Goudsche Courant, maandag 3 september 1894

AaDgevaogeo 1 Mei TUd vas Grefiowlcii Directe SpoorweÉverbindIng met GOUDA ZonierdieDSt 1894 95 7 10 7 80 i SO 8 80 8 48 8 48 3 10 4 08 4 40 DEN RilO GOUOA Hage5 487 S07 439 98 9 4610 19 11 8818 1 1 88 8 15 8 48 8 48 4 16 4 49 6 17 7 8 08 9 U 10 10 1 44 1 49 1 66 8 04 8 09 Onuda 6 807 8 8 18 9 88 10 1610 8 18 0818 4 8 80 8 4 3 1 4 18 4 43 90 47 7 41 8 8 10 10 10 88 B T K H O H T G O U D A Ittreehl 6 3 7 0 9 0 311 34 li 03 18 0 8 3 10 3 8 4 48 6 86 8 09 8 010 S Woerden 6 8 6 11 10 16 13 34 4 16 9 1 10 81 üudewiler 7 07 8 19 10 14 18 49 4 94 9 19 OonUa 7 90 8 88 9 94 10 87 19 0618 8 1 88 8 87 3 0 4 37 10 7 08 8 41 O Si 11 07 AM8TE1DAM G0UDA AnitrrdamCS 8 i 9 40 ll lOt 11 97 1 40 4 10 4 10 7 St 41 AEstardalkWp 8 0 t l 9 11 9 11 49 1 1 4 18 4 18 T iO IM GMda M 1M4 11 16 11 18 M UI Mt U M kousen niet bad niigehad en alle dagen tot over de knieën in t water had gestaan Das schreef hg n kunt begrgpen dat t hier armoe Igden ii De heden ontTangen mailbladen tot 31 Jnli brengen OTer Lombok weinig of geen nieuws Een telegram Tan 30 Juli uit Boeloeleng meldde Kapitein Willematga en de controleur Liefrinck zgn van Praja teruggekeerd De SassakBche hoofden waren onwillig om te TjakraNegara te komen Kr is weinig voornitgang in de onderhandelingen Hedennacht was er hooge zee ten gevolge waarvan bet bivooak der 2e en 4e compagnie van het 9e bataljon en bet vivresm a zgn onder water atean De J B toekende bierbg aan Dit bericht klopt met hetjreeu wg daarover reeds vroeger meedeelden Volgens officieele tgdingen beweerden de aanzienlijkste Sassaksche hoofden dat zg niet over zee durfden gaan en zouden zg door den controleur Liefrinck over land worden afgehaald om te Tjakra Negara te confereeren terwgl drie mindere hoofden de iViÏH met het schip medemaakten Praja in het telegram genoemd ligt midden in het door de Saasaks bewoonde deel van Lombok en is door wegen met de westkust verbonden Op hooge zeeën had men blgkbaar nipt gerekend anders toch zouden het bivooak en bet magazgn van levensmiddelen wel zgn opgeslagen op plaatsen bniten bereik van bet water S JoUnthe Lyriieb dnnu m 66n h drgf TUI H Harte VerUald door J L Werthmm muziek tad Mej Yaa OosierzM 4 De Slolsoène Tan YondeU Ggibrecht Tan Amitelf nut muziek ran üeroird Zweert Het prognmma dat deo genoodigdea wordt aangeboden berat afbeeldingen van alle achter eenrolgende itadaeboawbargen te AmBterdam lo De eerfte SchoDwbnrg te Amsterdam onder de benaming ran Costers Academie zooala de ingang zich vertoonde in 1617 Dece werd ia 1637 Terbonwd onder het opzicht Tan Nicolaas ran Kampen es feestelyk geopend Zondag 3 Jaaoari 1638 met Vondels Gösbrecbt en in 1664 berboawd naar het ontwerp van Jacob Tan Campen ingew d 26 Mei 1665 met een sinne spel van Jan Vas De Inwüding ran den Schoowbnrgf en FalTnis en Octaviac treorspel 2o £ en gezicht op de roorpoort Tan den Schoawborg in 1773 Deze rerbrandde 11 Mei Tao dat jaar de brand onlitond tgdeos de opToering van het zangspel De Deserteur c door de Vlaamache operisten 3o De Hollandsche Schouwburg op het Leidsche plein gebouwd naar het plan van J Ë de Witte en 15 Sept 1774 iogewijd met een ianebeddie rooratelling lDwgdiDg vanden Amsteldamscben Sohouwburgc door B Luloffi en een treunpel van Lacretiaii van Merken Jacob Simonsc de llyk De wieirgder Slep heeft Woensdag op bet Sportterrein te Arnhem gereden tegen een Amerikaanschen ruiter Tan de Pawnee Bills De fietser had 48 ronden te doen de ruiter achtereeovolgens op 12 paarden 50 ronden De heer Step won in 27 min 38 sec 4o Dezelfde stadschoawbnrg zooals die was verbouwd ran Mei 1872 tot Febr 1874 naar de plannen van De Greef en Springer en ingewgd 2 Febr 1864 met eene zinnebeeldige schets lAmstelsschouwtooneelt door Pegpers ea het tooneelspel Uitg8an van Flanor 5o De nieuwe Schouwburg die thans gebouwd is door de Schouwburg maatschappa en aan de stad wordt overgetlrageD Aan den overweg tnsachen de perrons van het station te Arnhem is Woeupdagavond aan een 30J8rigeu werkman een treurig ongelnk overkomen Over de rails gaande om beholpzaam te zgn bg het overbrengen van een wagen met goederen geraakte hg met den voet geklemd tnsachen de spoorstaven zoodat bet hem ondoenlgk was aan een anderen wagep te ontkomen die tegelgkertgd verplaatst werd hg moest bet ongelnk zien aankomen zonder er aan te kunnen outenappen Zgn voet werd verpletterd Oeze avond zal dns merkwaardig zijn in de gesohiedenis van het Amsterdamsche tooneel De hoofdstad krygt weder éen gebouw barer waardig Op de voorstelliog komeo wg welliobt nader terug De direotenr generaal der poatsrjjen en telegrapbie maakt bekend dat in de maand October een vergeiykeed onderzoek zal worden gehouden van adapiraoten voor de betrekking van klerk der poateryen eo telegraphie om naar mate van de behoefte te worden benoemd Aan die betrekking ia rerbooden een jaarwedde van 400 guldeo welke tot 1200 galden kan klimmen Aan het station Sterpenicfa in Belgisch Luxemburg ontdekte men dat in een wagon met paarden geladen komende nit Holland 9 van de 12 paarden gestikt waren terwgl de beide geleidws bewnateloos Isgen De mannen werden nog bgtyda gered Wat de oorzaak is wordt er niet ï Zy die zich aan dit onderzoek verlangen te onderwerpen üioeten zich vóór 20 September aanmelden bg het hoofdbestnar der postery n en telegraphic Zie verder de St Ct Aangaande Lombok lezen wy in de Haag ache Courant o a het volgende Veiligheid in Deli Wg lezen in de Deli Ct f van 18 JoH Op de onderneming Roemah Einangkong is deu 17n Jnli een droevig drama afgespeeld De heer J J Peachy kwam s avonds niet thuiü uit de velden van welk feit de boy dadelgk kennis gaf aan den administrateur die daarop een onderzoek instelde Al spoedig werd op een plantweg een hoed en niet ver van daar in de talang het vreeselgk verminkte Igk van den heer Peacfay gevonden Zijne handen waren afgekapt zgn liohaam vol wonden Van den moord worden verdacht drie Cbioeezen Een der verdachten werd hedenochtend gearresteerd Op de onderneming Rimboen is eeaige dagen geleden een Bengalees vermoord Een Klingalees ligt onder verdenking deze misdaad bedreven te hebben Aan het postkantoor werk beden morgen de kantoorlooper van de firma Jacob van Nie na een korte voordenwissehng door een oppasser van het postkantoor met een paraug aangeTallen en deerlgk verwond De schuldige werd door de in de nabgheid zijnde Eu Ken atadgenoot die een zoon beeft by de troepen op Lombok gaf ons een brief ter leziog ddo 18 Juli beden alhier van dien militeir ontvangen waarin de aankomst der troepen op Lombok wordt beschreven Omtrent bet debarkeeren op 6 Jnli aebreef hij o a Wö moesten toen wg op 100 meter van den wal waren door de zee loopen en dat in marsohtenoe Onte geweren waren doornat Toen wg aan wal waren ging de 4e compagnie Tan het 7e bataljon met het vaaadel de Lombokache vlag neerhalen en de Hollandsche er op zetten en tow begonnen alle muziekkorpsen Wilbelmas en Wien Neerlandsoh Bloed te spelen en kregen we een extra borrel c Het eten lezen we verder in den brief ia niet Teel ik Mn minste heb er niet genoeg aan Maar a naohte stelen we maar wat er aan ontbret t Omém mogen we niete nemen van die menechen dat Is streng verboden maat a nachts zien se toch nieU 11 08 De briefsohvgver die overigens niet klaagt en zelfs verklaart dat de soldaten nu te Telde heel vrat beter behandeld worden dan in Tredestijd deelt o a nog mede dat hg in zeventien dagen zgne scfaoeneo en slob t SO a M 10 46 10 11 11 01 11 0 11 1 11 11 8 ai s u t ot i lO 1 1 i lB S tl 7 t J M J T 4 I it S da ieordreeM Ihenwarkark OapaUa lottHdam 11 0 11 11 11 KOTTX RDA S 51 10 17 10 17 10 S4 10 41 10 47 a i5 10 7 7 7 47 ot a ia 11 7 4t 07 l l loioi 10 11 lettetdaB OapaUa Mltawwkark HeordiKikt tkmmAm waua OVDl DKN HAie Geuda 7 80 8 40 9 09 9 87 10 49 18 11 19 1 1 01 1 97 8 89 8 8 4 48 8 87 9 7 18 9 87 11 08 11 18 6 11 6 16 6 88 6 81 6 86 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 9 8 10 10 ZST M 7 49 8 8 Bl Kr 7 47 I Ze w 7 189 01 N d L d B 08 Voorb 8 07 9 18 8 80 ll li sHan 8 18 9 18 9 89 10 97 11 97 18 41 18 81 1 48 1 7 8 8 4 88 98 6 41 7 48 10 1811 88 11 48 iOI DaOTEKOHT Ooada 86 6 10 7 8 09 8 91 10 19 10 8 18 48 8 88 8 18 18 4 47 8 88 8 67 7 4 8 88 10 1410 88 Oadlw 8 0 6 4 11 09 8 87 87 7 9 10 87 W nln 9 7 08 6 19 11 17 8 48 8 11 04 8 48 6 88 8 07 10 88 DtnakI 18 748 8 88 8 419 10 1 11 4 1 80 8 08 8 88 8 0 90 6 81 6 6 8 98 9 11 10 68 11 10 S O D U A A aSTIIDAH 40 1 91 a 7 9 8 14 10 9JI Qouda 10 0 10 8 i8 11 t lli 4 47i 98 7 48 10 14 1 8 18 19 1 4 48 8 9 48 11 18 U lt 18 S4 Ut Mt tM M 1U8 ropeanen en inlaoden orermaeatord en gevangen genomen Door de Hollandsche Glnb te Antwerpen was het plan geopperd om nu de Wereldtentoonstelling een zoo buiten woon groot aantal Noord Nederlanders in Antwerpena Teste deed samenstroomen het jaarfeest van H M de Koningin dat andere jnren in eigen kring herdacht werd on in rnimen kring en feesteIgk te vieren Van verschillende zgden werd dit plan met znlk een ingenomenheid begroet dat zich onmiddellgk een commissie van daar vertoevende Nederlanders vormde om het te verwezeolgken De heer Jacques de Kuyper Consul Generaal der Nederlanden aanvaarde welwillend heteerevoorzitterschsp Het plan was om op den jaardag een zoo groot mogelijk aantal Noord Nederlanders aan een banket te vereenigeo dien feestmaaltgd te doen voorafgaan door een gemeenschappelgk bezoek aan de Nederlandsche afdeeling van de Tentoonstelling en de te Antwerpen gevestigde armoedige Nederlanders te gedenken De door inscbrgving daarvoor verkregen gelden zgn aan te Antwerpen gevestigde Ne derlandscbe Weldadigheidsinstellingen uitgereikt Pas hebben een aantal kleine landgebmikers 10 het Oldambt Groningen hon rogge binnen of allen begveren zich om in den korst mogelgken tgd een groot deel ervan met vlegel of blok of te dorschen en daarna tot bossen te binden Een veelvuldig venchgnende advertentie in de krante is dan de volgende ïe koop beste roggen groeiden voor bonnebnnd Roggen groeiden zoo ia de naam de er bossen stroo en zg worden veelvuldgi gebruikt om er de veldbooneneo welke in ne polders aldaar op groote achaal verbouwd worden mede tot schooveo te binden Ook nog om andere redenen is het roggevlegeUtroo daar zeer gezocht en daardoor veel duurder dan machinestroo Per bos wordt dikwgls 15 cent betaald Men maakt er n l zoogenaamde dokken van wagenvracht bg wagenvracbt Daarmee worden de daken der huizen gedokt dat is onder elke pan wordt een bosje stroo afzonderlijk tot dit doel kunstig bgoengebonden gelegd en dit in de plaste van kalkband daar eigenigk geheel onbekenk Deze gewoonte is echter wat brandgevaar betreft een zeer slechte Donderdagavond overkwam den raon van Thur werkzaam by den veender Bakker te Haarlemmermeer te Hoofddorp een ernstig ongeluk Op een der bruggen ging zgrft paard met een zwaar beladen turfwagen op nol Do voerman waagde een sprong maar raakte ougelukkig verward in de leidsels en kreeg den beladen wagen over het lichaam De eerste hulp werd verleend door een voorbijrgdenden geneesheer Later werd hg na geheel verbonden te zijn per brancard naar de woning van zgn meeater vervoerd De landbouwer O Holtkamp onder Termunten droeg eenige dagen geleden z n drie knechts op een Zondagmorgen op de koegang te vegen omdat ze dit des Zaterdags verzuimd hadden an er dien dag bezoek verwacht werd Morrend verrichtten ze het werk en zonnen inmi lde s op wraak Toen nu na eenige dagen de hoofden verhit waren door bet gebruik van ettolgke bekers vuarwater hun bij het zaad dorschen ouder gewoonte geschonken drongen lij in de kamer van hun boer binnen en onder den uitroep lie zeilen starven ggzult sterven en terwgl een hunner een scheermes zwaaide drongen zg op hem aan In een hoek steende wist echter de heer Holtkamp zoo uitstekend een stoel als wapen te hanteeren tot eindelgk toen de aanvallers reeds menigte blauwe plek of schram hadden opgeloopen ontzet daagde InmiddeU is dpze zaak in onderzoek bg de 4 B0 4 87 8 04 11 i SO 86 6 08 t IO 6 17 6 86 11 B8 l OS 1 11 1 19 1 88 llp O II D A ll tO tt 80 1 44 4 10 1 4 1 8 8 08 8 09 8 18 18 08 Voorb B 4 N dL d 9 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zer Ii 6 I9 10 80 10 36 10 41 1 14 S Ii nmréobauss ran Niemrolda en nllan éè wraakzuchtige knechte hun loon zeker niet ontgaan Op bet eiland Eubea in den Qviekschen archipel is een aardbeving voorgekomen Ook in Athene werden aard trillingen waarganomen Men sohrgft nit Breda Donderdagmorgen had alhier eene indrukwekkende plechtigheid plaate waarvoor in de eerste plaats hnlde toekomt aan hem vnn wien zg oiling den kolonel C O van Kesteren commandant van het 6e reg inf Toen de vier veldbatoJjons van dat regiment tot uitrukken gereed stonden liet hg het carré formeeren en sprak daarna den troep toe ala volgt Hoofd en verdere officieren onderofficieren korporaals en manschappen Ieder uwer heeft zeker met dezelfde gevoelens van weemoed ala ik de verpletterende berichten gelezen aangaande de enorme verliezen geleden door de expedition naire macht van het Indische leger op Lombok verliezen welke het gevolg waren van verraderiyke handelingen des vijaods Velen van u hebben wellicht onder de namen vaa hen die reeds zgu opgegeven ala vermist gewond of gesneoveld bloedverwanten vrienden of bekenden maar van ons allen zgn het kameraden die hetzelfde vaderland dezelfde Koningin dienen Zg ginds wg hier Het opeens geleden verlies is groot zóó groot als er wellicht geen in de annalen der Indische krggBgeschiedenis staat oj eteekeod Wanneer het dappere ludiscbe leger lauweren behaalt dan dealen wg in zgn voorspoed en het is dan of een gedeelte van den glans welke de wapenen van dat leger omstraalt terugkaatst op de onze Nu evenwel dat leger tegenspoed heeft ondervoaden deelen wg ook in het smartelgk gevoel dat het daardoor bezielt en vervullen slechts een kameraadschappelgken plicht door dat uit te spreken Presenteert Ide geweren 1 De officieren salueerden met de sabel Toen hieraan toIdoan waH ing de kolonel Toort Wg allen deelen Tan ganscher harte in het verlies door het Indische leger op Lombok geleden en betuigen daarin onze innige deelneming Mogen de vermisten spoedig torogkeeren de gekwetsten herstellen en de dw den zacht rusten in den schoot der aarde I Alsnu speelde de stafmuziek zacht het trio uit den treormargch van Chopin en vervolgde spreker nadat de geweren waren overgenomen aldus Ën ala het waar is wat gemeld wordt nl dat de expeditionaire macbt wordt aangeTuld en dan weer spoedig tegen den vgand zal worden opgerukt dan zal hiervan cgn wg zeker bet Indisch leger ala altgd zgn plicht vervullen en de eer der wapenen Itaudharen Ik stel u voor met mg den wenseh voor het gelukken der expeditie naar Lombok met een driewerf hoerah op het kranige ludiache leger te bezegelen Een geestdriftig driewerf uitgebracht hoerah c getoigde hoezeer de vol gevoel uitgesproken rede bg alle aanwezigen ingang had gevonden Nadat de geweren nogmaals gepresenteerd waren speelde de muziek het Wien Neérlands bloed en was de plechtigheid afgeloopen De indrnk dien zg gemaakt had nas ziehtIraar zeer groot en velen hadden moeite om denkende om familie of vrienden dte daarginds wellicht het leven hebben gelateA hun tranen te bedwingen De kolonel Van Kesteren heeft een goededaad verricht N R Gt Eeo Bloedig drama word aao boord T n het Kassisohe stoomsohip SepMtopoU gespeeld Eeo matroos werd rerliefd op een pasaagier een Amerikaaniche jonge dame die ham echter afwees Toen zga kameraden hem daarover bespotteUt ontstak ontstak hy aoodanig in woede dat hy de dame en twee matrozen doodde 40 9 47 9 84 10 01 10 10 11 08 11 10 11 80 11 80 € 4 48 4 8 08 e oa 18 7 07 7 17 7 84 7 81 7J7 8 1S iJO 7 06 7 11 7 80 7 88 7 81 9 11 a 10 09 éi i m Kanatanun hawelfjfaal Bg i opToering Tan GirofleGirofla in het tAmphiontheaterf te Brooklyn liet de zangeres Lian Kuseel het groote hefdesduet dat zy in het laatste bedryf met Maraaqain heeft verTallen Manuquin werd namelgk gemngen door Femgini den echtgenoot der sehoone zangeres Ën daar het publiek toch weet dat wy getrouwd Byn c zeide de dame is zoo n liefdestooneel al te dom en onwaaischynlyk Perngini gaf zyn jrouw rolkomon gelijk het paar was dan ook reeds twee maanden getrouwd Ontzettend Alsof de eene ellende in deze dagen op de andere volgen moet komt er thans weer een ontzettend bericht uit Dronryp De Herv predikant aldaar Ds E J H heeft zich van het leren beroofd Naar tde Telegr meldt schynt het dat de man handelingen heeft gepleegd die het daglicht niet mogen zien en toen deze racbtbaar werden pleegde hy zelfmoord Qedood Maandag is iu een veld by Tongeren een jongen Tan 15 jaar met twee paarden door den bliksem gedood Baltenlandscb Overzicht Twee Gladatonianen de heeren Hroadhorst eo Hazell zgn ce Leicester gekozen bij eene aan f ullingfl verkiezing voor het Lagerhuis maar deze overwinning is byaa een nederlaag gelgk de Daily New8 moet erkennen De regeeringspartg verkreeg een meerderheid van 217 stemmen in een district waar de Gladatonianen gewoon waren op 4000 te rekenen Het bedenkelgkflt was echter dat de candidaat der arbeiderspart niet minder dan 4402 stemmen verkreeg Dit acht de TimeB een bewijs dat de Gkdstonianen han invloed op de arbeiders beginnen te verliezen Hoe men de cgfers ook keert of wendt de Gladatonianen moeten erkennen dat zg ffé nd verloren hebben iu een district dat tot Ottsver onoverwinnelgk en trouw werd beschouwd De Standard noemt de vooruitzichten der regeering zeer slecht vooral indien zooals het Tory blad voorziet het voorbeeld der arbeiderspartg van Leicester navolging vindt Het orgaan der Trade Unions c de Dailj Chronicle merkte op dat de onafhankelgke arbeiderspartg haar grootete overwinning behaald heeft sinds ve in 1893 te Bradford gesticbt werd De democratie duldt alles c schrgft het blad sbehalvaeen weifelende en zwakke politiek Hea zal rekening moeten houden met de nieuwe krachten in de staatkunde en iedere poging om die te vsrwaarloozen of te onderschatten zal op een onvermgdelgke nederlaag uitloopen c Te Antwerpen een congressen stad by uitnemendheid in dit tentoonstellingsjaar is Woensdag het internationale vredescongres met de gebroikelgke formaliteiten geopend en over enkele dagen zal iu onze residentiestad de parlementeire vredesconf eren tie haar werkzaamheden aanvragen De namen zeggen reeds dat beiden niet zonder verband zgn Het congres in de Sobeldestod beeft ten doel ds prinoipiëele voorwaarden te formuleeren die ten grondslag moeten strekken Toor bet vredelievende verkeer der volken onderling de conferentie ten onzent houdt zich meer met politiek parlementaire dingen bezig Zoo komen dan in Antwerpen in behandeling voorstellen tot invoering van permanente Bcbeid erechten en tot regeling van het volkenrecht een voorstel tot een algemeenen wapenstilstond voor een bepaalden tgd een over de verbreiding der vredesdenkbeelden in de school over de internationale toenadering tnawihen de studenten der verschillende landen over de onschendbaarheid van het manBcbelgk leven over regeling van het verbtgf van vreemdelingen en eindelijk een over het dnelvrai stak eigenaardig is het zeker dat de bew ng in t belsng van den internationalen vrede haar meeste aanhangers en voorvechters heeft in zaidelgke landen daar waar t bloed ineUcr door de aderen bruist en en de lust totruetig nadenken en kalm overpeinzen ontbreekt Doitaebland is al heel achterlgk een feit daf niet in de eerste plaats moet worden toegascbreren aan gemalnacht of onverschilligheid doch juist aan den invloed van het koel redenaerende verstand Vroeger hebben we er meer dan eens op geweten dat met illusies zich voedt wie aan een Toortdurenden vrede tosschen de volken gelooft Strgd tal er zgn zoolang deze wereld bestaat Beter dan droombeelden na te jegen die toch niet te verwezenlgkeD zgn doet men daarom mot alleen Op die maatregelen aan te sturen waardoor een vredebreok zoolang mogelgk voorkomen wordt Ën in dat opzicht mag men nïet trota wgzen op dë uitstekende werking Tan het arbitrage syateem dat bg meer dan D dreigend geschil met socces ia toegepast Het congres in Antwerpen is geopend met een rede vanden voorzitter Hovzean deLahaie die trachtte aan te toonen dat de oorlog volstrekt gMa noodzakelfik k Md te ea iwwt untee kende tegen de half militeire opvoeding aan sommige inrichtingen van onderwgs Nadat de heer Grelïing namens de Duitschers en de heer Dary namens de Eogelschen het congres hadden toegesproken verkreeg mevrouw Bertha von Sottnor het woord om den toostend in Oostenrgk Hongarge te scheteen zg werd levendig toegejuicht Onder de andere redenaars behoorde ook de bekende Fransche economist Frederic Passy die wees op de vorderingen in de jongsten tgd gemaakt door het beginsel der arbitrage Reeds in den middag begonnen de sectievergaderingen die den volgenden dag werden voortgezet Toen werd ook het volgende beslait genomen Het congres beschouwt als voor dezen tgd het meest practiscbe en meest aan de eischen van het recht volboende middel om deo vrede te bewaren tusschen de natiën van Suripa het sluiten tnsachen die natiën roor een onbepaald tgdperfc van een pernament arbitrage vererag met bepaalde waarborgen voor de Ditvoeriog Ën het beveelt als een middel voor zutk een verdrag het ontwerp aan opgesteld door Charles Lemounier dat tot grondslag heeft gestrekt voor het permanent arbitMge verdrag hetwelk ia gesloten tusschen de Vereenigde Steten eu Zwitserland Het congres gelastte voorte het internationaal bnrean bg de r eeringen van Europa steppen te doen tot heratel van dan vrede tnsscgen China en Japeu lederen printer zgn in Zwitserland tal van werktoozeu te vinden die zich bgna zonder uitzondering in Bern ophouden Vooral de landbouwerbeiders en de aardwerkers zijn met hunne gezinnen b winters in den regel zonder werk Heeft een werkman voor een vrouw en een paar kinderen te zorgen dan kan hg slechte met moeite zooveel van zgn verdiensten bespareu dat hg zgn gezii daarvan gedurende den winter kan onderhouden En daarom eischt de armoede van vele werkliedenfamiliën in den winter veelal hulp van de overheid De pogingen om den nood der werkloozen in den winter te lenigen hebben aanleiding gegeven tot de oprichticg van een Instituut voor verzekering tegen werkloosheid de hoogleeraar dr Vogt en de secretaris der Werkliedenvereeniging dr Wasailiew hebben daartoe vooral vsel hggedrogen In een brochure an prof Ernst Röthlisberger te Bern Üe verzekering tegen werkloosheid te Bernt worden omtrent die Vereeniging merkwaardige bgzonderbeden medegedeeld daaraan is het volgende ontleend Het verzekeriogsfonds tegen werkloosheid in de gemeente Bern dat bg een bgzooder besloit van den gemeenteraad is opgericht is sedert 1 April 1893 in werking getreden De gemeente had op dat tgdstip reeds een gemeentelgk bureau voor werkverschaffing Met het doel de noodlottige gevolgen der werkloosheid afdoende te bestrgden besloot de gemeente het beheer van een verzekeringsfonds tegen werkloosheid te aanvaarden Dat beheer wordt gevoerd door een commiasie van zeven leden die Zwitaersch borger moeten zyn Twee leden worden gekozen door de patroons die in het fonds bijdragen twee door do Bernsche arbeidersvereeniging In de kas van het fonds worden gestort de bijdragen van de leden de bijdr en van de gemeente en van de werklieden en vrgwiUige bydragen Ieder werkman die in de gemeente Bern gevestigd is of zich daarin ophoudt kan lid van het fonds worden indien hg Zwitetersch burger is Daartoe moet hg zich aanmelden bg zgn patroon of hg den voorzitter van zyn vakvereeniging of direct bij het bestuur van de stedelgke arbeidsbeurs Ieder werkiuan die als lid is tuegetreden ia verplicht maandelyks 40 centimeu als bgdrage in het fonds te storten De beteling dezer bgdrage houdt by werkloosheid op Het bestuur van het fonds tracht indien een der leden zonder werk is dezen znlks te verschaffen door tusschenkomst van da arbeidsbeurs Zoolang de werkloosheid duurt wordt maandelgks het bedrag van de dagelgksche tegfimoetkoming aan den werklooze vastgesteld Die t emoetkoming bedrai hoogstens 1 frank per dag voor een vrggezel werklooze en 1 franc per dag voor hem die voor een gezin te zorgen heeft De nitbeteling van dit daggeld geschiet nadat de werkloosheid gedurende een week is geconstateerd om er recht op te hebben moet men minstens zes maanden lid vari het fonds zgn en aan alle verplichtingen daart enover hebben voldaan Voor het tekort in het fonds geeft de gemeente Bern een jaarlgksche bijdragen van ÖOOO francs De gelden van het fonds mogen niet gebroikt worden voor de ondersteuning van leden aan wie het werk is ontnomen tengevolge van luiheid liederlykheid ongehoorzaamheid enz evenmin tot ondersteuning van werklieden die werkloos geworden zgn door werksUking of wegens oneenigheid ovea het loon Vreemdelingen worden niet ondersteund dit is bgna ondoenlgk omdat ieder jaar een groot aantel werklieden van buiten komen aangelokt door de hooge loonen De stad Bern kan al die vreemdelingen gedurende den winter niet onderhouden Vrouwen zgn van de verzekering nitgesloten Van gemeentewee worden voor de werkloosea verwarmde lokalen ingericht Profewor Röthlisberger heeft et in igil brochure vooral de aandacht op gerest d dat de verzekering tegen de werkloosheid veel heeft hggedragen om de weldaad van den arbeid te doen erkennen ala een sociaal holpmiddel dat in de plaate der aalmoesen moet troden De oprichting van het fonds heeft bovendien het gevolg gehad dat men een betoren blik heeft gekrejgen in de organisatie van den arbeid dat men nauwlettender ia geworden met het doen uitvoeren van werken door den staat en de gemeente n dat de druk der openbare meening vele particnlieren en tee heeft gebracht sommige werkzaamheden pok te doen verrichten in tgden die minder in het belang zyn van den werkgever PosterUen en Telegraphic BneTen op deo omslag wSarvan andere geschreven mededeelingen voorkomen dan die trekking hebben op het adres den naam of het beroep Tan den afzender of op de behandeling van den brief expresse aangeleekend nz zyn in Duitachland niet toegelaten en worden indien zy Tan elders aldaar ontvangen worden ingevolge § 5 van art 16 Tan het iHoofdverdrag niet uitgereikt Wegens den oorlog tusschen China en Japan is het Japunsohe postkantoor te Shanghai geisloten Volgens eene madedeeling Tan dn Fransche Adminiitrstie is de beperkende bepaling omtrent den invoer Tan tabak in Frankryk niet van toepassing op het eiland Corsica In het begin van de maand November zal het examen ter verkryging van het radicaal TOOr den telegraafdienst en in de helft van die maand dat voor den postdienst worden gehouden Tot het eerstvormelde examen worden toegelaten Directeuren hoofdcommiezen Commiezen en Surnumerairs der Posteryen Tot lot examen in den postdienst Directeuren Onderdirecteuren Commiezen der Telegraphic Telegrafiaten en klerken die met goed gevolg het examen voor Commies der Telegrapbie nebben afgelegd alsmede de Telegraflaten als zoodanig aangesteld krachtens het in Mei 1893 gehouden examen of die aan het aanvullingsexamen van klerk der Posteryen en Telegrapbie hebben voldaan Tot beide examens worden toegelaten klerken der Posteryen on Telegrapbie zoomede klerken der Posteryen of der Telegrapbie en adsistenton en briovengaarders die het examen 01 aanvullings examen voor klerk der Posteryen en Telegraph met goed gevolg hebben afgelegd Voor de adaistenten en briovengaarders is dit overeenkomstig het bepaalde by n 26 der Verzameling van 1893 de laatpte gelegenheid tot deelneming san bovenbedoelde examens Aanvragen tot deelneming behooren vóór 26 October aan den Directenr Ueneraal gericht te worden die tot deelneming aan het telegraafexamen door tusschenkomst van den Inspecteur der Telegrapbie tot wiens afdeeling het telegraafkantoor behoort waar de candidaat die minstens gedurende eeo maand tot de toestelbediening op eigen verautwoordelykheid moet zyn toegelaten bet laatst aan den toestoldienst deelnam By gelegenheid van het telegraafexamen znUen tevens de telegroSsten en klerken dor Telegriiphie aan wie vergund ia herexamen in een of twee Takken van het comraies eiamen af te leggen in die vekken worden ottderzocht nuts zy zich daartoe eveneens vdór 26 October aanmelden Vacante Directies Post en telegraafkantoor Rijssen Jaarwedde f 1400 en vrye woning iSollicilatiën in te dienen vóór 10 September 1894 Ofschoon aan de ambtenaren Tan de beide dienstvakken vryheid wordt gelaten om zich aan te melden hebbeo toch ingevolge de bepalingen van bet Koninklijk besluit van 21 Maart jl n 17 de telegraafambtenaren voor deze Directie deo voorrang GEVONDEN VOOBWEKPBN In de maand Augnstns 1894 zyn de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het bnreau van politie 1 onderstuk Van een gouden oorbel 1 witte vrouwenzak met inhoud 1 gooiden oorknopjp 1 granaten halsketting 1 gooden slot met roeden steen 1 rood bal met Vlam 1 gouden medaillon 1 zwart schortje V klein gooden medaillon met blauw lint 1 hoodeDbalaband mot belastingpenning 1 po riomonnaie inh 0 10i 1 sleutelring met 5 sleutels I medaillon 1 koralen balskottiiBg met zilveren sluiting 1 portemonnaie inh 10 05 1 gouden oorbelleye 1 gooden ring mot letter gegraToerd en 1 kerkboekje F G De geronden Toorwerpen iu de maand Maart 1894 en niet door de Terliiizera afgehaald zyn ter dispositie der reapectie TCilgke Tinders met inachtneming Tan wt 20 U Bug Wetboek Bureau Toer geTon a Toorwmpeii gtopwdvan U 1 uur s morgen Uooda 1 September 1894 De Commissaris Tan politie W N VAN GARDEREN BurgerlUks Stand OEBOUËN 30 Aug Hendrika Catharina ouders J IJpelaar en J C Broikman 1 Sopt Anna Adriana ouders A Viugerliug eo K Hazebroek OVERLEDEN 30 Aug H van Mareo wed S Bierman 71 j J Zandvoort 10 m 31 A J J Dekker 8 j 10 m GROOTE SORTEEBING mm iimm voor Damea en Beeren A van OS Ai S 73 73 Beurs van Amsterdam Il AÜOÜSTÜ alolkoeft SVl lOSU Vor kra 98 lOl Aa lOJii 77 u 104V Va mi 68V 88 101 lOll 8 eto 68S K V 0 U BH 104 108V U7 8 81 0V 104 101 188 100 l l 71V i V 187 io y lOS a 96 1001 140 188 F 88 a 100 77 lllVa 108 4 H U 190 U8 i 9 108 101 UB a llsA i tilunuso CerL Ned W B t f dito dito dito t dito dito dito S UoNOAa OU Qeudl 1881 88 iTiua Insehriiviag 186i 81 6 OosTBHa Obl ia papier 1888 tdito in Eilver 1888 S PoainoiL Oblig met ticket 8 dito dito I Va V RuaUNo U l Oost I Serie 8 dito Oeeona 1110 4 dilobgUolbi l88t 4 dilobijHopel8S 0 4 dito ia goud leoB 1883 8 dito dito dito 1884 8 SrxN Psrpet aehuld 1881 4 Toallu Oepr Ooov leen 18 0 4 Oee leeniag aerie D Geo leeoioK aerie O emD An Itap Beo v bl 18 i 6 Maxioo Obl Buit Sok I8 0 8 ViNizuiu Obl 4 onfaap 1881 Avamanxii Obligatisu 1881 S RoTTBaou Btad laan 1888 S Ni N Afr Hacdelav aand Avndab Tab M Owrtigeatea DttaMsatsobappy dito Arab ilvpotheskb paadbr 4 OuU Mi der Voratonl aand a Qr Hypotbeekb paadbr 4 NaderUndaehs ban saad Ned UsudelmsaUofa dito N W k Pao Hjp b paadbr b Solt Hypotbeekb paadbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoBTlNa Ooat Uoog bank aand Bnal Hypotheekbank paodb Vl Ambkika Equit bypotti paodb 6 Maiw L O Pr Ueo eert 8 Nln Holl U Spoorir Mij aaad Mij tot EtnI V 8t Spw aand Nsd Ind Spoorwegm aaad Ned Zuid Afnk 8pm aand 8 dito dito dito 1891 dito i lliul Spoorwl 1887 8 A ïobl Sl Zuid ful Spwmü A H obl S FOLIH Wsraehau Wsensa Bsnd 4 RUBL ir Euaa 8pw Mg aand 8 BAlttaohfl dito aaad IVa Faatows dito aand I Ivang Dombr dito aaod 6 Kerik Cb A av 8p kap aand 6 I oBowo Bewaal 8p U obllg 1 Orel Vitebsk dito oblig S ZnidWeat dito aand i dito dito oblig 4 IIM 8 y 8V lö v i s AHianA Cent Pao 8p M j obl 8 Ohio North W pr C v aaad dito dito Win BL Peter obl 7 Denver fc Blo Or 8pm eert v s lUinola Ceotral obl in goud 4 Louiav k NBabvilleüart v aand Meiloo N Bpw H j lehyp o Mtaa Kaoaaa v 4 pot pref aaad N ïorkOntariok Woat aand dito Panaa Ohio oblig Orsgoa Calif la kyp ia goud 8t Paal Uma Ii Manit obL 7 Un Pao Uoofdliln oblig 8 dito dito liino Col Ie hyp O Cmxnx Can Bonth Cert v aaad VaN C Ballw fcNBv lab d o 0 Amilerd Omnibus Mg aand Botterd Tram egHasl aand NlD Btad Amsterdam aand 8 Btad Bolterdam aand 8 BlIiOII Btad Antwirponl887 S a Btad Brnasef ISSS J HONO Tkoiaa Begullr Oeaellaek 4 OoaTKia Btaatsleening 1880 8 K K Oost B Cr 1880 8 Bpxn Btad Madrid 8 IH8 Var NiD Bea Hyp BpobI eert 8 rjf ifjf INQEZONDEN De verlaarilag tan H Jf de Koningin Zooals reeds eeoigsiios te danken was zoo Oonda niet onderdoen voor andere gemeenten in ons land omdat de liefde Toorhet fluis TM Oranje ook in deze gemeente gereatigd ia Hadden wy geen oScieele feestcommilsie looals het Torig jaar toch heeft ieder zich beyTerd feest ta vieren In de eente pUwh aaoet ona Ma Wo fd na It