Goudsche Courant, vrijdag 14 september 1894

dingen vooral aan handen en armf Pekwam verdedigde zich zoo goed en zoo kwaad als het ging Politie was er niet Een viertal personen te Amsterdam maakten gebruik van een nieuwen drgfkracht tot het voortbewegen van een bootje Dit geschiedde namelgk door een reusachtigen vlieger van 6 voet hoog die aan bet vaartuig bevestigd In een vlugschrift getiteld Mgn afscheid van den Soc Dera Bond schetst Rienzi de heer H van Kol ingenieor Ie klasse in Ned Indië thans met verlof de redenen waarom de nieuwe Soc Dem arbeiderepartij is opgericht Hg valt daarin Domela Nienwenhuis en Recht voor Allen scherp aan Hg schrgfto a Wat partijdigheid karakterloosheid en lastermoed betreft kan in Nederland geen enkel blsd ï d harfnw innn Van hflt lijforofann van Nieuweohuia Tegen iver wg heeft hij alle perken overschreden en mg daardoor het recht gescbonken om hem in geen enkel opzicht te sparen al wil ik daarvan ditmaal slechts een zuinig gebruik maken en alleen voor zoover bet de partgbelangeu geldt ludien eene commissie van degelijke mannen eens mgne grieven tegen Nieuwenbuis had onderzocht dan had men versteld gestaan over de brutaliteit van lengen en verdachtmaking Men noeme in al die jaren onzer bew ng iemand op die door gunstige omstandigheden gevaar opleverde voor den peraooulgken invloed van Nieuwenbuis en die niet op allerlei wgzen niet zelden door gemeene middelen ia tegengewerkt en zoo mogelgk geknakt en atgemaakt Verzwggen van het goede wat anderen daden miskenning hunner verdiensten verdachtmakiug hunner beweegredenen vergrooting hunner fouten dat is de vaste onafwpbare tactiek waaraan alle karaktervolle personen en zelfstandige denkers werden blootgesteld Zelf snakkende naar eerbewgzen heeft hg voor alle anderen die hem in den weg knnneu staan en bem niet vteieu slechts smaad en hoon over c Wat heeft meu van onze partg na jarenlange propaganda gemaakt Een handvol dwepers waaronder slechts weinige mannen van vaste overtuiging een groep haters en intoleranten die niet weten wat zg willen en door luidruchtige uitdrukkingen hunne onmacht en onwetendheid verbergen Geeu helder afgebakend doel staat den meesten voor oogen even wispelturig en onklaar als hnn leidsman was dan eok steeds de tactiek onzer partg en nog altgd Bchgnt geen einde te komen aan het Voortdurend weifelen Een waar terrorisme heerscht in don boezem onzer partg onverdraagzamer dan de Katholieken was hunne vervolgingszucht erger dan die der bourgeoisie Zelfs door geldelgk nadeel wil men de weinigen die er een eigen oordeel op na hielden beletten zulks in ronde woorden schriftelgk of mondeling te uiten Eu wat is er van ons partg blad geworden Het ij niets anders dan het Igforgftan van Nieuwenhuia die het vooroamelgk gobruiktom zgne gal over alles en allen oittestortrn Het is onder zgue leiding ondanks de wenken die het congres jaarlijks gaf om er mede op te honden een diepgezonken schimpblad geworden dat de socialistische propaganda ontzeglgk heeft benadeeld n een schandvlek voor de socialistische beweging c Lang heb ik geaarzeld maar thans wil ik het luide verklaren dat van de vele bladen van allerlei richting waarmede ik tn aanraking kwam geen enkel moreel zoo laag staat Zoo verregaand partgdig zoo schaamteloos oneerlijk is als het orgaan van het Damrak no 100 Na een veertienjarig bestaan Onzer part kan ondanks alle kunstmiddelen haar orgaan zgne kosten niet dekken bedraagt bet aantal leden geen Vioo volwassen mannen van ons land Na een kortstondig herleven is zg weer aanzienlgk verzwakt brokkelt dagelgks at en zy zal eerlang vermolmd ineeustorten Directe Spoorwegverbinding mei GOUDA Zomerdlenst 1894 95 Aangevangen 1 Mei Tüd van GreenWch 18 58 1 06 1 18 1 1 1 88 K O T T i H D A M 0 O B B A Amaterdun CS AKaterdu Wp eimU beachikken Deie moet hg zich verschaffen door geregelde bijwoning van den door tRgk ingestelden wapenhandel of door als lid toe te treden tot eene Roninklgk goedgekeurde vereeuiging tot vrgw oef in den wapenhandel Hier m t bijzonder vragen wg owe aandacht voor de N W V Overal kan eene afdeeling dier vereeniging worden opgericht waar 11 leden zich vast verbinden willen Door hare vaste en geregelde organisatie door de eenheid die Eg gedachtig aan de vaderlaodsohe spreuk eendracht maakt macht € onder alle Üeelnaraers aan de militaire oefenitgen tracht tot stand te brengen is zg in hooge mate geroepen in onze kringen de voorbereidende oefeningen te leiden en ieder door gezette excercitiën voor den dienst in t Reservekader geschikt te maken en aan taeht en orde te gewennen Het zou diep te betreuren zgn als door ouze flauwhartigbeld de N W V haar schoone maar moeitevolle taak niet kon volbrengen als door vadsigheid of moedeloosheid de beate pogingen van bet krijgsbescuor werueo verlamd tot verheffing en versterking van het nationaal gevoel Daarom roepen wg allen dringend en met ernst toe Laat ons eendrachtig de handen inefu slaan laat ons bedenken dat de groote zaak waarvoor wg uw steun uwe medewerking behoeven zóó hoog moet staan dat er ge n plaats meer overbigft voor twgfel die huivert voor de daad In t Reservekader is ons allen een onwaardeerbare gelegenheid geschonken om onzen eersten plicht tegenover het Vaderland medewerking tot in stand houding zgner wetten en instellingen te vervullen en dat op eene wgze die ons met geen enkelen anderen plicht in botsiog doet komen en io geen enkel voor de toekomst gevormd levensplan storend ingrgpt Jongelieden van Nederland laat die roepstem niet te vergeefs tot ons komen Toonen wg dat zg ons belasteren die beweren dat Neêrlsnds zonen ontzenuwd tot geen zelfverloochening tot geen daad van belangelooze plichtsvervulling meer in staat zQuden zgn Beschamen wg toch niet de verwachting van onze beste en edelste medeburgers beschamen wg niet de verwachting van ons Vaderland iaat ons in grooten getale blgmoedig en gewillig toetreden tot t Reservekader met do leuze op de lippen maar vooral in het hart Voor Koningin en Vaderland c VINCENT VAN PESKI Gymn Erasm A RIJPPERDA WIERDSMA Med Stud K A ROMBAOH Fxn Med Stad C DE SMALEN i Gtfmn Eraam H B DRIES8EN Jr Leerl M U h O 0 DE REGT Jr Leerl H B 8 Rotterdam 31 Augustus 1894 dis aan de onlangs danr ter itede plaats gebad hebbende ongeregeldheden een werkzaam aandeel hebben gehad De officier van justitie eicchte voor één der beklaagden die den OTergekomen sigarenmaker met een stuk hout Terwondde 5 maanden gerangen i straf Voor den tweede die met een voorwerp had gegooid werd 1 maand en voor den derde die des avonds ffich tegen de politie verzette 6 maanden gevangenisstraf geëischt De volgende oproeping is verspreidt AAa de leerlingen der Gymnasia H B S en daarmede gelykstaande ioriohtingen van onderwas in Nederland M ne Beeren Op t voetspoor der Utrechtsche joDgelieden die voor korten tijd in eeno door t geheele land verspreide Cirrulaire hunne medeleerlingen in alle plaatsen krachtig opwekten om tot t Reservekader toe te treden doen thans W7 Rotterdammers in t belang van dezelfde zaak een hernieawd en rnstig beroep op Uwe Vaderlandsliefde en Uwe belaugstelUng voor t Leger en de weerbaarraaking van ons volk Ten behoeve van hen die zich vau t doel en de strekking der Instelling van het Reservekader nog geen volkomen juist denkbeeld vermogen te vormen diene t volgende t Renerveknder opgericht en geregeld bg Koninkliik besluit van 29 Sept 1893 heeft ten dool jongelieden nit den beschaafden stand langs geleideiyken weg op te leiden tot den dienbt in t leger Van ieders krachten en geschiktheid wordt het meest oordeelkundig gebruik gemaakt overeenkomstig den aanleg en d ontwikkeling van ieder lid en soodoende gezorgd voor de geregelde aanvulling van het kader Van elk die zich tot den dienst by t Keservekader verbindt wordt t bewijs gevorderd dat hg eene goede opvoeding genoten hebb geluk die door t bezoek der bovengenoemde instellingen van onderwas gewaarborgd wordt en eenige militaire vakkeunis bezitte gemakkelgk te verkrggen door de vrg willige oefeningen in den wapenhandel of als lid der Ned rlandsche VfTeerbaarheidsVereen iging De nieuw gekozen ledon van het hoofdbestuur van den Algem Nederl Politiebond hebben onderling hun werkzaamheden aldns verdeeld voorzitter de heer J P Engelsman burgemeester van Soboterland secretaris de heer mr S Talma Stheeman burgemeester van Zuidbroek voorloopig wordt diena functie waargenomen door den eer D Beunder inspecteur van politie te Dokkum penningmeester de hee K Kramer chef veldwachter te Apeldoorn In de Riouwatraat te s Gravenhage vooral des avonds eenzaam en verlaten is weer iemand op verregaand brutale manibr aangeraod Het gebeurde niet ver van de plaats waar eenige dagen geleden aan eene juffrouw hetzelfde wedervoer Een bode aan een vau de colleges van algemeen bestuur werd plotseling aangevallen door een korporaal van de grenadiers die hem met getrokken sabel te Igf ging en een burger die hem met een mes bedreigde De aangevallene die verschillende verwon De voordeeleu van zoodanige regeling springen te xaer in t oog dan dat t noodig zou gn ze in den breede op t sommen t Is doidelgk hoe langs dien weg vooreien kan worden iu de dringende behoefte aan goed geoefend intellectueel ontwikkeld kader In de 2de plaats mogen wg hopen op deze wgze te geraken t geleidelijke en indirecte alsobuf Dg der plaatsvervanging tegen welke verderfelijke instelling nu reeds 25 jaar door gverige en vaderlandslievende msnnen storm geloopen wordt Zoovelen onder onze jongelieden als er gevoel hebben voor t onrechtvaardige en vernederende eener regeling waarbg men zich door geld aan de heiligste verplichtingen kan onttrekken hebben t voor de toekomst in hnnne band om feiteiyk en metterdaad de plaatèvervanging te doen vervallen nog vóór ag langs wettelijken weg is afgeschaft En aan ieder die niet blind is voor de maatscbappel ke gevaren die in onze onzekere tgdsomstandigbeden het vaderland bedreigen biedt deae idoor en door nationale lustelling gelegenheid tot bevorderen dat in het leger de aanvoering en leiding biyft toevertrouwd aan de handen van hen die door hun intellectoeel en moreel overwicht in de eerste plaats zgn geroepen tot handhaving van het gezag en tot de weerbaarmaking van geheel t volk Eindelijk zal voor ieder die zich aan t Reservekader verbindt door de daad een eind gen aakt worden aan t werkeloos toezien en afwachten en zal door de overtuiging dat de verdedigbaarbeid des vaderlands mede afhangt van zgn gver en van zijne toewgding t gevoel van veraijtwoordeiykheid worden gewekt met de overtijigiug dat die verdediging mogeiyk is Sik I onzer die beseft dat de volkeren niet ondergaan die niet bezwgken willen is perBoonlgk geroepen daartoe mede te werken GODS 18 08 18 11 Wy hebben er boven op gewezen hoe de aspirant voor f Reservekader over eene zekere mate van militaire kennis en geoefeudheid moet 10 55 11 08 11 0 11 1 11 8S 8 SS 8 48 8 48 8 5 8 05 6 i lO 6 19 5 8 5 88 7 86 7 88 7 7 4 7 55 and Uoordnckt WmwKkerk Qipdlt Botterdim t 88 8 85 10 7 9 11 7 86 7 47 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 6 08 6 18 6 81 6 89 6 86 lattmdui hpaUa Minimknk Mwrdnolit 7 46 8 18 10 08 10 11 9 S7 11 06 11 18 9 49 4 67 6 08 eODDA DEN BAAS Goud 7 80 8 40 9 09 9 87 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 8 89 8 61 4 46 6 87 E 5 7 18 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 11 01 u io Z li 7 48 8 69 BUKl 7 47 Z gw 7 68 01 N d L d 8 08 10 10 6 11 6 16 6 88 6 81 6 86 6 80 L07 9 18 11 88 9 18 9 89 10 07 11 87 18 41 18 11 1 48 1 67 8 66 4 86 6 86 S 56 6 41 7 48 10 1611 88 11 48 86 Ooi Oonda 6 40 A m rf4w 7 69 iLutardaé OJ 8 14 SlMllMill 8 811 9 10 9 81 GOrDA BTBKCHT 1 10 7 66 8 09 8 81 10 1 10 56 18 48 8 88 8 518 18 4 47 6 83 6 17 7 46 6 88 10 14 10 886 60 6 54 11 0 8 37 E S7 7 59 10 87 5 69 7 08 8 13 11 17 8 46 8 11 5 04 5 46 6 818 07 8 55 10 86 8 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 46 1 10 3 08 8 88 8 0 6 8 6 81 66 8 86 9 1U0 C8 11 10 O O D U A A UÜTEBbAM 10 061 10 66 18 111 8 611 4 47i 5 18 7 46 10 1410 15 18 19 1 8 40 i 45 6 85 48 11 1811 10 18 84 I IB 8 11 ld 9 17 11 81 Door de tactlooze wgre van optreden het gemis aan verstandige organisatie de demoralisatie der leiders en de verblindheid van vele aanhangers is baar wasdom belemmerd knaagt de k nker aan haar hart en is hare levenskracht zoo goed als uitgedoofd Wat men bun echter to t blgvende grief mag rekenen is het ontbreken van elke poging om het goede in den mensob aan te wakkeren en het kwade te bestrgden dat zg steeds een beroep deden op de laagste hartstochten der menschen op baat en afgrond wraakzucht en jaloezie in plaats van te trachten de partggenooten te ontwikkelen hebben zg ze gefanatiseerd er dweepzieke volgelingen van gemaakt bekrompen sectarissen van een slecht begrepen geloof en de veroordeslen aangewakkerd in plaats van overtuigde socialisten te vormen De toongevende leiders hebbeu het op hnn geweten düt maar al te veel partggeoooten verbasterd zgn en gedemoraliseerd Van deze parlg is niets meer te hopen zg zal zich op tnoaon in nnftr Viio An in onoïnnl HAmORraten en in eene groep teleurgestelde afvalligen Kracht kan van haar niet meer uitgaan Ik sidder bg de gedachte aan watgeschiedeu zou wanneer de tegenwoordige partgleiders de macht iu banden kregen en eene geslaagde gewelddadige revolutie het sein zou geven tot de losketeoiog van al die met moeite bedwongen booze hartstochten ej aandekunatmatig gekweekte wraakzucht den vrgen teugel zou laten De bourgeoisie behoeft niet eens in te grgpen onderlinge laster verdachtmaking en moord zouden den strgd weldra in eene gruwelgke slachting doen ontaarden en bet volk naar een tiran doen snakken als naar een redder in den nood c Daarna betoogt de heer Van Kol dat acheiding ouvermgdelgk was tu 8chende revolutionairec en de parlementaire socialisten Mt t moet Öf vrge communist öf anarchist wezen met D N en de zgneu die alle deelneming aan den politit ken strgd afkeuren öf een politieke partg vormen gelgk in alle andere landen bg den strgd tegen het kapitalisme onmisbaar is gebleken De nieuwe partg acht den economisoheu en den politieken strgd onafscheidelgk van elkander De sociaal democraten moeten volgens den beer Van Kol aan de ingeving deelnemen lo nit taktiek om bet wtrouwen der massa te winnen en deze tot zich te trekken en 2o uit beginsel om door afgedwongen hervormingen het proletariaat geschikter te maken in den klassenstrgd eenmaal te overwinnen De parlementairen verwerpen daarom in beginsel nog niet de revolutie waar geen andere uitweg mogelijk is Maar de revolutie moet eerst door agitatie en propaganda door ontwikkeling en wetenschap zgn voltrokken in de hersenen eer dynamiet en bajonetten haar helpen kunnen Verder zegt hg o a 0e organisatie onzer partij moet in da eerste plaats op moreele gronden berusten rekening houden met de feitelgke toestandeu zich niet onderwerpen aan de formule vau dwepers maar aan den eisch der denkende arbeidere De liefde voor vrijheid mag geen haat worden vooi alle gezag de geest van onafhankelgkheid geen brou van desorganisatie de strgd der belangen geen oorzaak van afguusi en hebzucht Wg moeten vooral de instellingen bestrgden niet de personen de oorzaken uitroeien niet alteen de gevolgen wegnemen Doch vóór alles moeten wg eene volkspartg vormen wat wg tot heden nooit geweest gn Dit kunnen wg alleen norden door met open vizier te strgden m het volle daglicht geen geheime congressen geeu geheimzinnig verbergen onzer zwakte doch rondweg mededeeliDg van onze sterkte en ons streven wg hebben ons niet te schamen voor ons doel noch voor onze middelen Dat veronderde samenzweren is niet meer van onzen tgd is eener partg die gelooft in haar beginsel en vertrouwen heeft in hare toekomst onwaardig en belet het doordringen io de masfa Te omateeks 12V uur gisternacht brak onverwachts een felle brand uit in het boven 6 84 7 10 6 66 6 08 10 6 17 6 86 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 10 1 84 3 58 4 50 4 67 5 04 6 11 6 80 7 80 8 0S lUO 11 80 6 48 8 80 2 60 8 48 4 41 4 65 5 08 6 09 1 11 8 18 11 60 1 46 1 56 8 08 8 0 8 15 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 8 10 08 8 01 se 10 10 41 I0 9 16 4 40 OO V U 2 16 2 46 3 43 4 16 4 48 6 17 7 3 10 4 08 DEN H A G H g 6 18 7 80 7 8 9 2S 9 4610 13 11 3312 16 l J 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 7 08 7 11 7 80 7 9 7 81 10 80 10 86 10 41 y 6 09 10 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegir6 08 Bi Kl 14 Zer M 6 19 Onada 6 307 E 8 18 9 68 10 18 ll db2 818 A 8 80 8 41 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 10 10 1S S1 b e C H T 0 o o D t Utreoht 6 83 7 60 S WfTsTlS OS 18 60 2 66 8 10 8 68 4 48 6 86 8 09 8 6010 84 Woerden 6 68 8 11 lO lS 18 34 4 1 9 1110 11 Usduwatei 7 07 6 1 10 84 18 48 4 84 9 1 Gouda 7 20 8 32 9 8410 87 12 0618 66 1 88 8 27 3 60 4 87 6 80 7 08 8 41 9 39 11 07 AHSTEKDA U G O C D A 8 1 9 40i ll lOi 11 87 8 40i 4 10i 4 10 7 88 41 1 10 8 11 9 11 11 81 11 48 i ll 4 81 4 88 7 10 1 00 TJO 9 04 10 44 11 11 M il M 1 10 1 11 M U M hoiB Tsn pand n 95 aan de Kipatraat te Rotterdam waarvan de eerste verdiepiag dient tot kleedingmagazgo en onbewoond ia terwgl de tweede en derde verdieping in gebruik zgn by W Klunder een man die koatgangera hondt De huurder dor Ie verdieping had deie te 10 aren giateravond verlaten De brand brak toen men hem ontdekte aan de achterijde uit verraoedelflk op de tweede verdiepÏDgi en bad io den beginne een dreigend aanzien W Klnnder redde zich met eene VTOOV langa de trap doch de twee koatgan gera waa het niet meer mogeljk danzelfden weg te nemen daar toen z door den rook en het alarmgeroep gewekt werden deze trap reeds in lichte laaie stond Een hunner vertoonde zich daarop aan de straabtgde op de derde verdieping en stond gereed van die hoogte op straat te springen toen men hem wist te beduiden dat h wachten moest tot da reddingsbrigade die zeer apoedig ter plaatse was baar ladder had gesteld Zijne reilding gelokte dan ook Zgn kameraad die zich aan de achterzjjde poogde te redden had het geluk te worden opgemerkt door den heer Boekman naast het brandende perceel wonende die hem mat behulp van den jongeheer Van Dorp met een ladder redde van de derde verdieping waar bg zich te midden van dikke rookwolken ophield Inmiddels waa de brandweer gealarmeerd en verscheen apoedig ter plaatse de heer Yan der DuBsen brandmeeater van spuit 11 die zgn spuit in werking deed stellen Dit voorbeeld volgden daarna op last van dien brandmeester de apniten 4 10 en 12 door welke hulp men den brand meeater werd die daarop te uur geheel gebluscht was De bovenverdiepingen zgn nagenoeg alle uitgebrand en de schade ia vrg aanzienlgk Waterachade werd bovendien toegebracht aan het pakhais van den heer J Burghart dat zich beneden achter bevindt Assurantie dekt al de schade Yeraohillende hoofden der brandweer en autoriteiten waren ter plaatae terwgt de apuiten 15 2 8 3 1 13 en 9 zoomede de atoomspuiten van het Oostelgk en Westelgk stoomgemaal eveneens ter plaatse verschenen doch die geen hulp behoefden te verleenen Wat de oorzaak ven den brand was is nog niet met zekerheid te zeggen doch door de brandweer werd een petroleumlamp gevonden nabg de trap leidende van de eerste naar de tweede verdieping De tiende beklaagde in de zaak der valsche banbiljetten Leachke heeft nu die zaak op 17 October a s in hooger beroep voor het Hof te Amsterdam zal worden behandeld mr H K Westendorp tot zgne verdediger gekozen denzelfden advocaat die hem bg de behandeling der zaak in eersten aanleg werd toegevoegd en op wiena pleidooi de rechtbank liem vrgsprak Voor de arrondissemonts reehtbank te Otrecbt werd Maandag de zaak behandeld tegen den colporteur H £ 3 gepena O I militair in verzekerde bewaring beklaagd van valachheid in een volmacht in blanco en gebruikmaking van dit Btuk verduistering van onderacheiden geldsommen en oen jas en vest ten nadeele van J T C J T P en C J H in Juni en Juli jl alhier gepleegd In Febr jl was bekl in dienst getreden bg de Schaldinvorderingmaatacbappg tot hetaanwetven van leden op eene provisie van £ 3 50 per lid en wanneer hg zea leden won bovendien nog 5 zoodat hg dan ook in de eerste week reeds ƒ 26 verdiende later echter scheen dit werk minder vootdeelig te zgn geworden zoodat bekl sleckta weinig meer verdiende Voor het aanwerven van nienwe leden had bekl blanco volmachten welke door hem moesten worden goteekend ten bewgze van hnn verUnteuis Hoewel betalingen aan agenten niet werden eikend had toch een der nieuwe leden een bedrag van 10 aan bekl ter hand geiteld wat door hem echter niet werd afgedragen volgens zgn verklaring waa dit geld hem geleend Toen dit werd ontdekt werd hg ontslagen doch later weder in dienat genomen om echter kort daarna weder te worden ontslagen Een portefeuille met verschillende bescheiden van de maatschappg waaronder ook de blanco volmachten had bekl echter niet terngegeven Omstroeeks dien tgd kwam bekl ook in aanraking met den stalhooder Trapman die vernemende dat beklaagde thans zgn onderhoud vond door het innen van quitantiën hem aanbood voor hem ook verschillende qnitantien te innen aan adressen waar zgo personeel zelfs tevergeefs beproefd had betaling te erlangen Bekl had dit aanbod aangenomen tegen eene vergoeding van 10 pet van de ontvangst hg inde eenige quitantiën tot een bedrag van 11 50 maar de heer Trapman zag geen geld Onder de door bekl van den heer Trapman ontvangen quitantiën waa er ook een tot een bedrag van eenige bonderden gnldens Bg gelegenheid dat bekl in Juli jl eens bg mr Verhoeff waa vorwchi hg dezen nit mam van den heer Trapman eenige quitantiën voor hem te innen daar bg lelf er geen kans toe zag Deze verklaarde zich bereid waarop bekl hem de quitantiën waaronder bovengenoemde ter hand stelde met de mededeeling dat hg kon handelen naar goedvinden hg kon ook van de vordering zooveel laten vallen ais h noodig oordeelde in het belang van de zaak Mr Verhoeff wilde op zulke losse gronden de opdracht echter niet nitvoeren waarop beklaagde hem een volmacht ter hand stelde van dan heer Trapman elke later bleek door beklaagde zelf te zgn onderteekend Toen reeds stappen waren gedaan door mr Verhoefl tot uitvoering dezer opdracht was ook hom het verschil in de handteekening opgevallen tuaschen de qoitanties en de volmacht waarop hg bekl geschreven had deze was toen echter uit de stad Omstreeks dienzelfden tgd had btkl ook bg den heer Huygens eenige malen voor eenige dagen een jas en een vest gehuurd omdat hij eenige commissies moest doen Den eersten keer had hg het goed teruggebracht doch de tweede maal had hg het verkocht in het hoia van verkoop met recht van wederinkoop van den heer Willemae voor 2 Het verkoopbriefje had hij later aan den beer Huygens gegeven die het goed loste voor 2 70 met de belofte dit ala hg zgn pensioen ontving te zullen restitueeren Ook hiermede bleef bg in gebreke Bekl verklaarde dat het geld door een der nieuwe leden hem gegeven hem waa geleend de volmacht bekende hg zelf geteekend te hebbeu doch eerst nadat hg eenige malen te vergeefs bg den heer Trapman was geweest en alleen in het belang van genoemden beer Het geld dat bekl van de qoitantiea had ontvangen had hg gebruikt voor de verschillende door hem gemaakte kosten Het verkoopen van het goed bekende bekl het geld waa gebruikt iu de hoiahouding hg zou het echter hebben vergoed De Bubst off van justitie mr Smidt de feiten nagaande achtte het ten loste gelegde volkomen bewezen tipr wees o a ook op de onoprechtheid van bekl die in dienst eener maatacbappy op dergelijke wgze met haar concurreerde vorderde de schuldigverklaring van de beklaagde en zgne veroordeeling in aanmerking genomen zgn niet ongunstig verleden tot gevangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden De ambtshalve toegevoegde verdediger van bekl mr Dop van zgne zgde de feiten na gaande bestreed in een uitroerig pleidooi achtereenvolgens de vier ten laste gelegde misdrgven en zag met vertrouwen bekl s vrgspraak te gemoet Na re en dupliek bepaalde de rechtbank de uitspraak op a s Maandag In het Dag Advertentieblad van Groningen staat de volgende advertentie De ondergeteekende verklaart dat hg niet behoort tot de middernacht zendelingen en verzoekt bg dezen zgn persoon niet te verwarren met den middernacht zendeling B N Siktonia wonende in de Hontzagersteeg voor wien het pak ransel bestemd was dat aan ondergeteekende op 11 Zondag geheel onschuldig is ten deel gevallen E H Sikkema schoorsteenveger en rookverdrgver Poelestr onder den heer Singer c Posteryen en Telegrapble In Nederlandach Oost Indië zgn nader voor den dienst der pakketpost opengesteld de kantoren te Bondowoso en Djember op het eiland Java reaidentie Besoeki en Sambas Singkawang en Sinlang in de Westerafdeeling van Borneo Benoemd 1 Sopt Tot odsistent te Deventer de geagreëerde klerk U van der Wal te Hattem 16 Sept Tot klerk der postergen en telegrapble van de 2e klasse F Mejjer te Leiden postkantoor A O Eakea te Amsterdam telegraafkantoor ö A M Rntlen te Amsterdam telegraafkantoor Mej J W A Haver Droese te Gouda postkantoor Mej Z Diemont te Amsterdam telegraafkantoor Tot adsistent te Haarlem de brievenbesteU lera P Bitter C van Meerten en A J Hekkelmau aldaar 1 Oct Tot brievengaarder te Zaamslag C A van Veasem tot briaveogaarater te Volendam B Witkamp wed J Spaander Verplaatat 10 Sept De klerk der postergen en telegraphie vaa de 2e klaase G A van Hoboken van Deventer postkantoor naar Eibergen Eervol ontslagen 1 Oct De brievengaarders B Bnaa te Muntendam en K van Caloar te t Waar Overleden 27 Ang De klerk der telegrapbie van de Ie klaaae A J van Alphen te Rotterdam Vacante Directies Telegraafkantoor te Ngmegen Jaarwedde f 2500 Sollicitatiën in te dienen vóór 22 September 1894 Bniteolandseb Overzicht Qisternamiddag had de uitvaart van d ngraaf van Paras te Weybridge plaats 0eindrukwekkende plechtigheid werd door allefamilieleden bijgewoond op den weg vanStowe HoDie naar Buckingham waar de lytkist op den trein naar Weybridge werd geplaatst gingen de prinsen achter de Igkstatfe Bfl den Ipdienst in de kapel te Weybridgewaa de koningin door den hertog van Yorkvertegenwoordigd De prms van Wales h zich ook doen vertegenwoordigen i üe ontvangst van keizer Frans Jozef m Lemberg is even schitterend afgeloopen als l etbegin liet denken We zullen ons niet wagenaan een beschrgving der feesten en alleen vermelden dat de Keizer weer naar Weeoen listeruggekeerd na de bevolking der OaücischehoofdsUd door zyn minzaamheid te hebbanverrukt Ëen der betangr kste punten vanbet programma was de plechtige opening v nde medische faculteit te Lemberg daardoor isde universiteit thans volledig geworden en eenoude wensch der Polen vervuld Men heeft er onlangs op gewezen hoe BoiUië en Hertsegowina zich onder het bestuur van Oostenrgfc hebben ontwikkeld Een van fle meest verblydende teekenen van den vooruitgang dier landen is de vermeerdering van le bevolking der scholen voornsmelyk onder de mohammedanen Vroeger vóór eeu jaar lof vgf zes waren er op de scholen byoa geen mohammedaansche leerlingen maar tegenwoordig bezoeken ze in grooten getale de agelre scholeü hei gymnasiun de hoogere burgerschool en de handelsschool In den laaüten cursus waren meer dan UOO van dejeerlingen der lagere 9el J fln mohammedanen teg6n 8Ü0 roomsphkatholieken en 600 van de Grielcsche kerk Alhoewel er nog geen slag van eenige beteekenis gevallen ia toonen de Japanners telkens weer de soperioriteit van hun leger en van heel hnn beleid in den oorlog met het reuB htige China De troepen die bg Seoul stellingen hebben ingenomen om de Chia zen af te wachten zgn van alles voorzien en hebben geen diog gebrek tucht en orde latbu niet te wenschen over en de correspondcint van de Time8 heeft dus wel goed geoüfdeeld toen hy iudertyd verklaarde dat menig Europeesch leger nog ongunstig afsteekt bg het voortreffelgk aangevoerde en uitgernfete Japansche Wat men van de Chineesche troepen verneemt luidt zeer treurig De berichten uit Sjanghai stemmen allen hierin overeen dat de toestand van het Chineesche leger op liet schiereiland hachelgk is Er moet uit die berichten blgken dat de geueraala zeer onbekwaam de officieren ontmoedigd en de soldaten uitgeput zg u £ n niettegenstaaode er beweerd is dat de Chineesche vloot de golf Ton Petsjili beheeraoht handhaven de Japanners de blokkade der Koreaansche kust zoo gestreng dat de Chineezen er geen troepen kunnen landen Te land kunnen de ChineezeUj door Msotsjoeryei niet binoeudriügeo want do wegen die van daar in Korea voeren zgn door de slagregens zoo doorweekt dat kanonnen en wagens met ammunitie en levens middelen overal steken blgven Zoo staan de levensmiddelen te verrotten terwgl de Chineesche soldatsn in ores verhoDgeren Houderden moeten reeds van gebrek zgn omgekomen Ën die toestand van het Chineesche expeditieleger heet dagelgks te verergeren zoodat velen een catastrophe ophanden achten De Chineesche regeering moet den staat van zaken kennen en daarom weder dringende orders hebbep gegeven aan de vlootvoogden om de Chineesche vloot in de golf van Petsjili bgeen te trekken en een slag te wagen Het eerste is reeds gebeurd en al de schepen Zgn nu te Wei Hai Wei in goede orde verzameld Het beet dat onder officieren en manschappen der vloot een goede geest heerscht en dat ze van verlangen branden om de meerderheid der Ghineezen ter zee te bewgzen Ër is dus kans dat men spoedig in een ge ducht gevecht gewikkeld wordt Op het water atlerebrst maar ook te land waut zooala de to tand der Chineesche soldaten in Korea thans is kan elke dag uitstel hnn positie slechts verslimmeren Vele is het wellicht reeds bekend dat de schatrgke Weener baron Hirsch voor joodsohe russiscbe landverhuizers een kolonie in A rgentinië heeft gesticht Wg vinden dienaaogaande thans eenige bijzonderheden in de frankforter Kleine Pressci Had men zooaals te begrgpen is in den aanvang te kampen met groote moeilgkheden vnmers hoeveel on voorziene omstandigheden doen zich niet voor zelfs een grondige bestudeering Van een plan volgens mededeelingen onlangs door den baron aan eeu Sogelschen journalist gedaan is de toestand thans zeer bevredigend Tot nn toe tellen de zeven koloniën ïo de provinciSn BuenosAyres Entre Rios Santa Fé en Cordova 3000 personen Nu de eerste groote aandrang voorhg is en inmiddels het kaf van het koorn kon worden gescheideQi knnneu de kolonisten het met hnn werk wel vinden Niet minder dan 18 000 akkers circa 7300 hectaren zgn graanvelden geworden millioeban fmitboomen zgn geplant en ook de groententetlt wordt drnk beoefend t Is geen Land van Belofte het vloeit niet over van melk en honig en de wachtels vliegen er den Joden niet in den mond maar het vergeldt eerlgken arbeid in ruime mate Opmerkelgk zgn de gver en de bekwaamheid waarmede de koloniit zioh wgdt aan het bebouwen van den grond wat de onjuistheid der van tmmige zgden gedane bewering bewgst als sou de Jood niet geschikt zLJn voor den landboow maar alleen voor handel en sohaoberen De Jood toont zich naar baron Hirsch verzekert een even intelligent en practisch aU vigtig arbeider Wat bg ook elders moge hebben verricht om aan den kost te komen hier grgpt hg met lust naar de spade De baron bewees dit door een voorbeeld In een kolonistenfamilie was de vader vromer professor de dochters hebben een zorgvuldige opvoeding ontvangen zgn muzikaal spreken Fianich Duitsob en Italiaansch en al die wat men in de samenleving noemt Dettd uiBüachaM vindt men thans achter den ploeg Dat zgo waarnemingen die tot goede verwachtingen wettigen voor het verder gedgen van de zaak mpent baron Hirsch De organisatie der landverhuizers uit Rasland is allengs beter geworden Een comité heeft zioh bslast met de taak om de landverhuizers te organiseeren en voor te bereiden op een toekomstig beroep Nadat zg in Argentinië aan land zgn gezet worden zg zouder verwgl naar de hun aaegewezen plaatsen vervoerd Elke familie vindt daar een welingeriohte woning met 6 of 8 oasen op stat twee ploegen en 160 acres laad zoodat reeds daags na de aankomst dö arbeid een aanvang kan nemen Tot aan den eersten oogst is voor de ondersteuning met levensmiddelen gezorgd daarna moeten de kolonisten voor zïch selven zorgen Voor dit jaar is voorzien in de oprichting van negen dorpen elk van 50 gezinnen van 8 10 personen Tot de steeds beitaande moeilgkh den behoort vooral het gebrek aan ploegossen en melkkoeien voor welker fokkiag een bgzondere pachthoeve moest worden ingericht Een andere zwarigheid is de waterquaestie van Entre Bios waar 20 yard engelsohe el diep naar bronnen moet worden gegraven en voorts de qoaestie van het transport naar de verwgderde koloniën Intusschen ook de bezwaren hoopt men te overwinnen en in elk geval acht men het kolonisatie plan gelukt De bevinding dat de Jood geschikt is voor den landbouw zal vertrouwen wg ook in andere landen joodsohen millionnairs aanleiding geven tot kolonisatie plannen voor hun geloofsgenooten INGSZONDSN Nog eens de BOND van Oud Ond Offioieren Mgnheer de Redacteur mag ik U verzoeken het ooderstaaudo te willen plaatsen Laat ons toch klared wgn schenken mgnheer N Uw hoofdbetoog waarom scheuring in de Afd Amsterdam ontstond is om het zacht uit te drukken onwaérheid Niet de grieven vaa te veel uitgaven van het hoofdbestuur bracht daar scheuring msar het rogement van drie leden welke zioh zéér onkameraadschappelgk gedroegen i en door de algeraeene vergadering niet door het hoofdbestuur werden gerogeerd Dat is de rede der scheuring Wat de gevoelens in Qouda betreft wil ik voor t oogenblik niet beantwoorden doch hiervoor zal de Igd wel komen Uw finantieel betoog miit allen dergelgken grondslag Het hoofdbestnór ontvangt toch van de afdeelingen slechts Ys der contributiën en van dat derde deel werd t afgeloopen ja r BO u aan de afdeelingen gerestitueerd Alzoo ontvangt het hoofdbestuur slechts der geinde gelden Dat de eerste jaren voor den bond finantieel niet zoo rooskleurig wareV begrgpt ieder denkend wezen Er zgo toch 34 afdeelingen opgericht Die oprichtingskosten onvermgdelgk om de bond een rootsche vlugt te geven drnkkea natuurlgk de eerste jaren zwaar Dooh bet resultaat is dat de boud in plaats ran een passief der eerste jaren nu over een batig salda beschikt t Ia wel te begrgpon dat in eene Tereeniging van ± 2000 induvidnen natuorlgk mopperaars gevonden worden die alles betar weten Doch het hoofdbestnar gedachtig aan het spreekwoord de beste stuorlai staan aan waU gaat rustig zgnen weg en werkt naar zgn kracnten ijverig meê tot bloei der bond Geeoe afdeeling eiept de Ooadsche gaf tot heden blgken van symphatie aan hen die lafhartig hnn vaandel verlieten om scheuring en tweedracht ta brengen Wat de wgziging der statuten betreft dienen dat op de algemeene jaarvergaderingvan 1893 door de afgevaardigden is beslist dat in den loop van twee jaar de statuten gewöxigd moeaten zgn en we d op da laatste algemeeiM