Goudsche Courant, zaterdag 8 september 1894

33ste Jaargang No 6450 Zaterdag 8 September 1804 mmm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regeel meer 10 Centen Qroote letters worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEM 108 68 96 kudal t1i ï ll Ontlcilram gotda UTocr liuidil itoc 1 i 45 AjufMoerd 151 putijan lu Htodal rlug 1 uil ƒ S8 i 16 o qo l 18 i SSvurdera 16 i NoordHol ludioha l i f U Boter rwl uovoer handel rr va Oorbotar ƒ l 0 ii l 0 Waiboler 1 06 i 1 80 p Kilo OBOOTE SOaTEERINO NIEUWE FAminiES vowf Dameê e Beeren LruL 05 Al fi 73 73 Beurs van Amsterdam 5 BEFTEMBKIl Vor kra i Vii 108 108 77y T i 80 4 14 74 7 67 7 iR a 66 84 e ïVia 108 6i 8 lOlV 101 4 644 S8 100 io V 811 188 85 10 101 I87V 8 68 8 V 104V 101 188 186V 10 lOo alotkoare 101 10 80 7 4 A 8V 88 87 Nimnuiii Cart Nad W S S i dito dite dito 8 dito dtio dito S IIoKau OU Ooiidl 188188 4 ItiUM InaabrijviDg 1868 81 6 OoariMft Obl inpapior 1868 6 dito in lilrer 1868 i PoBfvaiL Oblig mat tiokat 8 dito dito 8 ftstuiis Obl 0 a Sarla 5 dl OaooDi 1880 4 ditobijllotlii 188 4 dito bij Hopa 188V B0 t diloinnud laaa ma 6 dito dito dito 1884 6 SruMi Farpal lohuld 1881 4 Tduhj Ocpr Coor iaën 1880 4 lao leeuiog leria D Oao leeniDK Mria U ZvtDAn SlP Uea v obl 18 l I Muioo Obl Buit Bob 1810 6 Vmnuiu übl 4 onbap 1881 Ahituuih Obligation 1861 S BoTTBBDAH Stad laan 1886 SI Hu N 47 A 58 Maiw L 6 Pr lien oort 6 Niü Holl lJ Spoarir Mij aand Hij totKipl r et Bpw aand Nad Ind Snoorwagm aand Nad Zuid AMk Spm aand 6 dito dito dito 1 Bill dito I iTlULSpoorwl 1887 89 A ilobl a 61 188 IV 68 i 78 104 108V 108 68 6 101 140 188 18V 84 6V 0 14 16 101 78 11 iV 108 48 61 10 188 171 108 108 108 Via 108 ns 118 40 lOi 68 78 Zuid llal Sfwmij A H obl 1 PoLIN Waraobau Waenen aand 4 KüaL Or Uu 8pw HÜ aand 6 Baltiaoha dito aand Faatotra dito aand B Iwang Dombr dito aand 5 Knrak üb Asow Sp kap aand 5 lioaoiro Sawaat Bp Ui oblig 5 Oral Vitabak dilo oblig 5 ZaidWaat dito aaud 5 dito dito oblig 4 18 84 m l AHUnil Cont Pao 8p Mij obl 6 Cbio k Nortb W pr 0 t aand dito dito Win Bt Palar obl 7 Danrar fc Rio Gr Spm oart T a lUiooia üaotral obl in goud 4 Louiar k NaahvillaGart v aand Uaiioo N Spw M lehyp o A Uiaa Kanaaa r 4 pot praf aand N York OnUrio k West aand dito Panne Ohio oblig 6 Oragon Oalif la hrp in goud 6 8t Paul Hinn k Haait obl 7 Ua Pao Hoofdliiu oblig 6 dilo dito Lino Jol la hyp O 5 OiMADl Can South Cert T aand Th C Ballar k Nar la h d o O Amatard Omnibue Mjj aand Bottard TranwegMaala aand Nio Stad Ameterdam aand 8 Stad Holtonlam aand 8 Btuil Stad Antvarpenl887 i i Biad Bruaael 1886 i a Hoxa Thaiea Begullr Gaaallich 4 OoanxR Btaatsleaning 1860 5 K K Ooat B Cr 1680 8 n n Blad Madrid 8 1868 Tar NBD Hea Hyp Spohl aart 8 40 BurgerllJka Stand OSBORE V 4 Sapt Handrikoa ondon J BwtoTUr en J Flux Maria Regina oudera H C üabrjj an M K Wölckon Maarten Harinua ouder M M Beloiye en W H Mulder 5 Cornelia Hendrikna ondera G Streng en O de Kegaer 6 Willem ondera W Batenburg en J Koster OVKRLEDKN 4 Sept B Snel 72 j M Slobbe 6 d GBHCJWD 5 Sept A tan der Stam en A H van deu Henrel J t o Küawijk en M aan Heaae H Blok on E L fan aanwan Baeawijk OVIIi LEO£N Stalk Si j advertentijbn I j Geboren JOHANN WimBLM MANUEL Ouden J KNOËLBREQT en R C ENOELBRSOT BOTTBROP Moordrecht 5 September 1894 Openbare Verkcoping TK HAASTRECHT op MAANDAG 10 SEPTEMBER 1894 dea Toormtddaga 10 ore ten aterfhnize Tan Mej de Wed H SrumtaKiB aan de Oroote Baren B 224 ten overataan ran den te Qouda reaideerenden Notaria H GROENBNDAAL T eenen goed onderhouden ifaaronder gewerkt Omul en Zilver Te zien Zaterdag 8 September 1894 ran 9 12 en 2 6 ure 6EBR TERWINOT Waalsteenfabrtkanten JAARLIJKSCHE PRODUCTIE van 26 Uillioen Steeuen Fraaie Kleur Scherp gevormd Jüitmunlende Kwaliteit OAnourreerende Frijun Gwotate Stoomvraalsteenfabriek in Nederland fraagtPrifxen en Monsters Wjil la da baata faiirriiviiig lagan Jiobt fall Bhanmatiak Landeilpqnan kortom fcis g Aiiker Piiti Expeller yi ilM tli8thll lMINlauteVflndeiltegen iüS Anker Palii Exiieller YHl MOtt dtn aiMds in ieder huisgeun S AnIierPain Expeller F a 50 east 76 oaat an I 25 de aeaob Toonandan bi da maaata Apotheken en by r Ad Biehlar Co te Rotterdam Te Gouda bn A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt TANUAIITSKN W J BLITS LMILIT2 NIeuwendiJk 241 Eerste huls v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitx TE C0N8ÜLTEKREN Maandag Woensdag en Fri Oaggria 10 tot 3 uren Markt 154 rouda jiaiifflMip lif Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bei en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken on Delen geach en gept Delen Plaathont Ellena Jufiera Koldera Sparren anz enz mm LAGS PBiJZBV mm CIRCVS ROBI SSm komt GKOOTR M KKT alhier Eollandsche Maatscliappij van Landl ouw Afdeeling GOUDA en Omstreken Yia tTtii e BU GELEGENHEID DER VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a 8 Prijs per Lot 1 11 I ioten voor f 10 te bekomen bij II UKli KMA en Zn Lan e Tiendewe D 60 üagpelijksche Stoombootdienst Rotterdam Leiden v via Gouda Wadding Sveen Boskoop Alphen Koudekerk Leiderdorp voor PASSAOIBBS GOEDMBMN en TM E met de Stoomschepen FORTUNA I en II Snelste Terbinding Biliykste tarieveu Agent te Cfouda de Heer C van der 6R0EF Stoombootenveer alwaar steeda Goederen in ontvangst worden genomen Voor rerdere inlichtingen vervoege men zich tot de ondernemerB VAN GELDER LTCHTJSNSTEIN Co Nienwe Haven 109 Rotterdam Kraepelien en Holmes ïljiiina LarocheQ o iCLARocHE is dp meest Krachtige en Versterkende KI A WIJ aanbevolen door tal van binnen en buitenlandacbe geneeaheereo Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrygbaar in flaoóna k fl 0 en ƒ i Depdt te Qouda by den Heer A H T£iEFE Apotheker voorlieen C THIU lüraepelien Hoira Hofleveranciers Zeist Mederlandsche 8too mboot ülaatschappij De Stoomachepen BAT A VIKH kapt J SAUER on vertrekken eiken tJinsdag en Zaterdag Voor Tracht of paasage rervoege men zich bjj de Cargadoors der Maatschappy Boompjes 72 te Rotterdam liaiuUaaicaaimsr mat z ood loêtmrm X et TooraJ op de verlcrijgbaar De Stoomscbepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Iionden JUaafitrJinppij t t JixplwUatie der Victoria Bron ffere iffd ie ütitiprdnm Znidblaak S Verkrggbaar in t Hoofddep t voor Gouda en Om itreken SLÖTEMAKER en Cos per heele Fleach 18 cents per halre Flesch i 13 cents Kruik 17 Kruik a 13 terwSI TOor de ledige Flesschen en Kruiken wordt vergoed t per heele Fleach 3 cents der haWe Flbaeh 2 cent Kruik 1 cent i Kruik 1 cent t S4tda Saalpettdnik raa A Baniiux fc ZuUl BINNENLAND eOCDA 7 September 1894 D ïd hitenant W Scherpenhuyien van liet 4de regiment infanterie alhier heeft aangerraagd de expeditie naar Lombok te mogen madonaken Gieterenarond tneschen 9 en 10 uur heeft W tan O oud 22 jaar door rerworgiag een eind aan syn Ieren gemaakt Door de politie is aangehouden N y d M die nog 13 dagen hechtenis moest ondergaan Volgens achterstaande advertentie lal morgen 8 September de opnieuw gerestaureerde winkelder Srma Houtman 8t Co geopend worden Wa bet benedenlokaal ruim genoeg fOorvinfcel de ondernemers hebben getracnt tochuitbreiding aan de zaak te kunnen geren waarom op de eerste etage roor en achter demantels en rerdere Nouveautés luUen wordengeëxposeerd De geheele zaak is als het warein een nieuw kleed gestoken De conditieuiterst lage pryzen contant zal zeker menig een aansporen een bezoek aan genoemde firma braigen By kon besluit is met ingang fan 1 Juli 1894 aan den eervol ontslagen portier by het centraal magazyn van militaire kleeding en nit rusting te Woerden Q van der Linde met iuEtandhoading van zyn militair pensioen van f 151 sjaars een tweede pensioen verleend van f 134 sjaars Te Boskoop doet zich het eerste geval van mond en klauwzeer voor by den landbouwer De Jong in den Biezen Oit het weiland vaneden landbouwer W S te Stolwyk heeft men met zeldzame brutaliteit gestolen een hok dat daar was opgericht ter afzondering van het zieke vee en waarvan de waarde geschat wordt op f 200 Men heeft het in ééneu nacht afgebroken en naar eene veilige schnilpIaatB vervoerd Aan de oproeping van den heer L den Beer Poortugael voor Lombok habt en reeds 150 jongelieden gehoor gegeven Blykens een te Amsterdam ontvangen parti FEVILLETaX De laatste eener Famine Naar het Frmntch 132 BaitsD komende smg big dat sgn rri nd niet overdrersn had De atorm wm op zyo boogste pijst De hemel nu bedekt met doDicera wolken en de golren irerden bergen hoog gestuwd t Was waar geen enkel ecbip bad rich naar buiten gewaagd 0 Heel in de verte uren renrjjderd meende Budolf iMU rookwolk te onderecbeiden en bjj wai overtuigd dtt de afkomstig moest tqn ran bet jacht Hij biald de band boven de ot n om het saheepje Mar Uarianne hem waobltS beter ta ondereobeideD 0D hg vroeg üoh af of het niet t wensohelgkst wu Fraakr i voor altgd den rng toe te keeren Het ipeet hem ontaeitend gu lot voor altyd r bbnden te hebben aan dat igner minnares OojT j verweet hij rich al te spoedig de p rtg waarin als itnet E geluk ea leven stond opgegeven te hebben In pïaatt van te vluoblen voor bet gevaar terraden te woI den door De Poorter die ongetwgfeld al de geheimen van aijn meester geraden had zon hy verataiidiger gebandetd hebben bet uitbreken van den storm f te wachten kU bet werkelgtE zoover was gekönebf dat bq op last der justitie gearrettoard werd bad hij zioh altijd nog een k gel door 4n kj kannen jagen DeVrraag wat beter geweest eou aqn hield cijn fmt niet Upg buig 1 q laatat afetwnmeling vu culier telegram beeft het Bataviaansch Nieuwsblad voorgesteld eene lotery tan bedrage van een half millioen te houden ten bate van de Lombok expeditie De volgeode telegram is te Rotterdam verspreid Gisteren keerde te Ampenan terug Kapitein Lindgreen otF v Gez Uplaki Luitenanl v d Plaat en zestig minderen Onder vrygeleiden van de Radja De vysnd is uit Aroen verdreven door de artillerie de zoon van de Radja is gewond de Radja zal ons aanvallen Holland Lombok By de firma P B van Ditmar te Rotterdam zal eerlang verschynen Holland Lombokc een uitgave in den trant van het bekende Hol land Krakataut en van Paris Murciec De opbrengst der uitgave zal strekken ten bate van het fonds ten voordeele van de nagelaten betrekkingen der slachtofiors van don verraderlykeu overval der Baliërs Vice Admiraal De Casembroot zal eene voorrede voor Holland Lombok schryven Ëene aanbeveling voor deze ondwnemingzal wel overbodig mogen heeten Het doel waarvoor zy wordt op touw gezet kan nietanders dan de meest warme sympathie wekken Noch aan bydragen van onze verdieustelykelandgenoöteu noch un belaugstalling van dazyde van het publiek zal het HollandLombok ontbreken Avondpoitt De St Ct bevat bet kon besluit waarby bepaald wordt dat de tegenwoordige zitting van de Stalen Goneraal zal worden gesloten op Zaterdag 15 September des namiddags te drie uren De minister van binnenlaudsohe zaken wordt gemachtigd zich op het vermelden tydschip te begeven naar de vergadenng der Staten Qeneraal ten einde in eene vereenigde vergadering der beide kamers de zitting in naam der Koningin te sluiten In eene woning in de Rubeustraat te Kralingen beeft zich een geval van Aziatische cholera voorgedaan by een fabrieksarbeider met doodelijk verloop Het lyk is onmiddelyk uit de woning overgebracht naar bet lykenhuis Te Alblasssrd m is heden nacht te half drie een werkman van 24 of 25 janr overleden Gisteren middag ongesteld van zyn werk van Papendrecbt terugkomende bleek hy in hooge mate door cholera aangetast te zyn Te Maasiriehr zyn gisteren 3 gevallen van cholera voorgekomen by kinderen van 9 tot li jaar uit een gezin oen geatachl ran edellieden zonder een eokelen blaam op hun gealaobtswappn kende geen berouw Opgevoed door een vader die door zijn verliezen onverschillig was geworden had hg bef leven leeren beaoboufven ali een groot ilagveld waarop de orer winning bebaald wordt door don sterkste en roorsl door den sUmfte Den sobijn bewaren de veroordeelen ontzien de geboete wereld besohouwen als een reroverd land de mannan troteeeren do vrouwen veraobten dat waren de regels gevolgd door Badolf Tan Trichtvoorde tot don dag toen h ontrouw wordende aan die fraaie beginselen den eobtgenoot igner minnares vermoord bad Dit was meer dan oen misdaad het was een fout geweest Maar nu zg emmaal graohied was waartoe zou t nn gediend hebben er lang over te treuren ifTerugkeeren is onmogelijk zeide hg na m et jacht turende waarop Mansnne zich bevond Ik zal met baar vertrekken en de gebenrtenisaen afwachten Op den duur moet slles sioh sobikken maar thans komt ter slechts op aan een onmiddeIgk gevaar af te wenden De toekomst bigft mg over n wie weet wat ze roor mg iu haar acboot rerberg P Komaan ik ga wat eten T Bn na nog een laatsten blik geworpen te hebben op de woedende zee waarsan hg xija geluk ging tocvertrouicenr zette de graaf Van Triobtroorde zgn wandeling Mirt en kee tan sloltfl naar hut hotel terug I Hij had honger en yng naar de open tafd ran het hotel tonder zioh a te rngen of hg daar misschim ook onaangetMOie wtmoetingen lou kannea lo den afgeloopen pacht ii de uodlichter toebehoorende aao de wedawe V te Vreeewijk Tot water geloopen en gexonkea Het Turtuig was geladen en lag in den YaBrtschen Riju aan den wal gemeerd Het U geheel op zyde gevallen Gelukkig ligt het dicht onder d o wal zoodat het de echeepvaart weinig hindert Men is on drnk bezig het zand er nit te bag geren om het zoodoende woer vlot te krggen Volgens het Haagnohe O blad ia geen woord waar van het verhaal van een betoek dat H M de Koningin liegentes zoo gebracht behhen aan oen bewoner van het EleemoerHtraatje te e Gravenbage welk verhaal voor kwam in een ingezonden stok in de Hoog veenache Courante dat ook wg mededeelden Men schryft Wanneer H H MM de Koninginnen a i Woensdag ter reede van Texel een revue over oDze oorlogsvloot zullen houden en bij die gelegenheid ook de gemeente Helder met een bezoek vereeren zat t daar zeker niet aan de Doodige geeudrift ontbreken Na al ie men er druk in de weer om zich op den grooten dag voor te bereiden niet alleen de marine maar ook de bnrgery Onder eere voorzittnrschap van den borgemeester ia eene feeatcommiiaie gevormd die leiding der feestviermg in de gemeente in handen üeit volgens de officieele mededeelingen snllen H H M M s avonds omstreeka G uur weer naar Soeatdijk terngkeereo maar ook daarna zal bat feest worden voorgezet Als alles naar wensoh gaat znllen openbare concerten gondeloptocht en vnurwerk eikaar dan nog opvolgen £ erepoorten en mooie gevel vertieringeo zullen niet ontbreken de bl iemisten hebben t nu reeds bet drukst van allen Sommige hotels hebben nn reeds geen kamer meer disponibel waaruit mag worden afgeleid dat het bezoek van vreemdelingen op den feestdag zeer tairgk zal zyn Bg bffchikking van den Miniittr van binnenlandsche zaken is met wy tgiiig in xuover van de beschikking van 3 Augustus bepaald dat het schriftetyk gedeelte van bet ia het najaar van 1894 te houden examen ter verkryging van de akte vnn bekwaambeid bedoeld in art 56 onder a van de wet op het lager onderwys zal plaats hebben 0 i Mter aa iiyn benoemd in de commisaitjo belo et het nfnemea van dat examen ïn Zuid Uotlaod a tot lid en voorzitter de schoolopziener in het district Rotterdam Budolf ging de eetzaal dadolijk binnon wsar een tiental beeren aan Je tafel zalen iedureode het bwluizoBu ia de groote zaal geheel gevuld maar thans wareii er sleohu een paar vraemdelmgen en vorder vaste bezoekers De heer Van Triobtroorde nam plaats tussoE en een officier van da artlUarie en een Engolsohman De officier was rijdelgk te Sint Malo geplaatst van eea regiment dat te Hwinw in garniEoen lag De Kngelsehman was den rorigen dag uit Londen gekomen Hun gezelschap was Rudolf seer aangenaam omdat hjj bg den eersten oogopslag gezien had dat bet mensohcn waren die niet zouden probeereo een onbeduidend gesprek mot hem aan te knoopen Maar bet stond geschreven dat hg niet zou ontkomen aan de pgolijke noodsakelijkheid om naar gesprakken te moeten luisteren welks mio of meer betrekking op hem hadden De andere guten ont zagep zich niet om met luider stem to sproken zoodat iedereen wel moest faooren wat z behandelden En tot overmaat van ranp waa er tussohen hen van niets andera sprake dan van bet berucht prooea dat te Sint Brieuo op zulk een hoogst oorerwachte wgze was onderbroken Geen hunner was er bij geweest maar z spraken er over alsof z ar alles van wisten De eoaraoten uit Parijs die dea morgens waren aangekomen hadden ban daq ook volkomen op de hoogte gebraobt en bun meenng stond vaK Bgna allen ronden dat de president groot ongetyk had gehad om de verklaringen van een kleinen boerenjongen aU enst op te nemen ea 4 b tot leden de nhoolopcienere in da antwdisMmeateD Woerden Hoiterdsm midelyk Vlaar4iiunn en Qorinchem c tQ Ittdea plaatsvervangert de eohoolopzienert W de districten s iflravenbage enDordrecht en de arroudiueroaotM a Onrffl bage Schiedam en Sommeladgk De boekery van het Mnseom nn Ennatnljverheid te Haarlem is sedert 1 September weder geopend Wy herinneren er aan dat uit genoemde boekery boek en plaatwerken kunnen worden aangevraagd welke gratis door het geheele land worden verzonden Vooral de beoefenaars van de vertohillande kanst bacbten beeldhouwen meabelmakers kunatamedi n gooden zilversmeden gravaara en decoratieichilders en vele andere vakken vinden bier eene ruime keuu van goede modellen en leeriame leotunr De catalogus wordt tegen toeiending van 15 oenta in pnatiegala trauoo toegezonden aan allen die er de aanvrage toe doen aan den beer Ka VOO Sahar coaaervatoi vaa bovei aoemd Moatum Betreffende den gepleegde dlefbtal be Bergenop Zoom wordt nader gemeld By den gemeeote archivaria Md den architect Van Genk en mej Vnn Overstratottf wonende In verschillende ver v i elkander liggende huizen is in den nacht van Dinsdag op Woensdag op brutale wy e iogeh roken en diefstal gepleegd A osienlijke partyen vor ken lepels messen oud porselein taartacbeppers fruitmessen gouden manohetknoopen ena worden vermist De pftlttie heeft onmiddelyk de recherche aangevangen verscheidene bots zoekingen gedaan en verdaobta personen gehoord tot heden sonder ancces Men gelooft algemeen dat de dieven by Omudrecbt de grenzen z n overgetrokken en op Belgisch grondgebied gnvlooht Eentge der vermelde voor werpen waarvan bet zilver was afgebroken beeft men in een klaverveld aan den sinni weg naar Antwerpen terag gevonden In den gemeenteraad vaa Amsterdam interpelleerde mr van Hall het Dag Beatunr over bet geruchte dat beeloten wai tot oprichting van een leerstoel in de wyab eerta van Tbotmaa nquioo dat hy hoopte bewaarheid teaieo doch waarvan de Baad geen konnis dro g De voorzitter antwoordde dat het geruchteen teit is maar de saak uitgaat van eeneerkende kerkelyke inatelliog eu boiteo denllaad omgriat hieldoa vol dat da beschuldigde dea noord wel degelgk gepleegd had Twee of drie der aanwezigen trokkm partfj voor De Kuiter en sprakeo do orortuiging uit dat aiAter dese isak een geheim zat vsom ds vroaw riM een der gasten op spotlendea tooc in toen dit woord eenmaal gezegd was werd ook weldra da naam genoemd raa merrouw ran Hanswesrd Ken der gasten vroeg waarom men lioh tevreden gesteld bad met bet leien van haar gasehreven g tu enia inplaata van haar te noodukoQ in persoon te verschenen Ken oud adrokaat die alle beroemde alrafgediogen uit de laatste helft der eeuw kende herinnerde zich de geschiedenis van den heer MarcellsMB gedood door een geweerschot ran zijn boaiAwadKr Jacques Reesu die do minnaar was z n r yo i noote en te Pargs werd opgehangen zeonw tjjn medeplichtige te remden die daarop naar k buitenland trok Ken opgeblazen handelWeiziger dia in lapjes handelde vond t een sohoone gelegenheid om de beroorrecbting van de hoogere standen ia het lioht te stellen waanden een landjonker die tegenover hem zat protest aaoteekende met de bewering dat de oude familjea wel een streepje voor moohlen hebbon Het eJirek was bfjoa algemeen aan tafel alleen de heer Van Triohtvoords en zyn buren mengden er zioh niet in Maar d Kugslsobmaa zeide alf latd Die hoeren kennen hun wereld al heel sleeht Hg sprak het Kransoh uitmuntend Ik ben t volkomen met n eans eatwobrdde Budolf K