Goudsche Courant, woensdag 19 september 1894

No 6450 Woensdag 19 September J804 33ste Jaargang mimm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt dag elijk s met ui sondering van Zon en Feestdaggen De prijs er drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nomniers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els k öO Centen iedere reg el meer 10 Centen ii oote letters worden berekendnaai plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur dés loiclA Onfeilbaar Middel Influenza Hoest Borsl en MELIANTHE Superior Borst lloitig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BüLSWARD 1893 Ëere Uiploma en Gouden Medaille 1893 World a Hygienic Exposition Chicago Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maag versterkend en zacht purgatief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen bet gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het besle middel der wereld H N van Schalk Co Machinale Fabriek DE BONIGBLOEMf Snmatra straat 267 Den Baag Verkrögbaar bjj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda CognaefinBoi t X 40 de Liter De COGNAC FIK BOX Tftn de Sociéti Anonyme door liet geheele land om hkro goode hoetunigliedcn ganstlg bekoml wordt geleverd In veiEcgclde bemand flesaolion vkh 5 Liter inhoud voorsmn van botatl it van Dr P F vjü HAMBL R008 tF t8luft iid verki ijKbur bU P H J v WANKÜM firma Wed P J MELKERT Oosthaven B 14 Gouda Uitsluitend voor Oeabonneerden op ae GOUDSCHE COURANT naar het Fransch van Xavier de Montépin 544 pag druk ia aan het Bnrean dezer Coarant te verkregen tegen den apotpr s van 40 ceniêt De voorraad is niet groot men profiteere dus van de gelegenheid Ooadi Saolpersdruk tad A BaiNKiUN h Zoon moeraieu ia hei badget io eTonwichl gebracht Dese beide diensten door de democratÏHohe meerderheid aan het volk bewezen kannen niet ie boog geschat worden En daarom is het nog lang niet zeker dat de kaneen der deniocnten zoo xwak staan als men thans wel meent GEOOTE SOaTEEEUNG NIEUWE rMLÜIES voor Dames en Heeren L va n OS Aa E 73 73 Beurs van Amslerdam li SEPTSMBUa Vor kn gwDmum Owt Ned W S dits dito dito S dito dito dito 81 Hoxei Obl aondl 1881 88 4 iTAIilB loMhriJTing 1888 81 S OomML Obl iopapior 1868 K dito in rilver 1866 6 M h 80 PgniaAt Oblig met ticket 3 dito dito SKlilullD Obl Ooit ie Serie 6 dito aecoie 1880 ditobgSotk 188 idito bij Hope ie8 0 4 dito in Boud leen 1888 A dito dito dito 1684 6 Sliil l Perpet tobuld 1681 4 Tsuiu Oepr OoDT leen 1890 4 Qeo loeoing eerie D Geo ieeoioK wrie O EmsA aiF Beo T obl 189 t KUIOO Obl Buit Bob 1890 VnilBDKU Obl 4 oQbep 1881 AHniuAK Obligetien 1861 S iBannDAH Sted leen 1686 S i l NlD N Air HwdeliT uud Atodeb Tib Mj CertiSwtenD uMutaob ppó ditoAnk Hnotheekb pudbr 4 Cult Mï der Tontenl umi e Ot Hypotbeekb puidbr 4 Kederlindiohe buk uad Ked Hudelmuleob ditoH W h Pm Hyp b pandbr 6 88 82Vi Sott Hypotbeekb pendbr 4 Utr Hyiotheekb dito 4 OoaliN Ooit Hong b nk nd KuiIh Hypolbeekbenk pendb 4 I Amiuu Eouit hypotb pandb S Mmw L G Pr Üeooort 6 189 S0 K l HolLIJ Spoorw Mi and 104 I liy tot Bxpl T St Bpw aand I Ned lod Spoorwegin aand Ked Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1691 dito i lTiUl 8poor l 1887 8 A Sobl 8 B2V8 Znid Iul Bpwmi A H oW I PoUM Wartobau Wsenen aand 4Knal Gr Buaa Spir Mij aand 6 Balliaolia dito aaud 87 Putowa dito aaud 6 Iwang Dombr dito aand 6 Knnk Ob A oir Sp kai aand 6 lioaowo Sowaat Bp UiJ oblig 5 Orel Vitebak dito oblig tZnidWett dito aand tdito dito oblig 4 11 11 AHniKA CI nt Pao Bp Mij obl 8 Okio k North W pr O t aaud dito dito Win Bt Peter obl 7 Deurer k Blo Qr Spm oert i a IlliuoM Central obl in goud 4 LouitT fc NaahTiUeGert T aand Mexioo N Bpw Mg lehyp o 6 Miu Kanau r 4 pot pret aaud N Tork OnUrio fc Weet aand dito Panna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 Bt Paul Minn fc Manit obl 7 Va Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 Okïkxnt Can Boutb Oert T aand Tm O Ballw fc Nat Ie h d o O Anitofd Onuibua Mjj aand Kottard TramiregMaate aand NlD Btad Auietordam aand 3 Btad Botterdam aand 3 BkUU Stad Antwerpenl8 7 i Blad Brunei 1886 i i Hoiia Theiat Begnllr Qeaelltoh 4 Ooinini Btaataleoniug I860 6 K K Ooat B Cr 1880 3 Sruui Btad Madrid 3 1668 Ver NiD Bei Hyp Spobl oert S ii h INGEZONDEN aouda 16 Sept 1894 Aan de lUdtotie Gondache Couranti alhier In den laatsten tp komen in de locnl bladen horhaaldolp tukje voor o er den Ned Bond an Oud Ond offio geteekend door den heer A den Hertog wat mj noopt openlp myne bewondering oit te drukken Toor iemand die nog nanweijka eene mnand geleden als Donateur tot den Bond toetrad en nii reeda loo goed t op de hoogte meent te ïjjii omtrent Bondsiaken dat b g dehnnduchoen opneemt ik mag toch immers niet Ttronder telle dat de door hem onderteekende stokjes hem door anderen r jjn in de pn gegeven De iele onjuistheden die hg echter debiteert cal ik niet releveeren doch wensch hem toch attent te maken op eene kleine onjnistbeid n l dat de enquête commissie niet loater advieeerdo maar dat zes van de zeven leden dier commissie uitbrengende 28 stemmen over bun eigen Toorstellen mede stemde ondanks protest Tan velen terwyl 6 afgevaardigden uitbrengende 15 stemmen zich van stemming onthielden sterk protesteerden tegen het io behandeling nemen vau bedoeld royement dnar dit volgens hen geheel onvoorbereid zonder medeweten van de afd eo buiten de beschrü vingsbrief ter tafel werd gebracht bovendien waren alle afd niet op de alg verg vertegenwoordigd Hoe de heer den Hertog als Donateur adnrftc constateeren dat van de 34 afd slechts een sympathie betuigde aan de Donateurs snap ik niet daar bg niet kan weten ot bet Bestuurder afd Gouda lalc dan niet brieven van adhaesie heeft ontvangen Ten slotte betreur ik het zeer dat door den heer den Hertog de qaaestie op pnbliek terrein is overgebracht Achtend M G VAN FRANKENHUIJSBN Voorzitter Afd Gouda Ncd Bond Oud Onderofficieren KEXIMISGEriXG De BORGEMEESTEU vun Gouda brengt t g deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der l3irecle Belastingen enz te Rotterdam op den 13 September executoir is verklaard het Kohier der Bedrgfsbelasting Dienst 1894 95 wgken R RR en S Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in banden van den Heer Ontranger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van zes weken binoen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 17 September 1894 De burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN ADVERTENTI£N Heden overleed tot onze diepe droefheid in den ouderdom van 62 jaar onze geliefde Echtgenoot Vader Behnwden Grootvader de Heer K JONKER Uit aller naam Wed J C JONKER DB LaNQB Oouda 17 September 1894 1 Heden overleed tot onze droef h d 1 1 onze waarde Broeder en Behuwdbroe er 1 1 de Heer K JONKER 1 1 C JONKER 1 1 M A JONKER 1 1 VAN Eeuw n I 1 0 IJSSELSTIJN 1 1 C LAFEBER Fz 1 1 Gmda 17 September 1894 Opo il aar Onderwijs Toeliiing van Leerlingen op de Avond of Uerhalingsschool voor Meisjes De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de InschrUvtng van Leerlingen wier plaatsing men met den 14den October 1894 op de bovengenoemde school verlangt geschieden zal in het schoollokaal op DINSDAG 25 SEPTEMBER 1894 des namiddags ten vgf uur Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De SeeretariSy J H VAN DEH VOOBT Oouda 17 September 1894 Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal op den 26sten SEPTEMBER 1894 Aanbesteden De Levering en üitdeeling van p m 100 000 8tuk8 goeae BAQQBBTDRF voor den aanstaanden winter De üitdeeling daarvan aal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschied en De verdere conditiën liggen van af Maandag 17 tot en met Zaterdag 22 September 1894 dagelgka in de Armkamer ter le ng bedraagt in t gelakkigete geval de hoofdprijs der Plan aller 37 500 prijzen De hoordprljl bedTiftgt in t ae1ukk te KevKl 500 000 Mk Dnltsclie Celd Loterij loofd in gewaarborad door di MeokiaiiliRn Schworln sche SlaMiregoBrlni Deie i rooli tulil I oli ilj bestuat Rlechte uit 75 0if 0 Origineele loten en 37 500 Prijzen Rroot He kan IHb to wlimon ia dug huitengewoon all volst 80000O 2000OO 10000 60000 100000 goooo 600 M 25000 20000 70000 125000 6270 H 20O0O 49200 2i too M I r i M KIM Int b xonderi ilJn de priJKen 1 k M 800000 = E ko ineede lot moet met een prijs uitkomen 1 k 1 il i il 9 i k 1 il 1 k 7 il its il 200 k 10 k 4 2 k 665 k 1 k S6000 prijzen i I M 150 M i200000 = 100000 = 60000=3 50000 = 40000 = SOOOOs 25000 = 20000 = 10000 = 5000 = 80O0 2000 = 1000 = 500 = 800 = Alle 37 00 lijzen worden bijkans julit alg in deNeüerlandBcheKlasaeD LotuHj In GBpoeilig op elkander ulltende klaHsoti nllKeloot un dadelijk in contant nit ledei bezitter van ren lot kang lëta to winnen tot op den InntBlendai der irckkinK derSdo klasBe en behoen liij niet loo alH bIJ do NeilorlandHche Klusien Loterij to vreten dat aijn lot met een nht getrokken en hij daardoor van het verdere inedeBpelen wordi uitKealoten Ue prljB der orlg lneele loten ia wettelijk vaitgesteld en ticdran t voor de eerate trckklnK klaase voor aohtel origineele loten N C fl 1 kwart halve 4 geheele 8 Ilcstpllingen voor de lute klaase verKockon wy ons 700 Bi oi dlic nioKrllik te landen ol uiterlijk tot 25 SlEPTEMBERZa s e inïcndiniï van het bedraff kan in Hollandieb linnk iapl r of door poalzBvela gearhleden Dadelijk oiilianitat van het bedrag pnd ik d rljlneele de opdrachlérevcrs Aan elke sending vurdt zen k M XflO 140 enz te zamen het ofikli ele trekkintcNplnn htjgevoegd en na elk trekking imtvanirt ieder bezllter van een lot de offleicile InkktnifBHjit en wanneer hU gewonnen heeft de op do lr kkingBl jHi aangt ovone lom 37 500 prijzen D Lewin erf C Bjiikier Spandanerbrttoke U HoUandsclie Maatschappij van Laiidl OTiw Afdeeling GOUDA en Omstreken liLtTll BIJ GELEGENHEID DER VRIJE PAARDENMABKT op Vrijdag 19 October a 8 Piijs per Lot ƒ 1 11 Loten voor f 10 te bekomen bij H BIU KllAtV en Zn Langre Tiendewegf D 60 Openbare Vrijwillige Verkuopliig OP Woensdagen 26 September en 3 October 1894 des morgena i n 10 unr in tDE OROOTE BOERt op liet dorp LEKKERKERK TAN DB KAPITALE immmïm geteekend Wi k A No 163 AL91ICDB 30 hectaren 40 aren 37 centiaren bijzon ter uitmuntend Wei en Hooiland en aanbehooren staaniie en gelegen in den Hoekscheu Polder onder de Gemeente LEKKERKERK ten overstaan ran den Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht Gedeelteiyk verliinurd voor f 1600 per jaar en gedeeltelyk ia igen gebruik In perceelen en porabinafciën en op voorwaarden als ign oma hr ven in notitiè n die te Terkrjgen zj te Kantore an den Notaris alwaar de kaart kijd eitraot bewjjs van eigendom en huarcoiitra t ter inzage liggen en alle verdere inlichtingen worden verstrekt Een Mfare Schat voor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onabie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z l r Retau s ELFBEWARI G Hollandache uiigave met 27 afb Pri s 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondengd I dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood T verkrggen b $ het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 ftunco tegen inzending van het bedrag ook in postzegelb en in eiken boekhandel in HoUanq BINNENLAND GOUDA 18 September 1894 Op Woensdag 10 October zal alhier de jaarlykeoheulgemeene vergadering der Nederl Güstaaf Adolfvereeniging worden gehouden onder leidiog van dr H G Hagen pred te Leiden voorzitter van het hoofdbestuur Des avonds te voren zal ter inleiding der werkzaamheden in de Groote Kerk eene openbare godsdienstige samenkomst worden gnhouden waarin aU sprekers zullen optreden de heeren L ten Bosch pred alhier dr C H van Rbyn hoogl te Groningen ds I M Keiler van Hoorn pred te Dordrecht Door het hoofdbestuur worden 1G3 gemeenten waarvan 27 in Nederland 1 in Ooat en 1 iii WestIndië voorgedragen tot het toekennen van een toelage beloopende van f40 tot f300 tot een gezamelijk bedrag van f 14 359 80 Op Zaterdag 22 Sept n s zal te Bergimbacht de afbraak van het voormalig gemeentehuis publiek verkocht worden De tongblaar breidt zich te Beig Ambacht gaande meer uit De geheele gemeente is uu beamet verklaard en alle uit en iuvoer van vee mest stroo enz verboden Eene GT jarige weduwe uit Berg Ambacht is met een 74 jnrigen weduwoaiir uit Lekkerkerk in ondertrouw opgenomeo Een ingezetene te Krallngen heeft f 1000 geschonken voor de nagelaten betrekkingen der gesneuvelden te Lombok Door de Provinciale Vereeniging van Burgemeesters en SecretariiiBcn in Zuid Hollsndc is in een der jongste vergaderingen een commissie benoemd die een onderzoek zou instellen en rapport uitbrengen over de wijzigingen welke in de Gemeentewet noodzakel k zullen moeten worden aangebracht Deze commissie bestaande uit de heeren A P Zaalberg burgemeester van Alfen en Aurlanderveen voorzitter Jac Van Waning burgemeester van Ouderkerk a d IJael secretaris mr J J Tavenraat secretaris vau Rotterdam ï A O De Uidder burgemeester van Katwyk en H A Mosqaetier burgemeester van Schipluiden heeft thans rapport aitgebracht Voorstellen tot wyziging van de wet worden alleen gedaan in het hootdctuk ovr de belastingen FEVILLE10 L De laatste eener Familie Naar het Fransch 131 In gewone omstandighcdon 70u do dokter er niet anii ijedHcht hel beti een inau oii of ne vrouw te sparoii tie geKameidijk oea schurkenstreok haddon uitgevoerd maar Ihaua au een paar oude fatnilienamen besoedeld soudoo wurdeu kon hij t iiiut over zijn hart verkregen aijn plicht te doon en of den officier ran justiiie te naarschuwuD of tenmiiisto tü weigeren zijn hulp te rorleenen bij dit tweegevecht dat in dl gegeven omstandighedüii eeu nieuive misdaad WUB ZoohU deze dokter oordeelde zouden alle Franachen in dorgelyke omstandigheden oordeelea t Ia een eigeuaardige karakttTlrek van de Franschen om hoe republikeinsoh zij zich ook voordoen verhazeod veel waarde te hechten aan den sohiJQ Ëen mooie familienaam al heeft de drager zijn geheele leven ook nleta uitgevoerd is hij hen geen geringe aanbeveling Deze eigenaardigheid ie in de provlnoie oog veel sterker ontwikkeld dan te Far s waar de herbaalde omwentelingen hot onafhankelijksgevoel hebben ontwikkeld Maar edelman of burger koningsgezind of republikein alle FransaheQ hechten oog een htiiteugawone beteekenis aan een tweegevecht Op onvoldoonde gronden een duel te weigeren kou iemand voor zgn goheelü leven ala lafaard stempelen al had hy overigens ook de mawte dooralunde bewjjsen van moad gegeveu iNaar onze overtuiging die der commissie mag de Gemeentewet nog altijd gelden nis een mpestiirituk van wetgeving dat den onBterfe i keu ontwerper tot duurzame eer veiatrekt Er z n dan ook tegen de oeconoinie der wet geenerlei bedenkingen gerezen afgescheiden van het hoofdstuk over de gemeeuteIflke belastingen dat deeh verouderd deels to den loop der jaren verminkt is inzonderheid door de wet van 1SG5 en de daaraan door de wet van 1885 toegevoegde beperking zonder dat de daardoor gevorderde compensatie ooil is tot stand gekomen Hier wordt bedoeld de fisceering van het vier vyfde van bet Personeel De commissie gaat voort Waar nu de vele uitgaven voor den algemeenen dienst op de gemeente begrootingen drukken en die uitgaven gaandeweg uanmerkelyk stygen maar de iukomBten daarentegen van rykswege z jn ingekrompeb is daaruit van lieverlede een toestand ontstaan welks voorziening een dringenden eiach des tyds kan genoemd worden omdat de voldoende kracht die van de gemeente door het Uyk moet uitgaan door de boogat gebrekkige regeling van net verband tosschen de ryks eu gemeentebelastingen meer en meer wordt verlamd Ook de meermalen geopperde vraag of de gemeentewetgewer geen onderacheid behoorde te maken tusscheu groote eu kleim re gemeenten heeft de commissie voor geen bevestigende beantwoording vatbaar geacht Vermits nu de verbeteiiug van het gemeentelijk belastingstelael een der punten in van het door de tegenwoordige Hegeering medegedeelde werkprogram heeft de commissie het voegzaam geoordeeld zich iu afwachting van de regeeringHvoordrachtea op dit punt van utiliteita hoschouwingen geheel te onthoudpn Omtrent dit hoofdstuk z n dan ook geen aan tee keu in gen of beschouwingen in het rapport opgenomen üvongens wordt de geheele Gemeentewet danriu artikelsgewyze behandeld en by elk artikel op de noodzakelijk gebleken of wenscheiyk geachte wijzigingeu gewezen Uet lid der commissie mr Tavenraat heeft een afzonderl ke nota ingediend waarin h mededeelt dat hy er gaarne toe heeft medegewerkt dttt ia het rapport elk punt werd opgenomen dat door een der leden nabespreking werd gehandhaafd maar dat niemand der leden zich by wyze van werken party kan stellen voor elke in het rapport opgenomen opmerking De minister van binnenlandscbe zaken heeft door tusschenkomst van de Ooniiui9Bari spn dtr In du geval kou do doktor veel liover gezien hebben dut eeno ontmoeting vermeden had kunnen worden Nu t enhtor eonmnal zoo ver gekomen was lügdu hij or zich kalm als hij iets onvorinijdelyka liij neer De oude man zou tnissobicn minder gorust gotveest zijn als hij een blik had kuiinon worpen in liet huint nstR vnn hot jin o meisje Hopwal zij ovcrims d was lal do ontmoeting tuBsohen dun snoodoo moordenaar en haar verloofde onmogelijk te vermijden was geweest begon het meiaje dat tot uog toe de slageo van het noodlot loo moedig gedragen had toch te morren Zon haar thans ook do eonige op wien zij kon vertrouwen die haar steunde en zoo trouw tioftiad geheel tor wille van haar zelve ontnomen worden En dal door donzulfden vreesolijken man die begonnen met een misdadige genoj ouhüid voor haar zuater de eene miadaad op de andore stapelde Helaas hij was sirafTeloos Ats eou schild stond mevrouw Van Hanswoerd tusschen hem en de gerechtigheid Met een enkot woord kon zij Klize dio ontmoeting tusschen do beido vroegere vrienden thaiia onverzoenhjkü vijanden verhinderen Zij behoefde slechts naar den officier van justitie te gaan en hem alles te vertellen wat zy wist om van Triohtvoorde oogenblikk hjk te doen arresteeren Maar had zy daartoe het recht P Mocht ïij hi t zijn die don naam haror zuster prijs gaf aan de openlijko schande Nog ergor wjis i niet mogelijk dat Malianne medegosleept werd iu den val van den schurk en zouden zij niet naast elkander rersirjijnen op de bank der beschuldigden Neen water ook gebourde zij kon de aanklaagster niet zgn al was t alleen maar ter wUle van de nagadaobteoia van kaar zwager I Koningin in de provinciën aan de burgemeesters verzocht vóór 25 September te zouden eene opgave van alle uitgaven gedaan ter bestryding van het mond en klauwzeer onder het vee voor oover die uitgaven niet zyn bestreden uit ter goede rekening verstrekte galden en waarvoor ook nog niet declaration ten itete van dat departemement zyn ingezonden In die opgave zgn mede op te nemen de sommen die geacht worden te zyntoete kennen wegens schadeloosstelling voor hetophokkfln en opstallen van vee By het departement van koloniën zyn van den gouverneurgeneraal van Nederlandsohludie per telegraaf de volgende mededeelingen ontvangen omtrent het gebeerde op Lombok en de aldaar thans plaats vindende krygsoperatiën Ontevredenheid van de Poeng Gaws a dat het contract bet knevelen der Saaaks zou beletten was de voorname ooi zaak van het gepleegde verraad Gednrende bet vnur vanden on ichtbaren vyand waren houding en discipline dar troepen uitmuntend Het bivak te Ampenau is versterkt Drie batteryen zyn te Aroeug Kaleh en Peaagoegan opgesteld tot het hernemen van Mataram met de beate kansen en de minite verliezen Het innemen van Pesagangoen kostte drie jgeafieu velde Ut zgnde c e k i ioraal J A S Meier algemeen i tamboekuumme r 31307 de fuselier E G Dettmejer uigemeeu stamboeknummer 33302 en de fuselier J fi Nix algemeen stamboeknummer 24826 en acht gewonden De stemming der Sasaks is goed Boni ieeuroorige staat op Celebes bood hulptroepen aan Aan het Bat Nfcl wordt dd 29 Juli uit Ampenan geschreven Kort geleden zyn hier aan de kust ik zou byna zegen onder de neus van de Hollandache vlag een stuk of 40 geweren gesmokkeld Wat ze er mee willen doeu weetik niet iEek r musschen schieten Onlangs zyn twee matamuta vau den Radja in een kampong niet ver bier vandaan gearresteerd Deze heeren hadden ui in la t aan de bevolking te verbieden rys t naar Ampenan af te voeren eo daar op de passar te verknopen Zij hadden maar vast beslag gelegd op eenige lastdieren beladen met ryst die op weg wui en naar Ampenan De eigenaar van de ryst was echter niet van dezen willekearigen maatregel gediend eu beklaagde zich Iiiorover by den militnirpii commandant te de dappcTü kjijgsmun wions nnam door hot slg k geslGiirit zou worden als zijn vrouw beschuldigd word Maar Arthur dacht zij dan weder had die geen recht op haar hulp O zokor maar zij wist eer goed dat hij de laatatu ou ziju die verlangde dat ZIJ hut zorgvuldig hoivaorde geheim openbaar zou maken oo lang mogelijk wilde hij voor de wereld dn niimep liartan on Van Hansweerd smetteloos houden on dat was dan ook zeker de rodon waarom hij zonder een oogonblik to aarzelen een tweegevecht mut den schurk aanvaard had Kn daarbij kwam dat Ëhzo to veel een Fransche vrouw was om in eeu tweegovooht lots bgzu ders to zien Uet duel is nog to wel saaragewoven met do zeden in Frankrijk om er iets vroesoltjks in te vindon en hoewel hnt meiBJo zeer goed begreep dat dit een bijzonder ornütig geval was gevoelde iq toch wel dal Arthur Krzee allu roden zou hebben om haar inmenging hoogst euvel op te nemen Axj hosloot dorbstve uiet handelend op to treden maar don loop dar gHbvurtenissen mot een angstig kloppend hart af to wachten Alleon tü Dinan te blgven zonder iemand om haar liart uit te storten met goen storvoliug te kunnen spreken over hotguon haar geheele ziel vervulde en dan t weten dat haar verloofde zijn leven waagde voor de eer van haar naam na haar onmogelijk iïij bleef den geheelen nacht op en vertrok den lolgenden ochteud met don eeraten trein uit Dinan Om zes uur vijf en veertig minuten was zij tL Smt Malo aangckomM A de bezoekers van hot hotel lehonen nog te slapen maar z ondervroeg een hrdionde die Iwzig was de ontbijtzaal in orde te brengen eo met behulp van eea fooitje vertelde Ampeuaa die de twee kerels diweet liet intekenen lederen nacht wordt da telegruMrud totachea Ampenan en Tjakraoegsim doorgeaoeden door onbekende kwaadwilligen deze ntjehtohe qualificatie komt hier ook in gebruik ToeodÜ gisterennacht ook weer gebeurd was liet da overste Lawick het hoofd van de kimpoog wonr het feit tich had voorgedaan ter ver Rntwoordiog naar Ampenan oproepen Mynheer hot echter weten dat hy geen luat en geen tyd hiervoor had Het gevolg waa uatuurlyk dat hy door eenige gewapende manschappen en met een paar yzeren arntbandjea aan werd opgebracht Hy zal er wel meteen pur dagen zitten afkomen Waarom Kulk tuig pn aiei direct opgeknoopt Ik heb hooren mompelen dat men het 6e en 7e bataljon weer terug wil zenden en bet 9e als bezetting achterlaten Men zon net zoo goed alle troepen terug kunutn zenden Het resultaat der expeditie blyft toch nul De verbittering der Saaaakkera is loo hoog gestegen nu zelfa de r eering onder wi beacherming zy zïch stelden hen in den eta laat dat het aan ieder gexond menBohenver stand duidelyk is dat men hen niet piet één bataljon al kunnen beletten hun ab tffl de Üaliëra voort te zetten En let wel hur op dat alle troepen die niet vojr het invallen der weatmoeaion Lombok verlaten hebben hier niet meer vandaan zullen komen voor bet volgend jaar Oednreede den weaUnoansoen atant hier namelyk zoo n zware branctiag op de knst dat het abaolnut onmogelyk ia om te embarkeereo Ue fialiërs weten dit net zoo goed als de kapiteins der Paketvaart My Zij weten dus ook dat wat zy ook gedurende dien tyd zullen doen de Kompania hen niet voor bet volgende jaar zal kunnen hiitig vallen De regeering zit dua in een leelyk parket By de parade van den 2Sn waa de royal family wegena hoofdpyn I verhinderd de pleobtigheid hy te wonen Alleen Toekoe Djilantik was aanwezig Het wa voor het eerst dat ik dezen vorst zng naar het acbynt een aobat kras grooten vriend van generaal Vetter Hy maakte op ona den indruk van oen gladakker van het eerste water te zyn Trouwene de regeering houdt er wel meer van dergelyke vriendjea op na vide Atjeh Aan de J B werd den ÏSen uit Boeleleng geseind Gi iteren zyn de Sasaksche hoofden Raden Katmawa van Ijarnng Mami Moeatiadji van Knepang en liaden Koeaoema van GrootMaabagi van Ampenan naar het hoofdkwartier te Tjakra Negara vertrokken ten einde düze haar dat twee tieeren die den rorigen dag gekomen waren plan hadden om zoo dadelijk mt te gann Op het ruime plein Siat Viooent had zij lioh Tersohülon achter een boom en weldra zag zi ben naar builen komen Z was hen van verre gevolgd ia een rgtuig dat z op dek degi aoBmi l ad l ruk pratend mot elkander gingen z de geheele iUkI door tot aan da haven waar een boot hen waohtte waarmede zg naar het wachtschip voeren Ëlizfl wist dat Arthur naar Sint Mab gegaan was om er den dag doir tu brongun mt t eeu vriend uit zijn jeugd die dit vaartuig oommandearde Z begreep ladelgk dat Arthur tien hoor AUanic ging athalen die hem als getuige zou moeten dieaea en zg waohtte zonder het rijtuig te verlaten tot de heereo zich weder inscheepwn Zy twgfelde er niet aan dat 7ij er zich van het schip met can boot heen Eoudon doen brengen Haar geduld werd tang op de proef gestald waat het duurde eenige urea voor de groote boot ward gestrekou eu drie hceruu er iu plaats namea Maar nu begreep zij ook spoedig dat de ontmoeting plaats zou hebben op een punt aan de laez jde want mea roeide de haven uit Het meisje liet siok naar het havenhoofd brengen on kon van daaniit al de bewegingen van de boot volgen Daar b roeien wind en stroom tegen hadden vorderden sij niet snel en Klire zag dat zg aanstaurdeo op de aanlegploats van uo eilandjes Boy Zg trok hieruit nati url k de slotsom dat do beer van Triohtvoorde lich op het eiland de groote lïey bevond daar het andere eilandje geheel werd ingenomen door het fort dat sterk bozet waa I JTonfi Mrve