Goudsche Courant, woensdag 19 september 1894

No 0460 Donderdag 2Ö September 1804 33ste Jaargang COURANT Nieuws en Advertentiebkld vpor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s mét uKy ondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst w 1 ö regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 34 6 Staats loterij ieClatw TnkUagTaa Diuidag 18 September 1894 No 7588 17809 en 18017 1000 Nov 8818 8 B8 10 90 19898 en 80017 400 No 837e 18480 16349 eo iOlOO 200 No 8080 3808 4400 8019 8336 18023 13895 1S739 171 1 en 80800 PriJEen ftD 70 8U 8ls33 5678 8886 11809 1437 16488 18344900 8844 685 8483 1170i 14408 16486 18571683 884 638 8476 11840 14468 16446 18640844 3169 6690 8490 11901 14667 16481 18716866 9847 6786 8717 11971 14810 16494 18722940 9360 6714 8889 18094 14897 16663 1878t 986 3441 6880 8198 18107 14933 16698 19007 1117 8498 6988 066 18177 14939 16778 19061 1167 8679 6964 9060 18488 16078 16848 190971888 9718 6130 9119 18628 16148 17080 191881888 3787 6861 864 18973 16163 17140 108311986 3803 6874 9364 18779 16186 17166 19316 1 48 8986 6908 9146 18809 1 846 17846 9783 1667 4006 6411 9974 18964 16368 17414 197801664 4816 6688 9466 19167 1 971 17444 198 0 168B 4906 6688 9666 18896 16884 17460 19899 1716 4891 6f64 9649 13326 1 434 17499 19939 1819 440 6667 9664 13991 16461 17606 80046 1878 4709 6968 9880 18401 16691 17611 80031 1166 4710 6990 10073 137 8 15769 17608 201208098 4781 70 8 10936 138r0 16000 17665 80186896 4778 7068 10966 13878 16184 17726 80366 8883 480lf 7137 10687 18879 16881 17889 80376 8444 4961 7688 10887 18931 19960 17837 808898614 830 7649 11097 14009 19270 17968 80 31 8699 899 789911148 14018 16889 l8l01 20642 8658 6487 7933 11616 14046 16405 18134 209478670 64 8 8099 10589 14367 19480 18140 80997 8807 8070 20887 INOBZONDEN UijnlMr de BéiaeUurI OfMhoon ik de zaak omtrent de Ned Bood v o Oad Oaderoff mynerzyds afgedattn be chouwde en ik naar mgne krachten eene eeriyke Kaak beb verdedigd zoo gevoel ik roy verplicht den beer M G van Frankenhuyzen op zgn Btukjo te antwoorden Wel is waar b n ik pai een maand donateur V n de afd Gonda doch stond ik al M 1889 in betrekking met den Bond bet banier wat in de afd Arnhflmc prykt heb ik mede tot stand gebracht terwgl de afd Ooada p een jaar bestaat Op al het andere wenach ik niet meer te antwoorden C bedankende Achtend A C DE HEttTOO Donateur afd Gouda Vergun mfl M de R voor onderstaande senige plaatsruimte in Uw veelgelezen blad tot antwoord op het ingezonden stuk geteekend N voorkomende in No 6454 13 September jl Id d eerste plaats N stel u beter op du hoogte dot zaken betreffende e Nederlandsche Bond van Oud 0nd rofficieren Wat betreft bet boofd van uw stuk omtrent de bewering van zekeren B U Jansen Az nit Amsterdam omtrent ontevredenheid en sefaenriDg in den Nederlsudscben Bond ran OudÖuderofBcieren kan ik u verzekeren dat hiervan niets waar is Dat er een buishoudcIgke koestie is geweest tusscben de afdeeling Amsterdam en bet Hoofdbestuur waarby het Hoofdbestuur eli de Afgevaardigden op de jaarvergadering flink hebben gehandeld is volstrekt geen Bondskwestie Globaal rekenen is volstrekt niet noodig daar 50 Vo precies der jaarcontributio aan iedere afdealing is terug gezonden Dit dus is ook onwaar Wat u Bohryft omtreut het stemmen enz ook groota onwaarheid Wat betreft uwe bewering omtrent het sOrgaauc van den Boud en Circulaires ook onwaarheid redacteur is den heer H B Wenland Sr Amsterdam een degelgk en voor du betrekking als gekuipt man die alle tukken opneemt behalve die welke doorstralen van persooniyben haat en ngd en ten doel hebbende twist en twetidracht ts zaaien dat er dan nog personen zgn die hun gal in Circulnire s willen rondbazuinen moeten dit dan zelve maar betalen maar moet N hierover niet in de Gondache Cntirant ten onrocnte klagen Met de kleine aMealingen in overleg treden om het Hoofdbestuur tot aftreden te roepen zoolang wg zulke degelgke mannen in het Hoofdbestuur hebben geeft ondergeteekende Voorzitter eene der kleinste afdeelingen u de gulle sereekering zgu wy dubbel tevreden daar de leiding van zulke leiding is toevertrouwd ol uioobaft dr soms mopperaars au twiatxoeïurs iu plaats nemen t Ik wil u varder niet antwoorden daar ik begrgp dat zoo N Oud Ooderofficier is zeker nog een sjoogt moet zyn Toch kon ik nief zwygen daar het stuk niets dan onwaarheid bevat doch hoogstwaarscbyuiyk voor de Bond minder aangename gevolgen konde hebben Ik verzoek boleefil dat my Couranten mei zulke stukken niet meer worden toegezonden daar het myn dag vergalt Hiermede van myn kant basta of antwoord in het orgaan van den Nederlandschen Bond van Oud Onderofficieren H PIETEE8MA Voorzitter Afdeelini Veenhuizen v d Ned Bond v Ood OnderofBcieren Veenhuizen den 17 September 1894 De geachte inzender heeft zeker de Amslerdammer van 16 en 17 September niet geleien waarin een iugevonden stok voorkomt van den heer B H Jansen Az over de Donateur van den Bond die eene vergadering hebben belegd en geheel eenstemmig was men om het Hoofdbestuur te veroordeelen wegens verkrachten van statuten en reglementen alsmede zyn roekeloos omspringen met de fiuantiën waarom men zich had nangeslolen by den eersten Ned Bond van Oud Ondero£Bcieren van Land Zeemacht en Koloniën Tevens geven wy hen in overweging Art 40 der statuten en Art 2 van het hnishoudelyk reglement te lezen en na dit aandachtig verricht te hebben zal hy wel tot eene andere verklaring dienaangaande komen Urn GROOTE SORTEEBING NIEUWE FAÜAFLÜIES voor Dames en Beeren A vaa OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 17 SEPTEjiBKE Yor krs slotkoors K nial iND CBrl Ned W S 2i 93 i 93 dito dito dito 8 lOl Vii dito diw dilo 3 103 HoNOil Obl Ooudl 1881 88 4 99 79V W s Inin InMhr iYiog 1868 81 6 78 OoaTSSa Obl ia pspior 1868 6 80 dito in zilver 1868 6 79 Poïiuoil ObU met ticket 8 26 dito dito 3 84 RtiiLiNO Ubl Ooit 8e Serie 5 74 ditoQeoona 1880 4 96 dito bij liothl 1889 4 96 dito bij Hope 183V 90 4 96 dito in goud leoa 1688 9 dito dilo dito 1884 6 103 BpiNll Perpet lohuld 1881 4 66 TuazsiJ Oepr Ooov Isea ISBO 4 86 28V 891 Geo leeuing serie D 2 6 g Geo leeaiax serie C 28 Suio Ara llip Ueo v obl 1892 109 Usitco Obl Buit Sob 1890 6 63 VSHIZUSLA Obl 4 oubep 1881 381 A HSTiauAH OUij atiou 1861 3 101 aoTTlsDAH steil leen 1886 8 l N o N Afr HoEileUv asud 1 94 nilib Ïab Mij Cortifloalen 644 Diiu Maatsehsppij dito 629 Arnh Hypothookb pandbr 4 101 UulL Mij der Voratenl aand 78 Gr Hypotlieekb pandbr 4 102 Kaderlanitaoha bank aaud 207 1821 831 Nod Handelmaatsoh dito 181 N W Il Pao Hyp b pandbr 6 821 Soil Hypothoekb pandbr 4 1081 Utr Hypotbeokb dito 4 101 9 30 OosTXNH Oost Hoog baak aand 138 RusL Hypothoekbank paodb 4 98 Amibiza Kquit hypoth paudb 6 931 Maiw L O Pr Lion oerl 6 30 N D Holl IJ Spoorw Mij aand 104 Mij tol Eipl V SI Spw aand 1 100 Nod Ind Spoorwogm aand 190 Ned Zuid Afrik Spm and 6 1351 dito dilo dilo 1891 dito 6 104 481 SI Vl lTU ia 3pQorwl 1887 89 A Sohl 9 47V Zuidllal apwmg A H obl 3 62l Pous Waraohau Woonon nd 4 1391 HDSL Gr KuM Spw Mg aand 6 lOO Balliaobo dito and 69H 72 Pastowa dito aand 6 781 I raug Uombr dito aand 6 1041 Knrak Uh Azow Sp ktp aand I 991 LoBowa Sewust Sp U j oblig 5 1081 67 961 101 140 1337 Uil 9 667 91 84 lOli 78 111 104 42 52 11 198 171 108 1097 103 109 1161 44 106 671 9 1 Zuid Weat dito aaud dito dito oblig 4 Al EH Oeol F o Sp Mij obl 6 Chlo fc North W pr O v and dito dilo Wlo St Peter obl 7 Denver k Ulo Gr Spin oert v a lliooi Cootral obl lo goud 4 Looisv k NaahvilloCort v aaad Melioo N 8pw Mij lohyp o 6 Misa Kansas v 4 pot pref aand N ïork OnUrio S West aand dito Fonna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Faiil Uinn k Maoit obl 7 Uu Pao Hoofdlija oblig 6 dilo dito Lino Col Ie typ O 6 ClHU Can 8outh Cert v aand Tl C Kallw k Nav Ie h d o 0 Amaterd Omidhua Mg aand Bottord Tramweg Maats aand Nin Stad Amsterdani aand 3 Stüd Holterdam aaud 8 Bltsis Stad Antworponl887 8V Sud Bruaaol 1886 8 HoNO Theiaa Segullr aeaellaoh 4 OosTIKE StoaUloeniug 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 SpiNJS Suid Madrid 9 1868 Var Nan Bes Hyp SpobI oert 6 IIV 6 67 UV Gouda Saelparsdnik van A BuNZauK fc üooti Orel Vitebsk duo oblig 6 1031 ADVERTENTIEN 1 Heden overieet tot onze druelheiii onze waarde Broeder en Behuwdbroeder de Heer K JONKER C JONKER M A JONKER V IN EaUWBN C IJSSELSTIJN C LAKEBER Ki Gouda 17 September 1894 1 Openljaar Onderwijs Toclaiing van Leerlingen p de Avond of lierhaliiigsscliool voor Meisjes De Cü MMISSIE van TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing mon met den laten October 1894 op de bovengenoemde achool verlangt geschieden zal in het achooltokaal op DINSDAG 25 SEPTEMBER 1894 des namiddaRs ten i f uur Voor verdere bijzoaderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commiasie JJe Secretarie Ja Ha VAN I EH VOORT Gouda 17 September 1894 Wegens miaatelling wederom geplaatst Haiteiyk dank aan m jne geachte clientele zoowel binnen als buiten deze stad Tevens bericht ik dat Zondag avond voor het laatst op de MARKT wordt gebakken Bestellingen van WAFELS worden op de Gouwe aan huis ingewacht Wed SIBBES tegen 1 NOV a s EEN RniM WINKELHUIS liefst in den omtrek van Gouda Brieven franco onder No 2345 aan het Bureau dezer Courant FEAÏÏSCHE STOOMVEEVEEIJ GIteiiiische WassclieriJ ÏÖ Kruiakade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen loofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Heerenen Dameegarderoben alsook alle Kmdergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week W J to LMBLITE Nieimendijlc 241 Eersle huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTEEBEN Maanilag Woenailagii en VrIJiliiga van 10 tot 3 uren Markt 154 Gouda VAN Blommestein s Inkt is proefondervindelijk Je BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND IGROOTE MARKT Met toeatemming van hot Edel Achtbaar Bestnnr te GOUDA v ullen do Voorsleüiiig eu nog voortg ano hebben tot en met mm II wmm lueDza Hoest Borsl en Onfeilbair Middel MELIANTHE Superior Borst llonig Exliaci Bekroond met Eere Diploma eu Jouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BÜLSWAUD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Espoailion Chicago Samengesteld uit de meeat heilzame bestanddeelen is aangenaam vau smaak maagveraterkend en zacht purgatief Geneent onmlihlellljh Kinderen nemen bet gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken JMELIANTflE is het beste middel der wereld H vaii Schaik Co Machinale Fabriek DE HÜNIÖBLOEM Somatra straot 267 Den Haag Verkrijgbaar bij P H A WOLFF Drogist Markt Gouda GEBR TERWINOr Waalslecntübrlkanlen M JAARLIJ KSCHE PRODUCTIE van 26 Millioen Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd Uitmuntende Kioalitdt Concurreerende Prijzen Grootste Stoomwaalsteeuf ibriek in Nederland Vfailgt Prijken en Moners m Jioht lenpuoen kortom IWof il de bMte hwriJTiQg ft Rhewntóek Lewlenpy v Anker PainExpeller Ylt atet het Inll mm ua te vreiden tegen = Anker PalnExpeller Verkomüeid Tff BUet doB steeds in ieder tiuisgezio Eiï AnkerlaiiiIxpeller Fl so OKt 75 oaat aa f 1 25 ie flescb Tooilunden hi da mtMte IpolheïeQ en b P Ad Biohlar C t Eottenlain Te Gonda by A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Dordrecbl STEEDS VOOUUADIG Coperw Balken bez en beb Pitch Pine Balken en i rtmii Dalen Oregon Pine Balken en Delen ge ch en gepl Delen Plaathout Ellens Jutters Kolders S arren enz enz H X A GB PRIJZEN wmm DE TttO REDE Met het naderen van den herfst eindigt ook de parlementaire vacantie Gisteren op den wettelijk voorgeschreven derden Dinsdag van September heeft de KoninginRegentes de nieuwe zitting der kamers geopend met eene troonrede Het belangrijkste daaruit is voorzeker wat er gezegd ordt omtrent de plannen Tan het ministerie met het kiesrecht Onmiddellijk na het optreden der nieuwe Regeering verklaarde zij op 16 Mei j l dat de regeling der kiesbevoegdheid moest beschouwd worden als do voornaamste taak van het pas opgetreden bewind maar dat zjj inmiddels andere ontwerpen van wetgeving zou indienen of voorbereiden wanneer daartoe noodzakelijkheid bestond met dien verstande echter dat daardoor de hoofdreden Van haar bestaan niet werd uit het oog verloren Aan die belofte blijft het ministerie getrouw Ontiirerpen tot regeling van het kiesrecht zullen in dit zUtingsjaar worden ingediend maar te gelijk belooft de troonrede ook herziening der personeele belasting terwijl met de voorbereiding eener nadere regeling der gemeentefinanciën inmiddels wordt voortgegaan Dat zal dus de hoofdschotel zijn van het menu hetwelk het parlement zal worden voortgezet Moet deze verklaring nu worden opgevat als een belofte dat binnen een betrekkelijk kort tijdsverloop eene kieswet ingediend zal worden Wij gelooven het niet Ieder die eenigszins bekend is met de parlementaire usantiën en uitdrukkingen begrijpt dat de gebruikte term is gekozen omdat het ontwerp nog niet gereed is en dat het waarschijnlijk niet het licht zal zien vó6r het einde van dit zittingsjaar Voor die opvatting pleit ook het eenigszins weidscbe programma dat aan de hoofdzaak wordt vastgeknoopt Indien de Kegeering het mogelijk achtte dat in dit j r de kieswet werkelijk tot stand kwam dan zouden niet zuo velerlei ontwerpen opgesomd zijn want is éénmaal een nieuwe kiosregeling aangenomen dan is de levensdraad van het Kabinet afgesneden Veilig mag worden aangenomen dat de gedachte bij den steller der troonrede heeft voor FEVILLETOX De laatste eener Pamilie Naar hei FramcA 138 KUm sar dadelijk in dal e er dok voor baar rrienden kon zijn ali sij den dyk rolgde die roor een deel reeds onder water staaade de eilandfo met den vaaleo wal rerbond De geraarlijke tocht waa gelukt CD 1 bereikte bet eiland juist in het oogenUik toen de sloep van het wachtschip op drie honderd meter van haar af aanlegde Wat ging zij doen Zy wiai er nog aieie van Zli wa Tertrokken omdat haar hart t haar beval Zij Eou van onrast gestorren zjjn ala zij te Diuaa gebleTSD was terwijl Arthur zyn leven op het spel ntte Zij wilde hem terugzien levend of dood Maar ly begreep wel dat t na geen tijd meer was ora bet tweegevecht te verhiaderen en zij bod te Teel gezond verstand om de dwaasheid te begaan lioh in het laatste oogenblik tussohen de beide manBen te werpen om te voorkomen dat z i elkander rennoordnen Zg beklom de trap tusscben de rotten uitgehonwen eenige oogenblüiken na Arthur en zijn beide vrienden en de vervallen maren van het oude gebouw tiende begreep zg dadelgk dat de ontmoeting op die verlaten plek zou plaats hebben Zij waren er btjjkbaar reedt want op het eiland clat zy van het punt WR r iq fioli bevond geheel kon ovanten bevond rith gezeten indiening der kieswet gedurende de zittingsperiode 94 95 behandeling in do zitting 95 96 dat is in de eerste helft van 96 en de nieuwe verkiezingen samenvallende in 97 met de gewone aftreding der Tweede Kamer In dien gedachtegang past het overige herziening van het personeel nog dit jaar als het meest urgente en reeds door de vorige Regeering voorgespiegeld daarna de gemeento financiiin en wat zich te gelijkertijd in staat van wijze laat brongen b v het internationaal privaatrecht het militair strafrecht partieele verbetering van handelsreoht en strafvordering land en tuinbouwonderwijs middelbare scholen vpor meisjes verhooging onzer weerbaarheid zoowel bij landals zeemacht allerlei sociale ontwerpen als toezicht op de werkplaatsen verzekering tegen ongelukken en de instelling van arbeidsraden Wij noemen dan nog slechts het voornaamste Velen zal dit vooruitzicht teleurstellen Er zijn er die zich voorgesteld hadden dat dit ministerie zich speciaal de kiesrechthervorming tot taak stelde en dat deze der natie als een rijpe vrucht in den loop dezer zitting in den schoot zou vallen Niets is echter onbillijker dan het stellen van zoodanigon eisch Vooreerst het volk leeft niet van stemrecht en stembiljetten alleen de materieele en financieele belangen dienen te worden behartigd velerlei dringende quaestiën roepen om oplossing en juist het tijdvak van betrekkelijke rust na hevigen politieken strijd is bijzonder gunstig om aan al die andere zaken te arbeiden in afwachting van een ander kiesontwerp dat weder de staatkundige hartstochten ontketent en de hoofden belet aan iets anders te denken dan aan brandende vraag van den dag Ten andere schudt men goed overdachte en levensvatbare ontwerpen van dien aard niet uit de mouw er dient te worden gewikt en gewogen te worden onderzocht en vergeleken vooral nu de gelijktijdige regeling der kiesbevoegdheid voor de gemeenteraden in het plan der Regeering ligt Ook het vorige ministerie heeft dezelfde gedragslijn gevolgd en wijselijk heeft de heer Tak zich noch door ongeduldige medestanders noch door spottende vijanden Zij liep langa dan muur en bitjof staau aan den rand van de rotsen aan de zeezijde achter hot graf van Chateaubriand en oenige schreden verwijderd van de opening der ommuurde ruimte Slice begreep wet dat de voorbereïdselen tot het tweegevecht en de besprekingen die altijd voorafgaan eenigen tijd zouden vereischen Zij wist ook dat van het punt waar zij zich bevond zij den overwinnaar in de ontmoeting naar buiten zou zien komen eo zg had den moed te wachten zonder van de plaats te wgkoD dat zijn lot beslist zoa zijn Doodsbleek onbewegelijk luisterde zg zich af vragend met welk wapen da beide mannen elkander zouden bestrijden Op den afstand waarop ig lioh bevond zou het onraogolgk geweest zijn het geklikklak Van de degena te hooren en met den sterken wind die in tegenoverg stelde richting woei was t niet Zeker dat zij een pistoolschot zou kunnen boo ren Ka tooh bleef zij slaan ats verlamd door doodsangst Niettog nstaaaoe het verstand t haar verbood had zij slechts i n wensoh naar binnen te snellen en den ttrijd te verhinderen en zij moest alle krachten inspannen om niet toe te geven aan dien aandrang ffO waarom vroeg het moedige meisje zich af waarom moeten er nog meer slachtoffers vallen P En helaas zg kon de gedachte niet van zich afzetten dat de onscliutdige Arthur die geheet door boar toedoen verwikkeld was in de droevige geschiedenis zon vallen als zoenoffer voor de eer barer zuster Allerlei verwarde denkbeelden doorkruisten haar brein haar hoofd gloeide en aleohU met moeite hield zg ziob staande Df ti bsakte nat gtoot gfvreld tegta de rotaCB laten afbrengen van zijn werkplan dat wel eenigszins andere dingen omvatte dan het tegenwoordige maar toch op dezelfde leest geschoeid was en vrij wel een gelijk tijdsbestek in beslag nam Het overige van de troonrede boezemt ons even als andere dergelijke staatsstukken weinig belangstelling in Het is een soort verlanglijstje waaruit men naar gelang van omstandigheden mettertijd eene keuze doen zal Alles af te handelen wat een Kegeering als ideaal voor den geest zweeft is toch onmogelijk Laat maar eens even de reeks onderwerpen U voor den geest voorbijgaan Wij vinden genoemd Het wetboek van militair strafrecht Een wet op de krijgstucht Onderscheidene onderwerpen van handel echt en strafvordering naar wij hopen behoort daartoe een snellere berechting van overtredingen Ben ontwerp op het land en tuinbouwonderwijs Een voorstel tot subsidieering van middelbaar onderwijs voor meisjes Aanvulling der bewapening Rerhalingsoofeningen der zeemilitio Üerziening der wet op de bevordering van officieren Regeling van den staat van ooriog en Regeling der militaire inundatiën Verhooging der opbrengst van bestaande belastingen invoerrechten Herziening der belastbare opbrengst van do gebouwde eigendommen waardoor de opbrengst der vermogensbelasting zeker zal stijgen Instelling van Kamers van Arbeid Een veiligheidswet voor fabrieken Gelegenheid tot het verkrijgen eener lijfrente pensioen voor arbeiders Verplichte verzekering van werklieden door hun werkgevers tegen de gevolgen van ongelukken Verhooging van het In4isch tarief van in en uitvoerrechten Maatregelen in het belang van Suriname Indien de helft van die voornemens uitgevoerd wordt zal de Regeering zich verdienstelijk hebben gemaakt en dit zal alleen mogelijk zijn indien werkelijk van hüt eiland en het schuim der golven spatte soma op tot de plok waar zg stond maar zij sloeg er foea acht op Het scherpe en gerekte geluid van een stoomfluit deed haar plotseling opschrikken en wekta baar op uit de droevige gepeinzon Zij wendde het hoofd om en zag in zee op een mijl afstand een kleine stoomboot die blgkbaar op en neer voer Wal deed die boot daar en als dat fluitun een signaal was wat beduidde hot dan P Buna dadelijk daarop zag zg dat een roeiboot van het jacht vertrok koers zettend naar bet eiland De boot was bemand door vier matrozen die uit al hun macht roeiden Ken vgfde persoon witme geheete hoofd verborgen waa in een mtntelksp zat bg het roer zonder echter te sturen Kliza vroeg zich af waarom die zeelieden naar het eiland kwamen Zeker niet om proviand te balen want men vindt op de eenzame rots nooh levensmiddelen noch drinkbaar water De persoon die de plaats iooam van dan stunrman trok weldra al haar aandacht In plaats van te sturen hield hg een grooten kgker voor de oogen en blgkbaar met opzet wondde hg dezen niet af van de plek waar Ëlize stond Voor bet gavsl dat de kgkar goad waa moMt die onbekende de trekken van bet gelaat van het jonge meisje reeds kannen ondertcbeiden dat op den afstand waarop de boot nog wu da zijne niet kon zien De abtand vermiiderde inal want de matroEen roaidaa met inspanning van lie krachten en de vloed hielp hen Zg wendden de boot oani zins reohu met het voornemen om te landen niet onder da Uile rotNB waarboraa £ liie stond naar vaal dmhtar Begeering en Kamers samenwerken tot het einde der gewone legistatieve periode d i ten gevolge der ontbinding in het voorjaar tot den zomer van 1897 Toch zou menigeen zeker nog moer op het programma vermeld willen tien Althans velen zullen met leedwezen den leerplicht en den persoonlijken dienstplicht er on missen Men trooste zich echter met de overweging dat deze onderwerpen zich zelven op den voorgrond zullen dringen indien werkeljjk uit den boezem dei volks aandrang uitgaat in die riohting De gewone zinsneden luiden als te verwachten was Bij de jaarijjksohe halde aan zeeen landmacht ijjn de genenvelde strydera op Lombok niet vergeten Bij de vermelding van den algemeenen gezondbeidstoeatand is een juichtoon over bet niet lioh uitbreiden der cholera op zijn plaats De zinsnede aan den landbouw gewijd kon natuurlijk niet volledig heeten zonder opvoering ten tooneale ven de aanhoudende regens en de besmettelijke veeziekte die ook in onie strelten algemeen ia Handel en nyverheid verkeeren in niet onbevredigenden toeetand Zoo is dan weder het pariementair Nieawjaur gevierd srat den gebruikelgken toost uit den mond van het hoofd van den staat Moge het ingetreden zittingjaar door samenwerking van parlement en ministers vruchtbaa er zjjn dan het vorige dat tengevolge van de bekende crisis op politiek gebied nagenoeg niets heeft opgeleverd BINNENLAND GOUDA 19 September 1894 VEBGADBlilNO vin dim GEMEENTERAAD op Vrgdag deo 21 September 1894 dei DBmiddaga ten ééo are Abd de orde De Begrootiagea van de gmebridiaarde kitellingen van Weldadigheid dieuit 1895 Het Tooritel tot Tyzigiog der OemMntabegrooting dienst 1894 De liegrooting voor de exploitatie i r Stedelijke Gasfabriek dienit 1895 H t voorstel betreffende e n wgzigjog van den borgtocht v o den GemeeDte ODtTani Het voorstel betreffende de voortzetting lan den rursus voor Tolwassenen bg h t eiland de kleine Be op da plak wur aa pad naar boven liep dat bgna niet begaanbaar wm maar gebruikt werd voor de geilen dia nn ao dan op bet eiland graasden Plotaoliog wiarp da peraooa dir in dan zatt da kap van dan mantel achterover loodst daza op do toboaders viel en loonde z hel ontbloote boofd Het jonge meisje kon een kreet van sohnk niat inhouden Z bad haar zuster herkend vJa bet wu Marianne wel doodsbleek w mat losbangenda baran Marianne had van hatr kant Klize berkend want zg ging plotseling reohtop stMo en maakte aeu dreigand gebaar met de hand dal beduiden moast Waarom ben jg hierP ia wagl Het haar groote trolsch opgerichte gestalte da lange zwarte in den wind Aattderenda baren bad men baar kunnen houden voor den geest van dep storm da door de meotohen bewoonde aarde varvloakande aa da zee bevelende om zich op ta hcffm om ban ta verzwelgen Zg I prevelde Kliie Ha thans bagrjfp ik allaal Zg wBobl baar minnaar Zij gaan zanan vluohtan Hg is t dia gedwongen om met Arthor ta daallaaren gaoiuibt beaft dat da ontmoeting op dit ailand zou pluts vindan Hij gelooft er zeker van ta i n Arthur te doodan an hoopt neb daarop la varaani gen mbt de ongelukkige wiar aobtganoot h rermoord beeft O de ellandiga an ik had nog medelgdan mat haar Ik smaakte Ood haar de lehuda eo da straf ta baaparen I Ik die nog de hoop koa terde dat z bu r i S u oiakan door aaa baroawTol leven O thans ia t wel voor goad ait tuuchan ons on moet ik nog slachU beproaranon U rargalaft Wtrét ntm iA