Goudsche Courant, zaterdag 15 september 1894

33ste Jaargang Maandag 11 Se ptember 1 894 No 6457 mimm coumnt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgi ve dezer Courant gpschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VU F CENTEN naar de havenplaats Tjaudjong Karang en de I derde naar het zuidoosten van het eiland I loopt Van dezen laatsten weg Toert eeuige I kilometers meer landinwaarts een zyweg naar Tjakra Negara Het veroveren en b tten vau Pasingaban is dus een feit van groote 1 betnekenis I De Batiërs geven den kamp echter niet op 1 en trachten het innemen van Mataram zoolang I mogelyk tegen te houden door de karapongs die er om heen liggen te versterken De Sasaks varleenen intusnjhen aan de I I onzen krachtige hulp Goenoeng Sari in het 1 telegram genoemd ligt ten noorden van Mata I tam Een weg uit de havenplaats Ampenan I waarvoor onze vloot ligt voert er heen I langs Rembega vanwaar een andere weg zutdI oostwaarts naar Mataram loopt I Uoönoeng Sari is volgens de beschryving I ia het by Mart Nyhoiï verschenen boekje I over Lombok een zeer fraai van steen opgeI trokken verblyf dat van een groot en laag I gelegen voorplein gezien tagen de hellingen I van een heuvel is gebouwd uit tempeltjes I en kiosken bestaat en een dicht bosch ala I aehtergrond heeft I De Sasaks hebben hun onderdrukkers dus vau I den noordkant en vermoedelyk ook van den I oostkant flink aangevallen en het genoemde I vorstelyk verblyf verbrand De Baliërs worden van drie zyden in het nauw gebracht en daarom wordt het bericht dat Mataram door otize troepen is bezet als aanstaande aangekondigd V rmoadalp zullen zy dan op Tjakra Negara en verder binneuwaarts teragtrekken In den vroegen morgen van Dinsdag jl ontstond te Boskoop brand in het perceel van en bewoond door Arie Bakhiiyzen in Laag Boskoop door het vallen eener petroleumlamp het huis brandde tot den grond toe af en van den inboed d werd niets anders gered dan een paar horloges en eenig wascbgoed een en ander was tegen brandschade verzekerd Do heer J C Kapteyn te Bodegravo ia benoemd tot gemeente ontvanger te Monster Als iets merkwaardigs kan worden vermeld I dat B Verleun zoon van een landbouwer uit 1 Hekeadorp de tamelyk groote reis van Oude I water naar Kevelaar in veertien uur per velocipede heeft afgelegd ofsclioon hy zich nog slechts enkele weken in het ftetsryden had ge 1 oefend Hy verliet n l 11 Zaterdagmorgen om vijf uren zyne ouderlyke woning en bereikte des avonds om zeven uren het doel zyner reis Kevelaar Daar bracht hij den Zondag over en Maandagmorgen vertrok hy weder om vyf uren en kwam dos avonds om zeven uren bij zyne woning aan Zyne route nam hy over Oudewater Beni chop IJseUtein Vreeawyk Vianen Hage tem I Everdingen Kuilenburg Beusicbem Zoelmond Buren Kerkavezaat Drumpt Tiel Wamel Leeuwen Urnten Affordeo Wïnsen Ëwyk Beuningen Weurt Nymegen Beek Wielen Kranenburg Noutheren Dombergen Kleef Hü I Goch Wees en Kevelnar Uit Batavia is het volgende telegram ont 1 vangen Pasingaban kampong ten zuiden van Mataram alwaar de bevolking van Mataram zich verzameld had is Donderdag na een stryd die den ganschen dag duurde en waarby wy slechts kleine verliezen leden ingenomen Onze troepen houden de kampong bezet De aanvallende beweging wordt heden voortgezet De vijand versterkt de kampongs voor Mataram l t Sasaks hebben het paleis Goenoeng Sari ten I N van Tjakra Negara in brand gestoken en vreleu met kracht de Baliërs aan De staf denkt dit men binnen een week Mataram zal verovtrd hebbeu Het telegram toont dat de Baliërs nog volstrekt niet denken aan onderwerping maar zich krachtig verdedigen Pasingnban dat gisteren door onze troepen j na een stryd die den geheelen dag duurde i bezet is een belangryk straegisch punt Het ligt bezuiden Mataram am het snypunt van drie wegen waarvan de eene noordelyk naar I de hoofdplaats Mataram de tweede zuidwaarts Het stoomschip Salakc van de Rotterdam I sche Lloyd met 208 man troepen voor het 1 leger in Nederl O I ai n boord zou heden namiddag ongeveer 2 oiir Schiedam pasaeeren Da S C C meldt dat het dagelyksch bestuur den havenmeester last heeft gegeven bij het voorbystoonfön van de haven de Salak met do vaderlaudsche vlag te salueoreo en dat bovendien de majoor commandant der dd schutterij do stafmuziek heeft doen oproepen om hulde te brengen aan de manschappen op het oogenblik dat zy den vadertandschen bodem I verlaten Ëergisterenavond bevond zich te Breda in de wachtkamer 3ft klasse eene arme vrouw met haar dochtertje zy was waarschynlyk eene verjaagde uit Rusland en scheen bepaald broodsgebrok te hebben Benige liefdadige personen collecteerden inderdaad eenig geld voor haar I terwijl men haar ook voorzag van broodjes en geworden door ile golven die over het kleine oo 1 lendopje sloegen 1 j wik kom nog tijdig genoeg zeido hg maar ik I geloof dat uw tegenpartij on zijn getuige niet lang op zich zallen doen wachten want een halve mg I achter mij zag ik een schuit met zes roeiers waarin I drie peraoneu zaten Dat is de sloep van het wachtschip viel de 1 hoer Van Tricbtvoordo hom in de rede zij varvoer ttaarschijnlgk die heeren Vindt ge t goed om hom 1 te geraoet te gaan 1 Ja maar ik zou gaarne vooraf hot gtaf zien van I dion heroomdon Franschen schrijver 1 I Van Chateaubriand Volg mg maar Het i 1 I tweo schreden hier van daan I Eudolf geleidde den Engelsohman naar de rots 1 I waarin men het graf gehouwen hooft van oen de 1 I beroemdste Fransebon dezer eeuw en terwijl do I Engelschman onwillekeurig den hoed afnam verga I van Trichtvoorde niet dat het ot enblik naderde I waarin hij zgn levfn op het spel zou zetten Hi I verzocht don heer Harris er bepaald op aan te I dringen dai men de door hom gestcMe voorwaarden I aannam Deze waren dat de beide tegenstanders I zich op twintig pas van olkandor zouden stellen waarna zij de vrgheid hadden al varend naderhij te komen Men zou mogen schieten tot oen van heiden gevallen was Maar vreest g9 niot vroeg de Engalschman dat het gevecht daardoor van vrij langen duur zal zgn waarvan bet gevolg kan zijn dat anderen die de choton hooran ons zouden kunnen hinderen vNeon antwoordde Kndolf er is niemand op bet eiland en in de eerste uren zoolang de zee hong ii is thans voor iemand itte den wog niet keut iiie 1 zondfr govaar Als ik hem aan de haven ontmoe 1 zal ik hem wel hörkennen zonder hom ooit gezie tü hohben want alle Enf olscheii gelijken op elkander Ik zal hem zeggen dat gij op hem wacht Zoodra Uuüolf alleen was besloot hij het terroi eena op te nomen waar het tweegevecht zou plaats grijpen De vioegere hinnonplaats van het fort omnng door afgobrokkelde muron iad van dezen kant ee ingaig Kudolf had doze oude steenhoop voor on vroege fort aangezien maar zij kou voorheen ovengoed een kazerne of een militair magazijn geweest zijn Het kon hom oohtor weinig schelen om te weten waartoe deze gebouwen gediend hadden waarvan I slechts de bouwvalleu waren overgebleven Voldoende was t hem dat deze goheel afgesloten plaati uitmuntend geschikt was voor een tweegevecht on hij ontdekte spoedig dat al de noodzakelijke voorwaarden om elkander ongestoord te kunneo atmakoT hier veroeoigd varen De ruimte het liaht het terrein en volkomen afzondermg Na dit onderzoek ging hij weder naar buiten anI de eerste dien hij ontmoette was zijn vriend den I Engelsohman die zich verontschuldigde een groot I kwartier te laat to üja I I Hij had zeer veel moeite gehad in de haven een I schuit te vinden om hem over te zotten daar d I zee nog bijzonder woelig was en het tochtje hoe kot I ook was gepaard gogaan met tal van moflilijkbedeu I Eindelijk was hg zender ongelukken aaogetand en I zijn doos met da rovotvors was zelfs aiot vochtig I niettegeastaande hij zelf tot op zijn homd nat as I GROOTE SOBTBBRING mm rmFLüiES voor Dameê en Heeren A van OS Al E 73 73 Beurs van Amsterdam 13 SEPTEMBKE Vor kra 88 101 lOSl 78 80 80 Ï6V S4 74 961 96 104 61 86V 88 108 l S8V 101 102V 94 44 630 lOl a 78V 102 907 isaVi SS lOS i lOl i 138 98y 88 lOB lOOV 191V 186 lOS 1397 101 62V Va 104 99V 103 1031 101 140 133 11 9B V 91 24V 16 101 78 111 104V 42 B2V 11 198 17 1 108 1081 1021 103 1161 118 106 aiotkoera 8 101 1031 80 MiutsUKO Csrt Ked W 8 dito dito dito Sdito dtao dito SI HoHOU Obl Qoudl 1881 88 4 Itilii Inaohryving 1863 81 SOoniNlt Obl iupapior 1868 6 dito in EÜTer 186B 6 Po TuaAl Oblig mot ticket S dito dito S exc exo 8 131 83 BuiUND Ubl Ooat Se Serie B dito Oeoooi 1880 i ditobgKolhi 1889 4 dito bij Hope 18811 90 4 7 Maiw L O Fr Lien eert 6 Km Holl IJ Spoorw MÜ aand Hij tot Eipl V St Sp aand Ned ïnd Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito ditiiJ89l dito 6 IliULSpoorwl lfflT 89 AEobl S Zuid hal Spivmij A U obl 3 PoLIN Warubau WeeuüD aand 4 Kual Or Kuu Sp Mij aand 6 fialtiiohe dito aaud Faatowa dito aand 6 Iwaug Dombr dito aand fi l k Cb Azow Sp kap aaod 5 l iowo Sowaat Sp Mij oblig 5Oral Vitebik dito oblig B Z idWe t dito aand i dito dito oblig 4 12 8 11 116 AüIuu Oout Pao Sp Mg obl 6 Ohic kNortb W pr C f aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Kio Gr Spm oert v a Illinoia Oeotral obl in goud 4 Louiar Ie NaabrilleCert v aand Melioo N 8pw Mij leli p o 6 Miaa Kanaaa 4 pot pref aand N York Ontario k Weal aand dito Fenna Obio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud B 8t Paul Minn k Hanil obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 CaxjiDa Cao South Oert r aand ViK C Rallw k Nav lo h d o 0 Amaterd Omnibua Mg aand Rottord Tramweg Haata aand NlD Stad Amaterdam aand S Stad Itoltordam aand 3 BiLDll Stad AiitirorpDnUS 2 i Stad Bruasol 1886 S t 1 N0 Tbeiaa Begullr Guaelltrii 4 ÜOBTINK Slaataleening 1860 B K K Ooat B Cr 1880 3 SraKjK Stad Madrid 8 1868 Ver NKli Bi a Hjp SpobI ccrl 8 ADVERTENTIËN Nog slechts een paar VOORSTELLIJIÜEi LJiiiPMii Groote Markt te Gouda Heden V B Ij D A G en Tolgende dagen a avonds ten 8 nur Groote Hrillante Voorstelliugcn met Afwisselend Programma Mken avotid Nieuwe Komieke PAUTOMIUE ZATERDAG 15 SEPT des namiddags te 2 uur laatste Groote Familie en Kinder voofstMing met halre prgieu ZondagQroote Afscli Voorstellin liet Ontvang en Retaalkantoor L mmmi wüijs te ROTTERDAM zal op Zaterdag 29 September 1894 ten 27 ure in het Notarishiiia aldaar ten overstaan van de Notarissen van TK A WEVE JD veiling Lrengen Aandeelen en Obligatien ten laste van Mij V Ass Disc en belg Ned Mij v Brandverz te Tiel s Gravenh Mij ter verzn t brand en zeegevaar Mu ï Hyp Verzg 1 Nederland HoU Hyp Bank Ams Hyp Bank ZnidhoU Hyp Bank Maastrichtsche Hyp Bank Uotterd Tramweg M i Stoomv Mu Zeeland Apeldoornsobe Stoomb Mu Stoomboot Apeldoorn Kon Ned Locaal Spoorw Mu Beetw Suikerfabr te Gorinohem Kon Stoomweverij Nyverdal KottcrJ Broodby Stoomzuivelfabr te Roodenbuizen Kon Ned Hoeden Petten Peltn fabr Molukscbe Handelsveuni Westelyk Handeisterrein Hotel de witte brng te s Hage Physiatische Inricbting te a Hage Rotterd Diergaarde Offic Sod te Rotterdam Harmonie te Leeuwarden Concordia res parvae cresount te Sneek Help u zelven te Leeuwarden luBchr viug Grootboek Ned Werk Schuld belast met vruchtgebruik diverse Loten enz De catalogus is 22 September a s verkrflgbaar Openbare Vrijwillige Verboping De Notaris 1 P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op MAANDAG 24 SEPTEMBER 1894 des voorraiddags U uur in jiet ScnAAKBORDc op den Kleiweg te Gouda in het openbaar te verkoopen TIEN HUIZEN met Erven en aanbehooren staande en gelegeu binnen de stad G O L D waarvan breedere omschrijving by bUletten en inlichtingen door den Notaria worden gegeven d Gedroogde Abrikozen 45 Cent per 5 Ons zeer geichikt om op Brandewyn te zetten bij J F niUlk Zn Tiendeweg gemakkeiykste en voord eUgste adresvoor de inm Wat 1 de bHl Sbsomitisk = tagen mjaeu van al farlei aiid lawTiJviiif tegen Jioht Londenp aen er ygt la Bat het lltll mni aan ta Tonden tegen S Anker Pain Expeller Ynl MOet du itMds in ieder haisgezin S Anfcer Pain Expeller Fljjs so ent 79 oaat aa 1 35 de Sesoh Tooriuadm In de meeste Apotheken en bij r Ad achter Oo te Eotterdum Te Gouda bfl A WOLPP Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffere der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIiXG Bollaudsche uitgave met 27 afb Prgs 2 uiden Ieder die aan de verschrikkeljke gevolgen van deze ondeugd Ipt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier KAUTOOR m SCHRIJFBOEKEN en verdere ywottimoiiiiiDHiiii zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWEG D 60 Li t vooral op de ECHT handteelteaiatr met rood lottors JDberlahnstein OIHECTCUR OCR VICTORIA BRON OBtRlAHMSTeiH fo Overal verkrijgbaar Se Maatschappij tot Jix Moitutie der Victoria Bron fcvcKtiffff te JtoHrrrtnm Ziiiilhlaak 8 Verki ygbaar in t Hoofddepöt voor Gouda en Omstreken SLOTIMAKER en Co per beele Flesch h 18 cents per halve Flesch u 13 cents Kruik 17 t Kruik n 13 terwyi voor de ledige Fleaachen en Kroiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents der halve Flesch 2 cents Kruik 1 cent Kruik 1 cent Gebri Stollwerck a Chocolade en Cacao DcBlmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal Died ferbeterde fabricatie OU uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grond jtolfon f ariindwifi V w veibi uikcr van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat uauwitüuri beantwoordende aün den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevet ala Hofleverftiicier 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 1874 stiiruüf do Acoadcmie n ttiumii de Paris Nous voua déoemOQS une Medaille d op piremièro cIahso on conaldóratlon do votre excellente ftibrioatlon de Ohooolat bonbons vaxios eto eto Stollwerck fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiaeurs Eanketbukkers on en i Generaalvertegenwoordiper voor Nederland Jolias Hattenklodt Amsterdam Kalverstraiit 103 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen llol 13 niet zoldea dnt geneKiDg annbrengeade midJolen tooviilH ontdekt worden die ia de handen van eon bokwanm fjonoeslieer een goed succes Lebben Was niet Prieanitz de geleerde vestiger eer waterkuur metbode wiens woonplaats een bedevimrlsoord i oor dü lijilonde raonschheid geworden is dea eenvoudigo boor Hepft me oen ZweodscU majoor Thura Briind genaamd een middol tegeu vrouwenziekten iisn de linnd gedaan die het lancet dor chirurgen reeds minder noodankelyk heeft gemnakt en thans gomeengoed van allo goneesheeren begint te worden P Ook op hot gubted ter i eperking van EouuwEiekten begint er licht te komen en ook hier is een wog geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlijkate manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren ouireranderd aangewende geiieeakuntlige hulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromium ïzür Arseuioura eoK geheel te verdringen Kr z n vele raenschun die aooh ziek noch gezond zijn en tooli klagen dat zij zich in liohaam en ziol alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen eu zolfs door een vlieg getergd wordein en 00 zich zelvcn on andoren tot last zyu zoiidor het te willen Vele worden geplaagd of dooi vrooseyke angst of diior d roe geestigheid kunnen ntet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn oongeatie zwakheid van geheugen oorsuizen eu toevallen Kindolijk l deu de ergsten onder hen aa verlamming vitusdans en vallende ziekte Al dexe ongelukkigen die men op olkon leeftijd onder elk gpsinaht en eiken stand vindt zyu zenuwziek en min of meer de slachtoft ers der leefwyze van onzen tijd Wie lot rene dozer categoricn van lijders hoboort on ingelioht weoscht te worden Amsterdam H CLEBAN Co HeUigeweg 42 Rotterdam F E vas SANTEN KOLFF ICorte lloofdstceg 1 I frecht LOBRV £ PORTON Oudegracht bij de Oanrdbrug F U voor wifln oon ondorricbtond geschnfijo over ïïanuwziekteii en Beroerte Voorkoming en Geneiing gratis on franco rcrkrijgbaar gesteld wordt OoQd Saelpendrak tid A Beinkhan It Zoon BINNENLAND GOUDA 15 Septsinber 1894 I GisteroDavoad waren onze schreden weder 1 gericht naar liet circus Robiuson onidnt er 1 eene buiteogewone gala vooratelUiig waa ge I anuonceerd Bg ous binnentredeu bemerkt o 1 wy dat de tent niet vlaggen eii wapens was versierd mei moeite moest men een plaats zien te krygen zoo vol was de circus De directeur I had gezorgd voor een prachtig repertoire ver 1 rykt met Ten chilieude nieuwe nummers tor w jL de artisten in nieune costumes optraden Misa Erneatioe was in hare pa sforce rit on 1 betaalbaar ook de dubbele Hoo e School gered n 1 door den directeor en Miss Ernestine met de 1 Bchoolpaarden Merkuur en Emir werd n daverend toegejuicht evenals Mi s Adeli e die ook baar deel van de bravo s verwierf De drie clowns Oacnr August de Domme en Piccolo traden met een nieuw nummer op nl Piff Paff PuiF waarbij de lachspieren in beweging kwamen Mr Maximilaan met zyne cascadesprong en Mr Cebalius als slangenmensch werden herhaalde malen teruggeroepen CYcnzeer een bewys van de tevredenheid Tan het pöbliek Ook de directeur de beer llobinson door wien voor de eerste maal werd voorgesteld Protdctor die evenals een houd ztju meester likte werd laide toegejuicht Tot slot kregen wy te zien het leven in Spanje waarby een zeer giooi ballet te aanschouwen en waar ieder over voldnan was zoowel de costumes ala de dans lieten uiets te weaschen over Wy hopen dat de heer Robinson die nogtot en met Dinsdag 18 Sept voorstellingengeeft steeds zijn circus flink bezet al zienals bewys dat de Goudsche inge2etenenziine pogingen om iets goeds tot stand tebrengen waardeeren i Ëen volgend jaar hopen fty het circus Robinson weder binnen onze vjeste te zien eu roepen Directeur en artisten een hartelyk vaarwel toe en een tot weerzien toe De gemeenteraad te Nïeuwarkerk a d tJsel heeft in zyne vergadering van Donderdag benoemd tot onderwyzeres aan school no 1 mej M B Burgersdijk en tot idem aan school no 2 mej K De Bock beiden alhier Ëen paar landbouwers in deze Gemeente hebben aangifte godaan van Mond en klanw zeer by hunne koeien FEViLLETOIV 1 De laatste eener Familie Naar het Framch 139 Ook zij scheen hem te berkeonon want t kwam 1 hem voor alsof lij met een zakdoek wuifde H I achtte t ntet wenscbalijk de begrooting te beant 1 woorden Uij wilde eich eerst over ena paar uren iaschopen en een signaal in dit oogenblik had gemakketijk aanleiding kunnen gaven dat men met de boot vertrokken was om hem at ie halen Dank je zeer waaide vriend zoide hij thans ben ik volkomen gerust gesteld Last ons nu een weinig meer landwaarts gaan dan kunnen n de j geldzaak regelen Budolf ging den zeeman voor naar een laag punt tusechen de rotsen waar men haii niet meer an het jacht kon zien en daar overhandigde hij hem drie roUetjOfl goudgeld van 600 guldrti elk De ander stak het geld op met oen vergenoegden glimlach ifBank u zoer mgnheer zeide h yik ben steeds tot uv dienst bereid als go maar wilL Voor t oogenblik hebt ge mij niet meer noodig en t wordt tijd voor mij om naar huis ta gaan t Water staat reeds hoog eo ik kom al uiet meer met droge voeten van den wal Maar dat is waar ook de Ëngelschman aohijnt niet mede gokomen te zgn O hij komt nog I n moet hjj een boot nemen want de wandeling ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd bier De vroow was voorzien van an rei biljet naar Antwerpen van waar ay üoh wenschte te begeven naar Philadelphia Uit Alkmaar wordt gemeld By het aankomen van den trein uit Helder 4 11 s namiddags had bier een ernstig oogeluk plaats Met den trein van Amsterdam ditt juist was aacgekomen en aan do ofenijde stil stond zou zekere P S weduwe P die hier by familie gelogeerd w i ïleb naar hare woonplaats Oostwoud begeven Ondanks de waar schuwing begaf zy zich terwyl de trein van Helder in aantocht was over de railt meth noodlottig gevolg dat zg door da locomotief I werd gegrepen waardoor haar eene been ba neden de knieschyt geheet werd verbrysaldt terwyl haar hoofd by de slapen ter hukertjida eene diepe wonde kreeg soodat haar toasUnd zeer gevaarlyk is Onmiddellyk werd de halp I van dr J 0 M Simon Thomas ingeroepeo I die terstond om het been een verband legtia I uit de aau het station aanwexige verbandkiit I en de hoofdwonde vensorgda Oe ongelidik p I is daarop naar het gasthuis vervoerd I De werklieden van de Ainsterdamsche korI kenfabriek van de Erven Lindner Singel 417 I 7 in getal hebben Dinsdagmiddag 4 uur het werk gestaakt Naar men aan de Echo meedeelt ge chieddfl dit omdat de patroon een d r werklieden die weigerde oen weesjongen het vak te leereo omdat by bang was dai deze b m zou onderkruipen en later zyn werk voor minder per uur zou aanbieden uit zyn dienst op staauden voet had ontslagen De andere werklieden verklaarden toen het werk te staken wanneer de patroon by zyn voornemen bleef velbarden De patroon wilde niet toegeven en daarop staakten de nlannen het werk Nadere besprekingen leidden tot geen ver zoening Ten slotte verklaarde de patroon dat hy door medewerking van andere patroons in zyn vak voor het oogenblik geholpen wae en van plan was zich te voorzien van odere werkkrachten met zyn vroegere werklieden wilde hy niets meer te maken hebbeu Den heer Jacques de Boer was door de directie van bet Nederlandioh Tooneel in Madame Sansgênet een rol toebedeeld van één regel welke rol z i niet gerekend kon worden te behooren tot het emplooi van komiek zoobIs in zyn contract omschreven staat De Raad van beheer heeft intusschen de op het weigeren van eene rol voorgeschreven boete van een halve maand gage toegepast kan men slechts met een boot komen so go hebt zelf oodervonden hoovool moeilijkhaden hieraan ver honden ego ffNeom mg niet kwalgk dat ik u moet tegenspreken maar de overtoobt te voet U nog niet on mogelijk waot zooeven tosn tk naar boven klom zag ik een jonge vrouw over den dijk looped t la waar dal zg hgna tot haar knieën door hst water waadde maar z kwam er looh Ken vrouw l Dal was zeker een viwhw jf want wie anders too hier iets te maken hebben uNeen Ik hen er hgna zeker van dat t aen dame was Zij droeg een hood on oeu sierlijke japon Zij moet bepaald in dan rouw zijn want zg was geheel in het zwart Kudolf sidderde Hg vroog zioh af of t raavroav Van Hansweerd was die nadat z j hom vaa verro herkend had t in haar hoofd had gekregen oa zieh I aan land te laten Batten ten inde hem spoediger I ontmoeten Maar die voronderstelliog wu al te dwaas In de esrate plaau kon mevrouw Van Hana weerd dir hi aan boord van het jacht gezien had nog niet don tgd gehad hebben on zich te laten overzottan en zelfs al had dit wonder van snelheid I plaats gevonden aa t volstrekt niet noodig geweest I dat Marianne den onder water staanden dijk volgde I om op bot eiland te komen Do boot van het jacht I zou haar dan toch zeker aan den voet vod de rotsen I afgezet hebben I t Is zeer vreemd wat ge mij daar vertelt preI velde hij Gg zgt er dus vast van overtuigd iat I de persoon die gg gezien hebt geen vrouw uit het volk iwr