Goudsche Courant, vrijdag 7 september 1894

No 6440 Vrijdag 7 September J894 33ste tfaargang Wmm COURANT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdjigen De prijs er dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vwi 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van AdVertentiën tot 1 uur des midd 6R00TE SOKTBgRING NIEUWE lismm voor DameK en Heerren k van OS At E 73 73 Beurs van Amsterdam 4 8EPTBMBKB Vor krt lil Va 10 Va 79 i ItK 74 Va V 108V ii sev 101 loiv 1 0 844 6SB lOlV 78 108 811 m i 83V 108 101 1S7 8 30V 104 lOOl a 1B8 ujVi 104 81 188 100 hu Vi loav 108 9 Vi 101 ia v 138 18 4 Va 88 16Ve lOOV 78 111 Va 103 41 61 10 1 0 171 108 10 lus 108 115V 11 397 1107 alotkoeia Vi io V 108 7 90 84 867 Vl KuniuxB 0 rt Ned W 8 i dito dito dito t dito dito dito SI HoliaA Obl Ooudl 188189 4 iTUll uMhryvtDg 1808 81 6 Ooniio Obl in papior IBtS i dito in zilver 1868 5 FntvUL Oblig mat ticket S dito dito I RlILUID Ubl üoil Se Serie S dito OMlOi 1880 4 ditobyitotbi l88 4 dito bü Hope 188II 1I0 4 104 4 61 lluw h U Pr UeQ eert Kill Holl IJ 8poor MÜ aand Mij lot Eipl v St Spw aand N d Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm a id dito dito dito 18VI dito t IliLILSpoorwl 1887 8 A ïobl 8 78 Zuid iUl Spwmü A H obl 8 POLIN Waraehau Weeneo aaud 4 Rcil Qr Kuaa 8p Mij aand t BalllMba dito aand 10S 08 Vl ü6 8 isv 67 oy loy 78V 109 108 Futowa dito aand 6 I BDt Uombr dito aand 8 Klink Ch Aaow Sp kap aaod t lMO o a aal 8p Mi oblig 8 Orel Vilibek dilo oblig 8 ZuidW t dilo aaud 5 dito dito oblig 4 AllI I Cnt Pac Sp Mg obl Cbio Il North W pr C aand dito dilo Win 8t Poter obl 7 Denver k Blo Gr Spm eert v a llUuoia aeatral obl in goud 4 Louiav k NBabvillaCert v aand Me ieo N 8pw Mü lehyn o Miaa Kanaaa v 4 pel pref aand N ïorkOnuriokWeat aand dito Puuna Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud 6 8t Paul Minn fc Manit obl 7 Un Pao Hoofdliin oblig 8 dim dito Uuo Col Ie hyp U 6 CmiOi Can South Cert t aand TmO lUllw kNav leh d o O Amaterd Omnibua My aand Kotterd Tramweg Maala aand KlU Stad Amitordam aaud 3 Stad Bollerdam aaud 8 Buail Stad AntmrpenlSS sVi Stad Bruaael 1886 Hona Theial Kegullr lieiellaob 4 OoeTIKR Staalilueuiug 1890 l K K Ootl B Cr 1880 8 SrUJI Stad Madrid S 1888 Vmr Nin Boj Hyp SpobI oen 5 ADVERTENTIBN Gebown MAUIA KEGINA Ouden M R OABRIJ WBiox H C GABRIJ Qmda 4 September 1894 ♦ Voor de Tole bewjien T n hartelgke deelneiniog ontTangen by het oreriydeo tbh mijnea geliefden Sobtgenoot den Heer GKUAB0Ü8 JACOBUS STKBJIÜ ZIJNEN te talryli om die allen aizonderiyk te kunnen beantwoorden betuig ik door deze mgnen innigen dank Wed G J STEENS ZIJNEN VAji Dia Dom Oourfa 3 Sept 1894 ADVERT EN TIEN nHlleBliine i en Huitenlanilitcht Couranten worden dadelijk opgesouden door bet AtTerteutie Bureaa ran A BRINKMAN b ZOON te Qmida Van af DON DEED AG 6 SEPTEMBER ia de IWIJJKE ZlEll iilli GESLOTEK Namena de Commissie A D Y VREUMINGEN Secretaris Gevraagd tegen 1 NOVEMBER een flinke tegen hoog aalarts Oonoodig zich aan te melden sooder goede getuigen Adres dezer Coarant Tegen NOVEMBER zag zich gaarne GEPLAATST als WERKMEID te Gouda eeoe fl DIENSTBODE P G 25j van goede getuigen voorzien Br fr X Boekb H D VOOGD VAX DS 8TBAATEN Hz 67 Javastraiit Den Haag Onfeilbaar Middel TKOBN InOuenza Hoesl Borst en Kdaandoeningen IMELIANTHE Superior Borst llonig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Goudea Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 i World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht porgatief Geneest onmMdelUJk Kinderen nemen bet gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H van Schalk Co Machinale Fabriek DE HONIOBLOEM Somatra straat 267 Den Haag Verkrijgbaar bji F H A WOLFF DroI gist Markt Oouia FEAIISCHE STOOMVEEVEEIJ Gheiiiischii Wasscherlj ViN H OPPE IIEIMEK 19 KruMiiide Itotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepat voor GOUDA de Heer A VAN ÜS z Specialiteit voor het atoomeu en verveu vau atle Heereaon DamefiKarderoben alsook alle Ki adergoederen Speciale inrichting voor het stoomeD vim pluche mantels veernn boot enz Gordijnen tafelkleeden ens worden naar 4e nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of ffeverfd worden ooschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt W ens uitbreiding der fabrieken xyn de prQzea 25 gedaald Te stoomen goederen als nienw afleverbaar in 3 dagen te vervea goederen in eene week Een ware Schat Toojr de ongelukkige slachtoffers der Zelf berlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk TM Dr Retau s z ELFBKVVAIUXC HoUaudscbe nitgare met 27 afb Prys 2 galden Ieder die aan de rerscbrikkelgke geTolgeu vaif deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlöks duizend van een zeeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 1 S18@®®1 c J Weder verkrijgbaar zoolang de voorraad atrekt f g mTSCHOT 2 ets Sigaar h rj Ijrand krijtwit kwaliteit onovertrefbaar by C f3 Korte Tiendeweg ü 15 J 3 Hederlandscbe Stoomboot flaatschappij De Stoomschepen BATA FIBR kapt J 8AUER en HOLLAND kapt J 8M1DT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der MaatschappQ Boompjes 72 te Botterdam De StooDUcbepen lOBsen te Brewersqaay de markt van Boter en Ksaa te Londen Gebri Stollwerck a 1 I Chocolade en Cacao DcBimatlge door de nieuwste uitvindingon op macninaal geoiod verbeterde fftbrieiÜe en uitsluitend gebruik van f ne en fijnste granilhtotTüii nmmdcerci hn verbruiker Tan I Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig buantwuüriiundo asu den inhoud der resp E jtiketten De Firma behaalde 27 Brevets als HofleTeraMcler 44 £ ere Diploma H gouden enzi Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikartt Ueeds 1874 Rihieef de Accademie national de Paris Kous TOUB déoemons une H daill d or première clswac en ooni der tiion deTotre excellent tebiication de Obooolat bonbons vaxiOB eto eto Stollwerck s febrikaat is verkrijgbaar bij l d Cunfiseurs Banketbakkers eijz enz Generaalvertegonwoordi r voor Nederlaiid i Jaliiu Hattenklodt I Amsterdam Kalverstrajit 103 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hut il niel zuiden dat eiieziQ aanbrengende midd den toevRlli oiitdokl worden dia io de handen vnn ean bekwaam K noi iio fi ei sueo a hebben Wub niet PriesniU de getuerdo vestiger eor walorkuuf mothoda wiens oonplaiitfl oen bedevaartsoord oor du Igdonde inonsohbeid Keworden Ïb dou oeuvoudigo boor f Het ft niet een Zweedach nanjoor Thiire Brand RtinaBrad een middel tegeo roawoHiiekteii ann d hand gedaan dis het lancet dar chirurgen reeds minder aoodaakelijk heeft gemaakl en IhauB goraeenuoed ran allo goiieesheeren begiufc l rtrordeu P Ook op het gobied Ier beperking van teuuwitekten begint er liolil to komen en uok hier ia een weg genpend geworden die op de eeavoudigsle en ndtuurlijkite manier resultaten oplevert welke wvl ia staat zijn de sedert jaren onveranderd aatig wende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bijvuorb Uromium ïzer Arsenicum nn geheel te verdringen Kr zijo vele mensohon die uooli siek noch i e ün l ky C klaguii dat zy zioh iu lichaam en öUlles behalve wel gevoelen het geringste met velen kunnen en zelfs door e n vlieg getergd wordeln eo floo ïich ïelvcn en anduren lot last zijn zondor hot te wdloB Vele worden geplaagd of door vreeBoijke angst ot door droefgeestigheid kunnen r iut slapen en wdrdon door benauwde druomen gekweld Dan ijn er weder andere die tn kampen hebben met buofdpjf congestie zwnkhtid van geheugen oorsuiceii ei toevallen Emdol k lijden do ergstfln ondor ban aai vurlamming vitusdans en vallende ziekte Al leze onftetukkigen die men op etkun leeftijd ondor alk geslacht en eiken stand vindt zgii zenuwziek ra miu of meer de sUohtoffers der letfwyKo van onzen tijd Wie tot eene dezer oatogorien van lijders beiioorl oa ingelioht wensclil te wordau over de Wif king eeuer nieuwe methode adresaeere ïich aan 1 Anuterdftiti H CLEBA V Co iMligeweg 42 Rotterdam F K van SAIVTEM liüLtT Kortu tloofdstceg l Utrecht LOBKY PORTtlK Üudeg acht bij de Gaardbrug F 22 voor wian oen onderrichtend geachrifijw over Zenuwalekten en Beroerte Voorkoming en Geneting gratis on franco verkrijgbaar gesteld nordt ECHT m t rood op de lottorm T JOberlahnstein Overal fOENlt 5r verkrijglHwr M Muafschafypfj tot MqcploUwHe der VUitoria Br n M oevegfiffd fp Jtntteriinm Zuidbktak 8 Verkrögbait in tHoofddep t voor Gouda en Qnntreken SLOTEMAKËR en Co p r beele Fleach ii 18 cents pir haUe Flesch il 13 ceati Ifrnik i 17 f P Kruik i 8 terwyt oor de ledige Flesscheu en Kruiken Jrordt vergoed inik vM A BllMKi Zoon Goud Soa f beele Flesch 3 cents dir hsWe Fleach 2 cents Kraik 1 cent bS I i BINNENLAND CKKBDA 6 September 1894 Dfl kapt G M J Tan den Henvel R nders Taa het 4e reg inf wordt op zjin vet ook OTergeplaatflt van Qoada naar Haarlem Bg Kon betloit is aan Mej C Schailenburg wed G de Moog comimeB der telegraphie Ie klaaae een pensioen verleend van i770 Volgens acbterataande odverteDtie zal op de Miirkt alhier gedurende eenige dagen bet circtu Bobioson Paardenspel geplaatst z a Naar wy Ternemen zal de eerste TOorstelling Zaterdagavond plaatH hebben In veracbillende plaateen o a Zvrolle Zutpben Njimegen Utrecht Leiden Dordrecht den Haag LeeuwardflD Assen Hoorn en Zaandam hebben reeds Toorsiellingen plaats gehad die zeer in den aniaak vallen eo wy gelooven een bezoek aan het circus ieder te kunn n aanraden Centeren zyn op Terschillende plaatsen in deze gemeente publication aangeplakt inhoudende eene aankondiging tot de ingelijfden by de nixtiooalH militie dat zg in de maanden September en October by het koloniaal werldepot Ie Iiai4erwijk eene verbiatenis kuanen aangaan om hiinstena voor 2 jaren gedetacheerd te worden naar Oost Indië Aan hen wordt eene gratificatie van f 300 toegezegd Woensdag 29 Aagnstns werd in de gehoaden vergadering vau den raad der gemeente Waddiogsveen de gemeenterekening over 1Ö93 Toorloopig vastgesteld de ontvangsten op f 30526 34i en de uitgaven op f 30490 62 De b rooting van bet burgerlyk armbestuur Toor 1895 werd goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op i 4351 894 Tot hoofd der Oroen van Prinstererachool ie s Hage h benoemd da beer L Looyen te Oadewater Te Zwammerdam breidt zich het mond en klauwzeer voortdarend uit Ruim 25 boerenhoeven 7yn reeda besmet verklaard Enkele beesten stiëtven aan de ziekte Reeds eenigen tyd geleden bestond te Krim pen a d Lek het plan den verjaardag van U M do Koningin door de leerlingen der scholen feestelyk te doen herdenken Door FEVILLETOX De laatste eener Familie Nuar het Franich 181 De stad iil doodach eu stil Geen aaoplak biljet ten meer OfJ de n ren tsd schouwburg rborstellingeh of ooncerten geen fijne waren meer ie da aitttalkaaten der wÏDkeliers Wie cou deze koopen in de dai en dat er goea vreemdeling Tour cijn genoegen in de stad komt Op dese katoite rekende Rudolt van riohtvoorde tqm hij Bint Malo gekozeo had als plaais van vertrek Hoont aangenaapi sou t hom geweest zij tbani een blkeede te ontmoeteD Zooalfl h aan mevrouw Vau Hansweerd bij hue laatate onderhoud had beloofd vai 9 den avoad na de merkwaardige titting te Stm firieuo in het hotel Franklin afgestapt Met den laaUten trein aangekomen was hij dadelijk naar bed gegaan Het was te laat om tbant nog te gaan ifpreken met iJilp vriend den seekapitein die gewotfn waa zich avonds te negon uur ter ruste te begeven Maar B adolf stond zeer vroeg op en ging dadelyk nalr deh ryken leeman die vlak bij het hotel woonde Hy trof hen aoa voor dé deur zijner woning een p p rockende en tgn eerste sorg waa te vragen naar de dame die zich op B in verzoek tot hem bad gericht Ik heb baar gezien en gesproken Donders m okaer dat is er ewi die voor geen klein geracbjye Terschillende omstandigheden aou echter dat fnest niet op den 31 Augustus gevierd worden maar heeft het daarom den daarop volgenden dag plaats gehad Daartoe door hydrogen Tan de Gemeente en van gegoede ingezetenen in staat gesteld kondon do onderwyrersdit feest met de kinderen op tamelyk hreede schaal vieren Des voormiddags 9 uur verzamelden alle kinderen netjes uitgedost en voorzien van oranje en bloemen zich in het versierde scboollokaal op bet dorp Na het zingen van eenige liederen en het uitdeelen van eenige versnaperingen werd een optocht begeleid met muziek en njk voorzien van vaandels en vlaggen door het grootste deel der gemeente gehouden By de leden van den Gemeenteraad werd halt gehouden en gezongen Op dezelfde wyze werd tegalykertyd door de kinderen der bewaarschool feest gevierd Het weêr was prachtig en vele oudera waren blykbaar aangedaan door het indrukwekkende van den optocht hunner kinderea Ten ongeveer 1 ure was de optocht afgeloopen muar het feeat was nog met geëindigd Te half drie verzamelden de kinderen lich wederom in het ecbooUokaal om eene voorstelling by te wonen van den beer M P Okbuyzen hofpreatidigitateur terwyl in de bewaarschool een poppenkast vertoond werd Tevens werden alle kinderen nogmaals op versnaperingen onthaald terwyl de kist van Faust Tan den beer Okbnyzen voor elk kind eene aardige verrassing ie voorscbyn bracht Te ongeveer half zeven was het feest geëindigd en wy houden het er voor dat ieder kind innig voldaan over het vele genotene van dien dag boiswaarts keerde Des avonds hield het Genzancorps Pro Patrift een optocht begeleid door muziek door een deel der gemeente Sommige puuteia werden met bengaalsch vuur verlicht dat een pchoon eflfect maakte Nog eenige uren bleef deze vereeniging gezellig byeon tot dat de middernachtsklok het uur van scheiden meldde Te Lckkerkerk vindt men in den gevel van het koffiehuis van mejuffrouw D van der Wouden een steen met bet jaartal 164G waarop onder de beeltenissen van Adam en Eva in het paradys het volgende opschrift voorkomt Het A A 10 il 11 8 soect die 20 Tot goed begrip van dit raadselachtig opschrift moet men de beide A s in den eersten regel lezen als paar a Als men dan nog de cyfers Uest zooals zyin hut Fransch luiden dan krygt men hetpaaradies dix is ons onze wie t hint soectdie vindt vingt vervaard ii ffHoB dal zoo vroeg van Triciitvoorde uiterst verbsasd ffik heb baai voorgesteld hier te blijven logeeren tol uw komst Maar op jign hoogst ii zy een kwartiertje in mijn huis gebleven Zij wenscbte bepaald zich dadelyk aan boord te begeven irDat hadden wy soo afgesproken irÜat vertelde zy oiJ n toen gg betzooregeldet wist ge niet welk weer t den volgenden dag zou zyn Ik heb gisteren heel wst moeite gehad om m t oen roeiboot bet jacht te bereiken Wg hebben twoe uur niodlg gehad om de baai om te roeien en die dame was door en door nat Maar bang was ze niet boor I Nog nooit van m n leven heb ik zoo n moedige vroaw ontmoet Ja ik weet dat z op zee niet bang is Hoe lant zoudt ge mij aaii boord kunnen brengen F Ik zou beden ochtend gaarne vertrekken ffDflt hangt niet van mij af mgnheer ffEn van wie dan vroeg de graaf eemgtiins ongeduldig ffVan den goeden God die t van ueht bar beeft laten stormt Hebt ge niet op de4oe geUt Ut gotvao staan teer bol Wij kunnen onmogelijk door de branding komen wAcb wat komt dat er op aan Die dame is er wel doorheen gekomen dan kan ik t ook wol Neen Gitteren woei t hard maar toen was t nog mogelijk Heden zult ge in de haven geen enkelen schipper vinden dio u naar het jscht brengt En dat ia goed ook want elke boot 7eu stuk geslagen worden Ku vet hebt ge er aan om uw ievBB U waVBD f Uat SM MO i is van eenip urwi Gisttireu is te Kapelle a d IJsel b i d D werkman Ames het eente geval van cholera Toorgfkomen De Ie lüt F A T Sommer van het 4c reg inf te Haarlem beeft verzoobt deel t mogen nemen aan de expeditie tegenXombok De beer L winkelier te Leiden is Zondagmorgen onder Zoeterwoude te water geraakt B Terdronken TuBschen IJsel monde en Rottenlam ii een knaapje de 9 jarige W v d W door een goederentrein overreden tengevolge aarvan by enige oogenblikken later deo geest gaf Uit Batavia seint men bet volgende Het negende bataljon met een sectie bergartillerie ii naar Kela opgerukt ten zuiden vao Mataram met last dat te beschieten De granaten van d oorlogsschepen v irniet D thans het paleis te Mataram Generaal Vetter heeft meer oorlogaachepeo gevraagd voor blokkade Ëen talegram aan het Nieuws t d Dag meldt Een bataljon vermoedelyk het 9e rukt oforgen op Ten gevolge van het vuren der tMmaoht en van de artillerie is Mataram verlaten Hevige branding maakt de lossing moeilyk c Omtrent kapt Lindgreen die gevangen is Bchryft het Uaagsche Dagbl c dat liy tot de krauigste officieren van het Ned Ind leger behoort Geboren den 4en Juli 1855 te Mantok ontving hij zyn opleiding aan de Kon Militaire Academie te Breda en werd 5 Juli 187 i benoemd tot 2e luitenant hij het iudiscbe leger In 1881 bevorderd tot le luiteoant volgde io Maart 1891 zyn benoeming tot kapitein Kapitein Lindgreen nam in 1878 en 1879 deel aan de tochten naar de XIl en XXVI moekims en werd in dat jaar niet slechU eervol vermeld maar ouk wegens zyn gedrag benoemd tot ridder 4e klasse der Militaire Willemsorde In 1891 ontving hy het onderscheidingsteeken De recbtbsnk te Groniogen beeft de uak Tan dr L Bübler beroepen predikant te Scbiermonnikoog gequalificeerd ala smaad tegen da zgn om n aau boord te brenguii ffWat zeg je men u toob niet zonder mg vertrokken P vUelukkig wel Als men bet anker niet gelicht had zou bet jacht op de hoofden atak geatagan tjjn en io dit uur sou je er geen plaek meor van kannen vinden Ik heb den aobipper laat gegeven open zee ta kieien £ n t heeft moeite genoeg gekost dat verzeker ik u vMaar wi r ligt de tSHuH dan F ffWel nergens Ze hebben den gebselon nacht govaren en de schuil heeft er leeigk vso langs gehad Uw dame is niet voor haar pleizior uit geweMt Maar myn aohnld ia t niet Ik heb haar vooruit gewaarschuwd Maar jongen jongen te was zoo koppig en wilde met njU geweld aan boord Wees niaa niot ongerust want gevaar is er niet bg Het jacht is sterk bet heeft wel andere seeijas gekbnd Die dame komt ar af met een flmko seeziokta Wanneer zou do afehuit weder binnen Ioopen F Spoediger dan gjj deukt Dergetgko stormen du reo nooit langer dan acht on veertig uren Dan wordt t kalmer Dezen nacht Jiog en morgen is t uit daar kan jé op rekenen hoor 1 ffËD zou uw sobf tt dsD veder voor anker komen F éiê voor den ingang der baai Da ia afgesproken met den schipper ou op hem vsit te rekonèh vDus morgen zoo ik aan boord konnon gakaV niti De zee zsl dan oog wel niet volkomen kalm zgn en ze zullen waarschgnlgk wel verplicht zijn onder stoom Ie blijven liggea inplaata van voor het eiland ta ankeren Maar ala ge wilt achten op de kade van het groove eiland Boy zal d sebipper u M boo e seadMi Zoodra g aan boord s lal Vaa Gheel Gtldameester to Vüravaahaga naar de oprabara sitting der rMbtbaok Ttrwa Door ikii a mHiil nuul tw NgnMgM ds l oor B en W wmd tat ni d gtoiMiit begrootiag Toor 1895 uu d a Ku4 ud bod Q wolk un ootnogitpo d nitgtrm ii gtrumd op f 589 808 Dr A KuyiMr lid lu d TwMda Ktmm en booidnduUar n D Standurd ii op z a gnwoD jurlgkicb nit Try arutig oag tieAd geworden Nur wy ecblw m t geoD gea TDrn m n wekt lyn tontend gwn bu irgdh id mf r Tot Tolkumen hmtel n kmiht n ml liy eadige weken te Brtui 1 wur h j tluuu Tett4Mft mo t n biyran By Mne lleanwonende vrouw t SlinlrMht bwft men giitereu uwbt ni op het dd t zyn geklommen eenig mataelwerk afgabrokan en met ruw gewald door dan ichooratMU gi worpsn Niet aUeen dat bierdoor Mnig m obtlair boachadiKd werd mur ook d troaw di Id ftiekelgke toMtand rerkaart ia bierdoor dar mate Taraohrikt dat bare hwatand unmrk lyk raraigard ia De Mak Tan mr Q W Wyokarbald BiaJom te Groningen afdreiging aal by Teratak bebnndald worden dur de bear Biadom bat land boeit lerlatan Ook te Dordraoht baafk lieh ua oonmiaaia g Tormd di liob ten doel itell oen fonda byooD te brengen t r tegflmoetkommg lo d opro ding Tau de wettig erkende kinduren Tan officieren en ondn officiaren van bat Indiaebe leger wier radar voor den ryand ia gunenTald of tengarolg ran b bomen woudon ia oiarleden De oprooiting ia galmk nd door d hb 8 M Hugo lan ign lid Tan da Twe l Kamer dei SUteaOeuarul J W UaTeraan predikant by do Ltatbmobe g mMDt mr X C Crma do Jongb wetbouder en lid dar ProTineialo Staten T t Bonten putoordwondbiiarbop pelyke clerezy £ yngdara lid Tan bat laraetietiach kerkbaatunr f P A W gwa lid Tan bet B K kerkbeatanri mr W da BUdar bankier hg koers sctten naar Ierland A slol van feksniag lult Ke dus aleohta é a rakel dag vsrloiea hebben Maar bos ui ik kunnen weten dat bet jaoht aangekomen i F Ik zal t aan uw hotel komen leggfo V Ja maar ik aou lievur bsbben dat man u daar niet sag 0 dat is goed er is wal een middel om dit ta ontgaaa Oa om wf m uur naar het groote eiland Bey en waebt Jaar tot bot hoog water ia Oo zilt het hMp dan voor hot eiland ilen liggen Ik kom een weinig na a en ik uS een teeken geven dat da schipper begrgpt Zoodra da sec hoog genoeg is tullen tg u met do grooto boot kooien halen Niamaod is daar om uw paspoort to vragao zoodat gg ge Ml oogehindsrd ul vertrokkmi vDat ia dus argesprokoa Da r er in dra loop van dm dag ieta in ons plan gowgzig d l o wonion verzoek ik u tegen don avoad eoos 1 KkiJkoo Het venster van m n kamer ia hot bM i juiH op uw buis Ik kom tegra lira uar op bet Oateon dat ge van hier ziet an als gt mU te sprekm babt geef dan een teékan dan kom ik benedep Ala go mij niet roepfc daa waet ik dat alles ia ordo is en onimoelen V elkander morgeaoehtend Daatregslen wij do goldtaak en beual ik a don prgs oot d huur vu hot jacht De oude zeeman aotwoimlde daarin het volste vortrouwflj te boubeo en dat w geen baast bij was Zeer onUtemd qver den legmspoed welks ham dwong nog eea dag en e a uaoht te Sint Halo te moeten blifv vond Eadotf van Triobtvoorde bat maar t verstai igsl era wandeling langs da haven tt mkon ranUamVA V t