Goudsche Courant, vrijdag 7 september 1894

6 66 7 10 8 43 40 11 09 11 10 8 03 0 47 f ff 10 t 64 ff ff 8 17 t II lo oi ff ff V 8 98 7 SO us 10 10 11 80 11 80 8 48 i SO 4 46 6 81 7 07 8 10 41 ff 4 66 ff 7 17 ff 60 6 09 ff 7 94 0 68 IU 6 0 ff 7 81 ff ff 4 08 H A A n 0 4 40 n 11 6 16 II A 6 61 7 87 8 80 10 06 irecte Spoorwegverbinding met üüIUA Zoniei l nsj lJM 95 Aan evang 1 Mei Tijd vao Gpee nwlch 19 08 19 18 18 68 1 94 8 89 4 60 1 06 4 67 1 18 6 04 1 1 6 11 19 98 U 88 1 98 1 44 4 10 6 80 110 TT 1 B DA M 0 0 1ID4 18 40 8 16 8 8 8 10 D rul L 4 10 1 11 8318 16 1 88 8 16 8 46 3 48 4 16 4 42 6 1 7 8 06 St 10 10 10 18 1 44 ff ff 4 48 ff 7 0 ff ff ff 1 4 ff ff ff Iff 7 11 ff f 10 80 1 68 ff ff 6 ff 7 90 8 11 10 S 8 04 ff ff ff 7 88 10 41 2 0 ff ff 6 0 7 81 10 Rmiili 307 6 18 68 10 1 10 69 12 0312 4 9 90 2 46 8 16 4 13 4 48 6 20 6 47 7 49 8 S6 10 1 0 10 18I T R K C H T O C D A Utrecht 33 7 60 63 11 84 12 02 18 60 2 66 8 10 8 621 43 0 3 8 09 8 6010 84 Woerden 6 68 8 11 10 1fr 12 84 4 1 Il 10 61Uydeialer 7 07 8 1 10 24 12 42 4 24 l Goud 7 8U 8 32 9 84 10 87 H 0 12 66 1 82 3 27 8 60 4 37 6 90 7 08 8 419 89 11 07A ll8TEKDAU eOU DA AmatrrdainC B 8 i 40 ll lOff 11 27 9 4r 4 10a A aterdai p 6 60 8 16 86 11 96 11 48 2 66 4 96 Goud TJ 04 1 4 11 18 It ll U IM gebenrtenieeen op den loop der politieke tugelegenheden van merklnren invloed zullen zgn Alle partgen znllen met kracht willen aaaionwerken om do Regeering in dezen moeilyken tgd te steeneQ en zoo is t zeer wel II ogelgk dat men de groote staalknndiKe strgdvragen zal laten rusten om alleen te overl geo op welke wyze ons gezag iu ludie het beat is te handhaven Voorts mag men aannemen dat het booge marine budget betrvelk de Kamers zal worden aangebodtsn in de getieren omstandigheden ge n ernstig bezwaar zat uitlokken en zulks te minder omdat naar dezelfde briefsehrgver vernam de minister van Marine bg hot doon zgner voorct ll n ia te rade gpgaan met de specialiteiten in beide Kamers Klttt Bom weigert in de gersDgenu té AlVmiwr Toediel te gebruiken Dezer dagen zgu eenige atofielgke overblgfsels vau vorsteiyke personen die op de zolilcn vnn het Louvre gevonden waren op de plaats bggezet waar ze tbnin bebooreo nl in den koninkigken grafkelder van Sant Deuit De heer A C Loifelt vindt iu dit bericht aanleiding om o ro te wgzeu op de z i afacbowelgke vertooning van zekere ovcrblgfsels van den vermoorden De Witt die door iedereen kuouen worden gezien op het Hoagach Qemeente Museiim Zou liet niet hoog tijd worden om aan die zoowel kiud racbtige ala odn volk onteerende lykenschenia eeo einde te maken vraagt de heer L Is het niet reedfl meer dan genoeg dat hetHartgich gepuupet in zgn hloeddorat en politieke verblindheid zoover ii kunnen gaan endat de geschiedochryrer die gruwetgke iettentevermeldeu heeft t Waarom xulk een nationale schande in denvorm eener ufzicbteigke poppenkaaam nl van eentuiniatnurdüodktRt e bevattende de verdroogdeorerbiyfseU der afgesneden licliaamadeeleo alseen rariteit ten toou gesteld My dunkt dat lieden van smaak en gevoel van gepastheid zooaU er toch stellig in ons stedetgk bestuur tegenwoordig zyn gemakkelgk aan deze walgelgke vertooniog die een achaudaad zichtbaar vereeuwigt een einde zou kunnen mliken Ken gemeente museum dient niet te wedgi aren met een Mnsée Grévïo of chamber of borrora als hg Mad Tusseaud Op de vraag Wat dan te doen met de overbiyfsels van De Witt die aan Den Haag gelegateerd zyn antwoordt de heer L men begrave ze op de pUats der Gevangenpoort of zette ze hg in hel familiegraf van de laatste afstammelingen der De Witten tenzg men nog nauwkeurig weet waar de overblgfaela van den rampzaligen staatsman zelf begraven liggen Kan men niet scheiden Vaa het kifttje met de rt liekeo Onzer schande welnn men sluite het weg op het rgkaarchief en toone het alleeu aan den erostigen geschied schryver die er waarauhynlgk wet niet naar zal vragen Na afloop der zomervergadering der Ned Botanische Vuroeiiigitigc gehouden te Zierikzee gsveu vole leduu gehoor aan de uitnoodigiug van het bestuur du r Aulwerpacbeafdeeliog van liet Kruidkundig Oeuootschap Dodooaea te Oent om in Antwerpen een geiAu enlijke vergadering te houden luet de leden van dit Genootschap Maandag 27 Aug s morj ens te balftien werd deze vergadering iu de bovenzaal van het Museum vai den kruidtutn in de LeopoldHtroat geopenddoor den eere voorzitter der Antwerpache afdéeling dr H Van Heurck Deze verwelkomde da Ned tamaten en droeg daarop het praeaidiura op aan prof Suringar die bereitl werd bevonden deze zaak te aanvaardea Ëen talrijke opkomst drr Belgische leden t etuigde van hun belangstelling in di ze gecombineerde vergadering Weteopcbappoiyke mededeeti gen werden volgens de Leid Ct c g a o door de heeren Vuyck uit lieiden Sttóff Vandevelde en prof Muc I od uit GeoteCprof Suringar uit Leideo Vooral de voordracht van den Gentschen hoogleeraar werd tuide toegejuicht Het bestoar tui de Ttreebiging tot chritteIgke terplegiag na bedelaan én laDdloopers bestaande oit de faeeren Jota nn t Liodenhout te Neerboech J J Verbrugb Hz te Velp mr J P A graaf ran Limburg Stirom te Oofterbeek jbr dr L de Qeer te Velp t K J A Etooemale Nepveu te Uoorn H J Koper te Hew dr E A G van Hoog nhopse te NymegeD C W graaf ran Limburg Stirum te Arnhem M J CSiavallier te Ermeloo J O Willem to Amsterdam eu J L Zegeri te Heenutede beeft eene circulaire verspreid waarin zg mededeelt dat de Vereeniging ihani in bet bezit ie van eene boerderjj met circa 18 hectaren bouw en weiUnd en heidegrond te Beekbergen op de Veluwe dtt de boerdery door aanbouw ia iogerirbt tot opneming van een dertigtal verpleegde d benevens woning voor den directeur dat bü eventneele oitbreidinff der stichting aankoop vao land en heide gedakkelyk zal kunnen geschieden en dat op 15 September de verbouwing in baar geheel zal afgewerkt zyn Verder deelt het bestoar miMle dat half Oetober de itichtiog sal worden geopend met een zeer beperkt getal verpleef den uit degenen die reeds opname behbeii veri ocht ten einde op kleiue schaal de practische ervariog op te doen die nog zoo zwr noodig is 6 a by verdere uitbreiding deu juisten weg te keunen die tot bet doet der Vereeniging zul kannen leiden en dat de aankoop der bezitting te Beekbergen en de verbouwing tot zoover die op heden is gevorderd ten volle is betaald doch dat tot afbetaling der bouwsom het aanaehaffen der nog ontbrekende inrichting der boerdery en het aankoopen van huisraad voor een beperkt aantal personen alsnog zal noodig lyn een bedrag van f 3000 Met dank voor den Btean die de vereeniging reeds heeft ondervonden roept z de romlewerking in van goedgetinden tot bet bijeenbrengen van bet ontbrekende aan het stichtingsfonds opdst dn inriehtiDg althans schuldvrg haren arbeid zal kunnen beginnen Het bestuur wenseht nog by dezen het gedacht tegen te spreken dat de Vereeniging aan de eigenaren van het Huis te Metereu nia afkoopsom zon hebben betaald een bedrag an f 3000 De eigenaren hebben aan bet bestuur de meest mogetyke faciliteiten bewezen o a door hnnne bezitting gedurende geruimen tijd kosteloos in handen te geven Het bestuur stelt er prjjs op dit ook in het openbaar dankIfMtr te erkennen k t e haagscbé kronieksohryver van de N d Ct spreekt als zoovulen de vrees uit dat in t weldra te openen parlomenbnirezittiug jaarlnqg oieU zal komen van de regeling van bet kiesrecht ABn i geweatelyke besturen toch Eyn uog zeer onlangs meuwe en veelomvattende opgaven gevr Agd waarvan de bewerking maanden en maanden cal vorderen Trouwens een Utiek medestander van mr Van Houten gaf den corre ndent voor eenige dagen do fenakeriog dat de miuister vau Binnen Inndeobe a en xicb zelveti een termyn van twee tjftréd heeft gesteld voor de mdieniog van ïfinkieerecht regeling Daarentegen verwacht men by de aanataanae froonrede wel de aankondiging van een regeling der gemeente fmanciün die dan ook dient voor t gaan na t Ksmeenteiyk kiesrecht samengekoppeld wordt aan het politieke En wie weet of nu de NederlandacbeJoriitpnVereeniging gisteren in baar eerste litttng der 25ste algemeene vergadering deregeling van bet arbeidfecoutract eeu unafwysbaren eisoh des tyds heeft verklaard de UeReering zich na dit eiploitt gelyk mr Cohen Stuart het noemde zich niet beyverenui om in het volgend zittingjear dat onderwerp ter hand te nemen Niet onwaarschijnlijk is het datdeLombok Y 10 66 11 08 11 0 11 18 11 86 t 0 8 86 8 4i 8 4t 8 68 06 6 10 1 18 6 88 6 89 Oogde Heordreebt in ttir rkerl Oepell Botlerdim 7 16 10 7 86 11 06 7 47 9 61 10 17 10 97 10 84 10 41 10 47 7 80 7 48 7 16 8 08 8 18 81 8 9 8 86 7 46 8 07 8 l8 10i08 10 11 loUerdui 0 m11 Minwerketk Uoordnelit ood 4 68 Qoudl I SlO 8 40 0 9 87 10 4 U ll 18 91 1 0 1 97 3 9 8 66 4 46 6 87 6 68 7 18 87 11 06 U 18 11 g i8 0 98 6 81 1 38 4 67 le M 7 48 8 6 11 01 1 18 BI Kr 7 47 1 18 6 08 Z Z w 7 6S 01 11 10 1 94 N d L d 8 09 1 88 11 89 Hua 8 18 18 10 07 11 97 18 41 1 61 1 48 1 67 3 66 4 96 6 26 6 66 8 417 48 10 1611 88 11 43 Voorb 8 07Ï 18 im ijig s jo j sj lo lo Ooadi Oud 6 60 64 WMldM 6 6 7 08 8 18 Ulnebl 8 18 7 88 8 98 8 41 0 0 I D 4DTK EC H T 6 86 107 81 8 0 8 81 10 1 10 66 18 48 8 83 9 618 18 4 47 6 83 6 67 7 46 8 38 10 14 10 88 11 0 2 87 S S7 7 6 10 97 Goadt 11 17 9 46 S U 6 04 6 46 86 8 07 8 65 10 36 10 61 11 46 1 80 3 18 S H2 3 60 6 2 0 91 6 66 8 28 ll 10 68 11 10 O O B D A i M s T K K D A M 8 40 8 ll 10 0e 10 66 19 1l 9 6I 4 47 6 93 7 4 10 14 11 18 11 88 Amteldui Wd 7 lt 10 10 66 19 1 1 8 40 6 46 86 t 4 kmttMtim Oi 8 14 Mi D IO 18 84 llli 8 18 B7 80 Na nfloop van dm nmenkomit werd de krnidtnin bezocht en vereeoigde zich s avonda een veertif l aan het geraeenschappelgk avondmaal gehoadeo ten Raadhuize van OudAotwerpen Den volgenden morgen vertrokken reeds vroegtijdig velu leden der beide vereenigingen tot het houden eener excursie bg Namen Buiteolandsche bladen bevatten zoo vaak onjuiste berichten en dwaze voorstellingen over ooa land thaus ook weder over de Lomboksche aangelegenheden dat het goed doet eens eeu uitvoerig artikel te lezen dat van stadie en waardeering getuigt Wg vonden zulk een opstel in de Times van gisteren waar drie kolommeu werden gewgd aan een beschrgviijg van de pjaunen tot droogmaking der Zniderzee De scbrgver beeft btgkbaar van de officieele rapporten ijverig gebruik gemaakt en heldert de plannen op door een duïdelgk kaartje Hij beeft ons land liezücht en verhaalt o a van de doode steden aau de Zuiderzee waarover hg het bekende fraaie werk van Henri Havard aaohaait Voor die steden kan de iudgkiug der Zuiderzee een prikkel tot qieuwen bloei worden Ëen inwoner van Hoorn verklaarde hem dat het verlies der viascherg geeu groot verschil zou geven daar toch de meeste vifich naar Amsterdam of elders gaat Maar de aaogewoQnen grond zal van groot belang 7 h voor den landbouw en Hoorn zal als t ware de hoofdstad wordea van een nieuw vruchtbaar district van 100 vierkante mgleu Eveuzoo kan Medenblik herleven door den nieuwen polder van 382 vierk m Ien Allee geheel beschouwd zoo eindigt het artikel verdient het plan dat de meest bevoegde deskundigen in Nederland volkomen uitvoerbaar achten een plaats ouder de grootste iugeoieunwerken dezer eeuw en meu kan slecbte de stoutmoedigheid tn ondernemingsgeest bewouderen van de ontwerpers en hun alle gefiik hg de uitvoering toewenachen t ge Uit sHage wordt aan het Ut Dbl schreven Men € vernam dezir digen dat de beer van Bunge hoofdiinpecteiir onzer politie aan H M eerbiedig intrekking zon verzoeken van bnt besluit waarbg hem de rojedaille der Oraoje Nasaauorde werd toegelcend Die vereering van genoemdetf ambtenaar met die ondergeschikte onderscheiding welke in t militaire bestemd is vour personen beneden den rang van officier was dan ook een misgreep van hen die hum daarvoor aan H M voordroegen en t verwondert niemand dat de heer van Bange een algemeen geaclitamb tenaar met die zondi rlinge eer niet gediend was welke herinnert aan de bepalingen van het Reiebesluit dat vnor liet declareeren van reis en vrrblgfkosten door landsambtenaren de stenografen der 8taten Generaal gelgkstelde en geliJkgoBteld heeft gelaten met idoeproeiers der marine e d Daar H M natuurlgk al dergelgke bgzonderheden niet kan nagaan en beoordeelen ia het verzoek om intrekking van den h er van Bunga eene welverdiende terechtwijzing aan hen die het besluit voordroegen eu zat bet vermoedelijk wel ven goed door Q M worden opgevat als toen eens een stalmeeHter tn s Kooings particulieren dienst op dezelfde wijze aan Konijig Willem III te kennen gaf dat zgne positie hem recht gof o op de ridderorde van de Ëikenkroon of op niets maar in geen geval op de medaille Dat men intusschen geen esprit de suite bij deze ridderbesluiten heeft aan te nemen bewget o a het feit dat een onzer predikanten het ridderkruis krevg en de directeur der Staatsloterij dat vau officier Vergelgk èn den omvang der werkzaamheden èn baren aard en beantwoord mg dan eens de vraag waarom de tweede een klasie verdiensteiyker ia dan de eerstel 11 60 1 46 1 66 9 09 9 09 16 18 08 iHag 6 487 807 43 98 Voorb 6 64 N dIi d6 6 ff Z Z gw 08 lU Kr 14 Zeff H S l Doch laten we ons in t wegeu en meten van deze eerbewgzen niet verder verdiepen z il t ia nligd een moeilgk terrein Ifeweeet wftirop zooveel van persoonlgke appreciatie afhangt en ieder maar weten mnet walke waarde hg voor zich aao de onderscheiding toekent Omtrent de verhouding van de hersenroaesa tot bet geheele lichaam deelt dr Mies uit Keulen o a het volgende mede Gedurende de eerste 20 levenajareu is bet gewicht der hersenen hy mannen altgd grnoter dao bg vrouwen De groei der hersenen ia zeer oogeiyk Zg groeien in de eerste 9 It vensmaanden evenveel aU tnischen het eind van het eerste levensjaar en de helft van het vierde en later komt er dan nog maar evenzooveel bg als in elk der twee eerste tydperkon De verhouding tosschen hersenen en lichaamsgrootte 1 gram hersenen op een bepaald getal millimeter van bet lichaam daalt tot het 2de of Sdn jaar de hoeveelheid hersenen wordt dua naar evenredigheid grooter Omgekeerd is het dtaroa tot bet 20ste jaar In de jeugd vindt men op een gram hersenen b i meisjea ateeds een grooter licliaam dan bg kuapen wat volgeus dr Mies aantoont dat de jongens voor meer ontwiLkeliug vatbaar zgn dan de meipjea Hg zegt echter niet of wellicht bg de meisjes de beiseneu fijner 7 gn Te Breda zal op initiatief vaU de aldaar woaende actieve en gepensioneerde opperoffi ciereu waarbg zicb aangesloten hebben de cliefs van korpsen ïn dienstvakken en de burgemeester Donderdag ni id di in de groote zaal vau Concordia eetie Lombok holdebetuiging pliiut hebben ter eere van de daar gevallenen AIn spreker zal opttedeo de gepeneionneerde generaal van het O L L Raedt van Oldenburoevelt De toegang is vry voor ieder De öGjarige Harmen Bgl te t Meer by Heereuveen die van 1873 tot 1884 bg het leger iu Oost Indie diende eu als zoodanig gedecoreerd werd heeft zich tot het Lombokcomité teyriel gewend metdemededeeliog dat hjj 7 icb voor eene expeditie naar Lombok beschikbaar stelt De raadkamer der arrondissemeuts rechtbank tt Maastricht lieeft rechtsingaug met bevel van gevangenhouding verleend tegen lo Tb Bhantüloo hoisvrouw van J J Pelzer ond 31 jaar en 2o D Crutz oud 22 jaar arbeider beiden wonende te Bocbolt thans gedetineerd verdacht van moord gepleegd den 13deu Augustus 11 te Orsbach Fruiiteu opj J Petzer echtgenoot van de eerate beklaagde Te Milliiigen is door de politie een brooddlyier uit Nijmegen zekere Jacobs bekeurd omdat zgn brooden van 5 K G 2 k 3J H G te hebt waren iSalvador Frauch de dader van den ontzettenden dynaniietmoord in den LireO Schouwhurg te Barcelona beeft in de gevangenis in eeu gesprek met een Jourualiat een uitvoerige verklaring omtrent 7 u bekeoriiig afgelegd Hij is tot andere gedachten gebracht door de werken van Balmes den geleerden priester die een licht der Westerscbe kerkt wordt genoemd Een tiJd langt zeide hg geloofde ik dat door angst en achnk een einde 7 0U kunnen komen aan de maatschappelijke ongelijkheid Ik pieende goed te handelen door wat ik deed in den LiÈeo schouwburg Thans ben k overtuigd dat gerechtigheid nooit kan leiden tot zulke daden Thans volg ik de leerstellingen van Baloies Als alle menacheu die leer volgdeoi zou de maatsch ippn weldra uiiders wezeu Haat tëgeu het kupitnal be iüldo mg ik z in het kapitaal den giootsten vgaod der armen Nu ben ik overtuigd dat de inoMnen der politiek die ons vleien onze ergate vanden zyu t io 7 88 48 4 86 7 80 lO OO I U I U 11 W Wat men zegt van de zucht der anarchisten om van zich te dosn spreken is eeu dwa ling De uiuohisten handelen nii overtuiging en zoolang er maatschappelgke oogeiykheid bestaat zal er ook anarchisme zijn De maatj chappy kan alleen beter worden door het volgen van de leer van Balmes die zegt dat het bestaan vau het kwade oumogeiyk is als het goede wordt betracht Hg verhaalde voorts dat hg eens op het punt geweest is te zamen met Pallas een vreeselgken aanslag te bedryven welke bonderde meoschen het leven gekost zou hebben maar dal plan werd gelukkig niet uitgevoerd Men echryft uit Nieuwediep dd 5 dezer Aan boord van Hr Ms pantserschip Guinea deel uitmakende van de manoeuvreerende oorlogsvloot ter reede van Tessel beeft gisteren terwyi het schip zich op de hoogte van kgkdnin bevond een zeer ernstig ongeluk plaats gehad Door het ontydig afgaan van een kanon op het oogenblik dat de geschuttoreu nog niet lo de juiste richting was gebracht is een der schepelingen vermoedelgk gedood en zgn een offirier een onder officier en een zeemilicien verwond De eeratbedoelde de lichtmatrooa N Kuiper wordt vermist zoodat hgzeerwaarBchgnlgk over boord is geschoten zonder dat dit door den kruitdamp kon worden waargenomen De luit ter zee Ie kl Eijbergeo die zich met den commandant eu den loods op de commandobrog bevond toen het schot afging bekwam eene ernstige wonde aan deu linker voet en eenige kleine kwetsuren de zeemilicien Lap werd zwaar gewond aan aangezicht en de geheele rechterzgde terwgl de hootsmattsmaat Dekker er met gedeeltelgk geschroeid gelaat atkwam De volle lading van het stuk kwam tegen de brugpantsering waardoor deze beschadigd werd de materieele schade is echter niet belaogryb De luit ter zee Egbergen en de milicien Lap zgn terstond na aankomst van het schip te Nieuwediep iu het marioe hospitaal opjgenomen Do bootsmansmaat Dekker wordt aan boord verpleegd De vorige week heeit al een 40 tal jonge mannen bg de koloniale reserve te Nginegen vrywillig dienat genomen Aan de beeren liijkee Co te Katendrecht is door de directie der iKoninktgke Nederlandscbe 9toombootMaat8Chappy te Amsterdam de bouw opgedragen van het stoomschip dat in de plaats komt van het onlangs bg Dungenes gezonken s s Castojf denzelfden S zal dr en en gevoerd zal worden door fdeo kapitein den heer J H Visser tablissement Fegenoord levert de machines Het schip wordt circa 1800 ton groot en moet in Augustus 1895 afgeleverd worden GEVONDEN Uit het Doitacb ran B H b b n Overgenomen uit De Avondpoat I 01ga If t mogelgk gg hier c Lucilel O welk eeoe rrengde welk eene verrassing lieve beste wat hebben wg elkander in geen langen tgd gezien zeven jaren is t zeker a wat zgt gy mooi onveranderd neen nog veel mooier grooter geworden U Mgn Olga oude trouwe ziel moet ge mg dan al dadelgk weder vleien Hoe zeer heb ik je gemist hoe konden wij elkander toch ook zoo uit het oog verliezen welke scheidende macht heeft toch al dat afwid Iend lefBu t welk wg leiden Wij geloofden eenmaal niet buiten elkander te kunuen leven en DU weet gg nog Olga waar wg elkaar leerden kennen Ja zeker Lucile dj wyia nog gedenk ik die vervlogen tgden toen wg nt jong waren vol verwachting vau alles wat de wereld ons Bou kunnen schenken gg de schdbne dochter van den Koerlaudscheu grondeigenaar ik bet kind van den eenvondigen ambtenaar dat met geestdrift o vereerde met u leerde met u vol verwachting de toekomst tegenging waarom is het ons ook niet getukt met ons enthusiasme voor al het schooitfo en heoriyke der kunst f En met onze kundigheden die wg ons beiden gg en ik in behooriyke mate badden verworven ach Olga toen wg te zamen in het pensionnaat daarna op het conservatoriom waren welk een heerlgkb tgd waa dat Weet gg het nog hoe gy my de heldenjonkvrouw en ik u MigDon noemde f En gy Lucile gij zgt het geworden zyt de groote beroemde tooueelspeelster geworden de edele knnstenares die het b te wat dichtere en schrgvers leverden wist te verpersoonlijken V Hoe verslond ik alle berichten omtrent u ik vrat zóo trotech op uw voorspoed als gg wellicht zelve nooit zgt geweest Kom Olgac antwoordde Lucile en omarmde de kleiue slanke gestalte barer vriendin nog is het stil aan bet strand slechts weinige deftige badgasten wandelen op dit aur kom daar ginds bg die palmen is een sttt afgelegen plekje daar zit ik zoo graag en staar in de zee daar zullen wg onze terugvinding vieren Hoe kon ik vermoeden toen mgn dokter mij hier naar de Riviera zond i om mgn zenuwgestel eenigszios tot rust te i laten komen dat ik ü bier zou vinden I Moet ge o hier ophouden Ik niet Locile maar het kind c Het l ind Zgt gij gehnwd V Sedert ifW I neer en ik wist er nieta van nuar vertel my dan toch Olga schudde lachend het sierlgk hoofdje Neen mg heeft tot nu toe nog niemand willen hebben ziet gij dan niet dat ik oud ben en gerimpeld lie eens hoeveel grijze haren ik al heb Gekkinnetje je ziet er oit als altgd als eene Mignon dat heb ik altgd gezegd geheel dien blik met die zwaarmoedige oogen met dat weemoedig lachje Dus niet gehuwd eu toch dat kind Een pleegkind Lucile eeu soort ueefje als ge wilt een lieve flinke jongen Ge zult hem wel spoedig zisn de wildzang laat my niet gaarne alleen Toen wg destgds scheidden werd mgn weg lange geheel andere hanen gelegd dan wg oorspronkelijk dachten Mgn wederwaardigheden mgn leed ksn ik u in korte woorden mededeeten ik werd ziek mgne borst kon het aanhoudend zingen niet verdragen ik verloor ragne stem moe t mijn plau om de planken te betreden laten varen en naar wat anders omzieu Er volgden zware droevige dagen Waarom hebt ge mg dat niet laten weten klonk het verwgtend uit Lucile s mond Ik was jong ik kon werken eu ik deed t Ik was achtereenvolgens gouvernante gezelsshapsjuffrouw reisgenoote Uit de ervaringen die ik in den loop der jaren opdeed en uit eene oorspronkelijke neiging heb ik den grondslag voor eene uieuwe bezigheid gelegd waarbg ik niet ophoud te studeereo doch die mg niet aan de schoiJ bindt menschen met Igden en vre tgd6 vindt men overal i een grooter arbeidsveld voor deze waarnemtagen dan bet menschehjk gemoed is er zeker wel uiet Open ligt het voor miJ met zgn willen gevoelen en ondervinden zgn volle krachtige slagen zgn nulde vergevènsgezindheid Gj ziet mg zoo verbaasd aan mgn beste Lucile wat wilt gÜ zeggen Gg zegt gi ziet iu het inenschelgk gemoed Olga met helderen blik en dat verschart u de bouwstof en gg roept zoo noodig uwe fantasie te hulp en gg leest waar men zelf zich nog onbewobt was van wat gy ontdekt en de vrucht van hoofd en pen komt ouder de oogen van het publiek uw eu hun leven ja ik begrijp u Olga maar zeg miJ wat leest gg iu miju hart m mgn oog Zie mg niet zoo angstig aan lieve kom ga dicht bg mg zitteu en luister ik wil u helpen Ik beo de veol bewonderde groote tooueelspeelster die in weinig jaren baar doel beeft bereikt ik ben de aangebeden vrouw eens edelen hoogatrevenden musicus dien ik bartelgk hef heb mgue positie is verzekerd ik kan armen ondersteunen en treurende troosten zeg mg Olga beu ik gelukkig Haar borat ging stormachtig op en neer hare hand beefde terwgl zg de koele rechterhand harer vriendin vatte lk zie u in den glans uwer schoonheid antwoordde deze inoig ik weet van uwsd roem en de gevolgen daarvan ik zie de parelen in uwe ooreo de schitterende steeoen aan uwe blanke vingers maar ik zie ook iu uwe oogeu een wonderlgken zeldzamen glans eeu klagen en vr en eu ik gevoel diep medeiyden wanneer ik den weemoedigeu trek om uweu mond zie ik weet het Lucile ik zou over ü een kleine roerende geschiedenis Kunnen scbrgveu Eene kleine roerende geschiedenis kreet Lucile zoodat een zeemeeuw die voor haar op de golfjes wiegelde verschrikt wegvloog eene kleiue roerende geschiedenis herhaalde zg z toch liever een groot ontzettend leed een eombere roman dat zoo juister ezen Het tegenwoordige geeft o enkel geluk t is dos hèt verieden dat n kwelt Lucile De schooue vrauw knikte toestemmend Herinneringen die aan uw rust knagen die zich niet laten verbannen Geen antwoord Eindelgk een diepe zucht Gy zult alles weten Olga kom laten wg doen als in vroeger jaren laat ik met mgn hoofd tegen uwen schouder rusten en strgk dan met uw hand over myn voorhoofd zoo en luister nn Wordt vervolgd BaltenlaDdsch Overzicht Het 27ste congres van de Engelsche Trade Unions te Norvnch brengt aan licht dat ook in £ ngeland pcheiding is gekomen tosschen parlementairen en niet parleuientairep in de arbeider spar ty Vroeger zeiden de ieiders de arbeiders vereenigingen steeds dat de Trad Unions niels met de politiek te maken hadden maar zich onthoudende van deelneming Aan den partystryd alleen moesten aandringen op I verbetering van het lot van den werkman Bei nieuwnnionisme echter aoekt zgn kraohi VDornamelgk hierio grootaren invloed in het parlement te verkrygen en hondt sich bezig met alle vragen van den dag Niet minder dan U9 moties staan op het program dat naar The Economist opmerkt geschikt zou tyn voor Mn debating olnb on geheel on al een politiek manifest is Eeo hevige stryd aal waarscbgniyk nijtgovochten worden over de keus van een icretaris van de parlementaire commissie uit de party Da a evaardigde t en ick die tot dusver die functie vervulde zal vermoedelgk niet herkozen worden daar hy zich steeds tegen den 8 uren dag voor mynwerkera verzet heeft en daarom alle afgevaardigden der myuwerkers behalve die uit Durham en Northumberland tegen zicb heelt De onafhankelijke arbeiderepartij stelt Tom Mann tot candidaat maar ook vau hem wil de mgn werkersbond niets weten De Eogelacbs mguwerkers louden het liefst John Burns kiezieo maar deze heeft voor het candidaatachap bedankt Ër zgn nu als candidaten vier tot dusver weinig bekende man neu aangewezen Het zal belangwekkend zgn te zien of de parlementairen bet winnen zullen en of het tiental arbeidsafgevaardigden in het Lagerhuis bg de eerstvolgende verkiezingen versterking zal ontvangen Zg behoeven nog zoo talrgk met te zgn ala de Ieren op welke het Gladstoniaansche ministerie nu steunt om de par tg toestanden aanmerkelgk te veranderen Hef Bedanfeest is in geheel Duitschlaud zoo rustig gevierd dat daaraan geen byzondere aandacht behoeft te worden gewgd Iu BerIgu heeft de fe tredenaar de turner Atztrott er trouwens op gewezen dat de Sedandag niet als herinnering aan een gewonnec slag maar aan da eerste steen legging voor da DuitHcbe eenheid werd gevierd Meer aandacht verdienen dan ook de ogfers die de Vereeniging voor veriekeriug tegen invaliditeit en ouderdom te Berlgn gevestigd beeft doen verschgnen Iu het jaar 1B93 had de vereeniging 2206 posten voor oudere domsverzekeriog gesloten tot een bedrag van 347 890 mark rente per jaat m A inbegrip van de 5Ü mark die het Ugk bg eiken post geeft en 657 posten voor invaliditeitsverzekering tot een reutebedrag van 77 269 mark ook met de 50 mark bg eiken post Ata oorzaak der invaliditeitsverEekering bleek o a tuberculose voor 11 4 pCt en andere ziekten der sdemhalingsorganen voor 20 3 pCt voor te komen Boetoif werden opgelegd op grond van de i wet op de verzekering tegeu invaliditeit en L ouderdom aau 402 werkgevers afwisselend van l toi 20 mark en tot een geumoolgk bpdrag van 740 mark De admioistratiokosten beliepen 4 750 746 mark terwjil er ongeveer 425 000 verzekerden waren dus 24 7 pfenuige per hoofd of 2 2 pCt der inkomsten Als men onder deze kosten ook de niet rechtstreeks daaronder vallende opneemt komt men tot 33 3 pf eu 3 p H Het aantal gestoten verzekeringen stggt elk jaar Er wordt bg de Katholieken in Duitsol land en daarbuiten nogal beteekenis gehecht aan deu 41u Duitsoben Katholieken dag die verleden week te Keulen is gehouden De opUomst was buitengewoon talrgk en men heeft er zich bgronder qi toegelegd tegenover do buitenwereld den indruk te geven dat sUe geschilpnnten zijn bggelegd en de eenheid der Kathoheken weer even hecht en echt is als in de dagen van Windthorst Éigeniyke discussie werd er verder niet gevoerd Drie dagen tang volgden de redevoeringen elkander op waarbg veel over vrgheid van onderwijs den terugkeer der Jezuielen de uitbreiding van het Katholiek geloof en dergelyke punten die alle Katholieken ter harte gaan werd gesproken maar zot gvuldig over alle uekelige quaesties werd heeugegleden Het werk werd gedaan in besloten vergaderingen over welker debatten niets naar huitao doordrong Hier werden nie resoluties samengesteld die er op berekend waren de partggenooteo oader éen hoed ta vangen De redevoering van dr Schaepman beeft ook in deDuitscliepers pogal aandaébt getrokken Een verheerlgkiug der Nederlandicbe vrgheid door een kampioen voor het ultramontanisme waarvan het wezen onvryheid is op deze tegenspraak wordt o a in het Beri Tageblq tt gewezen De ultramonlaoen wordt daarin terecht beweerd zgn altgd groote voorstanders der vrijheid voor zoover zy zelf daarvan partg kunnen trekken maar zy vergeten da t speciaal ook in Nederiand die vrgheid verworven wordt door den strgd tegen het ultramontanisme Nu is het voor Nederland zeer gelukkig dat men daar volledige vrgheid ook aandeJezniete n kan gAvoD maar daar volgt nog niet uit dat men dit overal elders ook veilig kan doen Als men de Katholieken op bet congres van Keulen hoort dan scdgnt het inderdaad alsof het Katholicisme geen auder ideaal heeft dan dat der vrgheid Katholiek onderwg werd verlangd in naam der vrgheid een Katholieke universiteit te Kulda in usam der vrgheid zelfs ging Von Sehorlemer Alst tegm het lanti aemietisme te Jceer la naam der vrgheid Of men du bg dat al geelai ii een poHtiefc pri ramma laroen te atelleu dat voor het geheels centrum richtsnoer kan worden moet de tgd learen Ben troost voor de Kattolteken is dat ook andere pwrtgen aan t zoeken lyn van nieuwe programma s en niet al te beet slagen Zoo hoort men over Kichter s program kwade noten kraken in een partg vergadering die wgaelgk ook al besloten waa moet er niet veel van heel ayu blaven Van verschillende egden wordt venekerd dat iu de volgende zitting van den Rgksdag opuieow Mn ontwerp Ubaksbelaatiog lal worden ingediend Het Berl TagebUtt laat weer eeai het licht vallen op da spanning die er beertoht iu den boezem van het Duitache rgks en Pruisische staataministerie Het ia bekend dat vooral de verhoudiLg tusschen den rgkakanaelier en den minister ran finaadSs Miqnel veel te wenKben overiaat doch thana schgnt laatstgenoemde vooral overhoop te liggen met den IteichsschatzsecretÜr graaf Posadovaky die vau de vooi astelde financieele maatregelen eu vooral van het plan van den heer Miquel om onder lekare voorwaarden een bepaalde som uit de ryks in komsten aan de afzoodsrIgke bondsstaten toe te ksanen niet wil hooran het door deiea ontworpen vooratel zou stilzwygend ter igde gelegd ayn Miqnel moet lich dientengevolge over zyn ambtgenoot bg herhaling vrg scherp hebben uitgelaten maar deze heeft dit niet minder ocuerp beantwoord Hy moet e n kraaien brief aan Miquel gericht hebbeu dia deteu weer looaeer t t gerd heeft dat hg er een afoohrift van aan al zyo ambtgenooten gezonden beeft ca hun oordeel in te roepen Het zal zeker niet genakkeiyk vallen onder die mannen van hooge positie de eenitemmigheid te verkrijgen zoo noodig om flinke hervormingen tot stand ta brengen Die eenstemmigheid lohgnt wel tot stand gekomen ta zyn tuoeohen de gedelegeerden der radicale Liberale Vereepiging en der doctrinair Liberale Liga t BroMel Zaterdag brachten zg hunne onderhandelingen tan einde en werd eeu verdrag ontwerp voor de aanataande verkiezingen vaitgaeteUl waaroter de algemeene vergaderingen dier Vereenigingen eu de Werkliedenbond thans zuUeo hebben te beshiaen Dionsvolgens zouden o a beide Vereenigingen elk aeven de Werliedenboud vier der ta stellen candidaten m on aanwgzeo Dat laats enoemde mede aal doen ia echter niet waarschgDlgk De gewezen eerste miBietor van Uongarge Kolomau Tia een der grondveelers van de tegenwoordige regaeriogsparty deelde aan zgn kiezers te Orooswardein mee in eett belangryke rede dat bg zich waancbgalgk uit het politieke leven zal terugtrekken By verdedigde de kerkelijke politiek van het mïnist rl en bg sprak deu weosob uit dat alles in het werk zou worden gesteld om den vrede te heratellen wanneer in een belrekke Igk korten tyd de wetophet borgtfiyk baweiyk Kal zyn tot stand gekomen Over d quaestie der nationaliteiten Jiet de beer Tinea zieb in deuzelfden geest uit Bg gelooft dat de itrgd tusschen deu Hongaarscban staat en zgn nietHongaarsche onderdanen overdreven wordt voorgesteld De Bulgaartche regeeriug bewerkt een nota waarin sg alle overwegingen mteeiiiet die bat geweiischt maken deu tegenwoordigeo stand van zaken in Bulgarge ta grondvMten en waarin zg als conclusie aan de mogendhitden vraagt vorst Ferdinand als wetteiyken sonverein te erkennen Deze nnta fal worden onderworpen aan he t Sohrauj on daarna langa den diplomatieken weg worden geto iden aao alle Europeesohe regeeringen Alleen met Hosland tal een eitzondaring worden gemaakt Een depn tatie zal de nota daarheen brengen MAR TëBRIOHTBli GoadA S Septenber 1B94 Oraneo or8geveer als de votigs w k Tanre Zoeuwsobe 6 7B l Ift Mindere dito 6 80 Ji S 0O Afwykeads 4 7 l f ft tOt Polder 5 l f B BO Boode lomer i dito winter l f Rogge Zeaavsche 4 10 4 60 Polder 5 50 l ƒ 41 fiai tenlaadMbe per 70 k ƒ 8 60 k 8 7B Gerst Winter 8 1 6 it 8 76 Zomer i Chevdlier 4 50 £ 6 60 Haver par koot t 60 4 per 100 kilo 6 60 l f 7 60 Henaepzsad lalandsob 10 26 i 10 60 BaHanUadsehe 6 16 l f fl 60 Kauarinaad 9 50 i 10 76 Kooluad 6 l 7 Krwtaa Mesttng ƒ 4 niel kokende i ƒ BooDsn Bruiceboooea ƒ 4 ƒ Wl boooao 4 Dnivsaboonan i i PaardeoboJnea l f Kootsaad DÏeaw l HaU per 100 Kilo Beats Amerikaahsobe 6 60 4 6 76 Ciaqaaotïat 6 80 Vkbmabkt Helkvee weinig aanvoer Hao slen frgseo vlag Votta varkens goede aanvoer handel flauw 16 4 19 et per kalf KQ Btgnn voor Kngflland rod aanvoer handel matig 17 i 18 et per half KQ Umgere Biggeh goods aanvoer haadol stug 0 70 4 1 16 p r week Vette sehapea goed aaovoer handel vlug 16 4 16 WoilaniDiaren goeds aanvo haq l vlug 6 4 16 Naaktere kalvaron eenige aanreer