gouda van den Ned Bood van Oad Ouderofficiers is bedeu morgen het Tuigende telegram verzonden De afdeeling Gouda van den Ned Bond van OudOnderofficiers gevoelt zich gedrongen Uwer Majesteit eerbiedig hare gelakwenschen au te bieden op dezen dag c Binnen enkele dagen zal de lijst ter inteekeniug worden aangeboden voor zes tooneelvoorstellingen gedurende dezen winter te geven in de Sociëteit sOns Genoegen Deze voorstellingen worden alleen gegeven door de Vereenigde Rotterdamsche ïooneelisten Directie Le Gras eu Haspels en wel op Donderdagen 18 October 15 November 20 December 1894 17 Januari 14 Februari en 14 Maart 1895 De volgende bepalingen gelden hierb H H Leden kuunen voor elk aantal onverschillig welk inteekenen doch niet minder dan zes De Coupons zjjn alleen geldig als toegangabew B voor H H Leden gunne Dames of Kinderen dua oiet geldig voor Niet Leden De Coupons zyn geldig voor de zes abonnements voorstellingeUf onverschillig voor welke Coupons alleen geven bet recht om deel te nemen aan de loting voor de te bespreken plaateen op den dag de voorstelling voorafgaatad daar dan slechts op vertoon van Coupons besproken kan worden Bovendien genieten de inteekenaren het voorrecht dat voor zoover de voorraad strekt alleen voor hen hunne Dames en Kinderen CoupooB a f 1 te verkrjjgen zgn bij den Commis FEVILLETOIV De laatste eener Familie Naar het Iratuch 117 wMljoheer eeide Hadolf met verwonderlgka brutaliteit frik dank a dat g aan de praatjes van dien boere knaap dia mot hart ea ziel aan Üe Ruiter gehecht ia geen waarde geheobt helit Maar ik weiger le blyven leven onder den vloek van een latter boe belachelijk die ook moge zyo Daarom dring ik er ten slerkete op aan als getuige gehoord te worden in de zitting waarin de beschuldigde veroordeeld zal worden In dien tusBobentyd bon ik geheel ter beachikkiag van de juBtiiie Als du zitting der juiy afgeloopen was had ik er op gorekand laar Farga terug te koeren maar ik zal thans op de Fazanteiihoeve big ven als ge t ten minsto Qiet weneobelyk aoht dat ik Sint Brieuc niet verlaat irHet tal voldoende voor ona zijn mgobeer om te weten waar ge u ophoudt aU wy u noodig hebben antwoordde de president beleefd maar koel Ik ebI dan prooarear gsneraal mededeelen wat hier is voorgevallen H j zal de noodzakelijke msalregelen neuten om bet reeht zqn loop te latm Ik twyfel er ciet aan dat g zgn brsliiaing zult afwachten Per telegram zal ilc haaa mededeelen dat ge pUn habt u tijdstyk op de ï uanteohoeve m t ter woon te vestigen 0p het oc nblik ben ik derhalve vry mjj ta terwijdereo P saris der Sociëteit den Heer C G van der Post Hoogstraat A No 125 eiken Woensdag vóór de voorstelling van des voormiddag 10 tot des namiddags 4 uur uiteriyk Men kan zjjn Coupons overdoen aan andere H H Leden der Sociëteit Wij bevelen de inteekening ten zeerste aan H H Leden aan daar toch de voorstellingen g even door genoemd gezelschap steeds zeer gunstig zyn geweest en in ieders smaak vallen De heer A HUedrecht is bedeu geslaagd voor het 1ste gedeelte van het Notarieel examen Gisterenmiddag z n twee kinderen vau den heer P in het water der Zeugstraat geraakt maar spoedig weder op het drooge gebracht door een zoon vau de J Ter raadsvergadering te Oudewater werd den leden medegedeeld dat door de Gedeputeerde Staten de eindbeslissing in zake den verkoop der vroegere openbare school verdaagd ia Tevens werden Borg en Wethouders gemachtigd tot het aangaan zoo noodig van eene leeniug van duidend gulden tot uitbetaling der verschillende premiëu in zake de onlangs opgerichte kaasmarkt uitgeloofd Donderdagmiddag sloeg te Waddingsveen het bg t inspannen schichtig geworden paard van den koopman Dirk Mulder op hol t Was tegen vier uur en de kinderen der dorpsschool hadden zich op weg begeven naar hunne wo ning De toeloop van ouders en vrienden was dan ook meer dan groot met den schrik kwamen echter allen vijj in d n Zuidplaspolder werd het angstig schuimbekkende dier ge grepen Ter aaovnlliug van het feestprogram te Waddingsveen en ons vorig bericht kuunen wij melden dat het ringr jden ruime deelneming van inteekeuaars ondervond zoodat de wedstrgd n et zekerheid kan worden aangekondigd Eene schitterende illuminatie langs de Gonwe van particuliere z de zal met het vuurwerk bet koninginnefeest besluiten Men schrijft uit Lekkerkerk als vervolg op de meedeeling in ons Blad van gisteren Het zangersfeest is afgeloopeo en lant ous het dadelijk zeggen flink afgeloopen Na de pauze werd gezamenlyk uitgevoerrl Bede voor het Vaderland c en daarop deden zich hooren de volgende vereenigingen Uitspanning door inspanning c van W er kendam Nut en genoegen c van Meerkerk Onderling genot van Pernis Crescendo ffVolkomea m jnboor De president deed dit korte antwoord vergezeld gaan van een hoofdknik waarmede bjj het onderhoud voor gesloten verklaarde Kadolf haastte zioh van die toestemming gebruik te maken Hij ging de trap af en verdween weldra tusachen de menigte welke zioh voor de deur verdrong om zoo spoedig mogelgk naar buiten te komen Arthur trachtte hem in te halen H wilde hem omtrent tal van punten oene opheldering vragen waarvan waarsohynlijk ern tweegevecht bet gevolg Eou geweest zijn Toen bij echter de zaal doorsnelde werd hy aangeklampt door kolonel Jugoa die wilde weten wat bet oordeel van zyn jongen vriend naa over de gebeurteniisen van den dag De onde zeerob ipoarde de beer Van Trichtvoorde niet en trok vreeselyk to velde tegen de zwakheid van den president dat deis niet oogenbllkkelijk last gegeven had den moordenaar van den heer Van Hansweerd te arreateeren Hij sprak met ronde woorden uit wat iedereen dacht en zelfs Arthur Krzee verhief zyn stem niet tegen de beschuldiging welke bet eerst door den kleinen Karel geuit waa tegen den meester van den afsobuwelykeo De Poorter Arthur was echter niet in een stemming om langen tgd te luisteren naar den verklaarden vyand van den graaf an Tricbtroorde en zoodra zij buiten het paleis van justitie stonden nam hy afsoheid van hem Arthtir waa voomem a Elize op te feeeken om haar nede te deeteu wat er gabounl waa Vooral achtte b f t uoodzakelyk dat zjj wist dat mevrouw Tan Hanaweerd zioh te Sint firieno bevond Voor de zitting bad hy gehoord dat Eli met dootar Bartrand a prokan had elkander op den vau Meerkerk Hoogor zjj ons doel t van Kedichem Kunstliefde en Vriendschap van Ameide Oefening baart kunst van Streefkerk Uitspanning door oefening van Strjjen Cresendo van Heinenoord Amicitia van Nieuw Lekkerland iMiuerva van GrootAmmers Harmonie c van Heerjanadam en ♦ Oefening baart kunst van Kinderdijk Met den voorzitter die een kernachtig woord van slaiting sprak zeggen wjj Wjj hebben veel gieds gehoord Elk heeft zich uitmuntend Tan zQu taak gekweteu Het eerste zangersfeest van den Bond van gemengde koren is uitmuntend geslaagd en de gemeente Lekkerkerk heeft veel tot dien goeden uitslag bijgedragen Tot slot klonk nog eens uit alle koren bet oude Wilhelmus gevolgd door het Wien Neérlandsch Bloed Ben concert van 7 tot 10 uur door de kapel van den heer Zimmermann en een goed geslaagd vnurwerk gaven aan dan schoonen dag een waardig slot Het goede denkbeeld om op deze wgze mede to werken tot veredeling en verbeteriug van volksvermaken heeft men flink ten uitvoer gelegd De Bond voor gemengde koren heeft getoond dat de zangersfeeaten van onze Duitsche naburen die beroemd zyii hier in ona land ook levensvatbaarheid hebben Het voorbeeld viude ruime navolging I Van gansoher harte roepen w den leden van den Bond toe Tot eenvolgend jaar Naar wy met genoegen vernemen is den heer H Nygh Oud Directeur Uitgever der Nieuwe Rotterdamsche Courant de onderscheiding te beurt gevallen door H M de KoninguiWednwe Regentes by besluit van 29 dezer no 40 te worden benoemd tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw Het Handelsblad ontvangt uit Batavia het volgende telegram De directeur van Binnenlaodsch bestuur ia naar Lombok vertrokken De zeemacht bombardeert Mataratn Kapiteiu Kamerman die noch vermist was is tereeht gekomen gelukkig slechts licht gewond De Sassaka zyn op onze hand Da toestand ia bevredigend Een tweede telegram van het Handelsblad meldt Het verraad ging uit van den bejaarden vorst aangestookt door de hoofden De controleur Liefrinck is naar de Oostkuft gezonden tot aansporing vrd de hoofden der Sasiaks een Singel te zullen ontmoeten Misiohian waren zy er nog en daarom nam liij dien weg voor hy naar het hotel terugkeerde waar hij met hen gelogeerd had De zitting had lang geduurd en bet begon reeds donker te worden Niet zonder eenige moeite was t hem gelukt zioh te outslaan van kolonel Jugon soodat hij thans geheel vrij was in zijn bewegingen De Singel die rondom de stad loopt was verlaten Hot nur was dan ook weinig gesohikt voor een wandeling en bovendien was het zeer gunr Arthur begrijpende dat hy bon die hy socht niet EOU vinden was reeds op bet punt naar bet hotel terug to koeren toen hg in de verte Rudolf van Trichtvoorde meende te herkennen ï yn voormalige vriend stond te praten met een dame die geheel in itet zwart waa gekleed jfZij achijneu ook afgesproken te bobben elkander hier te ontmoeten proveldo hy en t zou slechts van mij afhangen hou hier aan te klampen Maar wat zou ik er mede winnen Marianne te verwijten dat zij de minnares is van dien man en missobien wel zyn medeplichtige Als zy hom bevolen heeft haar eobtgonoot te vermoorden wist ik t liever niet Wat dien ellendeling betrett hoop ik dat hy naar don vreemde gaat en t zal my een genot zijn nooit meer zijn naam te hooren Maar als hy de brutaliteit heeft in Frankryk te blyven zal tk hem wfll terug w9teQ tf vinden Dan zal ik hem dwingen met mg te vechten es hem dooden Ik wil niet dat bg terecht staak Hg zou spreken de lafaard I En Glad wo t wat er dan met Ëliee s zuster zou gebeuren I Arthur vervolgde rijn w zonder langer teaarzelan Hjj Itep anti want hg vreesde geen weeratand mgfi inval te doen op het gebied der Baliaehe over beerschiug Men schryft uit Akkrnm Diusdagavood ongeveer half 10 kon men hier bg een liohi bewolkte lucht in westelyke richting eeD dai deiyk te onderkennen gloed aan den horixon zien die t meest geleek op het scbynsel vaq Bengaalach vuur Meermalen werden langzaam bewegende lichtbundels opgemerkt die tot vqj boog boven den horizon de wolken verlichtteii terwijl nu en dan sulk een lichtbnodel plot aeliug werd verdniiterd alsof er een acoenn voor werd gehouden Naar het licht te oordeelen waa het af komatig van electrische lampen waarmede toerwaarschynlp op oorlogsschepen oefeningenwerden gehouden Ia dtfc zoo 4bo moge tjbovenstaande tot bewys dienea boe ver zulk licht wel zichtbaar ia Tn rechte Iga toabligk Akkrnm bjjna 30 kilometer van de Zaidene kuflt verwyderd en hoe ver lagen dia oorI t schepen dan uog van deze kuat Hier kan nog worden bygevoegd dal M oefeningen met electrisch lidbt odUurr bg TerachelliDg gehouden hier ook EÜn gesien De Arnh Ct t schrift De hoogloeraar d Autnis de BonrouUl wit dat eene nieuwe Liberale Unie zal worden opgericht Maar de Nieuwe Liberale Unie ui dan toch moeten veracbillen van de bestaande Liberale Unie anders kan men met dew ml volstaan Vermoedelijk zal zy moeten zjjn of heeten Gematigd liberale Unie Dat ge matigd liberaal is in onze politieke geaehid denis bekend het is de stofjas die men over elk gewaad kan dragen waarvan dao de klenr verborgen blyft Men zou ze ook de Vleermuiaen aDie kunnen noemen Je suis oiseaut voyec mei ailea je suis souris voyeii mes pieds Op vooratel van den beer van Dierea By voet beeft de gemeenteraad van Haarlem bet verzoek van den Arbeidarnad aldaar om bepalingen omtrent loon en artieidsduur in de bestekkeUf naar B en W verzonden om praeadvies Hetzelfde geschiedde op vooratel van den heer Tjeenk Willink met een advies van den uitgever van bet kohier der plaatselyke rerteringsbelaating deu heer J K Tadema die den Raad verzocht om ook voor de niuuwe inkomstenbelaiting iergelyk kohier te mogen uitgeven B en W hadden adreasant toen hy zich aanvankeiyk tot bun college wendde tfl verstaan gegeven dat z meenden dnt dt te kunnen bieden aan de verleidmg on Van Trichtvoorde dadetyk tor veranl woord ing te roepen Ook verlangde hij er naar zyn verloofde terug te zitm die in bet hotel mot docter Bartrand op hem wachtte HÜ had zioh niet vergjat Het waa wwkalyk Dusvrouw Van Hanaweerd die op den Bingel oen onderhoud had met Rudolf Zoodra zy hot Paleis van Justitie verlaten had was ty er regelrecht heengegaan wel wetende dat haar minnaar zioh by haar zon voegen want voor den aanvang dor zitting hadden z alles met elkander afgesproken Zij hadden alles voorzien behalve het optreden van dat kind een idioot volgens mevrouw Van Hanaweerd Van Trichtvoorde kende hel selfs niet Thans kwam t or op aan de gevolgen van dat verschrikkelyke feit te voorkomen en zü kondan t niet eens worden hoe nu gehandeld moeat worden Wederzgds verweten cy elkander de onhandighedon welke aanleiding gogeven hadden tot een febëurtapia die beiden ten rorderve moeat strekken Waarom wilde je ook mat geweld sitting nemen als jury lid vroeg Marianne AJs ge naar myn raad gemiiterd hadi zou t niet zoovor m ons gekomen ziju frËo jg antwoordde Budolf waarom moeat jg de zitting bgwonen Ik heb je immers verboden hier te komen irHat past je niet my dat te verwijten I riep Marianne Als jk er niet geweest waa zou De Buitar mg verraden hebben De kleine ellendtUng die je tater herkende hield bet verraderlijke papier reeds in da hand Worii wnol0i