Goudsche Courant, woensdag 5 september 1894

Madi Hangen samen een eigen schip uit te rusten Anne kreeg het op eens heel druk Zg stond voortdurend met haar rug naar de beide mannen to ekeerd om niet te laten bemerken dat zg bloosde Toeu Lars zweeg stond de oude Johan op Hg liep recht op Lars toei en zgn handen op de schouders van den jongen man leggende sprak hy Juist wat ik ge jacht had mijn jongen mgn beste jongen Jiiist wst ik gedacht had Neem haar zoo ge veel van haar houdt en God zegene u beiden Hierop keerde bg zich om Wat voert ge daar toch uit iu dien hoek meisje Kom eens hier en geef een braven man de hand en als het kan ook uw hart Anne kwam een paar stappen nader haar vader vatte haar bg de band en bracht haar bg Lars Hier is ze en de goede God schenke u beiden vrt i gde en geluk zeide bg terwgl de traneu hem in de oogen kwamen Ook Anne veegde met haar voorschoot de tranen weg terwgl Lars nog ateeds met hoar hand in de zgne baar toefluisterde Huil maar niet heve meid we zullen ssuftin heel gelukkig zgn Slot volgt BuiteDlaDdsch Overzicht 1 Den 19en September hebben de verkiezingen voor het Deenscbe Laudstbiug plaats De hel t 1 van de leden die door de kiezers gekozen 1 worden de 12 overigen worden door den konmg voor bun leveu benoemd moeien da i 1 aftreden De verkiezing is indirect de ged I legeerdeu die do ledeu van bet Lanostbiog 1 moeten kiezen zgn voor het meerondeel reed 1 gekozen naar dezen voorloopigeu uitslag e 1 oordeelen zullen er 17 conservatieven eu U I van de linkerzyde gekozen worden Vau de 1 lastBten zullen er waarschgnlyk ten minste 4 iala voorstanders van de in het voorjaar geslo 1 ten politieke schikking beschouwd kunne i I wordeu 1 De 28 vacante plaatsen in bet Landstniog 1 werden tot nu toe ingenomen door 19oou8e vatieven en 9 van de Imkerzgdo ouder laats 1 genoemden waren 8 voorstanders vaii de schik 1king en 1 tegenstander 1 Met groote belaugstelling zag meu in Beige I den uitalug tegemoet vun de algemeene ve I gaderÏDg die door de Conservatieve associa I tie gehouden werd Daar motst nl b t 1 verkiezingsprogram wordeu vastgesteld De I vergaderiojï stond zoo meende men voor e I keus of y de inzichten van den oud premi r I Beornaert zou volgen dan wel met bet pr I gram van deu leider Woeste den feilen tege stander der proportioneole vertegenwoordiging I medegasn I Er is echter eeu middenweg gekozen waa I door pen dreigende breuk ia voorkomen In het ontwerpprofijram stond als paragraaf h I verbetering van het tegenwoordige kiesst ls 1 I door de toepassing der evenredige vertege I woordigiog en nu is dit wel aangenomen I maar met de volgende toevoeging de verg I deriug bedoelt geenszins de caudidaton aan 1 het program te binden als ware dit een 1 mandat irapératif en verschil van meening 1 vooral iu quaestios waarover do Uoomscbenverdeeld zyu zal op zichzelf geenszins oorzaakvan nitslaiting kunnen zgn I Het September numnier der Nouvelle Revue bevat eene interessante stndie van de hand van 1 den heer Paul Hamelle over deu politieken I toestand van Engeland na de aftreding van jden heer Gladstone I Het Gladstonianisme zegt de schrgver heeft uitgediend Het is slechts een der byzonde e 1 vormen door het liberalisme in den loop dezer 1 eeuw aangenomen Maar hel Gladslonianisn e IS niet het liberalisme Vele zoogenoemde liberalen waren niets meer dan Gladstoniauen De aftreding van den grooten chef heeft de partg ontbonden deze laatste was een heterogene takkenbos waarvan bg de baud was en die bestond uit vier hoofdtakken de bom rulers c de öon coaiormisl en de oud lib I ralen en de nltra radicaleu welke alleu en ek voor zich een eigen doel nastreefden en de door hem onmiddellgk meenden te zullen bereiken Lord Rosebery die de door den heer Gladstone aang ane verbintenissen heeft overgenomen heeft niet diens persooulgk prestige geërfd en bezit niet die bgzondere gave welke den grand old man in staat stelde bet k binet te bebeerscheo en te zegevieren over de koppigheid der mannen van Wales over de achterdochtigheid der Ieren over hetfanatism t van de arbeidersparty Want de heer Gladstone was meer dan een chef hy was een vleescbgeworden raytbe Men krfn byua zeggen dat met hem een religie vurdwgnt Zal u t de puinhoopen daarvan een nieuwe eeredien t verrgzen een verjongde gemoderniseerde liberale cultus Het is mogelgk maar op d t oogenblik is de liberale idee zeer verduisterd en ondergaat zg de crisis van eeue vervorming De wanprde heerscbt zoowel bioren als buiten den tempel Onder den druk der gebeurt nissen worden één voor één de oude formules verbroken Mannen die In hetzelfde dogma samengingen ootwgken elkander andarendoen I Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdienst 1894 95 OOUDA SOTTEKDAM 7 80 KOTTE DAH8 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 41 6U 66 3 10 4 08 4 40 DEN HAAO GOUDA H ge6 487 107 439 18 4610 18 11 8818 15 1 88 8 16 1 46 3 43 4 16 4 49 6 17 7 8 06 S8 10 10 1 44 1 49 1 58 8 04 8 09 8 18 58 10 16 10 68 18 0318 46 8 80 8 45 3 16 4 13 4 43 6 80 5 47 7 41 8 36 10 10 10 36 ü T E O H T G OUD 6 83 7 60 9 9 68 11 84 11 08 18 50 8 66 8 10 3 68 4 43 6 36 6 09 8 5010 34 1110 51 9 19 8 419 38 11 07 Ulrraht Woerden 6 68 8 11 10 16 18 84 4 16 Uudewaler 7 07 8 19 10 84 18 41 4 14 Oonili 7 10 8 88 9 34 10 87 18 08 18 66 1 88 8 87 3 50 4 37 5 80 7 1 AHSTEKOA M G O U D A A tcrd m C 8 8 9 40 11 10 11 17 8 40 4 10 AKlUmluuWp 6 60 8 15 9 56 11 15 11 48 8 58 4 86 J0 8 04 10 44 18 16 IMi l it 8 N Overigens had de viering van den Koninginnedag in de beste orde plaats Zaterdagavond te ongeveer 9 uur brak een hevige braad uit achter de meestoof in de bergplaats van toer en pek behocrende bg de Bch epatimmerwerf van den heer G Smit te Oud Beierland Daar de bergplaats aan de werf grenst was het gevaar voor de daar liggende schepen groot De brandweer werkte met 4 spniteo en geliolpen door het personeel der werf werd de brand tot genoemde bergplaats beperkt De heer dr P C P Frowein it Helder heeft zieh naar auleiding vftn zgn weigering om den eed als raadslid af te leggen mei een adres gewend tot deu minister van Bionenlandeohe Zaken Adressant geeft daarin een verelog van de w zB waarop de roorzitter van den Raad weigerde hom de in art 39 der Gemeentewet bedoelde belofte af te nemen en beklaagt zich over willekenrige wetaoitlegging Hy gelooft dat de burgemeester daartoe gekomen is door de onverdraagzame nitl ging indertyd door den minister van Justitie aan de wet gegeven Gibterenmorgen is te a Hsge op aaowgziog der Delftache politie een persoon georresteerd in wien men met groote zekerheid der bedryver meent te erkennen van de veracbillenue inbraken welke in de laatste dagen aldaar hebben plaats gehad Behalve een gebroken bytel waarvan het ontbrekende stuk in een der vertrekken waar was ingebroken in beslag was genomen vond meu ook voorwerpen iu bet bezit van den gearresteerde waarvan hy de herkomst niet kon opgeven en welke hoogstwaarschguiyk door de bestolenen als bun eigendom zulten herkend worden Zyu naam is K en hg kwam reeds meermalen met de justitie in aanraking Verder verklaart dr Frowein geen lid te zyn van eeuig Kerkgenootschap eo overeeukomstig zgn ernstige overtuiging niet het godsdienstig formulier van den eed ts kannen nitspreken zonder te huichelen en aanstoot te geren aan aoderen Bedenen waarom adressant den minister me een beroep op de gewetensTryheid eerbiediglflk verzoekt den burgemeester vau Helder aan te sohrijven bem als zynde geen lid van eenig Kerkgenootschap in staat te stellen zyn betrekking als raadslid te aanvaarden na bet verder afleggen van een beloite en heq uiet te verplichten tDiscben het niet aaovaariien Tan een betrekking waaHoe het vertrouwen zgner medeburgers hem geroepen beeft en bet in het openbaar bnicbelen bg de aanvaarding van een openbare betrekking van vertrouwen Al heeft men in eenige dagen niets van deze gruweldaad geboord toch zit de justitie niet stil Nonr men uit Bussum meldt was bet parket Vrgdag en Zaterdag aldaar om nog maala een onderwek in te steUen by welke gelegenheid o a gebleken moet zyn dat men het keukenraam van buiten niet kan openen Zooals men weet moet de meid met het vermoorde kind op den avond van den moord ongeveer half negen van het perron van het station zyn gegaan Of de soldaat Eoelemao toeu in haar gezelschap was weet men niet xeker Maar in elk geval zon de justitio gaarne eenige oanwyzingwüllen hebben WaarMchyuiyk hebben eenige ingezetenen vnn Bussum dien avond na half negen de meid met het kind of de meid alleen of den militair gezien Op het Spiegel of in de Vlietlaan Die ingezetenen worden verzocht zich aan te melden by den burgemeester van Bussum of by de politie aldaar pe beide verdacbtea de meid en haar vryer blyven de schold op elkaar werpen Nader verneemt men dat nog wordt gezochtnaar een rooden zakdoek welken de militairmoet hvbben vergeten en waarmee by denfflond vtto het slachtoffer heeft dichtgestopt Met het oog op de lichte verwondiagec vanhet kind moeten in dien zakdoek bloedvlekkenliebtboar zgn Sen onderzoek van het privsatheeft tot geen resnltaat geleid Waarschyolijkheeft dus KoeUman den doek op weg noarNaarden weggeworpen Tel De Times c komt in een uitvoerig artikel op tegen het veldwinnende verlangen om het gebruik van petroleum steeds bezwaarlgker te maken Als men bedenkt dat jaarlijks omstreeks 130 000 000 gallons petroleum in het Ver Koninkrijk worden ingevoerd begrypt men welk belang hiermede gemoeid is Ëenigen tgd lang wordt door sommigen geyverd om de petroleum industrie ondernieuwe scherpere bepalingen te stellen De ïTimest noemt dit een bedenksel van ambtenaren die hunne emolumenten willen vermeerdereu Eenige jaren geleden zelfs werd een uitvoerig wetsontwerp uitgewerkt om petroleum te brengen onder de wet op ontplofbare stoffen en beperkingen werden gemaakt op het gebruik alsof het nitroglycerine of schietkatoen had gegolden Andere hervormers zooden tevreden zgn met een registratie van lamp teekeningen en verbod van het gebruik van breekbare of slecht gecoostroserde lampen Achter deze allen staan de yverigste voorvechters der bescherming t en petroleum de Schotsche petroleom distillateors wier eenmaal winstgevend beroep ernstig benadeeld wordt door de geweldige boeveelhedeu AmerJkaansche en liussische petroleum die thans worden aaugevuerdNiets zal volgens deze heeren een voldoeoden waarborg van veiligheid verschaffen aan het publiek dan eene verandering van het wettelyke ontvtammiugspuut Zoolang niet d ze standaard van 73 gr gebracht is op 100 of 105 gr het natuuriyk ontvlammingspuot van Schotsche petroleum woont zeggen zy het Britsche publiek op een vulkaan Sr ia nu een officieel bericht dat JagoU kowskj alias baron Sternbei uaby St Petern burg georresteerd is Nu hy in zijn eigeoland gepakt is zal hy waarsohynlyk niet uitgeleverd kunnen worden en slechts zyne oude schulden by de Uussisohe justitie hebben te vereffenen Een hoopje schreeuwers en leveumakers die rich socialisten durven noemen hebben Vrydog te Amsterdam nog een oogenblik wanorde gesticht Nadat zy eerst reeds misbaar gemaakt en hnn vryheidalied gezougeu hadden toen kolonel Lutz met zyn staf voorbygiug ter parade begonnen zy toen z de muziek vnn het eerste optrekkende corps hoorden weer te zingen en oulplooiden een stuk rood doek Oumiddeiyk werd het troepje door zes agenten met de sabel uiteengeslagen Ëeu der getroffenen ia in het Gasthuis opgenomeu Ook onderweg op de Stadshouderskade ontstond nog eene schermutseling toen eene TroQW de agenten uitschold Ër vielen toen eenige steenen Ieder betreurt dat een eenmaal bloeiende en voorspoedige handel door mededinging geknakt ifl maar men mag dit ongeluk uiet op bet publiek verhalen De Schotsche diatilla teurs wiUan niets anders dan dat de prgs eener levensbehoefte want in tienduizenden gezinnen wordt petroleum gebruikt zal verhoogd worden zonder dat de schatkist er eenig voordeel van trekt Indien men door het ontvlammingspnnt te verauderen den prgs van petroleum met een stuiver per gaU ion verhoogde zouden de Schotten een winat D aken van £ 60 000 maar aangezien het land 3 000 000 vateo baitenlandache petroleum gebruikt zouden de verbruikers een half millioen moeten opbrengen Kan men onbetwistbaar aantoonen dat strengere bepahugen op den peiroleumbaudel noodig zyn in bet belang vvn het publiek dan mag dit natuurlgk daarvoor wel iets over hebben Maar alle bewga ontbreekt Tegen het outvlammingspunt van 73 gr zgn thenretische en practiache argumenten Men beweert dat het onti lammingspuut van 73 gr noodzakelyk te laag moet wezen omdat 1 S6 7 8 7 8 7 7 51 8 3S 8 4 8 4 8 t oe Oinidi Uoordracht Kiauwnkorli OtpaUe Kotterdim lO tt 11 01 11 0 11 18 11 15 11 88 11 06 7 9 10 lottwiun 6 e 08 hiwUa 6 10 18 Mituwwhtk 6 1 8 81 Hoordraoht 6 18 8 8 Qoud 6 88 6 86 7 86 7 47 8 7 46 8 18 10 08 10 11 S7 11 06 11 18 49 GOUDA DEN HAAO Ooua 7 80 8 40 O 87 10 4 18 11 18 81 1 011 87 3 8 8 66 4 45 B S7 6 69 7 18 4 67 U 6 16 88 6 81 6 36 1 13 1 18 1 84 1 88 1 88 Za M 7 48 8 58 Bl Kr 7 47 Z Z tw 7 68 01 N dL l 8 08 Voorb 8 07 13 10 10 6 80 U 8S HiTO 8 18 9 18 9 3 10 07 11 87 19 41 18 61 1 48 1 67 8 66 4 86 6 86 6 66 6 41 7 48 10 1611 33 11 43 eor DA U TK ECHT Qold 6 38 10 7 66 8 0 8 81 lO l 10 66 18 48 8 88 9 613 18 4 47 6 83 5 67 7 46 8 88 10 14 10 88 Oud w 6 50 64 11 0 8 87 6 37 7 69 10 87 Woerd 6 5 7 03 8 11 11 17 8 46 8 11 6 04 6 46 6 3 8 07 8 66 10 86 Ulnohl 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 U 4C 1 80 8 08 8 88 8 60 5 1 6 81 58 8 88 9 11 10 68 11 10 O O B U A A MSTKRDAM Ooudi 6 40 8 ll 10 08 10 85 ll lli iMi 4 47l 6 88 7 46 10 14 Kmtinitm W T 69 9 10 10 66 11 1 1 8 40 t 4 6 36 9 41 11 18 Autanlui Oi 8 14 8 18 U IO lt 4 1 18 M6 6 10 9 87 1148 Sullnii de ttimperatanr in Engeland dikwgls zoo hoog en hooger is Maar daarbj wordt niet bedacht dat die temperatuur by petroleum wordt aangegeven in een toestel onder geheel andere omstandigheden dan in de open lucht Petroleum die aldus reeds hg 73 gr ontbrandt zoo in een open vat eerst by 100 gr in vlam vliegen Ëen ontploffing is volgens den schrgver mogelgk bg petroleum van elk ontbrandingspunt en de taak van den wetgever kau dus niet zyn het gebruik voor verlichting van ontvlambare patroleum te verbieden Men stelt den verkoop van krnit onder beperkende bepalingen maar niemand zal wüleo dat kruit zoo moeilgk ontplofbaar gemaakt zal worden dat men er mee ken omgaan alsof bet raapzaad was Hoe hoog ook het ontvlammingspnnt van petroleum mag zyn het is altijd mogelgk het nog hooger te maken Maar zware oliën met een hoog ontvlammingspuot geven in vele gevallen bij het branden een evenredig hoogere temperatuur zoodat indien de tamp zoo iugertcbt ifl dat een mengsel van de daardoor ontwikkelde damp en de lucht ie aanraking met de vlam kan komen juiit even gemakkelgk eene ontplofiing kan plaats hebben als bg olie van een lager ontvlammingspunt Ëokele van de ergste ongelukken zgn voorgekomen met petroleum van een veel hooger ontvlammingspunt dan zelfs de Schotsche parafBnefabrikanten voorstaan Lord Romilly verloor zgn leven door bet omvallen van een lamp waarin een dure sterk geraffineerde petroleum brandde vau een veel hooger ontvlammingspunt dan 100 gr Ëen Ëngelsch oeteningsschip brandde af door het omvallen van een lamp met petroleum van 144 gr kort geleden ontstond brand door het springen van een lamp met olie van 112 gr De zaak is volstrekt niet zoo eenvoudig als men denkt Evenmin als men de ontploffingen aan het gebruik van petroleum aan een laag ootvlaramiogspunt kau wgten kunnen zg altgd aan het gebruik van slecht geconstrueerde lampen worden toegeschreveu Sommigen gebruiken een gebrekkig geconstrueerde lamp jarenlang zonder ongeval van twee schgnbaar geheel gelgke lampen zal éen springen en de ander niet Misschien zou een buitengewoon onderzoek het een ot andere kleine verschil m inrichting of behandeling aan het licht brengen Petroleumlamp is ontvlambaar in lucht maar niet zonder lucht en kan niet ontploffen tenzg met een zekere boeveelheid lucbt vermengd Daarom is het binnendringen van Incht in het reservoir een even belangrgke factor als het ontstaan van dampen Kleinigheden kunnen hierbg van de meeste beteekenïs zyn en bet is te mqeiiyker deze op te sporeu als de lamp vernield ia Duidelgk is echter dat eene ontploffing in een lamp geen kwaad kan doen indien het reservoir maar sterk genoeg wordt gemaakt Daarom behooren de reservoirs nooit van glas altgd van metaal van voldoend weerstandsvermogen gemaakt te worden Ook moet de brander zoo zyn dat indien de lamp omvalt geen olie daaruit kan vloeien Die voorzorgen kunnen zonder Ifosten geuomen worden bg alle petroleumlampen en waren zg algemeen dan zou het heel wat moeite kosten een lamp te doen springen Het knoeien met het ontvlammingspunt noemt de schrgver niets dan kwakzalverg Een der bloedverwanten van de slachtoffers geeft in b6t N v d D c de volj ende verbeterde voorstelling van de gasontploffing te Amsterdam Mevrouw Brunet de Rochebrune had omstreeks 2 nr in den nacht baar jongde kind geholpen toen zg op eens een le nen knal boorde gevolgd door een hevig ruiscben als van water dat uit de leiding met hevigheid aankomt Onmiddellgk riep zg baar echtgenoot met de woorden Sta dadelgk op de watorleiding ia gesprongen Deze begaf zich zonder hebt naar het sousterrain terwgl mevrouw de Uochebruae hem toeriep Neen wacht even Aan evaogeo 1 Mei M 1 84 6 i4 6 6S 6 03 6 10 17 8 1S 58 1 06 l U 1 1 1 88 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 4 1 44 O O U D A 11 60 18 80 4 10 1 45 1 65 8 08 8 0 18 08 Voorb 6 64 N d L d6 6 Z Z gir6 08 Bl Kr 6 14 Ze M 19 Onud 6 807 6 10 80 10 86 10 41 8 15 ik kom met licht en hippen om het lek h stuiten Nauwelijks kwam hut licht of de vreeselgke ontploffing had plaata Men ziet hieruit dat kapitein de Rochebrnne geen onvoorzichtigheid heeft b itiD en óók niet egne vroon want als men midden iu den nacht een lek in de waterleiding onderstelt kan men er zonder schroom met licht heengaanl hoewel de heer dea huizei zonder licht naar beneden ging De Nederlandsche Juristen vereen iging heeft den tweeden dag van haar jaarvergadering besteed aan de behandeling van het vraagstuk der bedelarij en landlooperg en ta dier zake de volgende cooclusiën genomen De bepalingen van ons Wetboek vanStrafrecht tegen bedelary en landloopery voldoen niet € met op één na algemeenestemmen Ër bestaat voldoende grond om landloopery als zelfstandig strafbaar feit te behouden met 40 tegen 36 stemmen Ër bestaat onderscheid gemaakt te wor den tusscben het enkele bedelen in het openbaar bedeten als gewoonte en kostwinningeubedelen met bedriegelgke middelen of onderomfttandigbeden geschikt om een weigeringaf te schrikken met groote meerderheid vanstemmen Het enkele bedelen in het openbaarmoet niet straffeloos zgn met groote meerderheid van stemmen Voor het bedelen als gewoonte ofkostwinniog behoort de strafbaarheid beperkt teworden tot gezonde bedelaars en tot bedelaarsbuiten noodzaak De opzending naar een Rgkswerkinrichting moet geen bijkomende straf blgveu maar een hoofdstraf worden met algemeenestemmen VIÏ Voor deze straf moet geen hooger minimum maar wel een hooger maximum gesteld worden Onder voorzitterschap van prof mr L de Hartog hield de Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland iu bet lokaal Diligeutiuc te Amsterdam hare jaarl alg vergadering De beer De Hartog heette de leden welkom en sprak daarna een inleidend woord waarbg hg er zgn spyt over uitdrukte dat de toestand der My al vele jaren atatiouiiair biyff vooral wyi die toestand niet scbitternnd ia De deelneming laat te wenscheu over De maatachappg telt slechts 8 afdeelingen en by bet einde van het vorige jaarverslag slechts 286 tedeu Dit is een bedroevend verschyusel In verschillende provinciën Friealaud Drente Overgsel N Bra bant Zeeland en Gelderland bestaat geene enkele afdeehng en in andere provinciën zyn groote gemeeuteó b v Rotterdam waar geen afdeehng ia gevestigd De contributie ia 6 gulden per jiiar men zon dus grootere deelneming mogen verwachten in aanmerking genomen dat in ons land pi m 100 dnizend Israëlieten wonen en dus minstens 14000 Joödsche gezinshcofden De heer De Hartog besprak daarna eenige middelen om den bloei der maatschappg te bei orderen Als eerste punt van behandeling stond op de agenda vermeld Verslag omtrent de lotgevallen der Maatscbappg Aan dit verslag uitgebracht door den algemeenen secretaris den beer L M van Ameringeu ontleenen wg het volgende Het verloopeu jaar geeft enkele lichtpunten de vruchten vnn het Jiicobaou fonds beginnen te rgpen het streven kennis en hel aanleeren van ambachten te bevorderen vestigt meer de aandacht op de Maatscbappg ook is bet ledental van sommige afdeelingen toegenomen Voor subsidtÜn werd aan de aj beling Groningen verstrekt f 850 aau Amersfoort f 136 aan Utrecht f 385 Veendam f 190 sGra venhage f 826 62è Dordrecht f 100 Winschoten f 316 Voor eenige studenten te Amsterdam werd f 2000 uitgegeven voor een student te Leiden TUd van Greenwich 11 10 7 10 40 9 47 4 10 01 10 10 11 80 11 10 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 30 10 08 7 0 7 11 7 10 7 16 7 31 1 10 5 09 4 10 7 88 9 46 tM 7 0 10 00 t i Ml 11 00 4 46 4 66 5 08 6 0 5 15 f 290 en voor de ttndie van de kinderen van een inwoner der provincie Drentel 100 samen f 5193 624 terwyi uit het Jacobson fondsvoor die toelagen werd gekweten de som van f 5131 De middelen van het schoolfonds onder beheer van het Hoofdbestonr wpzen aan in ontvangst f 5213 54i tegen f 5517 56 in 1892 Het getal der leden en donateurs is toegenomen Het ledental bedraagt nu 282 behalve die van Dordrecht het getal donateurs 302 dat der dooatrices 2 De commissie belast met het onderzoek der rekening van het beheer der Maatscb en van het schoolfonds over het afgeloopen jaar bracht rapport uit en adviseerde die rekeningen goed te keuren Aldus geschiedde De heeren prof L de Haitog mr J L de Leao Laguna n M Simona werden als leden van het hoofdbestuur herkozen In behandeling kwam nu de vra der afdeoling Groningen naar de mogelgkheid om de opleiding tot ambachten onder jongelingen vau en Israëlietiscben godsdienst te bevorderen De heer Van Roalte van s Hage stelde voor dit feit aan te houden tot bet volgende jaar Het hoofdbestuur kon dau een nader onderzoek instellen Na een vry uitvoerig debat werd hiertoe besloten Als plaats voor de volgende algemeene vergadering wepd Utrecht aangewezen Na rondvraag werd de vergadering gefloten Te Fargs zgn onlangs personen ziek geworden na bet eten van kreeft Dientengevolge is de verkoop vau kreeften en krabben dezeu zomer tot de beHt van vroegere jaren gedaald Volgens de Figaro zou echter gn gebleken dat de schuld ligt niet aan de kreeften maar aan het koken in niet behoorlijk gereinigde pannen Fraaie reclame Sedert eenigen tgd zoo schrgit men aau De Locomotief ziet men op publieke plaatsen als kofiBehuizen spoor en tramstations etc etc reclame platen der firma Blankenheirc en Nolet waarop een paar soldaten zyn afgebeeld zittende op jenever kisten met een vierkante Üeach lo de hand en een paar Javaansche meisjes in bon gezelschap Het prestige van bet Indische leger wordt daardoor voorzeker niet verhoogd en het ware te weoscheo dat industrieelen op andere wyze hunne reclames opstelden In deze maand zullen twee eclipsen plaats hebbeu en wel op 15 dezer een maaneclips die van des morgens 2 uur tot balfzes zal zichtbaar zyu De schaduw zal slechts een vgfde der maauschgf bedekken en dus betrekkelgk Hauw zichtbaar zyn De tweede verduistering is eene totale zoneclips welke zal gezien kunnen worden iu het zuiden van Azië Afrika on Australië Kalmte en Storm Ëen vertelling uit het Noorsch Zg woonden op een eenzaam eiland aan de Noorsche kust Daar zg beiden op dit eiland geboren waren hadden zg elkander reeds van kindsbeen sf gekend De huisjes waar zg woonden lagen eenige mylen van elkander gescheiden door drassig moerasland en bergen dicht begroeid met heideplanten en jeneverstruiken maar als zg boven op het rif stonden waardoor de huisjes beschut werden konden zy als het donker was het licht zien achgneu in elkanders woning Ongeveer halverwege stond midden op het moerasland een rotsachtige heuvel met meorbeziestruikeu begroeid Daar kwamen zg des zomers dikwyls bg elkaar om bessen te plukken Daar bekende hy haar ook voor t eerst zyn liefde zeggen deed hy eigenlgk niets maar bg sloeg zyn arm om baar been en gaf haar een kus zy beschroomd als zg was liep toen weg deu heuvel af gevolgd door haar minnaar en toen deze haar byna had ingehaald deed zg op eens een sprong en stond in het moerasland Daar sprong zg van de eeuegrasstrook op de andere al verder en verder De grond drilde onder haar voeren Iu 8 hemels naam ga toch niet verder riep hg angstig Op een breed stok grasland stond zij stil keerde zich om en lachte Dan moet ge my niet krygen nep zg nederhorkende Dat zal ik niet heusch niet Andera ga ik nog verder Ik zal het wezenlgk niet doen Anne maor kom dan terug en wees niet zoo dwaas Loop dan door dan zal ik u volgen Hy keerde zich om en liep langzaam door ia de hoop dat zg hem in zoo halen en hg haar dan desnooda zou kunnen helpen Wat een flanwe jongen zyt ge toch riep zg hem toe dat ge mg niet eens achterna durft loopeo Hy zag om Durf ik o niet achterna loopen riep hg een kleur krygeude Ziet ge daar die hreede strook met dat gele mos aan den kant van het moeras Darf gg daar loopen Neen en gjj ook niet Xjoti Ik niet En tegelijk zette hg het op een I loopen I Lars riep zg 1 Hg liep door I Wees toch wgzer en kom terug 1 Maar by liep al harder eu harder sprong 1 van de eeue graszode op de andere zoodat 1 de modder omhoog sprong Lieve God wat had 1 ZIJ gedaan Hg liep nog altgd door maar niet I zoo hard meer als in het begin Werd hg moede of was hg bang Zg hoopte het laatste I Op eens hoorde zg een plons Hg verdween 1 een oogenblik zyn roode gebreide mots dree 1 op het water Daar kwam hij weder te voor schgn zg zag hem naar een breede strook 1 land zwemmen Hg werkte zich tegen den kant I op maar viel terug Hg beproefde het nog eens en daar stond hg nu druipende van 1 bet nat I Nu als ge zoo kurat zal er wat voor o j opzitten zeide zg toen hg weer by haar ge t komen wa I Maar hg glimlachte slechts en riep op tri 1 omfeerende toon I Nu durfde ik uu of niet meieje Ja maar ge lult er thuis ook van luatea 1 Nu goeden dag zeide zg hem de hand toe 1 stekende Goeden dag antwoordde by terwyl h slechts even haar vingera aanraakte Hg keerde zich om en ging over de bergen heen na r huis Sedert dien dag gevoelden zg ieder voor zich dat ZIJ elka ider toebehoorden Drie jaar later stierf zyn moed Ëenigen tgd na de de begrafenis toen Anne uit de schuur een arm vol tur had gebaald zag xg dicht bg het moeras in de sneeuw een donkere gestalte doch nog te ver af om te kunnen zien wie of wat het was Zg haastte zich in huis te komen wierp de turf neder en ging toen weder aan de deur staan Hy was al wat zg zeide Bi de begrafenis had zij hem net laatst gezien Hg had haar toen de baud gedrukt en gevraagd hoe bet thuis giug Zg had een kort en onsamenhangend antwoord gegeven Er komt iemand over de bergen hierheen zeide zij toen zg weder bitinenkwam Ëen oud man die bezig was een vischtuïg te herstelleu keek haar met een vriendelgke uitdrukking in zyn kleine grya blauwe oogen aan Hg legdo zgn werk ter zgde en liep langzaam naar bet eenige raam vou het huisje Zeidet gg daar uiet dat er iemand hierheen j komt Ik zie ni maud Zg kwam ook bg het raam om naar buiten te zien Dan zal hy nu zeker achter de bergen zyc zeide zg Oe oude man stopte een kleine steenen pijp etak die aan ging weer zitten en was spoedig geheel in zgn werk verdiept Eenige OQgenblikken later stampte iemand vóór de deur de sneeuw van zgne schoenen en klopte ann Anna deed open en Lars trad binnen Hij bleef bg de deur slaan nam zgn zuidwester ai en vroeg boe de huisgenooien bet maakten 1 h oude man was opgestaan om bem de baud te geven Welkom hier Lars zeide hg op vnendeIgken toon en vervolgde daarop leta zachter Gg hebt in den laatsten tgd veel verdriet gehad jongen Lars slaakte eeu diepen zucht Uw oude vader zal het nu wel eenzaam hebben ging de oude man voort Ja antwoordde Lars zuchtend het ia een treurig eu ongelukkig leveu zonder vrouw in buis Anne die bg bet raam tegeu den muur stond had tot nog toe geen woord gesproken Lars zag schuin naar haar terwgl hy zeide We hebben een stormachtigen winter acÈt T den rug én bovendien is de visscherg slecht geweest De oude Johan Anne s vader schudde het hoofd en recht voor zich uitziende als was hg in gedachten verzonken zeide hy Ik herinner het me nog goed toen uw vader eu ik eens aan den Noord waren Beter vangst I hebben we van ons leven niet gehad en de I markt was toen boog ook lieve hemel we I brachten dat jaar zoo u aardigen stoiver thuis maar dat is laat eens zien nu al dertig I jaar geleden I Zoo nam het gesprek langzamerhand een I vrooiyker wending en weldra vertelde Lars I blgkbaar tot genoegeb van den ouden Johan I allerlei aardigheden en anecdotes die hg den I afgeloopen winter op bet schip gehoord had I Ook Anne scheen in opgeruimder stemming I te komen zij lachte althans hartelgk mee I maar toch was er iets dat haar scheen te I drukken Zon by nu gekomen zijn om haar I te vragen Zg hoopte het en zg hoopte I het niet Het werd at donker toen Lars weg I giög He ï op öt ti ist was het hoogewoord I er hortende en atootende uitgekomen Na een I ellenlange inleiding over het nut der vrouwen I was by eindelgk tot de zaak zelve gekooïen I Dat hy zoo gaarne Anne tot vrouw zou I hebben er bgvoegende dat al zou hy nu I dadelijk nog niet kannen trouwen hg toch I wel dacht spoedig een vrouw te zullen kunnen I onderhouden daar hg Toornemens wat met pogingen tot eene toenadering die men vroeger ergerlgk zou hebben genoemd overal heenoht anarchie behalve bg de conaervaÜeten dio alleen goed weten Wat zy willen vooral wat zy niet willen die zich laten vinden om de buitenlandsohe politiek van het ksbinet te steunen maar zyne binnenlaodache staatkunde zoo beslist mogeiyk bestrgden Elders aarzelt ieder n de non conformist die de opheffing der staatskerk reeds met de hand meende te grypeü maar bet bedrieglgk spiegelbeeld voortdurend ziet wgken de Ier die vreest dat h een verdacht kabinet omverwerpende een vgaedig kabinet zal zien Optreden de oud liberoal gewend aan de economische tradition van den heer Gladstone en wieo de schrik om het hart slaat o er de stoutmoedigheden der joogere financieele school de unionist eiudelgk die zoo noodig al zgn voorkeur wil opofferen zyn naam zyn oorsprong zgn traditiëo zyn gewoonten alles omdat bg Home Rule verafschuwt Ue heer Chamberlain die bet ministerie eene zekere gewapende onzydigheid aanbiedt wil het tgd geven en belooft bet slechts mar ngoa daden te zullen beoordeelen maar tevens geeft hy duidelgk te kennen hoezeer hg den erfgenaam van deu heer Gladstone wantrouwt den man wien onder meer ongewBUHchto zakt n de hoogst noodlottige erfenis te beurt viel eener alliantie met de lerscbe kwalgkgezinden En deze verwarring in het parlement iss echts een beeld om verkleinde schaal van dealgemeene verwarriög welke langen tyd achterde groote ÖRuur van den beer Gladstone isverborgen gebleven De verdwgning van dienstaatsman heeft het kwaad als het ware ontslniord Zyu latLtste philippica tegen het buiider Lords heeft dat kwaad verergerd wellicht om later des te meer goed te doen Zgheeft niet slecht het Hoogerhois doen wankelen maar den bodem waarop alle coustitutioneeleinstelliugen van het land gevestigd zgn De Fransche schrgver komt tot het besluit dat geen Ëngelsch staatsman zich meer zal kunnen onttrekken aan de oplossing der groote vraagstukken welke door den heer Gladstone of althans tydens zyu bestuur aan de orde zyn gesteld De idee is alles de perioop uiets hoogstens bet gelukkig ot oogiilukkig geschikt of ongeschikt werktuig dier idee Me of zouder die persoon vroeger of later baant de machtige energie dpr idee zich een weg on vervolgt zg hare evolutie in de wereld Of de Japanners werkelyk door 20 000 man landingstroepen den Chineezeo den terugtocht uit Korea naar China hebben afgesneden blgkt I niet nader en evenmin of er bg l ort Arthur eu zeegevecht heeft plaats gehad Wal vaioeerat de Times dat 14 Japansche schepen met 4000 koppen daar het bombardement begonnen zgn en de Cbineesche vloot in lost beeft dit Jspsnsche eskader aan te tasten msar alles berust op geruchten De Chineezan zelveu maken er zirb met byzondsr O igerust over eu vreezen alleen dnt de Japanners in of nabg de atroat van Petsjili d i op de hoogte van Port Arthur en Wei hai wei zullen bigben kruisen om den toevoer van rgst uit het zuiden naar de hoofdstad af te snijden en ook dat zij zich v n het eiland Koriuosa zullen meester maken In feeo interview van den Duitschen reiziger Ehlers by den onderkoning Li Hoeng Tsjang zei deze dat de Chlueezen bgna allen gelooveo aan Boedha nfucius of Mohammed en dus geen Christenzendelingen wenichen die hun overoude offeranden komen veroordeeleu eu den eeredienst der voorvaderen in minachting willeu brenKen niettemin zullen zg als alle overiga vreemdelibgen beschermd warden eu zyu zg vooral wegens hun menrdere bekwaamheid in de geneeskunde zelfs welkom Als de missies en zendingsgenootschappen maar dokters zonden zei de Onderkoning zullen deze steeds hoogst welkom zgn De handel op de Ver Staten heeft een spurt genomen sinds het nieuwe tarief in werking trad De uitwerking is sterker dan iemand had durven hopen In de afgeloopen week was er zulk een toevloed van kooplieden uit alle oorden van bet land in New York dat elk hotel vol was tot den nok Het is bgna onmogelgk logies te vinden Men voorspelt reeds een groote vermeerdering van welvaart in de eerstvolgende maanden De douanebeambten zyn overstelpt met werk daar groote hoeveelheden goedereu pit het buitenland in entrepot werden gehouden tot het tariefwetsontwerp zou zyn aangenomen Optimisten gelooveu dat het getg nu voorgoed zal veranderen maar het is niet zeker of de sterke vermeerdering van het verkeer lang zal duren leder heeft ia afwachting van de te wachten prgsvermiudering zooltfbg mogelgk gewacht zyu voorraden van goederen voor welke de rechten verlaagd zouden worden aan te vullen Indien ook wat waaricEyuI Igk is de afnemers in t klein hunne inkoopen hebbeo nïtgesteld zal de herleving zeker vrg tang aanhouden I D BUBGËMËESTSK van Gonda breng de ter kenuii tm de beUnghebbesdaot