Goudsche Courant, dinsdag 11 september 1894

I 10 061 10 56 12 11 2 61 4 47 6 23 7 46 10 14 10 65 18 1 1 8 40 6 45 6 86 9 48 11 18 11 10 Si 84 1 18 8 66 6 6 60 9 67 11 88 Lord Rosebery de Engelsche premier hoodt niet enkel vso paarden maar ook van honden Voigpus een Fransch blad heeft hy dit eens jaren geleden bewezen bij een tochtje van Liverpool naar Dnblin Zijn lievelingahond Mutton viel over boord Tevergeefs vroeg lord Rosebery den kapitein te stoppen Voor een mensch moet ik het doen c was het antwoord voor een dier mag ik bet niet € Nauwelyks was dit gezegd of de toekomstige eersteminis ter sprong over boord De kapitein moest toen wel de machine doen stilstaan om een mensch en tevens den hond te redden Dat het uiterst gevaarlyk is by het naar bed gaan de pit der lamp een weinig omlaag te draaien is weder te Opende gebleken De hauglamp van zekeren P aldaar was op genoemde wyze bUjven branden de gassen welke zich daardoor iu den oliehouder ontwikkelden deden de peer barsten en de petroleum vatte vlam De vrouw ontdekte nog bytyds het onheil en wendde aanstonds pogingen aan om de vlammeu te blusscheo wat echter tengevolge had dat haar nachtgewaad in brand geraakte on zy zulke ernstige brandwogden bekwam dat haar toet taud thans niet zonder Vlugge boftedoening Naar aanleiding der veroordeeling tot twee kwartjes boete voor iemand die in den chouwburg te Hwarlein gerookt had bevat de Haarlemsche Ct de volgende medadeeling hoe in Duitschlnnd in dergelyke geVallen gehandeld wordt In de koffiekamer van het Alte Stadstheater c te Leipzig zat een heer in de panze aan de middentatel en stok een cigaret op Toen hy even gerookt had komt de wachtbebbende agent binnen groet den rooker en vraagt heel gemoedeiyk zooals de meeste Saksers zyti Durf ich freuodlichst um 15 Mark bitten terwyl hy het verban de en vragende gezicht van den aangesprokene alleen beantwoordt met op de cigaret te wyzen en op de verbodsbepaliogon in bet lokaal aangeplakt De ander ziende dat er niets aan te doen was trekt zyn beurs en betaalt zeggende Nein soich eine theiire Cigarette babe ich in meimen Leben noch nicht geranoht c De agent schryft daarop in een daarvoor bestemd boekje met doordrukpapier eeu quitan tie scheurt die uit en geeft die ten bewyze van ontvangst over Sommige omstanders beklaagden den rooker terwijl anderen zeiden Ja de man had het kunnen weten staat met groote letters aangeplakt € I ie methode om voor dergelyke overtredingen dadelyk bij vrywillige betaling van de hoogste of vaste boete de zaak at te doen beeft onze zegaman ook op straat meermalen zien toepa sen en ze heeft voor een vlugge behaodeling van zaken eer veel goeds in zich wil men liever een voonis afwachten zoo staat het vry niet direct te betalen doch in zeer veel gevallen maakten de delinquenten zich maar liefst door dadelyk toegeven van de zaak af daar er dan ook geen verdere kosten op kwamen De politie heeft in Den Haag een heer betrapt die een goudsmid had opgelicht voor een paar kostbaar gouden heerenkettingen By ontdekking van den verdachte werden de sieraden nog in zgu bezit gevonden In Duitscbland wordt veel Roodvleesch uit Amerika aangevoerd dat over het algemeen io den roep staat afkomstig ta zyn van beesten van mindere qualileit of die nnn een of ande Directe Spoorwegverbinding met GüUÜA Zonierdlenst 1894 95 Aangevangen 1 Mei Tijd van Greenwich 11 10 è Ol 7 25 1 8 29 S S5 UOTTERDIM9 51 10 17 10 27 10 84 10 41 10 47 7 6 GOVDADEN HllO aoudi 7 808 409 09 9 S7 10 49 12 11 12 21 1 01 1 27 3 29 3 55 4 45 S 7 5 59 7 13 9 37 II 1 13 1 18 1 24 1 33 1 38 Wm S ïi iu 9 89 10 07 11J7 12 41 12 61 1 43 1 57 3 66 4 25 6 S OOl DlUTKKCHT ïltandt 6 86 6 10 7 66 8 0 8 81 lO l 10 56 12 48 2 23 2 613 18 4 47 6 28 5 67 7 45 b 88 10 14 10 S8 Ovdtw 6 50 6 64 t U OB 2 37 5 87 7 6 10 27 Wondan 6 69 7 08 8 12 11 17 2 46 3 11 5 04 6 46 6 85 8 07 8 6 5 10 35 t lB 7 28 8 88 8 41 9 10 61 11 45 1 20 S U8 8 82 3 60 5 29 6 21 6 56 8 28 9 11 10 68 11 10 R O U D A i M UT EU D i M AnguBtua als vermistl vermelde U lniteoant der infanterie E de Graaf gesneuveld is en dat UD de gevolgen van bekomen wonden is overleden de sergeant der infanterie Theodor Baumann algemeen staniboeknommer 17888 Verder kan npg worden vermeld dat door den GouverneurGeneraal is bericht dat de vorst van Lombok blykbaar reeds vóór de bekende overrompeling onzer troepen eene som van i 450 000 ter vergoeding van oorlogskosten betaald heeft Men schrijft nit Utrecht aan de N R Ct c Onder de kooplieden die hier Zatt rdags op de sich meer en meef uitbreideode weekmarkt met hunne waren voortaan trekt in den laatsten tyd vooral een der vele handelaars in sigaren de aandacht door de bewegeiykheid waarmede hy zynen handel dryffc en de ges rekken die hg daarb zonder ophouden voert Zga armen boenen en toog zqïi geen oogenblik in rust en hy grypt de kistjes sigaren die voor hem op een wagen staan uitgestald op en smyt ze weer neer met een drift alaof hy in de hevigste verontwaardiging verkeert Dan breekt hy met een paap haastige woorden eenige kistjes open die biyken maar half gevuld te zijn en roept uit Hier zyo ze weer de kliekjes Ja kliekjes bennen het maar best voor den minderen man Gauw gauw gauw Of ze binnen niet meer te krygen f Daarop blaast zijn helper een aantal sigarenzakjes op de koopman stort de kistjes op den wageii uit en terwyi hy eenige sigareu in een uücjl steekt schreeuwt hy uit dit zijn er vyf voor niemendal en dan nog vier die kosten aiks en deze eue om dadelijk op te steken kost een dubbeltje on dan kryg je er nog een ioe voor jn vrouw ï Deze lantste sigaar steekt üy niet in het zakje maar boudt hytr buiten tegen aan terwyl hy zyne hand uit pakje toe te strekt om de gretige koopers hetj reiken De sigaren gaan snel van de hand ea op zyo dan als de uit de kistjes uitgestorte 1 roept hij Zie zoo nu is de kiindere man geholpen nu verzoek ik een bdetje plaats te maken voor het betere publiek ieder zyo beurt Bier heb ik sigaren kyk eens en terwyl by een kistje open maakt vertoont hy met een ftUmlach van zelfvoldoening pp het geliiat den inbond aan het publiek kik eens echte geïmporteerde havanna s Ons tnd wordt geregeerd dat weten juflie net zdo goed als ik niet door een Koning want dan stond ik hier niet dan was ik hofleverancier maar door een Koningin en dan bovendien no door een Eerste Kamer en een Tweede Kamer Ëu dat weten julUe nou misschien nieL maar dat weet ik ea dat zal ik jullie nou eens vertellen dat er alleen in de Eerste Kanjer gerookt mag worden En wat tooken ze daar roept hy met verhefBug van stem Dit sigaartje t Deze echte hier begint hy zelfs met een groote tafelschel te luiden deze echte geïmpor de Eerste Kaop de honden teerde havannahs rooken ze in mer terwyl ze daar de wetten apenbelasting maken c Dan vertelt hy met vreeselyk veel beweging dat die sigaren in Den Haog eehonderd gulden bet kistje kosten en dat als iedere sigaar par stok geen twee gulden vyf en zeventig wuju is hij er graag vyf gulden voor terug geeft om daarna met spronged vau eerst tien en later vyf en twee gulden laf te dalen tot BD galden En als er dan nbg geen kooper ji h opdoet snauwt hy zynén belper uydig toe Hoe is t moet het weer zoo laat worden met die oude klare als verleden week om dan met stuivers af te klimmen tot hy op den sohandaligc lagen prys van 90ceoteDde honderd is gekomen En toch zyn ze niet gestolen roept hy dan triomftmtelyk nit terwyl hy een vrymoedigen blik werpt op oen agent van politie die ook tot zyn hoorders behoort en tot des koopmans groote vreugde zelfs een kistje vau hem neemt 9Ïk ion het je wel cadeau willen geven VOl hp dezen dienaar der gerechtigheid toe icaar jelui mogen geen geschenken aannemen Maar ddt ii reclame Hnt jij w t vnn mp koopt e ss 1 49 s ts g oi 5 7 t S 7 8 7 4 T s Soudi KiMweikerk Oo U SottwduD taltltia s io 5 1 6 S S Si 11 01 ZeT U 7 4S 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 S 9 01 K dL d t 08 Toorb 8 07 9 18 11 10 11 22 Dtnekl 8 11 OoucU 40 iwtwdui ai ia nCnrkwk U dMdit DU is propaganda I Alle menschen zelfs op de rechtbank rooken ze mijn sigaren f En zoo schreeuwt en raaskalt de man den ganschen morgen door totdat eindeiyk de marktbezoekers verdwenen zyn het overschot van zyn sigarec in eene kist is gepakt en hy vermoeid en zuchtend zich daarop noderxet De sneltrein naar Keulen die gistermiddag te 12 uur 40 Parys verliet ontspoorde te Apilly tosschen Noyon en Chauny Er zjjn 37 slachtoffers De minister van openbare werken is naar het tooneel vau de ramp vertrokken By de ramp werden de statioupchof en vele reizigers gedood De stoker de machinist de remmer en verRcheidene reizigers bekwamen kwetsuren Een reiziger die van Parys kwam met den trein werd gtünterviewd omtrent de spoorwogramp en deelde het volgende mede De trein was aan het klein station te Apilly te 2 uur 25 minuten Myn waggon schokte hevijf en ik sprong er uit Ik zag de drie eerste waggons die bestemd waren voor Duitschland geheet verbrijzeld liggen By de eerste verwarring liet de hulp te wenschen over Ik telde 9 lyken Eeu der slacbtoifers een advocaat was letteriyk onthoofd Onder de dooden waren 09k een moeder met hare dochter Ik geloof dat bet ongeluk veroorzaakt werd door een locomotief en waggon die gerangeerd werden en dwar tegen den trein inredeu Op het oogenblik van de ramp wierp de stationschef zich geheel verbysterd op do rails werd üoor den treiu gegrepen en gedood De reden waarom mr H Hemmiugsen voornemens is binnenkort eervol ontslag als burgemeester vau Zoeterwoude aan te vragen is naar het cL D mededeelt de volgende Ben Leidsch melkboer heeft onder Zoeterwoude twee naast elkaar liggende stukken land Op het eeue stuk graasden zes ko4beesteo welke lijdenden waren aan bet besmetteiyke monden klauwzeer Daar dit stuk laud afgeweid was en de dieren dus geen eten machtig konden worden bracht de boer zijne koeien naar het andere stuk over wat hy naar hem spoedig medegedeeld werd niet had mogen doen daar zulks by de wet verboden ia Zyne beesten zonden gehoord een Leisch deskundige daarom afgemaakt worden aldus luidde het van den kant der daartoe bevoegde macht te Zoeterwoude Werd dit besluit ten uitvoer gebracht danwas de boer arm Om dit te voorkomen Besloot de man kort en goed naar de KoninginRegentes te Soestdyk te gaan waar hy dps avouds abokwam en dra goed werd ontvangendoor den intebdant van H M wien hy hetdoel zyner komst mededeelde hetgeen tengevolge had dat hy een schryven aan mr Hemmingson ontving dat er toe leidde dathy zyn vee uog onaangetast bezit De melkboer kreeg dus zyn in en het bevel des burgemeeatfars werd te niet gedaan De Ruud moet reeds pogingen hebben aangewend om mr Hemraingson te bewegen als hootd der gemeente aan Ie blyven tot dusverre eclfter naar gemeld wordt zouder het gewenschte resnltaat In de vorige week kwam zooals gemeld is ds H uit Drooryp op eene noodlottige wyze om het leven De omstandigheden onder welke het lyk in het vaarwater lusschen Meualdum en Leeuwarden werd gevonden gaven grond van waarschyülykheid aan het vermoeden dat hier minder aan een ongeluk dan aan opzet was te denkeu lO BE 11 02 11 09 11 16 11 26 8 18 10 03 10 11 i 07 9 49 4 57 6 11 6 16 6 28 6 S1 6 36 10 10 6 20 5 6 65 6 41 7 43 10 1511 38 11 In de Leouw Courante werd bericht dat volgens gerucht de dood van den ongelukkige met eeneu on sdeiyken levenswandel m verband zou staan In het jongste nummer der Ij C wordt nu de waarheid de er geruchten door den kerkeraad van Dronryp pertinent tegengesproken en eene zeer gunstige verklaring afgelegd van den levenswandel van den overledene De geruchten die ten onware omtrent hem waren verspreid moeten hem zoo zwaar hebben gedrukt dat by tot du noodlottige daad is overgegaan ellendigste gevangenissen van Lissabon menhad hem eenvoudig vergeten en of by alprotesteerde opheldering vroeg smeekte hetwa f tevergeefs Eindeiyk na acht jaren zag hy nu echter eensklaps de deur zijner cel voor zich openen Een bewaker voegde hem kalm toe Uwtyd is om gy kunt gaanc De arme drommel die door verwanten ea vrienden reeds lang dood gewaand was zat met zyne plotselinge vryheid in een vreemd land en zonder een ceni op zak erg in de war Als gy zoo goed zyt eindeiyk eens aan ray te denken zeide hy verschaf my dan ook de middelen om naar iiyn lan terng te keeren c Met uw verlof was het antwoord wy kennen u niet en weten niet waarom gy hier zyt gekomen Gy hebt ons lang genoeg gehinderd ga nu als t u blieft heen c Eene jonge Fransche actrice van een caféconcert te Napels heeft zich met een revolver doodgeschoten voor het bareau vaudoMattino Zy was smoorlyk verliefd op den hoofdredacteur van dat blad die hare gevoelens echter niet beantwoordde Ons koloniaal beleid komt begrypeiykerwyze dezer dagen ook in het buitenland nog al ter sprake Men hoort en leest er allerlei oordeelvellingen over de meeste niet ongunstig maar enkele uog al uiteenloopend Zoo besloot op de interparlementaire conforentie die dezer dagen te s Gravenhage hare zittingen bondt Dr Bavth lid van den Duitschen Ryksdag zyne rede mut een betuiging van bewondering voor de wyze waarop Nederland zyn koloniën beheert en zyne roeping als koloniaal ruk vervult Hy gnf ons den lof van te zyii de leermeester van andere natiën op het gebied van bevordering van den vrede eii de nyverheid Maar mocht deze lofspraak soms iemnnd aanleiding geven tot eenige nationale zelfverheffing dan leze hy ook wat byna gclyktydig het Engelsche blad de Mancbf tor Guardian schreef Wy citeeren er alleen dit van Ook zonder Multatuli zal het wel van algemeene bekendheid zyn dat Holland zyne overzeesche bezittingen nllyd zeer slecht heeft bestuurd dat de geest van het monopolie en do denkbeelden der 17de eeuw steeds nog in Den Haag en te Batavia den toon aangeven en dat de Hollanders by de andere beschaafde natiën zyn achtergebleven in hunee behandeling van inlandsche rassen getuige de Boers in Zuid Afrika die op dit stok de tweeliugbroeder is vnn den Dutchman op Java en Süiuatra en zoowel ia practijk als iu theoriu aan een lagere ras geen rechten toekent naast het hoogerp Alle ervaring raopt derhalve tot de onderstelling leiden dat thans ook op het eiland Lombok weder de Hollanders slechts oogeten hetgeen zy gezaaid hebben Men kan hier moeilgk iets andera van zeggen dan dat één van beiden het wel mis zal hebben of misschien wel beiden De rechtbank te Dordrecht veroordeelde den 73 jarigen Joh van L te Oud Beierland wegens het plegen van ouzedeiyke handelingen met meisjes beneden den leeftyd van IG jaar tot 8 maanden geviingeiiisstraf Zooals men weet was de eisch 18 maanden De rechtbank te Bretfa heeft G van Detb tot 1 maand gevangenisstraf veroordeeld wegens beleediging van den officier van justitie te Arnhem In Pi agal is misscbieo alles prefect in orde mSn de registers der gevangenissen scbynen daarop toch uog een uitzondering te maken Een Fraubchinan werd tieu juren geleden door de rerlitbuiik te Oporto tot 2 jaren tuchthuisstnif veroordeeld maar tot voor weinige dagen ziit hy nog altyd in een der 4 50 4 57 5 04 5 11 5 20 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 12 58 1 05 1 12 1 1 1 28 11 80 11 80 7 r 8 10 7 17 7 24 7 817 87 1 44 4 10 GOUDA 11 50 12 20 1 45 1 55 2 02 2 09 2 16 4 46 4 65 5 02 6 09 5 16 9 41 9 60 g st 5 56 6 03 t lO 17 6 20 12 40 6 61 S SO 10 06 I 3 10 4 08 4 40 DEN HAAG OOUDA sHagB 5 48 7 20 7 43 9 28 9 4610 1211 3312 15 1 88 2 16 2 46 3 43 4 15 4 42 6 17 7 8 06 9 8 10 10 Voorb 6 64 N dL d5 59 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zov M 6 19 Gnuda 6 307 6 1 44 1 49 1 58 2 04 2 0 7 06 7 11 7 20 7 26 7 81 10 18 10 80 6 09 10 10 41 8 18 68 10 16 10 52 12 01 12 4e 2 S0 2 45 S IB 4 1S 4 43 S 20 6 47 7 42 8 SK 10 10 10 80 UTRECHT GOUD A Dtreclit 6 88 7 60 9 9 68 11 84 12 02 12 60 2 56 8 10 8 62 4 48 6 36 8 0B 8 6010 84 Woerrfen 6 68 fi l 10 16 12 34 4 18 n 9 1110 61 Uudewiter 7 07 8 ÏS 10 24 12 42 4 24 y 9 19 Gouds 7 20 8 82 9 34 10 87 12 06 12 66 1 22 3 27 3 60 4 37 6 20 7 08 8 419 8811 07 AM8TËKDA H 60UD A AmsUrdamC S 8 40 U l 11 27 2 40 4 10 4 10 7 88 9 46 AmterdaibWp 6 60 B 16 9 66 11 S6 11 42 2 66 4 26 4 86 7 60 10 00 Goud 7J0 9 04 10 44 1S 18 11 66 MO MO I II St 11 00 dere ziekten geleden hebben In verband ook met het geen hy ons aan Amerikaaoscb ryk te weten tot welke slotsom de onderzoekingen van Doitsche autoriteiten ten opzichte van het ingevoerde vleesch geleid hebben De leveude runderen die uit Amerika aankomen worden alle door veeartsen onderzocht en over het geheel worden de dieren van uitstekende gezondheid bevonden en zien zy eruit alsof zy in de beste atallea waren opgefokt Het vleesch komt in vierdeparten ieder afzon deriyk ia linnen verpakt uit de koolkamer der booten waar geregeld een temperatour vau 2 tot 4 graden wordt onderhouden Deze temperatuur is gebleken voor kleine reizen het best te zyn daar het laten bevriezen van het vleesch ï ooals b v by den aanvoer uit Australië geschiedt niet noodig is Deze vierdeparten worden alle afzonderiyk onderzocht en gemerkt zoodat geen enkel stuk dat schadelijk voor het gebruik zou zyn in den handel komt Het is echter zeer zeldzaam dat er iets afgekeurd wordt het vleesch biykt gewoonlgk vnn zeer gezonde dieren en zelfs menigmaal nog beter dan hetgeen uit de binnenlaudacho slachterijen komt De tuberculose die in Dui scbland betrekkelijk veel onder het vee voorkomt en waaraan geregeld 10 tot 26 pCt van de binoenlandache runderen lyden vertoont zicii zeer weinig by het iugevoerde vee zooals uit de vleeschkeuringen ook blykt De percentage is btj Amerikaansich vleesch en levend vee slechts 0 115 pCt Uit deze onderzoekingen volgt dus dat de slechte roep waarin het Amerikaansche vleesch staat ten eenen male ongegrond is tjnniorf schryft in De Residentiebode Waarvoor eeu jongenspet dient Hildebrand opgedragen Waarvoor wel de pet van eeu Hollandacben jongen dient Allermiust om het hoofd te besohermeu tegen zonnesteek of kou Vooreerst is een jongenshoofd tegen zulke wissewasjes bestand en voor eventueele plotselinge overgangen in ons klimaat moet men overal op bedacht zyo dient de haardos die met opzet wat lang en verward wordt gebonden om dichter te zyn Waarom de pet dan toch op het hoofd wordt gedragen Omdat bet de gemakkeiykste plaats is In den zak zou t zoo n dikte geven gesteld dat daar ruimte was Op t hoofd ia ze bovendien direct bij de haud als ze noodig is Ën noodig heeft een Hollandschejongen zyo pet elk oogeublik Waarmee gooit hij naar de mnsschen die zich tegoed doen aan de weloekende havertjes Met zyn pet waarin ook een gevangen vogel bevi rd wordt Waaruit drinkt by vooral sinds de kroezen zyn afgeschaft Uit zyn pet De hand onder de kraan houden hoe lastig Waarin worden fijtendalen c of buitgemaakte appelen geborgen In de pet dan kun je ze gemakkeiyk uitzoekeu onder het eten Waaraan worden natte of kleverige handen afgeveegd Natnurlyk aan de pet die eveneens dient om de kleeren van flyk te reinigen voor t geval dat het daarmede wat erg is Vischjesvangen kan ook zeer gevoegelyk met eeu pet geschieden Is er wat opgehaald dan is de pet weder een geschikt vischgliis Eu waar ia een briefje dat weggebracht moet worden veiliger dan onder de pet Men ziet dat eeu pet een onmisbaar stuk van de garderobe is eu ontzagiyk veel voorheeft op andere hoofddeksels Een kantoren hoed b V ia niet buigzaam genoeg Ala je er een deuk in maakt kan je er m pompen maar een loggiec is beter en gauw gemaakt En een strooien hoed die deugt heelemaal niet Verband je vischjosvangen met eeu strooien hoed Dau weet je geen raad met den rand Neen een pet moet het wezen Hoe die is komt er niet op lun Mooi of leelyk met of zonder luifel gevoerd of ongevoerd van katoen of zyde vaders hooge zyden rond of langwerpig t komt er niet op nap Als t maar een pek is Of zOo n pet gauw stuk gaat Geen nood want een Hollandscbe jongen groet er nooit mede en van t groeten worden toch de hoofddeksels t eerst leeiyk Twee Noorsche visschers die in den herfst niet tydig Spitsbergen konden verlaten hebben daar onder avontuurlijke omstandigheden overwinterd zy kwamen den 19n Juli 1893 in een open schip op Spitsbergen aan tengevolge van een storm deden zy eerst de oostkustaan en voeren later naar het Ysfard op de westkust Terzelfder tyd kwam daar ook de Doitsche toeristenboot AdmiraU die gevolgd werd door een walviechvaarder om den tneristen het schouwspel van een walvischjacbt te schenken De walvisch die door dit schip werd gevangen werd aan de beide Noren afgestaan die toen met een rijke lading spek naar huis konden terugkeeren Onderweg liep hun schip gevaar om te slaan daar het spek niet behoorlyk gestowd was en op zyde gleed en daar het schip ook avery bekwam keerden zy naar Spitsbergen terug en Hepen Green haven binnen Toen zy met de reparatie van het schip gereed waren en wilden vertrekken had het ys reeds het geheele fjord gesloten Eindelijk den 21n November gelukte het ban over het y i naiir het een weinig znidelyker gelegen Middle Hook te komen Hier bevond zich een door Zweden opgericht houten gebouw dat voor depot bestemd was levensmiddelen waren echter niet meer voorhanden en de geheele proviand der beide Noren bestond in een jong rendier Aan buskruit hadden zy geen gebrek lucifers bezaten zy echter in t geheel niet Om zich vuur Ie verschaffei deden zy een prop watten in den geweerloop en staken die iu brand door het geweer af te schieten Kogels hadden zy niet om toch op de jacht te kannen gaan sneden zy kogels uit een stuk pokhout daarmede konden zij tenminste rendieren schieten en dezen vormden van 21 November tot 5 Juli hun eenig voedsel terwyi zy niets te drinken badden dan sneeuwwater Zy leiden een geregeld leven en waren gezoud en opgewekt Des avonds om 9 uur gingen zy slapen en stonden des morgens om 6 uur weer op gingen dan op de jacht of hielden zich met iets anders bezig Eiudeiyk werden zy gevondeu door een visscher die ben uaarTomsë bracht waar zy uu op 25 Augustus aankwamen en hun avontuur wereldkundig maakten Van bevoegde zyde schryft men betreffende e jongste keuring voor de Cadettenschool De eischen waaraan adspirant cadetten by de keuring moesten voldoen waren volgens bet gevcoleu der genees heeren te zwaar Oorlog eu Koloniën brachten daarom wyziging in het reglement van keuring by kon besluit van 29 Juni 1894 iu werking te treden by afkondiging onder bepahug dat de adspiranten dit jaar den lOen of Hen Juli geneeskundig zouden ouderzocht wordoi Inplaats dat die wyziging der bepalingen vóór dien tijd in de St Ct werd afgekondigd kwam zy echter eerst iu de St Ct ran 24 Juli zoodat de keuring nog plaata had volgens de oude voorschriften Hierdoor werden adspiranten afgekeurd die ware de wijziging intyds vóór 10 Juli afgekondigd goedgekeurd zouden zyn De herkeuring werd vastgesteld op 16 Juli te Alkmaar Een aantal afgekeurden wist toen echter niet of niet tydig dat wyyiging lu do keuringsvoorwaarden had plaata gebad en overtuigd dat zy de gebreken hadden waarvoor zy den lOen of llen waren afgekeurd kwameu zij nu niet ter herkeuring op terwijl zy waren ï y den 16en opgekomen tengevolge der wyziging wellicht goedgekeurd zouden zyn Toen s morgens van den IGen de commissie te Alkmaar kwam om de afgekeurde adspiranten te herkeuren wees de vader van een der afgekeurde adspiranten de leden der commissie op de wyziging der voorwaarden ooals die iu de St Cl c van den 14en stond Eeu lid dier commissie antwoordde toen dat hy daarvan wel iets in de couranten bad gezien maar de wyziging voor hem niet gold aangezien hy ze nog niet lo bet Recueil railitfiirec had gezien en er aan de commissie geen kennis vnn was gegeven De vader van den adspirant gaf toen aan de commisBie de Staatscourant f en wees er op dat het besluit tot wyziging in werking trad met den dag van afkondiging Inderdaad een allerzonderlingste en zeer betreurenswaardige proeve van administratieve langzaamheid Drie half beschonken jongens van L8 16 en 15 jaar haalden dezer dagen de lafheid uit toen ze te Leiden langs den Heerensingel wandelden een 8 jarig knaapje dat stond te visBchen iu t water te werpen De politie van het gebeurde in kennis gesteld ging hen van de andere richting van den singel te gemoet maar de agenten mochten er niet in slagen de jongens in hun macht te krygen daar de twee beambten een agent en een brugwachler door enkele burgers die niet eens wisten wat er was gebeurd tegengewerkt werden De agent was zelfs genoodzaakt zyn sabel te trekken om zich daarmede te beschermen en intusschon kouden de jongens vluchten Een werd echter door da politie achtervolgd en aan een inspecteur mocht het gelukken hem aan de Zylpoort te arresteeren Een der twee anderen liep aan de Mare in handen der politie De in het water gegooide knaap was intusachen nog bytyds gered De hoofddader de beruchte I8 jarige Abraham d O beweert dat het kind hem had uitirescholden In een talryk bezochte vergadering van leden der Vereeniging van Nederlandtche Steenfabrikanten op 7 Sept te Arnhem gehouden werd modedeeling gedaan der in 1894 vervaardigde steenen Hiernit bleek dat in 1894 wegens het aanhoudend natte weder ongeveer 31 pOt minder steenen zyn vervaardigd dan in 1893 en 41 pet minder dan in 1892 terwyl van den voorraad gebakken steenen reeds eene groote hoeveelheid is verkocht Algemeen was men van gevoelen dat de reeds ingetreden ryzing van pryzen zou doorgaan niet slechts wegens de mindere prodoctie maar o k wegens de ryzing der pryzén zoowelvan de buiten 1 an dsche steenen als van debrandstoffen De vergadering was eindeUjkvan meening dat de prijzen der steenen opvolgepd zooden moeten zyn voor miskleurigeklinkers f 12 miskleurige hardgra iw f II miskleurige boerengrauw f 10 rood 9 allesper duizend stnks scheepsboord welke pryzennoodzakeiyk moeten worden bedongen wilde industrie niet langer met verliep wordengedreven Als verdacht de daderes te zyn van den diefstal van juweele sieraden ten nadeele van een dame in de Zeeheldenwyk in Den Haag is tegen de huisnaaister der bestolene proces v verbaal opgemaakt Een paar ooitkooppen ter waarde van 150 van dien diefstal afkomstig werden by haar gevondeu Buit nlan lsch Uverzlcht Keizer Wilhelm heeft den adel een les gegeven Dit is in Üuitschland vry Igemeen liet oordeel over den toost des keizers aan het feestmaal te Koningsberg uitgesproken De keizer merkte zooals men weet op dat de moeilijkheden met welke de landboaW te kampen had als een door God opgelegde beproeving moesten worden beschouwd Zwygeu wy zeide hy dragen wy ze lu Christeiyke gelatenheid vastberaden en in de hoop op betere tydeu naar ons oude beginsel lUoblesse oblige 1 Klaarblijkelyk hadden s keizers woorden betrekking op de aanvallen der landjonkers tegen de vryhandelspolitiek en het is in dat opzicht van beteekenis dat de keizer van de lyst der voor bet feestmaal uit te noodigen perponeu de namen van graiif Von Mii bach graaf Kanitz graaf KlinckowstrÖm graaf Dohna Wundlach en Von Klitzing geschrapt bad De heeren zouden een vrij ongelukkig figuur gemaakt hebben by het aanbooren van s keizers toespraak waarop zij niets mochten antwoorden De keizer vermaande den adel dat fleze zich aan het vorstenhuis behoort te hechten als de klimop om den eik De VossiscU Ztg c merkt dienaangaande op dat indien die kruipende klimmende plant werkelyk meer beschta mt in plaats v u uitzuigt de eik dien steun best missen kan als hy op gezonden grond staat De keizer zeide dan ook dat de provincie Oost Pruisen door een werk ttii en boerenstand dus niet door den adel de sohutpilaar der monarchie is In de eerste plaats beeft de keizer ontegenzeglijk gesproken over den stryd tegen de staatkunde der handelsverdragen en zoo is zijn rede een bewys van veitrouwen aun den rykskanseher Von Caprivi tegenover de agriërs De iKreuz eitung vindt het heel natnuriyk dat als de keizer de voorstanders zyner staatkunde byzonder onderscheidt by den tegenstanders zyn misnoegen doet gevoelen en het blad neemt dus het atandje aan de landjonkers vry kalm op De National Zeitung verklaart zich volstrekt oneens met de opvatting als zou de adeï het voorbeeld der burgery moeten zya en keurt ook de verwaten aan de agrariërs onomwonden af Geen staatsburger zegt het blad hii moge al dan niet een adellyken naam dragen kan men het recht bestrijden 74i meening door oppositie te voeren te doen kennen c In s keizers opwekking tot stryd tegen de omwentelingspartyen ziet de Po8t een aanmaning om de sociaal democraten te bestryden Het Berhuer Tageblattt vertrouwt echter dat de keizer daarbij alleen gedacht heeft aan een stryd met geestelyke wapenen en niet met niewe uitzouderingswetten daar de niewe koers daarmede voor eenige jaren gebroken beett Toch vreest het blad dat de reactionnairen uit s keizers woorden nieuwen moed zullen putten om maatregelen van onderdrukking aan te bevelen Zaterdagochtend kwam het doodabericht van den Graaf van Parys niet onverwacht zeker Keeds vóór eenige dagen spraken wij over het ziekbed van den pretendent en de politieke beteekenis van zyn overlydeo geiyk de geheele buiten lan dsche pers Niemand zag daarin een wereldschokkende gebeurtenis en de erfgenaam vsu den Fraoscben troon is heengegaan als een vergeten burger Ziehier enkele levensbyzonderheden De Graaf van Parys Louis Philippe Albert d OrleanB werd te Parys geboren op 24 Aug 1838 als zoon van Louis Philippe s oudsten zoon en Prinses Helena van Mecklenburg Schwerin Zyrf vader stierf in 1842 Zyn heldhaftige moeder trachtte den Februaristorm te bezweren in 1848 door met haar zoontjes in de Nationale Vergkdering te verschynen maar men erkende den troonopvolger niet en de ïtepubliekj verbande de familie Orleans De Graaf van Parys werd in Duitscbland opgevoed eu leefde later i Engeland waar hy in 1864 huwde met zyip nicht Isabella dochter van zyns vadera jongston broeder den Hertog van Montpensier Ee rst bad hy deelgenomen aan den Amerikaansche n secessie oorlog iu het leger der Unie waarover hy in 1875 eeu dik boek nitgaf Uit zyn huwelyk sproten vier dochtera en twee zoons De ondate dochter ia Koningin van Portaal zyn oudste soon de pretendent Louia Philippe Robert ia 25 jaar oad en nog ongehuwd De Graaf van Parys bood in 1870 aan om tegen Dnitsohland te itryden maar bet aanbod werd niet aangenomen Na den vredei echter werd het verbanningabesluit herroepen en werden de iu 1852 verbeurd verklaarde goederen teruggegeven Toen leefden deOrleansen weder in Frankryk waar de Graaf van Parys zich aanvankelyk zeer rustig gedro Langzamerhand echter drongen zyn vrienden hem zich meer en meer als pretendent te doen gelden Terwyl zyo ooms vooral Aumale en Joinville zich voor de Republiek verdien telyk trachtten te maken wierp hij zich in de armen der clericalen en verzoende hy zich in 1882 mot den Graaf van Chambord ton einde als diens opvolger in het pretendentschap te worden erkend Toch hield hy zich voldoende op den achtergrond om ongemoeid te kunnen biyven hopende dat de tyd zou komen dat het volk hem op den troon zou roepen In stede daarvan kwam in 1886 de verbanning Hy trok toen weer naar Engeland verklarende in zyn afscheidsm an ifest dat hy gereed zoo zyn zoodia Fi nnkryk hem riep Thaus heefï de dood hem geroepen Zyn gezondheid was sinds eenige jaren zeer verzwakt en een pynlyk lyden kwelde hem de laatste dagen Hy bewaarde echter tot het laatst zijn helderheid van geest Een zyner laatste woorden tot zyn om hem geschaarde familie was de aanmaning om elkander te blyven lit fhebben les families nnies sont les plus heureusesc De Graaf bezat dan ook in hooge mate do deugden van eeu goed familievader en zyn oometolyk vermogen is er onder zijn beheer niet op verminderd De Hertog van Orleans liet naar de Figaro € meldt eergisteren in de sterfkamer de tricolore hangen die den mast der Victoriac tooide waarmede de Graaf van Tréport uit in ballingschap ging De Orleanisti cbe bladen maken reeds sinds dagen voor dezen jongen man een weerzinwekkende rec ame De Japanners zorgen er voor dat ze als de slagen gaan vallen een sterke positie innemen Een eilandje in de nabyheid van Port Arthur de bekende Chineesche haven hebbén ze bezet blykbaar met net og op een eventueelen aanval tegen deze haven Dat de Japanners reeds 75 XX soldaten in Korea byeen zouden hebben zooals gemeld werd is niet aan te nemen Toch heeft de Japansche regeering haar troepen in Korea gedurende da laatste weken zoo vermeerderd dat dezen wel tegen de Chineezen zullen opgewassen zyn Men schat hun ganscbe getal op SO OOO man 20 000 daarvan vormen het leger te velde en de overigen bezetten da stellingen in en naby de hoofdstad Seonl Deze troepen zyn voortreflelijk uitgerust De infanterie is gewapend met de beste geweren die er te krygen zyn de artillerie heeft kanonnen van het laatste Ëuropeesche model waarmede zij een sterke stelling heeft ingenomen Er hebben reeds oobedaidende voorpostengevechten plaats gehad maar de beslissende slag kan niet geleverd worden voordat de waterstand in de rivieren gedaald is Men behoeft niet meer te vragen welke ricbtiug in de Engelsche Trades Unions de overheerschende is Met 219 tegen 61 stemmen is op het Congres een resolutie aangenomen die eiscbt dat de grond èn de middelen van productie het eigendom worden van den 3taat Het Congres heeft voorts bepaald dat de motie over een wekelykschen arbeid van 48 unr ten hoogste niet ziet op het bedryf er mynwerkers Deze beklaagden zich dat ze hierby wat hun arbeidsuren betreft slecht weg zouden komen en vandaar de nieuwe bepaling 346 Staats loterij iiKlaiae Trekkiag van Msandaf 10 Septembeii 189 No 4681 8T08 8962 en U487 f lOOO No 772 40U an 1666 400 No 1692 en 11281 200 No 479 2287 10186 U334 11140 16 61 i4902 en 20481 100 Prijzen van 70 869 8104 6S50 7873 11119 13627 16626 1842S 641 3149 6767 8000 11281 13866 15684 18437 769 3247 6769 8026 11286 18728 16714 1844S 781 3416 6880 8689 11412 18802 1698 18686 838 3633 6908 8646 11492 13041 16190 18919 916 3669 160 8716 11602 13944 16477 18980 1028 3686 6268 8760 11726 14063 16671 18987 1286 3969 6437 8792 11764 14059 16866 19131 1413 4477 6437 9202 11811 14130 16869 19200 1505 4762 6500 9698 12098 14200 16981 19898 1609 4771 6619 9597 12167 14231 17117 19806 1769 4925 6 88 9989 12806 14294 17188 20001 2241 1928 7026 101 10 1244B 11361 17212 ÏOOIO 2245 4931 7291 10161 12628 14488 17S60 001 2282 4989 7369 10186 12984 lHH 17708 8001 2344 4946 7467 10489 18U7 14964 17736 20089 2466 6062 768 10660 18248 15100 17824 J0067 2946 6269 7768 10603 13687 16110 17949 20862 3062 6326 7784 10664 13683 16181 18161 20610 3062 6488 7789 10896 13617 16188 18823 20646 3067 6631 781711063 18622 16118 ISSt S0848 3076