Goudsche Courant, woensdag 12 september 1894

6 24 5 66 7 10 8 43 9 40 11 02 11 10 V 6 08 9 47 a n 6 10 9 64 H K 8 17 10 01 Ê f 6 42 6 86 7 30 9 08 10 10 11 20 u so 30 2 60 8 48 4 20 4 46 6 81 7 07 8 10 9 41 V 4 55 Ê 7 17 1 50 f 0 H 6 08 H 7 84 66 t If n 5 09 H 7 81 0 18 3 10 4 08 4 40 5 15 5 51 7 87 8 80 10 06 DEN HAAG GOUDA 10 12 11 3812 16 1 38 2 16 2 46 3 43 4 16 4 42 5 17 7 8 06 9 36 10 10 10 18 1 44 4 48 7 06 ff ff ir 1 49 f 7 11 ff ff 10 30 1 68 6 7 20 ff II ff 10 86 8 04 w 7 26 V V 10 41 8 0 K 6 09 7 31 ff 10 4 47i 6 23 7 45 10 14 AmatcMam CS 8 1 5 45 6 35 9 42 11 18 Aaaterdan Wp 6 60 8 16 6 6 50 67 11 88 Goud 7J0 9 04 Directe Spoorwegverbinding met GOLDX = nier llm Aangevangeo 1 Mei TUd van Greenwich 9 26 10 OTTERDiM 9 61 10 17 10 27 10 34 10 41 10 47 OOÜDi UEN B AQ Oouda 7 80 8 40 9 09 9 37 10 4 12 11 12 21 1 01 1 27 3 2 8 56 4 46 t 27 6 6 7 18 Voorb 6 fl 4 N dL d6 69 n Z Zegw6 08 Bl Kr 6 U n u Zav M 6 19 Gouda M07fi 8 13d 681O 1610 SlS OS12 4 S S0 2 46 3 1B4 184 43 6 S0 6 477 42 S 8B 10 10 lo 8 U TH ECHT GOUD A Utrecht 6 88 7 50 9 9 58 11 84 12 02 12 60 2 55 8 10 3 52 4 48 6 36 8 09 8 5010 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 12 84 4 16 9 11 lO BlOudflwater 7 07 8 19 10 24 12 42 4 24 9 19 Gouda 7 20 8 32 9 34 10 87 12 06 12 56 1 22 8 27 8 B0 4 87 5 20 7 08 8 419 8211 07 AMSTERDA M O O V D A 9 401 ll lOi 11 27 2 40 4 10 4 10 7 S8 9 45 9 65 11 26 11 42 2 B6 4 S6 4 8B 7 B0 10 00 10 IS ie 11 66 8 60 6 10 I S8 9 81 11 00 aHaie 8 18 9 18 9 89 10 07 11 87 18 41 12 61 1 43 1 67 8 66 4 86 6 26 5 66 6 41 7 43 10 16 11 38 11 48 OOrDA UTKKCHT Oouda 1 16 6 10 7 66 8 09 8 21 10 19 10 65 12 48 2 23 2 613 18 4 47 6 23 6 67 7 46 8 88 10 14 10 88 11 0 2 87 6 37 7 6 10 87 6 04 6 46 6 8li 8 07 8 53 10 36 66 8 2S9 11 10 68 11 10 11 17 2 45 8 11 10 61 11 46 1 20 3 08 8 82 8 60 6 29 G O V U A A M S T B K D A M 10 06 10 65 12 1 8 51 19 56 11 1 1 8 40 11 10 It 4 1 18 8 55 Tegen vier uur Teriamelde men zich voor de tribune vwtr medegedeeld werd dat du voorganoattto ommegang op het terrein oumogelyk kou doorgaan wegens de draasigheid van den bodaiR Inderdau moest men om bet vreüand te bereilcep door eeu tlikke oiodderlaag heenworstelen om aladtn tot de eukeli in het water te waden De terugtocht ilaar de stad liep zonder noemenswaardige stoornis teneinde Opdeboogeslais mwr een niet tairgke troep met het roode vBftndel voortschreed ontplooide zich dit vaaodel een oogenblik hetzy by toeval belzy tengevolge van moedwil Door politieagenteo werd deze contrabande echter spoedig tegengegaan lin pok later op den Dam herhaalde zich ditzelfde feit zonder echter eeoigeongeregeldbeid VAb belang te veroorzaken Een zeker aai der meetinggaogers verzamelden zich laat n den middag nog in het gebouw Conftantia aan de Gedempte Llozengracht De bOelvenaarc ook voor velerlei maatWhappeiyke volltsbelangeu nltyd wakker op ilihlM 9 faMgt een meewarig tafereel op VM den overlast de moeite en oe acbade die obze landbouwers te lydea hebben door de maatregelen tegeh bet mond eu klauwzeer Vooral dat die maatregelen slag op slag veranderen maakt den last zoo zwaar om te dragen dat geeft er een zeer hinderiyke by lUaak van willekeur aan De heeren veeartssn dïe up dit terrein de lakens uitdeelea schynen ODuitputtelyk in het vinden van alletlei middel n legon het kwaad en die moeten dan qUMir tot eiken prys worden toegepast 1i£iin hoore de Dehenaar maar £ ien vorig jaar moesten allerwege op de wéilkndeo soldaten geposteerd en wachthuisjes en ontsmettingahuisjes gebonwd De soldaten werdeiv nota bene ingekwartierd bg boeren e gezond vee badden en toch meLschen brengen de besmetting over Later weer Ijjs i n T n t zieke vee opgemaakt gemerkt en gptéld fn pplitie aangesteld Nu weer bewakers Van vfeideb Allen wordt maar geprobeerd t Kost maar voordurend geld en geld en nog eens eld Het helpt allemaal niets Juist dit ellllen Tan de veeartsenykundige wetenschap gt eft aanleiding tot spot ea ergernis Dan Utter worden weiden afgesloten een andermaal 4 VhAkkiag van het vee bevolen De districts veeartfiefl verordenen maar wat zg willen l Heeft er tenminste allen scbgn van Ontvmetien is voor en na aan de orde en dit alles VDOr een doodeenvoudige ziekte overeenkomende met de mazelen by de kinderen Mond 1 klauwzeer is evenals de mazelen besmetMgk AI deze weifelende en wisselende maatregelen geven eenvoudig niets eu al zoude men nog strengere maatregelen nemen w betwyfelen zeer of men door al die raenscbeiyke dwaasheden tie ziekte zou beteugelen Al die voorschriften geschieden voor een deel volgens onbesobreven recht Kn w zagen juist l oe de reobter fijn van opvstting ia ir het beschreven recht Dat klop niet Omdark in de geschreven wet staat dat de districtS esartB voorschriften geeft die de burgeuieester moet opvolgen is dit uog geen rwlwn mn allerlei vexati ire en voor den landboQW xeer schadel ke maatregelen te bevelen Moet het door dik en dun dan beef hetNedarlandwihe TOlk recht dat die maatregelen in de wet Twelve worden geschreven Een districts veeailiHi eeft anders een onbegrensde macht die in het vrije Nederland niet iian een openbaar ambtenaar mag worden gegeven Soms moet de buer bespoten worden en al cgn arbeiders dan weer zyn handen waaschen met carbol met slootwater dan weer moet da boer in een scfaildwachthuisje opgesloten an b na stikken van de zwavellucbt die er in gebrand wordt dan weer moet een h a w ah er in en bni e van boat dag en naebt ia regen en wind en guur weer doorbrengen d f 14 per week HeJ vee gaat vóór de menBohen Allerlei proefnemingen worden geno 8 36 8 42 8 49 8 S6 06 6 S IO 6 19 6 86 6 S2 7 M 7 SI 7 8 7 i 7 66 1 Sradi Iftoidnelit mwwnkwk Qip U Bsttwdaai 08 6 18 6 81 6 2 6 36 1 13 1 18 1 24 1 88 1 38 Zar U 7 4 8 5S Bl Kr 7 7 ï 4Se8W 7 68 9 01 K dL d 0l Voorb 1 07 9 18 11 8 Oudaw 6 60 6 54 Woanlaa 6 5 7 08 8 12 Ubeokl 6 18 7 28 8 28 8 41 8 21 9 10 9 11 Qouda 6 40 Aaatard Wn 7 6 lautaidan 0 k 1 14 I Snaltraiii ottndam Cptlle Nieuwarkark KoordMokt Oottda men op den boer de boer is geen baas meer op ziJQ land en toch de ziekte laat zich niet bedwingen zelfs niet in de 19de eeuw door menachenkracht alleen Ook de kraaien en andere vogels brengen de besmetting over De zieke koeien eten de koeken op het land en laten die vallen wegeus de pyn aan den mond Ëeo kraai pikt het stukje koek op en brengt bet in een ander onbesmet weiland en weer een andere koe wordt besmet Doe er wat aan Ook de slooten worden by het drinken besmet AI dat geloop rond de koeien doet de ziekte ook al toenemen Worden de veeartsen die op atle erven komen en ook de gezoude stallen bezoeken zelf ontsmet Al de boodachapjes van de politie en het geloop van het werkvolk dat de huisjes bouwt en tater in gezonde stallen werken gaat plant de besmetting voort t Een vorig jaar kostten al die maatregelen inderdaad tonnen gouds maar de Delveoaarc prjjst het in Minister Tak dat hy zynerzjjda deed wat hy kon om de schade te beperken voor den landbouwer Ën het blad geeft aan Minister Van Houten den raad ov ook zoo te doen Zeker er moet iets gedaan worden voor het Buitenland dat geeft de redactie toe maar zy kau zich niet voorstellen dat de velerlei wisselende en onzinnige maatregelen die nu gevolgd worden vertrouwen zullen wekken over de grenzen t Is inderdaad te hopen zegt het blad ten slotte dat de deskundigen uitscheiden met al die proefnemingen eu dat de openbare ambtenaren herinnerd worden aan het feit dat in ons vrye vaderland niet geregeerd en geraas8rsgeltc mag worden volgens oubeschreven wet Verzetten mag men zich natuariyk niet maar Qver iedere willekeurige handelitig beklage men zich by den Minister van Binnenlandscbe Zaken Ëen beklagenswaardig Mau In een artikel in de iKesidentiebodec van mr Eduard van Teoe Meiren schrgft hy ook het volgende dat wy niet zonder een kleinen commentaar aan onze lezers mogen aanbieden Achter myn buis ïs een heel arme buurt Ër wonen daar honderden menscheu die nu moet gy mü met uw medelyden komen aandragen in het geheel geen middelen hebbeu Met dat al hebben zy een leventje als God in Fraukryk Dat is al begonnen bij misschien wel al vódr hun geboorte zy zyn heelemaal gratis in de waereld gebracht van stadswege Toen zijn zy kosteloos ingeënt geworden ook al van stadswege Als zy ziek worden werden zy door den stadsdokter weder opgeknapt met behulp van geneesmiddelen uit de stadsapotheek en als zy elkander eens een gjtt in het hoofd gooiden werden zij opgenomen in een academisch ziekenhuis van staatswege en weer om niet gekalefaterd door heel beroemde professoren van staatswege Om niet zyn 7y toen verder onderwezen van sUataen stadswege beide Toen zy opdie wyze zoowat een jaar of twintig oud geworden waren kregen zy zin een deuatje tetrouwen Toen ik twintig jaar was dachtik daar nog niet aan Toen zyu zy getrouwd pro Deo in eeoe koets met twee paarden koetsier en pattreniur met witte handschoenen aan ea sigaren in den mond en uog dn i rytuigen met twee paarden voor de familie en kennissen ook al met koetsiers eu palfreniers met witte handschoenen en sigaren Hy had ook een ftigaar eu zy had een witten sluier voor haar gezicht eu zyn hoogen ydon hoed op haar schoot zy zyu toen gaan wonen op een kamer waar zy geen élastiug hadden te betaten in die buurt aciiter mjiu huis waar do straiit nieti miuder geplaveid en verlicht en gereinigd i ï dan voor myn huis 10 66 11 02 11 09 U l 11 26 8 18 10 03 10 11 7 46 37 11 06 11 13 4 9 11 6 16 6 22 6 31 6 86 10 10 6 20 21 De uitgaven voor hun straat worden namelyk verhaald op de myne Zy hebben toen heel veel kinderen gekregen bepaald gekregen het kostte niets Net al bij huu ouders van stads eu van staatswege Des winters gaan zy naar het armenfT kantoor van overheidswege om brood en brandstofïon Des zomers gaan hun kinderen voor een paar weken naar baiten met de vucjintiekolouies om niet Op school van overheidswege krygen die lieve hartjes soep eu zy zouden nok baden kunnen krygen om niet Net als hun edel voorgeslacht worden zy by ziekte en ongeval weer opgekweekt om niet maken zy het somwyten anderen menschen heel lastig met hun procedeeren pro Deo en als zy eindelyk sterven want dat doen zy gelukkig ook zullen zy begraven worden om niot en hun nabestaanden zullen in het geheel geen successierechten te betaten hebbeu Alhoewel zy nu zooveel om niet krygen zyu er tocl sommige dingen die zy betalen zy belalen dan evenwel altyd minder dan ik Dat is ook heel billyk zy hebben eeu huishouden en ik niet Van tyd tot tyd doen zy een beroep op myn beurs of wordt er voor hen een beroep op myn beurs gedaan Dat is ook heel billijk Alle dezo dingen zya biliykMaar prettig dat zyn zy niet De buurt achter myn straat speelt mooi weer van staatswege en van stadswege en myn straat waar ik woon moet het betalen wy hebben medelijden met mr Eduard van Tsoe Meiren Niet in de eerste plaats omdat hij zooveel moet betalen voor de arme lui in de lyiurt achter zyn straat Want hoeveel er ook van hem wordt gevergd en hoeveel die arme lui ook voor uiets krygen hy kan toch nog in de straat wonen en de arme lui moeten zich behelpen met de buurt achter zyn straat wat zij natuurlyk niet zonden doen indien hun ook een woning in mr Eduard van Tsoe Meiren s straat om niet werd aangeboden Hebben zy dus een leventje als God in Frankrykc mr Eduard van Tsoe Meiren schynt nög beter af te zyn Ën nu moeten wy iemand beklagen die nóg beter leeft dan God in Frankrijk of de Schotten in Frankryk g tyk de knoniekschryver wel zal hebbeo bedoeld en dan toch nog niet kan nalateu anderen te benyden omdat hy voor beo vaa ziju groot geluk een kleinigheid moet afstaan Ja maarc zal mr E v T M antwoorden Toen ik twintig jaar was dacht ik nog niet aan troawent En daarin kan hy geiyk hebben Mr E v T M was toen nog een jong student aan een onzer universiteiten en ten behoeve van bet onderwys dat by ontving en waarvoor zyn papa jaarlijks f 200 betaalde paste staat of stad voor hem een bedrag by van meer dan f 800 dat is ruim viermaal zooveel 4 50 4 67 6 04 6 U 6 20 18 68 1 06 1 12 1 19 1 28 1 44 4 G O n B A 11 60 18 20 l fiS s os 3 09 2 15 Die som kreeg dus mr E v T M jaariyks om niet zoo lang by studeerde Vóór dien tyd had hy waarschijniyk reeds veel om niet geuoten Zijn gymnasiaal onderwys en de voorbereiding daartoe waarvoor zyn papa een matig schoolgeld betaalde werden voor het overige en grootste gedeelte van staats en stadswege bekostigd Indien tenminste iju papa den toekomstigen mr E v T M zond naar de openbare inrichtingen die voor zyn opleiding door staat en stad waren gesticht Doch ook indien mr E v T M alleen deo toeslag op zyn akademisch onderwys heeft genoten zouden reeds de arme lui uit de buurt achter zyn straat heel dankbaar zyn mochten zy wat het om niet genieten uit de algemeene kas betreft met mr E v T M oversteken Ja zij zouden zelfs het zonder dien toeslag er op wagen hun vroegtijdig huweiyk op den koop toe er aan geven en uög dankbaar zyn als mr Ë T T M met hen van levenslot ver wisselde Maar daarop is voorloopig geen kyk Mr E v T M zal zich wel wachten afstand te doen van de woning io zyn straat met alla ap eu dependenties daaraan verbonden en zijn intrek te nemen io de buizen der buurt achter zyn straat om ook ooveel om niette hebben Zyn waardigheid d w z da voorreoMMidie hy geniet door stand opvoeding beieit laten Mr Ë v T M niet toe dat hy gaatleveb als een arme drommel die zyn arbeidskracht op de overvolle markt te koop bisdt en indien hy ze al kan plaatsen voor een al tf langen werktyd een al te karig loon ontvangt zoodat hy wel genoodzukt is de hulpin te roepen van staat en stad die ham zookarig by kleine beetjes en als een genadegift wordt toegeworpen en waijiSeer mr E V T M en zyu gejyken too gracelyk alsvan een hnn van Adam het toekomendvoorrecht zonder blikken of blozen profiteeren Zyu waardigheid laat het niet toe zyn zonen te stoppen in de kazernes die by beschouwt als pestholen zyn waardigheidgedoogt niet dat hy minder belastingpeoningen betaalt dan een zeker met zyn standen bezit overeenkomend minimum Zynwaardigheid gedoogt niet dat hy werkdoet beneden een zeker allooi benedenwat jnurualistiekö liefiiebl ery byvoorbeeld eniudieu dus zyn opvoeding niet de gewenschtevruchten heeft gedragen of zyn yver nietvan de grootste is gebiedt de waardigheidaan mr E v T M en zyn gelykendat hij leegloopt en profiteert van andererarbeid misschien wel en misschien welheel recbtstreekts van den arbeid derarme lui iu de buurt achter zyu straat vuorwie dan natuuriyk van wege don hoogenstaat van mr E v T M maar heel weinigoverbUjft zoodat zy allicht tot de armenkasvervnlten Eu mr Ë v T M in plaats vante bedenken hoe hulpeloos by daar wel zoustaan hoe onbeschaafd en onwaardig hy zouzyn indien hy van zyn vroegste jengd en mi88chien al voor zyn geboorte hetnoodigste voedsel had moetsn missen indienhy in een chronisch gebrek aan klcederentot schooljoogeo was grootgebracht indien hyomdat hy arm was zich met een armelui sportie van lager onderwys had moeten tevreden stellen indien hy uit armoede niet in degelegenheid een ambacht te leeren nanwelyksop weg vaste arbeider te worden by net legjrwas ingeUjfd eu onslagen zonder brood ofkennis van de middelen om brood te verdienenlichtvaardig ja maar begrypeiykerwyze wasgetrouwd en terechtgekomen in de armebuurt achter de straat waar hy thans als eenfataoenUjk burgerman is gehuisvest inplaats van dat te bedenken is mr Ë v T M aloersch op die arme buurt en misguntsaar de door een hardvochtige armenwet en dikwyts niet minder hardvochtige instelliigen van liefdadigheid toegeworpen brokken omdat indien hy by zelf daaraan niet medebehoefde by te dragen hy misschien een straatof oltgans éen étage fatsoenlyker zou kunnenwonen U een man zoo arm van gemoedniet te beklagen Amat Graaf Stroganoff Donderdagavond kwam een zeer net gekleed heer in den rywielhandel van de firma Augustiuus eu Witteveen te Haarlem en vroeg om twee ry vielen één voor hem zelven en één voor zyn meester dia zich op dit oogenblik in Hotel Funckler bevond Daarby gaf hy twee kaartjes af waarvan het eene tot opschrift had Adriaan C W Sïegmund Berlicum N B en het andere den weidschen naam droeg van Comte Gregoire Stroganoff De heeren Augustinns en Witteveen waren op dat oogenblik beiden afwezig maar de bediende die den bezoeker te voord stond kreeg als by intuïtie een vermoeden dat de zaak wel eens niet in den haak kon wezen Hy verklaarde daarom dat hy geen wielen kon afgeven en vroeg of meneer eens over een kwartiertje wilde terugkomen Dat zou meneer doen Toen de patroons terugkwamen werd er dadelyk een boodschap gezonden naar Hotel Funckler om te onderzoeken of daar ook een graaf Stroganoff logeerde Men wist er echter van dezen graaf niets af Nu naar het bureau van politie Of de politie uw even de reohercheors wou zenden als de man terugkwam om zyn wiel Hy zal niet terugkomen meende de inspecteur maar nauwelyks was de heer Augostinus thuis of daar komt meneer aanatappen Wil u maar binnenkomen meneer t vroegde beer Augostinus hoogst beleefd Maar terwyi meneer in het kantoor kwam ging deheer Witteveen de deur uit om de politie tewaarschuwen Intusschen gaf de klant zynbestelling op Twee rywielen uitstekendfabrikaat een voor meneer den graaf en eenvoor my zelven t En daarbij zette Oom Kooleen onschuldig gezicht en lispelde zoo fijn vanzgne excellentie dat Augnslinua zijn komediespel bewonderde Maar Witteveen was lang rng en daar verscheen nog maar geen rechercheur Bert geef eens dadelyk twee rywielen eerste klaslc Bert haalt met veel beweging twee fietsen voor den dag en gaat aan het oppompen van de banden alles om tyd te winnen Als de snuiter zich even omkeerde liet hij den band maar weer leegloopen kZou zyne excellentie ook niet een mooie lantaarn willen hebben 0 ja dat zou z ne excellentie wel goedvinden £ n dan ook maar een op de myne x iBert twee mooie lantaarns en goed vullen hoor Maar by zichzelven dacht Augnstinns Waar blyft nu toch de politie U vooral omdat de klant wat onrustig scheen te worden en er al van sprak dat hy zijn wiel maar zou meenemen en dat het andere met zyn paraptuie die wou hy er dus aan geven naar het hotel moest worden gebracht Zoo dat opeens Augustinns meende dat zyn nondje er van doorging en de straat op vloog het lieve dier achterna maar eigenlyk alleen om te zien of de politie nog niet kwam Daar kwamen ze aangestapt Verkerk en Van Hulst en Witteveen die met zyn rug naar de deur stond en den liefhebber in het oog hield voelde een hand op zyn schouder Zeff ereia wie ben jy eigenlyk Ja maar je moet my niet hebben hoor zei Witteveen en daarop werd derechte man die erg bleek was geworden ingerekend Hij ha intusschen het ontvangbewys van Miezeriu onderteekend maar een van de rechertihenrs zei Me dunkt ik heb jou meer gezien Je woonde m de Van der Helststraat hé f Nu ja dat verhaal van graaf Stroganoff was een verzinsel dat wou hy na wel erkennen Maar kwaad had hy qiet in den zin gehad Hy had alleen maar naar Rotterdam willen ryden en dan het wiel eerlijk terugsturen In afwachting dat zyn deugd nader blyken zou namen Verkerk eu Van Hulst hem mee naar het bureau van politie Gelnkkig is het dat deze oplichtery verydeld is geworden Niet alleen voor de firma die er het slachtoffer van zou zijn geworden mtiar ook omdat het een schrikwekkend voorbeeld zal zyn voor de industrieelen die er hun vak van makeu met eens andermans rywielervan door ie gaan Uit Amsterdam wordt geschreven Sinds Zaterdagmiddag ligt aan de overzyde van het IJ in de nabyheid van bet Konioginnedok vastgemeerd het nieuwe voor rekening ran den Koninklyken West lndischen MaiU dienst te Stockton en Tees gebouwde stoomschip Prins Willem IV ïfen bezoek aan dezen stoomer die in de eerste dagen der volgende maand zyn eerste reis naar West Indië en Nienw York zal ondernemen doet zien dat ook de Westindi cbo maildienst alle zeilen byzet om het den passagiers zoo geriefelyk en aangenaam mogelyk te ttiaken Het aantal hutten en de onderscheiden Salons zyn berekend op een vervoer van 28 passagiers eerste klasse en 8 passagiers tweerle klasse De heeren vinden er een ruime rookkamer de dames een voor baar afzonderlyk ingericht doksalen De Prins Willem IV t meet 281 Ëngelscbe voet van stoven tot Heven 270 voet tosseben de loodlynen ea 36 voet over het grootspant heeft een inhoud van 1075 R T en kan 1700 ton goederen laden Het schip wordt voortbewogen door eene machine van het Iriple compound systeera welke 1250 I P ontvrikkelt voorts zyn voor ankerwinding en stnnrtoeatel de nieuwste machineriën aangebracht en wordt by nacht het geheele schip hotten dek boordseiulantaarns en topsein in ïfïuis electrisch verlicht De Prins Willem IV € moet iets meer dan 13 mylen per uur kunnen afleggen en maakte op de proefreis Tan Stockton tot hier met gemak 14 mylen Te Vuiloo zyn een hotelhouder en eenige kasteleins de slachtoffers geworden van een jongen Duitecher die zich dr Koch noemde eu voorgaf in dienst te zyn hy de Norddeutsohe Lloyd c thans met verlof Na eenigen tyd vele goede gaven te hebben genoten is hy plotseling verdwenen zonder iemand te betalen By onderzoek in nu gebleken dat by ü Albert Eooh uit Srfnrt en deserteur By het nader onderzoek in zake de beleende valsche obligation door den secretaris en den gemeente ontvanger van Pe Bilt is tot op heden gebleken dat ruim 30 valsche effecten zyn opgespoord vertegenwoordigende eene waarde van i 11800 Tevens is geconstateerd dat ook eeoige obligaiiën der voorlaatste 4 pCts leeuing zyn vervalscht School voor Knnstnyverheid te Haarlem De daglessen der school voor Kunstoyverheid te Haarlem zyn de vorige week weder tiervat Het aantal mannelyke leeriingen dat zich voor den gebeden dagcnrsus heeft aangemeld is sterker dan in vorige jaren het geval was Uit verschillende plaatsen van ons land werden leerlingen ingeschreven Daar het onderwys op de school gegeven wordt geheel in praktischen geest is opgevat stelt genoemde Inrichting de gelegenheid open voor hen die iets meer wenschen te leeren dan hetgeen iu de dagelykscbe practyk voorkomt De jongelieden worden opgeleid voor decoratie schilders modellears beeldhouwers io bont lithografen graveurs en voor kunstindnstrieele teekenaars torwyl de dames leerlingen het teekenen schilderen eu kaustnaaldwerk beoefenen De jongelieden vinden na volbrackten leeftyd eeuB lucratieve werkkring in bovengenoemde kunstambachten terwyl vele dames tot het verkrijgen der akte lager teekenonderwijs en fraaie handwerken werkzaam zyn De avondlessen zullen den Ie October worden hervat Reglement en leerplan van bovengenoemde inrichting worden op aanvrage gratis verioudeu door den directeur den beer E von Saher VËRaDERlNGVANDËNfiËUEËNTËRUD DINSDAG U SEPTEMBER 1894 Voorzitter Mr A A van Bergen IJznndooru Tegenwoordig de heeren b oothoven van Goor Fortuyn Droogleever Jager van Veen vau Vreumingen van er Post Dercksen Koning Prince Hoogenboom Straver Dessing en van Iterson De voorzitter deelde mede dat de bh Hoefhamer en van der Garden hadden kennis gegeven verhinderd te zijn deze vergadering by ie wonen De notuleb der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter berichtte dat de rekening der Gemeente over 1893 door Ged Staten was goedgekeurd Aangenomen voor kennisgeving De Voorzitter gaf kennis dat de heer Dercksen dit jaar geen deel kon uitmaken van de begrootings commisèie waarin hy aUnn benopnide de heer Dessing Ingekomen 1 Het rapport der Raadscommissie totgoedkeuring adviseerende der verschillende begrootingen voor 1895 der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid Ter visie 2 De begrooting voor de Exploitatie derStedelyke Gasfabriek voor 1895 Ter visie 3 Het verslag der Stedelyke Gasfabriekover 1893 Ter xm Van beide stukken zullen de Raadsleden eeu exemplaar ontvangen 4 Een voorstel van B en W tot wyzigingder gemeente begrooting over 1894 Ter visie 5 Een voorstel van B en W om de Koninkiyke goedkeuring weder aan te vragen kotheffing vau veergeld aan het pontje over deTurfsiogelgracht welke uit December expireert Ter visie 6 Een voorstel van B en W betreffendede voortzetting van deu Cursus aan volwassenen Ter visie 7 Een voorstel van B en W tot wyziging van den borgtocht van den Gemeenteontvanger en hem toe te staan een depot vau ƒ 45000 te deponeeren by de Ned Bank ende acte daarvan aan bet Gemeentebestuar inbewaring te geven B en W stellen den raadvoor dit goed te keuren daar adressand 10000 meer stort dan bepaald was Ter visie Aan de orde 1 De Begrootingen van de Volksgaarkeuken en bet Hoffmans Gesticht voor het dienstjaar 1895 Worden goedgekeurd V Aan de orde 2 Het voorstel betreffende de hunr vaneen stuk grond in gebruik hg de Erven CG van der Garden De heer van Iterson deelde mede dat hy reeds voor een tiental jaren beeft voorgesteld die hoornen te rooien omdat de nchors voor ontl raken deboomen zelve geheel verteerd wa ren en het verwonderde hem geenszins dat de firma van der Garden het exploit hebben beteekend hy betwyfelt geenszins dat de deskundigen het weten maar gelooft veeleer dat die deskundigen het hebben verzuimd De Voorzitter deelde mede dat hy niet meer wist dftt de heer van Iterson daarover roor 10 jaar reeds had gesproken het kau ook niet anders want alles wordt tegen dte boomen geworpen zelfs gloeiende asch door de stoom bootonderneming zelve en waarom die boomen daar nog staan zelfs in een reisboek worden ze geroemd als een sieraad dezer gemeente die boomen doch dit ko hier niet te pas ik wil alleen een woord over de zaak die wy nier behandelen spreken eu wel over de eerste boom die op het Nieuwe Veerstal stond en die nu geveld is ik voQjtfniy zag geen gevaar ik heb de gemeentearchitret nitgenoodigd een onderzoek in te stellen en door de bovengenoemde zaken die daar tegen aan werden geworpen heeft die boom veel geleden en daar in het najaar de boomen meer geld waard zyn was toen de heer van der Garden my er op wees reeds besloten dien boom te vellen de beer van der Garden nam daar geen genoegen mede en de architect deelde my mede dat indien de boom op heden niet werd geveld een exploit zon worden beteekend dit bericht kwam onverwacht waarom ik de architect uitnoodigde dit de Wethouders mede te deelen en tevens te zeggen dat die boom nu maar geveld moest worden omdat ik bang ben voor processen op denzelfden dag werd my een exploit beteekend om dien boom te laten vellen dit is zeker eeue vergissing geweest en juist daarna hebben w gemeend ons voorstel te moeten doen daar het niet aangaat schade te moeten betalen voor een boom die om waait op grond der gemeente die toevallig verhuurd is terecht komt Wy hebben daarop de erven van der Garden verzocht een conferentie mut bet dagelyksch bestuur te bonden waarop alleen de heer van der Garden verscheen die ons mededeelde dat hy als gevolmacbtigde van de erfgenamen optrad en verzochten hen dit exploit in te trekken hy scheen daartoe wel geneigd doch den volgenden dag was dit niet alzoo en daarom stelden wy voor de buur op te zoggen eu zoodanige voorwaarden in het contract te maken dat m y oiet meer met processen te makeu kunnen hebben de heer van der Garden beeft daarop eene memorie ingezonden bandelflode over exploiten waarover hier niet breeder behoeft uitgeweid te worden Nog is er wel ingekomen een adres van een 58tal fabriekanten om die buur niet op te zeggen doch dit pakhuis is niet van ons maar van de firma van der Garden Om bovengenoemde rede vraag ik den Raad het voorstel van B en W aan te nemen omdat indien dit opging ieder die boomen voor zyn huis bad een dergelyk exploit kon toezenden om schadevergoeding Da heer Straver deelde mede dat hy zijn stem zou geven aan hnt voorstel van B en W daar de gemeente als zy een stukje grond I verhunrt geen risico beboeft te hebben De heer van Iterson verheft zyn stem daartegen daar de ingezetenen geen schade moeten hebben van zekere soort van nonchalance hy f eloofde volstrekt niet dat die boomeo goed wurou omdat zy nog 10 jaar badden gestaan wy staan voor bet feit dat zy a4Jen tegelijk kunnen vallen en was er voor hier en doar de oude boomen te rooien waarom mocht de tram niet langs de Singel omdat er een paar boomen in de weg stonden De beer Noothoven van Goor zeide dat hetgeen de beer van Iterson betreffende de tram zeide onwaar was De heer Koning deelde de heer van Iterson mede dat die boom in het plantsoen by den Tiendeweg wel was omgevallen en dat de houtkooper de Jong dien boom had gekocht m ar dat hy een bewys van den heer van Iterson verlangde dat die eerste boom verrot was daar toch de houtkooper dit van eerstgenoemde boom niot had kunnen zien Ieder industrieel moest evenwel zorgen dat indien zyn zaak vooruitging hy voor de berging zijner waren moest zorgen en was er voor dat de belangen van de gemeente oiet lager werden gesteld dan die der ingezetenen De heer Dercksen zeide dat de stadsbaas had gezegd dat die boom moest gerooid worden en vroeg indien die boom zoo gezond was waarom B en W zich dan zoo bang badden gemaakt over dat exploit De Voorzitter merkte op dat Cusvelder znlks niet gezegd had doch bet dagelyksch bestuoT wilde niet dat er een actie tegen de gemeente werd ingesteld en daarom is die boom geveld Nadat de heeren Dercksen en van Iterson nog een en ander badden K zog i aangaande de gaafheid of vermolmd zyn van genoemden boom wordt het voorstel van B en W in rondvraag gebracht en aangenomen met 12 tegen 2 stemmen die der bh Dercksen en van Iterson Aan de orde 3 Het voorstel betreffende het verleenen eener gratifiatie aan den eervol ontslagen Boekhouder der Stedelijke Gasfabriek A Nortier Op voorstel van den heer Hoogenboom gaal de openbare vergadering in een met gesloten deuren over Na heropening wordt medegedeeld dat erdrie voorstellen zyn en wel 1 era een gratificatie te verl van f 400 p j 2 f 200 3 f 400 in eens de twee bovengenoemden moeten ieder jaar weder opnieuw worden gevraagd De heer Noothoven van Goor deelde mede dat hy voor dit jaar zyu stem aan het eerste voorstel zoo geven doch een volgend jaar achtte hy zich daartoe niet gerechtigd Het eerste voorstel werd in rondvraag gebracht eu verworpen met 10 tegen 4 stemmen die de hh van Ber if HÉÉtfn Noothoven van Goor Koning eriT lopien met Vreumm ion en Hoo Het tweede voorsteT 9 tegen 6 stemmen die de 9 gen Deising Derksen vaaj gen boom Aan de orde Ledeu in de 4 De benoeming van vter Commissie voor de Strafverordeningan Benoemd worden de aftredende leden de heeren W J Fortuyn Droogleever met 12 st F H G van Iterson met 12 st C G H Prince met 13 st eu H G Hoefhamer met 9 stemmen Niets meer aan de orde zyode wordt vergadering door deu voorzitter gesloten iiiiifj Bultenlandseh Overzicht Over den gestorven graaf van Parya maakt de Fransche pers ziuh niet byzonder druk Tydens zyn leven tenminste in de latere periode nam men weinig notitie van zyn doen en laten en thans by de lykbaar is de belangstelling niet veel grooter Het is aoo oen leelyk woord aan het adres van den overledene wordt nergens gehoord maar de hulde is even sohaarsch als men buiten het kleine kringetje der royslislen komt Onder andere omstandigheden c zegt o do Temps zou het overlyden van eeu pretendent wiens invloed groot genoM geaebt werd om zyu verbanning buiten Fwikryk uoodig te maken gewichtige gevolgen kannen hebban zoowel voor zyu aanhangers als voor zyn tegenstandera Thans echter nn depwrty der monarchisien in Frankryk zooveel terrein heeft verloren laat de verandering in de leiding der royalistiscbo party oit een politiek oogpunt beacbouwd ons volkomen koele En zoo denken ook de meeste andere bladen ir over wel te verstaan uit politiek oogpant Voor den gestorvene als mensch vader n echtgenoot hebben ze niet anders dan lof De Gauloisc vertelt dat de graat van Pargi een testament heeft nagelaten waarin hy alle mogelyke beschikkiugen zoowel wat zyn familiezaken als wat de handhaving tyner aansprakea op deu Fraiuahan troon betreft lot in het byzonderhedaa beifk omachreven De bepalingen van dit testament zyn tot dusver nog alleen bekend aan den graaf van Cbartres en deu hertog van Orleans doch naar alle vvaarscbynlykheid zullen ze na de begrafenis op last der familie worden ppeuhaar gemaakt Waar de bijzettiog van het lyk zal plaats hebben weet men nog niet seker Denke yfc wel in Engeland dicht by liOiiden De Frant ct e ministers hebban r reeds over geraad leegd of de regeering een overbrenging van het lyk naar Draux son toestaan De heeren schenen het niet eens te £ yn Eenigen meenden dat er geen bezwaar was om het verzoek toe te staan indien dit door Ie gravin van van Parys werd gedaan maar ludere weer waren er tegen naar bet beet uit vrees voor de radicalen Dit zyu echter slechts geruchten men weet oog niet eens met zekerlieid of de ech enoote des overledenen al dan met van plan is met het bovenbedoelde verzoek tot de Fransche regeering te komen De Japanners hebben den Chineeae jO i het schaakbord alweer een kasteel atgeuoöteo Volgens een telegram ait Shanghai ik het C bineesche leger op Korea door heu ingesloten En nog maar altyd worden uit Japan nieuwe soldaten gezonden de Mikado zelf leidt de inscheping China begiot nn in beweging te kOmen Vooraf rechtvaardigt het zyne houding in eene nota aan de mogendheden China zond soldaten naar Korea op gronden dat het den koning ook by een vorig opstMid had geholpen en omdat Korea sinds onbeogelyke tyden van China afhankelyk was geweest Tot onze verbazing zond ook Japan troepen met het klaar blij kei yk doel Seool te bezetten hetgeen ook gebeurde De koning voldeed aan al zyne eiechen Dat Japan China s aouvereiiiiteit op zoo ruwe wijs ontkende was een ernstige inbreuk op de vroeger bestaande vriendschappelyke betrekkingen China kan ch een dergelyke onwaardige behandeling niet laten welgevallen Daarna wordt opgemerkt dat de vertegenwoordigers van Engeland en Rusland ean volkomen rechtvaardig voorstel deden toen ay Japan verzochten zyne soldaten uit Seoul terug te roepen Japan weigerde zelf dit voorstel zelfs in overweging te nemen en versterkte zijne troepen integendeel zoodanig dat het volk van Korea eu de Chineescbe kooplieden in dat land dagelyks meer bezorgd werden Wegens de lofwaardige pogingen van de verschillende regeeringen om eene vreedzame oplossing der Koreaansche quaestie te verkrijgen onthield China zich van het geven van eenige aanleiding tot bloedstorting die den handel ernstig benadeeld sou hebben t Daarom werdeu J