Goudsche Courant, donderdag 6 september 1894

33ste Jaargang Donderdag 6 Sep einbei J894 iNo 6448 ftOlDME COlRifT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken é ADVERTENTIÈN worden geplaatst vaii 1 5 regels è TO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midi De üitgi ve dezer Courant geschiedt dagelijks met ui 7 ondering van Zon en Feestdag en De prijs er dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlyke Nommers VIJF CENTEN Ta Gonda by A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apothelter Marltt Brma Wed P J MELKERT OosthaTen B U Gouda tfi Of J PDIKS OUDE m 8CHIEDAMMEK d t door den Ham Directaar der Directe B iMtingen ens te Rotterdam op den 31 Augaatos jl executoir ia Terklaard r hot Kohier der Peraooeele Beliuting dienat 1894 5 No 5 Dat Toormeïd Kohier ter iavorderiog ia f eateld in bandeo ran deo Heer OutvaDger dat ieder die daarop vourkomt verplicht ia z nen aaaalag op den by de vet bepaaldeo voet te voldoen en dat heden iogsat de termijn van Drie Maanden binnen w elken de reclamea bebooren te worden ingediend Gouda 3 September 1894 Ue Borgemfeater voornoemd VAN BEItCiEN I IZENDOOKN t Burnerlijks Stand ÖKBOKEN Sept Pelil ondera II van Kempen en C P de Beun Aloiauder Antonina ondera H W Padberg en M H C Verbeeck OVERLEDEN 2 Sept M J Wieiier 19 d G I jlffa of Roeloia 52 j Uaartreoht OVERLEDEN A Verborg 2 j VllBt GEBOREN Baatiaan dudera L Kloot en D van Eijk GROOTE SORTEERjING HIEÜWE AmiüIES voor Damen en Heeren A van OS At E 73 73 Beurs van Amslerdam 8 SUPTKMBKR Vor krs Wl loiv 10 77 7 i 8 74 CS 108 64 Vs ♦ tS n 108V 88 I IIIIV 8 V 646 681 101 78 insV 811 1841 83 101 101 187 9 81 80 104 lOO s 198 18SÏ 104 47 88 188 s 100 61 71 104 lOSV 108 Vis 98 101 l V S s H l ♦ 66 88 88 16 101 78Vls 111 103 41 8i 11 190 171 108 109 108 108 116 n SB 1 iiV slotkOLT 93 lOJ V 79 8 l 97 104 47 61 HanaaLiü Ci n Ned W 8 V dito dito diui 9 dito dito dito S Hoiiaia Obl Ooudl ISai SS 4 ttAua Invobrgvinit IBSJI SI üoiraMa Ubl iu papior 186S 5 ditii in iilvgr 1868 t Pearooai Obtig met tiokot 8 dito dito 3 Bnauxo Uhl Ooit Sa Sane 6 Uu Oaooni 1110 dito liij Hollo 1889 4 dltobü llopel88U U0 4 dito iu iroud leen 1888 0 dito dito dito 1884 B Bru Parpet lobiild 1881 4 Tuauuj Qepr OoDv laeit 1890 4 lee loeiiin vurie L lefl luHuiu Hne C ÜuiuAra llll Itre v obl 18 5 Maxico OW Buit Soil 181IU O ViHailiaLi Ubl 4 oulwp 1881 AHariauiH Ubliiiatiw 1801 8 i KoTTatUAM Stoii Imin 1880 3 i Nau N Afr lUr deliV Raii Avandab Tab Mg Certitioiitvii DenMaattcliappi ditu Amh HypotbtHikli paiidbr 4 Oalt Mij di r Vorvtmil aniul a Qr Hypolbeekb pnbdbr 4 Kaderlandaoha bank aaiid Nad HaudelniHHUcU dito N W k Pao Hyp b paiidbr 6 Bolt Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbuekb dito 4 OoaTCNa Uoil Honf bankaand Bdbl Hypotbeekbank paadb 4Vi Amiuu Kouit hjpotb pandb 6 likiw L O Pr Liea eert 6 NlD Holl l l Spoorw Mü aand Mij totEipl V at 3p aaml Kad Ind Hpoorwogni aand Had Zuid Afrik Spm aand O dito dilo dito 1891 dito 5 lTaLn Bpoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid lul SHwmij A 11 obl 8 PoLBN Warschau Weaneo aan4 4 auBI 3r Bun 8p Mij aand 8 Baltiaeha dito aand 7 108 98 Futowa dito aand 8 Xwana Uombr dito aand Karak Cb Aaow Sp kap aaud 8 Loaoiro Bewast 8p Ui oblifi Orel Vitebsk dito obUg 8 Ï dWesl dito aand 8 dilo dilo oblig 4 I 18 66 16 All anti Cent Pac Sp Mi übl 6 Ohio k Nortb W pr C v aand ditoditoWin Bt Veler obl 7 Denver fc Rio Ur Spm aart v a Illinois Ceatral obl in goud 4 liOuisv k NaiihvllloCflrt v aand Maxieo N Spvr Mij lehyp o 6 Kiaa Kansas v 4 pel pref aand N Tork OnUrio k Wnst aand dito Penus Obio oblig 8 Oracaa GaUf la byp in goud G 81 Paul Mina k Manit obl 7 Uu Pao Hoofdliiu oblig II dito dito Line Col Ie byp O 6 OaMana Can Boulh tWt v aand Tn O Ball fc Nav Ie h d e O Amaterd Omnibus My aand Boltaid Tramweg Maats aaud Nu Stad Amsterdi aand 8 Stad Uoltenlam aaud S BusiB Stad Anti erpiinl887 8 i Stad Britsaei 1886 i i HoHB Tbeiat Kegullr Ousullsch 4 OoaruiR StaaUteoning 1860 8 40 K K Üost P Or I880S Bruin Blad Madrid 8 1868 Tar NlB Baa Hyp 8pal loert 8 ADVERTENTIfiN Voor de rele bewgzen van hartelgke deelneming ontrangen bg het oTerlgdeo tsq Dynen geliefden Kcbtfi eDoot den HeerGEUAKDU8 JAC0BÜ8 STEKNti ZIJNKN te talryk om die allen af7X nderlgk te kannen beantwoorden betuig ik door deze münen innigen dank Wed G J STEENS ZUNEN VAN DER DOKS Gouda 3 Sept 1894 Opentare Verkooping TB HAASTRECHT op MAANDAG 10 SEPTEMBER 1894 dea roormiddaga 10 ure ten aterfhnize van Mej de Wed H Stismkiiim aan de Groote Haven B 224 ten overataan van den te öouda reaideerenden Notaria H GROENENÜAAL viH een en goed onderhouden waaronder gewerkt Qotul en Zilver Te leien Zaterdag 8 September 1894 van 912 en 2 5 ure TAI l ilT8KI W JJIITS LIOH BLITZ Mciinenilljk 241 Kerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandart Lion Blitz TE CONBULTEEBEN Miianilatlii WoenHilayH en Vrijilagn van 10 tot 1 uren Markt li$4 Gouda il ds bette tawrdTia tegen Jialit Bbenmatiek Lendenpynen kortom firiis AnkBr PainExpeller YltX aaat bet Nlll int aan te wenden tegen üS Anker Pain Expeller y t Boet dns steeds in iador buiggozin S AnkerPaln Expeller Plüa 60 oanl 76 oeat ea 1 25 de llesch Yoorliauden fai da maaata Apotbeken en by y Ad aiobtee k Co ta Botterdam CognatJiii Boix f X 40 de lailer Dt COGNAC FIN BOICl V n ds Sttniti Mionyme iiour h i Behxele lftnd 0iii hKinKt oilp hot dkn lifiiodi u gunitlit b hi nil wunit levpril In v tKiK l le beiiifti d nBMHohen vs t l fier inhoDii voontlun van hetM o i vftoOr I K VAliHA E KÜ iS Ulutultcüd verkrljt l r bil P H J v WANKUM GENÉVEE Merkt NIOHTCAP Wat 1 Verkrügliiuir bjj M PEETERS Jz N B A U beviJB van echtheid U CHobet oD kurk steeds voorzien van leu iitiatn der Firms P HOPPE Zesr Nette Creste ndnikte EmAASTJES worden GELEVERD door A BlUNKMiN eo Zn Dagfelijksche Stoombootdienst Rotterdam Leiden m viaGouda Wadding sveen Boskoop Alphen Koudekerk Leiderdorp voor PASHAGIBHS GOBDEÜEN en VEE met de Stoornschepen FORTUN A I en II Snelate verbinding Billyiiate tarieven Agent te Qouda de Heer C 7an der QROEF Stoombootenveer alwaar ateeda Goederen in ontvangst worden genomen Voor verdere inlichtingen vervoege men zich toi de osdernemera VAN GELDER LICHTENSTEIN k Co Nienwe Haven 109 Rotterdam HoUandsclie Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BIJ GELEGENHEID DER VRLIE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Pi ijs per Lot L 11 Loten voor 10 te bekomen bij II BKI VK HA en Zn Lan e Tiendeweg D 60 Kraepelien en Holmes iiina LarocheQ c iNAfARicHE is df meest Kraclillge en Verslerkende KI A WIJi aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandscbe genneaheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons a f 1 90 en 1 Depot te Gouda by dea Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien tlolm Hofleveranciers Zeist ECHT ni t jaaod i at Toora op de JDberlahnstein u OmECTEUnOlK VICTORIAB tOH OBEKlAHIISWII M Overal fC ENTt verkrijgbaar MniifxrJinpjrij tot Jijc jloUatie der Victoria Bron f fVPMfif ff tf Jtottprfttim Zvidblaak 8 Verkrijgbaar in t Hoofddepftt voor Gonda en Omatreken SLOTEMAKER en Cö per heele Flesch a 18 cents per haWe Flesch h 13 cents y Kruik 17 m 13 terwgl voor de ledige Flesscheo en Kraiken wordt ref goed v per heele Flesch 3 cents der halve Flesch 2 cents Kraik I e nt Kraik cent Ws arom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g encaing niet leerdet kennen Hut ia niel zeiden dat fteneeiug annbratigfeucle middulen toevallig ontdekt worden die in de handen fan een bekwaam gonoeslieer een goed siicce hobben Waa nist Priesnilz de peloerd teatiger eer walerkuur methodo wipns woonplaatS oen bederaartaoord foor do lydonde menscüfaeid jfewnrden ia den cnToudigo boor Hopft niet een Zweedach m oor Thiira Brand i onaanid een middel tegen tfouwensiekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder ooodaakelyk heeft gemaakt en tkana gemeengoed van allo gouacsheeren begint te vorden Ook op hot gtinied tor beperking van aeuuwiiektan beginl er lioht te komen en ook liier it een weg geopend geworden die op de eenvoudigate en nituurlijkale manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaron on eranderd sangawende geneeakundvge hulpmiddelen too als bijvocirb Bromium Yzer Araenioum enz geheel te verdringen Kr sija Vele menschun die noch aiek noch ge7 ond iijn en tooh klagen dat zg zich in liohaam en liel allea behalve wol gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een rlieg getergd wordeln eo aoo zich elven en anduren tot last z n zonder het te willon Vele worden geplaagd of door vroeaeÜke angat of dnor drae geeatigheid kuuneu r iet slapen en worden door benauwde droomoQ gekweld Ban ijjo er weder andere die te kampen hobben met hoofdpijn oougeatio zwakhi id van geheugen oorauizen euvtoevallen Ëindetgk Igden ile ergaten oodor hen aa verlamming vitusdans en vallende ziekte Al dexe ODgelukkigen dte men op eiken Iruftijd onder elk g stanht en eiken stand vindt zyo zennwziek en nin of meer de slachtolfers der leefwijze van onzen tijd Wie lot rene dezer catogorien van Igders bekoort ea iagelioht wenscht te worden over de wer king eener uisui e mothode adreaaeera zich aan Amsterdtun H CLEBAÜ k Co Heiligeweg 4S Botterdam F E van SANTEN KOLFF K orto Iloofdsteeg I V reeht LOBRV ft PORTON Oudegracht bij de Gaardbrug F 28 voor ien een onderrichtend geachriftja over Zeaa 6iekten en Beroerte Voorkoming en Oeneiing gratis en franco verkrggbaar gesteld wordt Glnuda p Soelperadnik van A Beoikhan fc Suom BINNENLAND GOD DA 5 September 1894 Voor het tweede toelatiDga exomeo wtn de rgka bo ere burgerschool hadden ich aangemeld 3 candidaten waarvao 1 uiet is opge komen Beide zyo afgewezen H L Borwftter atenoekee leerling 4e klH B ö athier is toegelaten tot de landbouwkcbool te WageningeD afd B lÉpclerdag deo G September des avonds ten t imr zal in de Muziektent op de Markt bet 7ua Tolksconcert plaats hebbeu te geven door de muziek der dd Schotterij Het programma luidt aldus Ex promenade Marche Reuland OuTerture ApoUon Violet üne soiree tardive Mchottisch Janssens Frublingskinen Wnlzer Waldheufel Achillea Maraoh arr J G Arentz L AUace Fantaiaie Sellenich Soos Ie feuillage olka Toor 2 pistons Keeselê Gavotte Clementine Lecocq Herbstblomen Walzer Hasselraan 10 Le Vaiüant Pas wdaablé Tack Gisterenmiddag omstreeks 6 nur vertrok van hier eeo detachement Infanterie van 1 Officier 2 Onderofficieren 4 Korporaals en 40 soldaten naar BergAmbacht ter voorkoming van ongeregeldheden in het dorp De Rotterdamsche Brrondissements rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren A M winkelier te Krimpen a d IJsel wegens het verwyderen van een biljet houdende de woorden Besmetteiyke ziekte mazelen tot f 10 boete subs 10 dagen hechtenis en J H v V Bchipperskuecht te Krimpen a d Lek wegens beleêdiging van een ambtenaar tot i 10 botte loba 5 dagen hechtenis Het cadeau aan den oud minister Tak van Poortvliet aan te bieden door 101 afdeelingen Tan het Alg Nederlandsch Werkliedenverbond in thans in gereedheid en voor de leden ter bezichtiging gesteld Het album lang 45 bij 30 oM breed is voorzien van een levensgroot portret benevens de bandteekeningen van de presidenten en secretarissen der deelnemende rereeoigingen alles zeer prachtig gecallografeerd terwyl het rust op een piëdestal die vervaardigd is door den heer H F S Sas te B Hage vrelke van Italiaansch Notenhout ver f ttlLLETOIM De laatste eoner Familie Naar het Frantch lao Hij bemioda haar ter wille vaa haaraelve en zou zeker al üjd krachten inspannen om do dreigende ramp af te weuden Voor allee noest zg thans openhartig ziJQ Ia tegenwoordigheid van dokter Bertrand vertelde zij hot hoofd verborgea aan de borst van haar verloofde nl lietfioen zij wist Fluisterend kwamen de woorden over haar lippen Hoe moeilülc viel t haar te moeten vertellen wat er dien noodlottigen mor gen oa den Sint Hubertnadag in ds kamer barer zuster gebeurd waa toen baar hulp ingeroepen werd om een maa te doen oDtvInohten Aanj rijpend was de Bobildering van den strijd dieü zij gevoerd had Id haar binneuste tot het vertrouweo in de deugd van Marianae haar meer en meer oDtzonk Nooit had zij zich de vraag durreD stüllen ie de werkelyke moordeDoat was in de vrees te zullen ontdek ken dat die vrouw een vreeselgke blt adsrhuld op sioh geladen had En tbana was zg looh gekomen de oatdekking waarvoor £ li zoo gevaeead had Hadden de beide manueD die zwijgend naar helf verhaal luisterden nog kuDDeo twijfoten aan de aohuld van Rudolf van Trieb tvoorde thana was het niet langer mogelgk Hy en niemand anders had het noodlottige sotiot gelost en welk aandeel monoBW Van lUnswaerd in ket bloedige treurspel had vaprdigd en ryk met goud ia opgelegeu Het geheel is een bezoek waardig Ten bewyze dat het mond en klauwzeer zich in de gemeente Stolwijk al heel weinig stoort aan de middelen die aangewend zü om het te beteugelen knn dienefi dat nu reeds door 10 van de ICÜ veehouders aangifte dier ziekte is gedaan Te Oiideikerk a d Uaei zijn gtfteren alle school kinderen die van l September 1893 tot 31 Aagu tDfl de school met meer dan taaümaal willekeurig verzuimd hadden feestelflk onthaald voor rekening der gemeente o den morgen van Maandag is er te BergAmbacht een schuurtje a ebrand De spuiten behoefden niet to werken Men seint uit Batavia Ktipitein Lindgreen is met z jn detachement door de Buliërs gevangen genomen Onder voorwaarde dat er vrede gesloten zal worden en de troepen zich zullen terugtrekken ia de Hadja bereid z n gevangenen uit te leveren Het Nieuws van den Dag pnbliceerdehet volgende bulletin De vors van Lombok bifdt aan vyftig gevntigBiïèw in vftflto utettén en van rerzpt af te zien indien de troepen terugkeoren Een briet van generaal Vetter bereikte kapitein Lindgreen Het Handelsblad voegt hierbij Dit bericht i @ zeker eenigszins verontrustend JËen vorig telegram dat Zondag door ons werd ontvangen en gisteren door de Staatsct werd bevestigd meldde dat kapt Lindgreen die onder de vermisten behoorde met t n detachement te Tjakra Negara door de Baliers was ingesloten en dat de Basaks zich inspanden om hem te pntzetten Volgens h t heden ontvangen telegram i de poging mislukt en ia kapitein Lindgrpen met zgn manschapnen krijgsgevangen gemaakt Indien dat inderdaad zoo is zullen de operatiën van den opperbevelhebber er wellicht door worden bemoeilykt De vijand zhI de gevangenen als gjjzelaara beschouwen en uit het aanbod otn hen in vryheid te stellen mitii vrede wordt gesloten en onze troepen Lombok verlaten hlykt dat men vnn do vangst alle mogelyke voordeel wil trekken Natunriyk kunnen die voorwaarden niet worden aangenomen Do verraderiyke aanval die aan zoovelen het levi n kostte moet voor waa een vraag waarop noch Klize noob tmar beide vrienden antwoord dorsten te geven Toea Elize eindigde met hot verhaal van haar be toek aan de torenkamt r kon do dokter uiet nalaten uit te roepen Freule freule woaroai hebt g ona niet vertrouwd Indiea ik alloa geweten iiad zou hot mogetijk geweest zyn De Ftiiiter tot spreken te dwingen en dan zou uw zuster verplicht geweest zyn het lao te verlaten waar haar thans bot grootste gevaar dreigt t Is bijna eeo wonder dat do reohtbank niet dadelyk last gegeven heeft haar te doen aanhouden Gelukkig weet niemand dau wij dat zy by de zitting tegenwoonlig waa Misschien belit ge gelyk dokter en t zuu hetor geweest zija dadelijk alles lo f erlelten maar vergeet niet hoe vreeselyk bet voor mij was om over do schaiide mijner zuster te denken hoe zou t dne mogelijk geweest zyn er u over te spreken Vergeet ook niet dat ik slechts geringe waarde hechtte aan bet verhaal vau den kleioca Kerel die altyd beschouivd werd met goud bij het hoofd te yn ik heb er zelfs jiiet meur over gedacht en was volstrekt uiet voorbereid op hetgeen heden gebeurd is Marianne wist dat ik baar geheim kende en by ons laatsta onderhoud drong ik ar nog op aan dat zg dien man zou ontvIuohUtu maar üy was zoo verolind dat ik haar als onherroepelyk verloren moet betohclU ven Zinnelooze liefde en jaloeaif mak a haar krankzinitlg zootlat elke poging om haar tot inkeer te brengen moet mialukl en Maar wat moet er thans gedaan worden vroeg Arthur gr valt niet san te twijfelen dat van Triohtvowde binaen kort oaai hOBden aal worden beeldig worden gestraft Slechts door vo lt dige onderwerping kan aan den strijd een einde komen De opperbevelhebber zal intusschen er zeker bedacht op zyn kapt Lindgnten en de overige gevangenen waaronder ook vermisten van andere detachementen kunnen zyn te redden Ongelwyfeld hebben ook de on n krijgsgevangenen gemaakt waaronder wel aanzienlyke Bnliërs zullen zyn op wier uitwiBSoIing de vyand pnja zal stellen Bovendien zal do vorst van Lombok wel inzien dat de tuchtiging des te gesirenK r al zyn wanneer de gehangenen worden gedeerd Ditis wel de voornaamste rede waarom men zich over het lot der gevangenen niet al te ongerust behoort te maken Zoo althans oordaelen penoben die lang ia Indisohen dienst zyn geweest Gaarne geven wy gehoor aan het tot ons gerichte verzoek t t opneming van het volgende beroep op onze landgenooien Oe berichten uit Lombok in de laatste dagen tot ons gekomen hebben het Nederlaadscbo volk met weemoed vervuld By een onverwachten overval sneuvelden zooveel dappere mannen die daar in dis verre geweaten stryden voor de eer van d Nederlandsche vlag Ën weduwen en weezen ataan als verali en u hun erhtgenoot en ven orger hnn zoo plotseling werd ontrukt Het uit te keeren peoHi en is in de meeite gevallen onvoldoende om aan tie kinderen eene behuoriyka opvoeding te erzekeren Hoe kan men de nagedachtenis dier dapperen heter eeren dan door te zorgen voor hun nagelaten betrekkingen Kngelaod en Dnitachland gaven ons nog onlangs een voorbeeld van algemcene deelneming by nationale rampen Indien men Mn fondd byeenbracht ter tegemoetkoming in de opvoeding van de wettig erkende kinderen van officieren en onderofiloieren van het Indische leger wier vader voor den vijand is gesneuveld of tengevolge van bekomen wonden is overleden dan zou het Nederlandsche volk daarmede een plicht dor dankbaarheid vervullen en een blyk geven van de waardecriiig die in de lajttste dagen zoo dikwyls is uitgesproken Ondergeteekenden he bben zieh tot een voorloopige commissie vereenigd n zullen Kalden tut dat doet bestemd gaarne in ontvangst nemen Landgenooten 1 offert ieder naar nn kracht en vermogen opdat het Indiacb leger een blijk ontvange dat zijn toewiidinff egn zp If opoffer ing Tbana heeft bij zich nog wolun te redden d orgrenzelooze brutaliteit maar de dwaling waarin men verkeert kan niet van taogsn duur zijn De Poorter nogmaals onder banden genomen zal spreken en dan is tijn meester onberroepelgk verloren Ken man van zijd soort heeft met den adel van dun bosobwachtT maar zal llea doou om Marianne ia zijn val mede te slepen Elize wrong met een waqhopig gelaat do handen Mijn oordeel is zeer bepaald dat wy mets moeten doen ziiide dokter BfHrand Freule Bartan die geheel onschuldig is zooali een ledor erkent mag haar hand uiet in ren wespennest steken Welk gevolg zou daarvan bovendien te verwachten zijn P Noch Marianne oooh Van Triohtvoorde zouden van onzAn rand gediend zyn terwgl zg aan ziobtetf overgelaten misschien het verstandige besluit nomen om te vluchten Wg heb en loeren inzien hoe gevaarlyk die man kan zijn denk slechts aan zyn moordaanslag op De Ruiter onder den scbgn vaa vriHndschap Welnu ook op u freule zou hg zich kunnen wreken als de onmidd ltyke ooizaak van het mialukkeu zyner plannen Als gij hem tot echtgenoot goiiomei badt zou alles rellicbt geheel anders geloopen tgn Koo et Arthur als Elise noesten erkennen dat er venl woara was in de woorden van den dokter en hoezeer het meisje ook aan het hart ging bealnat zy de verdoolde zuster maar in s hemels naam aan ha r lot over te iten Voor het ot mblik besloten zy dadel gk flaar Dinaa terag te keeren om ion huize van ded dokter te beraadslagen Vat er ia de naaate toekomst moest gedaan wordeu en waar Elïzu ziob aon vciHigea in den tgd dis nog vtrioopen door het Nedertandsche Volk met dankbaarheid wordt erkend Ëlk der ondergeteekenden ia bereid bgdragen in ontvangst te nemen die in de bladen lul ten worden verantwoord A L Schmidt Jr Pieter Botbstraat 35 J M Pgnacker Hordyk Naisauplein 30 Jbr Mr W Tb C van Doorn Laan van Meerdervnort 23 J A van der Loeff J P Coanitraal 8 D A Booyer Bffuidenhout 63m Allan te s H age De voorloopige commiaaie stelt aich voor ook andere belangitellenden nit te noodigen xioh by haar aan te sluiten en daarna over le gaan tot de benoeming van eene permaDente commiaaie Naar bet H D verneemt heeft de heer mr W Jager Oerlinga aan de Koningin evrvol ontslag aangevraagd als majoor Mm man dant der d d sobntkery te Haarlem Van een iiigecetenne van Nederland die onbekend wil blyven ia by bet departement van koloniën ten behoeve van de militairen op Lombok ui de d ar gewonden ontvangen eene torn van 1000 Dit bedrtg wonlfc overeeiiknmatlg de bedoeling van den gever ter beschikking gesteld van het centraaUcoinit van het Koode Kruis c te Batavia St a f Omtrent de inbraak in een perceel aan de Rioiiwttraat te s Grav ohi4 e verneemt men nader dat de man die Zondag als verdacht van dezen diefaial door den chef van de recherche en een rechercheur werd aangehouden reeds een paar maal voor een dergelyk feit terecht heeft gestaan maar steeds wegens gebrfk aan bewya moeat worden worden vrygelaten Ook nu ontkent by en beweert dat de gestolen voorwerpen welke in tyn bezit tyn gevonden hem ten verkoop door eeti ander wnren gegeven Genoegsame bewycen ti n echter voorhanden dat die ander niets met de zaak te maken heeft Daarby komt nog dat by hem verdachte beitels zyn gevonden die juist p ascn in de insnydJngen aangetroffen in opengebrrtken kasten In het bestolen parceel aan de Rioawstraat ia grnwelyk huisgehouden Niet alleen dat de kasten opengebroken cyn maar do menbelen zyn tevens erg bescbadigd De dief is eerst oter een tuinmuur aan de OeliBtrnat r klomm n h i fs town dp ruit van moeat voor zij iiob mot Arthur in den eefat bm veresnigea xxxvn In den ner gelijken alle bailptaataan op elkaadar Waar men ook komt deselfde opeenhoping van menschen dezelfde toevlo d an reizigers van allerlei land rd en allerlei foort En overal geleken de genoegens up elkaader als de eene druppel water op den anderen overdag de wandeling langs het strand en dea avonds de bezoeken aan de oouoerten De bewoners uit den omtrek verdwijnen De rjjksie xaan naar l arija of Zwitserland de anderen stellen zich tevreded met oen boekje van bnn huis om de mooiate kamers te verUbren aan de vreemdf lingen die goed bet leD Het seizoen duurt sleehta drie maanden men moet er dus tuoveel mt eljjk van genieten Maar als de herfat komt hernoemt alles ket gewoon uiterlijk en ty wordt weder bet onjwdaidende plaatsje vergeten in de onmetelgke undvUkte Het beroemde Trouville de grootste zee badplaala van bet voateland is niets meer dan een dorpje bewoenil door vissohers Sint Malo in van iets meerbeteekenis al wonen er ook niet neer looveet kooplieilen als voorheen took worden er nof veel acbepeo uitgerust i liet feitelgke stad odeelte waar dea zomsra dui zenden vreemdWiugen komen ia des winters oodseh ea uit eatorviin alleen aaa de baventijde is aidge drukte Daar ontladeo de viasohers hun vngst en do groots Engelsobe iwkketbooten Udeu vt alle landbouw vaortbreagseUn zoo gewild up de Eogolacbenerkton ITenf tsn H