Goudsche Courant, zaterdag 8 september 1894

kwam udngen to n het zoo goed ala ta laat was Dat onze Rageeringsbureauz niet van de vlugste zgn ia bekend daar heeft ons publiek al vrgwel in leeren berosten Maar zoo gaat het toch wel wat ver Vooral dat de zoo dringend begeerde Lombok informatiëu 6f in bet geheel niet komen öt met de nachtscboit Stand GEVO DEN Uit het DaitKb lan B Hbbnz Overgenoiuen uit De ATondpoat ZeTeu jftren is bot geleden begoo Lucile dat wij T n elkander scheidden Gjj giogt □ aar de kleine OostenrgkBche proriacie ik nam de Doordsche reside n tie Jong en scbooD zooals g zeidet hartstocliteiyk en met volle geestdrift myne kaast beoefenend was ik spoe dig de lievelinge van het publiek en de gunstelinge tan den directeur ran het college Men ïond my bloemen gedichten geschenken Godlof ik was nog in ïtaat myn goeden naam te bandbaren en over myne eer te waken t Was wonderlijk met my Hoefeel lieïde en hartstocht ik ook bad te vertolken hoereer mün stem ook dikwgls UefJe moest Hmoeken of beladen boevele aanzienlyke en aehoone mannen zich de moeite gaven my te naderen en mg ieta vleiends te zeggen ik zelve bleef kond en ongevoelig voor dat alles Ik studeerde en oefende mg verheugde mg over den bgval diti mg tendeet vïel en ipaakte my zelveb diets dat dit heerlgke teren nimmer zon eindigen Daar klonk het onde lied in mgoft ooren met bet eeuwige oude refrein dat hoorde ik dat was mgn verderf Ik speelde Gretcben c destgds mgne lievelingsrol De beste Fau8t der Duitsche tooneelwereld was ID ODze stad aangekomen om als gast op te treden men verhaalde wonderen van zyn succes by de vrouwen bengdde my dat ik met dezen heerlgke spelen dat ik zyne Klarac zgne Gretcheo zgne Leonore zouzyn Olga hg was geen mensch hij was een duivel een vampyr een slang en toch in dien tyd voor mij een god de uerlooze I Den gloed van den echten hartstocht de algeheels overgave de gverzucht de duizend vreugden en smarten der liefde hg leerde ze mg kennen Ik was als van myne zinnen beroofd Verblind door het vuur van zynen hartstocht zyne eden liep ik den afgrond tegemoet Ach Olga ik speelde niet meer het arme bedrogen Gretchen ik was het geworden ik de koele ongenaakbare spottende Lucile lag op den grond voor schande vol zelfverwyt Waart gg maar by mg geweest Ik waagde het echter niet u te roepen ik hulde mg opzettelgk in een onverbreekbaar atilzwygen uit mgne ellende zouden geene tranen doordringen tot hen die ij liefhadden geene klaohteu tot hen die mg aanbaden Het zwaarste Ibt van eene vrouw was myn d el door eigen schuld was ik in de elltmde gestort Gg weent Olga uwe heete tranen vallen 4 raadend op myne wangen gy gelooft dat ik a al myn leed reeds heb verteld neen luister slechts bet oude lied heeft nog een tweede vers en dat klinkt nog veel veel treuriger Verw tende groote grgze kinderogen staarden mg aan en vervolgden my waarheen ik ging kleine teere handjes strekten zich naar mg uit en eene klagende jammerende kinderstem stoorde mgne nacbttnit en vervolgde mg waarheen ik ook ging ik kon het niet hoeren ik moest w van uit de eenzaamheid der kleine stad die ik tot myn verbanningsoord had gekozen ik moest iq de wereld terug in die wereld van den ichyn weiken ik ten offer was geTaUen het tooneel trok my weder met onweerstaanbare macht ik was nog niet vergeten roem en eer vielen toy weder ten deel men prees vooral mgn natauriyk spel in tooneelen van hartstochtelyke droefheid men juichte mij toe en ik dankte Vtiml chend Directe SpoorWegverblDdlng met GOIÜA ZomerdleDSt J894 95 AanRevaog 1 Mei Tüd van Greenwlcb r aa M0 H MS 0 iM 0 O rt n s u m o u e uo s 3 1 0 n i 18 68 1 06 1 18 lt lS l 8 1 88 1 44 KOTTIKDA M 0 O tj D A 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 8 08 18 a 81 8 SB 8 88 SOUDA DEN HAA O Oouda 7 0 8 i0 0 17 10 4 18 11Ü 81 l Ol 1 87 8 89 8 6 4 46 7 6 6 7 18 9 87 11 06 11 18 S M 7 48 8 61 11 01 i ƒ Bl Kr 7 47 t f LIS 2 Eegw 7 8S 0l U IO U N d Lsd S Oi r f L88 Voorb 8 0r 18 11 L88 B 0 Han 8 1S B 18 9 8V 10 07 U t7 11 41 11 611 49 1 B7 S 5 4 IS fi 85 6 66 8 41 7 48 10 1611 88 11 48 Qoada 6 86 0 10 7 68 8 09 8 11 lO U 10 66 18 48 S SS S 61 8 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 410 88 Oudsv 6 80 6 64 t f U O 8 S7 6Jft 7 69 y 10 87 Wondea 6 69 7 08 8 19 U 17 9 46 8 11 6 04 6 46 86 8 07 8 6510 86 Utreekt 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 46 1 20 8 08 8 88 8 60 6 89 S 81 8 66 8 88 9 U 10 68 1 10 O O U D A A MtlTKRDAU i Qonda 40 8 8I1 lO Oflt 10 66 I8 IU U 4 47a 6 S8 7 46 10 14 Amatordan C B Amstndam Wp 7 69 9 10 10 66 19 19 1 8 40 6 41 81 9 49 11 18 l icaterdaib Wp AMtedwOi 8 14 m 1 84 1 18 UI 6 r 8 60 9JT U I8 eada 9J8 l 10 11 84 D tiHr Den Bwr PoortngMl jnr docti heeft niet twI laccei op 7 gn KbrgTan aso de NedertandecBe jongelingichap Zeer natDarlp begrepen de itadeDten dat hoeteel gevoel er ook nit de oproeping Tan hun makker spreekt het rentaod niet beeft overwogen De beer W A T Zgit student te Utrecht noemt die oproeping eene niting Tan lympatbie Toor onia geTallen helden ran een warm vaderlandalieTend hart maar een plan dat erenzeer een Trnoht moet ign Tan opgewonden hartatochtelijke OTerglingc en hg heeft dat plan om naar Lombok te Tertrekken met Tertwiiog Ternoman wgl e n ontwikkeld man zich door opgewondenheid tot plannen maken liet verleiden die den loeta eener lacbtzinnige kntiek niet doonlaan konnen laat staan in de praclijk nitToerbaar of doelmatig kunnen wezen Sen ander jongmensch zich teekenende H heeft in denxelfden geest geantwoord verklarende Hat Den Beer Poortngaal s plan goed was voor lai met Teel geld en Teel t id Ën wat den heer Den Beer Poorlngael nog niet is geregd Kaar wat toch zeker gezegd dient te worden de Nederlandache jongelingscbap die zoo maar naar Lombok zou willen optrekken heeft dnar varlüf van vader au moeder toe noodig en zal dit sleebts uer zelden Terkrygen Wanneer wg nn eerigk mogen Terklarenboe wg oTer des heeren Den Beer Poortugael svoorslag denken dan kunnen wg nietTerhelen dat we zoo iets onbekookte en ooreëelsinxlezeernstige dagen gaarne badden gemist De wareTaderlandtliefde bestaat o i niet in een negatie Tan alle nadenken maar in een kalm engestadig oTerleggen op welke wgs bet vaderland bet best gediend is en in het aanwendenTan de middelen die dan noodig zgn gebleken Wg zouden aan de Nederlandscbe joogeling schap in dit geval dan ook durven aanbevelen lieh van alle tooneelvadarlandsiiefde zorgvuldigte onthouden maar gverig zich te bekwamenvoor ban ambt beroep of bedrgf om weldra met al de kracht die in ben is in de maatschappg op te treden teneinde de publiekeopinie te bewerkon opdat de lUgeering genooptworde een betere koloniale politiek te voeren die ons niet telkens in oorlog brengt metIndisobe volken en die in elk geval ons desekerbeid verschaft dat zoo er zulk eeu oorlogmoet nitbreken deze gevoerd kan worden metaan vaderlandsch teger en met den vereiicbtenspoed sAmit f Bewaring van Effsoten V Dezer dagen is aan de Duitsche Rgksbank te Berlgn een nieuw kantoor roor bewaarvering in gebruik genomen daar het oude Iringsnd behoefte aan uitbreiding bad Deze fdeeling beeft zich dan ook ontzaglgk uitgebreid Zy werd in Mei 1873 geopend en bad in t eind tna dat jaar 57G9 pakketten met een waarde Tan 123i mill mark onder zich Tbans is bet getal postan tot 255 777 gestegen en do waarde tot niet minder dan 2649 mill mark De grootste Termeerdering bad i bet laatste kwartaal Tan 1891 plaats na de bekende bankroeten de waarde der in die 3 maanden bg de Bank gebrachte fondsen bedroeg niet minder dan 104 millioen Hoezeer de soorten van effecten zgn gestegen blgkt nit de volgende cgfers In 1873 was haar getal slechts 935 in 1875 bedroeg het 1327 en thans zgn er niet minder dan 3821 verschillende fondsen onder van allemogelgke landen behalve Japan dat wellicht er nu ook weldra lal worden vertegenwoordigd Het getal bewaargevers bedraagt 52 815 in 1891 alleen steeg t met 3805 De afdeeling belaat zich ook met het knippen en innen van coupons en dividendbewijKen het opvragen van nieuwe couponbladeo met convertearingeD het nazien van uitgelote slakken enz In 1893 werd aldus viorbgua 95 millioen mark geïnd 8 8S S 4I M i St 0B T M 7 8 7 7 4 7 t Sauda Uoordrsokt MUuwsrkark Oapalla Sotlardam T 6 8 10 8 1 8 88 8 18 lottardass Oapalla Kleuwsrkerk lioordrsekt Chrnda Een audere taak der afdeeling is bet aannemen Tan gelden voor inschrgvingen op r ksleeningen waarroor tot 1894 1095 millioen werd in ontvangst genomen voor inschrgTiugen op Pruieiscbe Staatsschnld SS millioen Sedert 1877 is er voor niet minder dan 1500 millioen mark aan rïkaschatkistbiljettan gedisconteerd Geen wonder dat bet personeel der afdeeling allengs ontzaglijk is uitgebreid In 1873 waren er 11 beambten werkzaam thans agn er 217 waarvan 63 ankel belaat met oitbetalingen Qe bouw van het nieuwe kantoor heeft twee jaren gedourd en is venrasgd omdat de politie bezwaar maakte tegen de ontworpen hoogte Die strijd duurde 9 maanden en eindigde er mee dat de Bank toegaf Het guboutr alteen heeft 2 millioen gekost waarbg voor inrichting verwarming en verlichting nog 7 50 000 mark kwamen Inzonderheid is gestreefd naar volstrekte veiligheid tegen inbraak en voor brand Daartoe is de vloer vervaardigd uiteen stalen stangen omvattende cemeotlaag welke meter dik is De wanden zgn eveneens onbreekbaar en de vensters beschermd door gietstaal De luiken zgn van ondoorboorbare pantserplaten en van zeer zware booten Toorzien De gewelven zgn afgesloten door twee zware deuren van stalen pantaerplateo volgens de nieuwste constrnclie en voorzien van volkomen veilige sloten en zware bouten De zoldering is evenals de vloer uit cement vervaardigd en steont op ijzeren kolommen Naar de straatzgde z jo geen vensters aangebracht zoodat van buiten niets in de gewelven kan worden geworpen Daar bevinden zich 393 licht geverfde aldeelingen tot berging der effecten De bovenbouw is zeer rgk uitgevoerd en bevat menig kunstwerk Ër is o a een groote zaal met een welving van 14 meter die op 22 zuilen rust met vergulde kapiteelen en met eeu aantal werktafels waarop groote vergulde hmpea voor gloeilicht staan Men heeft zooveel mogelgk vermeden gangen aan te brengen waardoor niet alleen ruimte gewonnen is maar alles gemakkelgker kan worden overzien De verwarming en verlichting zijn zoo ingericht dat trots de uitbreiding van betBankgebouw de kosten nog een derde minder bedragen dan tot dusver De ruimte is overal zoodanig dat in tal van jaren geen uitbreiding meer noodig zal zgn Het Haagsche blad de Avondpoat t heeft gisteren het bericht verspreid dat bet detachement van kapitein Lindgreen ontzet zou zgn Er was naar bet blad meldde een telegram van dien inhoud aan bet Departement van Koloniën ontvangen Maar het Vad spreekt dat tegen en zegt dat er niets van aan is £ n zoo bigft nu al eenige dagen lang heel ons volk in hei onzekere omtrent een bericht van zoo ernstige aard want de Staatscrt beeit oöch van gevangenneming nóch van ontzet van dit minstens fel bedreigde detachement iets gemeld Wat we er van weten dankeu we aan de lofielgke activiteit van enkele onzer groote bladen die lichten ons in met telegram op telegram Maar de Staatscourant deed nog niet veel meer dan te hooi en te gras enkele dier berichten bevestigen Wg begrgpen niet welke rede de Regeeriog voor deze bonding hebbeu kan Ons dunkt dat de Staatsort f zicB veel oer reppen moest om den Hater met bet eerste zoekgeraakte telegram weer goed te maken Bureaucratische sleur en traagheid waar bet publiek de dupe van wordt ja daar hoort men vooral ouder dit miuisterie frappante staaltjes van De Zwolscbe Kamer van Koophandel tikte onlang den minister van Buitenlaodscbe zaken op de vingers over de veel te Ikte publicatie van de sluiting der Duitache grenzen voor ons vee 10 86 11 01 11 01 U lt 11 88 8 10 7 88 7 47 8 48 81 8 18 10 08 10 11 7 46 6 18 8 81 6 81 6 86 9 68 6 08 10 10 De Minister zegde beterschap toe Doch een paar weken daarna dezelfde flater En ie de Telegraaf van beden leest men weer hoe er dezer dagen door de rekening Tan heel wat ouders een streep gebaald werd ook al doordat de 8taatscrt met een bericht omtrent de keuring voor de cadettenschóol mei itraïend gelaat maar met bloedend hari Mgn ruim inkomen verdeelde ik zekerheidshalve in drieën Het eerste verzond ik geregeld naar de kleine provinciestad het twe iie zette ik vaat voor de toekomit het derde deel alleen behield ik TOor eigen gebruik en men verwonderde zich menigmaal over mgne eenvoudige leefwijie Daar werd mg een schitterend aanbod gedaan Roem eer en goad werden rag ia het doïiarlaud in t vooruitzicht gesteld Ik weifelde niet laog en stak den Oceaan over Ik rond wat ik zocht zelfs veel meer dan dat ik was wantrouwend geworden en ging overal met de meeste omzichtigheid te werk steeds de slang onder de bloemen vermoedend Mijn leven wa in de Nieuwe Wereld een opvolging van triomfen ik verdiende schatten en toch werd ik dikwgls door felle smarten gekweld Uit elk paar kinderoogen dat my ontmoette schenen mij de verwgtende blikken van den armen verlatene te treffen iedere gelukkige moeder met haren lieveling aan de band of op den arm gaf mg een steek in het hart Spoedig voelde i een nameloos verlangen in mg opwellen naar het kleine wezen dat ik het leven had geschonken ik bad over den Oceaan willen vliegen ik kon niet mijn contract bond mg aan Amerika Zoo bleef mij niet anders over dan te schryven dit deed ik terwyl ik myne komst in t vooruitzicht stelde en zond geld over op deze wgze myn gemoed tot rust trachten te brengen Om roem en schatten te verwerven waa ik naar de Nieuwe Wereld gegaan zooals ik n zeide Olga ik vond meer ik vond een trouwen man die deelde in myn verlangen om Amerika met zgne bealommeringen te ontvlieden en in ons vaderland rust te zoeken Ik had hem in Philadelphia leeren kennen ik meende dat myne bittere ervaringen myn hart hadden toegescbroefd maar eerst thans leerde ik het opderacbeid tusschen hartstocht en iefde Ik werd de gade van de braafsten man ter wereld c Tot zoover was Lucile met haar verhaal voortgegaan zonder dat Olga ook maar een enkele maal haar in de rede was gevallen TbiiDs deed een plotselinge beweging van de toeboordster Lucile verstommen Olga s oogen zochten die barer vriendin £ n hg JLnctle y S B hg weet niets niet waar en nu € 1 Gg vergist uf Olga antwoordde Lucile hg weet alles hy begreep alles hy vei afalles Hy kende de verzoekingen waaraan wgblootstaan zyne Liefde en zgn medelgden niimdeo alle bedenkingen uit den weg aftn zgnezyde ging ik de toekomst weder vertrouwend in Wy bleven nog een pnar jaar in Amerika en in dien tyd leerde ik weder reine moedervreugde kennen maar zij bleef niet laog mgn deel Een zwak wezentje was het dat wy spoedig moesten verliezen trots de zorgvuldigste verpleging Thans kon ik het ginds niet meer uithouden Id myne bittere droefheid mrende ik telkens de stern van myn kind te booren dat tot my zeide Dat is bet loon voor het verwaarloozen uwer moeder plichten gg hebt my verlaten hebt vreemden de zorg overgedragen die gy zelf op u moest nemen en yt de wgde wereld ingegaan Jaren waren verloopen sinds ik mgn vaderland had verlaten mgn brave man die alle leed hartelgk met my deelde vergezelde my thauf op myn terugtocht en op de reis naar het klt ine stadje lly wilde de knaap tot zich nemen en samen zoudin wy trachten hem het gemis aan liefde te vergoeden zooveel jaren verduurd Hoe klopte mgn hart toen wij de kleine woning bereikten Maar ie scherst mgne teleurstelling toen wy alleen vreemde steramen hoorden vreemde gezichten zagen Je wed Arendt woonde er niet meer zmjwaa al lang dood 6 68 e 09 8 10 6 17 e 8 9 40 8 47 8 64 10 01 10 10 4 60 4 67 6 04 1 11 l iO In heftige ontroering liet Olga hare vriendin los Verder verder bracht zy met moeite uit 7 80 8 08 UJO 11 80 8 60 6 81 4 46 4 86 6 08 6 0 6 18 vJ 07 7 17 7 14 7 81 4 80 11 80 1 46 1 68 8 8 8 09 8 16 8 10 9 41 8 60 9 86 8 80 10 06 6 61 4 40 18 08 3 10 Dt HAAO GOBDA S Hsge6 487 807 4S9 88 9 48100 11 88 18 16 1 88 8 16 1 46 S 48 4 16 4 41 6 17 7 8 0 9 86 10 10 7 0 7 11 7 80 7 98 7 81 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 6 r 6 09 10 80 10 88 10 41 L Voorb 8 64 N dL d6 6 Z Zeaw6 68 Bi KÏ 6 14 Zav M 6 19 10 9 4K 10 00 ILM Onada 6 807 6 8 18 68 10 1 10 68 19 0819 46 9 80 9 46 S U 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 36 10 10 10 88 U T E E C H T G O ü D Utrecht 6 83 7 60 9 9 BS t4 U 08 19 60 8 66 8 10 8 68 4 48 6 86 8 09 8 6010 84 Woerden 6 68 8 11 lO lQ T 19 84 t f 4 18 t 9 1U0 1 üudenater 7 07 8 19 10 84 19 48 4 84 9 19 Gouda 7 80 8 SZ 9 34 10 87 18 0619 66 1 2S 8 97 8 60 4 87 6 80 7 08 8 419 8911 07 AH8TEBDA U Q O V D A 8 9 40a ll lV 11 87 9 40a 4 10t 4 10 7 88 8 16 9 61 11 91 11 9 9 66 4 86 4 86 T I9 I 60 TJO 9 04 10 44 11 18 K M Ml kHet kind de joa eD was door en vreemde goedhartige dame medegenomen een andere knaap was nog vóór de moeder gestorven verder wisUn zg niets evenmin als de poline die wq raadpleegden Allea was verloren door mgne nalatigheid door mgne sonde Vraag niet Olga wat ik heb geleden en nog lyd Kerst sedert eenige maanden ia Dnitscblaod heb ik nog geen gemat uur gehad en zal het ook niet hebben vóór ik eenig narïcht omtrent den knaap heb verkr en Mgn brav man beeft al veel zorg met rag gehad thans is hy met mg bierheen gegaan opdat ik in deze kalme natunr rust moge vinden Intusschen wendt hg alle moeite aan om den knaap op te sporen plaatst oproepingen in de groote bladen onderhoudt betrekkingen met de politie en bestudeert hare rapporten die doorgaans er op wgzen dat we in Rnsland het spoor moeten zoeken Ach gij weet hoe weinig hoo éU kan geven mgn goede man doet het dan ook voornamelgk om my te bevredigen hy ontveinst zich niet dat alle moeite waarschijuiyk wet vergeefs zal zyn geweest Olga had in diepe outroerïug na r deze oatbcwzemingen geluisterd eerst langzamerhand was zy zichzelve meester geworden en thans na bare vriendin zweeg zeide zy hartelyk Jb myn arme Lucile gy hebt bitter bitter leed moeten verduren maar geloof mg alles kan nog terecht komen Onze weger loopen dikwgls langs donkere paden de ontevredene vloekt dan zyn Noodlot wy evenwel zien er de hand eener wy Voorzienigheid in Liefste laat uw boold weder tegen myn schouder rusten en luister naar mg gy hebt my uwe geschiedenis verhaald ik zal er n thans eene mededeelen die treurig begint maar waarvan het slot wotaderschoon is Ik zeide n reeds in t algemeen wat myn werkkring was sinds wy an elkander scheidden Myne laatste betrekking was by eene vriendelgke oude dama dm ik op reis vergezelde Op de terugreis van Koerland hield zy zich even op in een Pruisisch grenastadje om verwantet te bezoeken Daar werden eenige familiefeesten gevierd en tot hulp in de hnishoodiog had men eene eenvoudige weduwe gevraagd die twee kinderen bezat My beviel deze vrouw zeer ik piaatte dikwgls met baar zg rtet rag hare kiadereu zien twee aardige jongens ik kochc wat speelgoed en lekkerogen voor hen en spoedig hielden zg heel veel van tante OUic Een treurige ramp trof onverwachts het stadje eene epidcfïnie die in de nabyheid woedde sloeg ook hier haar klauwen uit De kleine Heinz het eene zoontje der weduwe was een der eerste slachtoffers zyne troostelooze moeder volgde hem een paar dagen later in den dood het huisje werd door de politie gesloten en met toestemming van mgne brave meesteres nam ik het andere knaameop onze reis die den volgenden dag weder aanving mede Kene hevige ontroering had zich van Olga meester gemaakt by het laatste gedeelte van haar verbail ook Lucilie zag doodsbleek zg haalde met moeite adem Waar waar was dat stamelde zy eindelgk fin E het kleine Hoe heette die vrouw en Lucile greep in angstige spanning Olga s haijden Zg noemde zich vrouw Arendt Ah Een kreet ontsnapte Lucile sborst zg sloeg als waanzinnig de armen om Olga s hals en riep 0 zeg mg die knaap hoe heet hij waaris hg WeeB kaUn Lucile c vermaande Olgi hare banden liefdevol drokkend dat kind heb ik lief en verzorg ik als mgn zoon hy heet Paul Willy 01ga Olga God zg dank Myn kind mgn arm verloren verlaten kind Zy lag voor hare vriendin op de knieën borg het schoont hoofd in haren schoot sloegde armen om de diepbewogen Olga heen ensnikte hevig aHier bg u hier by u dat was alles watzg tusschen haar tranen door kon uitbrengen De zon was intnsschen hoqger gestegen en verlichtte de plek waar de beide vriendinnen znlk eeu gewichtig anr hadden doorgebracht Het was er niet meer zoo stil a s een paar nren geleden van alle kanten kwamen de wandelaars opdagen Allen wilden van de heoriyke morgenlucht genieten Uit eene kleine groep van kinderen kwam een kleine schoone circa zeveniarige knaap naar Toren zette de handen bij wfts van een spreekbuis aan de mond en laiddlrklonk het Tanto Omi Tante Olliï Lucile bef het hoofd op en droog nwe oogen wg zgn niet méér alleeB hoor rag nu nog eren aan de treurige geschiedenis hebben wg gehad na komt het schoone het heerlgke slot Mgne oude Koerlandsiiïe barones heeft ïich voor geruimên tgd met hare dochter naar Zuid Rusland begeven maar ik had meer lust eens op mgn eigen gelegenheid een beetje door de wereld te swerven en het spreekt van zelf dat ik mï daarbg van den jongen niet wilde oheidaa Paul is een lief kind dat niutekend hg mQ leert en werkt maar n bad hg eenige afleiding en bet verblijf in een gezond oord noodig Nu ben ik rustig ziet gg Olga ik geboorxaam a ik hpn geheet kalm maar zeg mg nn ook waar Tante Tante Ollüt klonk het naderbg iHier c was het antwoord Olga begaf zich naar de speelpliUte der kinderen met eenige sprongen was een schoone knaap bg haar en vloog haar om den hals Kom PanU leide zg hartelijk daar is eene dame die je liefheeft zy is lang op reis geweest en zy wil je gaarne weerzien Zy traden op Lucile toe die ti n een palm geleund stond om niet te vallen Is zy het daar vroeg het kind Waarom weent zg Heeft zg verdriet Hy Nu weende zg niet meer zy hield het blondgelokte hoofdje in hare banden zg tocht de schoone gryze oogen knste ze telkens weder warm en innig geen woord kwam over hare lippen maar hare blikken zeiden wat in hare ziel omgiug Kora Olga zeide zg eindelgk terwijl zg opstond en bare vriendin omarmde kom trouwe ziel wy scheiden nimmer weer Gy behoort ons toe het kind heeft u ook noodig hy moet immers zyne ouders eerst nog leeren liefhebben kom myn jongen thans gaan wy naar uwen wader BuitenlaDdsch Overzicht Met eeu belanirwekkende rede van den president Delves is het Trade te Norwich geopend De heer Delves hield geen lange baspiegeltogen over luaatschappg en zedelykbeid maar t was oen door en door zaakryko toespraak Veel van wat hg zeide was daardoor des te raeer fiannemelyker Kinderarbeid mnet in de toekomst meer en meer worden afgeschaft Waar vrouwen een werk even goed kannen doen ali mannen moeten zg even goed betaald worden Hg erkende dat de achturen dag niet met één pennesteek voor alle bedrgven kan worden ingevoerd en was van oordeel dat de werkstakingen eerlang ala wapen in de nyverheid evenzeer in onbruik zullen zyn als bet vuursteengBweer in het leger Te Koningsbergen heeft de plechtige onthulling plaats gehad van het gedenkteeken ter eere van keizer Wilhelm I De Keizer aldaar aangekome ora tevens de militaire msnoenvres in da provincie hg te wonen werd begroet door den burgemeester die in zyne toespraak onder anderen er op wees dat Z M hier als opperbeTelhebber van bet Duitsche leger verscheen in de provincie die door de Hohenzolleros met het zwaard was gewonnen Na daarbg uitdrukking te hebben gegeven aan zgne bewondering voor de gestadige zorg des Keizers ten opzichte der slagvaardigheid v n het leger verklaarde hy dat de stad in den Keizer ook den wgzeu vredevorst jubelend begroette In antwoord hierop verklaarde de Keizer zgn keizerlgk woord er op te geven dat bet land hetwelk naar het getuigenis van len burgemeester door de Hohenzollerns met het zwaard waa gewonnen door de werken des vredes zal behouden blyven Men zoekt in die woorden micchien meer dan er in ligt maar in alle geval blijkt bet dat zy byzonder aandacht hebben getrokken In die wendiug zoo schryft o a een ter berichtgevers ligt het belangwekkendste van s Keizer s rede Dat Willem II een vredevorst wil yn is algemeen bekend en erkend dikwyls genoeg beeft hg zyne vredelievende v ezindheid openlyk aan den dag gelegd Doch wanneer de Keizer zyn woord er op verpandt lat heldeen door het zwaard is gewonnen door de werken de vrede zul behouden bigyen zop beteekeot dit iets meer dan de uitdrukking van eenen wensch Met die woorden wordt hei tevens uitgesproken dat de Keizer overtuigd is van de verzekerheid des vredes voor e n langen tijd Ook de Koning van Baksen is te Koningsbergen aangekomen en werd door den Keizer op bet hartelgkst ontvangen Naar men verneemt staat zyne komst in verband met het feit dat hg in deze maand zyne 25 jftrige betrekking tot bet Pruisische leger zal herdenken In September 1869 namelyk had de oude Keiiei hem deo toenmaligen kroonprins van g ksen tot chef van het Oost Pruisisch tiende regiment dragonden benoemd En als koning is bg verleden jaar bg gelegenheid van zgn 50 jarig militair jubilé benoemd tot chef van het 2e Pruisische regement uUnen der garde De berichten uit Marokko luiden voortdurend ongunstig De opstand tegen densulUn neemt meer en meer in omvang toe In hoev r men hier ahn overdrgving denken moet valt moeilfk ie zeggen Maar toch is eenige rtserre bg bet gelooven zeker nattig want waar het dergelijke landen betreft valt er allicht aan de belangloosheid van sommige groote mogendheden te twgfelen Men lette b v eens op de voornaamste berichten die van daar komen Zoozou teTanger een persoon die tot het huis van den Ëngelschen getant behoorde door Mooren aangevallen en mishaudeld zgn Van kaap Joby wordt een overval der brik Adam die goederen loite voor een Britsche factory gemeld Dweepziekte Kaï len hadden 6en der schepelingen alsmede den tolk zwaar gewond en een matroos gevankelyk weggevoerd De lading was ten deele geplunderd en de aanwesige Kngelschj beambten hadden aan boord een schuilplaatB gezocht Men ziet die berichten dragen alle een bgzonder kenmerk en men zou ze als voorboden kunnen beicbouwen voor een optreden van Engeland dat waar het in zijn Toordeel is nog al spoedig beilnit zyn tussohenkomst ongevraagd ongeweigerd te verleejen Besluit Albion daartoe dan ligt tet voor de hand dat andere mogendheden dit niet IgdeIgk zullen aanzien on is er een geschil gerezen dat vérstrekkende gevolgen hebben kan Geruststellender is het telegram door de Ffansohe rogeering van Qrodet den gouverneur van Soudan ontvangen over den toeataod te TombouctoH Op 2 dezer seinde hg nit Kayee ik ben verbaasd o er het bericht dat gy mg signaleert betrekkelgk de geruchten die te Saint Lonia zouden loopen Ik heb hier telegrammen van den commandant van het district Tombouctou dato 5 Augustus waarin van geenerlei échec der troepen sprake is De commandant geeft ook geen beduchtheid voor de veiligheid te kennen De vraag is nn maar of er na 5 Augustus geen nïenwe onlusten zyn nitgebrokeu Daar echter de oorsprong der verspreide geriichteu niet kon worden aangewezen ligt het vermoeden dat het hier slechts een los sensatie nieuwtje gold voor de band Nog worden uitvoerige byzonderheden meegedeeld over do boschbranden in de Ameri kaansrhe Unie Men schryft de oorzaak der groote branden toe aan de eveelbeden spaanders krullen enz die na den hsastigeu aanleg van sommige spoorwegen waren hlgven liggen en aan de groote hoeveelheid afval door de houthakkers bg de bosteben achter gelaten natuurlgk heeft deze afval na de droogte van den laatsten tyd gemakkelgk vuur gevat Toch moet er reden zyn om te gelooven 1 dat de ramp sin opzet is te wgten Men beweert dat de bosschen zyn aangestoken om werk te verschaffen daar de brandstichters wel wisten dat de verschroeide hoornen zouden omgehakt worden om de beste gedeelten nog ats timmerhout ts bezigen Anderen verzeren dat de branden zyn aangestoken om den prgs van bet timmerhout in de hoogte te drgven De rook der gr ote branden maakt de scheepvaart op alle groote mercui behalve het Ontario meer gevaarigk Van Doluth tot Buffalo toe hangt zulk een dik gordgn van rook dat men ooraogelgk verder dan een paar voet voor zich uit kan 2ien Langs het zuiderstrand van bet Bovenmeer kan men voorwerpen op 90 meter afstands niet meer onderscheiden daar moeten vele schepen gestrancfzya De personen die de verbrande streken doortrekken om den slachtoffers hulp te brengen doen dikwyls aigryaelgke ontdekkingen ï oo vond men in een poel naby ILnckley 07 menschen de geheele bevolking van het dorpje Hrookdale die in het water eeu toevlucht hadden gezocht 7 van va waren geHtorveo door de tiitte en den rook de oierigo HU leefden nog maar waren geheel uitgeput en vreeseiyk gebrand De meeste personen die er het leven afgebracht he biiti zyn ernstig aan de oogen gewoud Van sommigen zgn de oogbollen Kehecl verschroeid door do buitengewone hitte terwyl anderen verblind zyn door den rook De wakkere machiuist zyu naam is R oot dië den trein van Hinckley oog in veiligheid wiat te brengen verkeert in geen gevaar wel b kwam hy ern tig brkndwoqdeu maar vermoedelgk znllen deze kwetsuren spoedig genezen zgn Behalve dezen machinist onderscheidde zich nog een telegraaf beambte Thomas Dunn genaamd dofii bgzonderen moed ny bleef tot bet laatste oogenblik in het station te Hinckley ten einde last te geven dat de trein van het voorafgaande station moest vertrpkken Dit was naar zyn meaning het eeoig raogelyke middel om de 800 raenechen die zich op het perron verdrongen te redden Het bericht werd o rgweind de trem vertrok n de meesten der inwoners werden gered maar de telegrafist zelf kwam om in het station dat geheel door de vlatamen werd vernield GROOTS SORTBBaiNG NIEUWE iimm voor Xkune en Beeren A vaa OS At B73 73 Beurs van Amsterdam 6 8EPTEUBKB lalotkotK v loiv Vor kn lflDi A D CwtNW W 3 IV 8 dito dito dito a l l i 801 dito dito dito 81 1081 HoMDAt Obl Ooudl 1881 88 4 99 TLLim iQKihryTiDg 1868 81 8 78 Uonmi OU m pipior 1868 8 79V t dito in ilTer 1868 6 801 Pomoil Oblig nut tuskM 8 88 dito dito 8 84U t 104V 661 68 881 101 lOl s 4 844 681 1017 78 109 810 1881 8 Y 108 lOlV I87V 09 68 891 104f 101 194 188 106 47 188 100 8 78 l Vl 991 l Vl 108 87 loi 140 184 H l 94 661 91 84 1011 79 110 108 i 48 681 10 1 9 171 108 1081 108 118 11 40 106 681 88 auiUND Ubl Octtt 8a Seri 6 74 dito Oran 1880 4 97 ditobgSothi 188 4 961 dito b j Hop 1889 90 4 97Vi ditoingoud 8 1888 dito dito dito 1884 6 8riN Pirpat icliuld 1881 4 TDluii Oepr Canr iMn 1890 4 Om iMniog wri D Qm iMnioK wrie 0 ÏDtBA R t Km obl 1898 6 Muioo OU Buit Soil 1800 6 ViMItDiu OU 4 onbop 1881 Amrhdu OUigatim 1861 S Rorrnuiu Stad Imo 1886 KiD N Afr Handalir aind A andib Tab Mtf Cartitoalan DiiiHaataohappli dito Kmh Hypotlieiikb pandbr 4 Cult My der Vontanl aand Or HypolhMkb paadbr 4 Nwlerlandsoha bank aand N l Handelmaataoh dito N W kPao Hjp b pandbr e Bott liypotliNkb pandbr 4 Utr Hjpotbeokb dito 4 OoaTIKE Ooat Honi bank aand Ruil Hypotfaeokbank nandb 4 Amebiia Kquit vpotb paodb 6 Maiw I Ö Pr Loo Mrt 6 NlD Holl U Spoorw H j aand Mq totKipl f 8t Sp aand N d Ind Spoorniim aand Nad Zuid Afrik Spm aand 6 dito dilo dito 1691 dito 6 lTUIl Spoorwl 1887 89 A KoU S I 61 8 781 Zuid lul Spwmu A H obl 8 Pol 111 Waraobau Waanan aand 4 atial Or Kun Spw UU aand 8 BaliiKha dito aand 68 6 Faatowa dito aand 8 IwauK Dombr dito aand 6 IC nk h A owSp kap aand 6 I iowo Sf waal 8p M oblig 6 Drol Vitobak dilo oblii 6 ZiidWMt dito aand 8 dito dito oblif 4 U l f 89V AHiatlk Canl Pao 8p Hij obl 6 Obio k North W pr O T aand dito dito Win 8t Petor oU 7 Dantar k Rio Ur 8pm oart f a Illinois üaatral obl in oud 4 Louiir k NaibrlllaUort r land Uiioo N 8pw My lab p o 6 Miaa Kaoaai r 4 pot prof aand N York OnUrio k Waal aand dito Panm Ohio oUi 6 Oragon Calif la hrp in goud 6 81 Paul Hinn k Mantt obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lina Col la bjrp O 8 CiHiDi Can 8onth Ca I T aand Tm C Kallw kNar l h d o O Amilard Onnibaa M aand Rottord Tramweg Kaats aand NlD 8tad Amstordam aand 8 Stad Roltanlan aand 8 Bluiu 8tadAntwarpenlB87 8 Stad Brusaal 1886 Hom Théisk Kagullr OaaallaoB 4 OoaTlllk 8taaUla ning 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Srkltll Stad Madrid 8 1668 Var NiD Baa Hyp SpobI oert 6 AbVERTENTIfiN Heilen orerlmd in hotOndeMu neohnia alhier de Heer O J rin ÜKEVBNQOBD in den onderdom ran 70 jsu Namena de Familie J UONÜA Gouda 7 Sopt 1694 Heden oretleed on hartelyk geliefde Zuster UUIBEKTHA in den onderdom Tan 23 jaar Uit aller naam D J E I MA8TH1QT j0 8 i t 94 Heden orerleed ten mgnen hniie Mej HUIBERTHA v MA8TBI0T in den onderkom van 23 jaar Wat wg in haar verliezen knnnen sg alléén bea n die baar Tan nabg gekend hebbea M VEBUAAT Ja Qouda 6 Sopt 94