Goudsche Courant, dinsdag 4 september 1894

Sdste Jaargimg Dinsdag 4 September 1804 lo 6446 f VEi soi3 EisrE isr GIDS VOOR GOUDA met 6 Stadsgezichten en Platte Grond in Kleurendruk Expl zijn tegen betaling van 20 Cent te bekomen bij alle Boekhandelaren GOUDA Wij ontvingen eene Groote Sorteering Regen en Najaars Mantels voor Dames en Kinderen ECHt KNEIPP LINNEN Ilagpelijksche Stoombootdienst Rotterdam Leiden m m viaGouda Waddingsveen Boskoop Alphen Koudekerk Leiderdorp voor PASSAOIESS GOMDEBMN ea TEE met de Stoomschepen FORTUNA I en II Snelate verbiudiog Billykste tarieTeu Agent te Qouda de Heer C vaa der GROEF Stoombootenveer alwaar steeds Goederen in ontvangst worden genomen Voor Terdere inlichtingen vervoege men zich tot de ondernemers VAN GELDER LICHTÉNSTEIN it Co Nieawe Haven 109 Rotterdam ftOUDSCHE eOUMNT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 Te Gonda bfl A WOLPP Markt A 144b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt Bericht van Inzet Tan de op 30 AUGUSTUS 1894 te Gmda gereilde Bouwnuin woningen e a en Landerijen ter grootte Tan 16 83 58 Heet gelegen in den Znidplaspolder onder Waddinxveen Perceel 1 Ingezet op 1900 2 1925 3 1600 Terhoogd met 200 1800 4 Ingezet op 1575 Terhoogd met 200 1775 5 Ingezet op ƒ 1625 Terhoogd met 200 1825 6 Ingezet op 1625 Terhoogd met 200 1826 Perceel 7 Ingezet op 13000 8 6000 Terhoogd met 2000 nog 400 8400 Perceel 9 Ingezet op 7000 Terhoogd mat 1000 nog 300 ADVERTENTIËN worden gfeplaatst y ii 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met ui 7 ondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Inzending V an Advertentiën tot 1 uur des midtd De Notaris H GROENEN DAAL mL teSouda iaTOomemensopWOENSflVB DAO den 12ea SEPTEMBER 1894 des morgens 10 nnr te Moordrecht aan de Pastorie der R C Kerk in het openbaar te Terkoopen Om contant geld Een gedeelte van een nette Inboedel bestaande in DiTene MEUBELEN BEDDEN met Toebehooren een antique staande KLOK met Speelwerk een EETSERVIES 120 stoks Voorts Itfal II d baila iawiiJTiu Ugtn floht jy ffl AalierPaiiiExp elier ygfH II aui liet Ml ma un t snileii tegen Hnker Painlxp eller TeitonSlaM Vit Anok voor niUtakeudo DiUoeriug die in de mnziakteot op de Markt door bei Maziekkorpti der dd Schutterij met welwilleude medewerking van Boikoopsoh fatifiire korpt werd gege ven Het Programma werd uitstekend weer gegeven en het publiek blyde eene uitvoerioK van beide korpsen te hi oteo was dermati daarmede iDgenomeo dat het den geheetu vond zeer stil was lu iteala in ieder huugeiii EB lg Aiilier PaiB ExpeHB r Fl l M olDt 75 oat u 1 25 de fleeotu Toorojiiilea In da meeste Apotheken en by T Ad ach ter t Oe I Botlentam Wg kannen niet anders dan constateeren dftt het sonder weerga was bet was of du muziek begreep en het publiek uiet het allerminst dat op de verjaardag ran onze jeugdige KoBingin niets anders dan vroolgke toonen eii owewekten geest moesten klinkon en heeracben Wel was de middags in deu gemeenteread geaproken om de subsidie te verminderen dm un bet muziekkorps werd verleend doch dit werd gelukkig verworpen Ue tent om van ieia anders te spreken leverde eeo prachtig effect op lelden zagen w j eene illnminatio beter slagen dan deze Opk de Korte Tiendeweg met hare ballon illu Dinatie boven de huizen gal Teel bozoek wasjtna wg ons langs den Lange Tiendeweg begaren waar eene verlichte terepoortstond die uitstekend was afgewerkt naar de Vogelenzang die door de bewoners eveneens met ballons en eerepoorten was versierd ook de Speldemakersateeg was door bare inwoners versierd en daar kon men eene versiering zien die getuigde van den werkTAmen gaest dier bewoners De Doelensteeg was en pMond met tetglaasjes geitlumineerd en dit waa ook een goed idéé Noch moetan wij melding maken dat door de venierings commissie van den Korten Tiendew dei middags Achter de Kerk volksstwlen waren georganiseerd voor kinderen waaraan ongeveer een tweehonderd tal deelnamen Deze laagden uitstekend De hb firma s Koek en ▼ on Lom boden gratis bier voor de kleinen aan dat welwillend werd aanvaard en waarvan een druk gebruik werd gemaakt Verscheidene winkeliers hadden hunne étalages op den verjaardag van H M de Koningin expresselgk versierd w i noemen daaronder de bh Samson Van Oi v d Garden en Vrijlandt en Herman Den ganichen avond bewoog zich langs de straten een groote menigte en de verjaardeg van onze Koningin werd te Gouda zeer goed gevierd 8300 Perceel 10 Ingezet op 7000 TOrhoogd met 1000 nog 300 Uwe MEDEWERKERS ADVERTENTIfiN 8300 16000 25 Jarige Editvereemging TA E TiH DM KLUUN I E A TiK HOORN Beoeptie 9 September Perceel 11 Ingezet op 12 10 400 Terhoogd met 1 000 11400 13 Ingezet op 11200 Terhoogd met 1000 12200 1 V Het behaagd 9 de Heere beden ons gtliefd lofhtertje J081NA ilechts 10 maanden ood door den dood Tan onze agde we £ te nemen H ZANDVOORT A ZANDVOORT Kiu Bouda 30 Angul na 1894 14 Ingeut op 12000 De Terhooging afslag combinatiën en deADitieTe toewyzing bleven bepaald op DONDERDAG 6 SEPl EMBER 1894 ten 12 are des middags in het Sch akbobo te Gouda terwgl inmiddels op de perceelen verhoogingen worden aangenomen tegen 10 premie ten kantore van Mr I MOLENAAR Notaris Waddimvan 30 Ang 1894 Openbare VrUwilligo Verkoopiog Commg T d Straatweg van OOCJDA naar BODEGRAVEN inllen 6p WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1894 mtddigs 12 nnr in het hotel OoDUi i c te foiii iuR VerpaotUm het reoht van toIheffinK aan de belde tollen op geiesden weg Toor 3 Jaar aanvangende 1 Not 1894 in twee perceelen Voorwaarden liggen ter leiing ten kantore TU den Notaria DB RIDDER te Bodegrmm ËËïïMWTil Men wordt verzocht opi t MERK te letten UIT HIT MaQAJUJM Vi N 11 M BAVENSWAAY ZONEN QOBINOHBH waaronder 24 paar Zilreren VORKEN en LEPELS n een SOEPLEPEL in mahoniebonten kistJ En hetgeen Terder ten Terkoop zal worden aaageboden Te bakichtigen Dinsdag II SepUmber 1394 Tan des morgens 9 12 en Tan des namiddags 2 4 unr Nadere intormatiSn geelt Notaria GEOENENDAAL to QotuUu Oeie THïiEEN worden afgeleverd in Terzegelde pakjee Tan p y7 htm m ttn half en em Ntd ont met Termeiding Tan Nommer en Priji Toonden ran noTenstaand jMerk Tolgehg de Wet gedepo neerd Zich tot de nitTOeriog tu geeerde ordera aanboTelende J BBEEBAAIIT LZ BSNia DEPOT derfijaitoHaigacheBwcbnit De Notaria Mr 1 MOLENAAR te Waddinxveen zal aldaar aan het huis bewoond door den heer 3 vm deb Hke aan het Jaagpad Wak E No 52 OP Woensdag 12 September 1894 s morgens 10 ure publiek è contant verkoopen INBOEDEL VooETs KBNÖ ARIG MAK BRUIN s Eimm Duitach Bas ÜTRÈOHTSCH WAGENTJE TlLBORY TOIGEN 2 ARBESLEDEN met BELLENTÜIG DEKENS ZWEPEN Des morgens afgenummerd te bezichtigen Nadere informatiën geeft genoemde Notaris N B Het Zili er UMirdt niet verkocht TEEKEmiDEPTEH VOOR DE Hoogere Burger en Burgeravondschool BIJ Wed Qli T KlHweg TANDAHTSEK W J EUTLLIOOLITS Nieuwendijk 241 Eerste kuis v d Dam A MSTERDA M Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEEREN Maandag Woensdags en VHJOags van 10 tot 3 uren Markt 154 Gouda VOOR DE Prachtige keuze ROKKEN BOEZELAARS en HANDS OENEN Lage prijxen Solide bewerking Firma J WELTER WIJDSTRAAT A 42 Wed M MOL Korte Tieodeweg D 3 ia het goedkoopste adres ran Nieuwe parapluien en rep xatie Uitslaan van ROKKEN EN LUIERS sr FDIKE OODB SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NiaHTCAP Verkrijgbaar bg M PEÈTERS Jz N B Als bewijs vso aehtkeid is cachet en kurk staedi voorzien van den naam der Firma F HOFfS Oooda Saelpersdrok ran A Bumuux k Zooli BPJNENLAND GOUDA 3 September 1894 Het onderaoek tbd bet water der Waterleiding bad gedareode Augustus bet Tolgende reinltast 4 Aug 14 9 Mg permaag kalicns per lOOOcc U 14 9 30 8 2 Tea gevolge van het onlaDgs gebouden vergeiykeod examen voor toelating tot de Militaire school te Haarlem zga tegen 1 October a B bg die inrichting geplaatst o a de heeren C L van Dentekom en H J J van Voorthngnen leerlingen der i ki hoogere bnrgerfichool alhier Voor de boofdacte slaagde te s Gravenbage mej A Th van der Woud alhier JoagetiedeD van 17 jaren tot aan den mititieplichtigen leeftgd die gedurende den aanRtunden winter wenschen deel te nemen aan de vrgwilUge oefeningen in den wapenhandel ten eiade bg eventueele iodeeling ala militiefrfidièige in aanmerking te komen voor de gunstige bepaUngeo voor hunne lichting vast te atellen worden opmerkzaam gemaakt dat de onraassen aanvangen nadat de loting voor de Nationale Militie heeft plaats gehad an z j ch vóór 22 September a s daartoe kunnen aanmelden op het bureel van den commandeerendeu officier der infanterie in de kasernt alhier Onder begnnitiging van buitengewoon prachtig weder werd gisteren op het terrein aan den Rotterdamschen Dgk de jaarlgkscbe hui hondelgke scbietwedstrgd gehouden van de leden van de Weerbaar heidB Vereenigi o g Bai er plichtc alhier die voldaan hadden aan het bepaalde in het Ueglemeot De aitalag is aldus PERSONEELE BAAN Ie prgs een jardiniere aangeboden door du Vereeniging behaald door den heer H v WgogaMden met 53 ponten 2fl prgi een kaarten coupe aangeboden do r de Vereeniging behaald door den beer A C Goagn met 52 punten 3e prgs een etagère aangeboden door een e leden behaald door den heerC M v Wgn gaarden met 51 pnnten 4e prgs een koffiekan aangeboden door eenige FEÏJILLETOK De laatste eener FasuHe Naar het Frantch U9 Ik besloot er persoonlijk heen te gsan en verkleedde my als boer om ia den onttrek van hot kasteel te kannen zwerven sender door mand opgemerkt te worden De uitvoering was gemakkelgk Ik zocht een werkkiel in den ital en tette een boed met breeda randen op ff Jij waart t dus die door dien Karel gezien weid ylk weet niet of dia beroerde jongen my geziea heeft maar ik weet wel dat ik niemand gezien heb dan De Buiter Van verre zag ik bem langs dea uanr van hot park loopen Hij bleef staan stopte zya geweer oaaer de struiken en ging door het gat in deo muur bet park binnen Ik vroeg mg af wat hij daar uitvoerde en wilde het eten Je hadt gelegd dat hy verliefd op je was Ik volgde den WW en liep langs het bewuste gst zonder dat b mg Eog Zijn geweer lag daar onder bet bereik uuner hand Ik aam het om te verbiodereD dat hq er tegen mij gohraik ran maakte voor het geval dat Hg m overviel Ik had mij in het hoofd gezet in het park te sluipen door het openstaande bek om naar bet vanster van je kamer te gaan kijkea Als je mij raagt wat mij daartoe dreef moet ik ja saggeu dat ik t niet eet Kan onweerstaanhii r gevoel 4ntA n aan dis onvooniehtiBheid te leden behaald door dea heer N S Polak met 49 punten 5e prg een bouilloir aangeboden door de Vereeniging behaald door den beer k J Lafeber met 49 punten 6e prys een scbilderg aangeboden door den heer G H G de Linge behaald door den beer J F Welter met 48 punteu 7e prys een mandje aangeboden door den heer D Hoogendgk behaald door den beer A V Reedt Dortland met 46 puntea 8e prijs eon wandveraieriug aangeboden door deu heer A v Reedt Dortland behaald door den heer W Sliedrecht met 44 punten 9e prys een bord aangeboden door den beer J J van Bemmel behaald door den heer L Rietveld met 44 punten 10e prys een waterstel aangeboden door den heer A Dortland Jr behaald door den heer J P Hooftmao met 44 punten Ue prijs een presse papier aangeboden door den heer A Jonker Ks behaald door den heer D Hoogendgk met 44 punten I2e pr s twee photograpfiën aangeboden dooiden heer G Joohmann behaald door den heer J J v Bemmel met 43 punten 13e prgs een wateratel aangeboden door den heer H van Wgngaarden behaald door den heer B Brouwer met 43 punten 14e prga een waterstel aangeboden door den heer A C Gosgo behaald door den heer P J SchloBser met 42 puntno 15e priJB een wandelstok aangeboden door den heer J Schenk behaald door den heer J van Oge met 42 puuteo I6e prgs een kistje sigaren aangeboden door deu heer F X Hardgzer behaald door dec heer J Schenk met 41 punten I7e prgs een waodversiering aangeboden door den heer F Stroeve behaald door den heer W H F Cosijn met 40 punten 18e prg een jardiniere aangeboden door den heer J P Hooftman behaald door den heei J Zwart Pz met 40 punten 19e prga een flesch picalillj aangeboden door den heer J vaa Oge behaald door den heer F fi Rietveld met 39 punten VASTE BAAN Ie prys D Hoogendgk met 106 ponten 2e prgs H v Wgngaarden met 103 punten terwgl de heeren C M v Wgngaarden en N S Polak ook 103 ponten verkregen doch met lager uaschot VRIJE BAAN Ie prgs G M v Wgngaarden met 35 ponten 2e prgs H v Wgngaarden met 34 puntei 3e prijs A C Cosgn met 33 pnnten 4e prgs J P Mul met 32 pnnten 5e prgs N 8 Polak met 30 punten hegaan Ik ging naar binnen mat vorder dau tot den taaai van het groote grasperk Half verborgen luasohen de boomen hief ik bel hoofd op en ug toen je echtgenoot voor het venster stoao Hij zag mij ook en herkende mg ongelukkigerwgze want bg sohreeuwda Wat voer je daar uit t Zoek je m soms tis waar Dat heb ik ook gehoord ffMJj met de vuist dreigende sohreeuwda hjj oog Je znlt weten met wien je te doen hebt Wacht maar ik kom benedea Toen dacht ik aan jou Ik begreep dat als ik bem liet leven hjj je langzamerhand dood zou kwellen want toen wist bij dat ik Je minnaar was en dat ik ontkomen was ait degO vangeuis vaar bij mg wilde doen ontkomen Ik zon er d n hongerdood gestorven zijn en had dus wel bat recht mn te wreken Ja hebt op hem gwohoten Daar heh je goed aan gedaan zeide Uarianne zonder de minste schaamte terwgl zy zich geheel tiet voortslepen door haar drift fNeen ik heb oogelyk gehad omdat ik veroordeeld kan worden en jij ook Ik bad den tijd om bet park te verlaten het geweer weder onder de struiken te verstoppen en nfae de Fazant ihaeve terng te keeren zonder iemand te ontmoet Toea eerst kwam ik op de gedachte om Frankryk te verlaten en Tertrok dieazelfden nacht En De Poorter De Poorter wist nleU Maar hij had a j te buis zien komen en ik moest hem wal op de een of andere wgze een aprookje op den mouw spelden waarom ik mij vermand had Ik wist dat hij den volgenden dag deo dood van daa gaaetaal soa varpa Rozenprgs een aschbak aangeboden door de Vereeniging voor het grootst aantal witte rozen behaald door den heer A C Cosgn na loting met C M v Wgngaarden H V Wgngaarden en J P Mul met vgf witte rozen TLOBERTBAAN Ie prgs J P Mol 2e prgs A J Lafeber na loting met 26 punten 3e prga A C Cosyn na loting met H van Wgngaarden en C M van Wgngaarden met 25 punten Des avonds werden de prgzec door den heer D Hoogendtjk vice president onder gepaste toespraak aan de winners uitgereikt Te Delft is bg denveer W F van Essen ingebroken Een groot aantal gouden en zil ren voorwerpen tgn ontvreemd Tot ooodbeemraden van de Krimpenerwaard TOor den winter 1894 95 egn beno md dr heeren P P Stuurman te Ammeratul O Voorslogs Jz en C Oskam Az te BergAm baoht A Breedveld te Lekkerkerk Joh Van Vliet te Ouderkerk a d IJsel T v Schieveen en L De Jong te Goaderak idlen boofdingeUnden Door den gemeente veld wachter te Kapello ajji IJsel is proces verbaal D emaakt tageu den veehouder G v d H aldaar wegens verzet tegen het zich laten ontsmetten bg het verlaten der weide waarop de beamettelgko veeziekte van het mond en klauwzeer heerochende is tengevolge waarvan de verspreiding der ziekte kan ontstaan Ei O M B O K liet Uflnd ontving het volgend telegram nit Batavia van daar afgezonden Zaterdagochtend te 10 50 De artillerie op Lombok is nu 32 stukken sterk onder leiding van majoor Feuilletan de Bruyn Da rgksbeituurder Djelantik blijft volhouden dat hg onschuldig is aan bet verraad en heeft verlof gevraagd met z n leger naar Bali te mogpn oversteken De gouverneurgeneraal Viceroy heeft deze vergunning geweigerd en bevolen Djelantik als vgand te beschouwen Tjakra Negara is thans ingesloten door de Sasaka Bg het departement van koloniën is van den GouverneurGeneraat van Nederlan sch Indië ontvangen het volgende tel raphisch bericht omtrent Lombok men en wilde niet dat hij op bet vermoeden sou konen dtt ik hum vermoord htui Ik heb mh sprookje badaebt waarin wasfboid e leagcn was Ik vertelde hem dat ik eeo kiel aangetrokken bad opdat mon m j niet ton herkennen terwijl ik om hst kasteel sloo Ik vist wel dat bjj mij niat lou vragen waarom ik er heangej aau was Hij was roU komen op ds hoogte Verder heb ik bem Tortetd dat ik laaga helpark komeode een gewacriobot hoorde nadat ik ven te vonen De Ruiter bad geaien die de maat nam tbd een gat in dvn muar en sou oogenblik later een mao had ot emerkt die een geweer onder de struikeo ver iorg I Het wat mg ecbter niet gelukt heai in het gelaat te zien Ik roegde er aan toe Tsat overtuigd te zyn dat die onbekend op iemand gescbotcn had en daar ik geeo lust had betrokken te worden in een ooaangeoama zaak ging ik aenigen Mjd op reis Ik seide tot mg zeWen hy mag donken wat hij wU maar hu heeft niet hst minste hetaag om mij te brnsdeelen Zoo is took Wrirkalijk gegaan Hg dftobt er hlykbaar geen oogenblik aao mij te beaobaldlgen Zooals je V l lult hegrijpea ia t niet IQ mij opgekomen te vermoeden dat hjj het verbaal vaa dat onder de itrutken verborgen geweer op rekening van de Raiter zou tcfauiven Ik heb er niet san gedacht dat bg den botcbwaabtar reeds sedert jaren eeo doodelgkan baat toedraagt yllaar wat h b je gasegd toen ja de Poorter te Parqs ontmoette F irXk heb hem behandeld zooals hij verdisadv en eisehte dat bQ zgc woorden zon intrekken Hü antwoordde mij dat als bij zijn woorden introk men hen soa veroordeelni wagens valsoha getaigaais en Geest van den troep zeer goed GaiondbeidstoeiUnd gunstig In bivak wordt gewerkt aan defensie 80 en 31 Angastas verkenning gedaan in richting Mataram Vijand versterkte Matarmm an maakte voorwerkea 31 Aagustna met sectie berg artillerie ban daaroit verdreven Gezien dat marine sehutaa treffen Offensieve kracht vgand gering Vetter voornemens dagelgks te verkennen Bpionnait berirhten dat de door de Baliërs verlaten tteU tint en door Sasaks be et ZQn ook KottftRadja hoofdkwartier der Baliflrs in den trÜd tegen de Sksaaksche opstandelingen Obserratie colonnea werden naar Boeleleng gezondfts Vetter andermaal opgave vervocht van da yfi sneuvelde Ëoropeescne mindere militdren Het Haadbl ontving Zondag ait B t vift het volgend telegram iDe Sasaks hebben bericht geionden d t kapitein Lindgreen met t n detachement omsingeld is door de Baliërs in Dawahoasa ten oosten van Tjakra De Baaaki traohtan hem te ontzetten Djelantik bevindt zich thans te Telok Romba op de noord westkust van Lombok en zal vermoudelgk naar Bali worden verwtj derd Mon kchrgfl md de Amst Gik uit Dn Helder In v irband net de gebeariaoisaen op Lombok heeft de kolonel com msndant van hat é reg vesting artillerie eene oproeping gedaaa aan de officieren het kader en de vrgwilligers om zich met hem ter beschikking t stellen van H M de Koningin om de geleden verlieten in Nederl Indië t helpen aanvullen Eenige officieren en een 60 tal onderofficieren korporaals en soldaten hebben zich reeds opgegeven Van de detachementen Den Uiwg Willemstad en Helleroetslaia komen nog nadere berichten Aan de Koningin tUgeataa is per telegraaf bericht v m een en ander gatonden Onderscheidene officieren van het garniioeiite s Hertogenbosch waarhg ook de in ïndi welbekende kapitein Van Heorn hebben aan gevrugd aan de expeditie naar Lombok t mogen daeloemen N v d U Men meldt tflt Den Haag Van den GouTerneor Geiieraal is aea tat gram oatvangea dat de Ie luitenant D Oooro maus vrot er ala zwaar Tonvond geigwld is overleden hg wiide dan ouk uteti belovou Toen hen ik op de gedachte gokomoD om De Eulter te doen oatsDflppen uit de gevangenis te Dioan De toeleg U mislukt en je weet de rest De Poorter heeft s h eerste verktaHng met de grooisia bmtaUieit volga hoaden ea da duivel heeft er si asade bemoeid door dien lüurel plotseling op het tooneel ta doen varsohgnnn JT Thans ben ik overgeleverd san de genade van de Poorter eo ik ben overtuigd dat hij alles zal zeggen De president heeft ny op vrije voeten galatan maar ala hy gesproken sal hebben met den proourourganeroal is het minste wit mij kan overkomen onder Toortdureade bewaking gesteld te wordtn Ik ui WO vrg i jn dat oogenblik niet af te waohtec WUt ge vlaofataa Zeker ik ben er vast tee besloten Haar niets dwingt joa er toe De Ruiter ui je aiet verraden wees durvan overtuigd Hy heeft je Haf Ka ik ik aanbid jou Wat kaa t mg sohelen dat je mgn echtgeooot vsrmotml hebt F Hg wilde je doeden en je hebt sleebta bet reebt van wedervergelding toegepast Overal waar Jü gaat ui ik gaan En wat er ook de gevolgen vaa negen lija zweer ik je dat jou lot ook het ssgae zal ijjo Je neemt t m dus aiet nia kwalgk dat ik met ja taster heb willen trouwend vroeg Rudolf spottend Spreek mg niet v a haar Ik vil atlas vergeven en tal alles ve elea als t ny WfltaM je te volgen