Goudsche Courant, maandag 17 september 1894

1 1 Nel Tijd van Greenwlcb Zonierdienst 1894 95 Aangevangen GOUD i aOTTBKDAM Il O T T E K D 1 M 10 87 10 84 10 41 10 47 I 3 10 4 08 DEN HAAG GOUDA 7 43 9 28 9 46 10 19 11 88 18 16 1 S8 8 16 8 46 3 48 4 16 4 48 5 17 7 1 44 1 4 1 68 2 04 2 09 8 1S 9 68 10 16 10 63 IS OS 18 46 2 S0 3 4G 8 16 4 1S 4 4S 6 80 6 47 7 42 8 36 10 10 10 80 UTRÏCHT GOÜD A Utrecht 6 88 7 60 9 9 63 11 S4 13 02 12 50 3 G S IO 8 63 4 43 6 86 S 09 8 60 lO Si Woerden 6 68 8 11 10 16 18 34 4 16 9 1110 61 Üudewii er7 07 8 19 30 24 12 42 4 24 9 19 Gouda 7 20 8 32 9 S4 10 87 12 06 12 56 128 8 37 S 50 4 37 6 20 7 08 8 419 32 11 07 AUST VDAU OOUDi AmBtcrdamCS 8 i 9 40 ll in 11 27 8 40 4 10 4 10 7 8 9 46 AKsterdau Wp 6 60 8 16 9 66 12 86 11 48 8 66 4 8S 4 8B 7 50 10 00 Gouda 7JiO 9 04 10 44 18 16 ll tS 8 10 1 80 l li 9 81 11 00 De heer de Boer KhiyDt daftrin aiei te MrilleD beroBtea zoodat reroioedelijk een proces zal Tolgen Dezelfde boete is ook toegepast op den beer Clous die tot 4 sTer steeds in hoofdrollen optrad en zich na eeoe rol van figurant zag toebedeeld die by ooit weigerde te vervullen Dd tentoonstelling van gekleurde houtgravuren vervaardigd door Japanache kunstenaars die thans op het Museum van Kunstuyverbeid te Haarlem gehouden wordt is zeer uierkwanrdig en wekt lerandige belangalelling bg artisten en liefhebbers Deze ryke verzaaiüling stamt uit het derde tydperk der school van Oukiyo jé en de vfjrsohillende exemplaren zyn vervaardigd door Toyokouiiil769 1825 Kouni8ader 17851864 Kouniyoski 1769 1861 te Haweu vormde de school van Outugawa die zich geheel van vreemde invloeden heeft octdaau en de Japansche kunst tot eigen oorfpronkelflkheid heeft wetuu te ontwikkelen De voorstellingen t a van het volkd en theaterteven en het landschap ontleend en muute vooral uit door realistische opvattingen groote nitdrokkiogskracht Komen ons op den eersten blik de voorstel I ogen wat overdreven eo de kleuren te sterk voor by eene nadere beschouwing zullen wy ous rekenschap geven hoe juist standen en bewegingen ïijn weergegeven en hoe harmonisch de verschillende kleuren zyn l meugesteld waurdoor een geheel vau groote artistieke waarde verkregen werd Het valt dan ook niet te ontkennen dat de Japansche kunst op de modern kuust van het westen eenen sterken invoed heeft uitgeoefend eu dut er van du e hoogbegaafde kunsleniiars uog veel te loeren ii een dorpaoudemyzer iu Duitschland ter be antwoording gustcld aan zyn leerlingen Ëen der opstellen die werden ingeleverd wordt als een merkwaardigheid in de Berliner Volkszeituug medegedeeld Het opstal luidt aldos D t Holduat is rood en blauw Hy heeft geen prettig leven Veel menschen zyn geou soldaten omdat zy er niet voor deugen De soldant eet sopp en schiet maar hij schiet niet op alle menschen Het liefst schiet hij op Franicben Dikwjjls u de soldaat ziek dan gaat hy naar een ander huis Veel so dalen zitten op paa den maar auderen moeten te voet giiaii ve oldiit ii liobbeu kiinonnen en eweifu by icU üe kuiiiiinieii behouren hun echter niet toe Later komt de soldaat weer thuis c £ eu advocaten streek Uit Athene wordt de volgende vroolijke geschiedenis gemeld Eeub jonge advocaut zit met over elkaar gekruiste armen in de rechtzaal eu verwacht zyn eerste proces Daar nadert een rechter Meneer N de aangeklaagde heeft geen advocaat wil u soms yu verdediging op u nemen c Gaarne meneer de rechter Maar staat u my toe dat ik my eenige oogenbtikken in do kamer hiernaast met hem terugtrek om m t hem te spreken Vc Zeker Doe maar u best hem goeden raad te geven Een klein sarcastisch glimlachje omspeelde hy de laatste woorden de lippen de rechters maar de jonge advocaat deed alsof hy dat niet bemerkte De vondpOBt weet mede te deelen dut tegelyk met bet aftreden dor redactie De Amsterdammer c daghlad met 1 October ophoudt te verschijnen De AmBt Ct obter meldt Naar men zegt zal de heer Henry Tiudal het Dagblad voor Nederland meteen nieuwe redactie voortzetten I De redactie begint een nieuw blad onder directie van den hetr K A v d Weide vroeger dkectenr van De Telegraaf t en de Electriiobe dmkkery De zitting werd eenige minuten geschorst en dl advocaat begaf 7ioh mot zyn cliënt in de naapte kamer Do deur sloot zich achter hen en tien minuten laug hoorde men in de rechtzaal levendige gesprekken vnn allerlei soort Ëindelyk keert de advocaat terug en werpt zich met een uitdrukking vnn groote tevredenheid op het gelaat in een stoel Do rechter ziet hem aan en vraagt vol waardigheid Meneer dv verdediger is u bereid Kan de zitting voortgang hebben Ja meneer iWaar is de aangeklaagde Dat weet ik niut Hoe Ik verzeker u dat ik niet weet waar de aangeklaagde zich op dit oogenblik bevindt Tegen de ügyptiscfae Pacha s die slavenhandel dreven werd door het openbaar minis terie het mnxiiunm der straF geëischft De koopers komen er met mindure straf af De krygsraad doet uitspraak Meneer de verdediger u zal my over dit merkwaardige gedrag om een ander woord te gebrniken wel eenige inlichtingen willen geven Men 18 t er vrywel over eens dui OudAntwarpenc het ioteressanto is van de lentoonitellingvau 1894 Daardoor zijn eenige Antwerpenaars op het denkbeeld gekomen de voornaamste gebouwen van Ond Antwerpen nu werkelyk in steen weer op te bouwen Men vorueeiut dat het benondigde kupitaal drie niillioen reeds byeeu is De nitiuwe oude stad zal volgeus het plan verrijzen tusschen het oude Nyrerheidspaleis en het Zuiderstation en een oppervlakte van 25 000 vierk meters beslaan Honderd zestig hoizen van de meest verschillende typen zullen worden neergezet Zekor meneer betjft u mij uiut aanbevolen den aangeklaagde myu eersten cliÖn t een zoo goed mogelyken raad te gevfn Nu wat zou dat Verontschuldig my meneert maar hy deondeivragiug merkte ik al dadelyk dat myncliënt ontwyfelbaar schuldig i euinmyn yverom uw uaubeveliog zoo goed mogelyk nu te komen heb ik hem aangeraden uit het venster te springen en te maken dat hy weg kwam Ik vermoed of beter gezegd ik weet zeker dat by het eerste gedeelte van myn raud woordelijk heeft opgevolgd en geloef ook dat hy dit bet andere gedeelte zal doen Ik verheug luy dus iu da overtuiging uwe tevredenheid te hebben verdiend cTableau Generaal Booth zon uit Liverpool vertrekken op reis naar Cauade en de V S Winds de leider van het leger Amerika 5 jaar geleden bezocht heeft het leger naar het beet vertakkingen gekregen in byna alle deelen van de y S en Canada Da geuerual zal tlinns ook Balt Lake City bezoeken en een preek houden in dea Mormonentempel Ij Canada zyn 50 officieren eu 10 000 soldtkteu Tan het oeilsleger 4 toevluchtsoorden en 8 roddingsbnizen iu de V S 1800officit reu en 5 reddingshnizen Buiteolandscb Uverzlciit Voor t eerst bevat de Hamburger Nachrichtpn een beoordoeliug van keizer Wilhelm s woorden die van onverdeelde instemming gutuigt Laten wy afzien vuu den stryd over hetjjeen verleden en ouveranderlyk is c schryft Bismarck s blad en besicden wy onze krachteneenparig nan de taak die het tegenwoordigeons oplegt door in den stryd voor godsdienst rede en orde vereentgd op te treden tegen departyen der omvprwerping Het beroupvau den keizer hem te steunen iu dezen strijd PDe vrnag wat i een soldant word donr Directe Spoorwegverbinding met GOUDA 18 18 10 65 11 08 11 0 11 18 11 85 6 85 8 48 8 4 8 58 9 05 7 i6 7 88 7 r i 7 55 Goudt Hoordreohl Hi iir rli rk OaptU Botterdam 18 18 U Ot 9 SB 10 8 08 8 18 8 81 8 80 8 35 5 S IO 5 1 5 8 5 88 lotterdim lltauverkurk Moordnclit Ooiid Ooudl 7 80 8 40 0 ZeT U 7 48 8 J t Bl Ki 7 47 Z Z gir 7 t8 01 N dL d 8 a8 Vootb 8 07 18 iHage 8 18 18 0 8 Gold 5 85 8 10 7 55 Oudew 6 50 6 54 Woerden 5 5 7 08 8 18 ÜtrMkl 8 18 7 88 8 88 Ooudl 8 40 Xmloidui Wn 7 5 lautonbH Oi 8 14 f SngltnU 7 47 7 46 000D4 I EN H iO 9 87 10 48 18 11 12 31 1 01 1 27 3 29 3 66 4 46 6 7 6 69 7 13 8 18 10 03 10 11 9 37 11 06 11 18 11 01 1 13 1 18 1 84 1 88 1 88 4 67 6 11 6 16 6 88 6 31 6 86 5 20 11 88 10 10 10 07 11 87 18 4118 511 43 1 57 3 56 4 26 5 85 6 56 8 417 48 10 1611 38 11 43 OOI DA UTRECHT 6 09 8 SI 10 19 lO fiG 1 11 09 f M 0 11 17 8 41 9 19 61 11 46 2 48 2 88 J 61 3 18 4 47 6 83 6 67 7 46 8 88 10 14 10 38 2 87 6 37 7 69 10 27 2 48 8 11 5 04 6 45 6 86 8 07 8 65 10 86 1 20 3 08 8 38 8 50 6 89 6 216 66 8 28 9 1110 68 11 10 O O U U i A II S T E R ü A M 8 21 10 06 10 55 12 i 2 61i 4 47 5 83 7 45 10 14 10 10 55 18 1 1 8 40 5Hi 8 85 M8 11 18 9 85 U IO 18 84 1 18 8 56 8 8 50 57 11 88 zal een geestdriftig onthaal bereidvaardige hulp vinden ïn het geheele land In het centrum is de meening over de r de des keizers verdeeld De Germaniai stemt in met dt n strydkreet tegen de omverwerping De Westf Merkur is echter ontstemd dat niats gezegd wordt over de hulp die in dien stryd van de kerk en de school moet worden verwacht en durft niets te hopen van den nochteren zin der regeering te Berlyn Het bind klaagt dat alleen sprake is van kleingeestige politiemaatreg len De herauten der wettenfabriek echter kondigen niets anders aan dan nieuwe belastingen en beperkiogen der vryheid De keizer dringt nan dat alle welgezioden zich zuUeu aaneensluiten maar de staatslieden van den dag verspillen hun kracht ia onvruchtbare twisten Te Koningsberg ontsteekt de vo st heilig vuur te Bürlyn heeft men slechts oog voorrealpolitiscbp vlammetjes waarop heersch ucht en eigenzin hun soep kunnen koken Wat baat het schoonste vekltochtplan als de meeste officieren noch verstand noch neiging toonen het uit te voeren In zoover heeft de W 8f Merkur gelijk dat tot dusver van geen practische maatregeie sprake is Als de keizer de sociale quaestie weder ter hand wil nemen zal bij dat moeten doen op do grondslagen van de conferentie van 1890 Hij zal het den tjocialistischen leiders moeten verbeteren en heeft daarbij een groot voordeel Het socialisme in Duitschlaud heeft ondanks zijne overwinningen by de verkiezingen en zyue organisatie nog zeer weinig gedaan voor de arbüidi rs De keizer daarentegen kau althtt s wij iui op zijne fabriekswetten De betaiigrykste betcekenis van de rede van Koningsberg blijkt meer en moer te Üggen in de verhouding der regeerin tot de conservatieve party Dat Von Mlrbacli eu andere heeren van het feestmaal werden uitgesloten beschouwen de couservatïrveu vol strekt niet als gericht tegeo hun persoon maar tegen de conservatiöve party zelve Hetgeen te Koningsberg gebeurd i = schrytt de afgevaardigde Arendt iu bet Deutfche WochHoblatt vat men algemeen op als eene uitiug van den wensch der regeering om den strijd tegen de conservatieve partij met oUc middelen voort te zetten Ten slotte wekt Arendt zijne partygenooten op in bet land eene beweging te beginnen om den keizer te overtuigen dat een oppositie tegen zijne raudgevers en hunne politiek met alle eerbied en trouw voor zyn persoon kan samengaan eu dat als deze oppositie hem niet vereenigbaar schijnt met trouw aan den koning de groote meerderheid der loyale bevolking oiet meer deel kan nemen aan het politieke Iepen Heelt de Duitsche keizer en Pruiache koning moeite om zjjn adel in gehoorzaamheid te houden de czaar ziet zijn rust verstoord door ernstige oneeoigheden met zyn bloedverwanten Volgens een Duitsch blad mogen verscheidene leden der Russische keizerlyke familie zich niöt verheugen in de gnn t van den czaar en der overige familie zy yu gedeeltelyk voor goed uitgestooten of worden eigenhjk iet meer tot de f iniilie gerekend Het ertjst heeft daaronder te lijden de oudste zoon van wylen grootvorst Konstautijn Nicolajevitch grootvorst Nikolass Kunstantinovitch die van alle ambten en waardigheden ontzet iu Turkestan lu ballingschop leeft In zyn jeugd had hy zich aan een orustig vergrijp schuldig gemaakt en was door zijn oom keizer Alexander II verbanden Nu diens dood verscheen hij onverwacht te Ht Petersburg verlangde vuu zijn neef Alexander III dat deze beiu in al zyu rechten zou herstellen en toen dit hem geweigerd werd wierp hy zich in de armen der revolutionnsird partij 6 56 6 03 8 10 6 17 8 88 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 18 68 1 06 1 18 1 19 1 28 1 44 4 10 I O II D A 11 60 18 80 Onniiddellyk liet de czaar hem oppakken by moet langen tyd in de vesting Sehlüssel burg liübbun gevangen gezeten en ook thans in Turkestan ouder scherp toezicht staan Hy gaat zelfs zoo ver aanspraak op den troon te 1 45 1 56 8 08 8 09 2 16 18 40 18 88 sHage 6 48 7 2 Voorb 6 64 N dL d6 5 Z Zegw6 08 Bl Kr 8 14 Z8 M 6 19 Good 6 807 5 10 80 10 36 10 41 2 0 maken en beroept zich daartoe op het volgende Volgeus de Russische familieregeling is de oudste 7oon van den czaar troonopvolger Alexander II werd geboren niet als zoon van den czaar maar als oudste zoon van grootvorst Nikolaas wiens troonsopvolging toenmaals nog niet vaststond Grootvorst Konstantyn echter tweede zoon van grootvorst Nikolaas werd geboren toen deze reeds czaar was wai alzoo spitsvondig geredeneerd de ondste zoon van den czaar eu had dua volgens den eisch van den verbannen grootvorst keizer moeten worde I Om voortaan dergelijken aanspraken zelfs allen gchyn van recht van bestaan te ontnemen bepaalde Alexander II dat voortaan hy elke troonsverandering niet alleen de nieuwe czaar maar ook de czarevitch den eed van trouw moet afleggen Grootvorst Michael Mïchailovitch zoon van grootvorst veldmaarschalk Michael Nicolajevitch viel in ongenade by zyn ouders eu den czaar door zj n huwelijk met gravin Merenberg Hy bleef wel is waarin het bezit zyner rechten vnu grootvorst doch werd uit do Lyst der armee geschrapt Diens oudate zoon grootvorst Miohsel Michalovitch staat evenmin in gunst by Alexander III en de keizerlijke familie Hy staat politiek uls rood bekenden slaagde er evenmin iu zich een positie in zyn regiment als in de palona of aan het hof te verwerven waarom hy zy i overplaatsing verzocht en vrrkreeg naar den Kaukasus Ook grootvorst Nikolaas Nikolajevitch oudate zoon van wijlen grootïorst veloraaarschalk Nikolaas is noch aan het hof noch iü bet leger bemind Zijn moeder grootvorstio Aleximdra Prflrovua geboren prinses von Oldenburg leeft te Kieff iu een klooster in vrywilligt verbauiriug van hot hof Haar broeder hertog Konstantyn ia evenmin een gaarne geweiischtü gast aan het keizerlyk hof en moet in den Kaukasus wonen Een familie door liefde vereenigd is dus voorzeker de Ruasisch keizerlijke niet De jonge hertog van Orleans heeft nu het bestuur der royaUstische partij in eigen handen genomen Met zyn eerste regeBnng9daad kon hiJ niet eens wachten tot na de begrafenis Ze gold de aanneming van hol ontslag van graaf d Haussonvillo als leider der purty nadat de jonge kroojipretendeut dezen getrouwen raadsman zyna vadera tot de aanbieding ervan had gedwongen door zijn houding Duidelijk en klaar werd den graaf na zyn aankomst op Htowe Houae beduid dat hy beleefd en vrieudelyk zou worden behandeld doch dat hy geenszins meer zuu worden geraadpleegd zooals tijdens het leven van den graaf van Parijs de hertog van Orleaua dwong naar beroemd voorbeeld zyn Bismarck tot heengaan En deze gtng Coen been onmiddellyk zelfa zonder da begrafenis af te wachten terwijl nu den hertog 4 et plan wordt toegedicht elf de politieke leiding te aanvaarden meteen raad van jongeren door hemzelf te kiezen buiten alle wenken en aanwijzingen van den ouderen staf Van nog een daad van den hertog doende wat dea kroonpretendenten is lalt melding te maken Na afloop der begrafenis trad hy terstond in yyu nieuwe qualiteit op met een manifest dat aan al de royalisten werd voorgelezen dio IU Grosveunr hotel te Londen bijeenwaren In dat stuk komen de volgende zinsneden voor 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 80 11 80 7 07 8 10 7 17 7 24 7 81 7 87 Uwe tegenwoordigheid ia mede het bewys van uw gehechtheid aan de beginselen der nationale en tradilioneele monarchie waarvan ik de vertegenwoordiger ben en myn vader mij de eifenis naliet Ik ken de rechten welke die erfenis my toekent en de plichten welke zy mij jegens Frankryk oplegt Geleid door de schoone voorbeelden welke mjjn vader my gegeven heeft krachtig door uw medewerking en van dio der afwezige vrienden uit alle oorden van Praukryk die mij reeds de uitdrukking hunner toewyding deden geworden en een beroep doende op allo mannen van eer zal ik zonder zwakheid de opdracht welke niy ia opgelegd vervullen Hoewel nog jong weet ik miJn plicht 5 31 4 46 4 66 5 08 6 09 16 9 41 9 60 9 58 7 06 7 11 7 20 7 26 7 81 8 80 10 08 8 05 M 10 10 5 6 09 9 H 10 Men schijnt vap den erfgenaam der Orleansen te verwachten dat h uog al wat drukte maken zal Zijn vader heeft hem altad door in toom gebonden en wel wetend welke de karakterzwak heden waren van zjjn zoon en opvolger heeft hy ziJn gemalin de volle beschikking gelaten over zgn vermogen van 50 millioen francs tertvyi den hertog slechta zyn jaargeld van millioen blijft toebedeeld Maar in ieder geval is hy nu vrij in zijn handelingen en de raad der jongeren zal hem wel prikkelen om van zieb te doen spreken De Gan oi8 gewaagt al met grooten ophef van het optreden vau den hertog en spreekt reeds van eene herleving van het Huis van Frankryk c O erigens ia omtrent de plannen van den i ieuweu kroonpretendent nog uieta bekend IN GEZONDEN Een afgeluiaterd gesprek Jan Heb je gezien dat ze in de groote bladen een loopje nemen met onzen raad omdat alleen de beraadslaging over een dooden boom eenige levendigheid aan de debatten weet te geven Piet Ja zeker maar ik vind dan ook dat de heeren die zich 7 00 warm maakten over dien vermolmden itp zich wel wat belachelijk aanstelden J De firma Van der Garden had anders wel gelijk geloof ik F Non Jan dat weet ik niet Het rooien van dien boom was zeker wel noodig althana als men het verhaal van de firma in die lange memorie aan den raad gelooven mag Maar overigens heeft de firma zich met haur exploot vergalopeerd en trekt ze aan het kortste eind J Ik zeg maar de borgeraeester moet zorgen dut de menschen geen govaar loopcn stadaboomen op hun hoofd of op hun goederen te kragen P Zeker ik geloof ook dot de stedelijke ambtenaren ah gewoonlijk wel wat tax geweest ziJn en de dingen op zyn elfendertigat gedaan hebben anders zouden ze niet zoo hard geloopen hebben toen de deurwaarder met zyn papier kwam Mnar de firma v d G heeft te gelyk met haar drukje slapende bonden wakker gemaakt on zal nu andere voorwaarden moeten aannemen uls zij haar kantoor en bergplaats op stadsgrond hou den wil J Was het dan niet billyk de stad aansprakelyk te Btellen voor eventueele schade P Ja op dat oogenblik wel want de verhuurster had geen voorwaarden gemaakt maar uu hetjft de stad wijs gedaan dat zij ziek voor de toekomst wil vrijwaren voor zulke eÏBchen Wie op 8t4id8grond gebouwtjes zet moet zelf maar dei risico van weer en wind op zich nemen J Dus vind je het opzeggen van de huur billyk De 5rma zegt dat de formule tot wederopzeggens toec om andere redenen in het contract m gebracht en dat bet nu niet moot is daarvan gebruik te maken P Ja zie jo Jan do redenen waarom zoo n formule in een contract komen doen niets ter zake Het staat er en de verhuurster an zonder opgaaf van redenen er ten allen tyde gebruik van maken en ik geloof dat B eu W in dit geval zeer voorzichtig en in het stadsbelang gehandeld hebben J Het heeft er anders veel van of B en W de firma uu eena wdleu straffen voor haar atoutigheid eu ik geloof dat die lui van plan zyn niet toe te geven want zy hebhen hoor ik een sneUchryvei alles in den Raad laten P Het zal hnn niet veol baten Jantje De stad mag opzeggen de stad zegt op en kan uu voorwaarden stellen en daarmee uit Naar myn idee heeft de firma zich onwillekeurig in moeilykheden gestoken en zal zjj moeten bydraaien of den atadsgrond ontruimen J In dat geval zou men er een kluchtapel van kunnen maken met den tit b v Het exploot over den dooden boom of het tweeenydend zwaar c met een mau met een langen neus als titelprentje VERSLAG van het verhandelde in de op Zaterdag 8 Sept 1894 gehouden vergadering van Veehandelaren te Streefkerk ten haÏM van Wm de Jong Op initiatief van de heeren L Faas veehandelaar en M Van Spall candidaat notaris aldaar waa by convocatie biljet van TSept j l eene vergadering ajtgeachreven ten doel hebbende oprichting van een algemeeoen Bond Toor Veehandelaren ino Nederland ten behoeve van den veehandel 23 personen woonden deze vergadering by welke door genoemden heer Van Spall geopend werd die ongeveer het navolgende sprak Mijne heeren I Door den beer Faas en mjj ia reeda in Januari dezes janrs het ontwerp lAlgemeene boud ten behoeve van den Veehandel in N ederlandf zeer dikwyla besproken Naar aanleiding van de thans heerschende eiekte monden klanwzeer ouder het vee hebben wij het raadzaam geacht deze vergadering te beleggeot ten einde gemeld onder werp thans met ernst in behandeling te brengen Als gtfedgeaarde inwoners van Nederland Ü fijt veehandelaren verplicht de wetten welke door de volkavertegenwoordigern tot htand ijo gebracht en door deu Vorat of de Vorstin van het Koniuklyk Huis Oranje Nassau dien of die wy allen moeten eeren ja zelts moeten vergoden wyl wij aan ons geliefd Vorstenhuis oneindig veel verplicht zyn doordien Zyne vadereiv good en bloed ten offer hebben gebracht voor onze vryheid te handhaven doch niet zooals iu het naburig Berg Ambacht onze overbuur zoo op te treden waardoor tweedracht ontstaat ja zelfs gekweekt eu wat meer zegt tweedracht gevoed wordt welke totaoci alisme lydt dat de kanker ia voor de geheele maatschappy Izoo ook voor oua Noderlaud Eerbiftd voor wet en openbare machl want de eerste ïa door de volksvertegenwoordigers alzoo door u tot stand gebracht terwijl de laatste verplicht en geroepen iadeeerstetebescheimen en te handhaven Op deze wereld in niets volmaakt Alles behoeft ja vraagt zelfs om verandering tot verbetering Daarom myne heeren hebben de heer Faas en ik hel noodig en raadzaam geoordeeld u veehandeluren hier samen te roepen ter beapreklng van datgene wat tot voordeel voor den veehandel kau strekken Ik open deze vergadering verzoek u beleefd do presentielijst te teekeneu en noodig den heer Faas uit het woord te nemen die u in t kort het doel dezer vergadering zal mededeelen De heer Faas zegt o m dat het voor de veehandelaren in Streefkerk en omstreken niet gunstig uitziet wat den handel aangaat wyl het mooden klauwzeer op enkele plaatsen onder het vee ia uitgebroken en de gemeente Streefkerk in den besiyetten kring ia getrokken zuodat de handel niet vrij ia waardoor voor een ieder onzer groote schade zal outstaau SpFeker aclit het noodig een verzoekschrilt te zenilen aan Zjjne Excellentie den heer Minister van Binnenlandsche Zaken wyl de door Zijne Excellentie aangewezen grensliuifl den inen uitvoer van vee nnar en van Noord Brabant Gelderland en Zeeland verbiedt waardoor de veehandelaren in deze gemeente en andere plaatsen in de Alblasserwaard benevens de boerenstand groote schade zaltou lyden aangezien het verbod naar zyne bescheiden meüning te streng is tegenover de veehandelaren in bovengemelde provinciën waar de ziekte eveneens min of meer op enkele plaatsen heerschende schynt te zijn Door deze omstandigheid worden wy veebandelaren ach ter uitgezet en benadeeld aaugefiien het vee thans moet verhandeld worden te meer uog wijl moeder Natuur in alles tegenwerkt en velen niet alleen geen plaats tot berging van vee mnar zelfa do Vereiacht wordende voeding daaraan niet kunnen verschaffen Daarom zou het uu al goed geweest zijn als er een Bond van Veehajidelareo bestond ten doel hebhende Be qcherming vau de Veehandel c welke thans reeds op heacheiden wijze handelend kon optreden Daarna verzocht de heer W Korevaar het woord en zeide dat naar zjjn zienswyze de afgevaardigde van dit district voor de Na bespreking van gemeld onderwerp wordt op vooretel van genoemden spreker de heer Van Spall ala ten volle bekend in de Alblasserwaard wyl ZEd er geboren en opgevoed is en door zijne betrekking met zeer vele en verschillende toestanden bekend door de aanwezigen gemachtigd om namens de vergadering een schrijven te richten tot den afgevaardigde voor de Tweede Kamer der Staten Generaal den heer Dr Abr Kuyper met beleefd maar tevens dringend verzoek de belangen van de veehandelaren in zgn dititrict by Zyne Excellentie deu heer Minister van Binnenlandsche Zaken voor te staan en aan Zyne Excellentie eerbiedig te verzoeken deintrekking der bewuste grenslinie en haar te bepalen an af zee recht door de Lek op tot aan Vreeswyk De heer Van Spall gaf den aanwezigen te kennen dat het denkbeeld geopperd door den vorigen spreker door hem reeds in den vóóravond aan den heer B De Bes was kenbaar gemaakt hetgeen laatatgenoemde der vergadering ter kennis mededeelde terwyl spreker niet twyfelde aan de bereid vaardigheid van genoemden afgevaardigde in het voorstaan der belangen van de veehandelaren bij Zijne Excellentie den heer Minister van BinnenlaodaKïhe Zaken in de bedoelde eaak De heer Korevaar gaf te kennen dat het bewuste onderwerp spoed vereischte aangezien van af 1 Sept tot 17 Nov de handel in rOtodvee voor deze plaata en vele m de Alblasserwaard het drukst is en alzoo eene spoedig gunstige beschikking van Zyne Excellentie betreffende de gedachte en gewensoht veroudering der grenslinie noodzukeiyk was daar hnnderde kooplieden groote schade by ougQnstijre beslissing zouden lyden De heer Van SpatI nam de opdracht aan en verklaarde zich ten allen tijde bereid al datgene te doen wat in het belang van deze streek ten behoeve van den veehandel kon zijn wijl Nederland iu hoofdzaak van handel bestond mits men niet optrad tegen wet en openbare macht en men tevens gegronde redenen opgaf welke by Zijne Excellentie ingang konden vinden ten einde eene eenigszins gunstige beschikking Ie verkrijgen Hierna nam de heer Van Spall wederom bet woord en na den aanwezigen dank te hebhen betuigd voor den eerbied dien zij voor wet en openbaar gezag in deze vergadering hadden te kennen gegeven en waaruit spreker opmaakte dat in deze vergadering niet één persoon met het afschuwelijkste stempel van socialisme kon of mocht gebrandmerkt worden deed hy voor zich en den heer Faas het voorstel om thans tot oprichting over te gaan van een Algeuieenen Bond van Vephaodelaren in Nederland tot doel hebbende bescherming van den veehandel Na eene langdurige en breedvoerige beschouwing over bedoelden Bond werd door alle aanwezigen bet nut en de noodzakelijkheid tot hnt oprichten van dien Bond ingezien en met algeuieene stemmen besloten tot oprichting over te gaan Alvorens tot de benoeming van een bestuur over te gaan werd op voordracht van de heeren Faas en Korevaar by monde van laatstgenoemde voorgesteld den heer Van Spall die zich ten behoeve en nutte van het algemeen steeds disponihel stelt tot secretaris van den Boud te benoemen welk voorstel onder een daverend applaus met algemeene stemmen werd aangenomen Namens de aanwezigen word de benoemde door gememden heer Korevaar verzocht zich de betrekking van secretaris te laten welgevallen waarin door den benoemde werd toegestemd Daarna werden tot bestuursleden gekozen de lieeren L Faas W Korevaar A Groenendyk Sr en J Bnuwman die verklaarden hunne benoeming tot leden aan te nemen onderling de function verdeeldeu zoodat het bestuur is pameugesteld aU de heeren L Faas Iste roo titter W Korevaar 2de voorzitter M Van Spaïl late secretaris J Bouwman 2de secretaria A Groenendijk Hr Penningmeester Vervolgens nam de heer Vai Spall hot woord en zeide ongeveer het navolgende Gij allen die hier aanwezig xijt hebt met my getoond goede onderdanen te zjjn van onze geëerbiedigde Koningin in liet door u geuit gevoelen van afkeuring omtrent het voorgevallene in BergAmbacht uitvaar thans militaire macht zich bevind ten einde opstootjes en onaangenaambeden als anderszins te voorkomen Gy hebt het spreekwoord Eendracht maakt machtt heden iu praktyk gebracht door oprichting van den Bond voor Veehandelaren in Nederlaoil I t Is heden een tgd niet rooskleurig een tjjd waarin een ieder naar verbetering zoekt ja zelfa verlangt Thans bezield met het ideaal dat in vele opzichten op het gebied van veehandel verbetering kau brengen in den treurigen toestand van den veehandelaar moet ik u aanaporen om die schoone zinspreuk Eendracht maakt macht tot hare volkomendheid Ie brengen I Niet gewoon mijne heeren om in het publiek op te treden en bet woord te voeren gevoel ik mjj thans daartoe gedrongen en u allen miJn dank te betnigen voor het groote vertrouwen dat gy in my stelt terwyl ik toch nog maar kort nog geen 2 jaar in uwe gemeente als candidaat notaria vertoef Gemakkelijk is myne taak oiet gelijk de beer Korevaar zoo straks te kennen gaf toch gevoel ik mij thana voor die taak sterk genoeg wjjl gjj bestuursleden gekozen hebt die t is geen grootspraak van my mannen zijn gezien in uwe gemeente en die het belang van den veehandel voorstaan Gy Bestuursleden van den thans opgerichten Bond ik beveel mjj by u aan en verwacht ook van u steun daar waar ik zwak in awe zaken mocht bevonden worden Maar ook aan al de overige medeoprichters van den Bond vraag ik stenn en voorlichting doch in het byzonder van allen krachtige medttwerking ter uitbreiding van het ledental van den Bond Bijden aanvang dezer vergadering heb ik n toegeroepen Eendracht maakt macht en daarom wil ik ook hiermede eindigen tne i den wenacb dat het goede en nuttige in den Bond gelegd na i elyk bescherming van den veehandel wordt behouden en tot zegen zal itrekken vau ieder goedgeaard veehandelaar Al de aanwezigen traden als leden toe De secretaris stelde daarna aan den voorzitter voor te weten lo Om op voordracht van den 2den voorzitter aan den Bond deu naam te geven van xAlgemeenen Bond van Veehandelaren in Ne derland Eendracht fnaaki maeht gfTtitigd te Streefkerk en 2o om hem thans te ontheffen van de vei pliohting om als gemachtigde van de aanweiigen het bewust schryven aan voornoemden a evaardigde Dr Abr Knyper te richten wgl zulks geheel en al op den weg van den Bond ligt Beide vorstellen worden dqor den vooraitter iu rondvraag gebracht en met algemeene stemmen aangenomen De accretaria belast lich met het ontvrerpen der conceptstatuten en het reglement dat oo spoedig mogelyk door hem in een algemeene vergadering ter tafel zal worden gebracht om na aanneming behourlyk geteekend aan Hare Majesteit de Koningin te worden opgeconden ter verkryging der Konigklijke goedkearingen tot erkenning als rechtspersoon terwyl men in die vergadering eerst het bedrag der Contributie voor de leden wensohte bepaald ie zien Na nog eenige oogenblikken genoeglgk met elkander over het algemeene nutvan den Bond gesproken te hebben sloot wyl de secretarii het praesidum aan den heer L Faas als voor itter van den Bond bevorens had overgedragen deze de vergadering onder dankbetuigin aan itleii voor de krachtdadige medewerking in raeergemeldfl zaak GROOTE SORTEERING NIEUWE FMLÜIES voor Dameê n Heeren A van OS Az E 73 73 Iteurs van Amsterdam alotkoora 103 11 SÏPTEMBEE V lm 98 101 los 7 Va 80 61 r 97 9 y ir i 108 101 108 94 644 6i9 101 loa 07 180V 881 10 V 101 138 8 io Vi 100 in l 90 5 v flSO BXO IV NiuiM Osrt Ned W 8 dila dito dito 1 dito dito dito SI HONOIE Obl Ooudl 1891 88 4 iTlLll Inioiirtiving 188Ï 81 t OoBUNE Obl inp piorl868 l dito in BÜvBr 1868 6 PoiTuoii Oblig met ticket 1 dito dito S IttllUND Ubl Ooit So aorie 1 dito aeooni ItIO 4 ditob jBotb 1889 4 dito b i Hop 18811 90 4 dito in loud lean liSS 6 dito dito dito 1884 8 8pimi Perpet iobuld 1881 4 TomiJ Oepr CoDT leen 1890 4 Gec leen ing lerla D tiea leeoing lerie C ZuidAm Bip K o obl 189 S Mbiioo Obl Buit Soh 1890 8 VjNizuiLi Obl 4 onbep 1891 Ahbtxkdiu Obligation 1881 81 aoTTluDU Sted leen 1888 3 NlD N Afr HsndeliT uud i andib Tab Hjj Oattiaoalen Deii Maataibapp dito Arnb Hf potbeekb pandbr 4 Cult M d r Vontenl aand Or Hf polbeekb pandbr 4 Nadorlandaohe bank aand Ned HaudelmaaUeb dito N W k Pao Hyp b pandbr I Bott Hypolbeekb pandbr 4 Utr Hjrpothookb dito 4 OoiTBKK Ooit Hong bank aand RusL Hypotheekbank pandb i l Ahekika Gquit bypotli pandb 6 47 68 Maiir L G Pr Lien oorl Hid Holl IJ 8poor Hjj aand Mij tot Eipl r 8t 8p aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned SSuid Afrik Bpm aand 8 dito dilo dito 1891 dito t TiLll Spoorwl 1887 9B A Sobl SI 101 TVi 104 1031 67 98 101 140 138 ll Vl 9BV 8 91 i V 101 1 104 41 88 109 108 los Vi lOS 116 IW Zuid Ital Spwmg A H obl 8 PoLBN Waraohau Weenen aand 4 Ecal Or Buaa 8p MiJ aand tBaltiaobe dito aand Z S Faatowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 8 ICnrik Ub A 8p kap aaod t Losoiro Sonast Sp Mn oblii Orel Vitebak dito oblil l ZnidWe t dito aand 8 dito dito oblig 4 m WV AHtuiA Oent Pao 8p Mij obl Chic fc Nortb W pr C aand dito dito Win 8t Peter obl 7 DeUTor fc Bio Qr 8pm ent ijl Hlinoia Central obl in iMd 4 Louia k Naab illeCert f aand Hexioo N 8pw M j lehyp o Miaa Kanaaa t 4 pot pr aand N YorkOnUriokWeat iaiul dito Fenna Ohio obll Oregon Calif Ie hyp in goud 8 8t Paul Hino k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col lo fayp O 8 OmiDA Oan 8outb Cort r aand V K C Ballw k Nai Ie h d e 0 Amilerd Omnibui M aand Botlord TramwegHaala aand NlD Stad Amsterdam aand S Stad Bollerdam aand 8 BlLSU SUd Antwerpenl887 8 Stad Bruaael 1888 S i HoHO Theii Bogullr Oeaellioh 4 OosTINll StaaUleoniog 1880 8 K K Ooat B Or 1890 S 8MKJI Stad Madrid 8 1888 Var NID B Hyp Spobl oert i