Goudsche Courant, maandag 10 september 1894

toSllervféjakraehten lu l JHet JN v d p wordt j éri atnp verdejr zaffi iel n t g an Er zyn namelgk uormaafscholen waar men met hand en tand vaathoudnoan deu stelregel voor en a eer de geheele cursus doorloopen 18 wordt aan geen kweekeling toesteAimiug gegeven om zich aan het onderwyzeraexamen te onderwerpen Deze regel geldt daar onvoorwéardelyk en wgl aan de besturen dier inrichtingen de macht ia gegeven om aan kweekelingen die zich zonder die toestemming aan het examen onderwierpen den verderen toegaug tot de leiesen te ontzeggen ligt het voor de hand dut indien de diatrictascbool oprieners en de directeuren van normaalinrichtingen geen wenk van hooger hand ontvangen om ook aan die kweekelingen wier ontwikkeling dit toelaat doch die den cursns nog niet hebben voleindigd de vereischte toestemming te geven het getal adspiranten dat zich met October a s voor het examen zal aanmelden hoofdzakelyk zoo niet geheel zal bestaan uit afgewezenen van April jl De macht welke m dezen aan de beatn ren van normaalscholen is toegekend dunkt velen wel wat al te dictaloriaal Immer gver werkziicht bevattelgkheid enz verschillen maar al te zeer wat de een in een half jaar verricht wordt door een ander dikwills met ineen jaar verkregen Ons worden voorbeelden genoemd van luerlingea op uormnalscbolen die bg de leiding daar genoten het voorrecht hebben in hun vader een bevoegd mentor te bezitten en ten gevolge daarvan verder zyn dan hunne klasgenooteu en die toch niettegengtaande zg buitengewone omstandigheden buiten rekening gelaten een examen met goed gevolg zouden afleggen voor de keus werden gesteld onderwerping aan de uitspraak van het bestuur of gevaar loopen van ala leerling der inrichting te worden geschrapt Nu van Regeeringswege een tosscheutyda te houden examen is ingesteld zon het wensclielijk 7 t ilat dit vnor iuder van wieo mag ZomerdleDSt 1894 95 GOODA aOTTBRDAM 19 08 12 18 12 68 1 2 1 06 1 12 1 19 12 88 18 88 1 28 1 44 11 OTTERDAM Directe Spoorwegverbinding met GOlÜA e oi 8 18 8 21 8 89 8 S OOUDA DEN HAAO 1 27 3 29 S 66 4 46 B 27 6 9 7 18 9 S7 11 06 11 18 8 U 9 49 Oouda 7 80 8 40 9 09 9 8710 49 12 1112 211 01 Z T ll 7 4 8 6 11 01 1 13 Bl Kr 7 47 1 18 Z Z 7 8S 9 01 11 10 1 24 ir dL d 8 0 1 88 TcKirb 8 07 9 13 11 22 1 88 20 6 se lu iu 7 n jj Ij ll ij ji 1 48 1 7 8 66 4 26 2 6 6 6 41 7 43 10 16 11 88 11 43 Oimda 4 47 6 28 6 7 7 46 8 88 10 14 10 88 Oud w e 1 18 9 18 9 89 10 07 1 y T R E C H T M6 8 10 7 66 8 09 8 81 10 19 10 6J8 48 ï S o 46S ll 6 04 6 46 6 88 8 07 8 6 10 36 WMtdan 6 69 7 08 8 12 Vtraolit 6 18 7 28 8 28 8 41 9 10 61 11 4 l iO 3 GOUD A A MSTEBDAM GmidB 8 40 8 81 10 06 10 6 12 11 8 61 imitardaai Ws 7 69 9 10 10 6 18 19 iJUtwdaa Oi 1 14 9JI 11 10 Snaltniik 3 82 8 60 9 6 216 6 8 28 9 1110 6 11 10 18 84 Met de diepste gevoelens van eerbied en trouw aan ons dierbaar OraiyehuiB Van IJ Majesteit t de meeat onderdanige dienaren Prof Da J SCHOONDERMARK Jk W ü MORANSARD uitgever N H BEER Ond Journalist Ainat rdam 7 September 1894 Ieder die met de strekking van dit adres ympathiaeert kan daarvan doen blyken door Byoe haudteekening er onder te plaatsen waartoe Dinsdag 11 September aan het Bureau dfzer Courant Tiendeweg D 60 gelegenheid bestaat 12 30 Uit Batavia seint men van gisteren bet volgende Gisteren zyn te Ampenan teruggekeerd kapt Idodgreen de officier van gezondheid Ujlaki de Init Van der Plank en 60 minderen ondervrygeleide van den Radja De vyand is uit Aroeu verdreven door de artillerie De kroonprins is gewond De Radjn ia van plan ons itan te vallen Bevestiging van dit telegram werd ontvanI gen uit Amersfoort waar bloedverwanten vao luit Van der Plank wonen Ook deze werden verfaeogd met een telegraphisch bericht dat dej luitenant gered eu volkomen gezond is I De tyding dat kapt Lindgreen met zijn officieren en manschappen te Ampenan s aanJ gekomen zal algemeen met blydacbap worden I begroet Wat den vorst van Lombok heefl bewogen de gevangenen vrg te laten wordt niet opgehelderd Voor de hand ligt de opvatting dat hy door een betoon van edelmoedigheidde gevolgen van zyn verraad wenscht te versachten en daarom van de eerst vermeldevoorwaarden der vryiating vredesluiten enterugtocht onzer troepen heeft afgezien Manrdit Bchynt weder niet te rymen met hetgeenhet telegram verder meldt dat de vorst voornemens is de onzen aau te vallen en dus nogniet van onderwerpiog weten wil De mogel kheid blyft nog over dat er uit wisseling heeft plaats gehad zooals wy reeds foor eenige dagen als een der kansen op de bevxyding der gevangenen noemden Geheel onwaarschynlyk achten wy het dat de vryiating voorwaardelyk zou zyn geschied als in de Romeinsche geschiedenis die van Regulus In zulk geval zou immers enkeleen der officieren zyn teruggezonden maar al de overigen zouden gevangen zyn gehouden Luit Van der Plank seinde ook oodaoig dat uit zyn telegram slechts volkomen redding kan worden gelezen Voor de verklaring van het merkwaardig en althans heuglyk geval zal men geduld moeten hebben tot uitvoeriger berichten komen De hoogleeraar dr 0 M Kan van de Amsterd universiteit is door de KoninginRegentes belast met geven van onderwya in de algemeene aardrijkskunde aan Kouiogiu Wilhelmina Naar wy vernemen is de hoogleeraar F J Blok te Leiden door de Koningiu Hegentea aantfetocht om aan de Koningin ondetrichL in de geschiedenis te geven Men schryft uit Breda Gisteren Donderdag had alhier eene indrukwekkende plechtigheid plaats In de groote aal van Concordia hadden tengevolge van de door bnrgerlyke en militaire autoriteiten gedane oproeping zich een duizendtal belangstellenden waaronder ook vele dames vereenigd om eene hulde te brengen aan de op Lombok gesneuvelden De byeenkomst werd geopend door den treurraarsch van Chopin wawua de usraal Raedt van Oldeubamevelt in treffende woorden de gevallenen op Lombok herdacht Toen spreker dit gedeelte zyner rede had geëindigd werd nogmaals een treurmarach gespeeld Daarna vervolgde Z H B G zyn toe 8 S6 8 41 8 49 8 8 9 05 7 26 7 88 7 89 T 4 7 85 Sonda ICmrdraolit ITuawKlorlt Oaptlle BotterdKü 5 1 10 1 19 98 89 11 09 11 17 6 0 6 4 loitaldua bpdl Mimiurkerk Iloordreeht Baudl spraak met een woord van bemoediging en van vertrouwen op bet Indische leger en werd op zyn verzoek het Volkslied gezongen Hiermede was de zeer indrukwekkende plechtigheid afgeloopen Aan den uitgang was gelegenheid om eene gave te offeren voor de nagelaten betrekkingen der gesneuvelde mindere militairen De bekende Reena de ziel der Antibelas tiogvereeniging etond gistermiddag voor de Amaterdamsche rechtbank terecht wegens de volgende hem ten laste gelegde feiten Dat hy op den 31en Mei dezes jaars den executorialen verkoop van den iuboedul van een bewoner der Kerkstraat opzetteiyk belemmerde door den omstanders herhaatdelyk toe te roepen biedt niet doch laat alles aan my overt en door indien iemand een behoorlyk bod deed uit te roepen manneo daar wordt geboden we met den indringer c waarop het publiek zoo begon te dringen dat die persoon zich oioeat verwydereo tengevolge van al hetwelk zulk rumoer en wauorde werd verwekt dat de verkoop geschorst moest wordeu terwyl ook niemand meer durfde biedfio De dagvaarding was grond op art 184 W V S waarby verzet liegen uitvoering vau wettige bevelen strafbaar gesteld Als ge uigeu a charge waren gedagvaard drie deurwaarders een particulier en eeu politieageut Reena had ala getuigen ü decharge eeu vyftal ppraooen doen oiiroepen Reeds eenigo dagen te voreu hpl by bovendien door middel van strooibiljetten uitgenoodigil dö groote tdoneelvertooningc in het gebouw der rechtbank te gaan bywonen Deze oproeping had blykbaar gehoor gevonden tegen 1 uur althaoa verdrong zich voor den ingang aan de achterzijde van het gebouw reeds eene dichte me nigte ruim eeu uur echtur moest gedóld worden geoefend aleer toegang tot de lirii bune werd verleend Eeret om half drie viug de bebandcliug den zaak aan Reen bekende te hebbeo Qozegdé ManD6n laat alles aan mij overifl enz ma ontkeude dat hg zou hebben geroepen E r wordt geboden weg met dien l ndringer tk jj Voorts maakte hg zich sterk i nstonds te kunnen bewyzen dat de verkooj voortgang heeft gehad en de inboedel voor iB cents zyo eigendom werd De eerste getuige a charge deurwaarder verklaarde evenwei dat Reens de woorden er wordt geboden fi7 wel geroepen had maar getuigde teveua dat de verkoop waa voorgezet hoewel eerst later nudat de verkoop was geschorst tot de orde weder zou zgn hersteld De beklaagde deed den getuige vragen hoevele malen by had gelegd Laat alles aan my over enz Het antwoord wna eenmaal De tweede eo derde getuige k charge beiden deurwaarders bevestigden over het algemeen het teu laste gelegde Den derden getuige deed Reens vragen of hy Reens niet herbaaldelyk het publiek met luider atemme tot orde aanspoorde Het antwoord was bevestigend Uit nader verklaring van de beide vorige getuigen bleken deze echter die aansporing slecht gehoord te hebben nadat de orde reeda waa verstoord geweeat De 3e 4e eu 5e getaige a décharge verklaarden sltcbts de vraag tot het publiek gericht gehoord te hebben om niet te bieden doch alles aan Reena over te laten Zoo ook een 6e getuige die evenals de vorige verklaarde geene pympathie te koesteren voor de socialistische party Ten slotte deed Reens den eersten getuige deurwaarder vragon of hy hier onder eede kon herhalen wat hy eens op straat vertelde dat de instructie tegen Reens niet op zyn initiatief werd geopeud maar dat dit initiatief van het paiket uitging De deurwaarder antwoordde dat hg het procea verbaal opmaakte op verdoek van de openbare macht en dat Reens hem op straat gedreigd had dat zgne gevangenisstraf aan hem den deurwaarder zal worden gewroken Behalve de drie vermelde getuigen h décharge werden oog op verzoek van Reens twee jonge vrouwen gehoord De eerste dezer beide getuigen a décharge 10 7 26 10 6 11 08 11 09 11 16 11 8 11 0 9 61 10 17 10 27 10 34 10 41 10 47 7 47 I 7 4 S 01 4 7 6 08 20 6 16 6 22 6 31 6 36 9 8 10 10 10 14 11 16 11 88 7 4 9 48 9 7 83 6 36 8 0 4 47t 4 8 8 40 1 1 18 8 18 10 08 10 11 dit ook het geval m t Nedetlandêche huizen Den dour der criai kan men niet vooruit bepalen maar wanneer de zaken zich weder zullen herstellen sal de markyiii handen blyvenvan hen die zich volbarde Bebben getoond In den loop van het v Je jaar en tengeyolge vau een ingekomen verzoekschrift had het Consulaat Generaal eemge adressen van huizen in Nederland gevraaif die genegen zdudsa zyn met eane der vocnaamste firma s hier ia relatie te treden qM antwoord was Wat Uwe vrabg betreft vrazen wy dat het ons niet mogelijk zou wezen tmi de aangegeven firma van nut te knnnen j ö Een bekwaam geacht en vermogend nitdetfiagent die naar Nederland ia gereisd m aldaar nieuwe relatien aan te koopen wefi te Rotterdam met deze woorden ontvangen tVat zoekt Ü hier wy hebban en wiHen mi te doen hebben met Griekenland c Verdpt had een huis te Calamata betracht znkedll st Nederland tot stand te brengen doch jj Vitalag van deszalfs bemoeiingen wasj dati A a zaak vrjj goed werd geoordcld mu ar d jlV g te veel tydverliea en weinig yoordeef verq zaakte Dit alle valt zwaar te zeggen te verzwggen ï hDc handelsliuiï debouches te vind I geene geregelde onderhouden eri wj heidsartikelen zoo wyl Griekenland meuië een ruim veJUI zienlgken afzet waarom de waarheid in Nederland lachten in jjerre gewesttó die lndi g met NeJiVluud ide Éuropeeacbe lyver ala opbekend ijn ter je Bulgarge e Ru nb ttdeu voffitj eetiiaanilfe producten Jrdn Neêr jids iatfnstrie c f H jGeiyk Ijlend is al iand Octo eri gele phêj examen Ae doen ir m on erwiizer iJ t y vyjmoedj Idat dri Jt el ueenié m te meelfi j in h litmaal dok in ifle worden gegevian k akte v n ondor iet lager udervf gs iring dejpn juaii t fi komen i M hêtilïlilK lojbpend gobr Kan T d D wi wil zij dat doel if verklaarde eerst geen der geïccrimin eerde woorden te hebben vernomen zoodat Reens zelfhaar terecht moest wyzen en haar toen deederkennen zyn verzoek om Let bieden aan hemalleen over te laten vernomen te hebben Ookde andere vronwelyka getuige beging ten opzichte van een der détaila eene vergissing enmoest evenzeer door Reena vragenderwys weder n het rechte apoor worden gebracht Na het requisitoir van den ambtenaar vanhet 0 M J die de ten laste gelegde feiten bewezen achtte e geen enkel der getuigenissen a change door de getuigenissen déchargeontzenuwd rekende nam Reena de verdedigingzynpr zaak op zich Hij begon met te 7eggen dat de eiacb van het O M z i bewees datde Nederlaodsche justitie weder e en schandaalproces op het getouw had gezet De presidentder rechtbank viel hem echter aanstonds in derede met de opmerking dat hy den beklaagdeniet kon toestaan zich in dergelyke bewoordingen uit te drukken Reens vervlolgde daarnamet eene langdurige rede waarin hij betoogdedat bij op de bewuste verkooping slechts hiKdgedaan wat Mm als koopman waa aangeboden eu wat de k Dpliedeu over het algemeen doen zich verbinden om den boel zoo goedkoopmojjelyk te koopeu Onder de kleine koopliej en noemde msj Ulit geiling doen Hghad niot ongestoQ Utt daartegen a hy zichfwbljwachtenViuiuï s hg had een warm hartniJ fiaT j behield stemi een helder hoï fd Bekl o ï ende voorts é mhet Q M slechts a ht hadgeslagen op de g cttigün a charge zelve jambtsaren en tot de techtbSl nk in E uwe mïtfkIcuig staande en dUrentegeu uiM in a nnSleikj ig had genomen jjat verklaringdti van pejgttmgen a décharge öie geen v n den weg met den indringerii emond hadden gehoord Een envolgens Reens d t men heupi stel gevangenis wilde bwingen Voortfdat in de dq vaardjf sfant dat do verkoopm t worden gëactioratc en dat i jg aufi meerdurfde bieden wlM me ing watlicht nog Toch waa luit het getuigenverhoor geb öken dat later illog een bod door eeue vrouw as gedaan ï beklaagde a toenmalige aanHaand thans zynE wettige vrouw En fal had deze niet durven biedeü Reens zelf had toch immers geboden en Reens was toch ook iemand Uit het bedoeld getuigenverhoor waa geblekeq dat Reens aunstaaude vrouw inderdaad geboden bad op een der voorwerpen na tot Reens te hebben gttzegd Laat ik dit nu nemen of iets dergelyksl Eindelgk zeide Reena nog dat men hem alleen zocht wijl hy een gevaarlyk mensch waa wgl hg zich tegenover bot gezag durfde stellen dat hg toen hy de beweging op touw zette wel wiat dat hij in de gevangenis zou geraken maar dat bijaldien de rechtbank hem veroordeelde deze dan bewgzen zou te zgnen aaazien niet onbevooroordeeld te zijn Het O M achtte de ten laste gelegde feiten bewezen en eiachte een gevangenisstraf van 2 maanden en veroordeeling iu de ko ten van het geding De uitspraak in deze zaak werii bepaald op Vrydag 21 dezer Onze consul generaal in Athene i e heer P Ch V Leunep klaagt in zgn jaarverslag over 1893 dat de routine van onze Nederlandache kooplieden de gmotste sta io den weg is voor het weder opbloeien van onzen handel Wat dertig twintig en tien jaren geleden gedaan waa zegt hij ia ateeda gehandhaafd niettegenstaande de omstandigheden verauderd zyu en het niet meer voordeelig is daarin te blijven volharden Het feit dat het in Nederland voorgezette atelael van alle liberalisme ontbloot is kan men nergens beter waarnemen dan in het Oosten waar de toestanden dikwgls met eenige snelheid veranderen En dit beweren staaft de heer v L met de volgende feiten De buitenlandsche fabrikanten ondervonden in 1893 groote nadeelen in Griekenland dnch het ia merkwaardig te kunnen aantoonen dat haune zaken niet hebben OT Efpgeven la ïfl 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 6 6 6 03 0 10 6 17 6 26 4 60 4 67 04 6 11 6 20 1 24 AangevangeD 1 Mei Tüd van Greenwich o O II D A 11 60 12 20 11 80 8 10 7 07 7 17 7 24 7 81 7 87 4 46 4 65 6 02 6 09 6 16 9 41 9 0 9 66 1 46 1 66 2 02 2 09 2 16 8 80 10 06 8 06 9 36 10 10 3 48 3 10 DEN 4 1 HAAG 12 08 12 40 4 40 GOUDA Voorb N d L d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Ze M 6 19 Qnuda 6 807 6 H ge 6 48 7 20 7 43 9 28 9 46 10 19 fL33Ï2 1B 1 88 l U 2 4 3 43 4 16 4 42 6 17 7 ITootb 64 10 18 1 44 4 48 7 06 7 11 7 20 7 26 7 31 9 11 f 10 lO SO 1 68 10 86 2 04 8 40i 4 10 4 10 7 8 a 4 4 88 4 86 7 80 10 00 MO I U I II lU 1 10 41 2 09 6 09 01 lu 8 13 0 8 10 16 10 62 12 08 18 46 2 80 2 46 3 16 4 13 4 48 6 20 6 47 7 42 8 36 10 10 10 86 U T R E O H T G O U D A I Utrecht 6 33 7 60 9 9 68 11 34 12 08 18 60 2 6 8 10 3 684 48 6 36 8 09 8 0 10 34 Woerdea 6 8 8 11 10 16 12 84 4 16 9 1110 61 Uudimater 7 07 8 19 10 24 12 42 4 24 9 19 Gouda 7 20 8 32 9 34 10 37 12 06 12 1 22 3 87 3 0 4 37 6 20 7 08 8 419 3911 07 AH8TERDA U O O U D A Amitordam 0 8 8 i 9 40 11 10 11 27 Aicaterdail Wp 6 0 8 1 9 6 11 86 11 48 Gouda TJO 9 04 10 44 1 1 ll li verondersteld worden dat hy of zy gejonde I kans van slagen heeft de gelegenheid worde opengesteld om daaraan deel te nemen Onze berichtgever ia van meoning dat het vooral de medewerking der schoolopzieners en directeuren van norraaalaoholen zal afhangen of de door do Regeering genomen maatregel doel zal treffen I De Hoogoveenache Courfcnt bevat het volgende ingezonden stuk ÜDoor myoe landgenooten vervolgd bet is eën Russisch Israëliet die dit verhaalt mgn bjiis en magezyu door brand vernield waa ik gènood aakt het land mijuer geboorte te verlaten en begaf mg met mgne echtgenoot en drie jonge kinderen naar Nederland waar ik na lang tobben een sober bestaan vond door tou eenige kinderen te Uakwert MiddelBtum en Warfnm godsdieufftonderwya te geven Na oenigen tyd hiermede tot genoegen der Oiidera te zyn werkzaam geweest werd mg door een firm i te Groningen het vooretel gddaan om tegen flinke belooning opzichter tq worden iu eèu wpratfabriek Daar ik tot nög toe een karig bestaan had nam ik de aangeboden betrekking aan Doch wat gebeurde De zaak rendeerde niet en na korten tyd werd de fabriek opgeheven daarmede verviel ook mgn betrekking la oplichter en was goede raad duur Geen ambacht kennende de Nederlandache taal niet kunnende spreken niet meer wetende waarmede brood voor myn gezin jte kuunen verdienen besloot ik myn goluk m den Haag te beproeven Daar werd nij aan eraden te trachten et ambacht teileeren Ondersteund door eenige stadgenooten ïloude ïik mij op he kleermakeravak toeleggen jf metf ijzeren wils kracht werkte ik dag en aacht Dfii vrouw en Ë deren van het hoogat noodigel tp voorzien h helaas door de te groote inspanning eg ik liet op de oogeu eu moe t ik in het gflipthuia en na gernimen tyd veróleegd telzyn geweest mo t ik om mgn gezichl niet geheel te vertiez n liet ambacht niet meer voortzetten i oi was in de en tyd dat ragne echtgenoot u jkiet vgf kindbrpn mgn gezin waas met twee f lilnderen vermeerderd in een kam ertje in het Ëtzemoeratraatje iu de grootste ellende en ar i oede wooijüe tosn op zekeren Vi oenBdagmiddag twee dauiea met een officier door het nauwe morsige straatje in het huis kwamen en het kamertje door mgn gezic bewoond binnentraden met de vraag of daar mgnheer M woonde Na onderzoek van den werkelgken toestand nam eene der dames het kiud van vijf maanden op en kuste het Op haar wenk werd door den officier aau de onthutste moeder een biljet van 25 gulden in de hand gestopt en gezegd ziek Vrijdagsmiddags te vervoegen in bet kantoor in de straat no Eerat daar deed de Trouw de ontdekkiDg dat het demoeder onzer Koningin geweest was die zich niet had ontzien om in hetoaaanzienlyke straatje de armoadige woning binnen te treden om persoonlijk onderzoek te doen en lafenis te brengen waar werkelgk ellende heerscht Op het kantoor werd aan mgne vrouw kennis gegeven dat haar namens de KoninginRegeutes gedurende drie maanden wekelyka f 3 zou worden gegeven Toen die drie miiauden om waren werd haar een kaart met het koninklijk wapen voorzien gezonden waarbg haar gemeld werd dat op genoemd kantoor nog 10 gulden voor haar beacliikbaar waren Met tranen in de ooogen werd onzen berichtgever dit verbaal gedaau door den Rua die na informatie ia gebleken eeu braaf en man te zgn De gebalaemde overblgfselen van den heiligen Antonius van Padua zgn uit de kathedraal te Padua gestolen Bet Igk is den volgenden morgen in een bosrh iu den omtrek Onder takken en bladeren terug gevonden echter zonder de talryke kostbare versierselen en de met parels afgezette gewaden De reliquie is in plechtige processie naar de kerk teruggebracht De politie te Dresden houdt zich thans bezig met bet onderzoek van een zaak die Teel punten van overeenkomst heeft met de misdaad waarvan men den herucbtan Hendrik de Jong verdenkt Een dienstmeisje da Knappe genaamd maakte in het voorjaar kennia met een man die zich voor meester bakker uitgaaf en haar ten huweiyk vroeg In het begin vau Juni verdween het paar en niemand wist wat er van het dienatmeisje geworden wai tot dat men nu onlanga in een bosch by Tharanht een geraamte vond dat aan verschillende kenteekenen herkend werd als het overschot van Ida Knappe Het was duidelijk te zien dat haar de schedel was in r agen Men kreeg dadelgk vermoeden dat bakker zich de bezittingen van het meisje had toegeëigend en daarna zyno bruid in het bosch had vermoord De bakker werd overal gezocht en eindelyk in een dorp nabij Freiberg opgespoord Hy bleek een ood bekende van de justitie te zyn een zekere metselaar Kretzschmar die reeds lang gehuwd is na zijne arrestatie trachtte hg vergeefs te ontvluchten Eenige voorwerpen die aan het vermoorde pienstmeisje hebben toebehoord werden in zyne woning gevonden Geheel overeenkomstig den eiacb der Ned Rbynspoorweg maatschappyc is dezer dagen de ïLinksrhmnische Eisenbabuf te Keulen door arbiters veroordeeld tot terugbetaling van f 840 000 aan die maatachappy Deze vordering ging met de overdracht van den Rguspoorweg over op den Staat der Nederlftuden Het Haagsche Dagblad c deelt mede dat aan de oproeping van den heer L den Beer Poortugael om Trgwilligers voor Lombok reeds door ruim 200 personen is gehoor gegeven Men schryft uit Koewacht De politie is den dader van den laaghartigen moordaaöalag op B gepleegd op het spoor Buitenlandsch üverztcht Gisteravond was de toestand van deu graaf van Parijs zeer verontrustend De keizerin van Rualaud zond een telegram met verzoek om inlichtingen en met do betuiging barer deelneming Keizer Wilhelm heeft te Koningsberg waar hg voor de legeropipningen vertoeft een merkwaardige rede gehouden Deze zak vermoedelgk aanleiding ge en tot allerlc beapiegeliDgen misschien aanvallen en meer dan één uitlegging Wat bedoelde de keiler met zgne zinspeling op een adellgke oppositie in Pruisen die alleen mpgelgk is wanneer de koning aan haal hoofd ataatc iu verband met de later volgende aao tporing tot den adel om een lichtend voorbeeld voor het nog weifelende deql des volkse Ie worden De keizer doelde daarbg biykhaar op deu strijd tegen de omwentelmgspartgen Hij wenschte dat de adel zgn misnoegde houding tegenover de kroon zou opgeven daar zij zonder deze ala oppoaitiepurtg een onmogelgkheid is en zich mat de gematigde partyeo vereenigen tot het verdedigen van godsdienst zeden orde Ongetwyfeld heeft de keizer zooals indertgd de legerwet en andere wetaontwerpen thaua het nieuwe wetsontwerp op bet vereemgingslevan willen aanbevelen dat niet alleen door de ornweotelingspartijeuc maar ook door de vrgzinnigeo bestreden ia Verder vindt men in het verslag van den tooet a keizers verzekering aan de inwoners vsn OostProiaen dat hij oprecht verlangt deu landbouw te helpen en ook in andere op ichten voor den bloei der provincie te ijveren met cyfers toonde hg aau wat in de 4 jaren vnn zgn bestuur reed gedaan ia en opnieuw de reeds dikwgh vernomen verklaring dat de keizer evenals gn grootvader het koningschap van Gods genade vertegenwoordigt Koning Leopold vau België ondernam dezer dagen in gezelschap van de ministers De Burlet De Smet de Naeyer Do Bruyu en den secretaris voor Jandbouw Nyssena een tochtje op de Schelde beneden Antwerpen ter bezichtiging der rivierverbeteringswerken aldaar Deze werken zgn bestemd om in verband met het voorgenomen nieuwe Rgukanaal het handelsverkeer van Antwerpen dat in vergelgking met Rotterdam en Hamburg niet hard vooruitgaat met kracht te bevorderen Wel ia waar overtreft de tonoeninhood der ie Antwerpen binnenkomende schepen nog steeds dien van Rotterdam en Hamburg maar met de hoetfcelbeid der werkelgk gelost of ingeladen wordende goederen is bet anders geateld Deze laatste bedroeg iu 1891 en 1892 voor Antwerpen reap 3752 819 en 3 229 431 ton voor Rotterdam 4 393 950 en 4 278 849 ton voor Hamburg 5 425 189 en 5 409 774 ton Tegenover deze cyfers staat dan eeu tounenmaat der schepen voor Antwerpen 7 140 625 en 6 676 764 Rotterdam 4 513 168 eo 4 729 648 Hamburg 5 769 369 en 5 638 533 ton De bovengenoemde werken beoogen eensdeels het rivierbed der Schelde met zgn vele wendingen en ondiepten te verbeteren en daardoor den weg naar zee anderdeels door een kanaal de Amsterdamacbe en RotterdamscheRgnvaart naar Antwerpen af te leiden De lengte van het geprojecteerde Antwerpen Rgnkannal zou namelgk slechts 185 KM bedragen terwgl die van Üerdingen naar Rotterdam 226 en naar Amsterdam 268 KM lang is Men zegt dat de koning en de regeering zeer gunstig gezind zyn voor deze plannen Er staat het nieuwe kanaal echter een waarschynlgk onoverwinnelyk bezwaar in den weg nl dat een deel ervan over Nederlandsch gebied zou moeten loopeo En overigens worden tegen dit gedeelte van het plan ook bedenkingen geopperd in Antwerpsche handelskringen waar men in dit grootsche plan een noodlottig beletsel ziet van andere en uoodzakelyker werken vooral aanleg van verbeterde aluisinrichtiDgen ten behoeve der dokken en verbetering der haven zelve Het 6erl Tageblattc ontving uit Athene de volgende mededeeling In hooge kringen wordt verhaald dat tus aoben Engeland en Turkge onderhandelingen worden gevoerd over een ruiling vau Creta tegen Cyprus Engeland moet bereid zyu een groot bedrag men spreekt van 12 raillioen pd st ala toegift aan te bieden Het is waarschijulyk dat dit gerucht een ernatigen grond heeft Want hoewel de sultan aan het bezit van Üreta zeer veel waarde hecht heeft hg er toch meer zorg dan genoegen van is het voor hem meer een drukkende last dan eeu vrye bezitting De steeds op nieaw uitbrekende onlusten zyn voor deu be heerscher van het Turksche rgk die toch al zorgen genoeg heeft en deze nojg verzwaart door zich persoonigk met alle aangelegenheden van zgn ryk te bemoeien een bron van voortdurend verdriet Het is tevens opmerkelijk dat de betrekkingen tusachen Engeland eu het Turksche Ryk die tot voor korten tyd niet al te best waren plotseling zeer hartelyk zyn geworden Een bekend diplomaat vernam voor eenige dagen dat de Turkache grootvizier Dschewadpacha plan had zyu betrekking neer te leggen en bg bracht dit in verband met de onderhandelingen over de ruiling waartegen de grootvizier heftige oppositie had gevoerd De Engelscbe gezant te Oonstantinopel Sir Philipp Currie ontving iu de jongate weken meer dan eens bewgzen van de gunst dea Bultaus Bg don Selamlik bleek dit in t oog loopend eenige malen achtereen zond de pultan zyn kamerheer Emin Bey om den Eogelschen gezaut zyn groeten eu d verzekering van zgn vriendschappelgke gevoelens over te brengen Bovendien dineerde Sir Philipp eenigen tijd geleden op Yildiz Kiosk waarbg hem van de zgda van den sultan verschillende onderacheidiogeu ten deel vielen Uit al deze feiten meent men te Athene het bericht van de ruiling van Creta tegen Cyprus voor gegrond te mogen houden Voor Eugelaud ia Creta meer waard dan Cyprus niet alleen om de grootere oppervlakte maar ook om de betere ligging Engeland streeft naar eeu groot bezit in die atreek en met weemoed denkt meu er in Londen nog wel eena aan dat men indertijd best de Jonische Eilanden aan Griekeolaud had kunnen onthouden Doch in Griekenland zullen de bovenstaande mededeel in gen groot ojizien verwekken Men verwacht gebeurtenissen waarvan de uitgestrektheid niet te voorzien is doch die groeten invloed op de Europeeache politiek zullen uitoefenen Creta wordt beschouwd ala het buskruitvat dat oplettend m et worden in het oog gehouden opdat bij een uitbarsting de vlammen niet te veel schade aannchtm IN GEZONDEN Mijnlieer de Eedacteur f Ik lues tot myüö verwondering io Uwe CoQraot van 6 September 11 dat er alhier ernstige ougeregeldheden hebbeu plaats gehad Wilt U döD berichtgerer daarvau eeus ora mededeeling Tragen welke ernstige ongeregeldheden er dan toch zyn voorgekomen Eea inwoner van Berg Arabacht Burgerlijke Stand UEBOREN 4 Sept Jacobus Cornelia ouders O Repen en C J de Keiser 5 Dehora ouders B van Tongerloo en P Eerdiuans 6 Antonia Arnolda ouders A van W jk en M van der Manden ÜVERLEDKN 6 Sept C Broere 4m W van Oudshoorn 22 j H van Masttigt 23 j J Kisman buisvr van H Prevoo 34 j 7 G J van Grevengoed 6 j 8 A Marcus wed Coben 81 j ONDERTROUWD 7 Sept P Zwanenburg 24 j en M de Bruin 25 j J Cinjee teHlllegom 24 j en A Visser 28 j A van Be te Willeskop 21 j en K C Sanders 20j F van der Ploeg 31 j en M Schotel 38 j J J van Wjjk 20 j en J M de Jong 39 j GEHUWD 7 Sept J J A Montjjn en A S Molenaar Moordrecht GEBOREN 5 Sept Johann Wilhelm Manuel ouders J Engelbregt eu Regina Cornelia Botterop GEHUWD 6 Sept Jan van dor Bas met Anna van Tilburg Roelof van der Bas met Johanna van Tilburg Zevenliuizen GEBOREN Jan ouders A Koelsier en P Vente Geertruida Cornelia ondersi C Meijer en G M Rikaart GROOTE SOBTEERING NIEUWE nmm voor Dames en Heeren A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam 7 SEPTEMBEB slotkoan 931 108 Vor krs fiDl LiNn OBrt Ned W S Vi S i dito dito dito lOl i dito dito dito 8 IO8V1 HoNou Obl Qoudl 1881 S8 t 9 V TUll Insohrgviag 1862 81 B 78 OosTlNa Obl ia papier 1868 6 79Vi dito in zilver 1888 5 n l PonuoiL Oblig met tioket 3 ti i dito dito 3 84U i RmiAND übl Oost 2e Serie 6 74 dito aeoons 1880 4 tel ditob jBotlu l88g4 iff dito bij Hope 18SU 90 4 97 i dito in KOud lean 1888 6 104 84 BV 87 V 1081 Vl S8V 101 101 S 844 639 lOlV 781 101 210 1181 88 lOJl 101 140 98 62 291 1 1 4V 186 104 1 101 62 72V 104 991 lO Vi 1031 87 8 96 101 140 134 121 94 B61 91 241 leVi 101 79 uoy 103 h 192 171 108V 108 1031 1031 sUBll i 1181 39 lOB dito dito dito 1884 5 6B 3w I Perpet sokuld 1881 4 TiaicllJ Gepr Oonv leen 1890 4 Geo leeuing serie D Geo leeaiuK serie C ZinD AFa Illp Beo v obl 1892 B Miuoo Obl Buit Seh 1890 6 S8 b Venbzubla Obl 4 onbep 1881 AuarBBD H Obligatien 1861 SVa RaTTlSD LH Sted leen 1886 3 i Nlu N JtSr Uaadelav aand irendsb Tab Mij CerMoaten Deii Maalsoliappij dito Aruh Hypotboekb paadbr 4 Cult Mij der Vorstenl aand Gr Hypotboekb paadbr 4 Nederlandsohe bank aaad Ned Handelmaataoh dito 86 N W il Pao Hjp b pandbr 1 Rott Hypotboekb pandbr 4 Utr Hypothoekb dito 4 OosTBNa Oost Hong bank aaud RnsL Hypothookbaak pandb i Vt Amkbika Bquit hypotb pandb 6 lOl s 47 61 100 72V Maiw L i Pr tien oort 6 Nbd HoU U Spoorv Mij aaad Mij tol Eipl V Bt 9pw aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito t lTjj lB SpoorKl 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ital Spwmij i H obl 3 Polen Warschau Woenen aBnd 4 RCSL Gr Suss 9pw My aaad i Ballisohe dito aaad 671 lïV 66 Pastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aaad BICniïk Ch AzovSp kap aaad 6 Losowo Sewast Sp Mq oblig El Orel Vitebsk dito oblig 5 ZuidWest dito aaad B dito dito oBlig 4 H s lOl s 1081 AHBlUBji Cent Fae Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr C v aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver it Rio Gr Spm oort v a Illinois Geatral obl in goud 4 Louisv b NaihvilleCert v aaad Mexioo N Spw Mij lehyp o A Miss Kansas V 4 pet prof aaadj K ïork Ontario I West aand dito Penas Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud B 81 Paul Minn k Maait obl 7 Un Pao Hootdliin ohlig 6 dito dito Lioo Ooi Ie hyp O B Canaoa Oen South Oert v aaad Vbn o Rallw k Nar lo h d o O Amsterd Omnibus Mq aand Rottord Tramtreg Maats aaod Nbd Stad Amsterdam Band S Stad Rotterdam aaud 3 BiLOlB Stad Antwerpenl887 2 i Stad Brussel 1888 2 i HONO Thoisi Regullr Gesellsob 4 OosTBNR Slaatslesaing 1860 B K K Oost B Cr 1880 3 Spanji Slad Madrid 8 1868 Vor NBD Bez Hyp Spobl oort B ADVERTENTICN op den Straatweg GOU DA BODEGRAVEN aangekondigd t gen 19 SEPT a s is uitgelteld DE RIDDÜB Bodegr 7 9 94 tegeu ongeveer 1 OCTOBER EEN FLM mmm ê AAVINKELfcO Agentuur bj de Firma Wed BOSM4N te Gouda netjes en vlug in haar werk niet beneden de 18 jaar van goede getuigen voorzien Zich ie vervoegen OOSTHAVEN B 85