Goudsche Courant, maandag 3 september 1894

Dr P J A Leveiag zal Zaterdag 1 September No 6445 Maandag 3 lllepteniber 1804 33ste JTaargang t j ti mMHË OüRMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i ADVERTENTIÊN worden gfeplaatut vml 1 5 regels k 50 Centen iedere regel m 10 Centen Groote letters wordrai berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt dag elijks met ui 7 ondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN GBOOTE SOBTEBRINa HIEÜWE PmFLÜIES voor Dames en Meeren L van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam alotkoera 1011 so AUGUSTUS Vor kra 98 lOlV 108 78 Vi 74 861 V 104 84 861 ll 108 681 8T loiVi 1011 86 880 6SS 101 781 1021 811 188 801 101 1011 1871 8V 61 801 1031 101 1811 1881 104 Bl a 187 100 71 1061 187 1031 101 8 Vl 961 1001 140 183 UV 64 88 18 l ia 100 77 111 103V 41 61 II 1 0 168 1081 1091 101 lOS 1161 1181 86 107 T 9 l 96 101 861 133 81 NiDiuuiD Ont Ned W 8 dito dito dito I dito dito dito 81 Hamu Obl Ooudl 1881 88 4 iTUIl InMlir jriiig 186i 81 6 OoMIXE Obl iQ papior 1868 K dito inzitrerl868 8 PoBTuaiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 KnUJis ÜU Ooet Ie Serie 8 dito Oeooni 1880 4 ditobijBotbi 188114 dito bti Hope 188 0 4 dito ioKoud leen 1888 6 dito dito dito 1884 8 8MHI Ferpel eoliuld 1881 4 TnillJ Oepr Coer leen 1880 4 öeo leeeiDg urie D Qeo leeaÏDff lerie C ïraDAtE Beo T obl 1881 8 Uixioo Obl Buit Sob 1880 8 ViNllviu Obl 4 onbep 1881 AHaTiiuiH Obligitien 1881 9V RorrnDiu Sted leen 1886 8 Nli N Afr Hscdelir und Aresdeb Teb Hji OertiaealeD DeiiMutiohtppiJ dito Arob Hypotbeekb peodbr 4 Oult My der Vonteal eend l Or Hyaotbeekb pivdbr 4 NederlendMhe buk ud Ned Heiideliiuml b dito N W k Fee Hjrp b pendbr 8 Bolt Hjrpotbeekb pendbr 4 Utr Hjrpotbeekb dito 4 OaenKm Ooet Hong beek eend KveL Hjrpotbeekbenk peedb 4 i Aanui Eouit bypotb pendb 6 4 61 Ihiir L O Fr lien oert 8 Hn Holl IJ 8poorir Hy eend Ulj tot Sipl r St Spv eend Ned Ind Spoorwagm eend Ned Zuid AMk Spm eend dito dilo dito 1881 dito 8 lTUil 8poorwl 1887 8 A Ilobl 8 61 Zuid ltel Spwmg A H obl 8 FouN Weriobau Weeuen eeDd 4SoeL Or Suae Spw Mij eend 8 Beltieehe dito eend 66 Feetove dito eend 8 IweoB Dombr dito eaed 8 Kiraii Ok Aaow Sp kap eeod 8 Loeowo Seveat 8p Mt oblig 8Orel Titebek ilito oblig 8 KildWeet dito eend 8 dito dito oblig 4 11 96 64 78 101 103 UB AMUliA Cent Pao 8p MIJ obl 6 Ohie k Nortb W pr 0 r eend dito dito Win St Peter obl 7 Deorer fc Rio Qr Spm oert ta liiioois Geatrel obl in goud 4 Louiar fc NaehviileCert T e ud Mexico N Sp My lehyp o 6 liiae Kanaea r 4 pet pref eend N York Ontario k Weat eend dUo Penni Obio oblig 8 Oregon Gelif Ie brp in goud 5 81 Peul Mun fc Maoit obl 7 Da Fee Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Ooi Ie byp O 8 OiKiDx Can 8outb Cert ir aand Tl O Bellw k Ner Ie b d o O Amaterd Offloibua M aand netted Tremveg Haala eend NlD Bted Amaterden aand 8 Stad Boltenlem aand 8 BlUil Sted Antwerpwl887 S i Stad Bruaaei 1888 i i Uotia Tb aa Begullr Oeiellich 4 OoeTlNK SteaUleenIng 1860 8 K K Ooet B Cr 1880 3 Shhji glad Madrid 8 1888 Ver Nan Bea Hyp Spoilt oert 8 ADVERTENTISN Heden overleed ona geliefd Zoontje ADBUNUS JOHANNES JACOBUS in den ooderdom tu bynii 9 jur A DEKKER J O DEKKER geb Albus Qmtia 31 Aug 94 H H Eoek en Banketbakkers Mr biedt ieh aan EEN TWEEDE BEDIENDE goed kinneode 8t MCGLAAS SNUDEN en bekend met de BBOOOBAKKBRIJ Adi e onder No 2330 Bnreaa deier Courant Hiaaaie M ai iaB a aa B Bxan Oouda Baelperadruk ne A BtimilaN fc Zuu Cognac fin Bols t IwAO de Liter D COGNAC FIN BO T n de hunéU Anonymt door h l Kuheele iknd onj liftrcKucdB hQË ittiigtiediti gun tlg beki nti wordi geleverd In vtrri Kelde bemande fleanclien vkn 5 Lfur lohdud voorzien vftn het ttcMt vmDr i K van HAMELR008 DiUluitoDd verkdjfcbur bU P H J v WANKÜM firma Wed P J MELKERT OoBthayen B U Gouda Een ware Schat Toor de ongelukkige slftcfatoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen ig het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARING üoUandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke geTolgen van deze ondeugd lydt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen hg betVerlags Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Holland t S PDIKE OUDE SCHIEDAMMER MNEVEE Merhi NIGHTCAP Verkrügbaar bij M PEETERS Jz N B Ala bewijs van echtheid ii oaohet en kurk steedB roortiea van den naam der Firma P HOPPE 44 GRATIS bekomt elke tsier Tan dit blad bet niet alleen voor zieken maar ook Toor flflztfldeH hooBst belansrljka en nuttigt boek DE VBIEIIP PEE ZIEIEI Men solirijre eene briefkaart an Biohter i Boekhandel te AwvAA Rotterdam tamdaiitseh f J BLITS LIOHELITS Nieuwendljk 241 Cerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTEEREN Maandag Woensdags en Vrijdags im 10 tot 3 uren Markt 1 4 Gouda Wlo zeker zgu mi dii Eolile ElKel CttCao te outrangon touunongesteld CD na vele prcrfiiomingcn in den handel gekomen onde den naam dos uitTindora Dr MicbaellB TerToanligd op de bct tü niacUines in iiot werelüboroDmdo étabbhssernent run Qebr StoUwerok te Keulen elsche J rT12icl2acIis Eikcl Cacao in vierkanten buBson Deze Eikul Cacao is met melk gokoükt eene aangename gezonde drank voor 4i gelijksch gebruik een a 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskmrbtige drank bij geval van diarrbeo slecnts mot water te gcbniiken Verkrijgbaar by de vournaaraste H H Apothekers ene Ko Ko prrofbusjuBrryft f 1 80 o 0 90 c 0 i5 Oeneraalvertïgenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdajn KiJveistraat i03 A Igemeene Tram Maatschappij zullen de Trammen welke DINSDAGS om 3 15 uur V m uit Bodegraven en 4 10 V m Gouda gaan i een balf uur later vertrekken dns uit Bodegraven 3 45 v m te Gouda 435 v m Gouda 4 40 v m te Bodegraven 5 30 v m Ju t vooral op dB ECHT JbandteeMeaimtr xntt Tooém lettmtB JOberiahnstein OimCTCUK om VICTORIABROH 0B£RIAHMSUIII Overal l f G E Nlï verkrijgbaar MnatHcJiapxrij tot ExpltrUatie der Victoria Bron jevpstiqH te Jtottcrrlnm Zvidbluak 8 Verkrggbaar in t Hoofddepót voor Gonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per beele Flesch 18 cents per halve Flesch Si 13 cents Krnik il 17 Eraik a 13 terwijl voor de ledige Flesscben en Krniken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents der halve Flesch 2 cents Ernlk 1 cent Krnik 1 cent Dagelijksche Stoombootdienst Rotterdam Leiden m via Gouda Waddingsveen Boskoop Alphen Koudekerk Leiderdoi p voor PA8SAGIBB8 GOBDEBMH en TEE met de Stoomschepen FORTUNA I en II Snelste verbinding Billjjkste tarieven Agent te Qotida de Heer C van der 6R0EF Stoombootenreer alwaar ateeda Üoedereu in ontvangst worden genomen Voor rerdere inlichtingen vervoege men zich tot de ondernemera VAN QËLDER UCIITENSTEIN Co Nienwe Haven 100 Rotterdam Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het ÏB niet zelden dat ffeoeziag aanbrengdnüe rniddolen toeralH t oatdekt worden dia io de banden van een betcwaam geneoBaeer een goed biiccm hebben Wns aiet Friesnitz de geleerde veatiger eer walerkuur methode wiena woonplaats een bedevaartBOord roor do lijdende meDBchheid gewordsa den eeDfoudige boer Hef ft niet een Kweedsch majoor Thure Brand genaamd eeu middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lanoet der ohirurgen reeda minder noodaakalijk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesbueren begint te orden P Ook op het gebied ter beperking van aeuuwsiekten begint er liobl te komen en ook bier ib een weg geopend geworden die op de eenrondigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zjjn de aedert jaren oiweranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromium Yzer An aiicum enz geheel ta rerdringen Er zijn vele menschen die nooh ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zieh in tiohaam en zielalleabehalve wel gevoelen bet geringste niet velen kunnen en zolfa door een vlieg getergd wordeln en £ 00 EÏob zelvcn en anderen tot last zgn zonder het ti willen Vele worden geplaagd of door vreeseijke augst of door droe gaesligbeid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dau B n er weder andera die te kampen hebben met hoofdpijn oongeatie zwakheid vangehongen oorauizen en toevallen Ëindelgk lijden de ergaten onder hen aan T rlaaKning vitnsdans en valleode ziekte Al deze ongelukkigan die men op eiken leeftyd onder elk geilaeht en eiken atand vindt zyn uaumiok en min of moer du slaohtolfera dar leefwijEe ran onzen tijd Wie tot pene dezer categorien van Igders behoort n ingeliebt wenacbt te worden over de wer king eenei nieuwe methode adreueere zioh aan Amsterdiun M CLEBAN k Co Heiligeweg 42 Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier ZAUTOOR Eïï SCHRIJFBOEKEN en verdere zijn steeds in voon aad bij 111 119Ll 131il4 3 LANOB TUSNDEWSG D 60 BINNENLAND GOüDA 1 September 1894 Op het Telegram aan H M de Kooingio gisteren door den Bond Tan Oad Onderofficieren Tersonden is het volgende Tel ram ten 3 40 nnr ontrangen M G T Frankenhnyzen Toorntter Ned Bond O Onder Off Gouda H re Majoiteit de Koningin Regentes draagt mg op t en allen namens vie door V gelukvonwhen aan hare Majesteit verden aangeboden hoogst derxelver dank over te brengen Adjudant Tan dienst VAN DEN BOSCH Door do Terschillende Afdeeliugan van den Ned R K Volkabond zyn bg gelegenheid der verjaard Tan H M de Koningin Telegrammen Tsn gelnkwensch verzonden waarop doo die T n de Afd Gouda gisteravond het volgende Telegram is ontvangen A J van Vliet Secretaris Ned R K Volksbond Gonda Hare Majesteit de Koningin Regentes draagt sag op U en allen namens wie door U gelak wenschen aan hare Majesteit de Koningin vrarden aan boden hoogst derMlver dank over te brengen Adjadani van dienst f VAH DEN BOSCH De volgende Telegram is gisteren verzonden door den Huismeester en de mannen van het Oade mannenbuin alhier Aan bare Majesteit Koningin Wilhelmina De huismeester en de mannen in het Oudemannenhuia te Gouda wenschen Uwe ajesteit geluk met dezen dag hopen dat UweMajeuteit D menigmaal dezen dag in gezondheid moge vieren en vvenschen Uwe Majesteit eene taugdurige en gelnkkige regeering Daarop is het volgende antwoord ingekom ti Hare Majesteit de Koningin Regentes dr ingt my op U en allen namens wie door U gelokwensohen aan hare Majesteit de Koningin werden aangeboden hoogat derselver dank ovu te brengen De Adjudant van dienst VAN BN BOSCH Gisterenmiddag is door de politie alhier ftngehonden lekere B die door bedriegelglte ToorgeTena bö verscheidene ingezetenen op de Flnweelen Singel heeft gecollecteerd voor de FEVILLETODI Be laatste eener Familie Naar het FraiucA 118 Hig atood op het pont het te orerhandigen aan den president Ik hief m u sluier op keek Da Kuiter ameekeud aan en b bod medeleden met mij ir Ja ik heb t gezieu en b reep dat je in de earate plaats aan je zalf dacht t Ia je gelakt Ik bén minder gelukkig geweest Van my was er iu t geheel geen sprake eu nu ben ik er t leeljjkst aan toe Dat is je eigen schuld Als je niet gekomen was soa die Karel je niet erkend hebben irik koD toch niet raden dat h er zou z n AU ik niet gekomen waa terwijl t toch myn beurt was om zitting te nemen in de jarj zou men mijn afwezigbflid opgemerkt hebben en dan was mea op het veraoeden gekomen dat ik er belang bij had om weg te bleven Tid van menschen verdaobten mij reeds zonder het te durvea teggen Bertrand Jngim en anderen Ik gaf er de voorkeur aan brutaal het hoofd te bieden aan het gevaar dat ik trouwens ook niet verwaobtte van de zgde waarvan bet gekomen is De loop der gebeurtenissen bawqst dat ik ongslijk heb gehad Ne komt het er op um om raad te schaffen f Vraag je mij om raad P Ja alt d met hst reoht hesa niet op te volgen als ky iB aiit goed sok nt verlichting in de Doelensteeg Tegen hem zal proces ver baal worden opgemaakt Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende da maand Angastas 1894 in de Rökspostspaarbank Ingelegd f 6095 094 Terugbetaald f 4909 32 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 395B Woensdag 5 September zal eene lezing worden gehouden TOor de leden van den Chr Volksbond Het te behandelen onderwerp is Wat is en wat wil de Chr Volksbond Maandag 3 September zal de driemaandoIgksche algemeene vergadering van de vereen ging Providentia worden gehouden op de bovenzaal van het café Harmoniec Voor de hoofdacta zgn o a geslaagd de heeren B Kroon van Sliedrecht K In t Veld van Rotterdam H P Boelhoowers van Papendrecht A C Bos van Woerden en J Van Waardhuizen Tan Kinderdyk BQ den U dbouwer J D te Berkenwoude heeft zich onder het vee een tweede geval vau miltvour voorgedaan Het aangetaste dier i8 verbrand Onder bet vee van den landbouwer S B heeft zich het mond en klauwzeer vertoond Bij de landbouwers F Snoek en C Kool te Gouderak is een geval van mond en klauwzeer geconstateerd Ook is door de wed C liekkerkerker aangifte gedaan Te Kapelle aan den IJsel is bet mond en klauwzeer uitgebroken onder de runderen bij den veehouder C v d Bliek Dp twee plaatsen aan de grens der gemeende Zoeterwoude is het mond en klauwzeer uitgebroken Nieuwe gevallen van mond en klauwzeer komen te Berg Ambaoht voor onder het mudvee van de wed W Oskam en C Stnurmnii Maandagavond had te Ammerstol een jongotje van plm 4 jaar het ongeluk van de brug op de visschery io de rivier te vftllen Op ifDat beduidt zeker dat je plan hebt jou zaak van de m ne te scheiden P Dat had ik wel voorzien zeide Marianne op bitteren toon ffJij hebt niets te vreezen Er ia van jon in t geheel geen aprake geweesL O neen op het oogenblik niet maar ik zal er in betrokken worden als de zaak opnieuw in behandeling komt De Ruiter zal met langer swijgen Ën als hij niet spreekt dau is üe Poorter er nog Die man heeft geen enkele reden om langer te znijgen DU hij eenmaat in de gevangenis zit vDie ellendige De Poorter Ja dat ueen verrader £ n 10 plaats van mg bezig Ie houden met den boaohwachter had ik mij van dien sohurk moeten ontslaan irHiJ is t nietwaar die ons dien Sint Hobertusnaoht verradeu heeft aan Van Hansweerd P nLaugen tijd heb ik t niet willen gelooven Thans ben ik er echter zeker van Hg kende onze verhoading dusP Hg vermoedde de waarheid Langen tgd heb ik hem gebruikt om Van Hansweerd te bespieden Met welk doel heb ik natuurlgk nooit gezegd maar hg ie slimmer dan hij er uitziet Oen avond van Sint HubertuB zond ik hem naar Lanvallon om iulichtin gen iu ta winnen Hg kwam terug met de boodsohap dat je man nog aan tafel zat rlai hg bg Jugon bleef slapen en den geheelen volgenden dag zou jagen Dit verslag d mg besluifeu op weg te gaan en het oogelok heeft gewild dat ik het kaateel dne kwartier voor je echtgenoot bereikte yWaarom heeft die De Poorter je verraden P Ja hadt ateeda bet volste vertrouwen ie ben irWaarsobgaMjk omdat b de koop koesterde dot bet hulpgeroep kwamen dadelyk personen toesnellen doch daar de drenkeling reeds een eind in de rivier lag en men geen haken of dreggen in de nabijheid had snelde men naar de oaa tbijzynde schuit doch zeker zou de knaap verdronken zyn indien ciei M Verschoor die juist bezig was met het in orde brengen van fuiken zich geheel gekleed te water had begeven Hy mocht voor zyn mensctilierendo daad het geluk smaken den knaap die reeds in zinkeuden toestand was te grypen en met eigen levensgevaar te redden Aan het Handelsblad t wordt uit Batavia geseind De luitenant van den topograpbiscben dienst Van der Zwaan is heden teruggekeerd van de Oostkust Twee Engelschen die te Ampenan wonen zgn gevangen genomen De vyand versterkt Mataram en zendt er meer krygslieden heen maar by laat Ampenan ongemoeid Een telegram van bet Nieuws van deo Dag meldt nog Luit Boerma niet gesneuveld aUeen gewond le Loit Dooremans gedurende transport g88torven Aan tlei Nieuws v d Dagt wordt nit Batavia geseind Heden vertrekken naar Ampenan deluitakol Hcheuer en Frackers de directeur Scherer kapt Vis De adjudant van den GouverneurGeneraal kapt Kroll is belast met het overbrengen van een geheim sohryven van den Gouverneur Generaal Heden vergadering van den Raad van lodië c Men meldt uit Den Haag De kantonrecbter te Doksmeer heeft de veertien beklaagden van iGooneps Genoegsuc vrygeaproken van de aanklacht waarvan voor veertien dagen melding is gemaakt Zooals men zich zal herinneren gold bet eene dergelyké zaak als de quaestie van de sociëteiten tn de Nes te Amsterdam de heeren van Genneps Genoegenc wenscbten oa sluitingsuur byeen te blyven in een koffii hnis Da rechtbank te Amsterdam deed gistnr uitspraak in de zaak tegen W van Mans beschnldigd van poging tot moord met op pt en met voorbedachte rade op zyne vrouw Het O M bad deswege 7 jaren gevangenisstraf geéischt Van iiansweeid mg zon dooden De diensten welke bij mij bewees betaalde ik rgkelgk maar om bem meer aan mg te heohten had ik de onvoorzichtigheid gehad bem te zeggen dat zgn naan in mgii testament voorkwam Ik had op zgn hoofd tien duizend galden geplaatst en dat maakte bem zoo lekker dat hg dadelgk heeft willen erven Ken andere verklaring kan ik niet vinden voor zijn verraderlijk gedrag Maar toen je hem terug lag heb je bom toon met ondervraagd met verweten ffMaar begrip dan toch dat ik ar geen oogenblik aan gedocht heb dat hg de verrader gsapeeld had Ik geloofde het zoo weinig dat ik hem na mgn terugkomst in Frankrgk geschreven heb om ta Pargs te komen Ik wilde dat bg mg inlichtingen verstrekken zou omtrent al hetgeen er na mijn vertrek te Trichtvoorde voorgevallen wai Hij is werkelgk gekomen maar beeft allerlei dwaasheden uitgebaald Daar ik hem niet bg ng aan buis wilde ontvangen gaf ik bem verschillende plaatsen op waar ik hem zou wachten in het park Monceaux bet museum Or vin en telkens ontmoette hg manschen die hem kenden dooter Bertrand en kolonel Jugon twoe verwoede vganden Bij de laatste ontmoeting was ik tegenwoordig en kwam juist in het oogenblik totn ze bem gepakt badden Die Jugon basohuldigde hem in mgn bijzgn Van Hansweerd io een valstrik gelokt te hebben en in dat oogenblik vatte ik achter dooht op tegen De Poorter Den volgtmden d heb tk hem eens terdege onder handen geoonen hg verdedigde zich en ik eindigde aat de overtutgiag dat ik hem ten ouroohte beschnldigd had Je wist toen reeds dat hg t was die Ds Koile Het Hoi deelde het gevoelen van d n Terdediger mr T d Binen diat Toorbedaofate raad niet wettig en overtuigend bewezen Vos en vele Terzacfatende omstandigheden aanneownde veroordeelde het beklaagde tot 3 jaren gevangenisstraf Men Bcbryft aan de Haarlemsohe Conrant Klaas Boes heeft pogingen aangewend om zioh in de cel te Alkmaar Tan het leven te berooveu hy is daarop geheel geboeid Het horloge dai by de inbraak bg mr Asser ontvreemd was is opgespoord Het werd door Boes verkocht aan een meobelmakenknecht die met hem bg denzeHden baas werkte Ook by de twee alleen wonende dames Hoekstra schynt hy eenigen tgd geleden des nachts bezoek te hebben gebracht daar werd hg echter door de losloopeode honden verjaagd Gedurende het zangersfieest teOudKar spel liep hg daar met een geladen revolver die hg eenige malen in de lucht afschoot Ook moet hy daar Anna Beyen dikwgla mee gedreigd hebben Meer en meer blykt wdk gevawlgk icget Schagen herbergde Gisteren is door sobipper Smit van da Wieringer blaKenohuit W R l uit de Noordzee met de kor opgehaald en te Nieuwediep aangebracht een baiil motton dekens gemerkt Made At Enschedé Holland met eenige kmU lende fignrea onder en bovea h l inwk Gisterochtend zgo onder geleide van drie marechaussees onder welke de brigade commandant een twintigtal jongens van Qet rgksopToedings gesticbt De Kruisberg te Deoticbem naar een gelyk gesticht te Alkmaar overgebracht De verploatung is noodig geworden doordat aan het gestioht tbaosookda schoen en kteermakerg is opgeheven Hedenavond wordt de nieaw gebouwde Schouwburg te Amsterdam door de stadischouwburgmaatacbappy plechtig overgedragen a n de gemeente Deze opening geschiedt met eene in vitatievoorstelling te geven door de Kooinklgke Vereeoiging Het Nederlandscb TooneeU met medewerking van het orkest van den heer W Kes concertgebouw Het programma bevat Ouvertore Die Weihe des Hautos Beethoven In de directiekamer dramatische schetsin ééa bfdryf had doen arrestaeren nietwaar f vroeg mevronw Van Hansweerd Ja antwoordde Rudolf driAïg § 3 hebt l m dus den dag na Bint Hafaertae teruegesien P Waanehynlfjk wel Uur waarom vraag je mg dat P Omdat je m te Pai s verteld hebt dat je dao zelfden nacht toen wg overvallen waren naar Sint Malo gegaan bent Je was aangeloopen op de hoeve waar je niemand gesproken had on den volgenden oohtend was je schoep gegaan naar Kngaland Ja juiati dat is volkomen waar Maar l h er veel van of ja miJ tn tegenspraak wilt breegen met mg zalven P Ja ondervraagt mg sooaU een rechter van instructie mg zou ondervragen Ik b oef jou echter geen reksnaohap ta gaven begrijp jtf Mjjn lot is nauw TsrboadoD aan dat van jon Ik heb rolkomwi het reeht on te wMen o Kant de waarheid gesproken heeft te ia wilt het dus wetenP Weli u kei stf mal Ziehier wat ik gedaan heb Nadat ik gavtoe was uit de torenkamar en zoo hard als ik koo naar de hoeve snelde kwam de gadaehta om naar Ekignland ta gaan niat is rag op Daartoe baatosd alal de minste reden omdat niemand kon bcwqzan dat ik in het kaateel gaweast was Ik oaa daa op de hoeve gaan slapen en blaef er deo gdaalen volgcsdea oohtend Maar ik wilde weten wat ar te Triehtvoorde voorviel Ik had de Poorter ev heeo kasoMi zenden raaw voor een de elgke opdracht stelde ik niat genoeg vertrouwen iu hen