Goudsche Courant, zaterdag 1 september 1894

duizend vgandelgke t roepen misscnieo r i i Directe Spoorwegverblndlsg met GOUDA ZomerdleDSt J8M 95 Aanftevaogeo 1 Md Tüd vao Greenwlcli 80 7 8 86 0 9 40 10 4 10 6 19 08 18 13 18 68 1 84 8 68 4 60 6 84 6 68 10 8 48 9 40 1108 U L UfK £ l Jd T GOU ü a Utrecht 6 88 7 60 Ö 6S 11 8 18 08 18 0 8 56 8 10 8 B2 4 48 6 86 8 0 8 6010 84 Woerden 6 B8 8 11 10 16 18 84 4 16 ninA i üudewater 7 07 8 1 10 84 18 48 4 84 Oouüa 7 80 8 88 S4 10 87 18 0618 66 1 8S 8 S7 8 60 4 87 6 AHSTBSDA 11 6 O U O A ABaUrdamC 8 8 9 40 ll lOi 11 87 S 40f 4 10 Amstenlan Wp 6 60 8 16 66 11 86 11 48 8 66 4 81 Oooda MO 1 04 10 44 11 11 11 11 ettelgke doizendeo meer reeds lang te voren zich hebben kannen verschansen ot schuilhouden zoodanig dat de staf van het leger noch de patrouilles noch de ordonnansen of de cavalerie iets van die ophooping of massa troepen hebbeo kunnen vernemen 1 Mgo üod is het mogeiyk geweest oDze zonen en broeders van het brave Indische leger op zulk een onverklaarbare wgze opgeofferd te weten 1 Aan wien ligt bier de boofdschold Niemand en ik het allerminst kan de treurige verwaandheid bezitten hieromtrent eenig oord el te uiteu De tgd alleen zal later alles kannen ophelderen in deze verschrikkelgke treurige Nationale ramp bcdMliBg Tin d Terordaoing wm da aaaalagen Keheim te hoaden welke opvatting de heer Tjeenk Wniink niet deelt De N Winsch Ot maakt melding van het volgend staaltje van bggeloof Te Vlacht wedde is kort geleden een boterfsbriek in werking gesteld In allen ernst wordt verteld en geloofd ook dat zg die van de fabrieksboter eten hoogstens nog een jaar en zes weken kannen leven 1 Wat een slachtoffers zal die fahrieksboter eischen Van de hand ran den gepensioneerdeo viceadminul jhr De Caaembroot ood lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal ia onder dea titel De natioKiale Eampc in druk ver ehenen en rondgnonden het rolgende stak De diep treurige tijding ran het BneoTeleü en verminken Tan toovele dapperen van ons braaf Indisch leger die de eer van Nederland reed sooveie jaren een groote koloniale mogendheid met opoffering ran han leren hebben wülen hoog honden de treurmsre heeit geheel Nederland en Toorzeker niet bet minst ook ons dierbaar Vorsteiyk Huis diep gelrofEcn Bet ie niet de eerite maal dat gebrek aan taatkondig inzicht van civiele ambtenaren die Borna plotseling geroepen worden op te treden ala gezaghebben den ook over militaire krggso MTatien moeten oordeelen en beschikken aliof afj hun leven lang als militairen hebben gahandald en gewerkt 11 Gisteren had te Groningen ter gelegenheid van de viering van het ontzet eene keuring van tuigpaarden bg de hand en daaina ingespannen en vervolgens eene harddraverg plaats Van de 15 aangegeven paarden voor de keuring waren 2 niet opgekomen Prga een paarlemoer kistje met 12 zilveren lepeltjes en een vergald zilveren medaille de7e laatste vanwege Vereenigiug ter bevordering van het Vreemdelingenverkeer verkreeg de heer d Nianhuis te Groningen Premie 12 zilveren lepeltjes in etui de heer S P Wigboldna te Zuidwolde en een buitengewone niet nitgeloofde premie van f 10 werd toegekend aau den heer Ë Dallinga te Tjuchem Voor de harddraverg waren de 14 volgende paarden ingeschreven 1 De voaruin Klaver V van D Bosman te Kostverloren 2 schimmelruin Hejectel vau D Vermaat te Oharloia en Th J Dop te Hilversum 3 bruine merrie Mirka van J Steen te s Gravenhage 4 brnine merrie Geraldine van A Wassenaar te Haren 5 bruine ruin Prins van P van Zanten te Rotterdam 6 zw Orlofhengst Majick van W A Ockhorst te Rotterdam 7 zwarte merrie Tabaro van C F Reiling te Groningen 8 schiramelmerrie Olga van E Bindervoet te Zaidhorn 9 schimmelhengst Wladimir van L Oetzes te Groningen 10 warte merrie Nora van H Hommes te Groningen 11 zwarte merrie Jonge Emma van Hemmes te Haren 12 zwarte merrie Fanny van Q P A van Swinderen te Paterswolde 13 schimmelhengst Krylati van Joh de Mol te a Gravenhage en 14 zwarte hengst Sador van D J Plorgnte Rotterdam Nom 5 kwam niet op Tweede omloop de nummers 2 4 6 8 9 12 en 14 Derde omloop de nomm 14 2 8 en 12 Prgs f400 nom 14 Eerste Premie f 200 nom 8 en tweede premie f 100 nom 2 Ik zal mg echter nu wel wachten up zoo n frtand eenig oordeel te niten o er de ver ehrikkelöke vraag aan wien de schold ligt by deae Lombokscbe expeditie Noch den resident noch de controleurs mag ik aoo maar klakkelooi nu de schuld geven onser vreeeelyk geleden nederlaag maar ik zat het altyd blyven afkeuren dat èn op Atjeh èn Lombok btj zoovele brave officieren en minderen aya opgeofferd geworden terw l de geschiedenis van ODze eerste Bali expeditie nog versch in het geheugen m jn r tydgenooten is waarbg toen ook zooveel dappere mannen het leven moesten verliezen Of zgn misschien de geTolgen onbekend gebleven van 1879 toen de onorprwinneiyke generaal Karel van der Hegden die binnen één jaar jaar tijds de Atjehoorlog zou ten einde hébben kunnen brengen plaats moest maken voor een civiel hoofdambtenaar zoodat wg nn 16 jaren achtereen Tan dat oogenblik af duizende menachenlevens door s Tgands Tuar en door ziekte itebben Terloreo Toen toch hadden onze regeeringspersonen genoegzaam geleerd hoe weinigmen de Indische Tolken in den Archipel eenig vertrouwen mag schenken wanneer zg het weten met welk doel zg door eene militaire macht bedreigd worden lang te voren hebben de Balineezen deze Lomboksche expeditie Terwacht en heeft men hen minstens tw e jaren den tgd gegund om xich TOor te bereiden en te wapenen De tegenwoordige gouverneur generaal volkomen bekend met den geeat of het karakter der versohilleode volken in den Archipel zal ongetwgfeld en zeer stellig tot voorzichtigheid en wantrouwen tegenover lineezen de militaire en civiele ambtenaren in dezen gewichtigen oorlog hebben aangespoord Optocht op 31 Angustus te Amsterdam Het verzoek van eenige socialisten om op 31 Aug een werkloozen optocht te mogen houden is gewezen van de hand Uit een mededeeling van R A blgkt nochtans dat socialisten en werkloozen voornemens zgn om zich op koningin a verjaardag te verzamelen op den Dam en op het Fredoriksplein ten einde gezamelgk te trekken naar het feestterrein Rgkamnseum Daar zal geprotesteerd worden tegen de houding van het dagelgks beitaur der gemeente dat verganning verleend tot het houden van een optocht van Oranj ezinden en aiwyzend heeft beschikt op de aanvrage van w rkloozen om insgelgks te mogen manilesteeren De partggenooten die des morgens nietvrg zgn worden verzocht zooveel dit mogelgk is zich te verzamelen ten twee uor op het Thorbeckeplein alwaar een muziekuitvoering zal Ware deze gouverneur generaal een man met zooveel kennis en ondervinding van Indische zaken reeds eenige jaren geleden tot die allerbelangrgkste booge betrekking benoemd geworden dan voorzeker zoude men op Lombok den Balineezen met of zonder Sassaks geen tgd gelaten hebben zich voor te bereiden op den slag dien rg door de grootst mogelgke OTermacht geslagen hebben en Nederland met al s ne Koloniën aan eene hatelgke critiek Tan geheel de beschaafde wereld hebben kunnen bloot stellen De generaal opper bevelheb her Vetter seint per telegram dat zelfs water en vivros ontbraken en het bivak bij den terugtocht niet te bereiken was 1 on ook de gemeenschap met Ampenan verbroken was ingesloten tnsachen Tjakra en Mataram het offensief optreden onmogelgk is De opper oevelhebber die op Aljeh zich zoo hoogst verdiensten yk en dapper heeft doen kennen zal voorzeker wet alle militaire voorzorgen hebben bevolen die onrermydelgkzgn bg eene landing en tydelgke vestiging zgner troepen in een vyandig land 10 6 11 08 11 09 ll li 11 86 Hoe is het o it te verklaren dat minstens een paar dniTiend vgandelgke troepen misschien 8 86 8 48 8 4 8 6 0i 6 6 10 6 1 B 8 6 88 7 M 7 S8 7 8 7 46 7 66 8 d ICwrdtMht KUawwtok 11 06 7 47 9 86 10 OtlxlU lUtltndun 46 8 7 96 8 08 t lS 8 81 8 89 8 86 7 8 07 8 18 10 08 7 46 lotUidui hptUe Hinwwknk Moordtwkt OmuU SOODi DBNBAtO 9 87 11 06 11 18 4 4 67 6 08 11 6 16 88 81 8 88 Goud 7 80 8 i0 9 09 t tl 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 8 89 8 66 4 46 6 87 6 69 7 18 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 11 10 10 10 6 80 Z f It 7 4 M B1 1Ü 7 47 Ï ÏMir 7 88 9 01 N dL d 8 0i Voorb 8 07 9 1 VOOTD B U A 11 67 8 66 4 86 6 88 6 66 41 7 48 10 1611 8811 48 iHM 8 11 9 18 9 8 10 07 11 97 18 41 18 81 1 43 Oond 6 86 10 7 6 M 8 81 10 1 10 66 18 48 8 88 1 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 10 88 Oudev 60 64 U 08 9 87 6 87 7 69 10 87 8 40 7 lutvlui Oi 8 U SMlInii Wotrdtg 6 69 7 08 8 18 U 17 8 46 8 11 6 04 6 46 SS 8 07 8 66 10 86 Vtnekt 8 18 7 88 8 88 8 41 10 1 11 46 l tO 8 08 8 88 8 60 6 89 8 81 6 66 8 98 9 1110 68 11 10 O O D U A 1 MSTBBDill 10 0 10 li Ui 8 li 4 47 88 7 46 lO li Ooud A Urf iJj 9 10 10 66 18 1 1 8 40 4 8 8 9 48 11 18 11 10 t U 1 11 M 1 0 9 7 11J8 plaats liebben door de Oranjefeest kommissie Des avonds samenkomst op den Dam te acht uur Amst Onlangs werd te Frankfurt a M de directie van den schouwburg gevoonisd wgl de voorstellingen later begonnen dan op de affiches gedrukt was Thans is te Berlgn de directeur van een schouwburg veroordeeld wgl de voorstelling langer dan tot 11 nor geduurd beeft Naar de Pos meldt werd een weinig bekende politieverordening betreffende den duur der schouwburg voorstellingen er bg gehaald Den directeur van het National theater Samst werd ten laste gelegd de politieverordening van 8 Dec 1874 overtreden te hebben Deze verordening bestaat nit 4 paragrafen waarvan de eerste luidt openbare vermakelijkheden moeten om 11 uor s avonds geëindigd zgu Dïreoteur Samat heeft zich nn aan overtreding van gemelde verordening schuldifr gemaakt door de opvoering van Schillers Raubertden 19 Mei j 1 tot 11 uur 35 min g avonds te doen doren De beklaagde was niet verachenen Zgn verdediger trad voor hem op als gemachtigde Deze bestreed de wettigheid der verordening op verschillende gronden en deed uitkomen dat de opvoering van Wagners Götterdammerung nog nooit om 11 uur waa geëindigd Des nieltegeoataande vorderde het O M een boete van 10 mark en legde de rechtbank den directeur een boete op van 3 mark Maar de veroordeelde laat het er niet bg zitten en zal het naar zgn gemachtigde verklaarde hoogerop zoeken Of het hem veel baten zal in de 19e eeuw en in Duitschland De generaal majoor P P H Van Ham ridder der Mil Willemsorde 4e klasse wiens dood uit Indië werd geseind waa laast commandant in de tweede militaire afdeeling te Batavia Hg waa tot zgne nieuwen rang bevorderd 12 Januari 1893 en had een leeftgd van 55 jaar bereikt Generaal Van Ham is te Batavia zeer gezien zoodat zgn dood daar zeker groote ontroering zal veroorzaken Uit de Indische berichten heeft men telkens kunnen zien hoe populair deze hoofdofficier bg den troep was Maar niet alleen bg onze soldaten ook bg de bevolking op Lombok had hg een zekere populariteit In de Soer Ct vind men in een brief uit Maratam van 19 Juli het volgende We hadden hier eene heele vertooning met den jengdlgen radja die zyn opwachting was komen maken had hg een 30 1 volgelingen bg zich met reperteergeweren gewapend Ën ook de radja van K Asem was er bij Ten hunne aanschouwen werden door vier compagniën infanteriehandgrepen in orde van bataille uitgevoerd onder kommando van overste Bgteveld Natuurlgk werden de beste beentjes voorgezet en de vreemde heeren stonden wat te kijken De radja van E Asem was letterlgk niet te houden van bewondering Bagoes bagoes Toewang Orang kompanie terlaloepienterlt Mooi mooi meneer wat zgn die Hollanders knapt Daarna moesten zgn onderhoorigen een soort van krggadaus uitvoeren gg bcgrgpt met welk een lawaai dit gepaard ging Hetjwas een heel wneate dandakpartg heel wat levendiger nog dan de Kembang Djorook op Java Generaal Van Ham is bg aitoemeudbeid de populaire man hier hg heeft slf om met dat volkje om ie gaan De opperbevelhebber is hun veel te geretireerd In de laatste drie regels ligt misschien eenige verklaring want het spreekt van een goed vertrouwen op de eerlgkheid van den inlander dat in onze krggsgeschiedenis te dik wijls is beschaamd We weten nog niet hoe de atryd zich heeft toegedragen maar van generaal Van Ham laat het zich denken onaaugozien zgn hoogen rang het gevaar eer heeft gezocht dan weken Van officieele zgde zegt de 8ebagar Courante zgn we gemachtigd te verklaren dat ook vronw Boes aan den moord onschuldig was Klaas Bloes het 17jarig sujet heeft deze Godvergeten misdaad alleen beraamd en volvoerd Zekere H Grefen heelt ongeveer 1 jaar geleden te Arnhem bg den bandelaar in muziekinstrnmenten J van Hattum de Graat een orgel gehuurd waarvoor hg een jaar lang geregeld do huur heeft betaald doch heeft daarna niets meer van zich doen hooren Grefen zou het orgel van de hand hebben gedann Het is vervaardigd in de fabriek van Frati en Co te Berlgn De commissaris van politie te Arnhem verzoekt opsporing van de verblgfplaat van Greten om hem hg ontdekking te hooren en verder naar omstandigheden te handelen De N oorder vclddag van hft Leger des Heils Bet was een vroolgke prettige indruk dien het feestterrein op het landgoed Oranjewoud maakte Den weg volgende langs den Prinsenwgk bereikte men het door de schoone lindenlaan die van het buiten Oranjesteinc naar de oitspanning De Tent voert In die laan viaren aan weerszoden tal van nationale vlaggen aangebracht terwgl zich in het midden de groote banier van het leger des heils verhief Te ruim 9 unr werd op het plankier in de uabgheid daarvan de velddag geopend door den kolonel en mevrouw W Ëlwin Oliphant Het terrein zelf een met zwaar geboomte bezet kampweiland aan de eene zgde begrensd door het buitengoed van den heer De Btocq van Scheltinga aan de andere zgde door de uitspanning De Tent waa omgeven door vlaggen en wimpels Aau de Noordoostzyde verhief zich een ruim platform waarop amphitheatersgewgze oploopende banken waren aangebracht Hierop hadden een tweehonderdtal leden van het heilsleger voor een groot deel stafofficieren en muzikanten plaats genomen Eenige banieren met opschriften waren aan deze tribune opgehangen Nadat een paar zangstnkken waren opgevoerd nam kolonel Oliphant het woord Dan Dog slechts enkele volzinnen had hg geuit toen de regun die reeda den geheelen morgen dreigde begon te vallen Gelukkig was het slechtR een bni en al behield ook de hembl gedurende den geheelen dag een dreigend aanzien toch bleef het verder gelukkig droog I e groote heiligings bgeenkomst dunrde ongeveer twee uur Ze droeg het eigenaardig karakter van alle vergaderingen van het leger Het wan een afwisseling van zangoaromers en toespraken welke laatste voortdurend door uitroepen der verschillende heilsoldateu werden afgebroken Inmiddels trachtten eenige heilsoldaten ooder de toehoorders zielen te redden Slechts bg ééao slaagden zg een meiaje dat op of liever vóór het bekende bankje nederknielde Vergissen we ons niet dan sloten zich later gedurende den bidstond nog enkelen bg het leger aan De bidstond zelf duurde van half óeo tot half twee Hier en daar zag men groepjes heilsoldateu nederknieleo in het nalte gras welk voorbeeld door enkele niet sotdaten gevolgd werd In den regel trad één ala voorbidder op terwgl de overigeu met luide halleluja s en amen invielen Tezelfder tgd werden op drie verachiltende plaatsen bgeenkomsten gehouden waarbg als voorgangers optraden majoor Govaars atafkapitein Do Wilde en kapitein Feenstra U 10 61 f 9 1B 8 419 8811 07 4 10 7 88 9 4 4 BB 7 60 10 00 1 11 9 81 11 00 5 80 7 0 1 10 I M Omstreeks 3 uur had een groote marsch I plaata van het feestterrein en het landgoed Oranjewoud i Deze dreigde een oogenblik door een ongeval gestoord te zullen worden Toen de eerste deelgeoooten tot de bonten hulpbrug getrokken waren die van het feestterrein naar de lindenlaan leidde deed zich een onheilapelleiid gekraak hooren Terstond werd de optocht geataakt doch een onderzoek door den kolonel en eenige ofBcieren ingesteld scheen bemoedigende resultaten op te leveren Althans de optocht werd voortgezet en zonder ongelnkken fusaeerde men de brog Als alle optochten met banieren en wimpels had ook deze een opwekkend aanzien Nadat vervolgens nog een groote heilssn menkomst had plaats gehad werd de velddag met een hosannah m eeting gesloten Ook hierbg ging kolonel Oliphant weder voor terwgl alle officieren on soldaten aanwezig waren Nog een enkel woord over de lunch die s namiddags te half een na afioop van de groote heiligingsaamenkomst gehouden werd en waartoe ieder tegeu betaling van 60 ota toegang had Van deze gelegenheid maakte men gaarne gebrnik om nader kennis te maken met de staf officieren Het berouwde ons niet we werden zeer gnl ontvangen en achterhoudend waren onze gastheeren volstrekt niet We haddan een vrg langdurig onderhond met hen vootal ook met kolonel en mevrouw Oliphant en majoor Schook Uit hunnen mond vernamen we dat het aantal stafofficieren van het heilsleger thans ruim 12 000 bedraagt In Friesland bestaan nog slechts 4 korpsen Ze vreesden in deze provincie geen bgzonder vruchtbaren bodem te sullen vinden voor hun arbeid omdat de Friezen over het algemeen zoowel op godsdienstig ala op staatkundig gebied vrij geprononceerde denkbeelden hebben Toch gaven zg den moed volstrekt niet op maar hoopten ook hier velen te redden Nog op een ander pnnt vroegen en ontvingen wg interessante inlichtingen Terwgl de straks genoemde heiligingsbgeenkomat aan den gang was trokeen gebeele kinderschaar kleuters van zesof acht tot twaalfjarigen leettgd allen met sjerpen getooid en van veelkleurige wimpels voorzien op het terrein Zg kregen eene plaats op het platform en stemden met de halleloja s dapper in We vernamen thans dat dit leden waren van den UeMehond die naar het schijnt gesticht ia naar het model van den Ëngelschen Bond of hope De kleinen die daarin opgenomen worden veelal kinderen van heilsoldateu verbinden zich nimmer alkoholische dranken te gebruiken niet te vloeken geen dieren te mishandelen en s morgens en s avonds geregeld te bidden Naar we vernamen omvat deze kinderbond reeds eenige duizenden leden Het aantal bezoekers van dezen velddag Bohatten wg op een 4 a 5000 Over het algemeen was de houding van het publiek meer welwillend dan sympathiek Op den 2Sl Maart 1893 werd een arbeider uit Emmerik door twee beschonken Hollaodsche marechaussees of veldwachters die in uniform op Duitach grondgebied gekomen waren aangevallen en zonder eenige aanleiding zwaar met de sabel aan t hoofd gewond De vermóedelgke daders werden in twee instanties bij gebrek aau bewgs vrijgesproken De Nederlaodsche Regeering heeft zich nu zoo wordt uit Duisburg gemeld bereid verklaard aan den gewonde de kosten zgner geneeskundige verpleging 400 mark te restituen hem tevens een schadevergoeding van 1000 golden te verstrekken Da Berliner Morgeuzeitong voegt bg ditbericht de opmerking Daar de Nederlaodsche Roering hiertoe niet verplicht was is dit een bewys dat Nederland op het onderhouden van goede betrekkingen met Duitschland prgs fltelt en dat blad noemt dezehandeling een daad van verzoenende gerechtigheid I Emanoet Lasker de eerste schaakkampioen der wereld gaf onlangs te Berlgn een blind séance ten bate der vereenigiug voor kindervoeding De jeugdige champion wilde door dit betoon van openbare liefdadigheid zgn terugkeer in het vaderland vieren Dit aardige denkbeeld vond zulk een bgval dat de groote feestzaal van het Café Kaiserhof te klein bleek voor het in groote getale opgekomen publiek De toeschouwen verdrongen zich om de vier borden waaraan zeer aterke speler i hadden plaats genomen Het spel van Lasker wordt in de Duitsche verklaring zeer geroemd elegantie en groote zekerheid waren de kenmerkende eigenschappen Neemt men de kracht der spelers in aanmerking dan mag de uitslag zeer bevredigend genoemd worden Lasker won twee partyen en maakte de overige twee re Sedart jL Zondag wordt aan boord van het Noordsche stoomschip Bjorgwin liggende in de Wgnhaven te Kotterdam vermist de stoker Laren Laraen Hwidtstein De man ia vermoedelgk verdronken VÜGADERINGVAOENGEHEENTEIUiD VEIJDAG 31 AUGUSTUS 1894 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig de heeren Noothoven van Goor Fortayn Droogleover Jager van Vren mingen Dercksen Prince Boef hamer traver Deasing en van Iterson De Voorzitter opende de Vergadering en bracht in herinnering dat juist op dezen dag de verjaardag van H M Koningin Wilhelmina overal in den lande herdacht aPerd en geloofde dat wg ons allen verheugen met dezen bigden dag en alle raadsleden zouden voorzeker insteramen met de jubelkreet Leve de Koningin De Voorzitter deelde mede dat de heeren v d Post van Veen Hoogenboom en Koning hadden kennia gegeven verhinderd te zgn deze vergadering bg te wonen de drie laatst genoemden wegens afwezigheid uit de gemeente De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd Ingekomen Eene Missive van den Minister vanBinnebl Zaken goedkeuring schenkende aanhet raadsbesluit van 31 Juli waarbg de heerJ H V d Bosch benoemd ia tot leeraaraande Hoogere Burgerschool en het Gymnasium Eene missive van Mevr de Wed van Amerom geb Koppeschaar kennia gevendevan het overlgden van haren echtgenoot Curator van hot Gymnasinm Op voorstel van den Voorzitter werd besloten eene missive van rouwbeklag te xenden 3 Het Rapport der raadscommissie belastmet het onderzoek der begrootingen van hetHoÜmanagesticht en de Volksgaarkeuken totgoedkeuring adviseerende Ter visie 4 Een sohrgven van do Commissie vanbeheer over de Stedelgke Gastabriak voorstellende aan den heer A Nortier eervol ontslag e verleenen wegens ongesteldheid en hemjaarlgks een gratificatie toe te kennen vanf 400 dat evenwel telken jare moet wordengoedgekeurd door den raad Ter visie 5 Een voorstel van B en W betrefi endeeene herziening der schoolgelden op het gymnasium en de Lagere Scholen en wel om hetschoolgeld op het gymnasium op ƒ 100 tebrengen en de reductie op het schoolgeld opde Lagere Scholen te laten vervallen gevendedit per jaar 3100 meer inkomen Ter visie 6 Een adres van de erven van den heervan der Garden dat niet wordt voorgelezen daar ieder raadslid een afdruk heeft gekregen Ter visie 7 Een adres van A W Roes en 58 andere fabriekanten en kooplieden verzoekendehet voorstel van B en W niet goed te keurentot opzegging der huur van een stukje grondaan de erven van der Garden Ter visie 8 Een adres van J W Brakel en 9 anderebewoners Achter de Vischmarkt verzoekendede atraat te doen bestraten met klinkers ende keien te doen verwgderen Ter visie tot bg de behandeling dc begrooting 9 Door B en W werd ingediend de begrooting voor 1895 Wordt gesteld in handeneener commissie waarin worden benoemd deheeren Straver v d Post en Derck n Aan de orde 1 De Begrooting der Schutterg voor hetdienstjaar 1895 De heer Dercksen heeft bedenking tegen eene post en stelt voor de subsidie aan de muziek der dd Schutterg van f 500 te brengen op f 300 daar de gemeentefinan tifcQ niet zoo rooskleurig zgn en de volkscoocerten niet zoo zeer in den geest vallen van de belasting betalende ingezetenen De heeren van Vreumingen on van Iteraon ondersteunen dit voorstel De heer Jager als lid der commissie van het onderzoek der hegrooting deelde mede dat de Commissie geen reden vond er verandering in te brengen Nadat de heeren van Iterson van Vreumingen Deasing en de Voorzitter er over hadden gediscussieerd werd het voorstel Dercksen in rondvraag gebracht en verworpen met 7 tegen 4 stemmen die der hb van Iterson van Vreumingen Deaaing en Derckaen waarop de gebeele begrooting werd goedgekeurd 2 De voorstellen betreffende eene reorganisatie van het onderwgs aau de Inrichtingtob opleiding van bewaarschooluouderessen Werd goedgekeurd 3 De benoeming van eenen Leeraar in deHebreeuwache taal aan het Gymnasium voorhet schooljaar 1894 95 Benoemd wordt de heer A Keteltapper met 11 stemmen 4 De benoeming van eenen Onderwgzeraan de 2e Kostelooze School Benoemd wordt de heer J Scheggrond te Nieawerkerk a d IJael met 11 stemmen 5 De benoeming van drie Leden in deCommissie tot onderzoek der reclames in zakede plaatselijke directe belasting naar het inkomen Benoemd worden de heeren G Straver met 7 stemmen H Jager met 6 st en de heerC Hoogenboom met 7 stemmen Niets meer aan de orde zyude wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten BoiteDlandsch Overzicht 1 De rede van dr Schaepman in de algemeene vergadering der Duitsche katholieken was eene lofspraak op Nederland tegenover Duitschland met betrekking tot de vryheid der Katholieke Kerk De inhoud laat zich gereedelgk aldus aamenvatten Ik kom uit Nederland een klein maar trotach land Wg zgn niet trotsch op onze macht maar op onze vrgheid In geen land ter wereld heeft men de kerkelgke en politieke vrgheid zoo hoog opgevat en wordt zg zoo in eero gehouden als in Nederland Wg katholieken in Nederland hebben onze bisschoppen die in vrgheid gekozen alteen door den Paoa aangesteld in volle vrgheid hunne schapen en lammeren weiden en hun verheven ambt in den vollen omvang uitoefenen Wij hebben onze in volle vrgheid bestaande prieaterseminariën zonder eenigen dwang bg opneming of ontslag der kweekelingen Wg hebben ook onze katholieke volksscholen geheel en al katholiek wel in technische bepalingen aan den staat onderworpen maar dan ook door den fttaat onderateund Op het gebied van middelbaar en hooger onderwijs streven wg nog naar volle vrgheid Gg weet in de hoogere kringen gaat dat zoo gemakkelgk niet in de hoogste kringen zitten de vooroordeelen vaster dan ergens anders Maar het begint te dagen Bg de Amsterdamache universiteit wordt aan een lid der Orde vau den H Dominieua toegestaan een leerstoel in de philosophiache faculteit te bezetten Ook ten opzichte der rsligieuse orden hebben wg in Nederland de grootste vrgheid Er zyn bg ons droomeré die èeü Nederlandschen staat een protestantschen staat noemen maar wat de ordesquaestie betreft daarin is de Nederlandsche staat katholiek Van de vrouwenorden hebben wg er in alle kleuren en gestalten Wg hebben ordelieden uit aller heeren en repoblikeinsche landen Ümtsche ordezusters verplegen onze zieken en Fransche ordebroeders brouwen ons Trapptetenbier Maar zoo zal men vragen hebt gg er ook jezuieten Ja wg hebben vele jezuieten Wg hebben jezuieten uit Frankrgk uit Italië uit Duitschland en Nederlandsche jezuïeten Boezemen de jezuieten dan den Nederlandschen staat geene vreea in Gevoelen de Nederlaudache protestanten door de aanwezigheid dezer katholieken zich niet in hun geloof bedreigd Heeft de godsdienstvrede er geen plaats gemaakt voor een hekaensabhatb van beachimpingen Neen En heeft dau de Nederlandsche regeering geen enkel wetsartikel dat zg tegen jezuieten speciaal tégen de jezuieten in toepassing kan brengen Kunnen dan de bnitenlaodache jeznieten omdat zg buitenlanders zgn niet uit het land worden gezet En kunnen de openbare autoriteiten den binnealandachen jezuieten geen bepaalde plaats van verbljjf aanwyzen Neen Aan welke wet zijn dan de jeznieten onderworpen Aan de wet van het gemeene recht en de algemeene vrghdd Zóó ataat het bij ons te lande In een confessioneel gemengden staat kan de kerkelgke vrede niet bewaard blgven wanneer de regeering en de autoriteiten partg kiezen voor de eene of andere richting Niet d n wordt de kerkelijke vrede bevorderd wanneer de wereldlgke arm beschermend ovsr de eene en afwerend tegen de andere wordt uitgestrekt Zóó voortgaande kwam de spreker vervolgens op do Duitache jezuietenquaestie waaromtrent hg zich hoofdzakelgk aldus uiiliet Wat is eigenlgk een jezuiet leder jezniet tracht naar zgn aanleg en kracht het ideaal van een chriatelgk rasnach en priester te verwezenlijken De kerk alleen heeft te zeggen wie zg noodig heeft Dat alles hebhen uwe vertegenwoordigers in den Rgksdag aangetoond maar de Bondsraad heeft ia zgue wgsbeid gemeend aan de eischen van recht aan de eischen der vrgheid tegen taud te moeten bieden Doch vroeg of laat bomt de dag des Heeren de ure waarin de macht der wereld ten volle aan de eeuwige gerechtigheid zal nloeten voldoen Staat tot zoolang dat glorierük tgdperk zal zgn gekomen vast in trouw voor de vrgheid der Kerk onder de lenze De jeznieten terug toen Een der medewerkers van den Figaro heeft msgr Ireland bisschop van Minnesota die voor twee jaren naar Europa was gekomen om deh paus opheldering te geven omtrent zgn socialisme over dezelfde aangelegenheid geïnterviewd en wat de i J 6 H verklaard heeft wordt thani genoemd blad Het socialisuHjf Ireland heeft niets dat kan afi de Temps naar aanleiding hier Hg gelooft niet aan de plotselinge en radicale omkeeringen die door de leeraren van bet aectarisch socialisme dagelgks voorspeld worden Hg wenscht en dit wenscht een ieder de atoffelgke verbetering van de werkende klasse de intellectoeele en moreele verbetering van het grootste aantal menachen Is dat nu wel het socialisme Volstrekt niet en zoo ja dan heeft een ieder bet recht zich socialist te noemen want men behoeft slechts gezond verstand te hebben om do tooverachtige en ongergmde oplossingen van Jnles Gnesde en Jaurèi te verwerpen evenals het voldoende ia een weinig edelmoedigheid te hebben om aan den vooruitgang der democratie te hopen en daartoe mede te werken Msgr Ireland wil de lengenaohtige UliudaD die de leiders der revolutionaire partg met een wreed dilettantiime onder de massa s verspreiden niet aannemen H weet dat bet onzinnig ia de volstrekte gelgkhaid onder de menseben te beloven Hg verkondigt dat er altgd intelligenter werkzamer mensohen zullen zgn die door hunne persoonlgke waarde meer iQvloed zullen krggen dan het gros der menschen Zg zullen de leidende menschen zijn i e zulken zullen er altgd bestaan en zyn er altgd geweest Het is zelfs eene handtastelgke en noodlottige dwaling a tort ot a travers te spreken gelgk men gedaan heeft van leidende klassen Er zgn in vrge en democratische landen als Amerika of ala Frankrgk geen klassen Er zgn menschen die gezonder zgn moediger in den arbeid die beter inzicht of meer geluk hebbeu dan anderen Die menschen door de natuur meer begtffistigd dwHbanderen de natuur drgft den spot met onze theorieën met onze stelsels en met onze wetten komen allicht van een lageren maatschappelgken toestand tot een hongeren Zonen van tgeleid wordende personen worden zg leiders geen klassen slagboom heeft hen verhinderd tot hooger op te klimmen Groote particuliere rgkdommen zgn een teeken van den algomeonen rgkdom de kleine fortuinen worden niet door de groote tagenj awerfct Integendeel Msgr Ireland zegt nergens vindt men meer millionaira bgeen dan in Amerika en nergens vindt men minder armoede Daarentegen vindt men nergens minder millionairs dan in Rusland en nergens zgn er meer armen De bisschop verwacht veel van persoonlgke pogingen en van het stelsel van vereenigiag Hg wil eene redelgke tusscheukomst vao den staat maar verwerpt de theorieën van Karl Marx of van Beno t Maton Alles byeengenomen vindt de Temps ten slotte zich genoopt te schrgven zijn wg na de verklaringen van dan bisschop niet veel wyzer geworden over zgne middelen tot praotische oplossing van het maatschappeiyk probleem Wat de Chineezen van den oorlog zeggen vinden onze lezers geschetst in een brief t Tientsin Zg twgfelen nivt of het zal gemakkelgk zgn den Japanners tot rede te brengen Te Shanghai juicht men troawens reed over de overwinning die de Chineesohe soldaten in Korea zouden behaald hebben De Japanners laten hen stil b aan en hebben inmiddels een schaakzet gedaan die een belangrgke wending kan geven aan den oorlog Ze gaan de Chineezen op eigen terrein bestoken Twintig duizend Japanache soldaten ign aan land gezet bg de Yalu do grensrivier tuflschen China en Korea onder beschutting van 25 oorlogaaohepon Zoo sngdeu zy het Chineeache leger na hst eerst in Korea gelokt te hebben den terugweg naar Fekiug af Een ander gerucht meldt dat de Japanners troepen aan wal zetten hg de Taknforten aan de monding der Peihorivier nabg welke Peking ligt en de eenige bescherming vfin de hojfditad Indien deze geruchten wnar zyn ziet bet er hachelgk uit voor de Chineeache residentie De Hann Courrier bevat het volgende merkwaardige telegram uit Bertyn De rgkakanselier graaf Capivri wenscht dat de minister van financiën Miquel zgn ambt zal behouden daar hg onmisbaar is Het blad voegt er niet by wat die ongevraagde mededeeling beteekent of hiermede bedoeld h dat de oneenigheid tuiiohen Caprivi on Miquel eindeiyk is bygelegd Dat die oneenigheid bestaat is pteeds ontkend maar met zekerheid gebleken De beweging tot beperking van het rrcht van vereeoiging en vergadering die door nationaal liberale en andere conservatieve bladen begonnen 18 wa naar het heette tegen anarchisten en flociaat democraten gericht maar in waarheid een nieuwe veldtocht van de Miquel officienzen tegen Caprivi De rykskanselier heeft daarom door zgn officieuze Köln Ztg onlangs laten verklaren dat hg bet ounoodig vond bg den Rgksdag een wetsoMtoerp op de vereenigingen m te dienen aang u zulk een ontwerp geen kana had te worden aangenomen Toen zgn de bladen van den heer Miqnel nadat ze tteeds op indiening van zulk een wetsontwerp bg den ProiBiachen landdag hadden aangedrongen plotseling gaan verlangen dat het aan den Rgksdag zou worden voorgelegd hoewel zg wat duidelgk blgkt geen oogenblik getooven dat de Rgksdag een ontwerp zou aannemen dal naar d D zin is van het Priusische ministerie De mogelijkheid wordt zelfs besproken dat de Ryksdag indien hg weigert zulk een wet tot bescherming tegen de ergate gevaren die het leven bedreigen goed te keuren ontbonden zou worden Burgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN 27 Aug Cornelia BerniurdilB ouders T Hoogendoorn en C Vis OVERLEDEN 24 Aug O VloJ 2 m