Goudsche Courant, dinsdag 18 september 1894

StoomblerbrouwdrIJ DE ORIK HOEFIJZRRS F Smits van Waesberghe Breda iwiB iMiiiiiiyi iiimi li o 6458 Dinsdag 18 September 1804 33ste Jaargang aatfekji miwm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lEïoog ste 03n cL©rsc b eica izi De aftapping der BRABANTSCHE BIEREN geschiedt met gebeel nieuw uitgevonden TaWfacMne Men neme proef Hoofdagent voor Qouda en Omstreken HEITEI DUURSTEE Kleiweg Ho 4 De üi tg iye dezer Courant geschiedt dagelijks met ui zondering van Zon eij Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel Bfieer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte T J Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid4v BÜRGEMEESTEK en WEÏlIOUDEllHisi Goildn brengen ter algenieene keiitiiii dnt di Gemeenteruad in zijne vert adering vim d ii llileii dezer maand beeft beno tnd tot Tji den d i Commissie bvlast met lii t liciziiMi di r l lniitKi lykü Verordeningen te en wier ovirlndiiig straf is bedrcii d en waitrvftu de Hurgi iue iiti i Voorzitter is de HeereB W J FORÏÜUN UllüüG LEEVEll Dr F 11 O vi ITERSON C C H PKINCE en U G HOEFHAMER Qouda den 14 September 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWER BurKorlUka Stand GEBOREN 14 Sept Cornelin ouders C Langeraar on M Zoetcman Wiibulniina Hendiina Bertba ouders D van Genderon en C F Weil Antonius Flaniistus ouders C Niiiuwveld en E C Anders OVERLEDEN 12 Sopt C C v Leeuwen 17 m ONDERTROUWD 14 Sept P J Spee 23 j en I M van Brondwp 25 j Moordrecht GEUOREN 11 Sept Miirgnretba Alidn ouders A Bouwman en J A Turken Uaastreoht GEBOREN Dirkje onder W OrilBoen en M van der f aune OVERLEDEN C Lekkerkerker 3 m Vllat OVERLEDEN D de Jong 41 j APVERTENTIEN Voor de talryke bewgzen van harte1 yke deelneming gedurende de ziekte en by het overlijden van onzen geliefdon Echtgenoot Vader en Grootvader betuigen wü onzen oprechten dank Uit aller naam r Wed H C N va AMERüM Koi PKSCH B Het BURGEBUIK ARMBESTUUR te Gourfo zal op den 26Bten SEPTEMBER 1894 Aanbesteden De Levering en Dltdeeling van p m 100000 stuks goede BAG OERTDRP voor den aanstaanden winter De Ultdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten gesobiedea De verdere conditiën liggen van af Maandag 17 tot en met Zaterdag 22 September 1894 dagel ks in de Arinkamer ter lezing Op MAANDAG 15 OCTOBER 1894 zullen ia het hotel v N HAArrii te Bodegraven worden verpacht De beide Tollen op den Straatweg GOUDA BODEQRA VEN voor 3 jaar aanvangende 1 November e k Voorvraarden liggen ter lezing ten kantore van Notaris DE RIDDER te Bodegraven VERHUISD NAAR DE Peperstraat Wijk K No U R ROZESTRATEN Stukadoor In het depot van A IIILLF Lange Tlemlewey D 2S il ateeds voorhanden de rgkste aorteering DROGE SIGAREN zoowel wat model als tabak betreft Ken leder vludt daar iets naar zlJn smaak Geen Magazijn in Oouoa t welk beter ingericht is dan bovengenoemd zoowel magazijn als droogkamer Wat SESS tflgen pönm jta alInleiu de baite fetirrïTia togea Jioht Lenoenpyneii kortom AiikerPain Expeller Ifgt liaathatklllllllniuatolrsiideiitegen Üüjftnker Pain Expeller YHf moet du steeds in ieder huisgeziD Anfcer Pain Expeller hoaden b Piiil BO out 7S caat en 1 25 d Toomandea in de mHSts Apotheket F Ad Biohter è Co ta Bottsidam Te Gouda bji A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN 50N apotheker Markt Openljare Verkooping TB STOL W IiJK op WOENSDAG 20 SEPTEMBER 1B94 dea ToormiddagB U ure in het Koffiehuis van P Stoppelenbubq ten OTorsta n raa den Ie Lekkerkerk reaidoerenden Notaris A J DK MOOU tan DE BOUWMANSWONING geteekend C uo 31 met verdere GETIMMERTEN TOIN BOOMGAARD on ERF alsmede eene party ffl Hil illiD staande en liggende in de gemeente STOL WIJK op de Noordzyde van Benedenkerk en kadastraal bekend m Sectie B nts 614 1378 1379 1380 1400 1401 1402 1403 en 1404 te zamen groot 1 Hektare 13 Aren 10 Centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1895 a 1 50 per week aan K van dek Hbuvei Te zien drie werkdagen vóór den dag der verkoop van 9 5 en op dien dag van 9 11 ure Nadere inlichtingen ztjn te bekomen ten kantore van de Notarissen DE MOOU voormeld J C SPRUIJT te Alfen a d Rijn en G C KOKTUUN DROOGLEEVER te Oouda Openbare Vrijwillige Verkooping TE STOLWIJK De Notaria H GROENENDAAL te Gouda ia voornemens op DINSDAG den 25 SEPTEMBER 1894 des voormiddags 10 uur te Siolwijk op het dorp ten huize van den Beer P STOPPELKNBüaa in het openbaar in één zitting bg veiling verhooging en afali f verkoopen een Woonhuis WiJk G No 32 met STALLING SCHUUR HOOIBERG ERF en BOOMGAARD beneven diverse perceelen WEI £ N HOOILAND en perceeltjea WKG en WATER alles staande en gelegen onder STOL WIJK m het Beyerache te zamen groot 7 Heclareo S4 Aren en 96 CeQliarea En lulks in acht perceelen en daarna in diverse combinatiën Betaling kooppenningen 3 Januari 1895 Aanvaarding der lander en op 3 Januari 1895 en van het woonhuis op 1 Mei 1895 Te bezichtigen iederen werkdag tot en met den dag der verkooping Nadere inlichtingen worden verstrekt dooren notitiën inhoudende de omschryving der perceelen yn verkrygbaar ten kantore vanden Notaria H GROENENDAAL te Gouda Wed M MOL Korle Tleiidewcg I 3 is het goedkoopste tulrea van Nieuwe parapluien en reparatie Uitalaau van ROKKEN EN LUIERS Openbare Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op ZATERDAG 22 SEP TEMBER 1894 des voormiddags 10 uar in het voormalig Rechthais te AmmerstoL in het openbaar te verkoopen Perceel 1 geteekend 146 met ERfc en Aaribehooren staande en gelegen aan den Lekdyk boven hot dorp Ammei stol Kadaster gemeente Ammeratol No 1280 groot 1 Are 50 Centiuren B monde verhuurd aan D D de JONG Perceel 2 EEIN HUIS in twee gedeelten bewoond geteekend 45 en 46 met annexe SCHÜÜli Erve en Grond en aaubehooren staande en gelegen aan den Lekd k beneden het dorp Animerstol Kadaster gemeente Ammerstol Noa 088 1238 en 1239 samen groot 4 Aren 20 Centiaren Breeder omschreven bjj billetten en inlichtingen bi voornoemden Notaris Openbare Vrijwillis e Verlioo iiig van de EOÜWÏAH WONINO geteekend No 05 met 5 roeden HOOIBERG SCHUUR TUIN en annbehooren alsmede diverse perceelen Wei en Hooiland BOUWenGUIEiVDLA Ü staande en gelegen in de gemeente Berkenwoude ter grootte van 15 Hectaren 17 Aren 98 Centiaren en onder dd gemeente Ouderkerk a d IJsel ter groote van 1 Hectare 89 Aren 81 Centiaren alzoo te zamen groot 17 Hectaren 7 Aren 79 Centiaren bij veiling op VRIJDAG 5 OCTOBER 1894 en bó afslag op VRIJDAG 12 OCTOBER 1894 beide dagen des voormiddï s 10 uur in het voormalig Bechthuis te Bêrkenwoude Ua overstaan van den Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht ten wiens kantore veitingaboekjes en evenals b den Eigenaar en bewoner den Heer J KOK inlichtingen te bekomen zyn W J ELIT2 LMELIT2 Nieiraendijk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM mM II Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEEREN Maandags WoensdagHm Vrifdagsmn 10 tot 3 uren Markt 154 rouda ClrtiuU 3uelper lnik van A Buinxm n fc Zoon emeus EOBIHSON Zondag 16 September 1894 Groote Bmtengewone Voorstelling Maandag 17 September 1894 Groote Elite Gala Voorstelling tot Benefice van de beminde School en Parforeenjderes Mias ERNESTINE Hiermede neem ik de vrjiheid het hoog geëerd publiek van Gouda en omstreken tot deze myne Benefice Voorstelling eerbiedig nit te noodigen met de verzekering dat ik mgn best zal doen om het geëerde publiek een genoirjjke avond te verschaffen Op talryk bezoek hopende teeken ik Hoogachtend ERNESTINE PS Dinsdag 18 September 1894 ONHERROEPELIJK LAATSTE Dank en Afscheids Voorstelling Gedurende deze week zullen voor spotprijzen VERKOCHT worden 200 Wollen en Katoenen Dekens waaronder eenige beschadigd in de FINALE CITVEUKOOP bij V S REISKK Korte TiendewüjiD 88 Vert geiiwüor ll t r gevraagd Een der grootste en gerenommeerdste MIJ VAN LEVENSVERZEKERING welke groote en kleine bedragen verzekert met jnarlykache uitloting en zeer gemakkelijke Premiebetaling vraagt voor Gouda en omstreken een ijverige vertegenwoordiger op hoogst gunstige voor1 waarden Brieven franco aan den heer Th VERHALLEN Kruiskade 181 Rotterdam Pima J WELTEH WIJDSTKAAT A 42 MAGAZIJN VAN De Nouveautés in KINDERÜOED KINDERJURKEN tot den leeftijd van 8 10 jaar j PUIKE ODDE QEUEVER NiaHTCAP X SCHIEDAMMER Vorkrijgbani bij PEETER8 Jz A U bew a van echtlieid ia cuchet en kurk steeds voorzien van den naam dor FirmB P HOPPE Een ware Schat voor de ongelakki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitapsttingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVVAIUi G Hollandsche aitgavOf met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondengd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks dnizend van een zekeren dood Te verkregen hg hetVerlaga Mf azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegels en id eiken boekhandel in Holland BINNENLAND GOÜDA 17 September 1894 Gisteren hadden aan Stolwgkerslois de wedfltryden plaats toaschen de Gotidsche wielryders De eerste wedatryd was 10 K M eo de tweede bestond in bet langzaam rydeD over 200 M De heer D IJsseUtyo reikte de prg Cn uit ea seide ongeveer aldus Welkom geachte vereenigde Goudsche wielervriendeo in dit lokaal Zeker is dit de laatste maal van dit neizoen mij de eer te beurt valt officieel t woord tot u te mogen richten daar ik wei geloof met de7 e races de zomer voor den Gondschen wielrijder gesloten ia In elk leven zoo ook ia t sportleven is t goed un en dan hg treffende momenten een w le stil te staan en een terugblik te werpen op t gebeurde Wanneer wy dit thans doen blÖven wg natouriyk stilstaan bg die heeren die t initiatief namen de Goudsche wielersport dezen dag te bereiden Ik wensch d n ook een woord van hulde te richten lot de heeren prgsgevera in l algemeen en in t byzonder tot den heer G Jochmanu die in deze weder blgken gat de juiste man op de juiste plaats te zjin Zoo z Q wy dus tbans weder vereenigd eu tot feestvreugde gestemd en ik geloof ook niet te overdreven wanneer ik n allen weder een gezellige avond verzeker Nog rust op mg de aangename plicht o namens de jury te bedanken voor t vertrouwen in ons gesteld en behoef zeker wel niet te bevestigen wg ten alle tgde voor u bereid zgu En thans mgne heeren kunt ge n zeker wel met mg vereenigen voor ik overga tot t uitreiken der prgzeli met den jubel Leve de Goudsche wielersport c De uitslag was Wedstrgd 10 K M 2 prgzen 1ste prys de beer A de Kaadt in 23 m 5Vi Bec 2de prijs de heer J C J de Ruiter Wedstrgd langzaam rgden 1st prgs de heer A C Coater in 7 m 45 sect 2de prgs No 3858 in 5 min 20 sec 3de prys de heer J C J de Ruiter in 5 m 13 sec 4d6 prgs de heer F de Ruiter in 4 m 45 sec 5de prgs N N iu 2 m 55 sec Gde prgs de heer J P Hooftman in 53 sec fevelletom De laatste eenerPamilie Naar het frantck 180 Neen zoo zoïi ik my niet kunnen vergissen in de kleeren die zij droeg boewei ik haar gelaat niet goed kon onderscheiden Budolf dacht na Hg wist niet wat dit bszoek te beduiden kon hebben en hoewel er niot de minste reden bestond om hot in verband te brengen met het tweegevecht maakte hij zich toch ongerust Na een oogenblik gezwegen te hebbun vro hg fls zg jong P j Aan haar houding sou ik t zeggen maar tooals ik u reeds vertelde wbb de afttand te groot om haar in t gelaat te zien en bovendien droeg zij een zwarten sluier Maar mels verhindert ons haar op te zoeken Zy moet zich thans op het eiland bevinden Wg zullen haar vragen wat zg komt uitvoeren Komaan dat ia het beste wat wg in de gegeven omstandigheden kunnen doen antwoordde Budolf Zij klommen weder naar de rotsen boven het graf van den dichter Nauwelijks hadden zy het hoogste punt bereikt toen de heer Harris die vooruit liep uitriep ir Daar zijn de heeren Het was werkelijk zoo eo zij waren nog sloohts een twiutiglal schreden verwijderd fWij zullen ben tegemoet gaan ide Van Triohlvoorde Zaterdagavond ontütoud een begin vau brand bg den heer G H v B doordien een guttapercha slangetje onklaar werd Door de buien werd do brand spoedig geblnacht Naar moo verneemt moet de spiegel en het plafond nogal beschadigd zgn Bg kon besluit is voor den tgd van drie jaren benoemd tot plaatsvervanger van den districts veearts wien Utrecht aU standplaats ia aangewezen de veearts A de Ruiter ie Mgdrecht Bg kon bestuit is voor den tgd van drie jaren benoemd tot plaats ver vauger van den districts veearts wien s Graveuhage als standplaats is aangewezen de veearts J Hellemana Jr te Lekkerkerk Vrgdagmiddag is nabg Schoonhoven onder de gemeente Berg Ambacbt nit de rivier de Lek door eenige visschers het Igk opgehaald van Zékeren d K ond 21 jaren uit GrootAm mers die sedert eenige dagen w i vermisL De rechtbank te Leeuwarden heeft Tjitike K wed E de Br 38 jaar geboren te Ambt Hardenberg arbeidster te IJsbrechtum tar zake dat zg in den nacht van 31 Juli op 1 Augustus het kind van hetwelk zg in den avond van 30 Juli was bevallen naitr Sneek gebracht en daar op de stoep voor een huis in de Kmisebroederttraat neergelegd heeft schuldig verklaard aan liet te vondeling leggen van een kind door de moeder en veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf Daarna is Joh F 23 jaar arbeider te Marsum ter zake dat hy in den nacht van 22 op 23 Juli te Marsum wederrechtelgk binnengedrongen in de woning van H Dgkstra en toen onzedelgke handelingen gepleegd beeft met diens dochter schuldig verklaard aan huisvredebreuk en feitelgke aanranding der eerbaarheid en veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf t Nieuwe stationsgebouw te Bodegraven nadert zgoe voltooiing Zonder op architectonische schoonheid te mogen bogen mant t uit door doelmatigheid en dit ia een eerste vereischte zoowel voor t personen als voor t goederenverkeer Met uitzondering van de wachtkamer 3e klas die slechts nit ééne verdieping bestaat ia t gebouw stevig en tioog opgetrokken t Bovenste gedeelte wordt ingericht tot woning voor den chef die zich ungetwijfeld verhengen zal in t raime en afwisselende uitzicht Zg waren met hun drieèn Arthur Ërzoo zgn vriend Allanic en een heer die de geneesheer moest zijn waarover de jonge zee officier gesproken had Rudolf herkende dien heer niet dadelgk en keek vreemd op toen hij plotseling van aangezicht tot aangezicht tegenover dokter Bertrand stond Hoe kwam die hier F Rudolf vermoedde wel dat Arthur hem uit Smt Malo geseind had om over te komen De aanwezigheid van den man die omtrent al hetgeen er gebeurd was volkomen op de hoogte was deed hem pijnlgk aan maar er was niets aan te doen en hg achtte t onnoodig ar over Ie spreken Men groette elkander beleefd niaar koel zooals de gewoonte medebrengt bij dergelijke ontmoetingen Arthur stelde den dokter voor aan den beer Harris en aan den heer Van Triohtvoorde die den schgn aannam alsof bij hem nooit gezien bad Mijnheeren zeide de kommandant van het wachtschip irwg zijn het naar ik vermoed volkomen eens omtrent het feit dat dit tweegevecht met te voof komen is Vooraf moet ik u qchter zeggen dat mijn boot ons afgezet heeft aan het eiland kleine Bey waar zij ons zal wachten Na afloop der ontmoeting is zg ter uwer beschikking gO ik heb mijn eigen boot Gij hebt haar miasohien wel opgemerkt bg uw komst zeide de Ëngelsohman Laat ons geen tijd verliozeu zeide Rudolf Uier is de plaats waarover ik u gisteren gesproken heb Thans rest oni nog het bepalen van de juiste plek en het opnomeo van den afstand Dat alles zal veel tgd vereisohen Allen hadden haast er zoo spoedig mogelgk een einde aan te maken en verdwenen in de amalle ops Zatordagmorgeu is iu den Zuidplaspo der onder de gemeente Moordrecbt de dienstbode Tan den landbouwer G Verboom door het breken van een of ander der stoep in de sloot gevallen Op haar hulpgeroep kwam de dochter des huizes aansnellen waarna de dienstbode al spoedig op het droge was gebracht zoodat zg alleen met een nat pak en den schrik vrg kwam Benoemd tot Directeur der dir bel inv en occ te Leeuwarden de b er P J A Clavireaa thans inspecteur dier middelen te Arnhem Van de 148 veehouders en landbouwers in de gemeente Bodegraven zgn er meer dan 100 bg vrie t mond en klauwzeer onder de koeien in meerdere of mindere mate beerscheode is Een hoog cgfer voorzsker waardoor velen nog al wat schade wordt berokkend Iu t begin dezer week was reeda een zestal sluks vee aan de ziekte bezweken Oe minister van marine heeft kennis gegeven aan het bestuur van den Ned Slagerabond dat voor het vervolg in de voorwaarden van aanbesteding voor de levering van gerookt spek ten behoeve van de zeemacht de beptting zal worden opgenomen dat dit artikel zal moeten voorzien zgn van het handelsmerk vtti den Nederl Slagersbond Dezelfde bepalingen werden voor 2 jaar reeds gemaakt door d n minister van koloniën De minister van Oorlog is voornemens het getal opengestelde plaatsen aan den hoofdcursas te Kampen voor den dienst ia Indië alsnog te vermeerderen tengevolge waarvan eeuïge onderofficieren van het Ifger die bg bet onlangs gehouden toelatingsexamen voor die inrichting wel slaagden doch wegens gebrek aan plaats niet konden toegelaten worden alsnog met 1 October op dien curana zullen worden geplaatst BIgkens mededeeling van den heer mr H Ph de Kanter secretaria penningmeester d r commissie die zich belast heeft met het inzamelen van gelden voor de fondsen van den Politiebond is bg hem aan bijdragen ingekomen de som van f 3555 75 welke aan het nieuwe hoofdbestuur van den Politiebond zal worden overgedragen Door den kantonrechter te Schiedam werd korten tgd geleden Johanna de Bruin te Maassluis veroordeeld tot een hechtenis van 3 dogen omdat zg een bezoek bracht aan hare ie Rotterdam aan pokken Igdende vriendin De ver ning van den muur waaruit ééa van de heide vijanden met mee levend ta voorschijn zou komen XXXDL Tq ditielfde oogenblik bereikte de jonge vrouw waarover John Harris met Van Triohtvoorde gesproken had het eiUnd langs den dgk die thans over zijn geneele lengte onder water stond Zg bad de grootste moeite gehad om den ewaron weg af te leggen de onbekende in ronwkleedoren gehulde vrouw Zoodra zij het eiland bereikte had zij zich verborgen oohter een der zware rotsen op het strand ioplaats van dadelijk do trappen te beklimmen die naar het inwendige van hot eiland voerden Van verre had ij de boot dia Arthur Erzee en zgn beide vrienden droeg zien aanleggeu Die hoeren hadden haar niet gezien en zij had zich versoho len om hen voorbij te laten gaan Dit stoutmoedige persoontje dat gevaar geloopan had van te verdrinken om het eiland te bereiken kon niemand anders zgn dan Klize Bartaii en werkelgk ïij was t Khze was na baar bezoek aan de moeder van De Kuiter naar dokier Bertrand teruggekeerd en was er bij togenwoonlig toen hij hot telegram van Arthur ontving Zg bemerkte dadelijk dat het benoht hem In de hoogste mate ontstemde en wel vermoedende dat bet betrekking had op de zaak welke hen allen vervulde had zg hem geeneekt haar niets te onthouden daar zij dan veel ongeruster zon zijn Ëindelgk had bg toegegeven aan baar driogeade bede Het telegram luidde ourdetilde richtte eeu versouk om grati aanH M de Koningin doch dit venoak U 0 wezen van de hand Bnrg en Weth van Amsterdam ttellen den gemeenterBad voor het gaslicht 10 de raadzaal door electrisch lichtte vervangen waarvan de aanleg f 1000 en de jaarlglÉiohe kosten f 225 zullen bedragen Zg vestigaa er de aandacht op dat steeds vele leden van den Raad zich beklaagd hebben dat de verontreiniging der atmosfeer in de lage raadzaal hunne gezondheid ten zeerste benadeeli en doen voorts uitkomen dat de £ lectra dezer dagen voor de electrische illamioatie van het stadhuis reeda een zgkabel tot voor den hoofdingang van het gebouw beeft gelegd zoodat deze sleohts eenige meters verlengd behoeft te worden om de deotrioiteit binnen de zaal te hebben Na of nooit dus Het ware te weosoben dat de reeds Ung gewenschte verandering tot stand kwam vóÓr de behandeling der begrooting een aanvang neemt welke zeker weer eenige warme aronden op het Prinsenhof met zich tal brengen dr uit ver zgn na Omtrent den gezondheidstoestand van Knyper meldt men aan De Stand Brussel dat iu de afgeloopen week de Hchgnseleo der longontsteking nagenoeg tot staan gekomen zoodat de koorts gebeel ophield en de temperatuur vao 38 graden bgna niet meer wordt overtchraden Ook ia met het gebruik van vaste Toeding begin gemaakt Bg de bespreking van de gemeente rekening over 1893 werd Zaterdagavond in den gemeenteraad van Voorburg aangedrongen op eene betere comptabele regeling o a naar aanleiding van het feit dat aan een aannemer het volle bedrag was ni Kekeerd terwgl eleobti de helft dar leverantie gedaan was De wethouder Mulder betoogde dat dit niet moest kunnen plaats hebben De voorzitter antwoordde dat de groote fout daarin lag dat de gemeentewerken en bloc werden aanbesteed waardoor gespecificeerde opgave van gedane werkzaamheden door den aannemer zeer moeilgk wordt maar de heer Mulder bleef aandringen op een regelmatiger beheer Nadat na de voorzitter had verklaard dat getracht zal worden aan de wenken te gemoet te komen werd de rekening met algemeene itemmen goedgekeurd de heer Mnldet bleef b ten stemming Het prachtige stadhuis van Verdun ïs met het museum dat in een der vleugels was ge Ik heb morgenochtend een ontmoeting met den man van den Fazanten hoeve ra reken vist op u Kom hedenavond met den loataten trein Vraag naar mg in bet hotel Sint Vincent waar ik waoht AaTUva £ azu Elize had uttuurlgk begrepen wat er met die ontmoeting bedoeld werd Dat was niet moeilgk Wat dokter Bertrand ook deed m t haar uit het hoofd te praten was de snater van mevrouw van Iftinsweerd overtuigd dat haar verloofde ging strijden met den minnaar van Marianno Zfj zeide echter geen woord on de dokter was dien avond vertrokken in de overtuiging dat zg liolt zonder morren onderwierp aan de noodzakelijkheid en moedig s n terugkomst zou afwachten Men zou misscbiei kunnen vragen waarom een verstandig man als dokter Bertrand zgn hulp verleende in een zaak zoo onrechtvaardig als dit tweegeveoht Hg kon toob onmogelijk medelgden hebben met do weduwe van den generaal en nog minder voelde hij t voor den ontaarden edelman dia geen misdaad ontzag om zgn doel te bereiken De redea biervaa was dat de goede dokter boe bekwaam ook nog te veel behept was met het vooroordeel dat aen adell ke naam niet besoedeld mag worden at ia de drager er van ook de grootste schurk dien men zich denken kan iJTordt perroifi