Goudsche Courant, woensdag 5 september 1894

No 6447 Woensdag 5 Seplember J804 33ste Jaargang mimm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De lJitg ive dezer Courant geschiedt dagelijks met ui 7 ondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels è 5 1 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTI £ JïdfMiow Heden dm eenten September 1800 Tier en nwentig ten renoeke T n WILLEM HXNDUIEB zonder lieroep wonende te 0 l da ten dexe domicilie kiezende ten kantore van den adrooaatptocareur Mr M M 8GBIM TA sn liOEFF te Gotuia die in deze voor den reqnirant in rechten zal occapeereg en ter Oriffie Tan de ArronditMmenta reolitbaak te Rotterdam Dit kracht ran een Tonnii door gemelde rechtbank den 28 Mei 18S4 bg Teretek gewezen Heb ik SIMON PIETEK VINK deorwaarder by de Arrondiasementa rechtbank te Rotterdam wonende aldaar aan den Uppertno 38 Toor de tweede maal Gedagraard ADBIAMD8 WSaKHOVEN matnma laatst gewposd hebbende te Qouda doch tbana zonderi bekende woonplaata in het Koninkryk bggtTolg mgn exploit doende door aanplakking Tan een afschrift dezes aan de TOorname deur der rergaderplaata Tan de Arrondissementa recbtbank te Rotterdam terwgl ik een tweede afschrift daarran heb OTergegeren aan den Ambtenaar Tan het Openbaar Ministerie bg gemelde KechtbMk qirekande aan hst Parket met den Edel Achtbaren Heer Mr B J H UODOEKUAN Sttbstitnut Officier Tan Ja tie die het oorsiironkelSke met secien h elt geteekend terwgl Toorts dit expkit zal worden geplaatet in de aNederlandsche Btaats C onrantc en ih de Nienwe Rotterdamsche Cdarants als djnde de daartoe bjj Toormeld Tonnis aangeijrezen nleowspapieren en worden éangeplakt aan het Bnis der meents Oouda aü laatste woonplaats Tan den gedaagde Om op Maandag den Tienden Daeimber 1800 TÏer en negentig des Toormiddacs ten tf ure te Terschijnen of iemand Tan zynentwege té doen Terachgnen ter terechtzitting van de Serate kamer Tan de Arrondiasementa rechtbank te Rotterdam zitting houdende in het Gerechtsgebouw aan bet Haagachereer aldaar t n einde alsdan namens den requirant als eischer te hooren condudeeren Aangezien de gedawde in het jaar 1800 twee en Teertig Tan Oou is Tertrokken n als matroos op zee gegaan zonder Tolmacht tot het waarnemen van zgne zaken gegeten of orde op het beheer daarTan geateld te hebben Aangesien er alaoo meer dan Tgf jaar zgn Terloo n na zgn Tertrek zonder dat er bericht IS ingekomen Tan zgn aanwezen of van zgn orerlgdan Aangezien er mitsdien tentten zgn om rerklaring Tan rwhIxTermoeden ran orerlgden ran den gedaagde te Tragen en de eischer belang heeft dat zulks door deze Rechtbank worde Terklaard omdat hg de naaste bloedTerwant en erfgenaam bg Tcrsterl is Mitsdien aan gemelde Rechtbank Tan zgu aanwezen te doen blaken den gedaagde terena aanzeg de dat indien noch hg noch iemand Tan zgnentwege op deze dagraarding mocht opkomen namens den eischer zal worden geconcludeerd dat hem daarran zal worden erleend acte en Terlof tot het doen Tan eene derde dagTaarding met reserve der kosten tot aan de einduitspraak De kosten dezes zgn in Debet get S P VINK Dentw Gezien door ons Ambtenaar ran het Openbaar Ministerie bg de ArrondissementsBecht bank te Rotterdam Heden dea 1 September 1894 get B J a MODDERMAN Qetegiatreerd te Rotterdam enz Voor eensluidend afschrift SCHIM TAH DU LOEFF Procureur TE EÏÏUH eeTraajd SOTEN OFBEraNnniS hnnrprgs circa 225 per jaar fr brieTen onder Mo 2U0 Bureau Tan dit Blad TE HUUK een Benedenhuis met WINKEL op een van de beate standen Tan de Markt te aanvaarden 1 NOVEMBER Adres onder No 2311 aan het Bureau Tau dit Blad Wordt GEVRAAGD een JONGJMKINSCfcl bekend met het BALLETJES maken zander bewüaen Tan soliditeit onnoodig nt t aan te melden BrieTen franco met inbegrip ran postzegel TOor antwoord onder No 2342 Bn n van dit Blad HEËRLA WD S gOM IMSI Een ontzettende ramp OvervalUng van Tjakra Wegara op LOMBOK Met Portet Generaal Majoor Vak dsd HAM en kaartje Lombok en omgeving Zie Ie Wereldkroniek Verkrggbaar bg de Boekverkoopera J nu BENTUM il Zn te Oouda i 10 Cent Omtrent de voorwaarden van adverteeren in dit door geheel Nederland verspreid wordend blad wende men zich tot de uitgeTeraNUGH k VJM DITMAE te RotUrdam Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der iSelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFUEWAIUl G Hollandache aitgare met 27 afb Pri B 2 euldeu Ieder die aan de verschrikkelgke gerolgen rati dece ODdeasd Igdi moet het lezen de oprechte ieenng die het geeft redt jaarlÖKB duÏKend van een zekeren dood Te Terkrggen by hetVerlags Magasin te Leipzig Neumarkt B4 franco tegen inzending van bet bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Aoltuid GRATIS bekomt elks leaer van dit blad bet niet aUoen voor lleksil maar ook Toorisnedes tooM belaairilks an astUis boA K VIIEM D M imi Ken aolaÜTe aena bila aart aan Blohtsr s Boekhandel te AVAMM Bottsrdam Influenza Hoest Borst en j Onfeilbaar Middel iMELIANTHE Superior Borst llonig Extrict Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Ëere Uiploma en Gouden Medaille 1893 World a Hygienic Exposiiion Cbieago Samengesteld uit de meeat heilzame beatanddeelen is aangenaam van smaak maagveraterkeud en zacht pnrgatief QeneeMt onmtódelUJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken mELI ANTBE is het beste middel der wereld H van Schalk Co Machinale Fabriek DE HONIQBL0ËM Sumatra atraat 267 Den Haag Verkrggbaar bg P H A WOLFF Drogist Markt Oouda Abonneert V ep HM S KATHOLIEKE TU1VEKSMAGAZIJ onder Redactie der beste Katb Letterkundigen Maandelgks veracbgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Boman Novellen jrutoritohe Verhalen PoiMU Mlerlei Baad eLi Loaogrief Rebtu en n voor maanden franco per pos 80 cant Goedlioopste maandsohrift van NederlaDd ÜOMKWP p gTOKVIS WATBRREÖS DiTOIVKE S BOSCH Nederlandsche Stoomboot lllaatschappij J De Stoomschepen BATA riBB kapt J 3AUER en HOLLAKD kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De StooniBchepeii loasen te Brewergquay de markt van Boter en Kaas te landen l t vooral op de Juuidto Jraa4Mr ECHT jOberiahnslein OIHtCTEUH om VierORIABROH OBtKUHMSWII Maafitchuppiij tot Jix tUrUatie der Victoria Bron f meaflffd te JtoHerrtfim Znidblaak S Verkrggbaar in t Hoofddepdt voor Gouda en Omstreken SLOTEMARER en Co per heele Flesch k 18 cents per haWe Fleach 13 cents Kraik ii 17 Kraik h 13 terwyl voor de ledige Flesscheo en Krniken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents der halve Flesch 2 centa Kraik 1 cent Kraik 1 cent Kraepelien en Holni s Quina LarocheQ u i lïScHE l8 de meest Kraclillge en Versterkende KiiNA WUIV aanbevolen door tal van binnen en boiteulandsche geneeaheeren Bekroond met EËttEN DIPLOMA en GOODEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons ï f 1 90 en f 1 Dep6t te Gouda bg den Heer A H TEEPS Apotheker voorlieen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao DcBlmatige door de nieuwste iiitvindingon op machinaal gobiod rerbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van ne en fijnste gromlstoffen Raraudeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade ec Oacao een Aanbevelenswaardig brikaat nauwkouiig beimtwoordoudo aan den inhoud dor reBp Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als HofleTerancler 44 £ ere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Ueeds 1874 schreef de Accadomie national de Paris NouB T01 iMoemons una nedaille d or première clasae en oonaldóratlon de Totr exoeUenta fabrication de Ohooplat bonbonB varies eto eto Stollwerck s hbirikaat ia verkrijgbaar bij H K Cunfiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland aalias Hattenklodt Amsterdam Kaiverslraat 103 Waarom word ik van mijn ze uwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot ia niet celdeo dnt geaeziag uinbr ngQDde middelen tDerallifr ontdekt worden die io de banden ven een bekweem geneesheer een goed tucees hebben Woi niet Priesniti de geleerde TOitigw Mf wKlerkuur metbode wiens woonpliHta een bedevaartsoord voor do Igdende msDscbhetd gewnrdea is den eenvoudige boor He ft niet een Zweedsoh m oor Tbura Brand Kenaamd een middel tegen vrou renciekten un de haud gedaan die het lauoet der chirurgen reeds minder noodukelgk heeft gemaakt en tbans gemeengoed van allo goueeibeeren begint te rorden Ook op het gübieè ter beperking van lauuwziekten begint er liohl te komen en ook bier ii een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste en nstuurlijkate manier resultaten oplevert welke wd in staat zgn de sedert jeren onveranderd aangewende geoeeskuodige hulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromiuin Yzer Arsenioum enz geheel ts verdringen Er zgn vete menscbun die aooh ziek nooh geeond zgn en toob klagen dat zg sioh ia liohaam en ziel alle behalve wel gefoelen het gariugite niet velen kunnen en zelb door een vlieg getergd werdela n 00 zich telvon en anderen tot last zgn zonder bet te willen Vele worden geplaagd of dooi rreeseijka ngst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomea gekweld Ban zgn er weder andere die te kampen hebben met boofdpgn congestie iwakhuid van geheugen oorsuizen en toevallen Eindelgk Igden de ergsten onder hea aaa verlamming vitusdans en ▼ allende ziekte Al ieie ongelukkigen die me op eiken leefl d onder elk geslacht en etken stand vindt zgn zenuwziek en min of meer de slaobtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer oatagorïon van tijdas behoort ea tngelioht wensoht te worden over de wat king eener nieuwe methode adreeeeere zich aan AMStortoil CLEBAN k Co lleUigeweg 4S Gnnda Badperadnik van A Bbixuuh fc Koon BINNENLAND GOüDA 4 September 1894 Aan het tweede toelatingsexamen voor het gymnusiam namen 5 jongelieden deel Toegelaten tot U £ van Deldeu tot Itl J J Bergsma Afgewezen 3 De door deu Raad van Reouwyk vastgestelde rdtfloiog over 1893 bedraagt aan ontvangateu f 16 812 07 aan iiitgaveo f 15 790 16 derhalve een batig slot van f 1021 90 De aan den Raad aangeboden begrooting dienstjaar 1895 bedraagt aau iïikom ten en uitgaven f 17 048 71 De hooidelgke omslag is vastgesteld tot een bedrag van f 4700 dit ia f 300 minder dan in het vorige jaar De kosten voor het onderwijs en de subsidie voor het btirgerlyk armbestuur zyo evenals het vorige jaar respectievelijk bopatitd op f6435 60 f 1150 terwgl de Bcbuldaflossing dit jaar van f 200 op f 600 is vastgesteld Het mond en klauwzeer breidt zich onder het rundvee te Berg Ambacht steeda meer uit Twee aangetaste koeien zgn reeds aan die ziekte overleden L O M B O K Onze correspondent te Batavia aaiat De kapitein van den geueraleo stuf Willemstyn en controleur Uefrinck zullen de Hassaks tegen de Buliërs aanvoeren Deze vermyden om lu het open veld op te treden De vorat van iowa heeft hulptroepen aangeboden Alle aanvulling van troepen materieel enz heeft Lombok bereikt De gezoüdheidetoestand is uitstekend N It Ct Men seint uit Den Haag Door den gouverneur generaal van Nederlandsch Indië zijn bVi telegram de namen opgegeven van 45 Europeesche militairen beneden den rang van ofiBcier dia by de jongste gebeurtenissen op Lombok gesneuveld zyn en van 22 die nog vermist worden Deze oamen zullen nadat de familiebetrekkingen van wege het departement van koloniën voorbereid zyn zoodra iLOgelyk openbaar ge maakt worden In het bedoelde telegram wordt verder door den Landvoogd gemeld FEVILLETO De laatste eener Familie Naar het Fratuch 11 ffZelfs naar Amerika Naar Californie naar bet einde van de wereld Zelfa als ik Frankrijk moet verlateu met de zekerheid er nooit terug te kunnen keerenP Als ik van naam verander Ja salfs als ik verplicht cal zijn om te werken ten t inde te kunnen leven en ik een hoogst armoedig hestaan te gemoet gaP Twyfel je daaraan Heh ik niet genoeg gedaan om je te overtuigen dat ik je hef heb P Ik geloof dat de liefde voorhij aat zooaU alles in deze wereld voorbijgaat en eenmaal zal je mij wellicht verwyten je medegealeept te hebbeu in mijn val vZwijg toch I Ën hoop er maar niet op dat je mij Euit kunnen verhinderen met je te gaan Ik ban gereed Al hetgeen er gebeurd is heb ik voorzien Het fortuin dat m i overbljjft heb ik omgezet in baar geld Honderd vyftig duizeiid gnlden zijn in Londen in veiliglieid Waar denk je aan boord te gaan F Te Sint Malo Van avond neem ik deu trein naar Dinan Het ia noodlg dat ik mij op de Fasantenhoeve vertoon voor het geval men inlichtingen inwint naar den weg dien ik genomen heb bij myn vartrek uit Sint Brieuc Maar ik blijf er sleohu éën dag Ovmnorgan ben ik weder te Sint Ualo Volgens vnn Praja gekomen hoofden zijn Sasaks in massa opgerukt tot Oostplijken oever Babak en is kapitein Lindgreen lu de Nederlandsche Staatscourant van 30 Augu itui als vermist opgegeven mot detachement in Tesloten beooosten Tjakra Negara Sasaks zouden trachten hem in veiligheid te brengen Bergkauons en marine besdhoten Mataram Verache troepen reeds te Ampenao aangekomen Gezondheidstoestand gunstig Met Hbl ontvangt het volgende telegram uit Butavia Adboel Kadiot Omrekat vriend van den radja van Lombok agent eener ËugelschCliineescbe Kongsee gevangen genomen Het Hbl ontving Zondag uit Batavia het volgend telegram De Haaaks hebben bericht gezonden datkapitein Liudgreen met zyn detachement omsingeld 18 door de Bnliërs in Dewnhouse teuoosten van Tjakra De Sassaks trachtten hemte ont etteu Djeluntik bevindt zich thans te Telok Uomba op de uoord weatku t van Lombok en zalvermoedelijk naar Bali woren verwyderd Ter toelichting diene Met bet Dewahouse waarvan hot telegranl spreekt wordt bedoeld een Uindoetempel Dewa = z god Zulk een tempel is gewoonlyk niet overd kt en bestaat uit een vierkante ommuurde ruimte Die moren zyn 50 ii 100 passen lang eu 3 voet hoog Door een tuaacheumuur is die ruimtü in twee deelen verdeeld waar binnen een pa iir groote boomen schaduw verspreiden lu nissen tegen de biuuenyyde der muren aangebracht worden de bloemen geplaatst die alsoÖers aan de Hindoegodheden worden aangeboden Uit zulk een tempel werd onze troep verjaagd tydens het gevecht voor Djagaraga gedurende de 2e Balische espeditie 40 der onzeu bleven als gesneuvelden daarin achter Met het oog op de gebeurtenissen op Lombok is bepaald dat ingelyfden bij de militie te land die onder de wapenen zynde tot de geoefenden van hun wapen ztjn overgegaan of zich met groot verlof bevindende by hun vertrek met onbepaald verlof gerekend werden tot de geoefenden te behooren by detacheering by het leger in Nederlandsch Iodie op den voet van het bepaalde by knuinklyk besluit van 29 Jflli 1873 boven de gewone gratificatie of premie aan die detacheering verbonden zullen genieten eene gratificatie ot premie ad honderd gulden dus in het geheel drie hon ie ziiU er mij vinden Ik zal er morgen ochtend zijn Weet we wat je doet Eenmaal vertrokken ia torugkeeren onmogelijk wJa mijn bealnit zal niet veranderen wat je ook zal zeggon of doen ffLuiater dan Ik ben er natuurlijk op gesteld mij zoo min mogeljjk te vertoonen Ik reken er vast op dat men in de eente dngen niets tegen mij zal oiideriieiDen Maar men moet ullea voorsian en ik wil mij niet blootstellen aan het govaar gearresteerd te worden Voor ik tu Sint Briouc kwam heb ik mijn maatregelen genomen Ik bad een voorgevoel dat het proces van De Ruiter niet zou nfloopen zooals ik moest uenschen en dat ik in de nood jak el ijk beid gebraaht kon worden om de zee ie pliiataen tusacben mij én de juatiüc Wat ik gov eesd heb 18 gebtiord Hst eenige wat mij rest is mij zoo rpoedig mogelijk te bergen andtTs zit ik binnen enkele dagen aoh er da tralies Beiden zwegen eeuigen tijd en daarop ging Rudolf voort sKijk I Ata ik bedenk Ut aU die ellendige deugniet niet plotseling was opgedoken de Euiter vrijgesproken zon njn niemand aan gedaobt zou beblien mjj te butchuldtgen word ik half krankzinnig van woede Ha t is goed da ii Sem in do gevangenisgeitopt hebben want als hij ontfr mijn bande kwam zou ik hem den nek omdraaien êii daarmede zou ik nog een etommiieit stapelen op alles wat wij reeda gedaan hebben Maar iaat ons thans nog eens spreken over het plan om onmiddellijk te vertrekken Ik kon te Sint Malo oen uud zaekapiteiu die een aardig sloomjaobt heeft dat h verhuurt aan liefhebbers voor xee derd gulden mits zy zich in don loop vuu de ingetreden maand September of in de volgende maand voor die detacheering hebben aangemeld Voor lederen miliciea die ter detacheering by het leger m Oost Indie wordt aangebracht alzoo ook voor den zoodanige die zich onderde wapenen bevindt wordt eeue aanbreugpremie van 10 toegekend De Stct van gisterenavond behelst de namtin van de op Lombok gesneuvelde en v rmiste Kuropeescho militairen beneden den rang vun ofEcier Zy zyn A Gesneuveld van het 6e bataljon infanterie A van der Aa adjudantonderofücier A B Sittrop fourier C G Pfiinder sergeant F W C Koch sergeant H W Biehart sergeant A Bertoen korporaal J Mol fnsoher L J Mmses hiselier O W J Voss iuselier J lloukema fuselier van bet 7e bataljon infanterie M A Reguier sergeant P J Heinsbroek sergeant II van Meurs sergeant H de Wilde korporaal 1 A Eugbert 4 fusolier C van Spaandonck fu eUer H Cornet fuselier W Brunen fuselier J Siccama fuselier B Hoiting fuselier L van Thiel fuselier ü Kniulhof fusülier J de Vylder fuselier J K C W Bruchhaua fuselier G J Heuter fuselier 11 K Sclieif fuselier van hot Ue bataljon infanterie A H W Becker sergeant A Schar sergeant P de Jong sergeant M J van ilor Kuay sergeant 11 Uotgans hoornidazer 1 van der VVoude fiiHelier M Groenondanl fuselier 1 G Alboeck fuselier L 1 B Avonds fneelier W ten Klei fuselier A den Held fuselier van de artillerie J C Heyaer sergeant veld artillerie J Aleven kanonnier W P Anemnet kanonnier J Booy kanonnier J R Nusscn kauounier van de genie i Ruitenbeek geniesoldaat B Vermist van het 7e bataljon infanterie W D IIobkam sergeant van het 9o bataljon iutanterie J H M van der Wyst sergeant majoor L I l van Lith ergeant 0 J Wenzler sergeant C M W Sablerolle fot ier C T Michels korporaal G A Freiitzel korporaal A van Hoogstraten fuselier F Kroll fuselier G van den Ham fuselier van de artillerie M H SaldöftJkaitonMer J Hetteraa sergeant W F BuctÜ n tanonnier J v d Broek kaoonnier W Feller kanonnier van de genie W F H Tinga sergeant locbtjea Ik beb bem meermalen goed gold laten verdienen door hem aan te bevelen aan I anjaohe vrienden Het is een flinke kerel on ik kan mij volkomen op hem verlaten Hij zul my brengen Waarheen ik wil naar ieiland bij voorbeeld Wy zouden ons te Cork kunnen laten afzettoo die haven wordt aangedaan door alle booten van Liverpool op New ork Aan elk punt van de kuit waar ik wil zal bij mg ontsohepeu Beter kunnen wy t niet wensohen antwoordde Marianne tevreden in de gedachte met baar minnaar te kunnen vertrekken wWelnu ik heb dien vertronwdoa man gewaar BOhuwd zyn jaoht gedurende drie dagen te mynor beschikking te houden van bedun af gen kend Dat is afgoaproken Uy wacht mij Het jacbt hooft de haven verlaten en ligt ongi veer op de hoi to van het eilaniijfl Bey De oiirenasr woont op don hoek van de Kanaalstilat en do baven Je kunt hem opïoeken eu uit mijn nnain zeggen alles tegbn overmorgen gereed te liuuden Het zou niet kwaad zyn als e mor j en dadelijk na aankomst aan boord ging omdat t gevaarlyk zou zyn als mon ous te zamon onlmoelte Ik logeer morgenavond in het hotel ffFranklin dai is vlak by de woning van myn ouden vriend Dadelyk na aankomst ga ik hem opzoeken om do noodige beacbikkingeo te troffwn Ala jy reeds aau boa bent kan hy my tegen drn ochtend ufM ep bA i f naar het jaebt brongen Twee uren la te idbw anj Frankrijk voor goed den rug toegrtéerd BBvalLje die regelingP Jat welnu dan imh t soo a eaproken Maar laat oqb thans ancbtjil r Rn elkander nemen Deze scheiding ti de laatst toant thans sgn wg voor leven en dood aan van den geneeskundigen dienRt ï 4L B B Loontjes hospitaalbediende K l QgtOi hfapi taaibediende H Lovertnk zieke ppawer van den irein J Roza sermnt der an lerie van het hoofdkwartier A G Robo sar geantschrijver W W van Zuilen cavalerist Van nog twee gesneuvelden wier namen niet duidelyk waren overgeseind is aan de Indische regeering opheldering gevraagd In den nacht van Zaterdag op Zondag ii ingebroken in een perceej in de Uiouwatraat te aGravenhage waarvan de bewoners in het buitenland vertoeven Onder meer is ontvreemd ocue aanzienlyke party zilveren voorwerpen De recherche heeft de twee verdachten onder wie een berucht inbreker weten op te sporen in te arresteoren By de huiszoeking werd bg liem al het zilver gevonden zoomede een paar t eitels De tweede verdachte is weder in vryliüid gesteld De rechorchear Panborst die gelijk bekend tydons de ongeregeldheden van Vrydagavond te Amsterdam eenige stagen op den rug en de borst ontvingen dientengevolge in bedeukelijken toestand naar huis werd gedragen i thans enigermate herstelleude van gebaar voor verliea van zijn loven is geen sprake Een 4 jftrig knaapje te Heerle Wouw N Ur Iieeft in drift zjjne gouveraante meteene spade iiijna doodgeslagen De toegebrachte verwonding aan het hoofd in zoo ernstig dat aan do etroflene de sacramenten der sterveuden werden toebedieud Volgenfc een te Amsterdam ontvangen bericht 18 de heer Daum hoofdredacteur van het Bataviaansch Nieuwsblad door het Hooggerechtshof van Ned Indtë vrygeaprokea van de beschuldiging van medeplichtigheid aan het publiceeren van een arkikel waarvan de sohryver zich niet bwl hekend gemaakt De raad van Justitie had den beer D ter zuke veroordeeld tot f 100 boete Het Hof sprak hem vry omdat het opzet niet was bewezen Een schipper dronk te Neerpelt s morgens een paar kopjes beamet knnaatwater een paar uren later gevoelde hij zich ongesteld en werd geneeskundige hnlp ingeroepen De dokter constateerde cholera waaraan de man den volgenden morgen overleed elkander verbonden Nteta kan ons meer toheidon Kindotyk zeide Marianne Je zult m dhit geheel toubohooren I Hel vaarwel waa kort Rudolf was in geen teeders Ktenming en de grond van t n vaderland brandde hem onder de voeten Zyn miouares hunkerde er alecbls naar te genieten van het zoo ontzeltend duur mekoohte goluk Zij vergaten beiden dat er soma nog een grooten afstand bestaat tussohen de lippen eu den rand van den beker Arthur Krzw waa iumiddela naar het hotel gegaan waar by KLIze in een toeafand van do hoogste opgewondenheid aaat of Het moedige muisje dat van den oertteu dag na de arrestatie vnn den boaohwachter voor bem gestreden bad overtuigd van zyn onschuld was thans geheol gebroken Zy had reeds gelioord wat er in de roobtszitting gebeurd was en daar zy het geheim var den kleinen Karel kende iwijfeldo zy niet langer aan de waarheid Rudolf van Trichtvoorde de man dien zy eenmaal iu baar roeiajesdroomon vereenzelvigd had met allee wat goed en edel is atond daar thans als een laaghartige moordenaai die na de oer eener vrouw bezoedeld te hebben den echtgenoot door sluipmoord gedood had Maar dat was niet haar bitterste grief Voel vreeBolykor waa haar de gedachte dat Marianne medeplichtig was aan de misdaad ea waarsobynlyk weldra de plants zou ineemeü thans duor den onsohuU digen bosohwaohter verUten In haar wanhoop Rohonk Arthur Erzoe haar eenige verademing Op hem ter minste kun sjj volkomen vertrouwen