Goudsche Courant, dinsdag 18 september 1894

Directe SDoorwejtverblndlng met GÜlDA Zomerdleost 1894 95 AaiisevaogcD 1 Mei TUd vao Greenwlcli GOUDA SOTTSKDAU GOUDA aOTTEKDAM 7 10 IIOTTERDA M G O I D A 12 68 12 40 2 15 2 48 3 10 4 08 4 40 5 15 5 61 7 37 8 80 10 06 DBN HAA6 GOUDA sHnge 5 497 207 439 28 9 46 10 1211 3312 16 1 88 2 16 2 46 8 43 4 16 4 42 5 17 7 3 06 8 10 10 1 44 4 48 7 06 1 49 7 11 1 68 5 7 10 ll 2 04 7 26 2 09 5 09 7 81 10 Onuila 6 307 6 8 189 68 10 1610 62 12 03 12 462 20 2 46 3 16 4 18 4 43 6 20 5 47 7 42 8 35 10 10 10 86 UTK ECHT G o Dl 4 1 Utrecht 6 33 7 60 8 9 6811 34 12 02 12 50 2 65 3 10 8 52 4 43 6 38 8 09 8 6010 34 Woerden 58 8 11 10 16 12 84 4 16 9 11 10 81 üudüw ter 7 07 8 1 10 24 12 42 4 24 9 1 Gouda 7 20 8 32 9 84 10 87 12 06 12 66 1 22 3 27 8 60 4 37 5 80 7 08 8 41 9 82 ll OT AUSTEBOA U GOUD A ADBtrrdan CS 8 i 9 40 11 10 11 27 2 40i 4 10 4 10 7 33 48 AKltardauWp 8 50 8 16 9 58 11 18 11 42 2 56 4 28 4 38 7 60 10 00 Gouda TJO 4 10 44 11 16 11 88 1 80 I M I II 11 0 TesUgd b ui geheel afgebrtncl De archieven bieren geapaard 6g een geweldigen brapd in Zuid Londen Bermondsey het centram ran de lederindaatrie ziJD Woensdag de lederpakbaizen Tan Mai etBon Co T u Dickioo Soos ft Taylor en van Boutcher Mortimer Co in de ascb gelegd benereos r rBchilIende belendende perceelen Da schade is enorm boog en tal ran werklieden zgn er tydetgk broodeloos door Ëeo Dtzeitende brand heeft Woeoadag ook de Russische stad Kurmeak voor een groot deel 80 bnizen rernield Meer dan een milloen roebels schade ia door dien ramp veroorzaakt en zeer vele gezinnen zyn zonder dak en hebben alles bg den brand verloren knoeiergen in den boterhandel c welke Vereeniging als recbtapersoon werd erkend bg Zr Ms Besluit van 26 Mei 1886 nemen met gepaste gevoelens de vrybeid ala hunne overtuiging uit te spreken dat bet dringend noodig is eenige wgzigiogen te brengen in de wet van 23 Juni 1889i houdende bepalingen tot voorkoming van bedrog in den boterhandel Met bescheidenheid maar teveoa mnt aandrang verzoeken zg Uwe Excellenties de noodige voorstellen te doen opdat de genoemde wet worde gewgzi d en aangevuld als volgt Ie In de eerste alinea van artikel twee worden ingelast de woorden te vervoeren zoodat die eerste alinea voortaan luidt Staten GO Oraal Vereenigde vergadering der beide Kamers op Zaterdag 15 Sept In deze Tergaderin heeft de minister ran binnenlandsche zaken de heer Van Houten samens H M de Regentes de zitting der Tweede Kamer gesloten Die zitting is al zeer weinig belangrgk ge weeit Zij begon eerat op 16 Mei nadat de verkiezingen grootendeels waren aigelooppn die op de ontlnnding der Tweede Kamer van Maart gevolgd waren en het nieawe Ministerie was opgetreden Slechts 9 dagen bleef de nienwe Tweede Kamer toen bgeen en zg heeH niet andera nitgeToerd dan eenig kleingoed afdoen waarbg haast was De Kamer as bovendien niet voltallig want er moesten nog 6 leden gekozen worden £ erst op 20 Juni werden de vergaderingen hervat en ook toen was zg nog niet voltallig In EJst moest nog eens een stemming gehouden worden Ook dat tweede gedeelte der zitting duurde uitent kort Reeds op 28 Juni gingen de leden weder niteeu en eerst bedeu kwamen zg terugt om de zitting voor gesloten te hooren verklaren Eenige naturalisatie ontwerpen en enkele andere voordrachten van ondergeacbikt belang ziedaar alles wat t vermelden valt behalve de inlichtiugen welke de minister van kolonüio over de Lombokscbe aangelegenheden gaf eo die geen debat uitlokten Or r de ontbiudiog werd niet gesproken evenmin over de stukken welke de Regeeriog op verzoek van den heer Viruly aan de Kamer had ovei eIegd Men zal ziüh herinneren dat ia de Eerste Kamer reeds de heer Fransen van de Putte daarover licht had gevraagd en dat ook lu die Kamer de afgetreden uvéTneur generaal de heer Pguacker Hordyk over Lombok zich heeft doen booren De Eerste Kamer was in de eerste week van Juli nog eenige di en bgeen De parlementaire zomervscantie heeft dit jaar 2 maund geduurd Een zeer pnbeduidende en onvruchtbare zit ng is diia gesloten Moge die welke Dinsdag geopend wordt tot een geheel andere grafrede aanleiaing geven Bg de Tweede Kamer zgn opnieuw aanhaugig gemaakt de wetsontwerpen tot vereeniging der gemeenten Rotterdam Kralïngen D Cbarlois en verandering der grena tutschen de gemeenten tottordam en Overscbie en Rotterdam en IJselmondo die door de Kamerontbinding waijen vervallen Alleen is het tydstip waarop de overgang van grondgebied aal plaats hebben thans bepaald op 1 Januari 1896 Uet is verboden een surrogaat van boter te vervoeren te leveren of het in een winkel of op eenige andere openbare verkoopplaats voorhanden te hebben indien niet op de verpak king of bg gebreke daarvan op de waar zelve het woord margarine c of is de waar niet uit oleomargarine bereid het woord isurrogaatc in duidelgke lettera voorkomt 2e Aan het slot van artikel drie worde toegevoegd deze ziu node beoevens twee of meer door ons speciaal daartoe te benoemen inspecteurs zoodat dit artikel voortaan zal Itiiden als volgt Met het opsporen van de feiten bg deze wet strafbaar gesteld zgn belast de ambtenaren vermeld in artikel Nos 1 tot eu met 6 van bet Wttboek vau Strafvordering de Martfchaussée en alle andere ambtenaren van Rgksen gemeentepolitie benevens twee of meer door Ons speciaal daartoe te benoemen iuapecteura c 3e ïn artikel zeven worde de strafbepaling zóó gewgzigd dat bg herhaling eener overtreding altgd hechtenis wordt toegepast Het eerste lid van dit artikel zal dan moeten luiden Overtreding van eene der bepalingen vanartikel twee dezer wet wordt gestraft methechtenis van ten hoogste twee maanden ofeene geldboete van ten hoogste twee honderdgulden eu indien tgdens het plegen van hetfeit nog geen jaar verloopen is stdert eenevroegere veroordeeling van deu schuldige wegens overtreding van eene der bepaliLgendezer wet onherroepelijk ia geworden methechteuis van ten hoogi te vier maanden mttot zooder eeue geldboete van ten hoogstevier honderd gulden i De redenen die adressanten tot dit verzoek aanleiding geven zyn oraRchreven in de memorie van toelichting die bg dit adre is gevoegd t Welk doende enz t Bestuur voornoemd J M DH Kuijssa Boter en kaas handel Delft Voorzitter O Vbth firma B Vkth i Co Itoomboterfabrikanten Delft Hkehan f Bultman Landbouwer Haarlemmermeer W G Bom Boter en kaasbaodel Een eigenaardig proces heeft gediend voor eenRussiscbe rechtbank nl tusschen den ver nurder en den huurder van een gfihit Een dentist gaf nt tanden iu huur Smakelgk Amsterdam H IL LoGAKD Deventer Exporteur van natuurboter Eigenaar der Hoomboterfabriek Ematermate J J VAN Weijdom Clateebos te Kampen Leeraar in de Zuivelbereiding bfl de God Overga Mg van Laudbonw J RiNKKS UoRQBR te Leiden Directeur der Room boter fa brieken te Leiden en Sassenheim Secretaria Leiden 31 Aug 1894 In de toelichting wgzen adressantei er breedvoerig op dat de volgeode oorzaken de slechte naleving der wet in de haud werken lo De ombchrgviog iu artikel 2 van de gevallen waarin surrogateo van boter gemerkt moeten zgn Daarbg is niet opgenomen het vervoer lKm de ministers van waterstaat en justitie ia hat volgende adrea gezonden De oudergeteekondeu uitmakende het bestuur fan de Veréenlging tot bestrgdiug van HIP 12 18 Deze leemte is van groote beteekeuis voor den binnenlandachen boterhandel De verkoop van boter in oua land zelve is van meer omvang dau men over bet algemeen meent Die verkoop ia laogzamerhaud voor een aanzienlijk doet gekomen in hsndeo vau venters die lO tt 11 01 11 09 ll lt II IB g OS 9 40 eoud S0 7 8 9t llMrdiMkt 7 M 8 4S Ni aw r rk T ll Ot 7 47 1I S8 i 38 kiwUi 7 49 S H SS 10 Bott rdu 7 7 55 9 0S 9 51 10 17 10 27 10 34 10 41 10 47 l ii 0 IS 11 S9 6 3i otterdun 0 1 Nieuwttkerk 1 Uoordnokt Oiuilt l 5 8 7 48 8 07 8 8 lO OS 10 11 L abuDA DENHA18 Goud 7 80 i0 9 0 87 10 4 12 11 12 21 1 01 1 27 8 29 8 66 4 45 6 87 6 5S 7 13 9 S7 11 06 11 18 Z t M 7 4 8j62 11 01 1 18 4 67 6 U 9 49 Bl Kr 7 47 J 1 18 lil Z Zegw 7 B8 9 01 11 10 1 24 6 08 6 28 68 N aI d 8 0 J 1 J8 1 Tnn h 07 9 13 11 22 1 38 6 20 6 36 10 10 H i 12 18 M 10 Ó7 11 27 12 41 12 81 1 43 1 67 3 66 4 26 8 26 6 66 6 41 7 43 10 15 11 88 11 48 f eol Di llTBICHT iïond 6 8 10 7 85 8 09 8 81 lO l 10 56 U 4 2 28 2 618 18 4 47 8 28 5 67 7 45 8 38 10 14 10 38 Sirfln 6 6 708 8 11 11 17 2 48 8 11 8 04 6 46 6 8B 8 07 8 65 10 86 r 8U m m 8 41 9 1 10 61 11 4 1 20 8 08 8 82 8 50 6 29 6 21 6 56 8 28 9 11 10 68 11 10 10 14 11 18 11 28 40 8 11 7 6 9 10 8 14 9 18 Oouda A msttird llk Wp 10 06 10 86 18 11 2 51 4 4jt 6 28 7 45 10 88 11 19 1 40 8 41 6 86 9 42 Sullnli U IO 11 84 1 18 8 88 M 87 onder den naam van boterboeren of potjesboeren eene zekere vermaardheid hebben verkregen 2o Het onvoldoende toezicht op die naleving De ervaring heeft bewezen dat de ambtenaren die vulgena artikel 3 der wet belast zgn niet dat toezicht weinig lust hebben om toe te zien op de nale ing van preventieve wetsbepalingen waarvan zg het nut niet inzien en tevens dat die ambtenaren niet hebban do Fpeciule kennis die noodig ia om met eenig auccea op te treden Zoowel voor de ngverheid en den handel als voor de cousuinenteii achten adressanten het dritigeud noodig dat de bepalingen der boterwet zoo zyn geredigeerd dat ze op alle vormen van handel toepasselgk zjjn en dat het toezicht op eene atgeme 4tte naleving is verzekerd Vele nieuwigheden zgu er al in het wonderland Amerika riitgevondon Thana wordt weder van zulk eeue nieuwe vinding melding gemaakt waardoor het mogelijk wordt om steeneu te fabriceereu door middel vau electriciteit Een ti Illinois verschgnend blad bericht hieromtrent het volgende De electriciïiiit die geroepen schyut om nan het gebied van atoom oen eind te maken en het menachelgk vernuft nienwe wegen te openen op welke het zgue onderzoekingen kan voortzetten de electriciteit dan zal nu ook dienstbaar worden gemnakt voor de ateenfabriekeii De verwezenlgking van dit plan schgut inderdaad niet ver meer te zgn De wijze van werken zal door deze nieuwe methode zeer worden vereenvoudigd de productie daardoor aanmerkelijk worden verhoogd In de eerste plaats kunnen bij deze nieuwe wgze van fabriceeren de ovena geheel vervallen want dezelfde uitwerking die men tot duxver kreeg door het bakken der wuar en waarvoor dua de oven noodig was zal men voortaan verkrggeu door een sterken electrischen stroom door de klei te laten gaan die zich in d u vorm bevindt Aan oitvoerbaarheid van dit plau is in geeneu deèle te twijfelen daar verschillende proeven werden genomen die uiterst bevredigende resultaten opleverden Niet alleen overtreffen de op deze wijze gemaakte steeneu de gebakkene iu qnaliteit doch er wordt voor de fabricatie ontzettend weinig tgd vereiacht Nitar men verzekerd kunnen met behulp van de electriciteit iu 3 uren evenveel steeneu worden gemaakt als vroeger in 3 dngen terwijl deze wut vastheid en hardheid betreft de andere uog verre overtroffen By al deze voordeolen komt nog dit dat de fabricatie kosteu door middel van electriciteit veel geringer zgn dan die door brandstoffen Tevens behoeft ook het materiaal niet zoo aan verachilleude eischen te voldoen als dit bet geval ia bg het bakken dorsteeneti ind6noven Zooals bekend ia wordt leem of klei die ijzer ot andere meelachiige atoffen bevatten als onbruikbaar beschouwd voor de fabricatie van steenen zg barsten of springen uit elkaar wanüQfit genoemde bebtauddeelen ïn den oven worden verwarmd Deze omsliandigheid wordt geheel anders bij de fabricatie mt t een electriflcheu stroom Heeft de klei of leem ijzerdeelen enz dan in dit bg de nieuwe methode eerder een voor dan een nadeel Deze wgze van fabriceeren ia de eeuvoudtgheid zelf Alles wat er voor noodig ia is eene inrichting ter verkrijging van een electrischen stroom en een tafel van ongeveer 14 voet lang ett 8 voet breed waarop de ijzeren vorm wordt gelegd die de leem of klei moet opnemen Deze vormeu zgn met ijzeren deksels voorzien die wanneer de vormen gevnld zgn vast gesloten worden waarna de electrisohe stroom door de leem wordt gevoerd 4 S0 4 B7 S 04 5 11 8 20 6 56 6 03 6 10 6 17 6 26 12 58 l OS l li 1 1 1 28 1 44 4 10 11 60 1 45 1 55 2 02 2 09 2 15 10 18 10 80 10 36 10 41 Voorb 6 64 N dL d8 B 2 Z gtv6 08 Bl Kr 6 14 Zs M 6 1 De hitte die hiervan uitgaat is toereikend en zoodra de steen lang genoeg onder bare werking is geweest worden de vormüu door eene automatische iurichtiug geopend de electrische stroom wordt afgesteld en de ateenen worden kant en klaar uit de vormen genomen Dat ia de ateenfubricatie door middel van electriciteit welke in Amerika steeds op vele fabrieken is ingevoerd Buiten Amerika heeft voor zoover ons bekend deze wjjze vau fabriceeren nog geen navolging gevonden De fabrikanten rullen eerst de kat wel eens uit den t oom kgken of er nog wat meer van wordt medegedeeld Of de vormen ook door machines kunnen worden gevuld hieromtrent wordt niets medegedeeld De Turfeu Steen Industrie c De diamanten diefstal te Londen De diamanten tandelaar die het slachtoffer werd van den brutalen roofaanval iu HattouGarden ia de heer S J Speyer van Amsterdam Behalve de diamanten waarvan hg de waarde op 36 000 schat werden he ii ook zijn beurs en horloge met kettiug outstoten eu voor ongeveer 40 000 aan ftmdsei De politie heeft dadelgk maatregelen genomen om de verdere verhandeling dier fondsen onmogelijk te maken De diamanten waren het peraoolijk eigendom van den heer Speger en het verlies ia üiet door verzekering gi dekt Db dieven zgn nog niet opgespoord liet geval heeft groote sensatie gemaakt en do Engelsche biadeu deulen er uit Of rige bijzonderheden over mede Hatkou Garden waar de schurken kameri hadden gehumd ia bijna geheel een straat van kantoren en winkels welke grootendeels tot de uitoefening van het juweliersvak dienen Daar hebtwn de bekende handelaren in edelgesteenten te Londen hun werkkring onder de opscliriften ziot men vele Holtandsche namen Op de eerste verdieping van No 70 waa den Zaterdag te voren door een welgekleed heer van omstreeka 45 jaar die zich Frank Morris noemdi een kaotoortokaal gehuurd op de denr aan de straat liet hij een koperen plaat bevestigen met bet opschrift F G Morriai first floors De huurder kreeg de volgende dagen berhaaldelgk bezoek van veracheideno neigekleede heeren die allen pakjes in hun hand droegen De lieer Speijer komt op gezette tgden te Londen om den handel in edtlgesteenten te drgton Hg was gewoon zjjn zaken alleen te doen zonder tuaschenkomat vac een makelaar en met groote hoeveelheden edelgesteenten bg de handelaren rond te gaan Hg was nu ook met een grooten voorraad kostbare ateenen aangekomen Dea middags dineerde hg in een hotel in Hattou Garden dat veel door diamant handelaars bezocht wordt Laatstleden Zaterdag aldus veihaalt de Times zat aan de table d liöte naast hem een heer die volgens de beschrijving niemand anders dan Morria was Onder een sigaar raakten zg aan het praten en Morria vertelde dat hy eenige diamanten van het eerste water wenschte te koopen De heer Spegpr antwoordde dat hg vau Amsterdam gekomen waa om een aantal steenen an buitengewoon fraaie qualiteit van de hand te zetten Hy had ze allen op een veilige plaata geborgen en zou ganrue zaken doen daar hg zoo spoedig mogelgk naar huis verlangde terug te keeren Daarbg haalde de beer Speger een diamant uit den zak en tiet dien aan den vreemdeling zien Deze bekeek den steen met het air vau een vakman verklaarde zich over het onderzoek voldaan en verzocht den beer Speger op zyn kantoor aan te komen daarbg overhandigde hg hem een adrcskaart De heer S beloofde Donderdag om 4 uur te komen en op den bepaalden tgd ging by naar het kantoor sinds Maandag had hii Morris niet weer gezien 11 02 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 11 20 11 30 7 07 8 10 7 17 7 14 7 317 37 9 Ü3 Wat er toen gebeurde verhaalt de beer S als volgt Toen ik met Morris het kantoor binnenging werd de deur achter ons gesloten en gegrendeld Drie gemaskerde mannen sprongen achter een scherm te voorschgu een hunner drukte mg een zn art voorwerp met iets bedwelmet ds op den mond Ik worstelde wanhopig om los te komen maar de kracht scheen mg te ontzinken uitgeput en bewusteloos viel ik op d n grond Ik houd het er voor dat men mg met chloroform heeft bedwelmd want toen ik bijkwam had ik het gevoel van doodelgke zwakte dat men na de toediening viin cbloro 4 45 4 66 5 02 5 09 5 15 9 41 9 80 66 form onderTindi Ik moet eenigen tgd bewastelooa zgo geireest en met groote moeite raakte ik eindelijk weer op de been Toen ik w r oieteind kon itaan sloeg ik de rniten ran de glazen deur in en riep uit alle macht om hulp Aan het glas heb ik mgn hand opengehaald Het is mjj bijna onmogelijk een nauwkeurige beschrijiiug te geven van de drie mannen die miJ aanrielen alles ging zoo verbazend snel in zyn werk Ik weel echter aeker dat twee hunner klein warenen de derde tameljjkgroot Met evenveel overleg als de geheele aanval beraamd was gingen de dieven heen Geen der andere bewoners van het huis heeft iets van een overhsast vertrek bemerkt en vermoedel k zijn de dieven een voor een weggegaan Zoodra bet hulpgeroep van den heer Speijer gehoord werd werd een politieagent gehaald die zjjn scbonder tegen de denr zette en haar opendrukte waarna een dokter werd geroepen om de wonden van het slachtofier te verbinden Het voorval werd aan den naastbijzijade politiepost gemeld en van daar naar ScotlandYard het hoofdbureau getolephoneerd Een inspecteur met een aantal detectives was spoedig ter plaatse andere detectives werden naar verschillende puuten gezonden om te trachten de roovers te vinden Biunen een uur werd van Scotland Yard uit een beBcbrjjviog van de vi r boeven naar allo potitiepoBten in de hoofdstad gezonden spoedig gevolgd door een dergelijke voor de provincie met speciale instructies voor de autoriteiten in de zeehavens terwijl op de sneltreinen naar het vasteland een scherp toezicht werd gehoudea Inmiddels had de heer S van de gestolen steenen ceu uitvoerige beschrijving opgesteld die in een buitengewoon nummer van het politieblad Hoe and Cryi werd bekendgemaakt Oodauka al deze maatregelen heeft de politie nog geen spoor van de schurken gevonden betreffende de GASFABRIEK der gemeente Oouda 1893 De Commifsie van beheer der Stedelijke Gasfftbriek wenscht alvorens haar Verslag omtrent den toestand der fabriek over het jaar 1893 uittebrengen te herinneren aan de verandering die zg zelf in dat jaar in hare samenstelling heeft ondergaan De heer Dr IJs el de Schepper die evenals wijlen de heer G A Oudgk van 1887 dua van den aanvang der gemeente exploitatie af lid was geweest nam in Januari zgn ontslag als Lid van den Gemeenteraad en hield den 28 April zgnde de d waarop de geloofsbrieven van zgnen opvolger in den Raad erdeu goedgekeard op deel uit te maken van de Commissie Het i U bekend van hoe grooten invloed de kennis en de voorlichting van den heer IJasel de Schepper zgn geweest op de inrichting der fabriek en hoeveel de Gemeente aan zgue medewerkÏDg bg het tot stand brengen der onderneming en bet rdgelen dor exploitatie te danken beeft De Commiseie acht het daarom overbodig in bijzonderheden te treden nipar stelt er prgs op te verklaren dat ztj met leedwezen hem eenen werkkring zag verlaten waarin hy zoo nuttig was en befangrgke diensten aan de Gemeente kon bewgzen I3g Kaadabeslnit van den 7 Juli werd de heer G J Steens Zynen benoemd om zijne plaats in de Oommissie in te nemen Het jaar 1893 waa voor de Stedelgke Gasfabriek in vele opzichten hoogst belangrgk Vooreerst onderging de fabriek eene aanzien Igke nitbreiding vervolgens werden aan onder scheideue op de fabriek aanwezige toestellen veranderingen en verbeteringen aangebracht terwgl eindelgk maatregelen werden genomen of voorbereid welke ongetwgfe d op da uitkomsten der exploitatie van grooten invloed zgn Den 7 Maart 1893 besloot de Gemeenteraad op voorstel van de Commisae het terrein der fabriek te vergrooten door een gedeelte van het voormalige Leproos Pro ven iershu ia eu ongeveer de helft van den tuin van het Bestedeliugenhüis daarbg te trekken en op de daardoor verkregen raimte eenen vierden gashouder met een brnikbaren inhoud van 25 M te doen bouwen Zes woningen van het Proveniersbuis moesten worden gesloopt terwgl de waschhokken en privaten welke vóór die woningen stonden eveneens werden afgebroken en op een ander gedeelte van het bg dat huis behoorende erf weder opgericht De uitvoering van dit werk werd gecombineerd met het maken van de fundeeringeu eu den steenen onderbouw van den gashouder en io het openbaar aanbesteed Aannemer was de heer A Toorenvliet te Rotterdam die ingeschreven had voor eene Bom van 8000 en aan wien bovendien wegens meerder werk een bedrag van 285 25 werd uitbetaald Met het bouwkundig toezicht over een en ander was de Gemeente Bouwmeester belast De gashouder zgcde een met koepelbodem volgens het systeem van Prof O Intze werd geleverd en gesteld door de firma P A Neuman te Aken van wie het bekend waa dat Bg elders dergelgke gashoadera geboawd had en aan wie de nitvoering zonder bezwaar kon worden toevertrouwd Haar werd voor dit werk uitbetaald eene aom van f 35124 84 De aansluiting van den nieuwen gashouder met 12 in en uitlaatbuizen en het daarmede m verband staande omleggen verleggen en vernieuwen van tal van andere hoofdbaizen op het fabrieksterrein droeg men op aan d firma Wilson Co te s Gravenhage die daarvoor eene som van f 1740 80 ontving Iu November kon de gashouder in gebruik worden genomen Ingevolge hetzelfde Raadsbesluit werd op het mede aan de Gemeente toebehoorende terrein aan de Veat tuaachen de Lazaruasteeg en het water van het Verlorenkost in do onmiddelIgke nabgheid van de fabriek eene bergplaata of loods van gegolfd plaatijzer op steenen voet gebouwd De levering van dit gebouwtje dat in de behoefte aan bergruimte moest voorzien geschiedde door het Technisch Bureau Nierstras te Amsterdam voor de som van f 1336 88 De uitvoering van de genoemde werken ter nitbreiding der fabriek vorderde met inbegrip van 1 3000 die aan de Gemeente werd uitgekeerd als schadevergoeding voor dien afstand van de zes woningen van het Provenierahuis eene buitengewone uitgaat van f 51076 41 waarvan f 34930 44 op don dienst 1893 is gebracht terwijl liet resteereude gedeelte ad f 16145 97 bg de Administratie der fabriek in 1894 is geboekt Voorla besloot de Gemeenteraad den 24 Febraari 1893 de Commissie van beheer te machtigen op het terrein der fabriek eene inlichting te maken tot bereiding van zwavetedflr flmmoniakzout Deze inrichting naar bet sy steem Grüneberg eeuigazins gewijzigd in verband met de locale omstandigheden werd gevestigd in eene der beide regeneratie loodsen waardoor de oprichting der bovengenoemde ijzeren loods op de Vest noodzakelgk werd Zg werd in eigen beheer onder de leiding van den Directeur uitgevoerd terwgl de kosten werden gevonden uit de gewone Begrooting der exploitatie over 1893 To de veranderingen en verbeteringen die aan de toestellen Terden aangebracht behoort vooreerst de omwerking van de inrichting der zuiverkisten welke werden voorzien van eenen inlaatkoker tusschen onder en bovenlaag en eenen uitlaatkoker zoodanig gesteld dat het gas onder en boven uit de kisten kan worden afgevoerd Hierdoor is het doorstroom ingsoppervlak verdubbeld en kunnen de kisten ook biJ grootere gasproductie aan de eiscben van goede zuivering blijven voldoen zonder te ruime verhooging der drukking Vervolgens bleek de oude régulateur v lor de stad te klein te zjju om in den winter gedurende de uren van maximnm drukking en verbruik behoorlijk dienst te doen Hierin wordt thans als hulpmiddel voorzien door de 12 biJ pas gedeeltelgk te openen waartoe het aanbrengen van eenen vasten sleutel met indicator en handel noodig was Verder werd in de macliinekamer een terug looprégulateur ter vervanging van het oude toestel eigen fabrikaat van 1887 dat geheel verteerd waa geplaatst die automatisch de drukking van het gaa in condensor main en retorten regelt Het inzuigen van lucht is door dezo inrichting onmogelijk geworden terwijl men een waarborg heeft voor de qualiteit van het gas zegt de Directeur die beweert dat de gasfabriftant in tegenstelling met de daaromtrent bg het publiek bestaande meening zeer bevreesd ia voor het inzuigen van lucht daar reeds eeu k ein percentage van grooten invloed is op de lichtkracht Zoo geeft bgv 1 pet lucht 6 pet verlies io lichtkracht 5 pet een verlies van 33 pet 10 pet een verlies van 67 pet en 15 pet lucht zelfs eene vermindering van lichtkracht met 80 pot Hij acht het niet ondienatig op deze cgfera de aandacht te vestigen omdat zjj zeifa bg overigens ontwikkelde personen geheel onbekend tchijnen te zgu Het omzetten der exhausters kan thans zonder eenige voorzorg geschieden het toestel werkt nithiuntend In het buizennet kwam ook eenige wgziging Zoo werd de 2 en 3 buisleiding in den Kleiweg vervangen door eeae 4 buis ter verbinding van den 6 tinker bg de Kleiwegsbrug met do in 1888 langa de Zuidzgde van de Turfmarkt gelegde 4 buisleiding Voort ia in verband met den aanleg eener gasleiding ten dienste van een tot koekbakkerg ingericht gebouw in de Kruidenierastraat en langs een gedeelte van de Vest eene 2 en 3 buisleiding gelegd De kosten van al deze veranderingen en verbeteringen werden eveneens uit de gewone Begrooting der exploitatie over 1893 bestreden g Ü gemeld dat eerlang de fabrieksgasmeter door eenen anderen met grooter meetvermogen zal worden vervangen waartoe bij Raadsbesluit van 27 April jl machtiging is verleend De meter wer in don zomer van het afgeloopen jaar losgenomen en nagezien waarhg is gebleken dat ofschoon het inwendige volkomen gaaf intact en zuiver was dn afmetingen van do tamboer of trommel overeenkomen met die waarop gasmeten beitemd roor 3000 stérea por etmaal gemaakt worden Hg is dua te klein geworden voor het tegenwoordig gaaverbraik dat gelgk wg later zullen zien aansienlijk hooger ia dan het genoemde cgfer Wordt vervolgd Bulteniandsch Overzicht Het laatste geschrift nagelaten door den van Pareis en gedagteekand 31 Jnli luidt als volftt Op het oogenblik van mgn verschgnen voorGod wil ik niet de gedragslijn vooracbrgvenaan mgn zoon die mgoe gedachte kent maarmg wenden tot mgn vrienden die ten mgne behoeve de overwinning van de zaak der monarchie wenschen Op het oogenbik van mgnheengaan ia het een troost voor uiji te denken dat zg zich mgner zullen herinneren wanneerde nationale monarchie welke alleen de eenbeid kan tot stand brengen verzachting vank alen geeft Mgn doel w s steeds de overlevering van mgn huis met zorg te bewarenen ik draag die taak aan mgn zoon over Ikverzoek mgn vrienden zich om hem heen tescharen i Jk geloof niet dat God de zaak van Frankrgk verlaten heeft en ik verwacht dat Frankrgk zich weder zal opheffen als dit zich weder tot den godsdienst wendt Mgn laatste wensoh is dat alle rechtschapen lieden zich bg mgne vrienden zullen aansluiten om deze taak tot aland te brengen In antwoord op de rede van den president det delegation zeide de keizer van Ooatenrgk dra het hem een levendige voldoening versclafte zijn hoofd op handhaving van de vrede bevestigd te zien Hü drukte zgn vreugde uit over de zeer vriendachappelgke betrekkingen met alle mogendheden Daardoor werd de verwwïhting gerechtvaardigd dat men in de toekomst onafgebroken aan de ontwikkeling der volkeren zou kunnen arbeiden Niettemin bleef het noodzakelijk en zgn regeering oordeelde het plicht naar het voorbeeld van alle andere mogendheden te zorgen dat de ontwikkeling der militaire krachten van de monarchie ongestoord haren gangging Hy had de begrooting van oorlog doen btg ven binnen de grenzen door de laatste delegaties geateld Deze begrooting hield nauwgezet rekening met den geldelgken toeatand De keizer wees er verder op dat Bosnië en de Uerzogewina in 1895 hun uitgaven uit eigen middelen zouden bestrgden In de Franache politieke wereld heerscht grqute stilte wat vooreerst vermoedelgk nog niet zal veranderen daar de bgeenkomst der kamera eerat tegen hot einde vun October wordt aangekondigd Niemand zal er zich over verbazen dat het ministerie geen haast maakt om de Afgevaardigden weer bgeen te roepen maar dat de heer Dupuy der kamer slechts twee maanden tgd gtint om de begrooting te behandelen geeft stof tot geen ongegronde klachten van de zgde der radicalen Trouwens wat thans gebeurt ia geen ongewoon verschijusel in Frankrjjk In do laatete jareh ziet men telkena de kamers de begrooting op een geduchte wijze afhomereu onder de bedreiging van voorloopige twaalfden waarbg men dan het beste voorwendsel heeft om do hervormingen in de belastingen altijd weer opnieuw beloofd ook altgd weer te verdagen wegens gebrek aan tgd om zo grondig te ohderzobken Men had zich gevleid dat het dit jaar anders zou gaan wijl o a de hoogst belangrijke quaestio eener belaating op bet inkotnenof de inkomaten met of zonder progressief korakter aan de orde staat Geen nood of deze quaestie wordt met alle andere iinancieele hervormingen wederom tot een volgend jaar uitgesteld met t heimelijk voornemen misachten ze nooit tot stand te brengen Hoevole jaren wacht Frankrgk nu reeds niet op de J democratische belastinghervormingen c door elk oieaw ministerie by zgn optreden toegezegd door de loden der republikeinsche meerderheid hun kiezers bif elke gelegenheid voorgespiegeld Intnsschen zal de pers gelegenheid vinden de goede burgera weder te doen watertanden door hen in de eerstvolgende weken te onderhouden over de plannen van den miaister van financiën Poinoarré die weldra bekend zallon worden Bg de goede verstandhouding waarin de tegenwoordige Fransche rogeering met Leo XTII leeft ligt het voor de hand dat men te Pargs met gemengde gevoelens kennis heeft genomen van de vermelde avances door Crispi tegenover don Heiligen Stoel gedaan en door de en beantwoord waarin men algemeen ziet de gunstige voorteekenen van een verzoening tasachen het koninkrgk Italië en hetVaticaan Na lange zorgvuldig geheim gehouden onderhandelingen hebben hot Quirinaal en het Vatikaan jaren tang vgandige mededingers in dezelfde stad een overeenkomst gesloten Die orereeokomat ia geen verzoening slechts een vermindering van apantiing in de verhoadingen Op 5 September verschenen te gelgk oen koninklgk besluit waarbg kardinaal Sarto tot patriarch van Venetië benoemd werd en het exequatur werd verleend aan de awtabis flchoppen van Milaan en Bologna en de btaschoppen von Aresio Parma en Legni en een paaaelgke brief waarbg de Propagande fide gemachtigd werd in de Erytbraeiaohe kolonie een apostolische prefeotour met den zetel te Keren te benoemen Om de beteekenia van een en ander te hegrgpen moet men veten d t pans Leo eenigan tgd geleden kardinaal Sarto tot patriarch van Venetië benoemde zonder overig met koning Humbert die aanspraak maakt op het recht van beschermheer dat de keizer van Oostenrijk vroeger te Venetië nitoefende De Italiaansoha regeering verklaarde daarom de henoeming onwettig en weigerde te gelgk aan de genoemde geestelijken het exe uatnr Het Vatikaan waar dit eén pgnlgken indmk maakte vergold die beleediging door do eerzuchtige plannen van kardinaal Lavigerie in Afrika te begonstigen on o a toe te staan dat de Italiaanscbe monniken ran allo kerkelijke ambten ontzet en door Franschen vervangen werden In politiek opzicht was dit roor Italië zeeronaangenaam Pans Leo scheen Frankrgk bondgenoot en hielp het agn invloed in Afr versterken Crispi erkende dat oonoessiën moesten wor den gedaan en onderhandelde buiten Rampolja en zijn partg om met de gevolmachtigden an den paus kardinaal Vaonutelti on mgr Carint De slotsom waa dat de Italiaansche regeering de door het Vatikaan benoemde geeateijjken beveatigt terwgl de geestelgkheid a konings beschermheerachap te Venetië voor den patriarchaietel te Venetië erkent en de Italiaansche kolonie niet langer in geestelgk opiiebt onder don patriarch van Karthago zal ataao De propagande door de Fransche geestelgkken uit Obok gedreven zal das gaandeweg ophoaden De overeenkomst kenichetat eene wending van beteekaois in do tot dusver zoo vriendacbappelgke politiek van het Vatikaan jegeni Frankrgk Hoewel de verkieringen voor bet RepreBeotantenhuia en den Senaat in da Vereenigde Htaten eerst den Gen November znllen plaata hebben is de verkiozingsatryd na reeds in vollen gang En daarom kan het nuttig zgn met een enkel woord den toestand der partgen en hunne kansen voor de volgende iegislatunr periode na te gaan De verkiezingen van November 1892 die vamenvielen met de p resident verkiexiog zouden naar het Kapitool de grootste democratische meerderheid die daar ainds jaren gezeteld had 216 democraten tegen 129 republikeinen was de verhouding De overige elf leden van het Representanten buit behoorden tot de populisten c de aanhangen van de Farmora Union waarover i g voor eenigen tgd enkele bgzonderheden hebben medegedeeld Tegetgkortijd verkreeg de heer Clefeland een meerderheid van 118 stemmen in het congrea voor do proaideota verkiezing deze meerderheid werd geacht overeen te komen met een meerderheid van 430 000 atemmeo bil eerste kiezing Ook in don Senaat badden de democraten een meerderheid een veel zwakkere wel is waar van hoogstens 40 stemmen maar toch eeu meerderheid De tegeuwoordige wetgevende vergadering wier mandaat den 4den Maart 1895 geëndigd ia de Amerikaanscbo grondwet bevat de dwaze bepaling dat er bg de hernieawiog der vertegenwoordiging gedurende enkele maanden feitelgk twee Kamera zgn beeft zich gedurende de twee jaren ran haar bestaan bezig gebonden met de bmpreking van twee maatregelen de intrekking der Sbermaoact op de zilver aan munting en de vervanging der McKinley bilt door een vrijzinniger douanetarief Bovendien is de kieswet gewijzigd zoodat de atemmen uit de Zuidelijke Staten niet langer naar willekeur door de regeeriog kannen berekend worden Ondanka deze democratische verbeteringenrekenen do republikeinen er op bij de aao ataande verkiezingen een overwinning te behalen vooral nn de verkiezingen roor degoarerneun der Staten in November tehunnen gunste zgn uitgerallen Zg hebbenbg de verkiezing voor een gouverneur ranMaine in dien Staat een meerderheid m 37 000 stemmen behaald in dienzeUden etützgn b j de roorloopige verkieeing van caawdidaten voor het Congres de repablikeiii gekozen met eeu meerderheid van 9000 steM men terwgl zg bg de laatste verkiezing alecht een meerderheid ran 969 stemmen behaalden Intusschen bezitten in Maine de republikeinenreeds de meerderheid in de plaatselijke wetgevende lichamen bot zon daarom voorbarigzgn nit het medoffedeelde te b laiten dat degeheele overwinning der repohlikeinen verzekerd is Pe rerschillen van meening in den Senaat over de nieuwe tarïefwet hebben de democraten in de Vereeoigde Staten zeer ontstemd Maar ton slotte is de wet toch aangenomen en de verbeteringen in den toestand die van deze aanneming het gevolg zgn doen zich reeds gevoelen en kunnen veel doen vergeten Dank zg de ingrgpende maatregelen der dd