Goudsche Courant, vrijdag 14 september 1894

No 6456 Zaterdag 15 September J804 33ste Jaargang fiOlDSCHE COIRAOT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgixye dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uily onderingvan Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 25 franco per p at 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels tl 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd geval dl hoofdprija der Doltsclie Geld Loterij gaoorloofil en oewaarhariif door ds Mflchfenburt Schworln sehe StaatareDeeriitg Weïfl gmotii Icld Lotoilj boataai sfephts uit 75 000 Origineele loten en 37 500 Prijzen Ue kniia ioii tn winnen la diig bnltflmrew on Alle rt7 6üO prijnen wgrilcn bijkans JnUt Ii aoNe lirlHmlg lifiK isaoii LoterlJ In Bspoedig op elkander jolKuido klHBHen uliffuloot en dadelijk In eoatant nltbttHRld E worden slechte piIjKen getrokken da ntelni bliUen dm fn de bus Op deie mairier heeft lodi r bcEltlor van ccn lot kan let to winnen tot op d it lantmon Aug der irekklng der Ode klaiie on behoeft llij niet toe all hIJ de NoderlandBohe Klaaaen Loterli to vroeen dat liJn lol met een niet getrokken en fill daanlooi an liot rerdere medeipolen wordt ult reeloten l e jirijs rtur oriitlneele loten fs wettelijk vaatgOBleld en btdraiigt voor de cerate trekfctng klasie voor sohlef origlnaele loten N Cfl 1 kwart a halve 4 aeheele 8 ItcMii ilinffrri voor de late klaiae rersooken wil na ino o dijr mnirflljk te enden ot uiterlijk tol De InaendlBg T n hot bedrag kan In Hollaadiek DadaMJk u nkp p r of door poBUWeli geaohledeii Er I P r l n lk5 ndtai wJSt de op ttp lr V1nKsllJJ f nROffcvpne om D Lewin i hm c Bii kpr Spaiidanarbrlicle 18 Qoada 18 September 1884 Granen met voldoenden aanvoer In de prijzen kwam weder weinig verandering Tarwe Jarige Zoeuwsoho 6 76 a 7 88 Mindere dilo 686 k f 6 60 Nieuw Zeeuwiche 6 60 k f 6 Mindere dito 6 10 a 6 40 Afwijkends 4 40 k 6 Nieuwe Polder 4 S0 4 5 86 Rogge Zeenwsobo 4 10 i 4 60 Polder 3 86 k 3 90 Buitenlandaohe per 70 k ƒ 3 60 i f 3 76 öersl Winter 8 86 ƒ 3 76 Zomer 8 80 k f 8 60 Obevallier f t k f 6 60 Harer per beet 8 4 S6 per 100 kilo ƒ 6 60 k f 6 60 Uenoopaaad Inlandsoü 10 36 a 10 60 Bttitenlandsehe 6 36 4 6 60 Kana Gouda Snelpersdruk vaa A BaniKiliM k Zoom g Londen Hederlandscbe Stoomboot Saaisciiappij 1 De Stoomaohepen BA TA VIBB kapt J 8A0EB en HOLLAND kapt J 8MIDT vejrtrekken eiken Dinsdag en Z aterdag Voor rraoht of passage yervoego men zich by de Cargadoors der Maatschappij Boompjes 72 te Rotterdam g oo cliepen loiaaii te Brewersquay de markt van Boter Kaa en nrgadaring uoparig bealiat londer dn dat de afger t Gouda hier tegen proteiteerde oangenomen deze voor t eiode Tan dit jaar te behandelen Ook in deze ia het hooidbestnnr correct en de aanteiging Tan den inzender geheel bezgden de waarheid De conranteu die het atuk Tan den heer N OTernamen worden teleefd rerzochtom dit stal te willen plaatsen CJ bedankende Toor de Terleende pliatarnirate Hoogaohtend A C BUK HERTOG Donatenr afd Gooda N B v O O GROOTE SORTEERING HiEüWE limm voor Dames en Heeren A van OS Al E 73 73 Beurs van Aiuslerdam 18 SEPTEMBKE Vor kra 981 4 lOl s 108 Vi 78 V 80 881 M 74 61 6 97 lOf 61 86V 87 loaf 38 101 1081 94 44 680 lOlV 78 108 807 183V 109f lOl i 138 98 S9 106 100 IWV 136 106 61 189f 101 68V 781 10 991 losf 108 961 lOl 140 188 18 96 66 91 941 l l lOl 78 111 104 48 68 lO Vl 199 171 108 1091 109 103 UB 118 39 106 lalotkoers 98 lOlf s 103 80 88y 88V 83 NanaaLuio Gart Ned W 8 ii dita dito dito 8 dito dilo dito 91 Uaxau Obl aaadl 1881 88 4 TAUa InwhriJTiQg 1863 81 6 OoaTBHa Obl iq papier 1868 S dito in lilvu 1868 S PoaTDaiL Oblig mat ticket 8 dito dito S RuiLAMD Ubl Coat Se Seria 6 ditoOeooni 1880 4 dito bij Botl 188t 4 dito bij Hopa 18811 80 4 ditoin ud le B 1888 6 dito dito dito 1884 6 SpANJl Perpet aohuld 1881 4 Tduiii Oepr Cour leen 18 0 i Geo leeoiag serie D 6eo leeainK serie CJ üllIliAn Blp Baa r obl 1893 6 Uixico Obl Buit Sab 18 0 6 VIXIEDIU ObL 4 oobap 1881 AHniaDlH Obligatieo 1861 8 s fioTTBBOAU Stad leao 1886 S i IflD N A fr Hacdelsr aaod A ndab Tab Mij Certificatao BauMaataahappiJ dito Arab Hypothoekb aodbr 4 Cult Mü der Yontoai annd a Qr Hypotbeekb paudbr 4 Naderlaadsoha bank aaod Ned Handatmaataob dito N W Il Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoaraNH Ooat Hong baak aand BniL Hypotheekbank pandb i Amaiu Equit bypotb pandb 6 47 681 Hal L O Fr lien oert 6 Na Holl U Spoorv MiJ aaod Ui tol Eipl T 8t Sp r aand Ked Ind Spoorwegm aand Nad Zuid Afrik Bpm aand 6 dito dilo dito 1891 dito I lTUJB 8poorvl 1887 8 A JCobl 8 6SV 79 Zaid Iul Spwmij A H obl 8 PouN Watsobau Weanan aAud 4 BdsI Or Buss Spvr Uij aand 1 Baltiaohe dito aand 67 96 Fastowa dito aand E Iwang Dombr dito aand 6 Kvrsk üb Asow Sp kap aand 6 Losowo Sevaat Sp llij oblig 6 Oi l Titebak ilito oblig 6 ZnidWast dilo aand 6 dito dito oblig 4 18 s 108 liuali Gent Fac Sp llij obl 6 Ohio k North W pr 0 t aand dilo dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm oert r a Illinois Oaltral obl in goud 4 LouisT k Naafa iUeCart T aand Mexico N Spw Mij lebyp o 6 Visa Kanaaa t 4 pet pref aand N Tork Ontario ï Waat aand dito Fenns Ohio oblig 8 Oregon Oalif la byp In goud 6 St Paol Minu k Manit obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 Ciiti DA Can Soutb Gert r aaod Vbn C Ballw k Nar Ie h d e 0 Amstard Omnibus Mij aand Botterd TramwegUaata aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Holterdam aand 8 BCMIB Stad Antwerpenl887 31 Siad Brusaal 1886 3 Hans Theist Begullr Oesellsoh 4 OocTINa Slaatsleaning 1860 6 E K Oost B Cr 1880 8 SuKJB Stad Madrid 3 1868 Var Nan Bai Hyp SpoW eert 6 MAR TBKRICHTBN riaaaad 9 60 i 10 7 Koolzaad 6 i 6 76 Erwten Mesting il niet kokende ƒ k Boenen Bruiceboonen i Wilte boonon i Duirenboonen i Paardanboonen i f Koolzaad i 6 a 6 76 Maia per 100 Kilo BonUAmerikaansobe 6 60 a 6 86 Cinquantina 6 80 ii 8 VBEMAaKT Melkvee zonder aanvoer Velte varkena veel aanvoer handel stug 16 a 18 et per half KG Biggen voor Kngeland red aanvoer handel willig 17 ii 181 et par half KQ Magere Biggen goede aanvoer handel slug 0 66 a 1 16 per week Velte aebapen goede aanvoer handel dauw ƒ 16 a 84 Weitammeran goede aanvoer handel flauw 9 i 16 Nuobtere kalveren rad aanvoer handel vlug J 5 il 14 Graakalveren goede aanvoer handel stug f iO k f 68 Aangevoerd 183 partijen kaas Handel vlug Ie quel 28 a 26 2o qual 19 k 28 Zwaardere il k NoordHol landsohe 80 k f 37 Boter goede aanvoer handel vlug Qoeboter 1 80 s 1 40 Weiboter 1 10 è 1 20 p Kilo 346 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Donderdag 18 September 1894 No 6968 en 20693 1000 No 1041 7046 8661 en 18870 400 No 3736 4830 6648 11673 on 18118 ƒ 800 No 10246 10666 18629 18263 13981 14286 17800 en 20348 100 Prijzen van 70 48 30 Ï9 6293 9382 11819 13466 16919 17791 160 3926 6396 9403 11866 13610 16928 18085 378 3476 6492 9406 11861 18608 16847 18176 810 3477 6878 06e9 11978 18646 16086 18622 843 3823 7014 9690 12060 13701 16378 19328 S7i 4109 7303 10148 12076 18718 16413 19389 1164 4808 7490 10338 18149 13764 16691 19646 1446 4360 7624 10368 12161 14047 16796 19697 1490 4392 7716 10289 18338 14883 16861 19827 1686 4660 8094 10424 12264 14368 16868 19866 1784 4670 8846 10630 18460 14469 17021 20022 1861 4610 8346 10632 12476 14684 17038 0182 1863 4768 8488 10781 12664 14691 17461 80 80 1900 6898 8 86 10816 18993 14883 17486 20207 1969 6610 888010876 13087 14934 Wi 30289 8176 6924 8886 10988 13359 16848 17641 80870 8310 6049 8964 11618 13869 16674 17648 20880 8717 6061 9884 11688 18416 16760 17731 20897 3786 6392 938911796 13496 16814 17768 20899 8867 Burgerlijke Stand OVERLEDEN U S pl L Roos 58 j 12 T Woudenberg 18 m GETROUWD 12 Sept M M van Loon en A E M van Leeuwen A J C van Oorachot en G M van den Bargh Aeeuwljk GEBOREN Panlua ondera W Borger e K van Mollen Teunis oudere A J van Triet en G van Sebaik Wilhelmina Jozioa ondera W van Triet en P Hoogeaboom Antje oudere L Verkerk en M van Dolder GEHUWD P Kruit en J Scbooten OVERLEDEN F Vermoaleo 20 jaar ADVERTENTIËN Getronwd M M TAN LOON eu A E M TAN LEEUWEN did mede namens wederz dscbe familie har telgk dank betaïgen roor de Tele blgken van belangatelHog by ban hnweiyk ondervondeai GoHda 12 Sept 1894 CmCUS HOBIITSOU Vrijdag 14 September 1894 Cfroote Extra Qala Voorstelling VOOR DE EERSTE MAAL De Dubbele Hooge School bereden door den Heer ROBINSON eg Miaa ERNESTINE Piff Paffl Puffl Komieke Intermeafo Tan 3 Clowns Ken Leven uit Spanje öroote Komieke Ballet Pantomime Programma bestaande nit U Nnmmerè tbh het Repertoir Biermede beb ik de eer te zgn Hoogachtend O ROBINSON PBOTMKTOR in Trjheid gedresseerd Toorgeateld door den Direotanr Um ET UMNTIEN C3 OUIDA Opening t üclober der Lessen in bovengenoemde valekeu Nieuvre Dansen 1894 95 Dnitsche Keizerljke GaTotlo Quadrille Mennel Wals Aangifte Tan Leerlingen dagelgka ten huiM Tan Mej WEDRMAN Gouwe GÉRARD GAILLARD L Kon G D O W V N B Inteekenljjsten worden s t p spoedig ingewacht V NU nTlSEI Nieuwendijk 241 Eerste huis v d Dam A MSTERDA M Tandarts Lion Blitz TE CONSULTBEREN Maandags Woensdags m Vrijdags itta 10 tot 3 uren Markt 1S4 Gouda FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ as Gheuiisehe WasscheriJ H OPPE HEli1IER 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koningder Belgen Hoofddepöt TOor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen Damesgarderobeu alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het Btoomen van pin ie mantels veeren bont enz Oord nen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prgzen 25 gedaald bedraagt in t gelukkigste Plan allei 37 500 prijzen De hooMprIJi bedrsagt io t gelnkkiffBte geval 500 000 m iD t blfMiiiders ilJn de prIJ 1 k M 300000 = 3 MH 0O 20000O 100000 MMMN 100000 80000 60000 25000 20000 70000 lasmK 627 M 0 20O0O 492 MM 332500 21300 M loa II 108 1 1 il 1 k l 9 k a h 1 k 1 k 7 k 2S k 90 k 10 k 4 9t k 065 k 81 k 200000 100000 = 0OOO = 94HM 0 = 40000 = 30000 = 25000 = 20000= 10000 = 5000 aooo 2000 = 1 H 0 = 500 = WO SeOOO prüzea i H 200 M ISO M 140 enz te zaïiicn 37 500 prijxen Te stoomen goederen sis nieuw afleverbaar in 3 di en te verven goederen in eene week Br biedt zich aan een net Burgermeisje Tan buiten van goede getnigen voorzien lie in een klein gezin of ais TWEEDE MEID Brieven franco onder No 2344 aan b bureau dezer Courant t i A ö fiübaar Middel TaoiN liiflucDza Hoest Borskn MELÏANTHE Superior Borst Honig Extract w irv Diuu ij ie i ipiuuia en uouaen Medaille GENT 1893 Gooden Medaille BOLSWARD 1893 Eero Diploma en Gonden Medaille 1893 World 8 Hygienic Exposition aiimgo Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam Tan smaak maagversterkond en zacht pnrgatief Oeneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het besl middel der wereld II rV van Schail Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Sumatra straat 267 Ben Haag Verkrijgbaar bü F B A WOLFF Drogist Markt Gouda CopaefinBoJs f X O d titer P P BOIS TMi ds Soeiéte Anonymê uoor h6t geheelfl ftnd om ta ro poeJe hoedanlgliedf n gnnBüg bekninl wonlt geleverd In vcizeitcido betDADdQ fleasohen mn 6 Ltior Inhoud Toorrjen van hetattiHi vanür l F vanHAMELROÜS DitaluiUnd verkrtJgbMr bÜ P H J v WANKÜM J MELKERT Oosthavei flrma Wed P B 14 Gouda 2eer lustte Sosteendniktf EAMEAABW worden GELEVERD door m oot Elke tiveede lot moet met i prIjB iiilkonien A BRIi RMA en Zn t BINNENLAND GODDA U September 1894 Op uitnoodiging van deu heer Burgemeester dezer Gemeente zal het Burgeriyk Armbestuur op Maandag 17 en zoo noodig Diuadag 18 dezer tieiie algeraeene collecte houden teu behoeve der slachtoffers van den hagelslag op den 6 Augustus te Aalsmeer Wij bevelen deze collecte ten zeerste aan bü onze ingezetenen niettwyfelendeof velen zullen bereid gevonden worden eene bedrage te schenken voor die ïwaar beproefde slachtoff ers die in een ommezien hunnen arbeid zagen vernield Heden 14 September vierl de zangvereeoiging Apono € haar vgf en twintig jarig bestaan Wy wenschen alle Leden en het Bestuur in hetb zonder geluk met dit voor Gouda zeldzaam feest Nog één der tegenwoordige bestuurders de Heer B Scholten heeft van het bef in af alia campagnes mede gemaakt Ily heeft dos si het vele goede ons door ApoUo geschonken helpen uitvoeren Wij hopen gaarne dat het tegenwoordig Bestuur met haren Directeur den heer J G Aronta door de Leden zoo goed gesteund zal blyven worden dat ons nog vete Bcbittereude uitvoeringen ten deel vallen alfl bewijs dttt de zilveren Apollo mpt verjongde kracht zyu gouden feest tegemoet gaat Bij de Maandag te Delft gehouden openbare aanbeateding van het bouwen van een watertoren op het terrein aan de Noordelijke Avenue waren inschryviugen ingekomen van C W deu iloed Haastrecht f 34225 J H de Wilde alhier f 34210 H J Nederhorat alhier f 28043 en C P W Dessing alhier f 27925 Do hoogste inschrijving bedroeg 1 34225 de laagste f 25943 Wy hebben ontvangen het vastgesteld ont werp voor de Dienstregeling van de Nederlandsche Staatsspoorwegen gedurende den aanataanden Winterdienst 1 October a s Wat Gouda betreft i qü de veranderingen zeer gering Een paar wyzigingeu betreffen de sneltreinen voor Duitschland en dan nog voornameiyk op de lyn Amsterdam Arnhem De eenige verandering vau belang is dat trein 109 uit Arasterdam naar Rotterdam en den Ilaag zal vertrekken te 11 10 in plaats van 11 27 en alhier aankomen 12 48 in plaats van 12 55 De correspondeerende Ireinnn ii nr FEVlLLETODi De laatste eener Familie Naar het Franach 128 Missohiea sou t beter geweest eïjd den dreigenden storm met de grootste oDbeschaaiudheid het hoofd te bieden maar in da opgewondenheid van het eerste oogenbUk en op aandrang van zijn minnares had hij besloten heil te zoeken in de vlucht Hij ontveinsde tioh niet dat de vlucht het grootste bewiJB leverde voor zijn schuld en werd hij thans a Dgehouden dan was alle kans om zicli schoon t WBSBohen verkeken Voor dat geval echter nam h thans zyn maatregelen Hy schreef een uitvoerig verhaal van al hetgeen er gebeurd was Den schijn aannemoiide innig beroiiw te bobben over al hetgeen er gebeurd was stelde hq Marianne in het afsohuwelykste licht Hij beschreef baar als een monster dat den moord op döD generaal beraamd en er hem en De Ruiter toe aangezet had Hij gaf dese voorstellinft aan de misdaad niet zoozeer om zijn minnares Ie treffen daar deie hem geheel onverschillig was geworden maar wel om EHm te kwetsen en te grieven t Was hem niet genoeg haar verloofde te dooden hij wilde ook de schande barer zuster wereldkundig maken voor bot geval b gearresteerd of hotgoen niet geheel onmogelijk va in het tweegevecht gedood werd Wat hem zelf betrof wai hy vast beilotan een deu Haag en Rotterdam vertrekken dan ook 7 minuten vroeger van hier dan thans Overigens is de winterdienst wat het station Gouda betreft geiykluidend aan den zomerdienst De Provinciale Vereeniging van burgemeesters en secretarisseu in Znid BoUand zal eene vergadering houden op Zaterdag ö Ottober des voormiddaga te elf uren in de Diergaarde te Rotterdam Tot de punten van behaudeling behooron Verkiezing van twee bestuursleden ter voorsieuing in de vacaturen wegens periodieke aftreding van de heeren F B s Jacob eu A P Zaalberg Behandeling van het rapport der commissitj ad hoc betreffünde de wenscheUjk gebleken verbeteringen in do Gemeentewet by eene aanstaande algemeeiie herziening dier wet De commissie die bedoeld rapport heeft uitgebracht bestaat uit de heeren A P Zaalberg burgemeester van Alfen en Aarlanderveen voorzitter Jho van Waning burgemeester van Ouderkerk a d iJsel secretaris mr J J Tavenraat secretaris van Rotterdam T A O de Ridder burgemeester van Katwyk en H A Musquetier burgemeealer van Scbipluid3n In den nacht van 11 op 12 Juli zat een korporaal vau de veldartillerie te eGraven hage in garnizoen met een meisje op een bankje nuby den Hertenkamp Omstreeks middernacht werd hy ploti eting aaogevallen door twee personen die zyri geld opeischten ondei de vreeseiykste bedreigingen en eene mishandeling die onzen artillerist en zyue 8chooDe een paar blauwe oogeu bezorgde Toeu evenwel de korporaal de positie kon overzien keerde de kans ïiy trok zyn sabel en ging zijne aanvallers te lyt Een hunner koos het liazepad en de andere een smid uit Rotterdam werd in arrest genomen en had zich gisteren voor de Haagsche rechtbank te verantwoorden De beklaagde ontkende tUj zou in het gras liggende te slapen onverhoeds gewekt zyn door een paar sabelhouwen welke hem aan hoofd en ooren verwondden Het langderig getuigenverhoor toonde echter aan dat beklaa jde ter plnatse gezien was Subst officier van justitie mr van Buttiugha Wicbera achtte de schuld van den beklaagde wettig en overtuigend gebleken terwyi z i mede het getuigenverhoor heeft duideiyk gemaakt dat de makker van bekl hier heden als getuige geboord zich aan meineed heeft echuldig gemaakt Wyzende op de straf onlangs opgelegd aan drie personen door bet O M genoemd de einde aau zijn leven te maken als men de hand op hem legde Met duivelsch genoegen las hij den brief nog oons over en voegde er een zinsnede aan toe waaruit bleek dat zijn pachter van de Fazantenhoevo Jan de Poorter een valsohen eed had ofgelogd Daar hij overtuigd was dat die man hem verraden had en dus de onmiddellijke oorzaak was van den moord raet al zijn gevolgen wilde bij zich ook op dien schurk wreken Hy stak den brief in zijn zak in de overturgiug dat dit venijnige schrijven zijn werking niet zou missen als men hot op zyn lijk vond Toen hij gereed was ging hy naar beneden waar bij den heer Harris aantrof die plan had dien avond naar Parija te vertrekken Voor hot uur an de ontmoeting tusschen da beide Franschen wilde hij een ridja maken langs de kust om zioh ten slotto aan het eiland de groote Bey te laten afzetten op het vasigostelde uur In de hand droeg bij een sierlijka doos waarin twee uilmuntondo revolvers van Ëngelsch maaksel lagen Hij toonde ze aan Rudolf die zeer in eijn schik was don getuige kwyt te zyn tot het uur van het gevecht Deze schikking die hem de volkomen vrijheid zijner bewegingen waarborgde schonk hem do gelegenheid op het eiland met zijn vriend den zoekapitein te spreken en bovendien kon hy de p ek bezoekon waar de boot hem na afloop van het twoagevocht zou komen aHialen De Engolschraan verwydorde zich met een handdruk zoo hartelijk alsof zij elkander in de eerste jaren niet zouden terugtien Het sloeg negüo aren jakhalzen van het Haagsche Bosch c vorderde het voor den bekl Johannes Lambertua van den Broek 6 jaren gevangenis iitraf De toegevoegde verdediger mr F Wolfson achtte volstrekt niet bewezen dat zyn cliënt zich heeft schuldig gemaakt aan eene poging tot afpersing Voor de mishandeling is cenig bewys en daarom concludeerde spreker wat de afpersing betreft tot vryspraak wat de mishandeling aangaat subsidiair tot het opleggen van eene lichte straf wegens eenvoudige mishandeling Na repliek van het O M werd de uitspraak bepaald op heden over 8 dagen Het gerechtshof te s Gravenhage behandelde gisteren de zaak van de vrouw en den man tiit Rotterdam beklaagd het dochtertje van laatstgenoemde over hetwelk de eerste beklaagde stiefmoeder was herhaalde malen te hebben mishandeld zoodanig dat het kind in het ziekenhuis moest worden verpleegd Tegen het vonnis van de rechtbank te Rotterdam waarbij de beide beklaagden tot vier maanden gevangenisstraf werden veroordeeld was door den tweeden bekl hooger beroep aangeteekend voor zoover zyue veroordeeling betreft terwyi het O M dat veroordeelÏDg van de vrouw tot 9 en van den man tot 6 maanden gevangenisstraf had geëischt tegen het vonnis in z n geheel appèl aanteekende De eerste bekl de vrouw heeft in haar vonnis berust en hoewel zQ ten gevolge van het hooger beroep van hi t O M ook tegen gisteren was gedagvaard was zy niet ter teiecbtzittiog tegenwoordig omdat zy zQoals medegedeeld werd niet voor het gerechtshof durfde verschyneu De man verklaarde zich door zyue veroordeeling t ezwaard te achten bewerende in drift te hebben gehandeld en overigrns slechts zyn kind kastydingeu te bebbeu toegediend Zyn verdediger mr Jos vnn Raalte uit Rotterdam meende dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat beide beklaagden een geiyk aandeel aan de mishandelingen hebben genomen Zelfs de officier van justitie achtte biykens zyn requisitoir den man minder strafschuldig dan de vronw Pleiter nu meende dat de man behoorde te worden vrygeaproken Mocht evenwel het Hof meenen dat ook ten aanzien van hem eene veroordeeliug moest volgen don geloofde pleiter dat er termen waren om hem in plaats van gevangenisstraf eene boete op te leggen De procureur generaal mr Byleveld achtte evenwel de verdediging nnaannemeiyk en eischte bevestiging van het vonnis Uitspraak 27 September Zonder zich te haasten wandelde Eudolf naar de haven en twintig rainulen later was hy buiten de stad zonder iemands aandacht getrokken to hebben Het eiland groote Bey is te voet te boroiken al de zee laag is maar wordt oen eiland als de vloed opkomt en dan kan men er slechts komen in een vaartuig Op het oogenblik toen van Triohtvoorde het eindpunt der haven bereikte begon do vloed langzaam op te komen Het weer was somber en koud maar de wind die aaar hot Noorden gedraaid was woei met veet minder kracht Eudolf wos vroeg ei zag don ouden zeeman niet op hot punt waar zy elkander volgens afspraak zouden ontmoeten Ily achtte t niet gewenscht ora te wachten en wandelde naar den overkant waar hij zyn vriend weldra ontmoette Hoe is l vroeg hy I Uitmuntend luidde het antwoord Zooals ik voorspeld bad ligt bet jacht daar ginds onder stoom De schipper hoeft verstandig gedsan om hot anker niet uit te werpen De zee is nog al wuelig en de wind die is gaan liggen kan olk oogenblik weder opsteken Ik raad u zelfs om niet al te lang op het eiland te vertoeven en gebruik te maken van het vry goede weer Tegen elf uur steekt du roeiboot van het jacht af en zij komt langs het kleine eiland De schipper heeft my begrepen want hy antwoordde Doe mij dau het genoegen met mij mede te gaan en mij te wyzen waar bet jaoht ligt en de plek waar ge vermoedt dat de boot zal kunnen aanleggen ffOaame Ik zou t hoogst onaaogeaaam vinden hier opgHlotsa te worden door den vloed msar ik Voor het gerechtshof te VGraveuhage stond gisteren terecht de vrouw uit de Twentsiraat aldaar door de rechtbank te dier stade veroordeeld tot zes weken gevBDgeDiastrafwegoas 1 het opzetteliik verbergen van een minderjarig meisje dat verkaering hebbende met eenpersoon by bakt in den koat zich a n hetwettig gezag barer ouders had onttrokken 2 het npzetteiyk onttrekken van bedoelde minderjarige aan de nosporingen der politie Bekl beweerde evenals voor de rechtbank dat zy het meisje beeft verborgen gehouden uit medeiyden met haar daar ze beweerde door hare ouders miabaudeld te worden Zg erkende dat de politie haar gewaarschuwd hatï om ioo de minderjarige hy baar vertoefde zulks din niet te verzwijgen omdat se anders zelf id moeiiykhedeu zou komen maar zy beweerde niet te hebbeo kannen begrypen dat se warkeiyk door het meisje te verbergen verkeerd handelde Haar verdediger mr H de Ranitx meende dat zij ook werkelijk uit goedhartigheid zy het dan ook eene misplnatate gQi bartigheitl de meerbedoelde minderjarige verborgen hield Pleiter vroeg daarom verminderiog van straf Het Openbaar Miniüterie meende dat van miahaudeling der minderjarige door hare ouders geen sprake was de minderjarige erkende zeWe slechts gekastyd te zyn geworden wanneer ze dat verdiend had De eiach Inidde bevestiging van het vonais Uitspraak 27 September Een briefvcbryver van de de Java Bodei die op 30 Juli een militairen marsch meemaakte naar Goenoeng Sari een der varblyven van den vorst van Lombok deelde daarover het volgende mede De weg liep door de kampongs Toempit Rerabega Midan on Blentjong Rechts en links van den weg ziet men oitgestrekfo sawah gronden de padi is kort geleden gesneden en de bevolking was bezig den grond te bewerken voor het tweede gewas De weg waar G Sari kac niet tot de mooie wegen van Lombok gerekend worden van Ampenan tot de pasar Rembega ia de weg bepaald slecht te noemen want overal waren gaten en kuilen en deze stond op vele plaatsen onder water tengevolge van de bewerking der sawahs O n 7 4 c werd de pasar Rembega die in volle gang was bereikt Sjecbta oude en leelyke vrouwen werden hier opgemerkt Voorby Rembega wordt de weg beter Na een zeer steile glooiing te zyn afgedaald en de 3 Midan te hebben doorwaad kwam men in de vry sterk bevolkte kampong Midan heb den lyd oog Kudolf volgde den zeeman die hem langs de muren van het verlaten fort naar een opea plek bracht van waar men een ruim geiiobt had op de opea zee Het jacht dobberde op een afstand van ongovaer vijf honderd meter Achter aan dea boeg bemerkte man de boot die rnods uitgelaten was en vreesslijk heen en weer geslingerd word door de golven Hoe is t je mogelyk geweest om je op dezen afstand verstaanbaar te maken met den schipper T vroeg Van Triohtvoorde De kapitein ïoondo hem een langen stok welke hij onder den arm droeg en waaraan onder elkander tal van vlaggetjes waren aangebracht van versrhilleiida kleuren een soort van seintoestcl ia het klein vMet een dergelyken stok zeide hij kan men tor zee op verre afstanden mot elkander praten Het is een tolegraaftaeslel dat slechts eenige of ening vereischt om er mede te werken Uw reisgenoote weet tbans dat gij er zijt en voor twaalf uur aan boord zult zijn yWilt ge haar oens zien Y vroeg de oude man een verrekijker uit den zak haleode nJa gaarne maar schuif den kyker eerst uit en zoek do juiste richting waaria ik hem moet boaden Zoo n ding ia niet zoo gemakkelyk te hanteeren als een tooneelkyker De hoer Van Trichtvoorde kuk en oadersoheidde spoedig aan boord van het jaoht een vrouw die over de reeling geleund lag Zjj waa io t zwart gekleed en t kostte hem geen moeite mevrouw van Hantweerd te herkennen