Goudsche Courant, dinsdag 4 september 1894

In bet hniflgaxin te Katandrecht waarraa verleden wefk drie kinderen aan i olera overleden zgu zgn er deze week nog twee gestorven in ééne week vgf van de negen kinderen die de ouders haddjin Niet all vij echter zgn aan cholera ovBrleden Directe Spoorwegverbinding oiei iOlUA ZomerdleDSt 1894 95 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich 7 10 ll Oa U 18 IS 58 l 4 1 06 1 U 1 1 K il X aS 1 9 1 44 BOTTBRDl M 0 OUDi 7 80 S 48 4 30 I OI 86 10 17 10 J7 10 84 0 41 10 47 I 3 10 4 08 DEN II A40 GOUDA iHagg 6 48 7 30 7 4S 88 4 10 13 11 8313 16 1 88 3 15 3 46 3 48 4 16 4 43 6 17 7 8 1 OOUDl UKN HiiO Ooud 7 808 409 09 9 87 10 4 13 11 13 31 I 0U S7 S S J 65 4 46 5 87 5 69 7 18 9 S7 11 06 11 15 I T M 7 43 8 6 11 01 I IS 4 67 6 H 4 Bl Kr 7 47 1 1 Z a ir 7 68 01 11 10 1 34 6 01 N dL d 8 0 1 J hS l l 9 39 10 7 ll 7 1 41 13 11 l 48 1 67 u M 6 6 5 66 6 41 7 4S 10 16 11 38 11 48 Ooad 6 86 6 10 7 66 8 0 8 31 lO l 10 66 13 41 8 38 9 618 18 4 47 8 3S 6 67 7 46 t SS 10 14 10 88 Oud w 6 0 6 64 11 0 8 87 6 87 7 6 M w l B7083 1S l 11 17 3 48 8 11 6 04 6 46 3 8 07 8 65 10 86 VS U 8 8 41 l IO 6I UaI l SO 8 088 8 S So 6 3 6 31 66 B 38 1I 10 58 11 10 Ooild e 40 8 31 10 P6 10 6 13 1 8 61 4 47 6 S8 7 4 10 14 ïZÏrd W 10 l 13 1 1 8 40 6 4 M 11 18 Oi 1 14 U IO 13 34 1 18 3 6 6 1 44 1 4 10 80 1 S8 10 86 3 04 10 41 3 0 6 098 18 9 68 10 16 10 63 13 0813 46 8 30 3 46 3 16 4 13 4 48 6 31 U T K K C B T G O n D A 5311 84 13 03 13 60 3 55 8 10 3 684 43 6 36 8 0 8 6010 841 4 1 11 10 11 iUlRübl 1 83 7 50 Woerden 6 58 8 11 Oud w ler 7 07 8 1 10 34 18 43 4 84 l Oomia 7 30 8 33 t S4 10 37 13 0613 66 1 83 3 87 3 604 37 6 30 7 08 8 41 3 11 07 AMSTKBDA M e O O D A ADitcrdam C 8 8 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 T 8S 4 6 60 8 16 6 11 85 11 48 t 6 4 38 4 8 T H 10 00 Oeada 7J0 9 04 10 44 13 18 13 8 UO MO tM M U 0O Bat Sftn bbiad ichrgft orer d D toe tand op liomboli H t zat onsen lexeri leker UBgenaam zgn indien wg jeen ofwiicht geren riui den toeaUnd op Lombok igrigk ziek die op dit o ettbIik MU oni oog voordoet W moeten op den Toorgrond i iteUen dat dwalïnff daarbg zeer mogelijk Ï8 daar nog zooveel onbekend ii van wat in de laatste weken gebeurd is Den GeDJ Jnli had de landing te Ampeoao zonder tegenstand zelfs met behulp der bevolking plaats Dit is niet te verwonderen Want de bevolking bestaat daar voor verre het grootste gedeelte nit Cbineereu Sasaki en Treemde kooplieden Bieroit volgt ook dat onze troepen geacht kannen worden daar in Teiligheid te sgn Den 7 en 8e werden verkenningen gemaakt waarbg de bevolking rustig aan den arbeid bleef en niets van een vijand bespeurd we d Mataram de hoofüplaats was niet versterkt De 9de bood Qoesti Djilantiek het hoofd dar nil Kareng Asem op Bali ovurgekomeo balptroapen van den radja van Lombok z ue onderwerping aan Besloten werd dat zyn volk naar agu woonplaats zoude terugkeeren na de 200 geweren te hebben ingeleverd n dat bn bj generaal Vetter blijven zou De 10de oam de radja van Lombok het gestelde altimatom aan behalve de uitlevering Tan den oneohteu zoon aan wlen alle duor de Saaaks geleden ellende geweten werd Geantwoord werd dat aan alle eisohen werd vasfcgahouden en de troepen den volgenden dag souden oprukken Dit geschiedde met alle beschikbare macht tarwyl het bivak te Ampenan werd bewaakt door de marine laudingsdivisie Op het oogen blik ran den afmarsoh aond de vorst van Lombok berieht dat b zich volkomen onderwierp en de onechte zoon zich zelf van kant gemaakt had Op den marsob werd geenerlei vgaadeiykheid ondervonden overal was de bevolking rustig io hare kamponge Bepaald werd toen dat hot hoofdkwartier met het zesde bataljon voorloopig te Tjakra Negera het zevende bataljon te Mataram het negende bataljon met de cavalerie ta Ampenan zouden gelegerd worden De artillerie ward verdeeld over de beide eerste de genietroepen over de eerste en de lastsi euoemde plaats Wy herinneren hier dat de drie plaatsen gelegen cgu aan een nagenoeg rechten weg Ampeoan ligt aan zee Mataram een half nur ran daar Tjakre Negara een goed kwartier Tardar De afstanden zgn dns niet groot Ën nit de laatste telegrammen meenen wg te mogeo afleiden dat men de drie plaatsen als één garaiaoen beschouwde dat alle voorraden O len nsmiddelen zich te Ampeiwo en verder op de schepen bevonden en de beide andere rfaatwD di jel ki van daar van bet noodige wwdan voorzien Zoo wordt de vraag beantwoord hoe het megelgk was dat toen de gemeensobnp tsf broken was men ook rpoedig op de terugtocht naar Anpenan bedacht moest tyu wyl er geen water voorhanden was en vivres ontbraken Kan men hieromtrent een verwyt maken HU dan opperbevelhebber Wy zooden het niet dnrveu doen Niet nlleen omdat alles op aane vredelievende beëindiging der zaken wees maar ook omdat de bezetting van Tjakra Negara en Mataram maar zeer tgdelgk zuu wezen Joist hat fait dat toen de verrat ertijke aanval plaats had twee colonnes in het binnenland waren ter verzekering der gemaakte regelioganc doet vermoeden dat men slechts op hare tarogkomst waobtte om de troepen geheel naar Ampenan ea van daar grootendeels naar Jftva te doen terugkeeren Wie binnen een paar dagan denkt heen te gaan laat niet meer dan de uoodige vivres enz komeb Er is geruimeu tyd omstreeks zes wttken heengegaan sedert bet treffen der even bedoelde regelingen Dit laat wel ruimte om te denken dat da onderhandaliogen niet al ta anel ror derden De fiasalcM wilden niet nippr staan a st S li Ai n ot 1 10 1 1 s e 7 lt 7 S 7 M 7 7 15 7 fioudt Uoordnaht Ninwwinrk OptUa ÉottordwB Bottordu Chpdia NUuwatkirk Muordraoltt Ooud onder het gezag van den rorst maardoorzgné spoedige onderwerping door zgu voldoen aan al onze eischen waren wg verplicht hem te linudhaven Er moest dns een modus virendic worden getroffen waarbg de macht vsn den vorst tóó beperkt en onder ons toezicht gebracht werd dat de Sasaks met z ne handhaving vrede konden hebben Maar dat dn xwakke vorst de echte zoon an den onden opgestookt als hg werd door zynerijksgrooten daarin ilechts noode heeft toegestemd is te begrgpen £ n zno verklaart zich dnnkt ons dnt langzamerhand bet plan is gergpt om de ouzen op een gunstig oogenblik te verdrijven Het verraad is met hot meeste overleg beraamd toen twee colonnes in het binnenland zich ophielden was de bezetting van Tjakra Nefrara en Mataram bet zwakst Indien wg veronderstellen dat op beide plaatsen en bg beide colonnes elk ca 300 man waren zullen wg wel niet heel ver van de waarheid zgu en zoo wordt het begrjipelgk dat toen het verzet plotseling uitbrak elke afdeeling een te ongelyken stryd te voeren had met de overmacht Een paar duizend Baliera konden aldus reeds de grootste onheilen veroorzaken I Wg kunnen nog niet gelooveu dat den opperbevelhebber zorgeloosheid ten laste kan worden gelegd Kan men ooit Op alle eventualiteiten voorbedacht zijn V Op Lombok kon men zeker bezwaarlgk vermoeden dat de vorst zich tegen ons zoude kaeren immers zgn belang bad zich daartegen moeten verzetten Niemand zal er toch wel aan twijfelen of hg beeft door zgn verraad alle gezag voorgoed verspeeld Wie a posteriori redeneeren wil zoo moeten beginnen met te zeggen dat de Gouver neurGeneraal niet alteen de vorig raanr ook de tegenwoordige te lankmoedig is geweest Men had geen ultimatums moeten stellen maar fliokweg het Matararasche vorstenhuis op grond van zgn onbeschaamde houding in de laatste jaren vervallen moeten verklaren van deu troon Maar niemand zou dergrlijke opmerking vroeger laat ons zeggen vóér 14 dagen hebben gemaakt En als men den eveiivermetden weg had ingeslagen zou terecbUkzgn gezegd dat de oorlogzucblige landvoogd den oorlog autrancehad uitgelokt I Wg zien van al dergelgke bespiegelingen het Dut niet in De Gouverneur Generaal generaal Vetter de resident Dannanborgh zii zijn sinds jaren bekend als degelgke vertrouwbare mannen Zal men hun nu doorzicht en vertrouwen plotseling ontzeggen omdat zij de slachtoffers zgn geweest van snood verraad Neec Aan hen de tsak ten spoedigste al bet mogelgke te doen om de schuldigen te straffen en voor de toekomst dergelyke aanranding oumogelgk te maken Het kan niet anders onze vlug moet uu op geheel Lombok worden geplant Toestand bevredigend seinde men ons uit Batavia jl Donderdag Dat wil dunkt ons zeggeo na den eert ten schrik is de kalmte in de gemoederen teruggekeerd Menbegrgpt dat dfl ramp hoe zwaar ook kan en zal worden hersteld dat ons leger en onze marine krachtig genoeg zgn om de Lombnksche zaken weldra tot een goed einde te brengen Vooral omdat de politieke toestand tbam ontegonzegIgk in ons voordeel veranderd is wg kunnen nu geheel gemeene zaak maken met de Sasaks die in getal verreweg de sterkste zgn en met hen de Balische overheersc hers bestrijden Wy hebben dezen thans met meer te ontzien 10 65 11 01 11 00 U U 10 7 ÏS n ot 7 47 1 9 45 9 51 8 18 10 03 10 11 8 07 7 45 9 8 33 6 81 6 86 10 10 U i Dit alles overwegende kunnen wg de toekomst op Lombok niet donker noemen Hoezeer wg de offers betreuren die gevallen zgn niet in een eerlijken strgd maar door verraad laat ons niet vergeten dat duiz6Dden Sasaks het leven lieten ten gevolge der scbandelgke behandeling die zg van hunne overbeerschers hebben ondervoudeu Eu dat is ook zeker wg hebben ons tegenover andere beschaafde natiën minder te schamen over een échec hoe ernstig ook dan over eene flauwhartige onthouding waar honderddnicenden Sasaka om hulp smeekten Deze overweging leidt ons ten slotte nog tot ééne opmerking Er ia na de ontvangst der treurige telegrammen beweerd dat zy die da expeditifl hadden ontraden min of meer io het gelyk waren geateld Wg kunnen dat niet toegeven Wanneer iemand gewaarschuwd wordt betreedt dien wag niet want hg is te moerassig en het blgkt dun dat aan den weg zelf niets ontbreekt maar dat hg die de waarschuwing niet ter harte nam door struikroovers wordt vermoord dan gaat het niet aan te zt pen hg was tgdig gewaarschuwd dat het begaan van dien weg zijn ongeluk zou zgn De expeditie was goed georganiseerd en voldoende sterk zooals blgkt uit het feit dat de Baliêrs onze troepen niet durfden weerstaan en van Lombok s oogezocdheid is tot nu toe niets gebleken Tegen verraad was niet gewaarschuwd en men hati geen reden dat te vreezen Maar afgescheiden hiervan al ware de waarschuwing juist geweest plichtf gebooddaaraan bet oor ntet te leeneo Dat een krachtig optreden tofjen Lombok volstrekt noodigwas wordt gelooveu wy thans door weinigenmeer ontkend Te lang reeds werden de Sasaks ove eleverd aan de schandelgke wreedheden der Baliera Wie de in de Indischecouranten voorkomende brieven uit Lombokleest zat daaraan wel niet meer knoneutwgfelen Welke noodlottige gebeurtenissen er nu nok hebben plaats gehad hoeveel moeielgkhedeo er wellicht nog te wachten zgn het ia de plicht van het Nederlandsche gezag te volharden en alle krachten lu te spannen om die moeielgkheden te overwinnen opdat bet gebouw van Neerlands macht nok hecht eu stftrk op den Lombokschen bodem verrgze en daar voorgoed een einde worde gemaakt aan wanbestuur en trouweloosheid Geen recriminatiëen tegen hen dis de grootste verantwoordelgkheid te drogen hebben maar wel vertrouwen in hun veerkracht Muizenplaag Eeu dame te Port Victoria Australië schreef ouliings aaneen btirer vriendinnen te Adelaide het volgende Hebt ge wel het flauwste denkbeeld wat de muizenplaag voor ons op het schiereiland te beduiden heeft Indien zg de muizen niet spoedig in getal verminderen zal het weldra een gevecht tnsschen ons en ben geven om uit te maken wien het land zal behooren Stel u voor nuar bed te gaan en dit alreeds in beslag genomen te zien door een groot getal muizen 1 Wg konden ze niet tellen Wg vegen ze op bg honderden Op het erf van bet grsanpakhuis knoeien er millioenen Men kan ze van verre ruikeu en de ellendige dieren verslinden niet alleen hunne duode kameraden maar na kiekeboe met elkander gespeeld te liebbeu iu uw haur als ge slaapt bgten ze u achter het oor of elke andere geschikte plaats Het is onmogelgk zich er een voorstelling van te maken aU men het niet belpefd heeft Ik heb een dozijn vallen voortdurend iu werking en overal vergit gelegd Een van onze pachters vertelde mg dat liy 12 morgen lands bezaiiid hud eu voor hg klaar waa was het één en al muizen die al het zaad opvraten Hg zaaide opnieuw en liet een man achter zich aauloopen met de egge terwg bij zaaide Zoudt gg niet denkeu dat het een verzinsel was Toch is het w aar Langs de kust van de Zwarte Zee zal een spoorweg gebouwd worden die van Noworossisk zal loopen uaar de baan van Poti Tiflïs De lengte vnn don spoorweg is 296 werst de kosten worden geraamd op 17 uiillioen roebel Over de rivieren Nosip Kodoren Ingur zat de bouw van groote brugj en noodig zgn 4 50 4 67 1 04 6 11 S SO 6 68 6 03 0 10 6 17 6 38 5 4i S 30 2 50 11 60 1 46 1 56 t Ot I Ot 1 15 10 18 Voorb 6 54 K dL d6 6 Z Z gw6 08 Bl Kr 6 14 SSe U 6 1 Onuda 6 807 6 10 16 18 34 Twee kindereu uit Breda die gebeten sgn door een vermoedelijk dollen hond zullen voor rijksrekening aan het instituut Pasteur onder behandeling worden gesteld i Zaterdag had te Vlissingen de begrafenis ptaata van den milicien vuarstoker H van der Zee die aan de gevolgen van bat trenrige onval op Hr Ma 8tier overleed De bemanning van Hr Ms iDog c bewees hem de laatste eer dor en corp onder commando van den luitn ter zee Ie klasse W J de Brugue het Igk te volgen Onder hen dia de ter aarde bestelling bywoondeu merkte meaookdmn burgemaest op Ten teeken van rouw hing de vlag op 9r Ma Dog € half stok Men herinnert zich Pinkert die op zgn water driewieler het Nauw van Cahiii over wiide steken maar zeeziek werd en terug moest Een zekere Brown is met het oversteken van het Kanaal van Bristol gelukkiger geweeat Hg stak te Newport van wal en kwam behouden schoon uitgeput te Weston aan Iq aanmerking moet komen dat Brown gaen zee maar een binnenwater bevoer eu de afstand van ongeveer 43 KM kleiner is dan dien Pinkert af te leggen had Op Nova Zembla heeft zich onlangs een nieuwe nederzetting gevestigd bestaande uit acht en dertig Saraojeden de derde op het eiland De gouverneur van Archangeisk heeft voor den overtocht gezorgd en de kolonisten voorzien van bouwmateriaal honden brandstoffen leeftncht kruit patronen wapenen booten enz Op Novo Zembla of zoo men wil Nowaja Zemlja wooeu thans negentig Samojflden verdeeld in drie nederzettingen een straat Matotskin een aan de Oanzenbaai Beloozjnaja Goeba en een aan de Karmakoely baai De laatste nederzetting bezit een Griekach kerkje waar de dienst wordt gedaan door een monnik Deze heeft ook een school gesticht waar kinderen der Samojedeu onderwg krggen Nova Zembla heeft ook een heelmees ter pers Io de abijheid van Weenen werden Donderdagmorgen door de militaire luchtschipproeven genomen met het voren op een ballon captifc terwgl ecu tweede ballon tot het nagaan van de uitwerking van het geschat op gelgije hoogte door de soldaten aan een toww werd vastgehouden Plotseling ontglipte het touw aan de soldaten en de ballon met den officier die noch anker noch ballast had verdween uit het gezicht Men verkeenie io groote ongerustheid omtrent het lot van den officier den volgenden dag kwam echter het bericht dat hg na een luchtvaart van 13 uur aan de Kroatisch Boaoische grens was neergedaald I De WerkmaDsbodec het orgaan van het Alg Ned Werkliedenverbond schrijft o a het volgeode over de scheuring onder de sociaaldemocraten 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 80 8 10 D OS De Bchenring iu de sociaal democratische beweging is dus verwezenlgkt de nie uwe partij is gesticht waarin de Ned Bood voor Alg Kies en Stemrecht waarschgnigk voor een gobd deel zal opgaan De nieuwe partg z l den eeraten tgd de haudeu vol hebben an zg zal den ouden Bond zeer stellig werk geno geven De groep Nieuwenhoia ca en de groep Troeistra Van Kol Van der Goeecu kunnen nu elkander het leven lastig makej en betwisten gelgk zg het ons en andoren reeds gedurende zoo veel jaren hebben gedaan Zg kunnen on elkander uitschelden voor verraders moochards en dertielgke zooals zg ons pielden te doen en zoolang zg zich niet elkander bezig houden zullen anderen en wg rost van hen hebben De vraag zal nu maar worden wie van heide groepen t n slotte min t 4 46 4 66 03 09 6 16 7 07 7 17 7 34 7 11 7 87 Ml 9 0 4 48 7 08 7 11 7 30 7 36 7 81 11 10 6 47 7 43 8 85 10 10 10 U 8 80 10 08 10 10 luigate eind aal irekken nur wia vin beide de menigte t liebt ui Imsteren wie tu beide bur t icMat ua nl trdikea en hur ertronwea ui winnen We wagen ona un g en Toorapellingen mur wy willen zeggen te rreezen dat de partg Tan de parlementaire actie een barden dobber ui hebbeo waarbg ig een atandpant ui moeten trachten te Teroreren en te handharen met betoogen en overtaigeo c Ën bepaalt zg zich durtoe niet mur gaat ze scheldpii eo rasen en rerdacbtmakeo als Nienwenhuia en de zgaen sedert jaren gewoon zgn te doen en zg mede hebben gedaan dan ia het eind zoek en ui ten slotte het ouderacheid tnsschen de oorsproukelgke en de a eacheidenen niet zgn te onderkeunen Heel gernat zgn wg dur nies op Onder de afgefobeidenen zgu er die onder de leiding van Domela Nieuwenhais voor geen klein geruchtie rervurd waren En misschien stond de heer Van Kol reeds niet meet onder s heereu Nieawenhnia leiding toen hg den hongerob tocht van werkzoozen nur Den Haag op t touw zetto De onzen zullen orerigens verstandig doen met goed nit de oogen te zien waar het met deze nieuwe beweging heengut Trgdag Koninginnedag kon men een historiacbe vlag zien die reeds naar vierde vorstengeslacht unachonwt Schipper K H Feenatra van Leeuwarden op Rotterdam liet haar van zgn schip wapperen gelgk hg reeds bg menige ee tel ike gelegenheid deed D vlag werd hot eerst gebruikt bg den intocht van Koning Willem 1 in Leeuwarden eu verder bij dien van de opvolgende Vorsten en onze tegenwoordige Koningin Het wit draagt de bnldebetnigiugen van de drie Koningen en nu deze baau vol ia werd met goud op het blaaw hnide gebracht un Koningin Wilhelmina jchipper Feenstra ligt met zgn vurtuigun de Ruyterkade bg het westelgk viaduct te Amsterdam D II den sfgeloopen nacht zgn te Tilburg de boeidargen van de landbonwers Da Kort en De Koch walke ongeveer 50 meter van elkudar liggen geheel door de vlammen vernield Men denkt un kwaadwilligheid H t is den rechercheur bg de politie te VGhravenhage den neer 8 v Rosmalen gelukt in een pri ut ook de werktuigen op te sporen waarmede de valsche munters en zil erev nntatokken fabriceerden Voorgunde week werden ten kantore van de kuaiers firma Jan Blydeategn Zoon te Utiaeht ter beleening gepresenteerd 4 a f 500 3i pet Gemeente De Bilt leening 1891 De stokken waren van de gewone stempels voorzien doch mistten de bgvoeging dat zy bg de firma B en Zn betaalbaar zgn Deze stukken un den chef der firma vertoond bleken hem terstond te zgn vrg nanwkenlig nagemukte valsche obligatiën hetgeen later door deu horgemeester van de gemeente de Bilt werd bevestigd Dtnadagavond zgn in De Bilt gearresteerd en nur de strafgevangenis te Utrecht overgebraobt de gemeente secretaris K R en de genwente ontvanger D T beiden aldur woonachtig Nader wordt nog dienungunde gemeld Heette bet eerst dnt er vermoeden bestond dat er van twee leenigen van de gemeente De Bilt V valsche obligatiën in omloop waren thans is gebleken dat de stukken van één en dezelfde leening tweemul zgn vervalscht Deze leeniug bedroeg f45 000 ad 3 pet Zgn nn nlle obligatiën daarvan uitgegeveo dao is er voor f 90 000 valsch in omloop niet alleen te Utrecht mur ook elders o a te Amiterdam De eerate soort valsche stukkeozyn voorzien vau de gestempelde naamteekeningen van burgemeester en secretaris de 2e soort van de geaohreven handteekeniogen van beiden waarvan die des burgemeesters nagemaakt en dus vervalscht moet zgn De echte obligation vermelden in rogzijde belulbur ten kantore vau van de firma Blgdensteijn Zn te Utrecht en ten kantore van den gemeente ontvanger van De Bilt terwgl de valsche alleen vermelden betaalbaar ten kantore van den gemeenteontvanger te De Bilt De gemeente ontvanger heeft de stokken steeds beleend nimmer verkocht Door aantaekening durvan te honden wist hg steeds wur ze zich bevonden en zorgde dan voor betaling der coupons Wgt volgens usance zoo beleende stukken maar zelden door herbeleening in omloop komen bad de vervalflohing nog lang bftdekt kannen blgveo zoo niet de kaaaier M te Utrecht die 4 stukken in beleening had wegens tgdelyk ksa tekort deze aangeboden bod un de firma Blgdenstegn ft Zn die de echte obligatiën heeft nitgegeven Gedurig koos de ontvanger andere kantoren TOor zgne operatiea om niet door te dikwgis aan één kantoor te verschijnen eenig vermoeden op te wekken somwglen liet hij betook daot goede vrienden doen die lich nn nog te verantwoorden Bullen hebben of zg daarin 4iandeldee met wetenschap eu dns medepli ihtig ê n De laatste aflevering van Eigen Haarde hevat een artikel getiteld De tentoonstelling van Delltscbe Ngverheid te Antwerpen roet een aantal reprodacties naar photographien van het paviljoen waarin die inzending is geplaatst zoowei van binnen als vanhuiten Wio de tentoonstelling te Antwerpen niet in natare zag verzuime niet deze beschrgving van een onzer beste inzendingen te lezen £ en hhnde verslaggever Het Pargsche weekblad la Science ï rancaise heeft aan zgn redactie verbonden een leeraar van het blindeninstitaut aldaar die zelfs blind geregeld verslag uitbrengt van de vergaderingen van het aardrgksknndig genootschap Dit ia de eerste maal voor zoover men weet dat een blinde zgn medewerking verleend aan een courant voor zienden Naar meo vernoemt zal de heer F fi van Bunge hoofdiuspectenr van politie te aGra venhage m eeu adres intrekking verzoeken van het Koninklgk bealait vun 29 dezer waarbg hem de eere medaiUe in goud der orde van OranjeNaussan ia verleend Üvorreden Door den stroomtram naar Tilburg die gisteroamiddsg om 5 50 van Waalwyk vertrok werd te Hprang een meisje van 7 jaren overreden Er op willende springen terwgl de tram eene matige vaart bad viel zg en kreeg een paar waggons over de borst De dood trad oamiddellgk io Handig Op koningin s verjaardag hadden door het 3b reg veld artillerie te Breda eenigo oefeningen plaats welke door duizenden werden bggewoond o a ook door geueraal majoor Lanzing Bg het vierde nummer ioprukken uit een battergstelling naar een volgende terwgl van elk stuk de voorwagen in de lucht ii gevlogen en slechts over een reserve ach terspan wordt beschikt bad een ongeval pliiats hetwelk door een wonder betrekkelgk goed afliep Bg een Jer kanonnen werd gevuurd terwgl de bespanning nog voor de monding stond De pimrdeo werden zwaur gekwest terwg de atukrjider vrij hevige brandwonden bekwam In csfé Neuf aan de Vondelkade 31 te Arasfflrdam zal van 23 September e k tot en mei Zondag 7 October d a v een groot iutoroationaal kegelooncours worden gebonden eu waartoe de kegelcluhs Amsterdam Koekoek en Onder Ons belangloos hare medewerking zullen verleenen De Daily Telegraph deelt het testament mede van den schilder Meissonier Een deel daarvan is van intiemen aard eo bebandelt geldquaestiën die vuor het publiek van weinig belang zgn Men i8t dat Meissonier zgn scbilderg V Attente aan het Louvre museum naliet Onbekende waa tot dusver dat de kunstenaar door zgn kinderen bg de bibliotheek der Académie een koifer met kopieën beeft doen deponeeren met het verbod de zegels te verbreken vóór 30 jaren na zijn dood Bg kon besl is aan mr S J H van Walohren op zgn verzoek eer ol ontslag verleend als griffier bg het kantongerecht te Heerenveen Bultenlandsch Overzicht De Portugeeaehe Cortez zullen op 1 October geopend worden Het Kabinet is als volgt aangevuld Lobo Avila thauB minister van openbare werken wordt mioister van bnitpolandsohe ukeo en Campos Henriquez treedt op al minister van eerstgenoemd departement Hintze Uibreiro de president van den ministerraad behoudt de portefeuilte van financiën De regeering beeft de bevestiging ontvangen van bet bericht betreffende den opstand van inboorlingen in Loren Marquez De Cobden club heeft dezer dagen te Londen haar achten twintigste jaarvergaderiuf gehouden die met de gebruikelgke feestelgkheid plaats had en door tal van beroemde persoonlykheden op economisch gebied werd bijgewoond In het door den secretaris Richard Cowing uitgebrachte verslag werd een beknopt overzicht gegeven van Enropa s handelipolitiek gedurende het laatste jaar en geconstateerd 4 i de vrybaDdelsbes inBelen welke de de cinh sedert haar oprichting verdedigt belaas niet in meerdere mate practisch zgn toegepast eo dat in tegen deel enkele staten zooals Frankrgk en Italië bonne invoerrechten nog hebben verhoogd Toch ia op enkele punten weder verbetering op te merken daar Rusland van zgn prohibitieve reohten is teruggekomen en handelstractaten met naburige mogendheden beeft ge sloten Ken keerpont ia ook de Mnnoqaiag der AmerikaaoHche tariefwet 0e meeste stof tut blgd chnp geeft echt r eveifi als vroeger het feit dat Engeland blijft vftsihooden aan de grondhegineeleD van den vrgbandel Inttisschen valt niet te ontkennen dat voor deu vrghandel de aftreding vau deu heer Gladstone die zich thans geheel uit bet politieke leven beeft teruggetrokken eeu eer groot verlies ia Drie saraeo looh zyn met de ontwikkeling va n den vrgeii handel io Engeland onafscbeidelgk verbonden die van Richard Cohden van Sir Robert P l en van William Gladstone Maar de idee van den vrghandel is zoo vast gev orteld d t eg xich ook kan staande houden als zulke mannen haar ontvallen De heer Gladstone h ft toen hg zich uit het politieke levejo bad teruggetrokken dadelgk een schrgveu gericht aan iden leider der Frausche vrgliandeiaars den heer Léon Say en daarin de grooti te bewondering uitgesproken voor den moed en de overtuiging van hen die ook onder de tegenwoordige omstandigheden in Frabkrgk den vrghandel blgven verdedigen De uitbreiding van het protectionisme in de laatste tien jaren is volgens deu heer Gladstoüe zeer te betreuren niet slechts om de stonelgke verliezen waarvan bet de oorzaak is geweest maar ook ombat de vrghandel tusschen de verschillende volkeren van de W6r ld vriendschappnlyke betrekkingen doet ontstaan Niettegenstaande het noodlottig voorbeeld van andere staten en den heftigen klaasenstrgd zal Engeland naar de ex preraier hoopt zgne vrg handelspolitiek handhaven en ook andere staten daartoe bekeereo Pe Cobden club heeft dezen brief van den heer Gladstone in honderdduizend exemplaren als vlugschrift doen venpreiden Veel nionws staat er andera niet in mattr als poHtiak testantent verdient het scbrgven zekerde aandacht Ongeveer half September zal de Oostenrgksche keizer ia Buda Pest aankomen om de Oodtenrgksche en Hongaareche Delegaties te ontvangen die dit jaar aldaar vergaderden De vergaderingen beloven zeer belangwekkend te zgn de minister van bnitenlandflobezaken Katnoky zal ongetwgfeld belangrgke verklaringen afleggen betreffende de Oo tersühe politiek der Rionarvhie eo over baar verhouding tot Servië en Bulgarge waar dit jaar zoo belangrgke gebeurtenissen hebben plaats gehad Ook zal hg wel te antwoorden hebben op een aantal interpellaties betreffündezgu houdmg in d quaestie van het verplicht burgerlgk hnpvelijk waarop in de Uongaarsche perl qw nige aanmerking gemaakt is Vó6r het Koover is zullen echter de manoeu vrea worden gehouden waarbg keizer Fraui Jozep tegenwoordig zal zgn Het schgiitwel dat ditmaal ook eeu staatkundig doel aan dea tocht dea kelners is verbonden want sommige bladen melden dat met nitsooderiug van Schönhoro eu Welfersbeim allemiuisters den vorst bg dit bezoek aan Oalicië znllen ver gezellen De president miulster vorst Win ischgrütz znl zich met den keizer van de mauoenvros naar de hoofdstad Lemberg begeven waar een nationale tentoonstelling gehodden wordt die velen als een brandpnnt van PüOlscho propaganda bescbouwun In Duitïch land heeft deze tentoonstelling wegens de nationale beweging die zich ook in PruisischPolfn openbaart zeer de aantlacht getrokken en zgn velen vau meening dat de Oosten rgksche regeoring onvoorzichtig te werk gaat met de oogluikende bevordering van de aspiraties der Polen De Keizer wordt voorts nog bij een de il der Hongaarsche manoeuvres verwacht eo tal vat toebereidselen worden getroÖen om hem op plechtige wgze te ontvangen Ook de priusprimaat van HengHrye kardinaal VasBary zal met r bisschoppen den souvereiu begroeten Helt is van beteèkenis dat deze kardinaul na de aanneming djïr wet op het burgerlgk hnwelgk een veel verzoeneoder houding t anov r de regeering aanneemt daq de lagere geestel kbeid waarvan een deel allhans een zeer vgandigen toon bigft voeren O choon in de Ooiteiyke pro iooiSii van Proisen de cholera nog blgft heerschen heeftt keizer Wilhelm daarin geen aanleiding gevooden om de iegeroefeningen uit te rtall n die daar eerlang zulten gehouden worden Inmiddels heeft de gouverneur van Oost Pruisen eene circulaire uitgevaardigd waarbg den iLwonera verzocht wordt zich vaa het bgwonen der oefeningen te onthouden Met het oog op de cholera zullen in dit jaar geen toeschouwers worden toegelaten De regeerin hoopt aldtia het gevaar te voorkomen dat de epidemie zich verder zou uitbreiden De toestand van den graaf van Parijs wordt als hopeloos beschreven men veriraoht lederen dag het einde De laatste sacramenten der stervenden zgn den Igder toegediend o de Paus heeft hem den apoatolischen wgen gezonden j De graaf Igdt niet aan kanker maar uan fene verlamming der ingewanden zoodat hg geen voedsel kan gebruiken zelfs geen melk Het gavotg hiervan is een zoo volilagen uitpatking dat d zieke uren lang onbewaegtgk ligt en het hart bgna niet meer wsrkt De liider is geheet bg kennis on lich zgn toestandvolko nen bewast J De weinige familivI Mlen die aich nog ntn aan het zTêkbpd bevonden tgu de laatst dagen in nllergl naar Stowe House geraM Vrgdag kwamen da hertog van Aumala d hertogin van Cbartree en de graaf van En gi8t ren ia priniw c Waldemar van Denemarkeni eeu volle nicht van den grnaf van Parga op Stowe House aangekomen InUICHTINüBN WHLKK iKVA R tCKAOS 01 HINOBK KONNHM VKKOOBZAIlBN BURGEMEESTER en WETHOUDERS vai Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad Xo 95 Doen te weten Dat zg vergunning hebbeu verleend aan PJ Maree firma J J Verdries en zyne reohti verkrggendeu tot hel plaatsen van oene itoom machine ter uitbreiding dar smwlery aan da Dra pi erateeg GOUDA den 3 September 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZKNOOüHN De Becretaria BROUWER GROOTE SORTEERING NIEUWE FAAAMES voor Dames en Heeren L van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam dotkoori löï 1 SKPTBMBKR Vor kr 101 f 1087 n Vi Vi 74 v 10 84 84 V 108 88 88 i iV loiv 86 860 880 101 78 108 Ill 184 8S 10 V 108 I87V 8 l 88 30 104 100 198 188 104 47V 6 I 187 loov 881 4 71V IW i 117 io i 67V 6Vu 1007 i V 13S1 ♦ 86 BI 187 101 77 u 111 108 41 81 11 180 1 I 10 108 1087 lis lU V lOT 80 l I Kiutiuiin Cert Ned W 8 l dito dito dito 1 dito diu dito S i HoHO l Obl Ooudl IS91 8S 4 iTLLis InMlirii ing 1808 81 B OoBTBNR Obl tnpspior L898 t dito in ïilver IB48 6 PoaTna l üblig met twimt 8 dito dilo 8 RusUHn Obl Uo t ie Serie 6 dito Oeooni 1880 4 ditoliüBotbi 1889 4 ditobüHop l 8 0 4 dito in Roud le B 188S dllo dito dito 1884 8 9r Nji PerpeL uhuld 1881 4 TuKKRU Gepr Coor Uen 18B0 4 Oeo leoiiiag aerie li Geo leeoia Mrie O iuiii Aru Bll £ 0 r obl ISV8 6 Mexico Obl Bult Sob 1880 8 Vknkzuela Obl 4 onbep 1881 AHirrRBüAM Oblig ti D 1861 S i aoTTlBD H Sted leen 1888 8 i Hia N Afr Hicdil und A iidib Tab Hü Crtifioatco DHii Mutw b ppi dito Arob Hypotbeokb paodbr 4 Cult Mij der Vor t nl nd Gr Ilypotheekb paudbr 4 Fi derlandiohe baok and Ned Handelmaat ih dito N W Il P O Hyp b paodbr 5 Rott llypotbMkb paodbr 4 Utr Hjrpotbeekb dito 4 OosTlNK Oo t Hoof baiikaaod KusL HypotfaMkbaok paudb 4Vt Ahkeh Equit bypotD paudb 8 1Ö0 Haiw L G Pr Lteo oert 6 t EO Holl IJ Spoorw Mij aaod Mij tot Kipl St Spir aand Ned Ind Spoorwegm aand Nwl Zuid Anïk Spm aand 6 dito dilo dito 1881 dito 5 lTU lB Spaorwl 1887 88 A ltobl 8 68 2uld lUl Bpumu A ll obl 8 Polen Waraobau Weeoen a nd 4HuaL Gr Euh Spvr Mij aaod SMliielie dllo aand 1 1 Fiutoura dito auod 6 Itraof Oombr dito aaod 8 Knrak Cb Az0W 3p kap aaod 8 liOMvo Sewaat Bp Uij oblig 8Orel Vltebak ilito oblif iZaidWwt dtts aaad 8 dito dito oblig 4 iiV 78 1M AuEElKA Cent Pao Sp Mij obt fl ihio Il North W pr ü und dito dilo Win St Paur obl 7 Dearer It Rio ir Spm crt t llliaoisOeotral obl in good 4 Louiir k Na hville Jert v aand MoEieo H Bpv Mij lebyp o 6 Miaa KaDMa r 4 pet pref aand N York OnUrio k Weit aand dito Penni üblo oblig O Oragon Calif Ie byp in goufl 8 St Paul Minn It Manil obl 7 Uo Pao Iloofdliin oblig 6 dito dito Lino Col Ie fayp O 8 Q 1I IIA Can Soutb Cert aand Ven C Rallir fc Nar Ie b d o O Amiterd Ooinibu Mij aand Rott rd TramwegHMli aaod Nu Blad Anuterdam aand 8 Stad Holterdam aand 8 BlMlE Stad Antiirerponl8S7 i i Blad Bruwil 1886 8 iloNO Tbeii Rogullr OMollHb 4 OoaTBMR StoaUlraniog 1880 8 K C Ooal B Gr 188 t SMHJt Stad Madrid 8 1888 V Nsj B Uyp Spolil oert i