Goudsche Courant, dinsdag 11 september 1894

HAGAZIJN van Mantels Siofen Bnkskins en andere MANUFACTLREIV MARKT A o 53 GOUDA HEROPENING DEZER ZAAK met eene UITGEBREIDE COLLECTIE der laatst uitgekomen OUVEAIJTÉS tegen uiterst lage doch VASTE prijzen uitsluitend a CO TA iT zonder korting Onder aanbeveling G HOUTMAN en Co No 645S 338te Jaargüng Dinsdag II September 1894 mimm cohmt IXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uiizondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIE N worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centeil iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Wed M MOL Korle Tiendeweg 1 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie Uitslaan van ROKKEN EN LUIERS Prachtige keuze ROKKEN BOEZELAARS en hand8 hoenen Lage prljuen Solide bewerking Firma J WELTEH WIJDSTRAAT A 42 St JAiNSKKUK den Heer J B B Spaanderman op DINSDAG U SEPTEMBER 1894 des namiddagB 2 uur fl Programma s i 10 Ct terena dienende aU toegaugsbewys verkry baar by de Boekhandelaar J TiM BENTOM ZOON en bg den Koster OpenTjare Verkooping T HAASTRECHT op MAANDAG 10 SEPTEMBER 1894 des Toormiddags 10 ore ten sterfhuize van Maj de Wed E Stbinxiuiii aan de Qioote HaTea B 224 ten OTerstaan van den te Qouda resideerenden Notaris H GBOENENDAAL Tl eenen g oed onderhouden waaronder gewerkt Qoad en Zilver Te zien Zaterdag 8 September 1894 van 912 en 8 5 ure Openljaro Verkooping TI sa OL wiJ K op WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1894 des mormiddaga 11 ure in het Koffiehuis van P St6rPlLBWB J 0 ten overstaan van den te Lekkerkerk resideerenden Notaris A J DK MOOU TAN DEBOUWfflANSWONING geteekend C no 31 met verdere GETIMMERTEN TDtN BOOMGAARD en ERF alsmede eene party I staande en liggende in de STOL WIJK op de Noordzjde van Benedenkerk en kadastraal bekend in Sectie B nrs 614 1378 1379 1380 1400 1401 1402 1403 en 1404 te uunen groot 1 Sektare 13 Aren 10 Centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1895 a 1 50 per week aan K va den Hidvii Te zien drie werkdagen vóór den dag der verkoop van 9 5 en op dien dag van 9 11 nre Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van de Notarissen DE MOOU voormeld i C SPRUIJT te Alfai aid Rijn en O C yOBTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Onudt Snelpersdnik v u A BaiDXMAN Zoon Wal il de bwte iswiiJTiiu tegen Jioht Hol Hhanmtóek Lende dnon kortom teg g d Anker PaiiiÊxpeller Ygt is lut het tnti mm an te wenden tegen = g Anlier PainExpeller Yg moet du Btesds in ieder liuiagezui I EE Anker Pain Expeller Flifs EO omi 75 oeat en 1 25 de fleeob TooihandMi In 4 nueste Apotheken en b i J Ad Bioliter t Oo te Eotterdam Ta Gouda by A W LPF Markt A 144b on DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Openbare Vrijwillige Verlioopiog OP Woensdagen 26 September en 1 October 1891 des morgens ten 10 uur in tDE GROOTE BOEBi op het dorp LEKKERKERK VIN VE KAPITAZE mrnLmwm geteekend Wijk A Ulo 63 ilSMSDB as hectaren 40 aren 37 centiaren bfjitonder uitmuntend Wei en Hooiland en aanbehooren staande en gelegen in den Hoekschen Polder onder de Gemeente LEKKERKERK ten overstaan van den Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht Gedeeltel k verhuurd voor ƒ 1600 per jaar en gedeelteiyk in eigen gebruik In perceelen en com binatiën en op voorwaarden ala z n omBchreven in notitiën die te Terkrygen zyn ten Kantore van den Notaria alwaar de kaart kad extract bewya van eigendom en huurcontract ter inr age liggen en alle verdere inlichtingen worden verstrekt W J BLITS LIOHBIITS Nieuwendijk 211 Eerste buis v d Dani AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSÜLTEEREN Maandags Woeniidaga en Prf dagg van 10 tot 3 uren Markt 154 Gouda Voor de eerste maal te Gouda o standplaats Groote Markt iClRGDS ROBINSOIN PAARDEKSPKl f ar CO O o 3 Zondag 9 en Maandag 10 September 1894 Q des avonds ten 8 uur en volgende dagen I Groote Brillante Voorstelling 03 in de Hoogere Bijkunst Paardendressuur Gymnastiek Clowns Slangenmensch Antipode Rijders Bijderessen August de Domme Battel en Pantomime Pruzen der Plaatsen Ie Rang 1 00 2e Rang 0 60 3e Rang 0 30 SHet Bureau tot bespreken der plaatsen en het halen der kaarten is geopend 2 van af des morgens 11 tot 2 en van 5 tot 6 uur G9 Elke avond Afwisselend Programma m Woensdag m Sept Oroote KinderenFamUie Toorstemngte a uur X et vooral op de ECHT liaadtoeMenifitr iettojw omaTBUR om victorubroh ob£ hahii swi Overal fCENT J verkrijgbaar MoMtschapxnj tot JSxploUatie der Victoria Bron gevestigd f e ïSnHerdam ZiiidblaMk 8 Verkrygbaar in t Hoofddepót voor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesoh i 18 cents per halve Flescb a 13 cents Kruik 17 Kraik a 13 terwyl voor de ledige Plessohen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesoh 3 cents der halve Flesoh 2 cents Kruik 1 cent Kraik 1 oent EENE fatsoenlijke Dienstbode biedt zich aan tegen NOVEMBER als Keulieri of alw Tweede Meid van goede getuigen voorzien Adres onder No 2343 aan het Bnrean dezer Courant In het depot van A HILLËi Lange Tiendeweg D 2Sf VOOR DE is steeds voorhanden de r kste sorteering DROGE SIGAREN zoowel wat model als tabak be Ken ieder vindt daar iets naar zdn smwli Geen Magazgn in Gouda t welk beter ingericht is dan bovengenoemd zoowel magazyn als droogkamer BINNENLAND GOUDA 10 September 1894 Gedurende de maand Augustas is in de NutsBpaarbank ingelegd f 7313 95 terugbetaald f 4086 84 Giatereuavond had de tweede voorstelling in het circus Robinson plaats B de opeaiogsToorstelling op Zaterdag w ren niettegenstaande het onophoüdelgk regende een 200 lal personen aanwezig Zondag daarentegen was b na alles vol op de eerste rang waren nog enkele plaatsen onbezet De verschillende nnmmers van bet programma werden oitatekend uitgevoerd in de eerste plaats dient vermelding Miss Ernestine die zoowel de pasforce rit als de Hooge School uitmunteod uitvoerde ook Miss Adeline was eenig in hare excercitien Het aporteer paard Atlaa werd zonder weerga door den Directear voorgesteld evenals Albatros die door genoemde heer in vriibeid ia gedresseerd De clowns waaronder August de Domme waren zeer best ook het wondermensch de heer Oebaliua mag vooral niet uitgesloten worden Luide bravo s werden bl elk nummer gehoord wel een bewgs dat men zich uitstekend amuseerde wy hopen dat de heer Robinaon zoolang hg hisr bl ft steeds zich ma verheugen in een vol circas ongetwyfald zal fay dan ook sorgen dat ieder zeer votdaau hti swaarts keert Donderdag j l werd de koopman C Bruines wonende te Barwoutswaarder verdacht vao kippen ontvreemd te hebben op de markt te Gouda aangebonden door den Majoor der Ryksveldwacht met behulp van den gemcönteveldwachter Apeldoorn en den agent Wisse wien het gelukte de kippen en kooi in beslag te nemen Het Ce Oranjefeest dat te Montioort j 1 Maandag werd gevierd is in alle opzichten uitstekend geslaagd Dea voormiddags om 9 uur trok de FeeBtcomraiaaie voorafgegaan door de muziek en gevolgd door de werkende leden der rederykerakamer met hun vaandel het bestuur der IJsclub en 17 deelnemers aan den wedatrgd in het ringr den in atatigen oplocht door de stad on de IJselpoort uit naar den Doeldyk waar de wedatr d zou plaata hebben De prga f 25 werd behaald door mej J M Vreeswgk en haar broeder te Montfoort met het lot tegen mej A W van den Heuvel en FEVILLETOIM De laatste eener Pamilie Naar ket Framch 124 En de verwonding welke hij ontving terwijl hy weder naar boven klom ia ook met raadselachtig Gij hebt op hem goaoboten Dat is een van de laaKhartigste moordaaDsIagen waarvan ik ooit gehoord hab Je liegt Arthur verbleekte maar hield zich nog in wJa je liegt En je zoekt allerlei voorwendsels om een tweegevecht te vormyden omdat ja een lafaard bent riap de beer Van Trichtvoorda zoo luid dal zijn twee tafelburon het hoorden en in de deur van de rookkamer verschenen De officier van marint de vriend van Arthur had t ook gehoord en naderde met vlugiien tred De toestand was reeds uiet meer dezelfde In teger woordi heid van eon zijaer kameraden een lafaard genoemd te worden kon Arthur Ërzee niet dulden Hij moest vechten of een ophaldering geven waarom hij zich niet met een tweegevecht koQ inlaten Dit laatate was byna onmogelijk Mocht hij aan vreemden de schandelijke geschiedenis vertellen welke aanleiding gegeven bad tot dezen twist En Rudolf van Triohtvoorde zou niet nagelaten hebben met de meest onedele beleedigingen ie antwoorden De ellendeling zou zelfs in staat geweest ign den naam van freule Bartan ia den twiat te haar bneder te Willeskop die nu de Ie premie f 10 bekwamen De 2e premie f 5 werd gewonnen door mej W Schoonderwoerd met haar broeder in de Achteraloot gem IJsfelatein Des namiddags werd op den BenedenKefk wog eene harddraverg gehouden met paarden onder den man die nimmer een prgs hadden gewonnen Aau dezen wedatrgd namen S flinke dravers deel De prgs f 100 werd gewonnen door Jet ex Vitri bruine merrie van den heer A van der Jagt te Poortugaal bergder B W Schippers en de premie f 25 door Victoria vosmerrie van den heer W Verboom te Haastrecht berijder A Hoogendp De baan die 300 M lang was werd bg den laatsten rit in een halve minuut afgelegd Na afloop der harddraverg ging men weer in optocht door de met vlaggen en groen getooide stad waarna eindelgk werd stand gehouden bg het logement De Zwaan waar de heer L A van den Berg voorzitter der harddraverg commissie onder een hartelgke toespraak de prgzen aan de overwinnaars uitreikte Des avonds werd het feest gesloten met een schitterend vuurwerk op den IJsel Dit vuurwerk dat voor hoogst billgken prijs geleverd was door dea heer John Loeff te Alphen a d Rgn voldeed bniiengewoon goed en verdient alle aanbeveling Tot laat in den nacht bewogen zich bonder de menschen door de straten op het kermia plein en in de koflBebuizen waar de meest gerenomeerde gezelschappen het publiek wisten te amuaeeren zonder dat de orde een oogenblik werd gestoord We besluiten met een woord van warmendank aan de regetings commissie die andermaalheeft getoond op waardige wgze te kannenfeestvieren N W Bg de barddraverijen te Helder ia de eerste prijs f200 gewonnen door hot paard Nobel ven den heer J G Matze te Mgdrecht De heer Matze wai zelf berijder Ia de laatste helft dezer maand vermoedelijk den 20en zal voor het kantongerecht te s Gravenhage worden behandeld de zaak van een tiental personen verdacht van verzet en van het deelnemen aan een verboden optocht ter gelegenheid van de begrafenis van den socialist Van Yeelen op de algemeene begraaf plaats aldaar In zake den onlangs gepleegden moord te Bu som heeft de ofiBcier van justitie te Amsterdam opnieuw een oproeping gedaan met dringend verzoek om inlichtingen aan allen mengen r M nheeren zeide Arthur zich tot de drie getuigiea van dit tooi eel wendende raen heeft mij m uw tegenwoordigheid op de grofate wijze beleedigd en ik eisch dat deze persoon mij met de wapenen voldoening zal geven u Dat is alles wat ik verlang riep van Triohtvoojde de toegeworpen bal dadelijk opvangende Ed ik wenaoh de zaak zoo spoedig mogelijk te doen afloopen Ue heer Allanic mijn vriend zal nog heden met uw getuigen spreken als gij ze ten minste nog kunt vmden Waarom niet onmiddellijk Onmiddellijk ook goed I Zie bier de Leer Allanio luitenant ter zee eerste klasse Waar zijn uw gotuigbn P Uudolf keek naar zijn beide tafelburen t Was beter zioh tot hen te richten dan tot anderen Als zij zoo beleefd waren hem als getuigen Ier wjde te willen staan lou by hen zijn naam mooton noemen maar hij kon de hoop koesteren dat zij zich niet souden terugtrekken zelfs al wisten zij wie bij was De officier van de artillerie gaf hem echter niet den tijd ijji verzoek te doen Ge moet mij verontschuldigen mynheer zeide hy met een levendigheid welke duidelijk bewees dat hij er geen oogenhlik aan dacht eon dienst te bewijzen aaa een heer dien hg niet kende De generaal wacht mg en heden moet ik met hem de kuBtbattergen betoekoo Ik zal zoo vrij zijn mij te Tcrwgderen Blijkhaar wilde hy zich niet inlaten niet een vuil Kaakje waarvan bij de ooreaak niet kende ea da ge die op den avond der misdaad Zondag 19 Augustus jl ongeveer halfnegen nur of daarna hek dochtertje met de dienstbode hetzg alleen vergezeld voorafgegaan of gevolgd door één of meer militairen te Bussom mochten hebben opgemerkt zich bewegende langs de Vlietlaan in de richting van het spoorwegstation naar het dorp of wel op het terrein van den zoogenaamden Spiegele Voorts wordt evenzeer dringend om mededeeling verzocht voor het geval iemand op dien avond tegen den voorgeschreven tgd of wellicht vroeger één of meer militairen mocl t hebben waargenomen zich ophoudende in de Veerlaan te Bussum ter hoogte van het gzeren bek dienende tot afscheiding van dien weg en het terrein van den heer Minnigh De correspondent der N R Ct t teBataTÏB aeint De barisana te Bangkalan zgn gemobiliseerd en ter beschikking van den opperbevelhebber der Lombok expeditie gesteld De barisana zgn inlandache ïnfauterie korpsen èp het eiland Madoera bestemd om in de behoefte aan gewapende macht te voorzien en in buitengewone omstandigheden voor militaire doeleinden te worden gemobiliseerd In 1891 berden deze korpsen gereorganiaeerd overeenkomstig een bg gouveruementsbesluit dd 4 April 1891 vastgesteld reglement De strek tking dezer reorganisatie was hoofdsakelgk om de waarde der barisaus uls strgdmacht te verhoogen en door verletering der voorwaarden van dienstneming met getgktgdige inkrimping der formatie de voltallighouding beter t verzekeren Het laatste Koloniaal Veralag dat van 1893 geeft voor de sterkte van hetkorp bariaauB te Bangkalan aan 18 ofBcieren en 672 miuderen hetgeen tegenover de formatie een inconipieet aanwees van 9 man Buitendien zgn er nog twee korpsen barieans een te Paraakaasan en een te Somanap die als zij voltallig zgn elk 10 ofBcieren en 342 minderen hebben Volgens het koloniaal verslag van 1893 was het kops te Sumanap geheel en dat te Pamakaasan op X man nu compleet Volgens een bg de familie ontvangen telegram is de toestand van den zwaar gekwetsten Iste luitenant der infanterie J T ter Bruggen Hugenholtz zoodanig dat men hem als gered kan beschouwen De 2de Initenant der artillerie J E Timmer moet eveneens volgena een telegraphisch bericht aan de familie een been missen volgen niet kou rcomon De Engelschmap had niet dezelfde redenen om zioh terug te trekken De heer John Harris was een zonderhng die zeer gesteld was op onverwachte avonturen Getuige te zijn van een tweegevecht tuBsohen twee ïranschon was een buitenkansje voor een man van dit soorr Zoodra de kapitein der artillerie zich verwijderde trad hij op Kudolf van Trïehtvoorde toe met de woorden AIb ge wilt mijnheer zal ik uw getuige zijn Daarvoor ben ik u hoogst erkentelijk antwoordde Rudolf Ik neem taan op voorwaarde dat mijnboer Ertee er niet op aandringt dat ik nog eeu tweede getuige zal zoeken Ik heb er zelf slechts één zeido Arthur En op voorwaarde dat die hoeren niet verlangen to weten wat de reden is van ous geschil Wat mg betreft oqderwerp ik mij gaarne aan die bepaling antwoordde de Ëngelschmaa Ik zie dat gg een moedig man zijt Dat is mij voldoend Wat mij betreft zeide de zeeman doe ik alles wat mijn vriend Erzee veïlaogt In dat geval ging Rudolf voort ffkunnen wij dadelyk alle vocrbereidende schikkingeu treffen Ik heb reeds gezegd mynheer dat ik aan u de keuze liet van de wapens Mijn keuze is gedaan Gij weet zeer goed dat ik kort geleden gekwetst werd en mijn band nog niet in staat is den degen te voeren Dat IS zoo Wij zullen dus het pistool kiezen En aan de zaak moet zoo spoedig mogelyk een einde komen Waarom zouden wy er niet dadelijk toe ovei aan irGjj vergeet dat et reeds laat is ea om visruor De Banaan ialandsche troepen van Baoglalan op Madoera zgn gemobiliseerd ter beschikking van den opperbevelhebber op Lombok Een regeeringstelegram geeft opheldering van den terugkeer van kapt Lindgreen en de zgnen Kapt Lindgreen die zich ten ooiten van Tjakra Negara bevond afgeaneden vap de booJdmacht toen de verraderlgke aanval pluts had had eich verplicht gezien te capituleeren wegens het groote aantal gewonden en gebrek aan levensmiddelen Bg bedong pchter vrgen aftocht met overgaaf van wapenen aan den vgund die door den troonopvolger Anak Agoeng K toet werd aangevoerd In strijd met die voorwaarden werden de onzen echter gehangen genomen wat natuurlgk gemakkelgker ging nadat de wapenen waren overgegeven Vermoedelgk bestond de toeleg hen als ggzelaars te honden en te trachten voor hun uitlevering goede vredesvoorwaarden te verkrggen Vandaar het aanbod hen vrg te laten mits vrede werd gesloten en onae troepen Lombok verlieten Toen dit aanbod niet werd aangenomen en het doel der gevangenneming dus mislukt was heeft de vijand blgkbaar ingezien dat hij zgn toeitand slechts verergeren kon door de geTangenen in strgd met capitulatie verder bg zich te honden Kapitein Lingreen met de zgnen werd toen naar Kale ten zniden van Mataram gebracht en bereikte van daar Ampenan met aohterlating van een sergeant en 15 gewonde in landsche soldaten Om deze te beveiligen is toen vermoedelgk door den opperbevelhebber overgegaan tot bet bezetten van Kale waarvan in een vorig telegram sprake was Toch heeft de vorat van Lombok van de gelegenheid willen gebruik maken om den opperbevelhebber gunstig te stemmen Hg gaf kapt Lindgreen een brief mede waarin de vrglating werd voorgesteld als een bewgs van riendacbap Die brief bleef onbeantwoord meldt het telegram verder Inderdaad kon men nog geloof slaan aan betuigingen van vriendschap aa het gepleegde dubbele verraad eerst tegenover generaal Vetter ea later ten opzichte van kapt Lindgreen Door den terugkeer der gevangenen sgn de onzen in hunne bewegingen vrger geworden en de aanval wordt dan ook krachtig voortgezet Vermoedelgk zal weldra het bericht worden ontvangen dat Mataram door de onzen is bezet Vanwege het departement van koloniën wordt het volgende gemeld Ten vervolge op het berieht van 7 deser moet nog worden medegedeeld dat de op 30 gaat de zon onder Bovendien verlang ik dat on geneesheer bg het tweegevecht tegenwoordig zilzyo Twee getuigen zijn voldoende maar men veriangt een geneesheer by een ernstig gemeend duel Ik acht t wensohelijk dat wfj kogels zallen wisselen tot een van om beiden valt Om een aria te vinden heb ik eenigen tijd noodig Morgen ochtend zullen wy vechten Morgen ochtend I Goed hot z wo Waar sullen wy elkander ontmoeten P Waar gij verkiest yU stel voor het eüaudjo de groote Bey un Arthurs vriend De groote BeyP herhaalde van Triohtvoorde Waarom de groote BeyP In de omgeving van Sint Malo zijn er tal van plaatsen die raear geoohikt zgn voor een tweegeveuht f Maar niet zoo nabij antwoordde de officier oa ik kan mifniet ver verwijderen van mijn sehip wantik denk morden tee Ie kiezen als het weer znlko toelaat Ik moet eeu kruistpcht maken omdat waarschgnlyk eenige viasohersvaartuigen ivery hebben opgeloopon bg don jongsten storm en hulp beboevoD Zoodra de zee tot kalmte komt moet ik uitstooÈien irDe groote Bey vroeg de beer John Harris ffdat is dia rots waarop de diohtor Cbataaubriand begraven ligt niet aar o dat is prachtig daar ben ik nog niet geweest ffDan is dat een uitmuntende gelegenheid daartoe zeide de heer Allanic glimlachend En bovendien kunnen wij geen betere plaats vinden Niemand zal ona er atoren vooral als de zee hoog io hetgeen morgen tegen twaalf uur het g ev il eal zgn Worit twvolfi