Goudsche Courant, zaterdag 15 september 1894

Ie commissie in die provincie dat zal trachten den entstanen nood te lenigen er uitzicht bestaat dat althans voor eeu gedeelte de door ben geleden achade zal worden vergoed Speculanten AU eeu effectenhandelaar de menscheulielde zoo ver dryft om in eene advertentie die hem f 27 kost aan het publiek kosteloos den rmd te geven een fouds te verkoopeu wat ligt dan voor de hand Dat die handelaar er heel wat meer dan f 27 by denkt t verdienen aU de bezitters zich naar zyu advies gedragen hunne stukken doen verkoopen eu daardoor daling van den koers veroorzaken Ia t zoo niet V Als men op die wyze om de acht dagen eeni een fluctuatie vnn een paar percent knq teweegbrengen koopende oa de daling om dan weer te verkoopen als de koers zich hcett uuibLcIu uitii uiciiyii dut HMii uum die uclitcir de conlis en aan df touwtjes tiekt wiiiflljo op En wie Maleu dut CV boa et eliavmaut public c dat er in loopt en zich lant wijsmaken dat die meuschenvriend zich die ad verten tii kosten getrootst uit pure betangelüozü menschlievondheid H Ct In een sigarenfabriek van de Erven de weduwe J van Nelle te flotterdam is eene werkstaking uitgebroken Over de aanleiding daartoe deelt men ons bet volgende mede Aangez en aon eenige werklieden ontslip was aangezegd met 14 dagen tyd om naar iete anders om te zien meende Boerkool de woordvoerder der sigarenmakers die evenwel niet tot bovengenoemde behoorde deu patroon dienaaugannde ter verantwoording te mogen roepen het geen hy op eene wyze deed die oorzaak werd van zijn oumiddelijk ontslag Daarop staakten bynaalle sigarenmakers het werk De fabriek wordt echter morgen weer opengesteld om hen die niet willen staken de geli genheid tot werken te geven mot uitzondering van büveugeuoemde ontslagenen De Nederlanden de Amerïkaanscbe die in Chicago verschijnt deelt mede dat de heer v Deth met zijn optreden tegen Neerbosch ook daar niet veel sncees behaalt De openbare vergaderingen door hem belegd worden maar schaars bezocht en eeu der oud weeze n scbryftt in dat blad aan het adres van den heer v Deth Volgens uw bericht in de 1V1 waartgy uaar Amerika gek mon om bewijzen t halen en die Van l Lnulonhont voor de voeten te slingeren Het spyt mij dat gij de reis gemaakt hebt waarlyk geloof my gy zyt hier aan het vei keerde kantoor Vun de 98 weezen over Amerika ver preid zyn wy met ons 37 in dezo stad en allen door oen zelfde gevoel van dankbaorheid gedreven jegens den man aan wieo we nuast God onze opvoeding en positie te danken hebben ingericht op de wyze zooals dit in het groot reeds lang op de spoorwegen het geval is De brief bestel Iers ryden met de trom mede en bezorgen de brieven in hunne wyk ledigen de verschillende brievenbussen en ryden mede terug naar het postkantoor terwijl gedurende d n rit het uitzoeken stempelen enz der opgehaalde brieven plaats heeft Volgeus berichten is de proef volkomen gelukt en geelt deze maatregel veel tijdsbesparing Woensdag op zyn tachtigaten verjaardag werd prof Beets reeds iu den vroegen morgen overstelpt met bewijzen van sympathie door geschenken bloemen bouquetten enz enz Alle deze bewyzen van vriendschap hoogachting en vereering op te noemen z u ondoeoiyk zyn maar het mag niet onvermeld blijven dat hy werd vereerd met de gelukweutoheu van HH MM do Koninginnen vervat in een telegram Al vrnncrtiiditr nnf vinv hii hR7nek vau ZUneU vriend ds Hasebroek Een palm en lauwerkrans ontving de jubilaris vau dan Senaat der Universiteit te Utrecht Onder de talryke bezoekers noemen wy nogden rector en den secretaris der uuiversiteit de professoren Pols en Dibbits deu presidenteu deu secretaris van het college van curatoren mr Romer en mr Baert den presidenten den secretaris van het Uttethtscb Geuootsciiap van Kuusten en Weleoschajjpen prof Van der Vliet eu mr R Melvil baron van Lyndenden voorzitter en twee leden der Groningscherederykerokamer Reets welke den jubilariseeu album aanboden U D FOSTERICTElsr LIJST van brieven geadresseerd aan onbekeuden verzonden gedurende de 2de hellt der maand Augustus 1894 welke door tusschenkomst van het Postkantoor zyn terug té bekomen BRIEVEN O vun Asperen Buitenpost Mej A C v d Mant Gouda Chr Stauttener s Graveuhafte D Jougenjan Nieuwediep F Smits Rotterdam Mej M Stieostra Wormerveer BRIEFKAART B C Klink V De directeur van het Postkantoor V0R8TER Kuil nlandsch Ovt rzlcht I De graaf d HaussonviUe gemachtigde van 1 wylen den graaf van Pari s beeft diens crfgeI naam den hertog van Orleans verzocht ont1 slagen té worden ale vertegenwoordiger vanden I pretendent in Frankrijk eu naar bericht wordt heelt deze het ontslag aaugenomeo Volgens I 1 Mutin beeft de nieuwe pretendent doeu I blijken dat hy hetu iu zyne functie niet dacht I te handhaven Hij hoeft hem in geen enkel opzicht raad gevraagd Nahr men verzekert I laat het blad er op volgen zal de staatkunI digo loider der party niet moer aan één per1 aoou wordeu opgediagen De jeugdige hertog 1 zal zelf de staatkundige leiding op zich nemen I bygcstaan door oen Raad van jeugdige personen I De Figaro i gelooft dat de aftrediu van 1 den heerJ auBSonvillo eene groote ontsteltenis onder H Vuaervutieve party zal veroorzaken 1 Maar afcKiftreding was te voorzien De her tog vau Orleans zegt genoemd blad heeft zyn 1 Bismarck willen broken Dat is eene wijze I vau doeu evenals eene andere om van zich 1 te doen spreken I De heropening der Frausrbe I mer is voor1 loopig bepaald op 22 of 23 Oct I De te Parya ontvangen bladen van het aan I Fraukryk behoorende eiland Martinique klagen 1 luido over de volgens hen onwaardige behanI deling van den ex koning Behanzin van Da1 homey die datïr iu het fort Tartenson geïu1 terneerd is en met zijn vier vrouwen één zoon I drie dochters een intendant en diens vrouw slechts 12 frs per dag hun voor aller onderhoud 1 krygt Aanvankelyk werd aan Z M en geI volg 0 frs per dag toegekend maar sedert I de belangstellende bevolkmg den geïnterneerden I allerlei geschenkeu in natura brengt werd dat I bedrag niet meer noodig geacht De bladen 1 van het eiland meenen uu dat Frankryk aan I deu overwonnen Koning eeu heet andere beI handeling schuldig is te meer daar de kusten I nit de opbrengsten van zyn vroeger koninkrgk 1 bestreden worden Als het zóó voortgaat I zeggen zij zal de vroeger zoo machtige vorst I in t eind zelfs geen tabak meer kunnen koo1 pen om zyn pypje te rooken En dat terwyl I hy tegenwoordig even tam is als hy vroeger 1 wreoduardiK wua uu alfs begiüt in te zien j dat de God der Christenen die den Franschen I de overwinning bezorgde toch eigenlijk te verI kiezen is boven den Petisch aan wien hy zooveel gruWelyke raenschenoffers gebracht I heeft Heden vertrekt de heer Le Myre de Vilers de bekende afgevaardigde voor Cochin China I dezelfde die verleden jaar de zaken in Bangi kok heeft beredderd van Marseille naar MadaI gascar met een hyzondere zending aau de 1 Hovatche regeering I By Rheiubrohl werden uit den Ityo opgehaald de siiamgebonden lykeu van drie zusters die op verschillende plaatsen als winkeljuffrouwen werkzaam waren De meiijes waren wezen en in een achtergelaten brief aan famiJeieden gaven zy als redenen voor den zelfmoord op haar treurig vreugdeloos bestaan Aan deu machinist Ie kl v h G Philipse gedetacheerd hy bet loodswezen te Amsterdam die met 1 Oct a s op verzoek dfen dienst met pensioen verlaat is door de Koningin Regentes by hooge uitzondering de ofËciersraug toegekend als bewys van erkenning voor de diensten door hem gedurende tal van jareu aan deu lande bewezen Veileden jaar herdacht de hger Philipse die br van den Ned Leeuw is zyn 50 jarig dienst jubilé Hy nam o a ook deel als chef van do maebine kamer der Medusae aan de expeditie in Japan iïr te Spoorwegvcrblndlng S rti ÜÜA Zomer lIeDSt l894 95 Aansevangen 1 Mei TUd vao Greenwich 10 66 18 08 18 18 18 68 1 S4 3 11 08 i o 11 09 1 1 11 18 1 1 11 86 1 8 18 88 1 88 1 44 i llOTTBRDi M li O II D i 46 61 10 17 11 60 18 2010 87 10 34 10 41 10 47 18 8 18 40 Ooudl 6 40 Amlterdini Wp 7 6 iJurdua Oi 8 14 Bndtniu i van den vyver omgeven door een allee van de kostelykste vrnchtboomen met een steenen koepel in het midden waaronder de schatkamer moet zgn en van hut arsenaal op een afzonderiyk pleintje Die vyver is 200 el lang en 150 ei breed Een fteenen draak met uitslaaudè vleugels hiat uit zyn bek een breedcn stroom vnn het helderste water vloeien De vyver zelf is keurig met steenen geplaveid en ongeveer 4 el diep De koepel uit rooden baksteen omgetrokken is van buiten versierd met portretten van schier alle Europeeache vorsten zelfa vanden Paus maar ousvorsleuhuia oütbreeki De deuren zyn keurig gebcpUlhoiiwd en rond den steenen omgang zyu aan de vier zyden beelden geplaatst Het geheel maakt inderdaad een betoovereude i indruk Ook de lustverblyvea te Namada mot groote vyvers die ampliitheatersgewyïe ziju aangelegd te GoonoengSari eu Liaiir waarmede kolossale vyvers zyn moeten zeer schoon wpzon Niet zonder voorkennis eii to iBt 3mmiug kan men er toegang verkrygeu Nsur ik boor worden ook hiervan ph jtognf phietiU genomen De briefschryver bt Zücht ook een der kleine boog ommntirde kampona Aan den ingang stond enn nltanitje wnarop n en telkens als men i ts nuttigde een kleiu gedeelte van bet eten aU offer iederlegdo liyzonder trof liem het fraaie suyiverk voor de eikeuhouleii dt uren Andere deuren waren geschilderd met randen in de vaderlandsche driekleur Verder mwihtiereDde ea oa de S Mflointiog te zflD oTergetrokktin werd om 7 uor v ra de kampong Bleotjoug bereikt De muziek liet zich DU eo dan onder den waraeb hooren ea lokte daRrdoor oud eo joug naar buitea Om 8 uur waren wy m de kampong Goenoeng Sari aan welker einde het lustverblyf van donzelfden naam van den vorst zich bevindt Aan de poort pintoe Tjandi genoemd die toegang vericbaft totihet tufltverbliif bevinden zich twee grooteeteenen Hindoebeeldau in zittende bonding de bewakers van de poort Ëen honderdtal schreden verder gaande iet men rechte en links van den weg twee groote vierkante vischvöveri telega kerabargpmmmd in het midden waarvan zich een vierkant gemetseld piece de milieu bevindt en aan elk der hoeken een afgodsbeeld tegok genaamd Verder gaande komt men vóór het eigenlyke Instverblyf door de SiiaakB de papangrahan genoemd In de nabyiieid hiervan ontwaait men wedor een grootenen diepen vyver de telega besar genaamd waarvan de aanleg hetzelfde in als de telega kembitr en die gevoed wordt door een grooten steeoen krokodil Of de grüote massa der Elzaisers zich nog erg beklaagt over de annexatie door Duitschluud Kondeu wy uiet durven uitmakeu Dat het litnd er evenwel red ju toe beeit in één opzirbt teil minste blykt uit eon dor uitgaven van de Duitsclio vereoniging teilen bet misbruik van sterkeu drank welke o a viin dun Elzus zegt dat de jenever de Scbnaps er vóór 1870 onbukeud was dat do weikmun er wel eens voor tien ceclimes een glas wyn nam vóór hy nuar zijn werk ging en dut im nadat de Duitsche fabrieken dte uit aardappelen jenever stoken in deu Elzas een dèbonclié voor bare waar gezocht hebben de wyn door de Scbuaps vervangen is Zelfs schyut de sterke drank reeds onder de vrouwen slachtoffers te railken Deze mededeeling vau Duitsche zyde komende zal men wel niet voor verdacht kunnen houden De pasangrahan nu bevattende een twiatigtal huizen met planken omuranding en met atap gedekt bevindt r icb op eeno van geiuetlelde rivierstoenen gebouwde hoogte die eenigszins het aanzien heelt van eene kleine veriterking Zy is 45 meter in hot vierkant de hoogte varieert van 3 tot 5 meter Langs een steenen oprit komt men op het voorplein van de passrtgrahan en na verder een gemotpelde steenen trap te zyn opgeklommen vóór de woning van den vorst lodjie genaamd Hier neemt gewoonlyk de vorst zyu intrek als Wq het lustverbiyf bezoekt Om do lodjie bnviiiden zich een tiental buisjes bestemd voor het gevolg van den vor t De vrou ven die tot het gevolg behooren nemen baar intrek in een afgezonderd gedeelte van het lustverblijf aan den oostelyken uitgang gelegen Tegen den gemetselden voorwand van de lodjie 12 meter in t vierkant zyn muurnhilderingen aangebracht voerstellende tafereelen uit den kryg en uit het dagelyksch leven De lodjie zelf bestaat uit een voorgalerij en een paar slaapvertrekken voor deu Tont Een Deensch geneeskundige vanwege het gouvernement naar IJsland gezonden ten eintlo de uitbreiding vnn de molnatscbhoid blilnar te onderzoeken brengt een zeer ongunstig rapport uit over den toestnnd en de verpleging der zieken Gezonden en melafttsclien waren by elkander in herauwde krotten van plaggen en turf half onder den groud waar licht noch lucht kon binueudringeü Het cpreekt vanzelf dat hierdoor de besmetting zeer wordt in de hand gewerkt terwy ook lint vry rondloopeu van melaatschen eu het bedeten van de eene plaats naar do andere de ziekte overbieiigt Hospitalen waar die zieken worden utge onderd yn dringend noodig Als middel om de bevolking op hut gevaar te wijzen wordt aanbevolen het vorspieiden v lu traktaatjea on geschriften in populairen vorm wat zeer goed zou kunnen werken duar de IJslanders over het geheel zoer veel lezen Achter dit schoone tustverbiyf strekt zicli en aanzienlijk groot en dicht boach nit kudden tamme herten en eene menigte varkens vinden hier eene veilige schuilplaats Om 9 uur werd de terugraarsch nu over Bembega en Mataram naar Ampeunn aanvaard Twee kleine schilderachtig gelegen heuveltjes die in de uabybeid van het luatverbiyf gevonden worden en de aandacht verdienen zyn de QoenoenBj Agoeng en de Mndjopahit Een groot aantal vrnchtboomen waaronder de djamboe sjer mavtar de snwoe de mangistan de ramboetan en de oranjeappel versieren verder dit dolorado Omtrent bet voratelyk lustverbiyf teTjakraNegara outviug bet N v d D c uit een particulier schgven van een ooggetuige de volgende beschryving De minister vnn waterstnnt heeft bepaald dat tydens do afwezigheid vau den inspecteur van den arbeid in do 2de inspectie aanvangende den 24s teu September m jeinelde inspectie bevoegd zat zyn de inhpMteur van deu orbeid in de Isle inspectie Twee sigarenmakers te Leiden die onlangs een kind in een kinderwagentje gezeten uit bet water vim de Ueen ugraclit redden werden dezor dagen verblyd met een gift ieder van f 15 VHii wege H M de Koningin Regentes Op het voorplein ziet men een paar loodsen met oude stukken geschut en eenige paardenstatlen Des avonds kout hier een hoofdwocht VBD 32 man met een Ie hiitenuut Achter dat voorplein volgen nog drie pleintjes allen met hooge kleimuren en nauwe toegangen afdaken en stalletjes In bet achtnrste steeneu hoofdgebouw tot hiertoe het tydeiyk verblyf van Djilantik die nu er achter iu eene vuile inlandache woning zfin iutfuk genomen heeft is thans het hoofdkwartier gevestigd Sier achter beviudt zich een schildernchtige vyver met stroomend water omgeven door rozen en malatititruiken en voorts eeu aautal vruchthoornen Van een en ander is eene photographie genomen Omtrent de spoorwegrump naby bet station ApiMy wanr Zondaar de ineltrein Parija Keulen De eigeuiyke poeri aan de overzyde van een twintig el hreeden weg is dé woonplaats van den ouden radja omgeven door een hoogon mnur Hier beviudt zich de harem de schatkamer en het araenaal alsmede een kolossale vyver Ëindeiyk kregen ne permissie hier een kykje te nemen doch alleen 8 86 8 48 8 4 8 68 a 06 6 $ 10 6 1 6 88 6 8i 7 86 7 S8 7 8 7 48 7 66 Ooud Ibordnoht Niauwnkerk 0 iwU Ucitterdui 16 10 7 86 7 47 8 0 6 18 8 S1 e i 6 36 lottardun tepdle Xnuwwkitk Uoordreobt ftoud 8 18 10 03 10 11 7 46 11 01 11 10 e ii 6 16 6 22 6 31 6 36 eOUDl UBN HAIO Goudi 7 80 iO 09 37 10 4 18 1118 21 l Ol 1 27 3 89 8 66 4 46 5 87 6 69 7 13 9 S7 U 06 11 18 1 18 1 18 1 24 1 8 1 38 68 10 10 Z I M 7 4 8 6 Bl Kr 7 47 Z Ï w 7 6 N dL d 8 0 Voorb 8 07 9 13 iJU 0 8 H 18 8 10 11 18 II 1 38 6 2U 6 9 I lU iu 07 11 27 12 41 12 61 1 48 1 67 8 66 4 26 6 26 6 66 6 417 48 10 1611 33 11 43 O O r D A U T H K C 11 T Goud 6 86 6 10 7 66 8 09 8 21 10 19 10 66 18 48 2 28 2 618 18 4 47 6 23 6 67 7 46 f 88 10 14 10 88 Oudew 6 60 6 64 11 09 2 87 6 37 7 6 10 87 WMtdon Ulreckl 6 69 7 08 8 1 11 17 2 46 3 11 6 04 6 46 6 86 8 07 8 6 i 10 3B 6 16 7 28 8 28 8 41 1051 11 46 I SO 3 U8 3 82 8 60 6 29 1 216 66 8 28 9 1110 68 11 10 4 47 6 28 7 46 10 14 6 46 6 36 4 11 18 6 6 60 67 11 88 BOUD A 4 M M K K D A M 8 21i 10 06t 10 66 12 1l 8 61 9 10 10 66 18 1 1 8 40 I6 11 10 i a4 1 18 t 66 BrnBsel ontspoorde worden nog de volgende byzonderheden medegedeeld Het schijnt dat de ramp f wyten is aan den stationcbef van Apilly die men begrypt niet hoe hy er toe kwam een trein liet rangeeren op het oogenblik dat de expres voor Keulen en Brussel werd verwacht Zooal reeds gemeld wierp de stationcbef zich op de rails toen hy hst ongeluk zag naderen en werd hy verpletterd Het aantal om het leven gekomenen moet zes bedragen behalve de stationchef eeu advocaat uit Brussel en vier rouweo twee ri ii igstera eo twee geëmployeerden Ernstig gekwettt moeten zijn zes reizigers en drie gi ëmployeerden licht gewond tien personen Een der gekwetsten een ingenieur uit Pary=i verkeert iii levensgevaar een a ir hg Een ooggetuige verhaalde hei volgende Terwyl ik aan alle kanten naar deu stationschef zocht om t tftlmrrapheeren kwam een vninw gevolgd door verschndene kinderen aangeloopen Ik vroeg haar wuur de chef WUB Bitter clireiend wees zy op de twee over elkuar geschoven locomotieven jHy is daar mynheer het was raijn man Het was een vreeselyk schouwspel overal hoorde men jammoren roepen en klagen door de arme meuscheu tussiihen de overblyfseleu der wageus bekneld De machinist van den expres was in het gelimt gewond doch de man uitte iiauwelyks een kreet en legde e n verhazenden moed aan den dng Het is alleen aan yn tegenwoordigheid van geest te danken dat de botsing geen nog ernstiger gevolgen heeft gehad Zoodra hy het gevaar bemerkte remde hij uit alle macht en gaf te gelyk tegenstooni het was echter reeds te laat om een botsing te voorkomen Door deu scbok kreeg hy een gapende woude aan het hoofd en werd hy van de locomotief geslingerd nauwelyks weer tot ziclizelveu gekomen sprong hy weer op de machine en opende de kranen om eene ontploffiag te voorkomen Don stoker waren de heide beenen tot de knie verbrand Da toestand der gewonden was ver chrikkelyk De meesten hadden de beenen vorbryzeld en zaten ingeklemd in de vernielde wagens zoodat zy eerst na eeu vreeselyk lydouuit hun pijolijko positie konden verlost worden Een priester die zich toevallig in deu treinbevond diende de laatste sacramenten toeaan de stervenden Een der andere passagiprs die met de behaudoüntj van liet Morsetoeate vertrouwd was seinde om bnip naar denaastby gelegen stations 1 Dezelfde passagier ducht er geliikki ï ook aaii de volgeudo treinen te waarschuwen hy zond daartoe eenige boeren met roode vlaggen die hij in het station had gevonden een eindwe gs naar heide zijde de lyn op Zonder dezüD vourzorgsinantregel zouden er misschien nog moer ongelukken gebeurd zyn Een Ueen scho dame had haar japon vol bloodviekken afkomstig van een man dio over haar zat Een Engelschmao liep als eeu razende van dt pyn rond zyn gelaat was geheel verbrand door den ontsnajiten stoom Naar men meldt heeft de officier van juslitie uit hrnai rdam by een tweetal landbouwers in dun IJpolder eeu onderzoek in loco ingesteld naar een zich thans in hect tents bevindend arbeider die voorgeeft een slagersmes dat hy hem is bevonden aldaar te hebben gekocht hy is in den IJpolder echter onbekend Een en ander staat in verband met den moord aan de Ceintuurbaan te Amsterdam Zag de kleine landbouwer in een gedeelte van Overyael niet alloen den aanstaanden winter doch ook zijne toekoraft met angst te gemoet daar zyn hooi aardappelen boekweiten roggeoogst door den boogen waterstand in dezen zomer benevens door hagelslag voor het grootste gedeelte is vernietigd thans kan worden gemeld dat door de vorming eener centra 11 10 7 10 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 9 10 6 17 6 88 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 7 80 08 11 80 4 46 4 66 6 02 6 09 6 16 1 46 1 66 2 03 8 09 2 16 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 8 10 9 41 I 50 8 80 lO Ót 6 61 4 40 fl O l u i 8 48 3 10 4 0 D K N 11 A i G slUge 6 48 7 20 7 43 9 28 9 46 10 12 11 3812 16 l SS 2 16 8 46 3 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 3t 10 10 10 18 10 30 10 36 10 41 1 44 1 49 1 68 8 04 2 09 7 0 7 11 7 S0 7 26 7 31 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegw6 08 lll Kr 6 1 Zoï M l 0 ud 6 307 6 8 18 9 68 10 16 10 62 18 03 12 46 2 20 2 46 8 16 4 18 4 43 6 20 6 47 7 4 8 86 10 10 10 88 IITEKCHT COUD A Ulrccll 6 88 7 60 9 9 68 11 84 18 02 12 60 2 66 3 10 3 62 4 48 6 86 8 09 8 6010 84 9 1110 61 9 19 Ml 9 88 ll OT 10 7 S8 4 86 7 60 I IS 9 8t l iS 9 46 10 00 11 00 Woerden 0 68 8 11 10 16 18 84 4 16 Uudutmlrr 7 07 8 19 10 24 18 42 4 84 udn 7 20 8 82 9 S4 10 87 18 06 18 66 1 28 3 27 8 60 4 87 6 20 7 0 msTCRD A u nnu D A AnnUrdBioaS 8 t 9 40i ll lOi 11 7 40 Airitisrduii Wp 6 60 8 16 66 U 16 11 4 66 Goud 7 10 04 10 44 18 18 11 6 1 10 I M op bet graf van ds E F Ternooy Ape te Amsterdam is gistermiddag een eenvoiidig 1 gedenkteeken onthuld een uit ruwe steen vf r 1 vaardigd monument waarop te lezen staat I Ter nagedachtenis aan ds K F Tetnooy 1 Apel in leven predikant der Ned Herv gemeeote 1 te Amsterdam van 1860 tot 1892 c terwijl de oorden vriendenc en ivereerders aanduiden 1 hoe zeer vele die hetzy den predikant van 1 meer naby gekund hebbende hetzy diens leerstellingen en begrippen toegedaan en vereerende tot het stichten van dit huldeblyk hebben bygedragen In den kring van belangstellenden die zichter hy woning der plechtigheid naarde begraafplaats Zorgvliet hadden opgemaakt werdds Lauriliard de tolk van hen die het gedenkteeken op dezen dag aan de kindereu van denontslapen predikant wenschteii over te dragen Hy beval het monument in hunne zorg nauals eeu weemoedig geschenk uit hoogachtintreerbied dankbaarheid en liefde geboren deOTertuigmg uusprekende dat bei voor vai ivelen kou blyven spreken van den man dieozy Hef haddou wijl hy zoo ee ivoodig vriendelyk harlelyk en vroom was De gedachtenwelke de aanblik van dit monument wekt stygeu hooger dan de steen zelf stygen als laugseen betiielsladder ten hemel zeide hy langswelke ladder de engelen van geloof hoop enliefde nederdalen die ons verkondigen dat ergemeenschap is en ninet zyn tusschen hemelen aarde ook dit eerbetoon zol niet hot laatstezyn liet laatste eerbewy aan de u igedachteuis van Ternooy Apel zy voor altyd het hier opgevatte voornemen om op den weg voort itt schrydeo waarop liy ona voorging do handtot zegenen estiekt en het oog gericht op hetHoia des Vaders I Dr P Jzn Proost van Koog Zaandyk dankte allen die tot de stichting van het gedenkteeken hadden medegewerkt aanvaarddehet lu naam der kinderen en sprak nog do ihoop uit dat de vereerders van Teruooy Apel s beginselen der vrye vroomheid vereerders zouden blyven in den strijd des geestes waarinjuist thans het conventioneele zich zoozeer doet gelden Zaterdagochtend in de vroegto kwam eeu schuiten voerder aan den Westordoksdyk te Amsterdam naar zyn zolderschuit zien en vond die tot zyn verbazing omgekeerd dryvendeop eeniga vaten vet waarmee de zolderschtiit beladea was guweest van de stoomboot iZingari afkomstig De sehuiteuvuerder informeerde naar zyn kameraad Ko doch vond hem met ooU thuis niet Duar Ko door niemand gezien was kwam zyn makker op het denkbehl dat Ko in bet voorouder geslapen lion hebben en in de achiiit zou zyn verdiooken Met oen bootje naar de dryvende zolderschuit roeiende hoorde hy weldra in de schuit om hulp roepen Die hulp kwam spoei ig opdagen van eeu der stoomsehepeu doch te vergeefs Toen besloot men hulp in te roepuu van de werf der firma Hk Jonker Zn die welwillend werd verleend De hoer L Jonker toog met eenige mannen gewapeud met eeu bok naar het f ok on de schuit te doen kanleleu Men kwam echtur spoedig tot de overtuiging dat dit te laat kon ziju om don schuitenvoerder uit zyn benarde positie te verlossen Men besloob dus om in de eerste plaats de stop uit de kiel te halen vooial omdat men Ko niet meer hoorde en vreesde dat het te laat zou zyn Toen de stop uit de kiel was spoot de bedorven lucht met geweld naar buiten en toen men begon eeu gat in do kiel te bakken hief Lo eou hoera aan voor zyu bevrjjders Spoedig was Ko Vfilost werd hem een slok toegediend en bracht hem een gasthuiskarretje naar het Binnengasthuis dat hy spoedig ezond eu wel kou verlaten De man was van 1 tot 4 uur levend begraven geweesr staande tot aau de borst in het hinnengetitroomde water en verteerende de allengs meer en meer saamgedrukte lucht Blauw als een lei kwam hij dan ook te voorschyu dankbaar aan zyn redders die hem van een wissen en verschrikkelyken dood redden Een platcelandaclub In het Landbouwweekblad kwam onlangs een ingezonden artikeltje voor van ieiiand die in het onderhoud van wege kan 6eoordeelen € waarin er over geklaagd werd dat da Regeeriag aan particuliere tolheffers toestond tol van wielryders te heffen Het rywiel wordt zegt hy hoe langer hoe meer middel van vervoet voor ambachtslieden en andere bewoners van het platteland Het doet niet bet minste nadeel aan de wegen men kan nauwolyka zien waar ze gaan en veelal zoekt men niet beatrate kantjes op om zacht te ryden Als daardoor dus geen nadeel voor ds wegen ontstaat is het meent de schryver niet biliyk daarvan tol te heffen Op plaatsen waar geen sporen of traras zyn zullen de 2 ct betaald door hen die rjcb verplaatsen moeten en het spreekwoord in het óog houden tyd il geld een belangryk cyfer beloopen in vele gevallen meer dan het dubbele vaii de vroegere opbrengst By latere onteigening ontvangt de tolheffe dan bovendien lo ver Roediug voor het door hem te lyden nadeel 2o een belangryke winst voortspruitende uit het door de Regeering verleende gunstbetoon De steeën krygen kostbare kanalen spoorweiren enz het platleland mag die niet hebbeu want daardoor ontstaat concurrentie en deze wordt door de Spoorweg Maatschappyen niet begeerd nu gaat de Regeering nog verder en belasteen hoogst nuttig transportmiddel van het platteland ten voordeele van derden Deachrhver heeft vernomen dat eenige volksvertegenwoordigers zich vereenigeu om dooi het vormen van een plattelandsclub in de Volksvertegenwoordiging de belangen van bet platteland wat meer op den voorgrond te brengen Een zoodanige club zal zegt hy zeker niet behoeven te zoeken uaar werk Naar aanleiding vun dit artikeltje zegt mr Haffmaud in yn Venl Weekbl het geheel met den schryver eens te zyn dat het onbiliyk is van de wielryders tol te beffen Alleeu zou hij het verklaarbaar achten dat de Regeenug buuuboiid ujj we eu vau pttiïiLuüoicn waar thans tol van voetgangers geheven wordt voortaan ook van wielryders hetzelfde bedrag te vragen Hy ondertitelt dan ook dat de Regeerintï alleen daar tolheffing van wieiryd rs heeft toegestiiao wuar nu ook do voetgangers tol betalen Eu dun valt er meent hy veel voor te zeggen Maar beeft de Regeering het ook elders gedaau dau moet meent by ieder die bdlyk is voor het platteland in de verontwaardiging daarover van den schryver in bet Landbouwweekblad doelen Wat do plattelandsclub betreft schryft de heer Haffmaus Een heuglijk nieuws vernemen wy vau den schryver die uog moer kau dan hot onderhoud van wegen beoordeeleu gelijk hy zich zeer bescheiden noemt en dat l9 eeuige Volksvertegenwoordigers vereenigen zich otn door het voimen van eeu plattelandsclub de behingen van het platteland meer op den voorgrond te brengen Mocht het waar wezen 1 1 Indien er in onze Kamer aan iets behoefte bestaat dau is bet aau een plattelandscUib Tot uog toe is er weinig voor het platteland maar outzettond veel voor de steden gedaan leder zorgt iu de eerste plaats voor zich en de rej eerders zitten ollen in de steden Alleen door eeu pluttetandaeluh kan hel platteland tot zyn recht komen Ia ons ochtendblad deelden wyiiet reoda mede eeu nobel voorbeeld wordt heden in ons land gegeven Naar Suriname vertrek heden mgr Wulfiugh en hem vo gezellen zusters ter verpleging der inolaatschen Driehonderd zusters hadden zich daartoe ah vrywilligers aangeboden Haar zy hulde gebracht Zulk een Te 10 uur vertrokken mgr W Wulfingh vicnris apostolicus van Suriname luet 4 eerw paters en 2 eerw broeders der Congregatie des Allerbeilig ten Verlosser f eerw zusters van de Roaeudaalsche Congregratia en eerw zusters van de Tilburgsche Congregatie Terwyl de eerstgenoemde religieuzen zich hoofdzakelijk zullen wydeu aau het onderwijs der jeugd gelijk trouwens reeds voor moer leden der Roz Co greg in de kolonie het geval 13 wil do apost vicaris aau do Tilburgsche zusters de verzorging opdragen der melaatschen Aanvankoiyk zullen zy haren werkkring vinden in de onmiddellyke uabybeid der bisschoppelyke residentie en wel in de verpleging van gebrekkigen en oudeu van dagen Verder maken de reis nifde nog een drietal leden vau de Orde der Predikheeren en de eerw pater Zwysen van de Congreg van O L Vrouw te Tilburg alsmede een vijftal eerw zusters der Bredasche Congregatie allen met bestemming naar Curafao Eene groote menigte deed den vertrekkenden uitgeleide tot de plaats van afvaart waar o a het bestuur van den Ned R K Volksbond en een deputatie uit de Katholieke Militaire Vereeniging aanwezig waren met tal van geestelyken uit de stad eu vau elders en duizenden van eiken rang en stand om den boogw bisschop een laatst vaarwel toe te roepen Wy voegen eerbiedig onze atem by die welke den bisschop en zyo moedige volgelingen een diep gevoeld vaarwel toeriep Voorwaar het hart van Holland klopt nog zoolang Katholieken on Protestanten wedy veren in de moedige liefdedaden der zending 1 In verschillende groote steden is men tot de overtniging gekomen dat brieven uit tameiyk verwyderde plaatsen dank zy de spoorwegverbinding spoediger bunge bestemming beteiken dan die welke in de stad zelf van de eene wyk naar de andere geadresseerd worden Te St Louis U S is naar De Nyv t mededeelt de directeur van het postkantoor daardoor op het denkbeeld gekomen om den tramweg dienstbaar te maken voor bet snellere postverkeer in de stad De directie van de electriscbe tram die het centrum der atad met de verschillende buitenwyken verbindt heeft in eenige waggons ambulaate postkautoortjea I Van het groote eilaudf wurover Frankryk I een soort van prot toraat aiioefenl komen I slechts spaarzame berichten maar in denlaat I sten tyd waren ny alle behalve gunstig voor I den Franschen iuvloed Sen paar weken ge I leden maakten wfl melding van een bericht I dat de Fransohe zaakgelastigde te Tanana I riva was uitgejouwd en uit de hoofdstad naar I do kust had moeten vluchten Zulk eeo be I handeling is nataurlyk niet te daldso en dat I de regeering overtuigd ia een ge ichtigen stap I te doen door de zanding van De Vilers bo I wijst de commentaar van de Tnmpi I Zy zegt o m dat iedereen de verreikende I heteekenis der missie begrypt dat de toestand I op Madagascar ouhondbaar is geworden en I dat het gouvernement der Hova s duidelijk heeft I te verklaren ol het de Franschen als vyanden I beecbonwt in welk geval een eipeditiu od I vermydeltjk is Het blad hoopt dat men op I Madagascar za begrypen dat het niet raad I aam is op die wyze voort te gaan en zoo I icniand in nt ant I Pen vrped ame oplossing tot I stand te brengen dan is het De Vilers I Aldus redeneeren ook andere Fransche hla I den o a de Déhats c Het protectoraat van I 1885 bestaat slechts in naam schryft dit b nd I do waardigheid ja de persoonlyke veiligheid I van Fraukryks vertegenwoordigen te Tana I nariva maken een volkomen verandering noodznkelyk De Hova s hebben vroeger drie jaar I lang gelagenheid gehad om de doortastendheid I van Le Myre te leeren kennen en zulten be I Hl ÜPe dat Frankrijk zich niet langer met I woorden en beloften wil laten pnaien maar be I sloten is om waarborgen en degelyke voldoening I te leischen en gereed om zich die desnoods I door andere middelen daft overreding te ver I schaffen I De heer Le Myre moet voornemens zyn een I nieuw verdrag te sluiten want over den juisten I tekst van het bestaande heeracht by beide par I tyen verschil van gevoelen By die nieuwe I bepalingen zullen dan de rechten der Franschen I en de bescherming hunner rigendommen moe I ten gewaarborgd en de bevoegdheden van den I FranscbeD resident uitgebreid worden Een I viertal oorlogsschepen zullen klem byzetten I aan de eischen van den gezant I Sir Albert Rollit heeft in de jaarlyksebe I vergadering der vereenigde Kamers van Koop I handel te Huddersfield een overzicht gegeven I ongeveer vau den geheelen wereldhandel doch I voornamelyk in betrokking tot dien van het I Ver Koninkryk Zes maanden geleden noemde 1 liij de vooruitzichten van den handel hoopvol I Dit kan bij ook nu doen zelfs na het oogen I schynlyk ongonstige verslag van den Board I of Trade over Juli Sindr bet einde van 1823 j yn de vooruitzichten verbeterd Het ia rustiger in luid Amerika Aostralië begint te I bekomen Van de crisis in het bank en I landbouwwezen in Indie worden de moeliyk I heden in de munttoestand verzacht door desluiting dermuutenz Het blykt dat de tarieven I van buitenInndsche volken niet alleen den 1 Britschen handel maar even goed den eigenliaudül treffen Iu Engeland byv deed het I protectionisme de pryzen van het binnen I laudsch product niet stygen terwyl het wel I vau aanmerkelykeo invloed is geweest op devermindering vau uit en invoer ten bedragevan byna 560 000 000 in de laatste twee I laren Het treffendst bleek de uitwerking 1 vun de hooge tarieven by den uitvoer van I Duitsche tbxtiel producteo naar Roeland diain 1880 40 000 000 M bedroeg en in 1892 lechts 11 500 000 een daling welke tfU de I l enoeming eener commissie en ten slotte tot I het sluiten van het handelsverdrag leidde I Het nieuwe tarief van in en uitvoerrechten I in de V 8 noemde de beer Rollit een aan I merkelyke verbetoriug die ten goede zal komen I aan de Britsche textiel en tapytnyverbeid I chemische iudustiie de blikfabrieken Indien I men vergelykt wat Gr Britannia en wat de I rest der wereld door de depressie geleden 1 heeft bespeurt men in andere landen een I grooter verlies In de V S was in de laat te I O maanden bet aantal faillissementen grooter I dan in het voorgaand tydperk Sir Albert Rollit twyfelt niet of bef Vereenigd Kooink I ryk biyft vooraan op de lyst der handels I mogendheden I Ëen van de moties die het Congres aan I nam is typisch Ëngelsch Daarin werd aan I gedrongen dat eene parlementscommissie zou I b noeud worden ora de mogflgkheïd der in I voering van het tiendeelig stelsel voor maten I en gewichten te onderzoeken Nog altyd be I helpt men zich aan de overzyde van het Ka I naai met de oude maten Ook werd het Parlement op de tingen I getikt wegens de ondoelmatige wyze waarop I de werkzaamheden werden geleid Asnge I drongen werd dat eene commiiwie zoü benoemd CORRSSFONDENTIS Het ingezonden stoJc vao een Lid der Afdeeling Gooda van den Bond van OudOnder officieren die gewoonlijk weinig zfgt wordt opgenomen indien de inzender zyn naam er ondfr wil geplaatst hebben Db Rbdactie I worden om om ook hiervoor wat beters te vinden