Goudsche Courant, donderdag 6 september 1894

de keokeadeur nitaeinedeii kon zoo den sleote un de binnenzjfde omdrmaien en kwam op die wgse ia de wontag vaarvftn de bewonen afwezig waren geteekend door den Eonfog met kroontje 75 000 frank Aanstelling als vice consul van Portugal geteekend door den Koning in een stad waar nog geen vice consul is echter eerst verleenbaar na gedecoreerd te zgn 10 000 frank Doet ge de beatelling dadelgk dan ontvangt ge de brevetten binnen drie weken Ge kont de koopsom deponeeren waar ge verkieet en erbg bepalen dat uitbetaling aan mg eerst geschiedt na de publicatie in het officieele regeeringsblad en tegen overgave van het beboorlyk gelegaliseerd brevet Verzoeke op te zenden een certificaat van goed gedrag afgegeven door den burgemeester of een aodere autoriteit uwer stad verder opgave van uw naam voornamen adres ber ep enz vertaald in het Pnrtugeetch door den consul van Portugal zonder hem te zeggen waarvoor dit dienen moet Neemt ge deze voorwaarden aan dan zal ik myn naam u bekend maken R de P c Tot zoo ver was bet antwoord met ietwat paarschen inkt geschreven Verder volgt met zwarten inkt Met het oog op uw mij medegedeelde maatscbappelyke positie raad ik u aan te kiezen de commandeursorde van Christus met bet roode rozet in hot knoopsgat ea de plaqued or op den rok Ik wil mg verbinden n die orde vóór het einde van Augustus te bezorgen mits gg kce rend het verzoek doet Veertien dagen na de publicatie van het verleenen der orde in het officieel orgaan verbind ik mg u binnen een maand den titel van burggraaf met de kroon te verechafFen Ik wacht uw antwoord zonder uitntel c Kwaadwilligen geftemd tegen het doncben Tan bet koren met de stoom mac bine hebben Zondag te Onde pekeU ometreeki 5000 K G ftroo in brand laten opgaan Het Igk van rronw B tu Ëdam die circa 14 dagen geleden in een tlaag Tan krankEinoigheid sich oit haar schuitje in deZaiderEee wierp ia Maandagmiddag door een marine chip gevonden dat kruieendu wai in hei Hoornaebe Hop Zaterdagnacht jl Toer de stoomboot De liandbonw c rarende ran Uithorn op Utrecht door den sterken mist onder Nederhorst deuBerg met volle kracht tegen der oever zoodat de Toorsteren tot ver ia de waterkeering drong Het kostte aeer reel moeite om met Tereende krachten de boot weder los te krogen waardoor men eerat tegen den morgen de reii kon Toortutten Ta Amsterdam heeft bet goede voornemen de Zaterdag J dezer Tsn hier naar Indië uittrekkende compagnie welke te Ngmegen in de koloniale reierre geleverd werd bg baar m olieping aan de Handelskade een blyk van belangstelling te geven Wie roede wil werken om aan het afscheid eenigea Inister bjj te zetten kan aich aanmeldou by den kapitein van afmonstering Q vun Wijnmalen Weeaper gde 43 De oompsgoie staat ouder bevel vaa kapitein Uryber die in 1885 de Militaire Willemsorde verwierf en wien in 1893 de eresabet werd toegekend ali koninkiyk eerebiyk Toor betoonde dapperheid Ook werd in deo persoon van den eente lnitenant Drjber dan 21ea September 1893 bg de nitreiking der nieane vaandels door de Kpningin itegen tee aan bet dapper Indisch leger halde gebracht doordat Hare Majesteit dezen officier deed ontbieden om met belangstelling te iaformeeren naar zgn by Kaloet bekomen hoofdwond hem door een kogel toegebracht en waarvan hy toen nog nW gewezen was In druk is verschenen het 20e jaarverslag der Maatsoh tot opvoeding von Weeren in het Huisgezin hetwelk iu de U Amsterdam gehouden algemeene vergadering is uitgebracht In een daarby gevoegd achrgven herinnert het bestuur wat de Maatschappy in het belang van ouderloozen deed 435 kinderen werden baar toevertrouwd en daarvoor werd f 330 000 nitgegevbu Die uitkomat ü voor het bestunr een reden dien arbeid uit te breiden waartoe net aller msdewerking inroept Men steunt de Maata happg door een lidmaatschap van f 5 of als begunstiger met een bydrage van f 2 sjaara of door een aandeel in het renteloos voorschot ad f 10 door een gift eindelijk die boe klein ook ltÜJ welkom zal zgn Door het geven van knUmgBtukken geschikt voor onze oodertooz a zal men evenzeer da Maatschappy verplichtan Het bestuur beeft dit verzoek temchten tot alten want de Maatschappy slait geen enkele kerkelgke gezindte buiteu Protestantsche RoomsobKatholiek e en Isrnëlietische weec worden gelykelyk door baar verpleegd en in gezinnen van dezelfde beiydenis die niet tot de gealimenteerden behooren geplaatst Het bestuur der Maatschappy bestaat oit de heeren J Attema voorzitter Nymegen Alex Daniels penniogm Nieuwe Heerengracht Amsterdam Joan H Schmitz Planti e id A W Beckeringb Keizersgracht id P R Mees Leuvenhsven Rotterdam jbr mr A E ran Boelens van Ëysioga Leeuwarden jbr H H A J de Geer Doorn M W Sobeltema £ z Zandbei enc Amersfoort De anarchisten wet heeft hare eerste toepassing gekregen te Havre Twee personen beidan beneden de 20 jear werden voor de rechtbank vervolgd wdgens bet aanplakkeD Van biljetten beledigend voor de politie en de misdaad van Caserio verbeerlykende Uovendian hadden zg eene bom vervaardigd waarmede zü eene proef hadden genomen Ken hunner Carré geheeten erkende Cuaerio te hebben willen wreken en hg dro er roem op Verder verklaart by den commissaris van politie te hebbenfwillen doodeu en deaw e had hy met zgn kameraad een proef ganomen met eene bom De ander Maurer genaamd beaamde voor lich al wat zgn makker verklaard had Onder anderen gaven beiden te kennen dat de auarobiaten een onderseheidingsteeken droegen Het bestond in een zwart lintje in het knoopsgat Carré werd veroordeeld tot een cellulaire gevangenisstraf van twee jaar en Maurer tot eene van nohttisu maanden Na bet veratryken van den straftgd zal op Carré de relegatie to paat worden zich Iu de dpinen onder Valzen bonden verscheidene wilde zwarte konynen op Dokter William Onll bad bet beginsel dat de patiënten vóór alles vertrouwen moeten hebben in den geneeskundige dien bij bg hun ziekbed hebben geroepen Kena werd hy in allergl bg een zieke gehaald die onder behandeling was van een jongen collega Dokter Gnll bemerkte toen hij binnenkwam dat de kuur die den patient was voQrg chreven o a bestond in cognac De beroemih geneeskundige onderronht den zieke nnftwleurig en reide J Een schuit met 400 zakjten snyboooen is in de Prinsengracht by de Westermarkt te Amsterdam gezonken Te Wateringen is een 5 jarig meisje by het spelen te water geraakt en verdroqken 1894 95 l o T T B H B i M Aangevaogeo 1 Met TUd vao Greeowlcli 1 84 12 58 1 05 1 11 i ia 1 88 4 50 4 57 5 04 5 11 5 80 5 5 03 10 8 17 88 OQadi Uwrdraokt Ninwwkwk 1 44 ItMmitm 1 KOTTERDA M G O II D A 11 50 11 80 1 45 1 55 8 01 s oa 8 15 1 30 1 50 3 48 lattofdu OqMlli KUuvwkerk Hoordnokt OmitL OMi 7 sli t 40 g oa Z T M 7 41 M Bl Kr 7 47 E Ze 7 S 01 N dL d 8 01 Voorli 07 IS Hige iio iaa s Omdi S St e io 7 St Oudn 50 B4 WMrdM I BO 7 0S8 1I UliMhl 1 7 l 8 l 11 08 11 40 8 48 3 10 4 08 4 40 6 15 6 61 DEN HAAG GOUDA iHsge 6 48 7 807 4 89 88 9 4610 19 11 8818 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 8fl ÏTt 5 51 10 8 ♦ ff ff 48 ff 7 08 N d U6 9 ff ff p ff 1 49 ff ff ff ff ff 7U1 ff Z Zegw6 08 ff ff ff 10 80 1 88 ff 6 ff 7 80 Bl Kr 8 14 ff ff ff ff 10 86 1 04 ff 7 88 J J 0 7 81 10 Onuda 6 807 6 8 18 9 58 10 18 10 58 19 0818 46 8 80 2 46 8 16 4 1S 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 10 10 U T R E C H T G O 1 D A Utrecht 8 88 7 60 9 6811 S4 18 08 18 60 8 86 8 10 8 58 4 48 6 86 8 09 8 6010 84 Woerden B 68 8 11 10 16 ia 84 4 16 9 1110 61 Üudewiter 7 07 8 1 10 84 18 49 4 84 9 18 Oouda 7 80 8 88 9 S4 10 87 18 06 18 66 1 88 8 87 8 60 4 87 6 80 7 08 8 419 8811 07 AHSTERDA M 6 O U D A 8 8 40 ll lOi 11 87 8 40 4 10 4 10 7 888 15 9 15 11 86 11 48 9 1 4 1 4 81 T 0 9 1M 10 44 18 18 1S B tM N Ml 9 U Anuterdam C B A tardaai Wp 5 60 Ooadi B 40 7 8 8 14 BHlInb daarna tot de ziekezniter iQeef hem nn een lepel cognac Daarna ging hg met den jongen dokter m de tykamer en merkte dezen op dat er bg deze ziekte geen cognac mocht worden gegeven Maar myoheer 6ull ri p de jongedokter verbaasd uit u hebt de zuter zoo even bevolen hem nog een lepel vol te geveolc Juiste antwoordde de ander Hy mag het vertrouwen ia n nooit verliezen want anden zal bg zich nooit meer op zyn gemak gevoelen wanneer gy hem wat rooraöbrgft c Ër woedden groote wondbranden in Wisconsin en Minnesota Het heft dat daardoor lea steden verwoest 500 meascben omgekomen cyn en voor millioeaen schade aangericht ia Velen die in het water redding zochten verdronken Tengevolge van het ongunstige weder in Augustus zgn in die maand te Hcheveningen 7836 zeobaden minder geoomen dan in dezelfde majl van 1893 Een droevig familiedrama Te Berlgn iu de Demmineratrasze woonde de 37 jarige behanger Zimmermaun met zgn vrouw en 2 kinderen een meisje van 13 en een jongen van 9 jaar De man was verslaafd aan den drank vandaar dat meestal nood en ellende ia het gezin beerschten en vrouw en dochter door arbeid in het onderhond moesten voor zien Bovendien badden zy van den dikwyla beschonken man veel moedwil te tyden aan mishandelingen bedreiging t en baar leven zeltii ontbrak het der arme vrouw uiet Dezer dagen op een middag kwam het ouuienach weder door drank verhit naar huis en viel op esn stoel neer terwijl hy zya vrouw een zooeven gekochte revolver met 6 patronen liet zien Vrouw Z werd bevreesd en zond baar dochter naar de buren met verzoek de politie te laten balen De man verliet daarns het huis weer en keerde eerst tegen den avond terug toen de vrouw in de keuken zat met haar zoontje die haar uit de courant voorlas Met het vuurwapen in de haud kwam de man in de keuken en legde teratend op zgn vrouw aan Op hetzelfde oogenblik sprong de knaap op met den kreet Vader schiet moeder niet dood en wierp zich tuaachen zyn beide ouders Tegelgk viel bet schot n trof den armen jongen aan het voorhoofd Het moederlyk augstgeschreeuw Myn kind myn kind benevens het schot deden de buren toeanellen die den woeateling ontwapenden De knaap word naar het hospitaal gebracht echter niet iu hopeloo z n toestand Zimmermann die terstond in hechtenis werd genomen en reeda wegens mishandeling en vernieling veroordeeld is tracht zyn daad te veront chuldigen door te zeggen dat hy in dronkenschap handelde en niet de bedoeling bad op zgo vrouw te schieten In de Mutaa Confidentiac deelt Gismaar mede hoe een zyner bekenden schreef op de advertentie voorkomende in de N R Ct eu het Hbl c waarin ridderorden en adellgke titels werden aangeboden Hy richtte zyn brief aan het aangegeven adres R de P 13 poste restante rue d Amsterdam Paris en ontving het volgende door Gismaar vertaalde antwoord Ridder van de Christusorde van Portugal geteekend door den Koning rood lint 6000 frs Commandeur van de Christuiorde van Portugal geteekend door deA Koning roode rozet 10 000 fr Ridder van do Villa Viïosa orde van Portugal geteekend do r den Koning wit en blauw lint 4000 fr Adellgke titel van baron van Portugal geteekend door den Koning met kroontje 50 000 frank lAdellyke titel van burggrasf van PortngaU Zomerdlenst o o II D 4 Directe SpoorwegverbiDding met GUlJÜA 40 10 41 s st 1 49 a ia a ot so 7 r s 7 8 7 f i lo ea 1 ii ot ii oa u ia ii sa 10 11 85 1 e 5i a 45 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 47 a t io i ia B ia 8I 01 a 18 8 11 8 18 10 08 10 11 1 07 7 4S D E N ia a B5 SOIJDl 8 87 10 4 1 U 18 81 l Ol 1 87 8 8 8 55 4 6 87 5 69 7 U 9 87 11 06 11 18 11 01 f 1 18 r 11 ff lUO ff 1 84 ff ff ff 5 08 ff 8 89 58 ff 1 88 ff ff ff ff ff 8 81 ff 11 18 ff ff 1 88 ff ff ff 5 80 ff 8 88 W i aai S 10 0711 8718 4118 811 48 1 67 8 66 4 85 6 96 6 66 6 417 48 10 1511 88 11 48 00 t DA UTRECHT oo ia w in 8 0 8 81 10 18 10 55 18 48 8 88 8 618 18 4 47 5 88 6 67 7 5 8 88 10 14 10 88 11 0 8 87 V ff 5 87 ff 7 l It 11 17 8 46 8 11 6 04 5 46 8 85V07 8 65 10 85 ff 8 41 9 1 10 61 11 45 ï 80 8 08 8 88 8 ö 6 9 6 91 8 58 8 88 9 11 10 68 lï lO St 8 9U lO Oflt 10 66 18 111 8 61 4 47 5 U MJ JO IJ 9 10 10 55 18 18 1 8 40 1 4 8 MJ 11 18 M II XO 18 84 1 11 UI I Zaterdagmorgen werd ie Doetia m op ean puinhoop in de onmiddelgken nabgbeid eener kolk een kinderlykje van het mannenlgk geslacht evoudeo Het kindje was aan de voeten gebonden en in eeu zak geborgen Uit den staat v a ontbinding waasin het Igkje verkeerde maakt men op dat bet knaapje reeds minatens 10 dagen geleden vermoord moet zgn De politie eu marechaussees hebbeu een ernstig onderzoek ingesteld doch tot nog toe tonder eenig gevolg Te Valkenburg ia uit de Geul opgehaald het verminkte lyk van zekeren Duyzeus Men vermoedt dat hier een misdaad is geplewd De politie heeft een goed geheugen 1 Door de pohtie te Goeb is gearresteerd Nicolaus Loor die een paar jaar geleden naar Amerika vluchtte ten einde een becbtenia van drie weken en de opzending voor zot maanden naar eene Rykiwerkiuricbtiog te ontgaan waartoe by wegeps opepbare drookenschap was veroordeeld Het Beiersche nationale iostitaut voor viscbcuituur heeft een prys van 100 M uitgeloofd voor een aanlyken rivieraat die de lengte van 55 tot 60 cW bereikt Het geld bierby epu geschil tusschen twee autoriteiten op bet gebied van visetiteelt dr Von Bruun uit Hamburg en den heer Vogel van Harbui De eerste had lo Denteche Fiscbsrei Zeitung beweerd dat een manlykerivieraal nooit grooter lengte bereikt dan 45 cM eo hiermede schynt de geleerde vischvrereld hetgrootendefls eens te zyn Intnsscben beweert de heer Vogel dai h i uit afin aalwateren exemplaren heeft opgevischt die 55 cM meten De scheidsrechter dr Otto Hermes uit Berlgn verklaarde zich voor du zieoswyze van dr Brunn en zeide dat slechts ééns uen mannelyke aal van 48 cM te Venetië werd gevangpü De vrouwelyke aal bereikt vaak eene lengte van 1 M De Vereeniging ter bevordering van het Zeevaartkuudig Onderwys hield Woensdag 22 Aug j I hare 22e jaarl alg vergadering te Haarlem onder presidium vin den Heer J M Heybrock Na de behandeling van de eerata vier punten van de agenda die betrekking hebbeu up de gewone huishoudelgke bezigheden werd overgegaan tot de verkiezing van eeu President inplaats van den Heer Heybrock dia volgens het vastgesteld rooster moest aftreden Als President werd gekozen de Heer E J Hoos Directeur der Zeevftartaohool te Rotterdam die de benoeming aannam Door de vergadering Werd den aftredendeu President dank gezegd voor de aangename wgze waarop hij steeds de vei aderingen leidde en in het belang der Vereeniging werkzaam was Met genoegen werd door de vergadering vernomen dat de Heeren Hudig en Veder Pb van Ommeren Wm Maller Co en D Burger Zoon te Rotterdam aitn de Vereeniging eene jaarlgksche bijdrage hebben toegezegd om haar te stonnen bg de toekenning van prijzen aan dio leerlingen van Zeevaartfcholen welke daarvoor door hun yver ea hunne vorderingen in aanmerking komen Diardoorzal de vereenigiugkunnen voortgaan jaarlyksprgaen te geven en daarin zelfs milder kunnen zgn dan tot nu toe het geval was H H Directeuren van Zeevaartscholen die één of meer hunner leerlingen voor een prga willen voordragen znilea telken jare in de maand Juli een eenigazjns gemotiveerde voordracht inzenden nan het Bestuur der Vereeniging p a P Brog Secretaris Amsterdam Sarphatistraat 132 Op de in Ang plaatshebbende algemeene vergadering wordt dan bepaald aan welke loerlingen pryzen kunnen worden uitgereikt en hoe groot het bedrag zal zijn Voor dit jaar kunnen die voordrachten nog ingezmilen worden gedurende de maand Sept De leer A E Arkenbout Schokker leidde in het volgende punt van de agenda sprak 40 a 47 lO Ol 10 10 lUO l 80 7 07 8 10 7 17 7 14 7 81 7 37 11 08 11 10 4 45 4 5 4 08 5 0 5 15 81 e 4i 50 a ae 8 80 10 08 S1 10 10 10 88 9 46 10 00 11 00 over da atanwe methode van plaatabepaling aan boord van KoopvaaTdysèbepeo Spreker bad daarby meer bepaald bet oog op de methode von Marcq 8t Hilaire waarvan de Franseten een ruim gebruik maken en die voor de plaatabepaling hy de Nederlandsche Marine meer en meer op den voorgrond treedt Na eenige beaprekingen stelt de Heer Schokker voor ie dat do vergadering de weoschelykheid nitspreke dat de methode van plaatsbepaling door middel van hoogtelyoen volgens Marcq St Hilaire ook by de Nederlandsche Koopvaardyvloot in gebruik genomen worden 2e dat aan Zyue Excellentie den Minister van Waterstaat Handel en Nyverheid kennis ge geven worde van deze uitspraak met hiit beleefd verzoek zijne medewerking tot dit doel te verleenen door de noodige maatr elen te doen nemen om die methode op te nemen in de programma s en tevens ter voorkoming van te veel opdryring sommige zaken die reeds nu gemist zouden kunnen worden uit die programma s weg te laten 3e dAt de wenachelykheid uitgesproken worde indien bet antwoord van Z Exc den Minister daartoe aanleiding geelt dat zoo spoedig mogetyk die methode der plaatsbepaling door hoogtelyuen bg het Zeevaartkundig Oodepwys op den voorgrond kome IKe pnnten worden door de Vergadering aangenomen Alleen wordt ra t betrekking tot punt 2 nog vastgesteld dat de Vereeniging aan de llyka Commissie van Examinatie kennii zal geren van het achryven aan Z Ex dan Hiniater De Heer Lucardie bepaalt daarna de aandacht van de vergadering op enkele ervaringen by het examen der Stuurlieden eu wel Xe op bat verkeerd bepalen van den M t ü waardoor dan de deel enz loma voor 12 u verkeerd verbeterd wordt 2e op de inrichting der Stuurtafels die niet uniform ia en daardoor aanleiding geeft tot vergissingenMet betrekking tot die Stuurtafels wordt voorgesteld dat de Heeren Koosenburg en Arkenbout Schokker aU ynde uit den aard hunner betrekking het meeat vertrouwd met de eiachen der praktyk daaromtrent een daarvoor gewenschten vorm die by bet Onderwys iü dit gedeelte zoude kunnen gevolgd worden zullen opmaken waartoe die Heeren zich bereid verklaren De Heer Hoos deelt daarna mede duthyin den loop der maand Juli j 1 eene gedachtewisseling gehad heeft met den HeerTydeman Luitenant ter Zee Ie klasse nan wien door Z Exc den Minister van Marine is opgedragen eene nieuwe uitgave te be orgeD van de Zeevaart Tafelen van Brouwer Daar deze Tafelen oi k algemeen by de koopvaardy in gebruik zyn zoo werd door den Heer Tydeman er prys opgesteld ook bet gevoelen der vergadering te vernemeu aangaande door Z E G voorgcatelde wyzigingen dier Talulen Iu hoofdzaak kan de vergadering zich met die voorgestelde wyzigingen vereenigen eu werd aau den Heer Hoog opgedragen dit namens de vergadering aan den Heer Ty leman meer in byzonderheden mede te deelen Ingekomen was nog oen schryven van den Heer Prakken waarby hy kennis geeft dat hy voor de pers gereed heeft een werk over de wetenschappen die tot Inleiding der Zeevaaitkuude dienen en dat het Ie deel daarvan eerlang zal verschynen Aangenomen wordt de volgeode jaarl algem verg te houden te s Gravenbage Niets meer aan de orde zynde sluit de Voorzitter de vergadering en wordt daarna door de Leden een bezoek gebracht aan het Museum voor Kunst en Nyverheid in bet Paviljoen Een buitenman die te Utrecht een koe had gekocht bemerkte toen het op betalen aankwam dat zyn portefeuille met f 4O0 ontvreemd was Door de heeren Halbertama en Clamar is thans van verdere pogingen afgezien om een tramlyu Delft Naaldwyk Maaaaluia wit4rvoor hun door onze gemeenteraad conseuie was verleend tot atand te brengec Kalmte en Storm Een vertelling uit het Noorsch Gedurende den zomer die nu volgde kwam Lara Anne dikwyla bezoeken Zoodra hy op ayn achip was afgemonaterd spoedde hy zich naar Anne s woning Wist zy vooraf dathy komen zon dan ging zy hem een eindweega te gemoet Een zekeren dag trad Lars al zingende het huis van zyn aanstaande binnen Kom eens hier bg my zitten liefste zeide hy Ik hab tt wat nieuws te vertellen Thor Baken die zooala ge weet oud begint te wordea heeft vandaag al zyn have en gwd op ayn eenigen zoon Lars Thorson Baken overgedr en en deze heeft my nu beloof f ons zooveel mogelyk voort te zullen helpen Hoe vindt ge dat lieveling Ge zondt wel slechter nieuws medegebracht kunnen hebben Lars zeide z glimlachende Zy keek een weinig ter zydo en terwyl zy deed alrof zy beur haar gladstreek wischte zg tenlnika een opweHenden traan nit de oogen Hy trok haar dichter naar zich toe No bad De aeht dat gy da wereld ia ryk loadt zyn zeide hy en nu ut ge zitten huilen Inderdaad zy hnild maar door haar tranen heen kwam er een glimlach op haar gelaat die hem beter dan de Inidmchtigate vreugdeteekenen bewees hoe bovenmate gelukkig zy was De l erfst was btorm en regenachtig Zware gryze wolken die laag boven de zee hingen verborgen weken achtereen de aon voor het oog en vervulden de lucht meteen fijnen alles duordringenden mist Den laat ten Zondag in October zooden zy trouwen eu toodra Lars aan wal kwam zou met de toebereiieelen voor de brailoft een aanvang gemaakt worden Anne zat op een laudtong die loodrecht utt den oceaan omboog stak Boven op den top was zy vry vlak bedekt met kort dik gras en laag vareokruid waaraan Anne zich styf vasthield uit vrees van door den wind opgenomen te worden Sinds den vorigen dag toeu de storm was opgestoken en voortdurenil iu hevigheid was toegenomen had zy de zee geen oogenblik uit het oog verloreu Zy wist dat er gevaar waa en nu zat zy daar boven op den uitkyk of er geen schip in het gexicht kwam dat huiswaarts stuurde Maar er was niets te zien dan de oceaan een onafxienbare uitgestrektheid van woedende bolderende golven Hoor Waa dat een git V Anne luisterde Weer meeade zy hetzelfde geluid te boeren En zy spande zien in om zoover mogeliii iu zee te zien Welk een wind Welk een builende orkaan Liet was onmogelyk iets anders te hooren dau bet geloei van den wind eu het beukon der golven tegen de rotsen Het leek wel of ze die klippen ginds in het noorden by helder weer eu laag gety duidelijkzichtbaar wilden verbryzelen Zy kfek enstaarde tot haar oogen er pyn van dden Soms meende zy eeu var verwyderd gegil tehooren en dan trachtte zy eeu oogenblikovereind te staan maar de wiud noodzaaktehaar dadelyk weder te gaan zitteu Een geduchte hit ld haar voortdurend bezig dat by en haar vader mylen mylen ver ïn eenklein scheepje aan die woeste zee overgeleverdwaren Zóó reikhalzend verlangde zj iets tezien dat naderbykwaiu dat zy oogenblikkenhad dat zy inderdaad meende een doukerostip waar te nemen maar nis zy dan scherpkeek was er niets Niets niets dan de wolken die door het luchtruim jaagden en deverbolgen zee De lyd kroop voort Uren geleken dagen De drie mannen Lars iijn vader en de oude Joban die vóór het buwelyk van Lars nog een reis iUle doen waren nauwelyks een dag op zee toen er plotseling een orkaan losbrak zooala dat iu dit jaargetyde op de noordwestkust van Noorwegen meermalen voorkomt Vele mylen van het nanstbijzynde land verwyderd waren zy aan het woedende element ten prijs De zeÜen werdeu geheschen en bet schip met bet roer zooveel mogelijk iu bedwang geboodsn Maar de orkaan nam voortdurend in hevigheid toe en nog steeds waa er geen land in het gezicht Een man stond aao het roer de anderen waren onopboudrlyk bezig bet water nit het schip te scheppen een eindeloos werk daar de golven er voortdurend over heen sloegen Duur zagen zy een reusachtige olf achter zich Zy kwam al nader eu uuder De man aan het roer maakte het teeken des kruises en lispelde den naam van den Zaligmaker De reusachtige waterkoloin atoog op het scbip neder dat in een oogenblik vol water stond lichtte het daarna eeu huis boog op om bet vervolgens zuchtende en krakende in zee te doen nederploften die de sterkste van de drie waa was de eeuige die zich had weten vast ta houden Tevergeefs trachtte hy weder op het schip te klimmen nu was hy eens onder dan weder boven water terwyl de woedende golven onophoudelyk over hem heenaloegen Hij alOeg zyn nagels in het hout en wist zicli zoodoende nog eenigen tyd vast te houden aar langzamerband werdeu zyne vingers styf en evoellooa Uitgeput van vermoeienis verloor hy het bewoatzgn en willoos liet hy 16a en zonk weg in de diepte Was zijn laatste gedachte aan haar gewyd of waa zya geheele ziel vervuld metdezen vreeselyken strijd om het beataan Ëen fiaowe lichtf loed scheen door het venster in Johao s woning zoo flauw dat ware het niet zoo atikdonker geweest bet van huiten af nauwelyks zichtbaar zon geweest zyn Het was het langzaam uitdoovend vuur in den hanrd De deur werd geopend en er kwam iemand naar buiten die het rif achter de woning beklom Het waa Anne Daar stond zij aan den hevigsten zielsangst ten prooi Hela niets niets dan een ondoordringbare duisternia het Ipeiab van den wind en het gebulder der branding Eenklaps snelde zy weder naar beneden Een laatste hoop had in haar ziel post gevat Hoe weinig kans er ook waa dat zoo o rank acheepje aan zulk een woedende zee weerstand kon bieden vleide zy zich toch met de hoop dat hy thuisgekomen zou kunnen zyn zonder dat zy hem gezien bad Misschien misichien dacbt zy De arme zy maakte zich zelfwya dat er in ieder geval nog eenige hoopwaa Zy spoedde zich voort langs heide enjeueveratruiken in de richting van de moeraalanden 0 boe donkerlc oiennde zy Zy konbyna niet t en den wind opkomen zy wi elde en zwaaide was soms het spoor byster vond het aa lang zoeken weer terug en vorderde zoodoende slechts langzaam Maar toch ging zy voort Lieve God Mp my lispelde zij Eindelyk waa zq bg de lu oeraal au den Z j sprong vao de eene graestrook op du andere stond even stil als de wind haar te machtig werd om zoodre het iets stiller werd weder voort te gaan aoms stapte zy mia dan spatte het water om haar heen Voort voort It klonk het haar in de ooren voort voort c Zy ging voorhy da moerassen en kwam aan de heovelenrij die daarvan ten weateu lag nog ééa heuvel en dan bad zy bet doel van haartocbt bereikt Die gedachte gaf haar kracht eu zy spoedde zich voort om den top te bereiken Geeu licht zy soelde deu heuvel af door beide en struiken niet meer letteade op een begaanbaar pad tot zy voor het hui je stoud Zij klopte Geen antwoord Z sloeg met beide handen tegen de deur eu liet er zich toen met een luiden woesten gil tegenvallen De wind hielp haar de deur sprong open en Anne strompelde naar binnen De wind builde akelig door den schoorsteen Zy noemde zyn naam Zy gilde hem uit Zjj boog zich over zijnbed zochtin iederenhoek naar hem en keenle toen weder terugin de duisternis de deur achter zicb openlatende Voort ging sy weer de wind was uuachter baar Waarheen Dat wist zy zelveniet Zy kwam weder aau de moeraslandenen sprong weder van de eene landstrook opde andere zy keek om het was of eriemand achter haar kwam Hier had Larshaar acbternageloopeo c dacht zy 0 ja ja daar by dat gele mos juist op den hoekvan het moeras zeker zeker Wenkte by baar niet toe Zy spoedde zich voort Zekerdsar had hy geloopen En wat waren datvoor vreetudo geluiden die uit het moeras opstegen V Lieve God help ons Zy strektede armen uit en viel m ar o zoo zachten tegeiyk klonk baar eeu wonderlyke muziekin de ooren Ha daar was hy eindelijk Larskwam haar balen bet waa hun trou vdig O welk een geluk t Zoo sliep zy ïn Hetdonkere kabbelende water van het moerasspreidde haar een zacht bed beachutte baarvoor de orkaan voor de stormen deslevens en schonk haar rnat Ëen dag later 1 daar de oceaan schitterend als goud in den zouneachyu Een zacht windje stuwde de kleine vroolyke golfjes door de nauwe ijords landwaarts De hemel vertoonde een egaal blauw en was tegen den avond bezaaid met duitenden flonkerende sterren wier sacht licht zich weerkaatste in de nieren en donkere poelen van het moerrasland Goddelyke natuur Arme menschheid lt N BuiteotaDdscb Overzicht Een land waar de verkiezingskoorts langen tyd slepend blyft is Noorwegen Hier trekt de verkiezingsperiode zich ui uit over 3 rasanden een gevolg van de bevoegdheid der besturen van de 20 ambten waarin het land verdeeld is 001 zelfataodig den verkieziogüdag te bepalen Zelfs behueft die dag nint dezelfde te zyn voor de verscbillende districten in eeu zelfde ambt Voorloopig zyn de uitkomsten niet geheel overeenkomstig de verwachting der radica en die in t Noorden nogal kinp kregen Zy bobben het er nu vooral op gezet de hoofdstad met haar 4 zetels te veroveren die andera dan in de moeste andere 8taten juist een bolwerk van bet conservatisme is BIjjkbaar in antwoord op de vroeger door ons medegedeelde rede van deu Minister Stang heeft de radicale leider Steen te Lillestrómmen een groote rede gehouden ter verheerlijking van bet radicale program Tegenover de stelling dat een gemeenschappelyk Minister van Bnitenlandscbe Zaken noodig ia wil men de Unie handhaven trachtte Steen te betoogen dat dit juiit de vernietiging der Unie ten gevolge moest hebben Een gemeenschappelyk ministerie bevfeerde hjj zal een gemeenschappelijk parlement ten gevolge hebben en daarin zal Noorwegen slechts de rol vao een vazalstaat knnnen apelen De bewering is nogal stout daar men 80 jaren lang een gemeenschappelyk minister en eeu afzonderlijk parlement beeft gehad Maar volgens Steen is Noorwegen thans ook al niet veel beter dan een vazal van Zweden Het ministerie dat regeert tegen den wil der meerderheid ia eigenlyk een Zweedsche vice r eering Het ministerie moet buigen voor den wil des volks en een eigen Noorsch ministerie van baitenlandscbe zaken was eisob der billykbeid De berichten uit Bulgarye beginnen in don loaisten tyd weder gunstiger te luiden Dat de v vao Stamboeloff van den man in wiens handen zeven jareil ang feitelyk geheel het gez ia het vorstendom berustte aanvaukelyk aanleiding zon geven tot eene chaotische verwarring tot bescboldigingeo on tegenbeachnldigingen by welke elk der partyen veel meer zeide dan zy kon verantwoorden dat zal niemand verbazeo die bedenkt dat iu een £ oo jongen staat de polUi ke bartattnihten zich sterker niteoi din met het fatsoen onier kAl l mere Wnt Eoropeesehe stoakknnda beatunbMr 100 waaen Men hoort niets meer van de versohrikk lyka verhalen over dei i ex premier en diens collega s die eenige maanden geleden voor dieven moordenaars en schotfeerders werden uitgemaakt Stamboeloft zelf stort ajju hart nog Dit tegenover correspondenten van baitenlandscbe bladen getuige het lange verhaal in de Frankfurter Zeitung c waarvan wy indertyd de i boofdinhuud mededeelden eo waarin de gevallen staatsman den vorst en den csar al even oneerbiedig besprak Maar de Balgaarsche regeering schyht in dese ontboeaemingen niets bedenkelykfi te sieo eu sedert eenige dagen beeft zy het scherpe toezicht dat sy aanvankelijk op Stamboaloffuitoefende geheel doen ophouden Mogelyk zal on in de nieuwe Sobranja het afgetreden ministerie in staat an beschuldiging worden gesteld maar het is te voorzien dat een dergelyk proces zooals gewoonlyk op niets zal uitloopen daar de beschuldigden voor de euvoldaden die men hun ten la te legt altyd redenen van Btaat kunnen aanvoeren Wat bepaald meevalt is dat de tegenwoordige r eeriug hare belofte geen invloed op de verkie ingeu tel zullen aitotifenen en geen ongeoorloofde pressie van de zyde der ambtanaren te zullen dulden zoo getroaw mogalyk iiakomt Zoo heeft zy den onlanga door haar zelf aangestalden prielect van Silistria van cyn ninbt ontzet oradfit deze de militaire macht had gebruikt onl df verkiezing van den regeeringscandidaat door ta dryvan Uit Amerika koq en treorige berichten over de groote boschbrattden dia daar in versobillende Staten hebben gewued De bladen schattjen het in Minnota Michigan en Wiaconsio veroorzaakt verlies op 12 uiillioen dollars ongerekend de waarde der boascheo selve dia verbrand agu Het aantal dooden wordt door sommigen op 400 door anderen op 1000 aangegeven want bet is nog onuMgelyk itts met juistheid te bepalen Volgens de sTribunef ayu een twintigtal steden bepaald verwoeSt en bleven daar slechts enkele hntzen gespaard Te Hinckley alleen vond men reeds 90 lykeni waarvan vele geheel verkoold die giitermiddag ter aarde besteld werden Genoemde itad behoort ook onder het getal dat vernield is De inwonen warden Zaterd ig voor het gevaar gewaarschuwd door de wolken rook die uit het zuiden kwamen bet vaur voortgezweept door een hevigen wind naderde met geweldige sprougau en een paar uur later was de geheele stad ién vuurposl Da treinen werden op het laatste oc enbUk letterlyk bestormd door in oaers die zich nog wilden redden Zy die in de treio en geen plaats konden vinden haadtten zicb om in wagens te pnard of te voet het of eo veld te bereiken Maar vele mwonera die te lanf getalmd hadden voudeu den dood iu de vlammenf anderen die in het boscb Klaren gavluobt werden door het vuur ingesloten Een trein dis zich in de nabyheid van Hinckley bevond kon met verder daar de jammen deu weg versperden De reiztgera zochten tiien too goed mogetyk oen heenkomen De ineeaten verscholen zich in een mo iras doch velen waren niet zoo gelukkig dat zy hot miuraa konden bereiken Naar men zegt kwamen l tO passagiers om Het geheele antal dooden in Hinckley wordt op 200geachat Mission creek een stadje in de nabyheid werd ook geheel vernield door hst vuur JESen gelyk lot ondergingen de steden Stanton Pokegama en Liunklaka De ramp is in haar geheelen omvang nog niet te ovsrsien daar do telegrafiflcbn gemeenschap op vele punten gestoord is de schade in haar geheel is op geen millioenen dollars na te schatten De oorzaak van de geweldige branden is to te Hcbryveu aau de langdurige dro t dte in deze streken geheerscht heeft KEXXiSGEf iXG InBICIITINüSN WBLSK OKVAAK HCHAI R OV HtNnBS KUHNRN vaaooazAKBN BURGEMEESrrER eo WETHOUDERS van Gonda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1876 SUatsblad € No 95 Brengen ter algemeene kepnis dat op de Secretarie ter visie ia gelegd een verzoek met bjjlageu van B Bonman eu A M van den Berg om vergunning tot bet oprichten eener stachtery in het perceel gelegen aan de Nieuwe Haven Wyk N No 22 Kadastraal bt kwd Sectie B No 521 Dat op Woensdag den 19 September I89i des namiddags ten 1 ure p het Raadhuis gel enheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in t brengen en dal gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schriftaren kan wordaa k nuia genomep GOUDA den 5 September 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN r De Secretaris BROUWER