Goudsche Courant, woensdag 19 september 1894

Directe Spoorwegverbinding met GOIDA Zomerdlenst 1894 95 Aanscvangen 1 Mei TUd van Greenwich 7 80 KOITBHDA M B O 1 D A 10 17 11 60 II10 27 10 84 10 41 10 47 12 88 li 2 48 3 10 DEN HAAOGOUDA s Huge 6 48 7 20 7 43 9 88 4e 10 19 11 3812 16 1 88 2 15 2 46 3 43 4 16 4 48 5 17 7 1 44 1 40 1 8 8 04 8 09 anuda 6 307 6 8 13 8 10 1610 62 12 03 12 46 2 80 2 46 8 16 4 13 4 48 6 20 47 7 42 U T H ï O H T G OUD I Utrecht 6 33 7 0 9 9 311 84 12 02 12 0 2 6 8 10 8 2 4 48 6 36 8 09 8 Woerden 6 8 8 11 10 16 18 34 4 16 t Uude iler 7 07 8 1 10 24 12 48 4 84 Ooudi 7 20 8 32 9 34 10 87 12 06 12 66 1 28 3 27 3 60 4 87 6 20 7 08 8 419 1 AHSTEBDA M 6 O U D A Amatcrdiuii CS 8 i 9 40 ll lOi 11 27 2 40 4 10 4 10 Atciterdalii Wp 6 0 8 1 9 66 11 2 11 42 2 6 4 88 4 86 Ooilda 7J0 t 04 10 M den deurwaarder A Felix een vonnis beteekend den 26 Februari bevorens door deze rccfatbaak te hunnen laste gewezen waarby toen bovengenoemde bewaarder weder als zoodanig is aangesteld lumiddels was op 37 Februari eea gedeelte van hun inboedel aan een koopiuan voor 105 verkocht terwgl een ander gedeelte was vervoerd zooals boven vermeld Nadat het 0 M al de verklaringen der getuigen had nagegaan vorderde het de schuldigverklaring vau beide beklaagden aan bet krachtens de wet daarop gel d beslag onttrekkpu door twee vereenigde personen en ieders veroordeeling tot drie maanden gevangenisstraf Uitspraak over 8 dagen dMr un de conferentie deel te nemen TttSKhen de genoemde plaatsen wordt door de troepen groot macbterertoou gemaakt Hedee keeren JÉapitein Van Bommel van Vloten de officieren Tin gassondheid Kraaler en Neeb 500 dwangarbeiden en een aantal aieken naar Jftra tenig Voor het kantongerecht te Almeloo ia eene voor het publiek niet onbelangryke zaak be handeld Voor eenige weken werd door den heer A U Witkop districta inspecteur der spoorwegdieniten te Zutfen proces verljaBl opgemaakt tegen den heer Nierstrasz chef van den dienst van het vervoer der Hpllandscbe IJzeren SpoorwegMaatschappy te Ainsterdam wegens het geven van byxondere voorschritten betreffende het vervoer van bestel goed ere o op de gemeenschappetyke lyn Almeloo SaUbergen welke voorschriften ten doel hadden het vervoer van beatelgoedereu bji voorkeur door de H IJ S M te doen plaata hebben en die volgens het oordeel van genoemden iTippectenr in atryd zyn met art 55 van bet Algemeen Reglement voor het vervoer op de spoorwegen luidende Het vervoer van bestelgoederen vau een gewicht van niet meer dan 10 KG geschiedt met alle treinen mits de zendingen een half uur vtSór het vertrek van den trein nan het station bezorgd zijn Door den kantonrechter ia de gedaiigde Teroordeeld tot eene geldboete van 10 aubaidiair 1 dag hechtenis en in de kosten van het geding Het publiek kent in het algemeen ten opzichte van de eiachen welke het aandespoorwegmaatschappyen mag stellen te weinig zynerechten en is het das eeo heuglyk verschyusfl dat de ambtenaren van het Rykstoezicht op despoorwegdiensten voor die rechten opkomen waar zij meeneo dat daaraan wordt te kortgedaan Zutf Ct Ten behoeve vao de militairen of gewonden der Lombokexpeditie zyo by bet departement Tan koloniën de Tolgende giften ontrangen namens de commisaie eener eoirée aangeboden door de Leidsche burgery aan HH beieren in garnizoen ie Leiden op 12 December 1891 bet saldo in kas dier commissie ten bedrage Tan 2L45 en Tan Hatten s Bierbrouwery te Maastrioht f 100 Deze bedragen Kollen otereelikomatig de bedoeling der gevers ter beschikking worden gesteld tau bet centraaloomité ran het Roode Kruist te Balavia Door tosBohenkomst van dit departement worden met hetzelfde doel naar Indië verzonden 4 kisten elk inhoudende 48 fleaflchen John Dewars e tra special whiskyt aangeboden door de firma Lnx Wolvers Co te Amsterdam 20 000 sigaren ontvangen van dep heer A J tl uTaan te Amsterdam en éAt k t met bgbels en testamenten aangeboden door het Nederlandsch Bybelgenootsehftp te Amsterdem Het in de Staatscourante van 13 dezer n 214 bedoelde geschenk van 50 flesscbeo Champi ne ontvangen van de firma Carp Co te Rotterdam ia bigkena nadere opgave aangeboden door het bnis Piper Heidsieok teBeime Stct Vau wel onderrichte yde wordt aan het Qblad het volgeode geschreven ln de laatste dagdu beeft een bericht de ronde gedaan dat uit het onlangs geopende rijksopvoedingsgesticht jVeldzichtc by Avereest 50 jongens ontvlucht waren die weder opgevangen waren geworden Zelfs voegden eéta paar bladen er by dat dit geschied zou zyn uit ontevredenheid over de behandeling Wat is er nu geschied Op 30 Augustus zijn 5 jongens van het aardappelveld weggeloopen in een aanliggend boachje en een h alf uur daarna opgevangen Zoudag daarop ia een jongen die sedert een paar dagen was aangekomen ontvlucht en onmiddellyk aagefaouden en teruggebracht Meer ia niet gebeurd Het is onverantwoordelijk dat op losse grond zulke berichten de wereld worden ingezonden eu by menigeen onnadenkend wan trouwen gewekt tegeu de directie on de beambten die waarlyk wel aanspraak hebben op steou iu hnnue hoogst moeilijke betrekking Voor de rechtbank te Rotterdam werd Zaterdag de zaak behandeld tegen M J A J M gescheiden vronw van J Th S 30 jaar Bonder beroep en W K 31 jaar kamerverhnurder beiden wonende te Rotterdam De aanklacht luidt als souden zy te Rotterdam te samen en in Tereeuiging terwyi op 8 April 1893 in de door hen beiden bewoonde woning aan de Aert Tan Nesatraat No 6 aldaar krachtens TOnnis Tan den kantonrechter te Rotterdam Mo 1 Tan 22 Maart te Toren door dm deurwaarder by de arrondissementa rechtbank aldaar Willem Fontyne ezecatnriaal beslag was gel d o a op een canapé zes stoelen met zittingen eene mahooiehoaten tafel eene petroleumhanglamp en een spiegel en voorts op ongeveer tien kapokbedden vyf spiegeltjes drie kliehela een baardje twee fornuizen twee kasjea oen linnenkast eenige tafels en stoelen en eenige yzeren ledikanten zoomede eenige vloerkleeden en raamgordynen opzettelyk achtereenTolgens op 27 Febraari 1894 en op 1 Maart 1894 die goederen aan gezegd krachtens de wet daarop gelegd bealag hebben onttrokkei door op eerst genoemden datum aan deu koopman Levi Kaap te verkoopen en door hem uit gemelde woning te laten vervoeren de kapokbadden spiegeltjes kachels haardje foronizen kaïtjes linneukast tafels stoelen ledikanten vloerkleeden en raamgordynen en door op 1 Maart d a v de canapé zes stoelen met zittingen mahoniehouten tafel hanglamp en spiegel van hunne woning aan de Aert ven Nesatraat te doen overbrengen naar eene woning in de Benthemstraat bewoond door J H E Tftn Os In de hoofdkerk te Antwerpen bemerkte do geesteiyke tijdens by zyn preek hield dat een gauwdief bezig waa het horloge te stelen van een der toehoorders Snel gaf de pastoor aan een der kerkdienaren een teeken dat dezo gelukkig terstond begreep zoodat do verblufte dief in enkele oogenblikkon was gugrepen buiten de kerk gevoerd en daar aan de politie overgeleverd Inmiddels zette de pastoor kalm zyn leerrede voort Beklaagden waren niet versohenen en lieten alzoo verstek gaan Negen getaigeu werden gehoord Het bleek dat op 8 April 1893 blykens bovengenoemd ronnia van den kantonrechter gewezen ten verzoeke van RosarieBaaa door dea deurwaarder Willem Footijne executoriaal beslag was gelegd op den inboedel der beklaagden by welke gelegenheid een bewaarder was aangesteld Nadat deze gedurende ongeveer zes weken in die qnaliteit was werkzaam geweest weigerde vrouw Baas verder de kosten te betalen coodat de bewaarder vertrok Van vortronwbare zyde zegt de antirev Toen deze eenigen tyd tater terugkwam en een aantal goederen miste deelden beklaagden hem niet mede dat zy die verfoerd hadden maar beriepen zy zicb alleen op hunne armoede Op 28 Maart j l ifl aan beide beklaagden dooi 12 18 9 40 10 66 U Oi 11 0 11 18 ll it 6 S0 8 8 8 4S 8 4a 8 8 M 6 7 25 7 S2 7 8 7 48 7 51 QoadA Hoontrtolit Xlnwwknk aip U Botterdui 10 7 11 88 12 88 8 02 8 18 8 21 8 8 6 35 fiotterduB i lO 5 1 5 28 82 Kieuwsrkerk MoordToekt Qoudft 7 45 8 18 10 08 10 11 87 11 06 11 13 9 4 GOUDA DEN HAAO Oo dl 7 80 8 40 2 0 S7 10 4 18 11 12 21 1 01 1 27 3 29 8 6 4 4 6 27 6 9 7 13 11 01 9 11 6 18 8 22 6 81 6 S 1 18 1 18 1 24 1 88 1 88 4 67 68 11 10 Uf U 7 48 8 6i Bl Kr 7 47 Z Zf w 7 l 01 K dL d 8 02 20 11 28 Jum 81 18 8 10 07 ii 27 n 41 12r61 1 48 1 67 8 6 4 2 2 6 66 8 41 7 43 10 16 11 83 11 48 OOl DAllTKECHT Ooudi 6 86 6 10 7 66 8 0 8 21 10 1 10 66 18 48 2 23 2 61 3 18 4 47 6 23 6 67 7 4 8 38 10 14 10 Oud w 5 60 6 64 H O 87 6 87 7 9 10 27 Woerdea Ulrtokl 6 23 7 4 10 14 85 42 11 18 0 17 11 11 8 40 I W 7 6 Iwlanlui Oi 8 14 1 Sntllnla Qouda mttardlun W t lli 1 6 6 7 08 8 12 11 17 2 46 8 11 6 04 6 46 6 86 8 07 8 65 10 36 18 7 28 8 28 8 41 2 10 11 11 46 1 80 3 08 8 88 8 6 6 2 6 21 6 56 8 28 ll 10 68 11 10 O O U l A A MSTEBDAU 10 0e 10 66 12 1 2 61 4 471 10 6 12 1 1 t 40 1 46 11 10 11 84 1 18 66 8 Nederlander meldt men ons de volgende geheimzinnige geschiedenis Op 5 Juli 1 1 werd te Rotterdam een schipper uit Zuid EIollaod door zekeren heer die voorgaf eeo Eugelschmau te zyo aangenomen om op een jacht als loods en tolk een buitenreis van Amsterdam naar Antwerpen te maken Een 6ink loon 5 schilling dangs werd verzekerd Te Amsterdam zon men tydelyk in een kleiner vaartuig vertoeven Toen men e nachts hier aankwam bevonden zich nog twee personen aau boord eeu tweede heer en een nelgekleede knaap vau 15 janr Na gegeten te hebben begaf men zich ter ruste Op ontzettende wijze werd voornoemde schipper hieruit gewekt Door een ongemeen rumoer naar dek gedreven werd hg door beide schuikeu teruggedrougeu Zyn eerste vraag hield in moordpnaar8 waar hebt ge dien jongen gelaten Bedreigingen wareu bet antwoord Door beide gespierde personen buiteu het gaugboord gehoudeu perste men hem den eed af voortaan H V te zullen heeteu en elke betrekking te loochenen Ten slotte moest het Blachtoffer bier drinken en welk hier Onder den invloed daarvan was de loods des morgens reeds versuft zoodat het den eorstgenoeniden ellendeling weinig moeite kostte hem per spoor tot Medemblik te doen doorgaan onder voorgeven dat daar het bedoelde grootere jacht lag HiJ zelf beweerde moe te gaan maar verdween uit den trein Ter bestemming aangekomen waar natuorlyk geen vaartuig was geraakte de ongelukkige onder den invloed vnn het vergiftigde bier volslagen bet bewustzyu kwyt Hy werd mi opgenomen in de ziekenzaal van s rijks krankzinnigengesticht aldaar wanr hy gedurende 7 weken liefderyk werd verpleegd en dat hij tbana volkomen hersteld heeft verlaten De zaak is in banden der justitie Op verzoek van den landbouwer woonachtig te Montfoort werd Zaterdag door de politie by den stalhouder H op de Yarkenmarkt te Utrecht een paard iu beslag genomen dat aldaar dien morgen door een bocrenman was gestald geworden üeuoemde landbouwer had namelyk in bet paard zyn eigendom herkend dat iu den voorafgeganen nacht uit de weide waar bet met ander vee liep te grazen was ontvreemd De boerenmau die het paard des middags zou komen terughalen bleef onbekend doordien by nog altyd op zich laat wachten By de uitgevers Dorsman Odé te Vlaardiiigeii verscheen een nuttig boekje ol tGeBcbiedenia vau het Koninkryk der Nederlandeu van 1814 1894 duor A G van Dyk en P F C Scharp de Visser Ieder beschaafd raensch die met zyn tijd mee wil leven zal nu en don wul de behoefte gevoeld hebben aan eou beknopt overzicht van de geschiedeuis vau zijn land en koloniën der laatste jaren In vage trekken stann ze ons voor den geest die personen die als Staatslieden of anderszins oen tyd lang op den voorgrond stonden die gebeurtenissen waarin wy zoo medeleefden maar de tyd eischt thans zooveel van ons de indrukken volgen elkauder zoo snel op dat wij nauwelyks een oppervlakkig overzicht kunnen houden over het tydperk waarin wij zelven leefden Dnarom mag de uitgave vau bovengenoemd boekje mot ingenomenheid worden begroet In beknopten vorm ongeveer 150 bladz geven de schryvera een volledig overzicht vau feiten en gebeurtenisseu dio handelingen eau personen zouder evenwel daarby een oordeel uitte spreken Het boekje zal dunkt ons ieder belangsteUeude in de geschiedenis van dezen tyd welkom zijn maar in t byzonder hen die vpor de hoofdondertvyzersacte studeeren De heer Kanon te s Gravonhnge schreef o a van het boekje zie Schoolwereld 30 Angs 94 1 24 12 8 1 05 1 12 1 1 1 28 4 60 4 57 5 04 5 11 5 20 5 8 8 03 8 10 6 17 6 42 1 45 1 65 2 02 2 09 2 15 2 80 Voorb 6 64 N dL d 9 Z Zegw6 08 Ul Kr 14 Df M e l 10 80 10 86 10 41 Er wordt veel gegeven En wat goeds ook dunkt me bovendien in zuiveren vorm en aangenameu stijl Uit Deu Haag wordt gameid In Walhalla € erd gisteren door de socialisten eene openbare Tergadering gehoudeu Ëeu rechercheur vau politie achter in de zaal werd door een troepje omsingeld on uit het lokaal geduwd Van achteren kreeg hy vau een onbekende een bevigen slag togen het hoofd die een bloedende wonde veroorzaakte betreffende de GASFABRIEK der gemeente Gouda 1893 Stokery In gebruik waren drie ovens te zaraen met 24 retorten oamvlyk de ovens No 1 3 en 4 terwyl oven No 2 gedurende het geheelejaar iu rnserve bleef Oven No 1 had op 31 December 70 dienatdagen met onafgebroken werking Oven No 3 die by den aanvang van het jaar reeds 496 dagen onafgebroken in werking was geweest deed nog 318 dagen dienst met afgebroken werking Hy had dus in het geheel 814 dienstdagen üveu No 4 was na in 1891 en 1892 gedurende 507 dagen in werking te zyn geweest 317 dagen in dienst met afgebroken werking en telde dus in het geheet 824 dienstdagen Deze beide oveus moeten iu dit jaar van nieuwe retorten worden voorzien Wanneer namelyk lu den winter drie ovens moeten worden gebruikt om iu de beboette te voorzien en slechts één in reserve kan blyven moot er aau dezen niets ontbreken Da voor reserve bestemde oven moet dos zal hy aan de eischen beantwoorden in deu zomer worden hersteld al heeft hy het maximum aautal dienstdagen nog niet bereikt Een gevolg hiervan is dat de oveuf met het oog op de zoo kleine reserve nooit zooveel dienstdagen kunnen hebben dan wanneer zy ook middeu in den winter door anderen kunnen worden vervangen Gaaberging Gelijk hiervoren reeda is medegedeeld verkreeg de gasberging eene uitbreiding door deu bouw van eeneu vierden grooten gashouder No 4 De oitvoeriug van dit werk liep geregeld en volkomen naar wenscfa af De vulling van de kuip geschiedde nagenoeg kosteloos door middel van deu op de fabriek aanwezigen palsometer die 2 0 X 000 Liter water 10 Meter hoog opvoerde iu negen dagen tyds De gashouder was kort na zyne ingebrnikueming aan hevige tormeu blootgetteld Hy doorstond ze zonder eenig letsel waardoor het bewys van dengdelykheid en soliditeit van het werk geleverd werd De bruikbare inhoud der gashouders is dus V gaib No l enk at metgeg koïp i 1500 M 2 telesc met dito kuip i 500 3 ± 800 4 enk st met gea kuip 2500 De geh gasberging hedr dus circa 5300 M zyude in verhouding tot de op 22 December jl verkregen maximom productie van 4520 M 117 pet Hoedanigheid van het Gaa Alvorens omtrent de hoedanigheid van het geleverde gas in byzonderhedeu te treden zy bet der Commissie vergund hier eenige mededeelingen te doen ontleend aan het baar aangeboden rapport van den Directeur 7 10 9 40 9 47 64 10 01 10 10 In dat rapport vestigt de Directeur er de aandacht op dat voor de bepaling van de lichtsterkte van het gas slechts een instrument bestaat dat de lichtsterkte in juiste maat teruggeeft Dat instrument is de standaardphoto meter met aetber benzin e lamp van de Nederlandscbe Oommiasie voor de photometric nog niet op de fabriek aauwezig Uit het onderzoek door deze Commissie ingesteld bleek dat aan de gemiddelde Giroudcyfers over een lang tydsverloop eene gemiddelde waarde is toetekennen mits de toestellen niet byzonder vau elkander afwyken door stoornis in hun samenstel Daar nu op de fabriek twee Vérifica II SO 4 45 4 65 6 08 5 0 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 9 41 U 9 56 8 0 38 10 10 9 61 10 8 86 10 10 10 36 60 10 34 1110 1 1 32 11 07 7 38 45 7 60 10 00 t 8t 11 00 0 7 06 7 11 7 20 7 26 7 31 i ira TBD Oiroud gebrnikt werden nai het mogelgk hetjelfde gM door middel fan beide toestellen tegelyk te onderzoeken en ofschoon afwgkiogen niet uitbleven konden toch de midden offers als overeenkomende worden aangenomen terwijl de verschillen gering waren te noemen Het in 1893 versebenen rapport der bovengenoemde PbotometrieCommissie gaf tevens eene schaal aan voor bet overbrengen der millimeters Girond in Engelsche standaardkaar sen Volgens de schaal nu was de lichtsterkte te Gouda booger dan men vroeger in kaarsen uitdrukte Die schaal leerde bovendien ook dat men door dagelyks een volgens den Giroud Vérificatenr geiykmatig licbtcjjfer te maken een gas kon leveren dat met den Nederlandschen standaard gemeten twee kaarsen meer of minder lichtsterkte kon hebben zonder dat de Vérificateur dit aangaf De GirondVériflcateur is zoo gevoelig Toor den invloed van temperntunr en barometerdrnk dat indien meo eiken avond bet verschil in aanwijzing door aanwending van Cannelkolen tracht op te heffen dnsrdoor een gas kan verkregen worden dat op den eenen avond eenige kaarsen hooger of lager in lichtsterkte kan zijn dan op den anderen Bjj booge intensiteit kan een verschil van enkele kaarsen lichtsterkte eer gemakkelijk met bet bloote oog wordi n waargenomen zoodat zelfs bij eene gemiddeld veel te hooge lichtsterkte dikwijls klachten worden geboord over de qnaliteit van bet gas welke dus alleen bet gevolg van die schommelingen zyn Dit wetende besloot de Direcleui geen nota meer te nemen van de afwykingen in de Girond cijfers maar te zorgen om gedurende ie avonduren gas van absolnut gelijke samenstelling te leveren waardoor dischommelingen in lichtsterkte werden voorkomen De nilbreidmg der gasberging door den nieuwen gashouder maakte dit mogeljjk Het gevolg van dezen maatregel was dan ook dat in deu winter van 1893 1894geene klachten an het publiek werden vernomen De variaties en intensiteit badden opgehouden te bestaan bet gas gaf een aangenaam gclpmatig licht eiken avond vnn gelijke sterkte feor het oog V ra derhalve voor het vervolg de zekerheid te Vnnnen hebben dat dergelijke schommelingen die dikwerf worden toegeschreven aan slechte qaaliteit van het gas nietlegenstaandide intensiteit ver boven de als norm aangenomen lichtsterkte is worden vermeden acht de Directeur het wenscholyk dat de Nederlundsohe staudaard pbolomcter voor de fabriek worde aangeschaft Volgens de dagelijksche waarnemingen waren de middencijfers Specifiek gewicht 0 44 i 0 441 0 45Ü 0 455 0 455 0 45 i 0 453 0 480 0 48 0 495 0 49 1 0 485 Spermacetibtaodurd kaarseu 17 1 17 2 17 75 17 6 17 4 17 7 17 45 17 2 17 17 17 03 17 3 UilUlBet r t giliK sa Giroud klokje in Janaari 117 1 11C 9 115 115 6 116 3 115 1 116 4 117 6 Febrnari Maart April Mei Juni Juli Angostns September 118 October 118 November 117 9 December 117 Het middcncijfer over bet geheele jaar gere kend was dus 11 6 7 mM Giroud overeenkomende met 17 38 kaarsen Het specifiek gewicht bedroeg gemiddeld 0 466 By de prima Dnitsche gaskolen welke gebruikt werden kwam nog eene loevoeging van 960 H L Cannelkolen tegeu 388 H L in 1892 Het werken naar een toestel dat niet jui t de lichtkracbt aanwjjst zegt de Directeur is dus zeer rchadelijk daar het veel Cannelkolen kost en niettemin ontevredenheid kan wekken Voorts acht de Directenr bet gewenscht dat de lichtkracbt ongeveer 16 kaarien blgve wordt de lichtkracbt te boog dan springen kleine verschillen in intensiteit onmiddellijk in het oog tietgeen ten onrechte aan slecht ga wordt geweten Ook vergete men niet dat V afscheiding van koolstof of roet hy verbranding van gas van zeer booge licbtkracht aanslag geeft aan plafonds en gordyuen wat dan wéér aan onzuiverheid wordt toegeschreven Een gas van 16 tot 17 kaarsen doch niet hooger zal onder alle omstandigheden bet best voldoen Drukking van bet Gas In de drukking werd geene veranderin gebracht De dagdrukking was in de zomermaanden Mei Juni en Juli hoogstens 25 millimeter in het vooren najaar en in don winter 30 millimeter en by vriezend weder 35 millimeter De booge dagdruk werd gegeven ten gerieve van de kook en verwarmiagsgasverbroikerj De avonddrukking bedroeg in den winter 65 en in den zomer 60 millimeter Gaaverbraik Den 1 October 1887 het tgdstip waarop do Gasfabriek in beheer der Gemeente kwam 348 verbr met 392 m op31 Dec van dat jaar 366 416 1888 392 444 1889 445 503 1890 483 541 1891 546 602 1892 58 7 638 1893 650 701 Van do 503 m in 1889 d 16 v verw of bedryfsg 541 1890 24 602 1891 25 638 1892 40 701 1893 84 Het aantal geplaatste gasmeters vermeerderde dos in 1893 met 63 waarvan 19 voor lichtgas en 44 tot het registreeren van gas voor andere industrieels doeleinden bestemd Het gasverbruik bedroeg volgens de by particulieren en in de verschillende Gemeentegebouwen met uitzondering van de Gasfabriek geplaatste meters Voor Terliohting Voor uidere doeleinden Te xamen Januari 71941 M 4344 M 76285 M Februari 53148 2137 56085 Maart 44261 2397 46659 April 31229 3320 34549 Mei 24019 3126 27145 Juui 18035 2843 20878 JdH 19613 3289 22902 Augustus 35626 3164 38790 Sept 43873 3670 47543 October 60104 4528 64632 Nov 72631 6697 79328 Dec 76858 6857 83715 551338 M 47172 M 598513 M De gaBioeters registreerden in 1888 355534 M lichfcgaa kookgas Tot 355534 M 1889 395589 lichtgas 12171 kookgaa 407760 1890 444618 lichtgas 1 14863 kookgas 459481 1891 479599 lichgas 19214 kookgaa 498813 1892 540183 lichtgas 24666 kookgas 504849 1893 551338 lichtgas 47172 kookgas 598510 Het verbruik iu de gebouwen der Gemeente bedroeg 40733 M tegen 42857 M over 1892 eene verminderiug dus met d 5 pet Het buiteagewoüo schoone on zachte wedei in de maanden Maart April en Mei en de helderheid der maanden Mei Juui Juli en Augustus vraren on tegen zeggelgk vau grooten invloed J op het gaadebiat Het cyter van het totaal verDruik door particulieren waa niettemin hooger dan in het vorige jaar hetgeen te danken was aan de aanzienl ke vermeerdering van het getal aansluitingen Er werden zooals wg zagen 63 gasmeters bjjgeplaats te Kamen 544 meter lichten waardoor bet aantal met 9 8 pet toeuam De avance van het gasverbruik bij particulieren W88 over 1892 13 2 pet eu over 1893 ondanks het toegenomen aantal a ausluitingen slechts 5 9 pet Neemt raen echter in aanmerking dat het jaar 1893 zich vau andere jaren onderscheidde door helder weder en veel zonne cbyn waarvan het gevolg was dat ongeveer 5 pet minder gaslicht gebruikt werd dau zou onder gewone omsfaudigbeclon het verbruik met circa 10 9 pet zgn toegenompu Met grond mag dan ook worden verwacht dat over het loopende jaar bet debiet aaiiraerkeiyk zal stagen Hiertoe zullen ongetwijfeld in niet geringe mate bedragen de maatregelen genomen bg de Raadsbesluiten vau 24 Febrnari en 29 Hdptember 1893 B eerstgenoemd besluit is de prijs van het gas voor andere doeleinden dan tot verlichting bestemd van O tol op 5 cents per stère verlaagd terwgl door het laatstbedoelde besluit wyzigingen zgn gebracht in het tarief waarnaar de bgdri e voor bet fjebruik van gasmeters wordt berekend Volgens het nieuwe tarief bedraagt de meterhuur per maand voor een 2 3 of 5 lichtsmeter 10 cent voor een 10 lichtsmeter 15 cent eu voor grootere meters 1 cent per meterlicht De priji van bet lichtgas bleef bepaald op 7 cents per stère Wordt vervolgd Boitenlandsch Overzicht liismark verschynt weer op het tooneel of liever hg die rustig iu Varzin zit wordt er op gebracht door de lieden uit Oost en Weat Praisen welke hem bezoeken brengen oi zullen brengen als ware Varzio een staatkundig Lourdes of Kevelaar Zondag had eeu groote pelgrimstocht vau Dnitschers uit Posen plaats In twee extratreiuen kwamen ze aan met hun 1350 terwgl het bezoek uit den omtrek wel zoo groot zal geweest zgn dat het geheele aantal aanwezigen op 4000 a 5000 kan worden geschat £ en hotel in Varzin pas geopend op hoop vau voortdurende politieke pelgrimstochten zal zeker goede zaken hebhen gemaakt Als uiting van dankbaarheid en liefde moeien die ovaties zeker ho gewaardeerd worden Maar t is te begrypeu dat ze in de allerhoogste kringen met leede oogen worden aan gezien Die huldebetuigiugen aan Bismarck hebben altyd een anti gouveruemeuteel byamaakje en ook als de toehtgenooten het misschien niet bedoelen dan weet de pers van weerszgdeu hakkende op den nieuwen of afgevende op deu ïouden koerst er wel voor te zorgen Nu is de ovatie welke iu West Pruisen wordt voorbereid onschuldiger in haar aard dan die Zondag den ex kanaelier werd gebracht Het geval wil dat iu het Oosten des rgks de agitatie tegeu de Polen sterk aan den gaug is en dat Gapriva s bestuur van begunstiging der Polen wordt beschuldigd terwgl juist de aan Bismarck getrouwe bladen uit diens mond scherpe uitdrukkingen over de Poolache aanmatiging weten op te teekenan Te outkennen valt het niet dat het Poolache element het hoofd opsteekt en uittingen van nationaal zelfgevoel vaak voorkomen Niet zonder ipvloed daarop zgu wellicht de vriendelg beden van Duit chera tegeuover Polen iu den naburigen Keizerataat waar de LembergBcbe tentoonstelling gevierd wordt als een schitterende uiting van Poolache ligverheidaeu kunatontTfiikkeling Hoeveel terrein de Polen den laataten tgd in OoatPrui n wonnen toont de uitbreiding die hun pers heeft ondergaan Omstreeks 11885 achrgft de Tagliche llundachau c wa r in Oost Pruisen geen enkele Poolsche courant iu West Pruisen slechts twee te Thorn en te Pelpin en iu de provinciiPosen alleen iu de hoofdstad Thana zgneriu Ooat Pruiseu twee beeft West Pruisen er een iu Dantsig gekregen terwgl er met October twee nieuwe in Thoru en iu Graudenz zullen verrijzen groeit het getal in Posen zoo sterk aan dat er twee verschyuen te Bromberg eeu te tnowrazlaw en vgf dagbladen in de hoofdstad behalve talrgke weekbladen en meer dan 25 periodieke geschriften breidt ook in Sileziü de Poolsche pers zich uit ja hebbeu zelfs Bertgu Westfaleu eu Ryuland enkele Poolsche couranten De Duitschers in t oosten der monarchie zgn met bekommering vervuld eu vrageu Kegeeringsl ulp tegeu dien waasenden vloed De zoogenaamde Alt Deutsche Verband die zicli speciaal voor het doel heeft gevormd om alli Duitsche krachten iu binnen en buitenland te vereenigen heelt op een vergadering vau verleden Zondag eeu reeks resoluties aangenomen waarin maatregelen worden gevraagd om d suprematie aan de Polen te ontnemen altgd langs vreedzameu weg o a door indeeling der Poolache recraten iu regimenten in het Westen door beperking en geleidelgke opheffing der immigratie van Poolsche arbeiders door kolonisatie van aitsluitend Duitsche boe r i in de Poolsche provinciën enz Bg dezen staat vau zaken ia het niet te verwonderen dat de regeering den pelgrimatocht naar Varzin liever niet zag Aan regeeringsambtenareu waa zelfs verboden hem mede te maken Volgens een telegrafische mededeeling uit Varzin heeft Bismark echter ip tgn speech zorg gedragen dat hg de agitatie uiet vermeerderde Het resumé luidt aldus De vorst dankte lu een aanspraak voor dekomst der bezoekers uit Posen hg zag indat bezoek de erkenning van zgn medearbeidaan deu tegenwoordigen toestand van Duitschland EIzasLotharingen zeide kg ia de beschutting van Zuid Duitachland en Posen dievan de oostelgke grenzen Bismark herinnerde verder aau de vgandschap van Polen tegenover Duitschtand in bet tgdperk 1831 1848 Die vgaodschap ging uit Tan deu Pootseheu adel eu de geestelgkbeid Toch was naar zyn in ieu een vreedzame samenleving tusschen Duitschers en Polen mogelgk Dit was reeds het geval in iSilezië maar daar ontbreekt dau ook de Poolsche adel die uiet gesteund behoort te worden Van de Polen kunueu de Duitschers iutuaschen leeren hoe zg vereenigd moeten blgven Ën bet is te hopen dat ook zg zoodra belnationaal aanzien op het spel staat zultentooneo tot de geheele natie en niet tot dezeof gene party te behooren In do verwachting dut ook de vrouwen voor deze zaakzouden zijn te winnen bracht de vorst een Hoch uit op de Duitsche vrouwen vauPoaen t üelgk we reeds zeiden een volgende week gaat een West Duitsche deputatie naar Varzin Het lag voor de hand ook hierbg te denken aan eeu protest tegeu de Pruisische regeering Maar op eene vergadering der aanvoerders van den tocht werd betoogd dat dit nit t biet geval is De reis naar Varzin heeft j wlSiF ife ftd teu doel Bismark eeu bewgs t gjf vereering wegens zyn groote verd u opzichte van het vaderland Al wir woordige politiek van den dag betrël worden vermeden Ziehier wat een der leiden dienaangaande nog sprak Wg willen aan vorst Biamarck zeggen dat hy een man naar oua hart ia en in onze provincie een werkelyke nationale politiek heeft gevolgd Dat onder de heeren menigeen met andere bedoelingen naar Varzin gaat wil ik niet berispen doch met mgne huldiging wil ik uitdrukking geven aan de gedachte dat er reel tbans anders zou zijn wanneer vorst Bïanuwck nog aan het roer wis Er werd ten § lotte bepaald dat domet die aan den hnldigiDgstooht zullen deelnamen hare opwachting bg vorstin Bismarck zouden maken en haar bouqnetten of andere bloemgeschenkeu aanbieden Wat overigens de hoading van Bismarck in de laatste dagen betreft kan men niet andera zeggen dan dat hy der regeeriag elke onaangenaamheid haefl bespaard ja haar zelfs verdedigd heeft beter nog laten verdedigen waar dat te pas kwam Zelfs de speech van den keizer in Koningsbergen werd doorde Hamb Nachrichtenc seer verschoonend behandeld In aansluiting aan zekere ziuanSe uit die rede heette het voorts Besteden wy onze krachten eenparig aan de taak die het tegenwoordige ona oplegt door in den etrgd voor godsdienst rede eu orde vereenigd op te treden tegen de partgeu der omverwerping Het beroep van den Keizer hem te steunen in dezen atryd zat eeu geestdriftig onthaal bereid vaardige hulp vinden in het geheele tand c De BTOudbladen bevatten een telegram nil Seoul van 17 dezer betreffende een rooten veldslag bg Ping Yang op Zaterdag De Cliineezen werden geheel verslagen van de 20 000 Chineezen wedden 16 000 gedood en gewond of gevangen genomen Prina Tong werd na een aanval aan twee zgden genomen Vaadc Japanners werden 30 gedood 270 gewond De tweede editie van de Times c bevat een telegram uit Yokohama van 17 deser meldende dat volgens eeu tel ram van den generaal ïn het Japansche hoofdkwartier de Japanners by Ping Yang eeu overwinning hebben behaald Bgzonderheden zgn echter hier met ontvangen Verschillend denkt men in £ aropa toowol als in het verre Oosten over de vermoedelgke gevolgen van den oorlog tusschen China en Japan Is het een plaatselyke atryd Zullen Japanners en Chineezen elkaar op Korea uit putten Ën gestel dat de Chineeun verlieaen en de Japansche vloot aan da regeering te Peking een ultimatum komt stelten zullen dan de mogendheden bemiddelend iuischenbeiden komen Of ia de atryd slechts een voorspel van eeu oorlog tusschen de Ëuropeesche mogendheden waarby Engeland en Rusland vooroangaan De ChineeKhe Zee eu Korea zouden een prachtig oefeniugsterrein leveren voor de nu werkelooze monitors eu Kruppkanounen Moet niot in elk geval ten minste een diplomatieke stryd tusschen Sugelaod en Rniland worden uitgevochten Eeu te Tokio verschyneud blad de Niófal Nichi ShimbUff vertrouwt te veel op de vredelievendheid van deu czaar dan dat liet den Russen iets anders dan vredelievende bedoelinseu wil toeacbryveu De laatst ontvangen Japan Gazettec echter acht het niet onwaarscbynlyk dat Roaland slechts toeziet om den buit te grypen als de beide vechtenden hunne krachten hebben uitgeput eu gelooft dat de oorlog zeer ernstige gevolgen kan hebben voor de geheele wersld Groot Britannië in het bijzonder De Russische invloed gesteund door de agenten van Amerikaansche diplomaten zendelingeu en militaire avonturierac achrgft de Hong KoDg Telegraph ia krachtiger dan ooit Japansche eu Chineesche oproermakers hebben een schoone kans Meer dan eens heeft Korea toezegging van hulp tegen China ootvaugen niet alleen van Japan maar ook van Rusland en de V S Rusland is het gevaarlijke element in deze crisis Natuurlgk zat Gr BritauuiS nooit dolden dat Rusland of Japan eenig deel vau Korea blyvend bezet Engeland stond by het verdn van 1887 Port Hamilton aau Korea alléén af op door China gegeven belofte dat geen haveb door een buitenlandsche mogendheid zou bezet worden Ia China niet krachtig genoeg om te zorgen dat die bepaling gehandhaafd wordt dan zal Gr Britaunië zgus ondanks gedwongen worden de zaak voor zgn Oosterachen handelsvriend op te nemen De Houg Koog Telegraph is overtuigd dat lord Rosebery niet zal aarzelen Rualand of Japan te dwingen zich te houden aan dit verdrag en tevens de taak der bescherming in Korea te aanvaarden Zeer waarschyntykt schrijft bet blad zal eeue oploasitig alleen jnrden verkregen door Hritsche bajonetten euHïritsch bloed i GEDEPONEERD Een bruiukleang hondje met zwart masker voorzien van een halsband met plaatje waarop gegraveerd Snaps Terug te bekomen t en betaling der voedingskosten aan het bnreau van politie Burgerl ke Stand GEBOREN 15 Sept Petrai oudera P van der Pol en A C Daalmans 16 Willeui ouders W Boon en M Lourier Hendrik ouders A Nieuwenhnisen en A van der Maas OVBRLEDKN 17 Sept K Jonker 62 j ZaTenhulxen GEBOREN Janaigje iVartje ondera W THD Vliet eo J Oomi GEHUWD P Crone en J T nd nIlamer