Goudsche Courant, donderdag 13 september 1894

c J o 6455 Vrijdag 14 ptember 1804 33ste Jaargang Slechts nog 5 Voorstellingen LusEOBiiPlliil Gi oote Markt te Jouda mwxm eonANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Heden WOENSDAG ei volgeode dagen s avonds ten 8 aur Groote Hrlllante Voorstellingen mot Afwisselend Programma Eiken avond Sieuwe Komieke PASIOMIUXl ZATERDaJÏs SEPT des namiddags t 2 nnr laatgte Oroote Familie en Kinder voofstetling met halve prizes De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uily ondering van Zon en Feestdagen De prfls er dne maanden is ƒ 1 85 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatsi van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Zondag Qroote Afscli Voorstelling Cognac fin Bou X X aiO de Liter D COGNAC riB BOIS van it hociitè Atumyme ilour b t Ketaeflle l nd om haruKOuilo hocdauiRtiedou gunstig beKunil wordt gelovoid in vei zegelde f bemand fleaxolien van t LUei inhoud Tourzien ven liet ett iil venDrIP K viHHAMELllOOS üiteluitond verltrljgbear bil P H J v WTANKOM rma Wed P J MELKERT Oosthaven B U Oouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbeviekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ëLFBEWARIl G Hollandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 gulden Ieder die aan de versohnkkelgke gevolgen vau deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljks duizend van een zekeren dood Te verkrflgen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzend ng van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Onfeilbaar Middel TBGBN Influenza Hoesl Borsl en MELIANTHE Superior Borst Honig xtract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BüLSWARD 1893 Ëere üipbma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen ia aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Geneest onmiddellijk Kinderen nemeo het gaarne in Mag in geen fanisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld ll van8chaik Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Sumatra straat 267 Den Haag Verkr gbaar bfl F B A WOLFF grogiat Markt Gouda Wnf is de bMte ènrrÜTin tegen Jidit ff H Bbeamatiek Lendenpgnen kortom fe Anker Pain Expeller len van al aileiaantr Ifgl is Bet het Inll lintl san te veadea tegen H dd rt Anker Pain Expelier Vat moet dos etoeds in ieder huisgezin d Anker Pain Expeller hoodm Bras BO omt 70 oaat en 1 25 de Sesob Toorhinden in ds meeste Apotheken en bg ï Ad Biobter Co t Botterdam WOLFF Markt A Udb n VAN SON apotheker ïe Gouda bfl A en DE LAAT Markt öouü Snelpersdiuk vua A BaniroilK li Zou GBOOTE SORTEEMNG NIEUWE FmFLÜIES voor Damea en Beeren A van OS Az E 73 73 Beurs van Aaisterdam U SEPTEMBKK jslotkuors I 93V 103 Vor kre 83 lOl Vl lOÜ j 99 77Vi 79 79 is 2B 84 74 96V 97V 97 104 6B 86V SVs Pu 108V ti U S8Vg loiv 102V 94 644 630 lOlV 78V 102 210 182 84V lOjI lOl i 138 8 29V 10B 101 191V 18B 105 47 51 139 V 100 62V 78 lOBV 99V 103V 103 67V lOlV 140 183V ll Vi 79 HlunUND Gert Ned W S il dito dito dito 8 dito dito dito S tiomuil OU Ooudl 1881 89 4 Itxub InichrijviDg 1862 61 B OosTlKB Obl ia papior 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoxTVOAL Oblig met ticket 8 dito dito 8 26 38 KllUND Ubl Ooit Se Serie 8 dito Oeooni 1880 4 dito bil Ilothi 1889 4 dito bü Hope 18311 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 E avxNJK Perpet Bolmld 1881 4 TVBEIIJ Gepr Oonv leen 1890 4 Qee leeuing serie D Geo leeoiDK serie C ZnisAra lP Beo v obl 1893 8 Uixioo Obl Buit Scb 1890 6 VlNKZDlLA Obl 4 onbep 1881 hMsmnui Obligstien 1861 S i Eamu All Sted leen 1886 3 i NlB N ifr Hecdelsv aand Avendsb Tab MÜ Gertiftcaten D iiMaataohappü dito Arnh Uypothotikb pandbr 4 Cult Mü der Voratenl aand s Ör Hypotheekb pandbr 4 Ksderlandsohe bank aand Ned HandelmaaUeh dito N W k Pao Hyp b pandbr B Bott Hypotheekb pandbr 4 Ulr Hypotlioekb dito 4 OosTIKK Oost Hong bank sand BcsL Hypotheekbank pandb 4 Ahbuiu Kquit hypoth pandb 5 47 61 Muv L O Fr tien oerl 6 NlB Holl U Spoorir Mij aand Hij tot Eipl V St Spir aand Ned Ind Spoonvegm aand Ned Enid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito B TiULSooorwl 188r 8 A Kol 1 3 Zuidlul Spwraij A H obl S PoLgK Warsohau Wesnen Band 4 Husl Gr Buss Spw Mij aand B Ballisohe dito aand 72 Vutowa dito aand B Iwang Dombr dito aand B l arsk Ch Asow Sp kap sand B Losovo Bewast Sp Uij oblig B Orel Vitebsk ililo oblig B ZnidWest dito aand B dito dito oblig 4 12 91 24V 16V 101 78 110 104 42 lO Vl 192 17 108 V 109V 102 10S UB 118 i 40 105 16 101 116 39 V AiinnA Cent Pae Sp Mij obl 6 Ohio fc Nortb W pr C v a nd dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 9B Louisv It NashvilleCert ï aand l B6V Uexioo N Sp Mij lehyp o 6 Hiss Kansas v 4 pet pref aand N York Ontario Is West aand dito Penus Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in gouil B St Paul Minn fc Manit obl 7 Uo Pao Hoofdiiin oblig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 6 OsMAOA Cau South Cert v nanj Vl C Ball t Nav lo b d o O Amstefd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Nlll Stad Amsterdam aand 3 Stad Boltardam aand 3 BlLOU Slad Anlworpenl887 8 i Siad Brussel 188 8 Homo Theiss Regullr Gesellsoli 4 OoeTSNR Staatsleening 1860 B K K Oost B Cr 1880 3 SpiWi Slad Madrid 8 1868 Ver Nsn Boi Hyp Spobl cert 6 APVE RTENTICN Voor de vele bewyien van deelneming ondervonden by het overladen vnn onzen geliefden Zoon PIETEB betuigen wig onzen har tiiyken dank W B lEÜ A Dt JEU l HaZBBUOBK Gouda 12 Sept 1894 iJS ff POIKE OUDE 4 4i SCHIEDAMMER EÏÏEVEII Merkt NIGHTOAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Ma bewiJB van echtheid U B cachet en kurk ateeda voor zien van don naam der Firma P HOPPE D SAMSOM Groote Keuze IN REGENMANTELS EN HERFSTMANTELS van de billijkste tot de beste genres Mederlandsche Stoomboot llaatschappij De Stoomschepen BA TAFIEB kapt J SAÜER en HOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatschappy Boompjes 72 le Rotterdam ba iutteek Bimtr mat roodB lott ra De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter Eaai en te Londen verkrijgbaar Mfiafxrhnppii tot Jix jlotfatie der Victoria Bron vr ifif rf fp Jfoi pvfJfi m Zniffblaak S Verkijgbaar in t Hoofddepót voor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch il 18 cents per halve Fleach a 13 cents Krnik i 17 Krnik a 13 terwijl voor de ledige Fleasoheo en Krniken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents der halve Flesoh 2 cents Kruik 1 cent Kruik 1 cent Kraepelien en Ho m s Q r nl r en staalhoudende iiina LarocneQöiNALARocHE Is Af meest Rraclillge en Verslerkende RlMA WIJN aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrügbaar in Bacons a f 1 90 I en ƒ J Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPi Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist ¥ Toekenpapier Karton en Bordpapior I Postpapier en Schrijfpapier en Verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWEG D 60 BINNENLAND GOUDA 13 September 1894 De heer A Opprel tydelgk leeraar aao de ryk hoogere burgenohool en het gymnaaiaoi alhier staat no 1 op de voordracht Toor leeraar ia de Ne erl taal en letterk aan de stedeiyke hoogere bargerschool te Zierikzee Van het 4e reg infanterie alhier hebben zich aangemeld om b het Indisch leger gedetacheerd te worden de le laitenant P H Hpecht Grflp en de 2e laitenanta G A Leers J A Leers en H D kstra Hedenmorgen vat op de Turfmarkt een schuit beladen met aardappelen aan den grond daarop volgde weder een schuit die natauriyk door de vele marktacbipper niet kon passeeren waartoe men oigr een dier marktscfauiten een toaw lag de chipper van die marktschuit gooide het tou er af waarop de schipper met zyne xoons op die marktschuit sprong en de schipper en diens vronw een pak slaag toedieoden en wel zoodanig dat voor de rroaw geneeskundige hulp moest worden ingeroepen £ r is een sKoklacht bij de politie gedaan die seker wel proces verbaal zal opmaken J m dm owpeopatiachen arU alhier den heer voo dem Borne was b 0 v d B te Zwammerdam een verdacht geval van cholera geconstateerd waarom by den bnrgeme ter tot het nemen van de vereischte vooriurgslea werd aangedrongen De borge meester zond daarop naar den gemeentel ken geneeskundigen om het geval te oonstateeren doch volgens diens opinie had men hier met geen cholera te doen De heer Yon dem Borne meende daarop verplicht te zga per telegraaf den inspectear van het geneesknodig staatstoezicht met het geval to moeten inlichten waarop onverwgld de burgemeester last ontving de vereischte voorzorgsmaatregelen in acht te nemen Dl S van Daalen te Eeeuwyk afd Sluip wgk maakte Zondag j l bekend dat by a s Zondag dei namiddags te twee uren zyne afiehuidirede hoopt uit te spreken Bedankt voor het beroep by de Herv Gem te Waddingsveen door Da J Enylman Jr te Bunnik c a FEVILLETOM De laatste eeaer Familie Naar het IhintcA 187 ifDaarover masb ik me niet ongerust Hij moet zicbielf maar helpen fKa Qoet ik u nog op een zaak opmerkzaam maken Zooeven sprekende met een tolbeambte heb ik gehoord dat er hier een generaal gekomen ïb om de fgrten en de kuBtbattenjen in oo eaachouv te nemen Er zjjn booten voor hem besteld voor hem ea siJQ gevolg t Is boat mogelyk dat zij morgen ochtend een begin zallen maken mat de lospeotie van d grootea en den kleinen Bey ffMsar op den grooten Bey zgn immers geen versterkingen of kanonnen F ffNpg niet maar er ia sprake van ze er te bren gen Ër is veel kaus dat de generaal er in t ge heel niet hees gaat maar ik wilde u toch wsar Bohnwen Nu heb ik a alles gexegd Tot morgen mijabeer Bndolf ging veder naar het hotel en aloot rich op ia i n lumar tot bet uur van bet avondeten Hij deed siofa bedienen ia een afgecooderd vertrek om ket genlsohep vw de heeren die fajj dien middag ontmoet had te outloopen Na iets gegeten te hebben maakte hg nog een wandeling en be merkte dat de zeeman de waarheid geraden had De litonn was gaan liggen en alles voorspelde dat het weer dien naoht geheel sou veranderen In do Vrydagavoad gehouden hnishondelyke vergadering van het Nut te Haastrecht is tot lid van het hestaur benoemd de heer P Blanken Verder werd in beginsel aangenomeDeene vereeniging F oTalia met daaraan verbonden huisvlyt op te richten De volKende heeren Viroly van der Meulen W Vermey D llenemau en F Geyaendorfer znlteu daarover in eens volgende vergadering nadere voorstellen doen By testamentaire beschikking is te Weerden door wylen mevrouw de wed van der Quast vermaakt een legaat van f 1000 aan de diaconie armen der Ned Herv Gem en een van f 500 aan de Ned Herv kerk Op verzoek nemen wy het volgende over uit De Bredanaar Uit Antwerpen vernemen wy dat onder de boog bekroonde exposanten der Wereltentoonstetling onze Bredasche firma F Smits v n Waeiberghe met eere eeue hoogste plaats inneemt De firma reeds op verschillende wereld en vaktentoooatellingen zoowel bier te lande als in Duitschland Frankrijk en België steeds met goud bekroond ofwel deel uitmakende der Jury en daardoor bors concours heeft niet gerust om door hei aanbrengen der meest nieuwste uitvindingen op het gebied van bierbronwery baar fabrikaat zoodanig ta maken dai fa t haar is m igeQ gelnkkea de hoogste onderscheiding namelijk het Eere diploma te verwerven VVy brengen dan ook niet alléén als Nederlanders maar tevens als Bredanain de welverdiende hulde aan eene firma die den roem der Nederlandsche Industrie hoog heelt gehouden op de Wereldtentoonstelling wast geen enkele der geëxposeerde bierbrouweryeu hier te lande mocht buiten de firma F Smits V Waieaherghe de voldoening smaken hare bieren op deze tentoonstelling zóó hoog bekroond te zien Wy voegen dan ook aan onze hulde den wensch toe dat de firma F Smits v Waesberghe steeds in bloei moge toenemen en dat de de7 er dagen plaats gehad hebbende aanbesteding tot vergrooting barer brouwery het bare er toe moge bydragen om Breda s welvaart te vermeerderen Vrywillige oefeningen in den wapenhandel zullen gedurende den aanstaanden winter te IJselmonde niet worden gehouden omdat h t aantal liefhebbers ditmaal te klein is Te Voorburg wendt men poffingen aan t6t yKijk eens aan 1 zeide Budolf tot richzelr f Het geluk is mij weder ganatig Het jacht kan tp het afgesproken uur voor het eiland ankeren To r ik mg Insoheep geef ik dien beroerden onderkruiper een leiye voor zijn leveo en morgenavond ben ik baitcn het bereik van al de ellendeliogeD die Ik haat sis de pest ffArme Marianne I prevelde hij spottend ffZ heeft een aUeronaangenaamitea naobt en dag moetea doorbrengeD Wat ui ze big zyn my terug te zien maar hoe lang zal die tevredenheid duren P Dat zullen wg eens zien Ik heb mg niet verbonden on mijn leveusdagen met haar te eindigen Met deze weinig vleiende gedachte over de barones keerde Van Triohtroorde naar de stad terug Hij maakte nog een wandeling door de stille straten en keerde naar het hotel terug sonder te weten boe hg den dag moeat einAigen De heer John Harris was nog niet terug van zijn uitstapje en daar Van Triohtvoorde hem niets bjjsenders had te vertellen had hg ook geen laat op hem te wachten Hy was vermoeid en tegen tien uur toen de slaap hem overmande ging h naar bed on aliep zoo gerust alsof hg geheel ODiohuidig was aan een misdaad die zulke vreeselgke gevolgen had gehad De laatste der van Triehtvoordes ontwaakte voor de zon aan den hemel etend die laat opkomt in de maand Deoember Hg stond op kleedde zich en begon toen met een dnireltch genoegen aan een wtrk den schurk geheel waardig Beeds vroeger zoodra hy nit den mond van Marianne van Haasweerd alle byzoBderhedeo had vnnomen die gepaard gingen raat den dood van den aaiileg eener drinkwaterleiding waartoe men aansloiting tracht te krygen met het Haagsche buizennet Het N T d D publiceerde gisteren h t volgende tel ram uit Batavia De kolonne onder commando van den tweeden bevelhebber genaraal M Segov trekt naar Kembe en beschiet den vyand die daarop witte vlaggen vertoont Te Mataram is t rustig Hevige branding maakt de ontscbeping van het geschat gevaarlyk t Rembega ligt ten N O van Ampeoan en ten N W van Mataram Zoowel van Ampenan als van Mataram loopen wegen daarheen Gistermiddag is te s Oravenhage in eene vergadering van afgevaardigden van het Vetpache en het Hftagsclie Lombok comité besloten om de beide comitè s te laten samenwerken De Avondpost verneemt dat in het heel 250 personen aan de oproeping van den heer L den Beer Poortugael hebben gehoor gegeven doch meent op grond van ingewonnen inlicbtiDgen te mogen verooderatellen t ook met het oog op de jongste tydingen minder alarmeerend dan in den aanvang het aanbod niet aal worden aanvaard Uitslag der verkiezing van 3 leden van deu gemeeutersad te Amsterdam Geel stembrieQe Uitgebracht 3852 geldige stemmen waarvan op den beer Sterok 2921 De Flienes 104 en Sibbelee 359 zoodat gekozen is de heer Sterck K E Wit stembrieQe Uitgebracht 3913 geldige stemmen naarvan op den heer Hooglandt 2134 Bensdorp 974 Kater 839 Boas 701 Boelen 443 Flienes 352 Van Lennep 400 SchÖntha Ier 419 Van Serre 364 en Westeroaen vao Meteren 835 zoodat de heer Hooglandt liberaal gekozen is Herstemming moet voorts plaats hebben tusschen de heeren Bensdorp katholiek ea Kater aotirevolntionair Uitslag der verkiezing van een lid der Provinciale Staten te Leenwarden Getal kiezers 5299 Ingekomen biljetten 1860 Van onwaarde 14 Gekozen jhr mr C van Bysioga liberaal met 1080 stemmen Verder bekwamen de heeren R van Zinderen Bakker sociaaldemocraat 456 0 Byleaga anti revolutionair 106 J T de Boer aoti revolatioaair 79 en J T Meineaz Sz liberaal 110 stemmen generaal was de gedachte in hem opgekomen de verantwoordelijkheid der misdaad geheel op haar schouders te schuiven ladien de aanslag op de Buiter gelukt was en hij het bneQe van Marianne met de zoo veel beteekenende woorden dood hem had kunnen vinden waaraan by niet twijfelde zou hy hiermede naar Ëlize gegaan zyn Dan nog langer te twijfelen aan de schuld van den boschwaobter zou het meisje onmogelijk geweest zijn en zy zou zelfs dankbaar gestemd moeten zijn dat de moordenaar die haar zuster voor de rechtbank zeker aangewezen zou hebben ats de onmiddellgke oorzaak tot bet plegen van de misdaad don dood had gevonden Dit was eobter niet het voornaamste gevolg vroarop hy rekende Uit vrees dat van Triohtvoorde de eenige die het geheim barer zuster kende de weduwe van den generaal zou aanklagen was hy overtuigd dat Elize gemakkelijk te bewegen zou zgn hem baar band en fortuiu te schenken in de vaste overtuiKÏng dat hg zya schoonzuBter nooit in bet verderf zou storten Hoe Marianne deze baudelwyze zou opnemen daarnaar vroeg hg niet Geraarlgk kou zy voor hem nooit worden daar by baar geheim kende terwyl zy in de verste verte niet kon vermoeden wie de werkelgke dader was ZQ setve moest overtuigd zijn dat De Buiter op baar aanstoken de misdaad gepleegd had en onder den druk der gewetenswroeging zou zij zoo mak zfjn als een lammetje In zijn Btoute droomen achtte hij t zelfs niet onmogelijk haar in een klooater te doen verdwynen AUea was echter geheel anders geloop dau b berekend had De aanslag op het leven van De Baiter wu volkomeo nislnkt en Kil had hem op Da trein 205 die namiddags ta 5 58 uur van Groningen te Leeuwarden aankomt is gisteren vóór het hoofdperroo van h t station der laatttgenoemde plaats ontspoord by den kmiswiBsel Het geschiedde n eno op dezelfde plaats waar in het najaar van 1893 namiddags te 3 58 de Gronii f trein ontspoorde De locomotief en alle rytoigen bleven op da rails staan de tender echter geraakt in dau w vast Op verscheidene plaatioD werden da rails gebroken De pasaagieri kwamen met den aohrik vry Opmerkeiyk ii het dat bat ongeval ook na plaats had met een trein getrokken dooreene locomotief van het zware sneltrein type der S S De weg il vry wat beschadigd Men ia dadelgk bronnen de sporen weder vry te m ken De tOranjebond van Orde te Zutfen doet steeds meer en meer van zich hooien en had pn weder een plan dat voor zeer vete handen den lang werk zon geven een grootsch plan n t den aankoop van het gedeelte der Uchelsche Mark groot rnim 730 beotare dat hï gereohtelyke verdeeling in veiling kwam ten einde aldaar twee dorpen te itichten waarvoor de plannen enz al gereed waren ett ingericht werden volgens de door Ërieos ontwikkelde denkbeelden Door tal van g oeden in Amsterdam Den ag en Utrecht daartoe gestannd vra di onvermoeide atryder de heer Brogu van Rozenburg ö S I f p doen slagen Het was dan ook zoo uitlokkelyk mogelyk Da heidegrond dier Mark is b paald uitstekend te noemen en da lifj ng heel practisch Gelegen tossohen Hoenderloo Hoog Runrloo Uchelen en Asselt kon deze voor het doel moeiiyk beter bedacht worden Dinsdag had de toeslt plaats van dit nitgeatrekte terrein hetwelk was iugezet op f 7070 Volgens zyne rudslieden zou de heer B v B flOuO boven den inzet mynen doch dooromstandigheden besloot by f 2000 er boven tamynen opdat het achoone plau dat oo alswerkverschaffing zoo n heerlyk voormtiüihiopende niet in duigen zon vallen i Sn toch is dit geichied een ingezetene vitn Deventer mynde op f2100 Al valt deze uitslag ernstig te betrearen de Oranjebond van 0 e toont dat hg nietstil zit en dat hg dank zy hen die faam zooonbekrompen steunen en wier aantal zekergestadig grooter zal wordeut dra elden zynplan zal kannen nitvoereu Z G Voor de arrondiaiements rechtbank te ZuU fen stonden gistermorgen terecht drie paraonen zoo ondubbelzinnig viyzo haar haat ea afkeer getoond dat alle hoop op een eohtverbinteaii met de rgke erfgename voor goed ia rook opging ndien Van Triohtvoorde geen door ea door verdorven mensch was geweest daa bad hij voor de openbare terechtzitting zichzelf en Uariaane gemakkelyk aan het boven bun hoofd zwevende gevaar kunnen onttrekken door zich verder met de zaak niet in te laten Maar een man als hg koa ziob onnogelyk een edel karakter voorstellen en hij waa vast overtuigd dat De Ruiter mevrouw Van Hanswoerd zou verraden door ter tereoh tutting bet bawuste bevel om den generaal te dooden te vertoonen Hierop had hjl vast gerekend en ia dat evsl zou natuurlijk niemand langer getwijfeld hebben aan de schuld van den bosohwachttir die de wedawe m zyn vat zou medesleepen Van deze ootkaooping der zaak had de schurk zich veel toorgosteld omdat hy zioh daardoor tegelgkertgd gewroken sou hebben op Ëlize Zijn minnares was hem eobter te slim af geweest Zonder er iemand iets van te leggen was E de rechtszitting te Sint Bneuo konen bewonen en in t beslisaeDde oogenblik toen de kleine ICaret op het punt stond het gevaarlgke papier te ovsrbandigen witt s den beschuldigde te verteedareu Het ergste was dst nu elk bewgs dat Marianne de baad had gehad ia de misdaad vernietigd was en hy van Triohtvoorde waaraan tot nog toe niemand gedacht bad werd plotseling de hoofdpersoon waarop ieders aandaeht geveetigd was igd fTorM