Goudsche Courant, woensdag 12 september 1894

Plö 6453 Woensdag 13 September J894 33ste Jaargang fiOIDSCHE mMMi NieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Couranif g esehiedt d a g e 1 ij k s met uil7 ondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nomniers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst va meer j 1 5 regels k 60 Centen iedere regel 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des middi 104 PUIKE OUDE t SCHIEDAMMER GENEVER iDfpjJfl Merk s NIQHTOAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz K B Als bewijs van echtheid ia cachet en kurk steeds voorzisB van den naam der Firma P HOPPK Te Koop te s tiravenhag e Een schoone beste vierwielige SPEEL of KAASWAGEN enz een fllTTEN TILBURY een tweewielige HITTEN KARRETJE een tweewielige HANDWA jEN met afneembare boomen ook voor Hit een schoon lederen compleet EENPAARDSTUIG en een schoon lederen compleet PONNY TÜIG Adres onder No 2333 Bureau van dit Blad Onuda Soelpersdrak van A Bsihkhan fc Z oon GROOTE SORTBBRING voor Datyieê en Heeren A van OS At E 73 73 Beurs van Amsterdam 8 SKPTEMBKH Vor kn lp 101 102l i 891 77 79V 80V Vs 24 74 961 96 971 104 84 87 lOsV 81V1 87 l l 96 644 685 101 781 lOlf 210 1881 881 1021 101 138 98 6 li 7V fluuuNO Cart Ned W B iVi dito dito dito 8 dito dito dito 8 HOHOU Obl Qoudl 1881 88 4 Itilib InuhrijviDg 1862 81 6 OosTKNa Obl in papier 1868 5 dito in Eiker 1888 6 PoaluQAl Oblig met tioket 8 dito dito 3 Rdiumu Obi Ooat 2e Serie 5 diio QseoDi 1880 4 ditobijBotiii l8S9 4 ditabijHopel8SU 0 4 dito in goud leeD 1883 6 dito dito dito 1884 6 Srxllil Perpel lohuld 1881 4 TOBÏIU Gepr ConT leen 18110 4 Oeo leeuing serie 1 Geo leenio serie C f ISmi A nip Kee r obl 1802 6 tlinco Obl Buil Seh 1890 Vbnrzvsla Obl t onbep IS81 AHnilDlH Obligstien 1861 S BorrUDUl Sted leen 1886 S i NlD N fr Her delav utidj Anndso T b Mu CertiSAleo Den Uaatsobappy ditd I Arab Hypotheekb paodbr 4 Cult Mij der VorsteoU ailifd 1 i 6r Hypotheekb paudbli 4 I Nederlandsohe bank MRgj Ned Haudelmaataol alllf N W Il Pao Hyp b pandbr i Botl Hypotbeekb pandb i 4 Utr Uypotbeekb dito 4 OosTINa Oost Hong bank aand Rdsl Hypotheekbank paodb 4 AHEalKA Equit bypath pandb 64 1061 1001 1941 136 104 loiv 139 100 621 8 1061 991 losf 103 7 5 lOlVs Mailt L U Pr Üell eert 6 ïsyiNin Holl IJ Spoorw l My aand Mij lot Bipl r 8t S pv aand lïed Ind Spoorwegdt aand Ifed Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dilolStt dito 5 lT4 8poorirl 1887 8 A Eobl 3 47V4ZuidItal Spwmü A H obl 8 61 POLIN Warschau Weenen aaud 4KuaL Gr Buss Spw My aand 6 Ballisehe dito aand 72V 67V Faatowa dito aand i Iwang Dombr dito aand 6Kursk Cb A w3p kap aand 5 Losowo Bewast Sp Mij oblig Orel Vitebsk lita olilig 5 ZlidWesl dito aand i dito dito oblig 4 AuuKA Geut Pao Sp M obl 6 OUc k North W pr ü v aand I 140 134 ll Vis 95 66 91 24 16 1011 79 110 103 42 621 107 192 171 108 108 1031 108 11611 118 8 106 65 18 101 10 116 dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert v a Illinois Geatral obl in goud 4 Louiav k NashvilleOert v aand Mexico N Spv M lehyp o 6 Mias Kansaa v 4 pot pref aand N York Ontario k West aand dito Penos Obio oblig 6 Dragon Calif Ie bvp in goud 6 SI Paul Minn k Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 IMADA Can South Cert r aand VlK C Rallv fc Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus My aand Kotterd TramwegMaats aaud NlD Blad Amsterdam aand 8 Stad Kolterdam aand 8 Biuitt Stad Antwerpenl887 2 Stad Brussel 1886 2 HoNQ Theiss Begullr Gosellaoh 4 OoaTINR StaaUleening I860 5 K K Oost O Cr 1880 8 SriNJI Stad Madrid 3 1868 Var NlD Bes Hyp BpobI oert 5 0 lOB REXXiSGEf IXG BITKGEMEESTEB en WETHOUDERS van Goada brengen ter keooia van de Ingezetenen dat de begrooting van de inkomsten en uitgaven der Gemeente over bet dienstjaar 1895 gedorende veertien dagen de Zon en Feestdagen oitgezonderd op de Secretaiie ter lezing van een ieder ie nedergelegd van dea uiorgen 4 ten tien tot dea namiddags ten één ure terwtjl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier begrooiing kan worden verkregen Gouiia den 8 September 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER EENNISQEVINQ DE BURGEMEESTER van Gouda briingt by deze ter kednis van de belanghebbenden dat door den lieer Directeur der Directe llelailtitigen enz te Kütterdani op den 6 September l executoir is verklaard Het Kohier der Redrijfsbelasting Dienst 1894 S 5 Wyken O Q Dat voormeld Kohier t r invordering is ge iteld ift handen van den Heer Ontvanger dal ieder die daarop voorkomt verplicht ia zynen aanslag op den bfj de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van Z69i weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 8 September 1894 De Burgemeester voornoemd VAN BEUGEN IJZENDOOKN ADVERTENTIËN Bevallen van een Zoow F L VBEMEIJ li STSENBBaaGN Oouda 10 September ISsA Do Be r 4n Mevrouw HJaGE KBïKHOf betuigen huif hiirtelyken dank voor de vele ewjjzen vani Itielaugstelling hg de geboorte van htftinen Zooh londervonden DinUloord 10 September 1894 Rechts n 7 Vfioi stell ngen MimiPi reus Gröote Mdrkt te Goud l Heden MAANDAG en volgende i I s avoiids ten 8 Bur Groote Brillapte Vfrstollilgen met Afwisselend Prt tamma U y MIeen a ond Jiieuwi Komiek l 1 PASTOMIÉE i A ij WOENSDAG ia SEPT I dea namiddags te 2 uur Qm ote Familieen Kinder voqrMtelUng h met halve prgzen Otociibare Vrijwillige Verkuoping OP Woensdagen 26 September en 3 October 1894 des morgens ten 10 uur in BJS GROOTE BOER op het dorp LEKKERKERK nE KAPITALE wmmwm geteekend Wijk A So 63 ALSUKDB SO hectaren 40 aren 37 centiaren hljxmitler uitmuntend Wei en Hooiland en aanbehooren staande en gelegen m den Hoekschen Polder onder de Gemeente LEKKEKKËUK ten overstaan van den Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht Gedeeltelgk verhuurd voor f 1600 per jaar en gedeeltelyk in eigen gebruik In perceelen en combinatiën en op voorwaarden als egn omschreven in notitiën die te verkrijgen zgn ten Kantore van den Notaris alwaar de kaart kad extract bewys van eigendom en huurcontract t r inzage liggen en alle verdere inlichtingen worden verstrekt Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKIG Hollandsche uitgave met 27 afb Prga 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkelgke gevolgen van deze ondeittd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen b hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ADVERTENÏIEJN in alle S nn n en SuitenlandMche Couranten worden dadet k opgezonden door he van A BRINKMAiVSi Advertentie Bureau ZOON te Gmda Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorweg0nf ï CÏ5CïaCE CÏ Goedkoope Reisgelegenheden De Excursietreinosii dos Donderdags van Amsterdam Hotterdam den Haag Gouda en Utreclit Arnhem ITijm egen en Z t heA en tern iHoUandsche Maitsqliappij van Landljonw I Afdeeling cfoi A en Orastr £en I VmUE Ï AA lDEflfjVIA RKT op Hfrijdag 1 October a s fris per Lot 1 ll loten voM f 10 te bekomen bij H Wl KMACV enfEN L aifeeljieiideweff 60 m Kramelieii em Holmus lui na Laroche j i n staalhotjdende INALAROCHE Is dp meest Kracl j ge en Verslerkende RIIVA WUiV aanbevolen door tal van binnftji en buitenlandsche geneesheeren B kfoond met EEKEN DIPLOMA en GOUHEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons k f 1 90 ea f 1 Depdt te Gouda Mj den Heer A H tIeFE Apotlieker voorlieen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Mederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BATA FIEB kapt J SAUEB en HOLLAND kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bj de CargaJoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter Kaas en te Londen Josnacfiii llois t X 40 de Liter De COGNAC FIN BOIb TKn de Siicitté Anonymt iiour hot goheelo land om baiui onla hocdiLiii r iediii gUDStig IilKcuiI wordt geleverd in vn ugylde bemande flcsNalien van i Litar Inhoud voorzien van liotattiRl van Dr P h VahHAMKLHOOS Uitsluitend verkrjjgbaar bU P H J v WANKUM firma Wed P J MELKERT Oosthaven B 14 Gouda FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Cheoiische Wasscberij TAN H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Rotterdam Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepÓt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het stoomen en verven van alle Heerenen OameBgarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale mrichting voor het atoomen van pluche mantels veeren bont enz VAN Blommestein s Iimkt is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Gordijnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen als uieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week BINNENLAND f 1 GOUDA U September 1894 Hedennacht is in i en IJael verdronken J de G oud 38 jaar wonende te Moordrecht nalateade eene vronw met 7 kiuderea i Odkq verwachting werd gisterenavond niet bmobaamd bet circas Robinson mocht zich in Ben talrp bezoek verheugen Het programma werd uitstekeDd uitgevoerd De slang lo de locht door den heer Forelli werd goed ait gevoerd Alle overige nummers van het programm hadden veel bravo s ten gevolge Te Utrecht is opgehaald het lijk vau den heer H B v A die sedert 26 Aug z ne woning had vorlaten De Tweede Kamer vergadert Dinsdag 18 dezer nft de opening der nienwe zitting des namiddags te 3 uren De heer B L Tydens lid van de Tweede Kamer zal met een 25 tal genoodigden de te Avereest ten verkoop gepresenteerd wordende gronden bezichtigen met het doel om te zien of de Bond van Ordedoor Hervorming daar een geschikt terrein voor kolonisatie kan vinden De correupondent te Batavia der N R Ct c seint onder dagteekening van heden Mataram en TjakraDegara zgn beide dooi de batter en verwoest De Sassaka van Bator Klian streden tegen de Baliers ten noorden van Narmade Eenige daïzenden Sassaks bezetten de landstreek bezuiden Mataram en Tjakranegara tot aan zee Goesti Djilantik ontsnapte naar Karang Asem Narmuda Ajermada ligt aan den 10 M breeden weg die van Tjakranegara naar hel oosten loopt langs de dessa s Bertaid en Kembamg Koening Narmada is een der verblgfplaatsen van den onden vorst Dit lastverblyf waarvan het booidgebonw slechts 2 ka mers bevat en niet meer dan een optrekje genoemd kan worden ligt aan de zuidzgdc van den weg heeft een omtrek van li g paal is terrasvormig aangelegd en bestaat behalve het hoofdgebouw uit een op 7 terrassen ge bouwden tempel eenige op verschillende hoogten gelegen koepeltjes en vischvyveri Aan de oostzijde stroomt de breede en diepe S Banjftk of Narmade die vroeger overbrugd was HPH FEVILLETOK De laatste eener Familie Naar het Framch 125 Ik tal u er heen doen brenKoa met de groote sloep en de matrozen kunnen ona ook weder terug roeien nTerugkoniGDde zullen wij ileobts met ons drieën z ti Bpotte da hoer van Triohtvoorde die buiten gevecht gesteld ie zal er aau ontbreken en de dokter most Bohterbljjvea om hem te verzorgen sla hij gekwetst of om hera te bewaken nla h dood is OverigenB beloof ik ook volstrekt niet dat ik met u terugkeer als ik den dana ontspring ffGo kunt handelen zooals ge verkiest mijnheer Maar ge keurt t dus goed dat wig elkander op het eilandje Bey zullen ontmoeten F yJa Ik zal er om tien uur zijn Ik ga er heen met den heer John Harris die mij de er aandoet miJQ getuige te wtllen zijn Thans moeten wij nog bepalen van welke wapenen gebruik gemaakt zal worden fflk verkies de revolver zeide Arthur fflk beeit een uitstekend paar riep de ËngelsohmaD Ik ook zeide de zeooffioier Dat is dus volkomen in orde besloot Rudolf De heeren zullen hun wapens nied brengeo en op het terrein kunnen wy loten welke gebruikt zullen worden Is het soo afgesproken P de brag werd gedurende den opstand der Sassaks afgebroken Batoe Klian ligt aan de voortzetting van den weg van Tjakranegara naar Narmada dus oostelijk van dit laatste de weg wordt van Narmada af minder breed en loopt over Pringaratan waar de vorst eene kleine woning heeft waar by verblyf houdt als h aldaar in de omstreken gaat jagen en Salam Soekoer naar Bntoe Klian Een der voornaamste hoofden van de Sassaks is Djero Giniawang van Batoe Klian Goesti Djilantik is gelyk men weet vorst van Karang Asem op Bali die met zynehnlptroepen den vorst van Lombok tegen de Sas saks wa komen bijstaan en wiens ontsnappen naar Karang Asem volgens een vroeger tele gram van het iNieuns vanden D doorde marine niet zou verhinderd z n De AvoQdpoBt deelt mede dat volgens een uit Goebeng Soerabaja ontvangen particulier telegram de zwaargewonde luit kolonel H F C van Byievelt op het oogenblik buiten gevaar verkeert Aan de J B werd den 29a Juli uit Ampenan geschreven dat men hard werkte aau de versterking van het bivak en de goede huisvesting der militairen Er heerechte veel opgewektheid en men vermaakte zich goed Hedeanacht zegt de correspondent zijn door de booge zee het bivak van de 2 en 4e compagnie 9e bataljon en het vivresmagaz n onder water geloopeo waardooi groote schade werd aangericht Twee yzereii dryvervlotten van de genie die stevig verankerd waren geraakten los en werden tegen bet strand opgeworpen Een van de vlotten werd totaal vernield en de cylinders daarvan waren nergens meer te vinden waarscbgnlgl zyn ze lek geworden en gezonken Er is weinig vooraii ang te bespeuren in de Lomboksche aangelegenheden De controleur Liefrinck en kapitein WilJemstyn z n van hunne zending naar Praja teruggekomen Naar wy vernemen waren de Saasabsche hoofden met genegen naar Tjakra Negara te komen ton einde hunne opwachting hg den opperbevelhebber te maken lederen morgen komt de genie tot de oni dekking dat de telegraafiynen ter Itingte van 3 a 4 vnet op verschillende plaatsen zijn doorgesneden Wie moet men hiervan veidenken De Balineezen de Sasaka of di gedroste dwangarbeiders De toestand is raadselachtig Op 4 Augustus werd uit Boeleleng aan de J B f geaeind fWij zijn het omtrent alles volkomen eena aat woordde Arthur Morgen ochtend ontmoeten wg elkander dua op hot eiland vlak b do graftombe Met een koelen groet verwyderde hij zich maar IQ ptaata van naar do eetzaal te gaan nam hg zijn vriend Allanic mede naar buiten die zich haastte ophelderingen te vragen omtrent een tooneel waarvan hij niets begrepen bad Het eenige wat hij wist was dat t een tweegevecht zou zijn op leven en dood Ik kan je er niets van vertellen zeide Arthur r Je kent mg genoeg om te weten dat ala ik mijn leven waag t ia om eeo goede zaak te verdedigau Als ik sterf dan is het lot met rechtvaardig en als ik hem dood dan zal de man dien gij zooeven gehoord hebt zijn verdiende loon hebben Meer naoet je op het oogenblik niet vragen Goed Ik begrijp t wel Er is blijkbaar een vrouw in het spel rrOf ge t al daa niet geradon hebt zeg ik niet maar wees overtuigd dat ik mijn plicht rerrul met dit tweegevecht Ik heb het niet gezocht dat weet je wol daar wij geheel toevallig in het hotel kwame Het toeval heeft mg van aajgezicht tot aangezicnt tegenover een vijand gebracht die mij doodelijk beloedigde Ik zal geen atap teruggaan Ër moge van komen wat wil ik heb ro niets te verwijten Daarvan ben ik overtuigd Maar waar breng je mij thans heen F yNaar het telegraaf bureau Ik heb een telegram te verzenden aan oen dokter te Dinan Het i vrij nnt eenvoudiger om hulp te zoeken bij een dokter te Smt Malo of bg een ofiicier van gezondheid ilk wil niet neer vreemdao in d w uak betrek pen 3n zyn de opperbevelhebber de resident van Bali en Lombok majoor Hamerster de controleur Liefrinck en de adjudant Kotting met de Maetsuycker naar LaboeauHadji vertrokken om de onwillige hoofden er Sasaks nogmaals op te roepen wanneer pa drie dagen aan die oproeping geen gehoor 18 gegeven gaat de opperbevelhebber terug en zullen de bestaande en vermeende grieven der Saaakhoofden tegen het Lomboksche vorstenbestuur niet meer worden aangenomen Een tel ram van Boeleleng dd 10 Augustas meldde Generaal Vetter is van Laboean Hadji teruggekeerd met drie voorname Sasakhoofden die algeheele volmacht hebben om in naam van de oudere achtergebleven hoofden te handelen De Sasakhoofden zullen zich ondervrerpen aan den Lombokschen vorst mits ouder bescherming van het Gouvernement Na afloop der te houden conferentie zal deoude vorst aftreden en door zyn zoon Ketoetworden opgevolgd Naar het zich laat aanzien zullen de troepen binnen een raaand op Java terug z n Den 11 n vertrekken 500 dwangarbeiders Goesti Djilantik en zgne 1200 volgetingen fKullen Lombok spoedig verlaten Drie mannen uit Den Haag waren te Scheveningen aan het visschen met een net in den iikond van het Ververeehingskanaal nafag de zee twee hunner een schoorsteenveger en een bode waagden zich te ver en kwamen in de golven om Een paar uur later spoelden hnone lyken aan op Loosdninach grondgebied een half uur van den mond van het kanaal De beide lyken zyn naar de begraafplaats te Loosduinen gebracht De vier in aanbouw zynde paviljoens voor krankzinnigen op het landgoed de Brinkgrevec te Deventer worden vermoedelyk 1 Januari 1885 itt gebruik genomen De door den Heer F B van Ditmar t Rotterdam ontworpen uitgave in den vorui van een Geïllustreerd Gedenkblad t ten voordeele van de nagelaten betrekkingen der gesneuvelden op Lombok mag zich reeds nu iu de grootste belangstelling verheugen Uit alle deeleu des lands komen brieven van sjmpathn met de onderneming en bi drageu Het werk dat binnen zeer korten tgd zal verschynen belooft een Kunstwerk te worden in den rollen Ein des woords Keoda werden bydragen ontvangen van Generaal Karel van der Heyden Generaal ken Mgn dokter kent haar IIij zal na ontvangst van het telegram dadelijk vertrekken en kan van avond nog hier zgo Morgen zat je kennis met hem maken Zeer goed Maar laat ons als je blieft nu niet vergeten om wat te gaan eten Wees maar gerust Wij zullen eten na ons bezoek aan het telagraaf bureau maar met in het hotel vFranklin waar ik op nieuw een ontmoeting zon kunnen hebben met dien man Ku t eenmaal zoover was nam Arthur het geval eeer kalm op Hij had den sirgd met geaoobt maar mocht hem ook niet outloopen Het groote voordeel er van was dat het doel naar hg hoopte oen einde zou maken aan een hoogst gevaarleken toestand Kudolf van Trïehtvoorde moest sterven daar hij elk oogenblik gearresteerd kon worden en dan zou htj zich mat ontzien de zuster zijnet verloofde op de schaudelgkate wijze iu opspraak te brengen Arthur was geeu man die steeds het recht zooht met de punt van zgn degen maar volgens zgn oordeet boatonden er gevallen waanu een tweegevecht onvoringdelgk was Dat hij zalf hoe onschuldig ook peraoonlgk als slachtoffer kon vallen zonder dat de eer van Marianne daardoor hersteld wat daaraan dacht hg niet In dit geval was een duel bgna onverdedigbaar Ken erkend schurk kreeg nn de kans om een braaf man te dooden en daardoor nog een misdaad te stapelen hij al hetgeen hg reeds gedaan had of hg stierf op hot zoogenaamde veld van eer zonder gestraft te ügn Maar sooals wg reeds zeiden aantdit alles dacht Arthur met Hg was ta veel Fransohman om in bettweegersoht onier d gflo ea overblqfiél te tiea alt de MÉil Majoor N 1 leger Haedt van OldarbarneTAi Generaal Majoor A Lanzing den Luit Eolo nel van de Genie van Panthaleon van Sok Kolonel Moorrees den Lector van de Kon Mil Academie te Breda B van Eek gep TicaAdmiraal Jhr De Casembroot gep ViceAd miraal J H van Cappellen Jhr Mr W F Hochussen lid van de Raad van State CudMinisters Sey£fardt en Bergansius Profenoren S S Bosenatein en G H Lamers Verder werden bydragen ontvangen van bh Letterkundigen J P Hasebroek Johan Gram A 0 Wertbeim Bosier Faassen E Lanril lard Dr D C Nyhoff P Hearing Mr J Nanuinga Uitterdyk Dr J B Kan D F van Heyat B A Kollewyn Paal FrederiiU Gent van Sohildersi als TacoMesduf Joau laraels Elcbanon Verveer H W Mesdu David Blea J Stroebel Ch Rochnswa H J Melis P Stortenbeker en P A Sohippemt Uit Amitardam meldt men Op een weiland boiten du Moideipooii m Zond middag een protest meeting tegen d vonnissen der klasse ja titiet gehouden uitg scbreven door eeo 27tal min of meer sociuldemocratisoh getint vereenigingen Het moet gezegd worden dat deze byeenkomtt vt lvken by andere meetings hg vroegere gelegODheden op heteelfde terrein gebonden geen lear ruime belangstelling heeft gevonden Het kan eohker vgin t de ongnnatige omaiandighedm met name de droevige toestand van den hodeiq een zeer nadeelïgen invlfied op de opkomst hebben geoefend Vroc tydig trok men naar het weiland enkelen verzamelden zich daartoe op verschillende ponten der stad Te ongeveer 1 uur vingen de redevoeringen ia kopen lucht aan en omstreeks vier uur werd de terngtocbt stadswaarts aanvaard De meeting had het gewone verloop en het gewone aanzien In het midden van het weiland was de roode vlag geplant de vaandels en banieren der onderscheiden vereenigingen werden op eene tribune tentoongesteld Een drietal getimmerten strekten den woordvoerders van den dag te weten Domela Nienweobuis Stïenstra Luitjes Piaterson Hermans en Beeas tot spreekgestoelten en de redevoeringen werden afgewisseld met muziek en zang Schering en inslag vormden by die redevoeringen de meeningen der sprekers over de in den l atsten tyd gevelde vonnissen waarby aan sociaal democraten gevangenisstraffen werden opgelegd De zaak Eleeos bleef daarby gelyk te verwachten woa niet buiten besprek Over het gwprokeoe valt evenwel weinig nieuws te vermelden aangusien r weinig IS gezegd dat met reeds vroeger op dezelfde W ize te berde is gebracht barbaarsere middeleeuwen toen de hoogste aer daarin bostoud uit te blioken in dan strgd vau man legen m n Welgemoed stapten de beide vrienden uaar het tolegraafbureaa om dokter Bertrand te wwraohawen en geen hunner daoht aan de gavotgen die deie strijd voor Arthur kon hebben Intusaohen was de heer Van Triohtvoorde achtergebleven in gezelschap van den Ëngelaohman zich verlustigend in de ga daohte eau einde te maken aan het leven van sijo gehaten medeminnaar Daar hij zijn vroegeren vriend ala de onmiddellijke oorzaak beschouwde dat h do liefde van EHeo verloren had waardoor de kans op de rgke erfenis van baron Van Hansweerd varkekw was haatte hg Arthur met al de kracht van zga Onedel karakter lig was vaster daa ooit besloten zich den voU genden dag in x sehepan maar Izou hem swaar gevallen zgn te vertrekken zonder zioh ta wreken Al wat mogelgk was wilde hg doen om Arthur Krzee te verhinderen de milHoenen van Eliza Birtan te huwen Niet zonder eenige aarzeling had hij het aanbod aanvaard om het tweegevooht te doen plaats vinden op bet eilandje de groote Be omdat men hem daar met een sobuitJH zou komen afhalen om i eai naar het jacht te brengen waarop mevrouw Vaa Hanawoerd hem wachtte Zgn eerste gedaobte was gewaeat beiliat te weigeren om op dat punt bgeen te komen maar toenhad hg bedacht dat men ham dan zou vragen watde reden was van deze weigering en bovendiao wasde ontmoeting op het eiland gunstig voor zjjn platiom sioh ia te aohepeo FmN mm t