Goudsche Courant, donderdag 13 september 1894

4 47 6 28 7 46 10 14 Amstirdain CS 6 46 6 86 9 42 11 18 iKBlarilali Vtp 6 6 60 9 67 11 98 QoBda Weiterroorfc en ooileggiog viq dea grooten rgkaweg T n Arnhem uftar Zeïenaar Omtrent de door het gemeentebestaur vbd Arohem rporgcitolda Tlnehthaven anndon Ryo by de gnsfilbriek in de onraiddelyke nnb heid der atad met ferbindingispoor zal een onderzoek worden ingMteld De uitvoering iNW het Toorgenomeii vr rk zal een drietal jaren TordereQ t 40 000 50 000 5755 8145 50 00075 000 8071 10906 75 000100 000 4200 5646 100 000150 000 4146 6105 150 000 200 000 2133 8027 200 000300 000 1908 2685 Bjj alle klasaen dus een aanmerkelyk lager getal vermogens dan uit de statistiek vau het iuocessierecht met den factor 38 was afgeleid Da N Rütt Crt wijst er op dat als men dozen factor tot 27 3 verlaagt de werkelykheid nagenoeg overal wordt naby gekomen Behalve achter boven de 3 ton en nog minder boven de 5 ton Voor de vermogens van 3 5 ton zou men dan 1560 voor die boven loillioeu 1530 verkrygen wat nog aanmerkelyk verschilt van do 1474 en 130ö welke volgens de kohieren inderdaad aanwezig waren By dergelüke groote afwijkingen is het duidelijk waarom de belasting 18 ton minder beeft opgebracht t an de Ministet geraamd bad Het is intusschen nog zeer de vraag of hGt verschil ludonmau eukel uf grootendeels is toe te schrijven a4u een veel snelleren overgang der vermogens dan bg de berefceniug in het ontwerp was aangenomen Ook andere oori aken van gewicht kunnen in bet spel zyn geweest Wy denken in de allereerste plaats aan het nieuwe der belasting De controle is in het eerste jaar zeker niet zoo afdoende geweest dat verkeerde opgaven grootendeels konden worden ontdekt Men heeft nog niet de gegevens bjjeen welke eerat allengs kunnen worden verkregen ter beoordeehng van de juistheid der aangiften De age schatting voor de gebouwde eigendommen toegelaten en de vrijstellingen hebben mede invloed geoefend Eerst na verloop van eenige dienstjaren tenminaie een vjjftal zal men op vasteren bodem staan Eenige personen die vermoedel k door nieuwsgierigheid gedrnven tiens eea kijkje naluen achter de teat van den Pawnee Bill troep ban den Bezuidenhoiitschen Weg te a Hage werden niet weiuig verschrikt toen een der daarloopende bnffeU op hen afkwamen Velen zochten oen goed heenkomen over greppels en aloteo waarbg onder anderen een der heeren midden in een sloot terecht kwam hetgeen voor zyb pantalon natnnriük minder gunstig wua De buffel kreeg eindelyk een van de vluchtelingen te pakken en havende hem duchtig de kleeren cyn jas en vest waren gescheurd Verdere ongelnkken wa en niet te betreuren W ontvingen een brochnre getiteld Mijn ftcheid van den 8oc Dem bond c door Ricnzi ffan heer H van Kol waann de schrijver aiw bekende grieven tegen den heer Domela llieuwflnhuia en de leidini van den bond nug iens recapituleert en de oprichting der nieuwe oeinal demokratiache party de parlementaire richting verdedigt Bet boekje ia uitgegeven bij Ph Weiier te Wolyoga De Koninginnen komen heden met den trein van 10 u 45 min te Ualder en worden ontvangen door den burgemeester en eenige marine antoriteiteo llinuen de afgeporkte ruimte vóór bet station znllen eerewacbten van schuttery infanterie en artillerie zyn opgesteld Op het perron mag niemand worden toagelaten dan de bedoelde marineautoriteiten en de vertegenwoordigers der pers Langs Stationsweg Kana lweg en Hoofdgracht rijden de Koninginnen naar de Koningin Wilbelmina die in de baveu ligt om ditscliip dat sooals men weet in t begin van dit jaar te Amsterdam te water werd gelaten te bezichtigen Vervolgens begeven HH MM zich naar hei koninkl k jacht De Vatkc waar een dejeuner aan HH MM zal worden aangeboden dat tot ongeveer half twee zal duren Op de Koningin Wilbelmina wordt aan de Koningin een model van het schip augeboden Inmiddels begeeft de Kon Wilbelmina zich naar de reede waar de andere schepen liggen en neemt daar hare plaats in Daarna wordt eene revue gehouden over de schepen en te half vyf brengt De Vaikc de Koninginnen woer aan wal waarop zy een bezoek brengen aan het Marine Iiiatituut te Willemsoord Ëindelyk wordt nog een ryioer door de stad gemaakt langs het Ankerpark door de Zuidstraat de Weststraat Spoorstraat Postbrng Kaoaalweg Westpleiu Kerkgracht naar den Stationsweg terng Om 6 u 20 m vertrekken H H M M weer per extra treiu naar Soestdyk Zondag is te Domburg een ongeluk gebeurd dat byua zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben Drie dochters van mevrouw H uit Utrecht waren aan t baden by zeer woelige zee en ongeveer op t o igenblik der kentering tnsscben eb en vloed Plotseling verdween de oudste en boewtal de anderen dadelyk pogingen aanwendden om haar te grypeo was zy eerst niet te vinden tot een der laatste vloedgolven haar naar t strand meenam De drenkelinge werd door den badman on eenige andere personen voor dood uit bet water gehaald de andere dames H pusten dadelyk de voorgeschreven middelen toe om de levensgeesten weer op te wekken en toen de baddokter de heer Duyvis er by kwam kon by uog een lichte ademhaling cnnstateeren Na zeer veel inspanning gelukte het hem meer levensgeesten op te wekken waarop de drenkelinge in dekens gewikkeld naar bet badpaviljoeu werd gebracht Zoodra haar toestand dit toetiet werd zlj naar het Badhotel vervoerd waar de familie H logeert Haar toestand wordt langzamerhand beter Uit Mainz wordt gemeld Eergi ster middag om 4 uur arrivet iden alhier met den sneltrein uit Frankfort een HoUandscbe beer en dame hun reisgenoot een prachtige zwarte hond maakte van hen gescheiden de reis mede in de hondenconpé By aankomst echter stond de deur v n di bondencoupé open en daarbiuiien lag uog etu zilveren kettinkje maar de bond wa verdivenen bljjkbaar had het dier de slecht gesloten deur geopend en onderweg den sprong uit den trein gewaagd De dame was over bet verlies ontroostbaar en zonder dralen besloten de reizigers den hond op te sporen waarvoor zy in den om 4 u 47 naar Frankfort vertrekkenden sneltrein stapten De treil was bet station Bischofsheim reeds ge passeerd toen do reizigers tot bun vreugde plotseling den hond over de velden zagen rennen snel een besluit nemend brachten ze door den noodrem deu trein tot staau en geraakten op die wijze weder ia het bezit van bun hond die zyne vreugde over het onverwnrhte weerzien door dolle sprongen te keu De heer P van den Heuvel J Azn te Dordrecht 2eptunrmau bij de groote vaart is de eerste in den lande die tot 2e luiteoantter zee bij de marine rfjaerve ia aangesteld Rudolf Heinrich Maeter is een 29 iarige Duitscher uit Westfaleo die niet minder dan een zestal firma s te Amsterdam heeft opgelicht Zoo zond liy naar de ficmn C Metsch Jr Co een jongen die op e fti brieve valschelyk geteekend met een andara nn vier stukken zwart finweel vroeg en kreeg De firma Becker en Ebbink maakte hij zich uitgevende voor gezonden door de firma Beckering eenige gros zwarte ijde afliaudig terwijl hy op dezelfde wyze de firma B ter Haar voor 7 dozijn Brookhgareti oplichtte En Directe Spoorwegverbinding oiel GOIÜA ZonierdleDSt 1894 95 Aangevangen 1 Mei Töd van Greenwich 10 66 18 08 12 18 12 68 U OJ 1 06 11 09 1 18 11 18 1 19 U 86 12 l 8 88 1 28 1 44 KOTTI II Di M n O UD A 9 46 9 61 10 17 11 60 11 10 87 10 84 10 41 10 47 12 88 li iaud UMidiwht Mimwarknli OnptUa Bottardtm lottordua Qqulla Kieuwtrknk Moordnoht Qdud Qoud 7 0 io 0 Z r M r 4 8 61 BI Kr 7 47 Z Z gw 7 i8 01 N dL d 8 0 Voorb 8 07 9 18 Hide 8 1J 18 9 8 Ooudi 6 86 8 10 7Ji OudBW 6 60 64 Wotrdan 6 69 7 018 18 UlMchl t l8 7 il 8 18 8 41 Goud 8 40 8 1 Ajutardam Wik 7 6 t lO AaulanlaB 0 8 t l4 ll SiMlIniik eindelijk ontfutselde hy op dezelfde wyze satinet zwarte zyde en lint aan de firma s Bins Co Becker Co en J P Fnohs Een zeer treurig figuur maakt in deze zaak een opkooper die den oplichter de gelegenheid verachaflo een deel van het goed van de band te doen Een welverdiende waarschuwing van den voorzitter zal hem voortaan wel voorzichtiger maken Dq bekl erkent de ten laste gelegde feiten Hy verkeerde door verlies zyner betrekking in armoedige omstandigheden De man weent bitter en boezemt medelyden in De stryd om bet bestaan was hem hard Het O M deelde mede dat het eene vervolging tegen den opkooper zal op touw zetten jynceu8 c de achryver vau de Haagsche uitkyiijes in het Vaderland vangt zyn jongste epistel aldus aan Terwijl de leden der interparlementaire conferentie voor internationale arbitrage en vrede ten onzent vergaderden riep dringengd het gemoed van ieder Nederlander om wraak en wanneer zoo n congreslid tot een onzer kwam met het voorstel onzen stryd op Lombok te doen eindigen door een arbitrage en het geapnis byroorbeeld tegen een oorlogaachatting en hooge boete kwyt te schetden van de vreeseiyke bloedachuld dan geloof ik dat by alles behalve vriendelyk zou worden ontvangen De Nederlandtiche leden moeten dan ook wel in alle stilte denken bij de mooie voorstellen en keung geformuleerde utojneën heel goed voor zekere Europeescbe ryken die elkander bedreigen maar voor de Lombokscbe moordenaars geen genade geen traktaatjes en geen scheitlarecbterlijkn uitspraken Duizend maal duizend geweerkogels pn granaten anders kunnen wij hnn niet aanbieden c Xiet ge daar om zou uw dienaar op t oogenblik niet gaarne zitting hebben in dat hoogst eerwaardig congres Weet ge wat ik de groote zauk vind De uitspraak van den scheidsrechter kan hoogstens teu gevolge hebben het betalen van geld of bet afstaan van ekere voordeelen en voorrechten die geldswaarde bezitten Het eind vnu elk groot geschil tusacben twee volkeu zou volgens hun ideaal program toch eeuwig en altyd worden een dubbeltjeskweatie En nu ia het zóo met ons gesteld en dit bewijst dat de eind eenwsche mensch nog niet totaat vermolmd is in z n ruggemerg nu is het zóo met ons gesteld dat wy liever geen cent ontvangen en miltioenen uitgeven dan den moord op onze soldaten te vergeten voor stoffelijk voordeel Zoo lang een natie als natie leeft zal zg zoo nu en dan rekeniugen te vereffenen hebben die met geen guldens of rijksdaalders uit de wereld te belpen zyn i Intusschen mogen wij van ganscher harte hopen dat door bemiddeling onzer congrea leden waar dit maar mogelyk is raenscbenbloed worde gespaard De persoonlyke moed zal zich hoe langer hoe meer moeten openbaren onder andere omstandighedeu dnu vroeger zonder dat daarom minder van iemands dapperbeid zal worden gevergd Physieke kracht en physieke moed gaan al meer en meer dalen in waarde Het ia e wenschen dat daarmede een evenredige vermeerdering van zedelyken moed en enei gie gepaard ga anders kon hei i gespaarde bloed nog wel eens te duur gekocht j blijken te zyn Wy mogen met groote dankbaarheid eonsta teeren dat er fiink beweging is gekomen in 1 de gemoederen Men heeft zich nu toch eens warm gemaakt over onze Indische aangelegen beden en vnu uUe kanten komt men aan met voorstellen aanbiedingen van persoonlyke dien j sten en vau geld Het zal nu zaak zijn zich zooveel doenlijk te vereenigen en de verschil I lende uitingen van moed en goeden wil te coocentreereo Hoe prettig het ook zy aan t j hoofd te staan van een onderneming en zya persoonlyk initiatief te zien zegevieren menigeen zal de krachten bestemd voor de ver wezenlyking van z n eigen plan dienen san e wenden tot het doel dat een ander voor oOgen beeft gehad Het komt nu niet alleen ian op offervaardigheid maar ook op wat 8 36 8 43 8 49 8 6 9 06 6 5 10 6 19 6 S8 6 8 7 26 7 3Ï 7 8 7 4 9 86 10 7 6B 8 01 8 1S 8 81 8 29 6 86 7 47 8 18 10 03 10 11 OOUDi DEN HJiG 9 87 10 4 12 11 12 81 1 01 1 27 8 29 3 55 4 16 5 S7 6 69 7 18 9 87 11 06 U IS 1 57 4 11 o ia 6 22 6 81 CU 1 18 1 18 1 24 1 83 1 88 10 10 11 82 5 20 10 07 11 87 18 4112 611 48 1 67 8 56 4 25 5 86 5 66 11 41 7 48 10 1611 83 11 48 00 1 D A V TRECHT 8 09 8 21 10 19 10 65 12 48 2 28 51 8 18 4 47 5 28 6 67 7 45 8 38 10 14 10 81 11 09 2 37 6 87 7 69 10 27 11 17 2 46 8 11 6 04 6 46 6 86 8 07 8 55 10 85 6 21 6 66 8 28 9 11 10 68 11 10 10 61 U 46 1 20 8 08 8 82 8 60 6 1 n O U U A i U S T K U D A M 10 061 10 6t 12 1 2 61 10 66 18 19 1 3 40 11 10 t 84 1 18 8 66 oneindig veel moeilykera op zelfverloochening Allerlei plannen zijn beraamd allerlei diensten aangeboden en onze dagbladen hebben met prijzenswaardige bereidwilligheid openbaar gemaakt wat is bedacht en wat werd beschikbaar gesteld Zon het nu niet zaak zyn een groote centrale Lombok commissie te vormen die in overleg met bet Boode Kruist en na de regeering te hebben geraadpleegd zon trachten den weldadigen stroom te regelen en volgens een groot welberaamd plan op t voordeeligst aan te wenden ten bate der stryders ter eere der gevallenen en ter oudersteuning van de betrekkingen der arme slachtoffers Wat men vooral vermyde is elke poging tot inmenging in zaken die de Regeering alleen moed en goed kan doen Zoo zou een Icorpa vrywilligers uit de studenten bijv op een Lombokech slagveld èn overbodig wezen èc waarschijnlyk meer kwaad dan goed doeti Dovendien ware het te vreezen dat onze dappere studenten geen vijand te zien zouden krijgen en toch hun gelederen vreeaelijk zonden zien dunnen door do aanvallen van den grooten tegenstander der onvoorbereida Europeanen het klimaat Wat wy kunnen mogen en missohieo moeten geven is op t oogenblik nog alleen maar geld Geld voor de gewonden de zieken de nagelaten betrekkingen der gevallen krygers voor het gedeukteekeu ook dut zal worden opgericht het allerliefst ali geen enkel bewoner van Lombok zonder siddering den naam Nederlander t meer in den mond 7 al durven nemen Met het zenden van geld is geen eer te behalen geen medalje te veroveren maar wat doet dit er toe Laat one allen een anoniem offer brengen De ware vaderlandsliefde is niet luidruchtig en een blyk van vertrouwen in de Regeering en in bet kranig Indische leger i i misschien een der beste bewyzen van onze warme belangstelling en lofwaardige bezorgdheid voor de eer van ons vaandel Veertien dagen geleden hebben wy uit De Delvenaar een staatje overgenomen van de verdeeling der vermogens zooala die in het eerste jaar van de heflBng der vermogensbelasting op de kohieren zijn gebracht Thans ziJn de ofËcieele gegevens verschenen in de statistiek betreffende de geldmiddelen die vanwege het depart vau financiën worden uitgegeven Wy zien daaruit dat de vroeger vermelde cyfera op de ondordeeleo van honderdtallen na juist waren opgegeven Bij de vermogens beneden f 300 000 geeft die verwaarloozing der onderdeden weinig velschil wel by de hoogere Deze bedragen te z imen over het geheole land ElamiDg 2178 2140 Vermogens Aantal f 300 000500 000 1474 500 000750 000 648 750 0001 000 000 261 1 000 0001 500 000 208 1 500 0002 000 000 68 boven f 2 000 000 120 De cyfers der raming geven te kennen het aantal dat de vorige minister van financiën had berekend uit de statistiek van bet successierecht Daarbij was ondersteld dat de vermogens door overlijden of om andere redenen gemiddeld om de 38 jaren overgaim daarom was het gemiddelde vnn eenige jaren met 31 vermenigvuldigd liij becijfbringen san dien aaid bad du heei C M Buissevaiu 41 jaren rar Verryn Staart 35 jaren als gemiddeld aangenomen Daartusacbeu ligt 38 Men ziet boe belangrijk de raming van de werkelijke uitkomst afwijkt De vermogens van 3 tot 5 ton bleken slechts g te bedragen van het uit berekening verkregen getal Die boven een half milHoen bedragen te zamen slechts 1305 of rmm 60 pCt der raming Ook de mindere vermogens toonen belangryke afwijkingen De raming b on Inj 15 000 en de cjjfers zyn aldus Vermogena aantal raming 15 000 20 000 13853 18898 20 00030 000 16084 22356 30 00040 000 8968 12312 7 10 6 56 6 0S 8 10 6 17 6 28 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 20 1 45 1 56 8 02 2 09 2 16 4 46 4 66 6 02 6 09 5 16 7 07 7 17 7 24 7 81 7 87 8 10 0 41 9 60 6 8 80 10 08 7 80 4 40 o O U 1 A 2 15 2 46 3 48 4 15 4 42 6 17 7 8 06 8 10 10 I 3 10 4 08 DEN H A A O naga 6 48 7 207 43 9 28 9 4610 12 11 8312 16 1 1 44 1 49 1 68 2 04 2 09 7 06 7 11 7 20 7 26 7 81 10 80 10 36 10 41 9 11 r 10 Voorb 6 64 N d L i6 69 Z Zagw6 08 BI Kr 6 14 ZoT M e l 6 09 Gmida 6 3076 8 18 9 58 10 16 lO BS 12 08 12 4B2 S0 2 46 3 16 4 13 4 48 6 Ï0 6 47 7 48 B 85 10 10 10 86 TJTBKCHTROUD A Utrecht 6 33 7 G0 9 9 63 11 84 12 02 13 60 2 56 3 10 3 62 4 48 6 36 8 09 8 60X0 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 12 34 v 4 16 9 1110 81 üudewater 7 07 8 19 10 24 12 42 4 24 9 1 Gouda 7 20 8 82 9 84 10 87 12 0612 66 1 22 8 27 3 50 4 87 6 20 7 08 8 419 8211 07A H8TBRD AH 6 0U DA 8 I 9 4P 11 10 11 27 8 40J 4 10j 4 10 7 88 9 46 5 60 8 16 9 66 11 86 U 4S 8 66 4 81 4 8B 7 B0 10 00 7J0 9 04 10 44 18 18 18 66 S BO 1 80 UI M8 11 00 nen gaf Nadat proces verbaal was opgemaakt i 7 ette de aneltrejn zich weer in beweging ter wfl het drietal te voet naar Bischofsheim ging vanwaar het daarop weer naar Mains reisde De boete voor het in werking brengen van den noodrem f 18 werd bereidwillig voldaan In de Spoorstraat te Hilvenum werden Maandagavond een heer en twee dames door tweekorporaals oit het kamp by Laren tegengehoadeu die bnu onder vloeken eu bedreigingen met de blanke sabel beletten bunnen wegnaar het itatioa te vervolgen en ben noodzaakten in een winkel de wijk te neuieu Demilitairen posteerden zich daarop voor de deur tot eindeiyk de grootste belhamel naar binneni ing en ziJn sabel op de toonbank werpende te kennen gaf dat zij konden gaan Het gezelschap dat geen tyd te verliezen bad om dentrein te halen voldeed hieraan nu echter doorde korporaals op den voet gevolgd tot dezeop de nadering van twee agenten zich haastigverwgderden De heer verzocht deze hem en Ün gezelschap te fiegeleiden waarop den korporaals werd aangezegd zich goed te houden Qeen tien minuten later echter sloeg een hunner bij hot Stationsplein de portierruit vanoen passeerend r tuig stuk Gelukkig bevond de overste I zich aan het station dien menmet het feit in kennis stelde en die den daderen zgn kameraad in verhoor nam waarna zijouder geleide van een agent naar bet politiebureau werden overgebracht Hbl Grooten indruk heeft op het hygiënisch Congres te Budapest eene mededeeling gemaakt van den heer Roux don voornaamsten medewerker van Pasteur aan diens iustitont Die geleerde gaf nl te kennen dat hij eeue geneeaw ze tegen de croup gevonden had De behandeling van dr Roux is gegrond op eene ontdekking van eeu Duitscher dr Behring die weder voortbouwde op onderzoekingen van Roux Zii bestaat in eeue onderhuidsicbe inspuiting van door croup aangetaste kinderen met serum d i bloedwel van een tegen dipbtheritis gevaccineerd dier De heer Rous komt eerst met zijne ontdekking voor den dag na hy na langdurige proefnemingen tot vaste uitkomsten is geraakt De plaats in den Raad van State opeugevallsn door bet overlijden van graaf Van Znylen van Nyevelt zal met 1 October worden ingenomen door mr U H Huber te Leeuwarden waarnemend rijks advocaat in Friesland De beer Huber is van Nov 1883 tot Maart 1894 lid van de Tweede Kamer geweest voor Dokkum en werd by de laatste verkiezingen niet herkozen Hy bebeboort evenals met graaf Van Zoylen bet geval was tot de antir party maar was in de laatste jaren wegens zijn zelfstandige houding by De Staudaard in ongenade gevallen Hij is een zeer bekwaam rechtsgeleerde zeer ervaren in administratieve zaken zoodat zyn intrede in den Raad van State als een groote aanwinst is te bescbonwen Niet tevreden met de behandeling zyn eeu 50 tal verpleegden uit het opvoedingsgesticht Veldzicht Avereest ontvlucht 7A waren bezig met werkzaamheden op bet aardappelland Zondag klommen twee jongens over het groote yzereu hek en gingen mede op den loop De Orgelbespeling en in de St Janskerk t Is voor velen met mg een genotvol nurtja als de heer Spaandermau zyn kerkeiyke uitvoering geeft we zijn er iramer al aan gewend by die gelegenheden iets goeds dikwijls iets buitengewoon goeds te krygen We zyn er al aan gewend en misschien waardeeren we het juist daarom lang niet geuoeg zoo n uurtje Oïgelwerken zoowel van oude als moderne meesters te hooren zooala men ze zelden zelfs ia de grootsta steden te genieten krijgt Maar ook wat niet tal van schoone geluiden brengt dit prachtvol heerlgk instrument voort We hebben ze dezen zomer eerst eens recht kunnen bewonderen zoowel in solo s als gecombineerd en hoevele waren daaronder die ons geheel onbekend waren zooals het Carillon de Echo Trompet en de Bazuin in het pedaal aU Soloregister En dan het grootsche kerkgebouw met zgn prachtige accoustiek Waariyk alles werkt bier wel mede tot een schoon geheel 1 Wfl zonden moeiiyk een verslag kunnen goven van al de uitgevoerde nmMmers die wel een v ftigtal zullen zyn toch mag ik niet verheelen dat de nrigineele orgelwerken van Bach Bundel Mendelssohn en Gade die wy zoo meesterlyk te genieten kregen en het best in zoo n gebouw passen my het meest hebben bekoord Ik geloof da tolk van vele ja van alle kanstvrieuden die telkens met mij o ingen te zyn wanneer ik den heer Spaanderman innigen dank breng voor de breede opvatting zijner taak als organist onzer St Janskerk H NB Voor hen die er belang in stellen en nog niet bekend zijn met de dispositie van het Gondsche orgel voeg ik deze hierby Boven Maouaal fEcho Trompet 4 Toet Flagolat 1 Mixtuur 4 ntemmig Nachthoorn 2 voet OcUaf 4 Quiutadeum 8 Viool de Gambe 8 fVon humana 8 Praestanl 8 Echo Holp jp 8 Haicionaat 8 Echo Buit 4 Ti melaDt Octaaf 2 Seïqoiaeter Hoofd Manuaal fTrorapec 8 voet Mixtuur 4 5 6 aterk Octaaf 2 voet 4 Praeslant 8 Uolpijp 8 fSchalmy 4 j Trompet 16 Rofrfluit 4 Open fluit 4 Cornet 5 stemmig Quiut 6 Praeetant 16 voet Po8itief rugwerk Carillon Bas 2 alemmig 13ourdon 16 voet Holpüp 8 Octaaf 2 Woudfluit 2 Dnlciaan 8 Octaaf 4 Scherp 6 Mixloiir 6 Qainl 5 Cornet 6 Carillon Diacant 2 stemmig Flute donee 4 voet travers 8 Praeatant 8 Tremelant fTrompet 8 Pedaal Praestant 8 voet Subbas 16 Praeatant 16 Trompet 8 Claron 4 Cornet 2 f Bazuin 16 Koerfiuit 6 Holpjjp 2 Octaaf 4 Wijdgedekt 8 Koppeling De raet j gemerkt zjjn tongwerken IN GEZONDEN Naar aanleiding van het ingezonden stuk in hot Dagblad van Gouda van den heer B H Jansen Az uit Amsterdam betreffende de ontevredenheid eu scheuring in den Ned Bond van Ond OnderofiBcieren vernemen wy van welingelichte zyde bet volgende Ook verreweg het meerendesl van de leden en donateurs der afdeeling Gouda deelt volkomen de grieven door den heer Jansen kenbaar gemaakt en is van meening dat de dure huishouding door het Hoofdbestunr gevolgd alles behalve bevorderiyk is aan den bloei van den Bond en waar de heer Jansen beweert dat meer dan de helft der contributiëu die in de Bondskas worden gestort aan verschillende kosten worden besteed is hy nog zeer globaal Waarheid is dat waar volgeus de vyf eerste jaarverslage I voor bet filantropisch doel Commis ïie voor de stoffelyke belangen sleEhts ruim 500 staat uitgetrokken het totaal cyfer der vertichillende kosten meer dan tienmaal zooveel ruim 5000 bedraagt waarvan de rubriek Hoofdbestoor8vergaderiugen een zeer belaugryk deel aantoont Meermalen is reeds door de afdeeling alhier op dien onboudbaren toestand gewezen daar men bier van meening is dat het doel Toewyding aan Koning en Vaderland Art 2t der statuten zeer goed te bereiken is zonder daartoe handen vol geld weg te werpen en het filantropisch doel Onderlinge Steun hoofddoel moet zyn Dit is echter kloppen aan doovemans deur daar het Hoofdbestuur op de algemeene jaarvergaderingen door en bloc mede te stemmen de stemming geheel beheerscht en slecht een paar alge vaardigden die een zeker aantal stemmen uitbrengen noodig heeft om de kleineren geheel op zyde te dringen Ook het Orgaan van den Bond staat geheel onder leiding en invloed van d t bestaur en zijn dè afdeelingen daardoor genoodzaakt hunne grieven door middel van circulaires elkander kenbaar te maken wat alweder noodelooze kosten na zich sleept Hierin verbetering te brengen is btgkbaar het doel der Amsterdamsche leden Of zy den goeden weg betreden Oit is nog niet te be oordeelen Beter ware het wellicht door overleg en samenwerking met andere vooral met de kleinere afdeelingen het Hoofdbestunr tot collectief aftreden te roepen Dan zou da reeds ten vorige jare aangenomen wijziging der 6tatuten die ondanks dat besluit blykbaar op de lange baan wordt geschoven ten spoedigste ter hand genomen en in den geest van bet meereodeel der leden kunnen worden volbractit Zoodoende zou de Bond werkelyk kunnen worden wat men hem tot nog toe ten onrechte heeft genoemd Ëen macht in den staat en een zegen voor velen Onzen berichtgever voegt er den wensch aan toe dat dit schryven ook door andere bladen mocht worden overgenomen Bultenlaodscb Overzicht De teraardebesteUiug van den graaf van Parys zal heden met groote plechtigheid plaats hebben Na een mis in de kapel van het kasteel Stowe House waarby alle familieleden tegenwoordig zullen zyn wordt het slofielyk overschot per trein naar Wejbridge gebracht waar het iu ontvangst wordt genomen door den burgemeester en de aldermen Do lykdienat in de kapel van Weybridge zal geleid worden door kardinaal Vaughan de mis zal worden opgedragen door mgr d HuUt Verscheiden buitenlandsche souvereioen en prinsen zullen zich by de plechtigheid doen vertegenwoordigen De hertog van York vertegenwoordigt koningin Victoria de koning van Portugal heeft zyn broeder den hertog van Oporto gezonden Uit Parys zyn gisteren een groot aantal bekende personen uit de Orleanistische wereld naar Engeland vertrokken o a de hertogin De Luynes de markies de Breteuit ds hertog de la ïrómouille markies de Beanvoir en vicomte d Harcourt H ït congres der Trade Unions te Norwich is geëindigd met het aannemen eener motie waarin de wenschelykheid werd uitgeHprokeu een stemmmg te doen houden over de vraag of de regeering aan werkloozen arbeid behoort te verschaffen tegen het door de vakvereenijj ingen erkende loon In Frankryk zyn de mynwerkers niet gesticht over de wetgevende maatregelen die te hunnen behoeve genomen zyn In enn vergadering te Saint Etienne werd heftig tegen de nieuwe wet op de oodersteuningskassen voor oude mynwerkers geprotesteerd opgrond dat deze een nieuwen dwang oplegt De mijnwerkers van het Pas de Calais en van Aniche m het Noorder dep hebben dit voorbeeld gevolgd Voor zoover bepaald wordt dat bet oudersteuningsfonda door bydragen van de patroons en den Staat gevormd wordt hebben zy tegen de wet geen bezwaar Maar zy vinden het ergeiyk dat voor het overige zy zelven moeten bydragen doordien een gedeelte van hun loon wordt ingebonden Toen de Staat zich nog niet met de zaak bemoeide lieten de groote maatschappyen en staalfabrieken de werklieden vry al dan niet by te dragen DU wordt de spaarzaamheid wsartoe de itrbeideri gedwongen worden in plaats van een deugd een onaangename verplichting Volgens het genoemde Fransche blad neemt de ontevredenheid eer toe dan af en is uit üen ntttkel van den arbeidersafgevaardigde m deu Reveil du Nord die de bezwaren tegen de wet uiteenzet duideiyk op te maken dat de mynwerkers de ityrannie der patroons ten slotte verkiezen boven die van den staat De keizer van Oostenryk vertoeft op dit oogenblik te Lemberg de hoofdstad van Oostenryksch Polen of Galicië waar hy de tentoonstelling bezocht beeft en door de bevolking zeer hartelijk ontvangen is Het is niet zoolang geleden dat de Polen zich even weinig thuis voelden in Oostenryk aU hun landgenooten in Rusland en Pruisen en dat men in Krakau en Lemberg evenzeer aaar een nationaal herstel verlangde als in Posen of Warschau Sinds echter aan Galicië een uitgebreide autonomie is toegestaan sinds in één woord de Polen zich zelf mogen regeeren is hun hart met dankbaarheid vervuld en bevalt het hun wat best onder het Oostenryksche opperbestuur Vergeleken by den toestand der Polen in Prnisen en vooral in Rusland ia de positie van die in Galicië dan ook bepaald benydenswaard Ook de adel is erg ingenomen met de ver leende autonomie en de keizer kon de bewyzen van diepgevoelde erkentelykbeid in overvloed langs zyn weg opmerken Z M heeft daarvoor in een paar warme toespraken dank gezegd Aan een deputatie oit den Poilschen idel voegde Frans Jozef toe dat hy blyde was te zien welk een goed voorbeeld zy aan de bevolking gaf van plichtsvervulling t ifenover het Vorstenhniï het Ryk en de provincie De keizer was dan ook er van overtuigd dat de adel van Galicië altyd een der bechtste steunseleu voor den troon zou wezen Als tegenstelling tot den nitbrnnder juist dezer dagen door keizer Wilhelm aan den OostPruisiscben adel gegeven verdient deze loftuiting zeker wel extra vermelding Overigens hadden niet ftltean de Polen maar ook de Roetenen die een belaogryk gedeeltevan Galiciê s bevolking uitmaken hun uiterstebest gedaan om van b keizers tocht in hat land een zegetooht te maken Langs den spoorweg van Rzeszow naar Leit berg dien de hoftrein volgde waren eerebogen gebouwd en aan weereayden stonden delandbewoners van heinde en ver toegestroomd in feestcostnum Vrengdeschoten klokkmgelui en stormachtige hoera s vervnlden de lucht Te Lemberg werd de vorst aan het station opgewaoht door de reeds aanwezige ministers en de vertegenwoordigers van den adel Over de tentoonstelling die door den keiler werd bezocht liet fay zich in zeer waardeerende bewoordingen uit Zondag bezocht Inj na bywoning der hoogmis ook bet te Lemberg gevestigde seminarie der Griekscbe kerk De metropolitoaq hield een toespraak die behalve een hulde aan den keizer zeer verdraagzame verklaringen over de verhouding van Grieksch Katholieken tot Rocsscb KathGÜokcn bevatte Velen blyven intusschen zeker gevaar zien in de opflikkering der Poolsche nationaliteit die door het coalitie ministerie te Weenen begunstigd wordt eo di zoowel door date Poolsche tentoonstelling als door dit beizerlyk bezoek nieuw voedsel krygt In Oostenryk lieeft mea toch al te veel last van de nationaliteiten qnaestie Want al hebben de Polen liet nu goed ze zouden wel eens overmoedig Kunnen worden en bet onderste oit de kan aan ei chen £ n dat ware gevaarlyk ook en vooral wyi de Poolsche quaestie een internationale zyde beeft De geschiedenis van den grooten verkie ingsstryd in België wordt ondanks alle coni resieu cooferentios en onderhandelingen tiiet minder ingewikkeld Met veel moeite liebben de gedelegeerden der recht liheraleD en der progressisten te Brussel een overeenkomst opgesteld om samen te werken aan de stembus van de achttien letels voor de hoofdstad zon iedere groep er zeven voor ch ontvangen terwyi de vier overblyvende zetels a n de arbeidersparty zooden worden lungeboden De arbeiderspnrty zouden worden augeboden De arb ideriparty heaft echter besloten deze voorwaarden niet aan te nemen iiidat door haar vooraf was vastgesteld wel met lü linksliberalen maar niet met de rechtsliberaten samen te werken De opgestelde overeenkomst moest nu worden onderworpen aan de goedkeuring van de l rogressistiscbradicate Assooiation liberale en q doctrinaire Ligue liberale De Association beeft bot eerst een besluit genomen en de overeenkomst verworpen Het irotief voor dit b sluit was de meening dat bet aantal zetels vdor de arbeid 8 rspnrty te gering was Daartflede is de gebeele overeenkomst vervallen jdeLigoe Vita niets anders doen dan haar buiten behan It iing stelten Doch de Association beeft het b dit negatieve hesloit niet gelaten er werd tevens besloten een algemeene vergadering lilt te schryven van alle Vereenigingen in de liiiofdst id die op liberalen grondslag berusten In die vergadering zullen de quaesties van jimengaan publiek worden besproken Het besluit der Association is zeer hegryp iyk want werkelyk is het tntal zetels Uit voor de arbeidersparty woiift beschikbaar steld te gering Doch het was de taak iltT arbeiders geweest pogingen in het werk te itellen om dit punt gewyzigd t i krygen zg hagen zelf volgeus ds voorstaudan der tripte ilÜantie schuld aan de zaak door hun weigering anders dan met de progressisten saam te worke De gebeele stryd draait thans om het aantal zetels en het was zeker niet de moeite mrd daarom alle onderhandelingen af te breken 346 Staats loterij 5e Klaaie Trekking van Woeuilag 1 September 1894 No 104iS 10660 Ueot 19 78 en 20227 1000 Ko 14160 en 20845 tOO Ne 3299 4S98 18182 14447 on 19962 fiOO No 6494 7048 74011 12007 1H 4 eo 18903 100 Prijzen van 70 4914 6980 9122 11665 82 1984 167 2006 219 2166 646 2261 681 2201 668 2630 676 2842 678 2897 192 U61 736 3228 970 3326 1046 3863 1134 8489 1640 3911 1636 3999 1839 4003 1696 4020 1701 4223 1866 4677 1912 4684 1962 4919 7076 6167 7882 6901 7407 6899 7418 6467 7460 66118701 9197 11684 871 11884 9636 12268 9646 12889 9866 12843 7716 10131 11608 7980 10441 12671 6796 7989 10486 U7 6081 8103 10669 12795 6122 8214 10791 12989 6286 8846 10801 18180 6371 Uil 10807 13602 6879 SSM 10872 18865 6308 861 10942 13843 6440 8680 11 80 14J63 6 86 8602 11M9 14998 6734 8669 11439 16076 6803 8866 11491 16940 4 8926 U669 UUT 1 16431 18340 16648 18342 16069 18846 16097 18406 16118 18459 16206 18662 16313 18863 1 838 18899 imt 19164 1 408 19235 16641 19964 16816 19487 I7ie 19781 17419 20186 17462 20246 17502 20248 17619 10336 IK 20688 17964 80 60 U ia8 i