Goudsche Courant, donderdag 13 september 1894

S 33ste Jaargang Donderdag 13 September 1894 No 6454 Wat iminivü tegen Jioht il de bwte Bhmmatiat tegm mmum mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken fcvff Anker Pain Expeller a aa te wenden tegen WatisMtlietlnü JELSilOeqqjn HooHpVn m Tertondhaid If g moet dos steeds ia ieder huisgezin Er Anker PaJn Expelier Flijl so omt 76 oeat u f 1 25 de Aeseb Voorhanden in do moosto Apotheken en by T Ad Biohter t Co te Botteidun ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van A vertentiën tot 1 uur des midd Ta Gonda bfl A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uiiy ondering j an Zon en Feestdagen De prijs j er dne maanden is ƒ 1 25 franco per n VA ost 7 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Mr Piecolo als August de Domme de na lvolger van August de Domme van Carré laa I 0D8 de lachspieren dikwgla schudden daarbi I de clown Oscar men moet zeggen waar by I een mensch het karakter beslaat al deze grap I pen voor den dag te halen hy komt dan me I èn pop dan met een viool kortom die doe 1 mede het publiek iu een behagelgk humeur t houden Tsch rdasch Hongaarsche Nationaal Dan werd ook hrel goed uitgevoerd door de dame I Helena en Ëlisa I De heer Oscar Kobinson directeur beef I werkelyk een buitenfïewoon idee van dressuu die men op deze wyze nog niét gezien heeft I I bgvoorbeeld Atlas Apporteer paard alleenlg I met de vinger te dresseereu en het mooi I paard als fluweel dat gehoorzaamt daaraan j I waar men andere met zweepen dat ziet doenI Ook zgn paard Serf dat niet alleenlijk over I barricades springt maar ook nog over branI dende vuurhekkea dat wij waarlgk nog in I gesn circus gezien hebben Ook als hg op I zgn ttusaiflche schimmel hengst Mercunr binI n orijd dan is het werkelgk be wonderene waard I welk een figuur dat men te paard ziet hiJ I ordt ook met duizende jubel ontvangen zooI dat hg ook waardig is dat hg zich eiken avond I mttt een vollle zaal verheugd I Men wordt ook dat meu in veel cirsussen niet I aantref door het geheelo personeel gereipeteerd I daarvoor raad ik u die nog niet daar zgn I geweest denkt dat Zondag 16 Septemter d I laatste voorstelling plaats vindt De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren Th de R touwslager te Oudewater wegens miBhandeliog tot vier weken ganden echtend geheel ter beschikking stelde van 1 den heer Van Trichtvoorde die thans verplicht meende 1 te zijn zijn naam en titel bekend te maken aan zijn I nieuwen vriend Deze verklaring beantwoordde de I Ëngekchman met de warmste betuigingen van vriend schap en vortroi weu en hij eindigde met het uit 1 drukken van de hoop dat da keuze der wapenen den 1 heer van Trichtvoorde gunstig sou zyn Hot was 1 voor hem een genoegen getuige te mogen zyn daar I iete dergelijks in zijn land waar de duels zeer zeld laam zijn nooit voorkwam 1 Er werd afgesproken dat men elkander den volgenden dag op het eiland zou ontmoeten en na een hartelijken handdruk oameu de heeren afscheid van elkander Nu behoefde Budolf nog slechts den tyd te dooden tot het vallen van den avond en daar hij geen lust I had Arthur Ërzea nogmaals te ontmoeten sloot hij I zioh op in een koffiehuis waar hij tal van couranten tas I Allen spraken van het proces te Saint Brieuo I maar wezen slechts met da voorletters het jurylid I aan dat beschuldigd word don moord gepteegil te I hebhen en van mevrouw van Hansweerd was in t I geheel geen sprake I Dit was nogal geruststellend maar Eudolf kon I niet verwachten dat men steeds zoo bescheiden zou I blijven en hy bleef by bet besluit Frankrijk zoo I Bpo dig mogelijk te verlaten met het voornemen later I terug te keeren ala da zaak ten slotte een gunstige I wending voor hem nam en aleoht afliep voor De I Euitar Toen het byna donker was veriiel hij de zaal om zijn vriend den zeekapitein op te zoeken Hij moest hem seer bepaald nog apreken om ta de soldaten die tot verdere beachermiog Tan het land noodig waren op een befaooriyicen afatand van Seoul geplaatst otn zorgvuldig eene botsing te voorkomen met de JapauBcha troepen die de vyandetykbeden begonnefa zouden heblien Niettegenstaande dit alles verzameiden de Japanners eenige oorlogscliepen by Yba8uu begonnen op de Cbineeache transporten te schieten enz enz Jiipan had dus de geheflio verantwoordelgkheid danr China al het mogelijke gfdaan had om den vrede xoolang mogelijk ta bewaren Deze nota bevestigt gebeel at wat tot dusver is medegedeeld over de toebereidseleu dia Japan maakt voor den grooten oorlog dien het beginnen gaat Het laatste bericht dienaangaande was de voor Eoropeaoen verontrusten tyding betreffende Shanghai Renter s correspoudeut te Shanghai bevestigt dat de Japansche regeering catslsgen T7il zys rsL de verplichting ÖbMgbai ala buiten het gebied der oorlogsope ratiën te beBcbonweu Biyft het by dien eisch dan zat deChineesche regeeriugde moftding der Wooshung opnieuw moeten versperren maar dan worden behalve het Japansehe ooriogsschip dat sr zou kunnen komen alle handelsschepen boitengealoten In Engeland zgn spoedig na de sluiting der Parlementszittiug de extra parlementaire redevoeringen weder begonnen Verleden week heeft Chamberlain op een groote Unionistische vergadering te Liverpool een rede gebonden waarin by gewaagde van de garstige vooruit zichten zgner partg en haar hecht bondgenootschap met de conservatieven aan hetwelk het te danken was zeide by dat er nog steeds e o Vereenigd Koninkrjjk bestond De kloof tusschen haar en haar roormalige geestverwanten de liberalen was niet meer te dempen vervolgde hij Voorts uitweidende over de gevaren van Home Unie verklaarde hij wel enig vertrouwen te koesteren in het Ier che Tolk maar geenszins in de leracbe volksmenners Hy vond bierby aanleiding het Hoogerhuis te verdedigen tegen de aanvallen waaraan het blootstond Hy wba nooit te voren wanneer de Pairs gehandeld hadden tegen den il des volks voor hen in de bres gesprongen Doch ditmaal hadden zg sterk in hun recht aan beroep gericht tot de Ëngelsche natie n door haar moest derfaalre de nit8praal vrorden gaveld Wetende dat zg hopeloos gesli fBU zon worden had da Kegeering zicli vel gewacht om het tót zulk een uitspraak te laten komen doch ondertuasohon was haar itreven om tegen het Huis der Lords een agitatie aan den gang te brengen volkomeii mislukt Onder die bedryven had zy oponvtir antwoordeiyke wgse de oplossiug vorwaarloosil tan dringeode iociale vraagstukken o n bet pensiooeereo van oude werklieden lu zijn eenzydigheid vergat Obamberlain te herinnereii dat wat de Kegeering had voorgesteld o it de verantwoordeiykheid voor ongelukken en bet herstel der uitgezette pnohters door de onveraoeutuke houding van de Lords en denheei Chamberlain was verydeld Overigens trachtte hg te betoogeu dat het LagerhuiR lydenUe aan de kwalen van alle zuiver democratiechi initeltingen meer behoefte aan hervorming had dan het Hoogerhuis Er raag iets waars in zöm maar ot zyn denkbeeld om het Huis niet iii ayn geheel tn doen aftreden doch om de twee jaar voor een derde veel verbetering ion aanbrengen mag met grond worden betwyfeld Hierin m hy geiyk gehad hebben dat du Toomitsichteu voor zyn party niet kwaad staan vooral omdat onder de Ieren de ontbinding aan het werk is De Parnalliten maken er de anti Parnelliten een verwyi van dat terwgl vroeger de Ieren konden roemen in hun voK komen onafhankelgkheid van Engelund zi thans voor bun verkiezingsfondsen geld bebben aangenomen van Gladstone en nog andere Xogelsobe Parlementsleden Onder de antiParnellisten zelf Iieerscht hierover verdeeldheid de opvatting van sommigen dart zy er Gladstone eigenlyk groote e r mee bewyzen door gel l van hem aan te nemen wordt niet algemeen gehuldigd Healj staat krai tegenover Me Carthy en deze die eigenlijk de hoedanigheden van uen partyleider mist moet van plan zgu er de byi bg neer te leggen Hy is nu op z ii bnweiyksreis naar Australië met zyn jong vrouw de vroegere mias Loftus een bekend zangeres uit de Londende Music Halls wat hem beter bevalt Legt hy werkeiykde partyleiding neer dan kan men een heeten stryd verwBchten over de erfopvolging 34 6 Staats loterij EalCluu TrakUng an Diniiliig 11 Suptomber 13 4 No 6188 8S73 18403 eu 1S980 1000 No sas an 9920 400 No 1346S 00 No 39t S36 8188 94BI 11692 16546 m 17290 100 PriJBBn an ƒ 70 tll9 aS8S 6985 8136 9344 1S509 14642 18281 117 631 6S48 8M8 9876 12718 14774 18819 196 2766 1387 8830 397 18 S IB1S9 18687 436 2913 6496 6272 9S24 13034 16659 18692 its 3266 629 6349 9666 18192 16880 1883Ü 616 S IB 6626 8466 9661 13260 16148 1901S 760 8617 6636 B4S4 10721 13862 16308 19216 866 3820 6183 8684 10798 13287 16346 19508 896 8873 6908 8704 10836 13310 16393 19649 981 3968 6662 8782 10840 13320 16783 19705 1804 4086 6760 88U7 10847 13414 16979 1984 J 1393 4206 6848 8366 10978 13579 17061 19172 1463 4270 6886 8912 11026 13991 17182 203S7 1943 4321 7094 0110 11828 14063 17307 20383 2069 43B7 7868 9141 11728 U070 17348 20412 2197 4368 7468 9146 11746 14086 17398 20457 1234 4447 7686 9175 11923 14371 17743 20492 2281 4656 7661 9206 12142 14872 17746 20607 2292 4661 7646 9211 12387 14401 17874 20836 2408 4892 7678 9244 12882 144S0 17911 20841 2616 4896 78B9 9281 12448 14491 18182 GROOTE SORÏEERING NIEUWE FAmLÜIES voor Dames en Heeren A van ÖS Aa £ 73 73 Beurs van Amsterdam 10 SEPTEMBEB isIotkoerB 93 102 103 1021 98 76 79 25 96 96 97 Vor km N UB I iNU Gort Nud W S 21 dito dito dilo 3 dito dito dito 31 79 30V 25 Hoxoil Obl Goudl 1881 88 4 ITILII Iruohrijving 1862 81 5 OoSTBNtt Obl inpapiorl868 5 dito in silver 1868 5 PoaTVSiL Oblig met tieket 3 dito dito 3 1041 647 101 1021 94 644 635 101 781 102 810 183 85 lOSV 101 133 98 20V 1061 100 1941 136 104 VU 61 issv 100 621 721 1061 991 1041 841 aujusii Obl Oo t 2e Serie 5 dito Geoona 1880 4 dito b i Ilothj 1889 4 dito bij Hope 1889 00 4 dito in goud lgen 1883 6 dilo dito dito 1884 5 9fi JI Perpet aehuld 1881 4 ToiKlu Gepr CoDT leen 1890 4 Gec loeuing serie D Geo leening aerie C Zu d Afi 11 p Beo v obl 1892 6 MKiqo Obl Buit Sell 1890 6 Veniïoeu Obl 4 onbep 1881 A HaTI DU Obligation 1861 3V ttOTTllDili Sted leen 1886 3 NlD N Afr Handelav aand ndit Tab Mjj Oertifioaleu D ilMaataobapp dito Arah Hypotbeekb pandbr 4 Oult Mij der Voratonl aand a Gr Hypotbeekb pandbr 4 tiaderlandaohe bank aand Ked HandelmaaUcU dito N W Pao hyp b pandbr 5 Eoll Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTEKH OoBt Houg bank aaud Bksl Hypotheekbank pandb 4 Vi Ahkuika Equit bypoth paudb 5 ♦ 7 61 Maiw 1 G l r Lien oort 6 fED HoU IJ SpooYw Mij aand Mij totEipl v St Spw aand NeJ Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Atrik Spm aand 6 dito dito dilo 1891 dito B TiLlE 8poor l 1887 89 A Eobl 3 Zuid rtal Spwmij A H obl 8 Polen Warsobiiu Weenen aand 4 Rdbl Gr Bun Spw Mij aand 6 Baltiwjhe dilo aaud 72 67 951 lOl i 140 134 11 95 BB 91 841 18 lOl l 78 111 103 42 61 10 192 171 108 108 lOSV 103 115 118 40 1061 67 Pastowa dito aand 5 Iwang Uombr dito aand 5 Karak 66 161 101 102 116 40 AUE iEt Cent Pao Sp Uij obl 6 Ohio k North W pr C aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver Kio Qr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv It NaahvilloOort v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miu Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario i Wast aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie hvp in goud 6 St Paul Minu It Manit obl 7 Ud Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 ÜANlDA Cau South Oert v aand VïN C Hallw k Nav lo h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Eotterd TramwegMaats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Kotterdam aand 8 Beloie Stad AntwerpenlS87 2 Stad Bruaso 1886 2 Hoso Theiss Begullr Gosollsch 4 OosTENR StaaUloening 1860 B K K Oost B Cr 1880 S SpiNJE Stad Madrid 8 1868 Ver Nbo Boi Hyp Spolil eert t BurgerlUite Stand GEBOREN 1 ept Oorstina ouders K Hej en N de Kouiog Willeqi ouders W Castelein od W Wakkier S Nicolaas ouders P J Molkeit en W Wynen 9 Corneiis Jobaunea oudera J L oök eo W 8lobbe 10 Johaunes Louis ouders J Vermey en F L Steenbergen OVERLEDEN Ü Sept H M Straver 6 j 1 Ruben wed M Jun eu 72 j 9 J O tH en wed G van Wingerden 82 j C J de Iüng 5 j 5 m 10 J P Honkoup 15 m G B Straver 3 j ADVERTENTISN Heden ontving ik talegraphisch het treurig bericht ait Batavia dat m n innig geliefde ondate Zoon JOHAN oudgeoie officier laatstelgk hoofdadministrateur der Billiton tinmaatschappii aldaar in den ouderdom van 38 jaar is overleden Ook namens mijue Kinderen en Kleinkinderen Wed A GROOTHOFF ÏAS ROGQBN uwg ffoucio 11 September 1894 jircus J Groote Markt te Gouda Heden DINSDAG en volgende dagen s avonds ten 8 nur Groote Brillante Voorstellingen met Afwisselend Programma Eiken avond Sieuwe Komieke PANTOMiatB WOENSDAG 12 SEPT des namiddags te 2 uur Groote IMmilie ea Kinder voofstéUing met halve priJMn Een bekwaam BOIWRKËCHT P G bekend met Panrdeu om te gaan en de Melkeri vraagt eene betrekking liefat in de omstreken van Gouda Adres £ B WEU8TENENK Toldp gem Steendtren Geld Er wordt terstüiid gevraagdeen SGHOEümEmiIEEnT met Kost en Inwoning P G bj B BOS Ouderkerk ajd IJeel Lagen Weg TANDAIIVSEN W J BLITS ira BLITS Nieuwendijk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEEREN Maandagê Woensdagii en Vrijdags van 10 tot 3 uren Markt 1S4 Ttouda Onfeilbaar Middel TBG8N InflueDza Hoest Jorst en MELIANTHE Superior Borst Honig Extraot Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World 8 Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame beatanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pnrgaiief Oeneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezia ontbreken IMELUNTHE is het beste middel der wereld H van Schaih Co Machinale Fabriek DE H0NI6BL0ËM Snmatra straat 267 Den Haag Verkrflgbaar bjj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda önuda Bnolporsdruk van A Bbikkiuk fc Zoob Abonneert TJ op het TUIVERSMAGAZIJN S onder Redactie der beste Kath LetterkQndigen Maandelijks verachjjnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Jtomans NoveUen Bistorisehe Verhalen Poëaie AUerlel Baadsels Logogrlef Rebus enz en voor den zeer lagen prijs van H5 CENT per 3 maanden franco per pose 80 cent Goediioopste niaandsolirift van Nederland P ST0KV1S WATBRBBD8 ÜITGEVBE S BOSCH Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gencli en gepl Delen Plaathout Ellens Juffers Kolders Sparren enz enz LAGM PBIJZMS WÊÊ FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische Wasscherij VAN 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Eoning der Belgen Hoofddepófc voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heereuen Damesgarderoben atgook alle Ki adergoederen Speciale inrichting roor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enn worden naar de üieawate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staat bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekea zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieitv afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week GEBR TERWINDT Waalstecnfübrikanteo JAARLIJKSCHE PRÜDDCTIB van i i IS 26 Millioen Stee en Fraaie Kleur Scherp gevormd uitmuntende Kwaliteit Concurreerende Prijzen Grootste Stoomwaalsteenfabriek in Nederland Vraagt Prollen en Monsters BINNENLAND GOUDA 12 September 1894 Zondag a s 7 ullen om half twee te Stotwykeraluia wedstrgden pUats hebbea der Vereenigde Goudsche Wielrgders en wel een over 10 K M en een in t langzaam r deo De Jary zal bestaan uit t Beatuar der W V de Antiloop A S Zaterdag 15 September des namiddags I ten 2 uren zal de 27e vergadering plaats heb 1 hen van de Afd Gouda en omstreken d r 1 Vereeniging van chr onderwijzers en onde I wözerewen in Nederland in do school voor I Chr Nat Ond alhier Agenda Opening door den Voorzitter I Notulen I De onderwijzeres io de Chr School In 1 leider dhr J van Andel van Bodegraven 1 Jacob Cats beschouwd in de lyat van zy i I tgd Inleider dhr J van der Laan va i 1 Gonda 1 Victor Hugo Inleider dhr J van 1 I Putte van Gouda 1 Verkiezing van één beatouralid Slniting Wat loopt wat draaft waar gaat het heen het antwoord luidt naar het Circus RobinBOn en dat is oak met recht waar men wezen moet Deze de heer O Robinson is zulk j waardig omdat i het publiek van Goudii en omstrekeu ook werkel k waarheid heeit geannonceerd klein paardeospel jawel maaimet het spreekwoord rein bet kan gerust d naam voereu Circus Carré in t klem In wat de dressuur belangt koatumesloopende voorstelling net gelyk of men in het CircQ t Carré zit OnvermoBielgk is men als men het ook elke avond ziet onze gevierde rijderesso miss Ernestine de koenheid dezer dame i met recht Non plus Ultra Miss Adelina wederom door haar prachtvolle costumes die verblind elk daardoor ook haar werkzaamheden zyn prachtig Mr Marions aU Hand Acrobaat verwerft ook veel applaus Mr Forelli genaamd de Slang der Lucht is ook j waarheid het ia ongeloofbaar Mr Cebalius het Anatomisch Wonder dat is met waarheid een raadsel voor H H Doctoren dat bnigen en wringen gelgk of men in werkelijkheid een slang ziet die is wel een mede van de eerste van het program hg ver hengt zich ook de roem van het publiek te verwerven FEVILLETOX De laatsts eener Familie I Haar het Framch 186 Was hij eenmaal aan boord dan stoorde hg zioh j aan Diemand meer en wat men dan vertolde zou 1 hem voorloopig niet hinderen 1 Men zou om elf uur duelteeren Niets was e 1 echter tegen dat hij zijo tegenpartg een paar uren voor was en eerst zijn ouden vriend den zeekapiteiu ontmoette om verder afspraak met aem te maken Deze moest den kapitoia van hot jaoht om half twaalf met eec bootje naar het eilantl iienderi dan zou het duel afgeloopon xljn ïludolf was uiterst bedreVen iu het schieten m de revoiïflr u hij meende er V r vun te zijn Arthur te lollen doodea ala men de voorwaarden aannam wetke hij ran plan was te stellen Hij wilde een afatand van twintig pas met het reoht op elkander toe te loopen en de zes achoten afte vuren Ëa Rudolf die zyn doel nooit miste zeido totziahzolven nals ik hem neergeschoten heb zullen mqn getuige en do zyne cioh haasten hom to hulp te anellen maar ik ben niet verplicht er bg te blijven Men is niet lehouden een tegenpartij te verzorgen die men in het zand heeft doen bijten Die hearon zullen t zeer gewoon vinden ala ik mij verwqder Ik ken een weg om langs de rotsen naar henoden te klauteren naar een punt waar de boot van bet jaoht kan aanleggeu Van uit lee ui aeo mij op Celebes bood hulptroepen aan Drie compagnieën der Barissan van Bankallan vertrekken naar Lombok om van onze troepenmacht het meeste partg te kannen trekken In en uitvoer ter west en noordknetvan Lombok behoudens liceoties verboden DjÜaotik is eergisteren met een gedeelte I van zgn volk van Telok Komba naar Karan asem overgestoken na aan bevolking aldaar die bezig was versterking op te werpen bevolen te hebben daarmede op te houden en bg de komst onzer troepen de witte vlag te bijschen 1 Na voltooiing der rersterking te Aroeng zgn Mataram en Tjakra Negara door zwtre artillerie beachot n I iVgand reageert niet Baliers zouden bg I Poenikan slaags geweest zijn met Sasaks die I de strwk tusschen Tjakra Negara en Mataram I tot aan zee bezet houden I Toestand gewonden goBd m Aau een particulieren brief van 24Juliofei 1 de Lomboksche expeditie ontleent de Arnh 1 Ct c het volgende I De troepen Tngen io 52 sloepen getrok 1 ken door 10 stoomsloepen aan den wal Gelukkig is er geen schot gelost en heeft dt oude Vorst dadeiyk alle eischen van het gou verneraent ingewilligd Het is nog we een Maandag 11 kwam aalD de Waddinxreenschtbrug een houten tjalk van schipper Hoeksmu in aanraking met de zich daar aan den kant bevindende yzeren bouten waardoor het schip een lek bekwam waardoor onmiddelgk gevaar voor zinken bestond Door de lading petroleum in tonnen gedeeltelgk te lossen slaagde men er echter in het schip boven te houden tot de scheepmaker de averg had hersteld Bet schip was niet verzekerd j goed idee van den halven zoon van den Vorsl geweest zich maar te krissen volgens sommigen heeft hy dat niet zelf gedaan Zgn vrouw is na hem gekrist en beiden zjjn o elkaar gebonden en in sarongs gerold io zeigegooid bon bed vooraf Hoe vreedzaam gezind do bevolking was kun je nagaan aU je hoort dat terwgl de troepen landden de kinderen rustig hun vliegers oplieten de vrouwen bleven baden en was icheD en de mannen de soldaten met klappers en kwé kwé gebak tegemoet kwamen t Is dan ook at een zeldzaam vreed zarae expeditie geweest maar er wordt wel I algemeen verondersteld dat alles andera zon I zgn geloopen als er niet zoo krachtig opge I treden was Ook de Eerste Kamer der Staten Generaal zal Dinsdag 18 dezer na de opening der nieuwe zitting eeue vergadering houden en wel des namiddags te 3 uren Van den Gouveroeur Generaal is onder dagteekening van 10 dezer door den minister van koloniën het volgend telegraphisch bericht ontvangen Geen verdere Ëuropeesche mindere militairen die als vermist waren opgegeven zgti terug Tidenring evenals Goa vroeger genoemd een der bond gen ootacbappelgke landen Men meldt uit Amsterdam Heden nacht te half een zulten de koetsiers en conducteurs der Amsterdamache Omnibusmaatscbappg na afloop van hunnen dienst nog feest gaan houden in d Geelvinck Aan bnnne vereeniging Ons Belang zal op dat late uur namelgk eene banier worden vereerd niet zien want wij zullen zeker veohten biiineu den 1 bouwval van het oude fort waarvan enkel nog da muren staan Die plaats ia in alle opzichten ge I schikt Het is de eenige plek waar het terrein I volkomen vlak is Eu daar de oude muren verhin 1 deren dat mou van zee uit iets ziel evenmin als I van de landzijde zullen do getuigen niet weten wat 1 er van mij geworden is Ik zal aan boord zijn voor I tij den doode opgeuomen kunnen hebben Ën als 1 ik hem niet morsdood schiet hetgeen ook mogelijk I is dan hebben zij de handen vol met hem to verbinden Maar ik geloof niet dat hij de oogea ooit weer zal opslaan Kn Eudolf beBloot met do woordon ffMaar vaal hangt af van het weer dat wij morgöii zullen hebbed Als de storm voortduurt zal het JBcht niet in do nabijheid van de kust kunnen komen Maar heden avond nog zal ik weten waaraan ik I mij te houden heb want zoodra het donker is ga ik mijn vriend den zeeman nog eens spreken Kn als ik met hem gesproken heb is t altijd nog tijd genoeg om andere schikkingen te treffen Voor het oogenblik had hij den Engelschman nog op zijn dak die zoo beleefd was geweest zich als getuige aan te bieden Wat moest hij het overige I deel van den dag met dien man uitvoereo En hoe I zou hij t moeten aonleggen om den volgenden dag I niet al te veel tast te hebben van zyn gezsUchap 1 Eudolf had het geluk gahad met een hoogst fatI sooniijk man kennis te maken De heer John Harris 1 deelde hem mede dat hij naar een in de buurt geI legen dorp ging om sen van zyn landgenooten op te 1 zoeken waar hij vrrmoedelijk den avond zou doorI brengsD Hjj voegde er by dat hg sioh den vol vervaardigd door de ecbtgenooten vaa Msige leden Na afloop deter plechtigh id cal men waarschgolgk oog eenige oogenblikkeo gtwUig hgeenblijvan tot het vro unr waarop den volgenden dag de dienst moet worden hervat de foeitvierendsn tot naar haia gaan mI oOp a Te Sittard liep Maandagavond een kolentrein door verkeerden wisselstand op een zgspoor en kwam aldaar in botsing met wagens met varkena Van deze dieren werden er g dood of beschadigd De weg was igdelgk versperd De sneltrein van Ventoo naar MMBtriobi die te 10 16 n m uit Sittard moett vertntkkeo vertrok ruim een half nar te laat De heer W Hovy deelt hst volgenda io de Heraut mede Twee onzer hooglearnren heeft de Heere met krankheid bezocht Profewor Kayper kchgnt op zgne reis eene zware verkoodheid te hebben opgedaan die aanvankelgk eenige reden van bezorgdheid gaf en is te Brussel moeten blgven om te herstellen Door Godt goedheid zgn de btirichten gunstig en hoopt hg binnen niet vele dagen zgu werk te kannen her vatten Den Heere zg dank voor deze gnnstigu wending Voortd is professor De Hartog reeds B ei t eenige weken Igdende Moge de rost I hem naar lichaam en ziel weldoen en ïig spoedig met zyn nieuwe levensmoed en met versohe I olie overgoten zgn arbeid kunnen hervatten I Op Zuidbeveland zgn D enkele Isndbouweri I die zelfs nn nog hun gebealen oogst niet geI horgen bebben zg vreezen niet ten onrechte I dat daarvan weinig of niets zal terechtkomen De aardappelen die gewoonlijk in het laatst I van September gerooid wonleo staan op omI mige plaaten in de grond te rotten omdat men I nog geen gelegenheid gehad heeft ze biïinen te I halen I Als men naar de weide gaat om het vee te I melkeo is men vaak verplicht laarzen aan I te trekken de koeien zinken een eindI weegs in den tot moeras geworden weigrond I B Bg de Tweede Kamer is weder tngediend het in de zitting 1892 93 aanhangig gemaakte wetsontwerp tot onteigening voor den bouw van eene nieuwe spoorbrug over den IJael bg WesUrvoort Uit de memorie vnn toelichting btgkt dat naar aanleiding van een voorstel van B en W van Arnhem het voornemen bestaat de brug ook voor gewoon verkeer in te richten met opheffing van de schipbrug over den IJsel bg vragen of het mogelyk zou zj jn tegen half twaalf aan boord ta gaan Wat heb ik je gezegd P riep de oude zeeman zoodra hy den graaf ontmoette had ik t niet geraden De wind krimpt en voor de naoht valt ii het zoo stil tli je maar kust verlangeu Ho laat wilt gij morgenoohteod vertrekken P ffOm tien uur ga ik naar het eiland Jongens mijnheer dat ie wel wat laat Dan kom JB er met meer met droge voetan Dat komt er niet op aan Maar ik reken tr vast op JOU daar te vinden ffO dat is goed ik ben er al om half tien Ik moet den tijd hebben om aan den schipper te seinen dat by u nuft de boot moet komen afhaleu j Ja dat f uitmuntend maar hy moet my haar niet Zrinden voor half twaalf Ik heb een ËngeJsohman by mij die gevraagd heeft hem ds graftombe van Chateaubriand te laten zien en voor ik my inscheep wil ik mij gaarne van hem oatahun ifZooala ge wilt ïy zult ny op bet strand vinden aan den voet van den trap die naar ket fort I voert want voor de vloed op zyn hoogat ia moet ik I weder te Sint Malo zyn Spreek mij aan onder I voorwendsel dat ge mg den weg vraagt Dan zal I ik u zeggen of bet jaobt er ia en of ge u in kunt I schepen op het unr dat ge veriangt I Uilmuntend Is t goed dat ik u morgen ochtend het geld gf f I ff Daar ta geen haast bg Bedenkt ge echter wel I dat die EngeUcbmao uiet terug kan keeren naar I den vasten wal zoolang bet vloed is I rerAeww