Goudsche Courant, maandag 10 september 1894

33ste Jaargang Maandag 10 September 1894 No 6451 HiGiZIJN van Haotels Stoffen Bnkskins en andere MANUFACTI RE1 MARKT A 53 GOUDA HEROPENING DEZER ZAAK met eene UITGEBREIDE COLLECTIE der laatst uitgekomen NOUVEAUTÉS tegen uiterst lage doch VASTE prijzen uitsluitend a € OI TAKT zonder korting Onder aanbeveling G HOUTMAN en Co Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uxir des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Voor de eerste maal te Gouda § CIRCUS ROBMO PAARDE SPELJ tan gegadigden wordt geyes 6o S S ÊÊÊê t o o 9i Cognac fin Bois 1 1 4 0 de Liter De COGNAC FIN BOM T n do SocUte Atwnyme door het geheelB iMd om hare goode hoedanigliedcn gunsög bokenii woidt geleverd Jn veizegoide bemande floasclieQ van 5 Llt r tnboui yoorzion van iDtatti Nt van Dr P F VANHAMKLROOa UItetuit nd verkrljgbuir bU P H J T WANKIJM MELKEBT Oosthaven Gfarnizoens Nachtleger Uagazijn TE OrOUTDA De aandacht tigd op de lïl welke op WOENSDAG 26 SEPTEMBER l694 dea middags te 12 nren door den Intendant bg de Ie Dirisie Infanterie te Gravenhage ten zgnen bnreele Laan Tan Meerderroort No 179 ouder nadere goedkeariog van den Hiniater ran Oorlog bg inachrgring zal worden gebonden betreffende 1 Het wassclien van de Unnen Goederen 3 Het reinigen van de Wollendekens voor bet tijdvak van 1 Januari tot en met 31 Decemt er 1895 alles ten behoeve van ïiet nachtleger in bovenvermelde garniKoensplaats De voorwaarden liggen ter lezing in het Garnizoens Naehtleger Magazgn alhier en bg den ondergeteekende ten zgnen bnreele bg wien tevens nadere inliohtingen kunnen worden verkregen Men zie wgders de aankondiging in de Staatscourant van 9 en 10 en van 23 en 24 September 1894 Gouda den 7 September 1894 ƒ De Ie Lnitenant Kwartiermeester Toegevoegd Officier DE BLAUW l i l IgZr Onfeilbaar Iliddel TBOEK Influenza Hoest Borst en Keelaandoeningen MELIANTHE Siperior Borst Honig Extracl Bekroond met Eere Diploma en Gonden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BÜL8WARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken IMELIANTHE is het beste middel der wereld H van Schaik Co Machinale Fabriek DE HONI6BL0EM Sumatra straat 267 Den Haag Vetkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Zeer ITette Qesteendrukte mUEAABTJES worden GELEVERD door i BRINKMAN en Zo er OpeningsVoorstelling Zaterdag 8 September 1894 des avonds ten 8 nor en volgende dagen © © 3 Groote Brillante Voorstelling in de Hoogere Rijkunst jPaardendreaauurf Gymnastiek Cioiona Slangenmensch Antipode Rijders Bljderesaen August de JOomme BaUet en Pantomime Pryzen der Plaataen Ie Eaug 1 00 2e Rang 0 60 3e Rang 0 30 g Het Bureau tot bespreken der plaatsen en het halen der kaarten is geopend gi van af des morgens 11 tot 2 en van 5 tot 6 uur £ 1 avond Afwisselend Programma Wj f Woensdag lü Sept Oroote Kinder en Familie Voorstelling te 2 uur Waarom word ik van mijn senuwlijden niet genezen omdat Giy tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende raiddolen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam geneeaheeï een goed aucoes hebben Was niet Priesnitz de geleerde veatiger eer waterkuur methode wiena wooaplaats een bedevaartsoord voor do lydende menschheid geworden is den eenvoudige boorP He ft niet een Zweedsoh majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds mmder noodaakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesbeeren begint te tvorden F Ook op het gebied ter beperking van zeuuwsiekten begint er licht te komen en ook hier ia een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welVe wel in staat zyn de sedert jaren on eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Er zijn vele meosohon die noch ziek noch gezond zyn en tooU klagen dat zij zich in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en uoo zich zülvcn en anderea tot last zijn aonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeseijke angst of door droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan ïyn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van geheugen ooranizen en toevallen Ëindeljk lijden de ergsteo ouder hsn aaü verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen dij men op elkea leeftijd onder elk geslacht on eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de slacbjlotfers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer categorien van lijders behoort eu ingelicht wenscht te worden over de wer king eener meuwe methode adresaeere zich aan Amsterdam H € LEBAN Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SANTEN KOLFF Korte Iloofdsteeg 1 l treÉht LOBRY PORTON Oudegracht bij de Gtaardbrug F 23 voor wien een onderrichtend geaohriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Genezing gratia en franco vetdcrijgbaar gesteld wordt I HoUandsclie Haatschappij van Landliouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BIJ GELEGENHEID DER VRIJE PjAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per I ot 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BRII KMARJ enZN LangeTiendewegr D 60 Ifederlandscbe Stoomboot ilaatschappij De Stoimscliepeii BATAVIEB kapt J SAÜEB en BOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage Terroege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brenrersquay de markt van Boter en Kaas te tonden FEANSCHE STOOMVEEVEEU Ghenilsche WasscherIJ H OPPE HEIMER 19 KruUhaOe BoUerdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en Tervdn tab alle Heerenen DameBgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van pluche man tel 3 veeren bont enz Gord nen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste m ttode geverfd Alle goederen he geatoomd of geverfd worden onachadelyfc voor de gezondheid en volgena ata l bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen ala nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Abonneert V op tiet KATHOLIEKE TÜIVEKSMAGAZIJN onder Bedactie der beste KathLetterknndigen Maandelijks Terschgnen 48 pag groot formaat orer 2 kolommen prachtige lectuur als Bomana Novellen BistorUche Verhalen Poéxie Allerlei Itaadsels Logogriet Bebus en enz Toor den zeer lagen prgs van GS CENT per 3 maanden franco per pose 80 cent Goedkoopsle niaandschrift van Nederland P STOKVIS WATERBEUS Dimivm s Bo CH Een ware ï$chat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlokking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde vrerk Z Dr Retau s ELFBEWARII G HoUandsche nitgave met 27 aib Pr a 2 gnlden Ieder die aan de verachrikkelgke gevelgen van deze onden d Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks dnizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Saelparsdrak van A Bkinkicak Ie 2oox f v BINNENLAND GOUDA 8 September 1894 VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Dinsdag den 11 September 1894 des namiddags ten één are Aan de orde De Begrootingen van de Volksgaarkeuken en het Ho£fmaQS Gesticht voor het dienstjaar 1895 Het ooratel betreffende de huor van een stok grond in gebruik bij de Erven O G van der Garden Het voorstel betreffend höt verleenen eener gratifiatie aau den eervol ontslagen Boekhouder der Stedelijke Gasfabriek A Nortier De benoeming van vier Leden in de Oom missie voor de Straf verordeningen De nieuwe carsus aan de Rijks Hoogere Burgerschool heeft Woensdag een aonvanggenomen met 99 leerlingen waarvan 27 meisjes Klasse I bevat 21 leerlingen voor voU onderwas waarvan 2 meisjes en 8 voor onvoll ond waarvan 6 meiBJes totaal 29 8 meisjes Klasse II 18 voll ond 1 onv ond en 4 meisjes yoor onvoll ond totaal 23 4 meisjes Klasse ÏII 16 volL ond en 7 meisjes voor onvoll ond totaal 23 7 meisjes Klasse IV 11 voll ond 1 oOWH Ond 2 meicjes voor voll ond en 5 voor onvoll ond totaal 19 7 meisjes Klaaae V 3 voll ond 1 onvoll ond en 1 meisje onv ond totaal 5 1 meisje De nienwe cursus aan het stedetyk gymnasium is deze week aangevangen met 55 leerlingen over de verschillende klassen verdeeld als volgt I 14 waarvan 5 meisjes II 14 m 9 IV 10 V 4 VI 4 totaal 55 Tengevolge van den uitslag van het onlangs hier te lande gehouden vergelgkend examen van adspiranten voor eene plaatsing op den boofdcursos te Kampen zal met ingang van 1 October ter opleiding voor den rang van 2e luit tot die inrichting worden toegelaten de sergeant van het 4e regiment infanterie alhier J Kooi ian Dinsdag zal het laatste Orgelconcert in dezen somer plaats hebben in de St Janskerk hetwelk gegeven wordt door den organist den heer J H B Spaanderman die dezen zomer reeds vele malen eene uitvoering gaf die door een FEVILLETOIM De laatste eener Familie Naar het Tramch 138 En ik ook verklaarde de kapitein van de artillerie Het il byiia oebesohoft om op dien toon te spreken over de weduwe tan een hoofdofficier die het land op eorvoUe wijze in de mooielijkste omstandigheden gediend heeft Ik heb den heer Van Hansweerd vroeger gekend en had het genoegen te PariJB met zijr vrouw kennis te maken Nooit heb ik kwaad van haar hooron spreken Dit alles werd luid genoeg gezegd om door iedereen gehoord te worden maar toch bleek uit den toon genoegzaam dat de officier zich verder niet wilde inlaten met een twistgesprek Meer was er echter niet noodig om de babbelaars to noodzaken een toontje lager te zingen Eudolf behoefde zich thans niet langer te onttrekken aan een onderhoud met ayn beide buren daar nu bleek dat sij het volkomen met hem eens waren De Engelsohman begon met ziohzelven voor te stellen Hij heette baron JTohn Harris De kapitein van de artillerie wilde niet onder doen in beleefdheid en noemde z n naam Jacques Sacey Door xioh te noemen brachten die heereo Badolf zonder het te willen in een groote moeielljkbeid Hy kon niet doen als zy sonder de opmerklaamheM te trakken van allen die in de verslagen groot auitat muziekliefhebbers en belangstel 1 lenden werden l ewoond en waarin steeds I het prachtige spelfidoor den heer Spaanderman 1 gegeven veler bewondering afdwong wy hopen 1 een volgend jaar wederom dergel ke uitvoeringen te kunnen genieten Het programma luidt aldus 1 Praludium pnd Fuge über Ein teste Burg ist unser Gott Carl Stein 2 a lylante S de Lauge f I b ttk Aria Solo voor vox hnmana Al Stradella 3 Sonate over Het Gebed des Heerenc F Mendelssohn Bartholdy a Cboral Andante Soste nuto Allegro Molto b Fuga c Andante 4 a Ases Tod uit de Peer Gynt Suite Edv Grieg b Allegro Solo voor Carillon G F Handel 5 Offertoire Sar Ie Noël Nnit Alei Gailmant sombre ton ombre vaut les plus beanx jours a Allegro Introduction b Noël Ie Variation 2eVar 3e var c Intermezzo i d Fugato j 6 Mareh in B flat E Silaa Door het aanstaand vertrek van Ds S Van i Daalao te Reenw k afd Sluipw k naar Ben I schop komt de vijtde plaats in den nog Gouda i vacant n l Sluipw k Reeuw k Waddingsveen i Waarder en Gouda Wordt het beroep door I Ds Hattink te Nieuwerkerk a d IJae j aai I Eibergen aangenomen dan zal het getAlfa turen in den ring ook nog met NieisfpeEfedrk vermeerderd worden I In de plaats van Ds S Van Daalenfcal het I consulentschap te Reeuw k worden waarge j nomen door Da Wartena te Gouda terwyl I als consulent te Sloipwyk zal optreden Ds L I Ten Bosch te Gouda I In de gemeenteraadszitting te Haastrecht I van j l Donderdagavond is het verzoek van I den onderwyzer H W Naber om verhooging van salaris van de hand gewezen By dan landbouwer G Beyen Gz te Haastrecht i een koe aan miltvuur gestorven en op Last van den districts reearts verbrand en begraven By den landbouwer W Verboom is een koe aan mond en klauwzeer gestorven van de reoht ittiug gelezon hadden dat hy de man was die door den kiemen Karel aangewezen was aU de mooraenaar Het stuitte hem tegen de borst om te liegen Zonderlinge tegenstrijdigheid Zonder de minste gewetenswroeging had hy geschoten op generaal Van Hansweerd en hij aarzelde om een valgchen naam te noemen Hy redde zioh uit de moeielykheid door op fluisterenden toon te zeggen dat hij een reden bad om oobekeod te btyven tot het einde van den maal tijd maar dat hij daarna de eer hoopte te hebben zioh aan btfb voor te stellen Deze zonderlinge verklaring gaf iets koels aan het onderhoud dat eshter toch niet geheel ophield Budolf spande zich in aan zijn buurheden te toonen dat zy te doen hadden met een van hun gelyken Hy sprak hen als een man die er geheel in thuis ia van de hoog adellyke gezelschappen te Parys en Londen en slaagde er in den minder aangenamen indruk welke hij gemaakt bad door zioh met on middellyk te noemen geheel uit te wissen Zg geloofden dat hy voor die handelwijze een eervolton beweeggrond moest hebben alleen bleef hen een gevoel van nieuwsgierigheid bij naar de oorzaak van het raadselachtige zwijgen Zij bleien zoo kort mogelylc aaa tafel onaangenaam getroffen door der onbeschaafdanitoftn van hun discbgenooten De heer John Harriiji uitmuntende sigaren aan en men kwam overtfejiAn de rookkamer een kop koffie te gaan gebruikeb xxxviir Om dt rookkamer te bereiken bahoefda nua dt Donderdagmiddag om 4 uren werden de bewoners van Stolwyk opgeschrikt door het 1 luiden der brandklok de woning van den ar I beider N K aan den Gouw weg itond in I lichte laaie De brand nam zoo spoedig in 1 oravaog toe dat in een goed half uur alles woning en schuur tegen den grond lag Geen I wonder dan ook dat er weinig te redden viel met groote moeite heeft men een varken oneen weinig huisraad in veiligheid kunnen brengen Huis en inboedel zyn hoewel niet hoogverzekerd doch de hennep dit jaar geplukt enpas in huis gebracht is mede verlore i en wasniet geassureerd Men denkt dat de brand ontstaan ia door dat een der kinderen die eenigen I tgd te voren met een brandend lampje in debergplaats van de hennep was geweest omdaar naar een paar stelten te zoeken j Voor de harddravery te Dordrecht waren 14 paardéh ingeschreven te weten Victoria vosmerrie van W Verboom te Haastrecht Wilh lmina III donkerbruine merrie van J Zwart Cz te Zaandam VicI toriac zwarte merrie van C Ondyk te WadI dingsveeu Cateauc lichtbruine merrie van I A Bos te Zevenhuizen Wilhelmina ex j Anna zwarte merrie van T Spiensma te I Brantgem NobeU zwarte blesmerrie van I J G Matze te Mydrecht IUbenhaupt I bruine rum van W A Ockhorst te RotterI dam Mirka bruine merrie van Jan Steen f te s Gi avenbage Premier lichtbruine ruin I van J P Mooyman te Stompwijk Stella I zwarte merrie van Anth van Hojft te StanI daardbuiten Koningin II zwarte merriiI van Jan de Visscher te Dordrecht Princes I 01ga schimmelmerrie v n E B Bindervoet I te Zuidhorn Jet ex Fretsic van A v d I Jacht te Poortugaal Tabor IIIc zwarte I ruin van Th Oortman Gerlings te Hoorn I Alle ingeschreven paarden waren opgekomen I Over bet geheel genomen werd er vrg hard gereden I De uitslag was ala volgt De prya van f 200 werd behaald door Princes 01ga de Ie premie ad f 75 door I Cateauc de 2e premie ad f 25 door Nobel I Te Nieuwerkerk a d IJsel heeft zich bg een I man uit Kortenoord een geval van Aziatische I cholera voorgedaan met doodelyken afloop Naar men mededeelt is tegen den landbouI wer J M te Zevenhuizen een aanklacbt ingeI diend omdat hjj op zeer onverstandige wyie zich heeft verzet tegen de maatregelen genoI men ter betengeling van het mond en klanwI zeer open binnonplaaïs slechts over te steken maar op deze binnenplaats stond Rudolf plotseling van aangezicht tot aangezicht tegenover Arthur Erzee die zioh in gezelschap bevond van een vriend blijkepi de uniform een officier der marine Arthur was er volstrekt niet op bedacht zyn vroegeren vriend hier te zullen ontmoeten Na BHze Bartan tot Dinan vergezeld te hebben had Arthur den raad gevolgd van dokier Bertrand die hem overhaalde om niet met zyn verloofde naar moeder De Buiter te gaan Het edele meisje wilde de oude vrouw dadelyk spreken om haar te vertellen hoe haar zoon het maakte Arthur was eenige dagen gaan doorbrengen te Sint Malo waar hij een vriend bezocht Hij had dezen uitgenoodigd bij hem te komen dinecren in het hotel ifraakliQ waar ij thans aankwamen Bndolf bleef plotseling staan teen hy den verloofde van Ëlize zag Het bloed vloog hem naar bet hoofd en do haat dien hy zyn gelukkigen medeminnaar toedroeg deed hem alle voorzichtigheid uit het oog verliezen i Ik kom dadelyk by u myneheeren zeide hij tot zyn beide tafelburen die naar de rookkamer gingen Zich vervolgens tot Arthur wendend die h m antwoordde zonder te blikken of te blozen zeide hij f Ik wensch u te spreken n alleen De vriend van Arthur begreep dea wenk en verwyderde zioh eenige schreden waar hy bleef staan kyken voor eeu aanplakbiljet tfWftt wilt ge van ray vroeg Arthur op koelen toon ffik heb u niebi te zeggen en ge moest weten dat er nitu uter gtmttn kan ijjn tastohen en mjj Het volgend adres wordt aan H M de Koningin verzonden Aan Hare Majesteit de KoninginRegentet Wedowe der Nederlanden Majesteit De angstige tyden die zoowel de vermogende als onvermogende Nederlanders door alle provinciën heen beleven worden met den dag Bchrik wekken der t Duizendtallen neeu ttendnizende huisvaders lyden Kommer en gebrok door werkloosheid Comité s bg honderdtallen ran allerlei richtingen zoowel op godsdienstig als politiek gebied vergaderen houden meetinfia Iwrameu optochten die schrik en ontsteltenis in dt gemoederen van alle Uwer Majesteita onderdanen teweeg brengen en belemmerend syn voor Handel en Nyverheid Geheel Nederland zoowel in de Hoofd en Handelssteden ala in dorpen en gehuchten verkeert ïn een abnormalen onhoudbaar gespannen toestand Justitie en Politie zyn dikwerf weerloos zoo niet machteloos in zulk een benanlen treurigen toestand der dnizendtallen werkloozen Op grond van een en ander komen onder geteekenden met de vurige bede tot Uwe Majesteit dat het Uwe Majestet moge behagen doeltreffende maatregelen onder het tegenwoordig Ministerie met den meest bekwamen I spoed te beramen om dezen onhondbaren alleTireurigaten toestand te doan befiindigen althans zulke afdoende maatregelen te doen aanwenden dat nog in de eerstvolgende maanden van dit jaar een wet worde vastgesteld door de Hooge Regeeriog om tot de droogmaking der Zuiderzee over te gaan reeds ter sprake gebracht in den Open Brief van den 3den ondergeteekende aan den heer Henri Tindal dato 22 27 Februari 1893 Majesteit Onde eteekenden zyn in de veelbewogen tyd in angstvolle spanning en met weemoed vervuld wegens het oadrageiyk pynlyk lot van zoovele werklooze natuurgenooten met hunne gezinnen Zg wagen het daarom Uwe Majesteit in overweging te gaven om duizende huisvaders werk ie vanehaffen en dat het Uwe Majesteit moge bebagw hefe daarheen te leiden dat onder UwerA ectnts Eere Presidium in de eersta dagen vao deu maand aan eene Vereenigde Zitting dar beida Staten Generaal een afgerood fiBaaÜfiel plan van Uwer MaJHSteits Ministerie van FinantiSn forfait Morde voorgelegd ter critisefae beoor deeling door de beide takken onzer Vertegenwoordiging om de droogmaking d f Zuiderzee in de allernaaste toekomert tot eefi begin van uitvoering te brengeè waardoov aan dnizen I tallen brood wordt verstrekt I nik weet dat een van ons beiden te voel op deze wereld is en ik verlaag u dat mat de wijnen in de hand te bewyzen Ik zou wel eens willen weten waarom f Ik heb u gespaard toen ik u kon vernietigen Gy htbt my op de onwaardigste wijze belasterd bij freule Bartan Wie van obt beidtn is nu de beleedigdeT 0 daarnaar vraag ik niet eens Met het vobta genoegen laat ik u da keaze van de wapens maar ik wit met u veobten ftik heb het recht om u die voldoening te weigeren Waarom f nOmdat men niet verplicht is voo de eer te veehtfln met een man die elk oogecblik gearresteerd kan worden Ge zyt zeker voornemens mij te tsrradtn Ea gy zyt t ongetwijfeld die dien kleinen knaap om gekoolit hebt mij te besohuldige den eoh enoot van uw toekomstige schoonzuster vermoord t hebliea Uw beleedigingen lateo my volkomen koud Ik wil echter dat gy kult weten dat ik bet bawys kan leveren van een uwer misdaden Gy hebt beproefd dien ongelukkigen De Buiter te vermoorden die in de reohtBiitting sleohts een woord had behoeven te spreken om u te verderven Tracht maar niet het te ontkennen Het touw dat gij ham in de gevangenis gezonden hebt is thans in myn bezit ik heb het gevonden G j booplet dat hij aan het einde gekomen het touw los zoo laten en dan had hy zioh den hersenpan op de rotsen verbrijzeld W9rdi vervoifi