Goudsche Courant, donderdag 20 september 1894

7 9 8 85 06 S 40 10 40 10 55 U OI 11 09 11 16 11 J6 7 SS 7 S 7 411 7 SS 8 41 8 4 8 S8 08 16 10 11 05 t t Oi 7 15 7 47 8 1 10 i ia f i ia SI i at 8 1 5 81 0 36 A i 8 07 8 18 11 9 61 10 17 10 87 f 10 34 ff 10 41 10 11 10 47 9 87 11 06 11 18 9 4 ff ff en hofdigoiiariuen dan eindelyk met een kleinen intervel de opperceremoniemeeateT voorafgaande aan Hare Majesteit de Regen s die luide turk mr Veniug Meinesz voorzitter van de commissie van ontvangst een gesprek voerde terwyl zy de hoofdtrap opstap H M de Regeutes droeg een zwart zgden kleed met kanten overkleed en een zwart hoedje metliJa bloemen Haar volgden barouesse Vun Hardenbroek van Berg Ambacht en een andere hofdame Minzaam groetend bg het binnentreden begaf H M zich naar haar zetel en zich daarop nederzettend las zij het Staatsstnk voor Met een buiging gaf zy daarop het teeken tot vertrek en de geheele stoet omstuwde weer de Vorstin naar huar rytuig terwijl zy vriendelijk de aanwezigen in de zaal en de commissie van uitgeleide groette Even voor lialftwee was de plechtigheid afgeloopeu Toen de Regentes in het paleis terugkeerde bevond 7ich koningin Wilhelraina met eenige dames aan een der vensters van waar zg baar moeder ook had zien uitrgdou Zg wuifde thans haar moeder toe en toen deze was binnengetreden vertoonden beideu zich voor het venster om de troepen te zien voorbytrekken Levendig werden zg door de talrgke menigte toegejuicht Dlr Sp v rtl g e GOUDA ï S ia i h rT G011D 1 S0TT15EDAM U 08 1 18 1 5 1 241 06 I IJ 1 1 11 18 11 18 1 88 1 44 ROITIKDA M G O II D i 11 60 II 8 41 8J0 t tt 10 08 GOUDA DBN HAAS U U 18 81 1 01 1 87 8 S9 3 66 4 46 6 S7 6 6 7 18 1 18 4 67 8 11 t K 1 18 t g t H H 8 1S I 1 14 6 08 88 1 S8 81 1 88 6 80 6 80 V rk 8 07 18 II j j j 5 41 7 43 10 16 11 83 11 43 OOI DA UTÏÏCHT 5 SB 10 7 65 8 0 8 81 10 1 l VsV Oud 8 80 8 64 ff ff Il W d 6 6 7 08 8 11 ff ff 11 Olnwkl 18 7 18 8 18 8 41 10 6 1 4 47 5 13 5 67 7 46 8 38 10 14 10 38 6 87 ff 7 69 ff 10 87 1 04 6 46 6 8 8 07 8 6G 10 86 l iO S U8 8 81 3 60 6 89 6 116 56 8 18 9 1110 68 11 10 4 47 6 SS 7 45 10 14 l l tt 6 81 9 48 11 18 6 10 H 11 13 11 1711 45 O O U 11 A A M S T B D A M 10 06 10 86 11 11 1 81 10 1 11 1 1 D IO 11 84 1 1 Mei g4no gea babbeo wy venionien dat het Circas van den heer O Robinson nog gednrende eeoige dagen en we tot en met Zondag 23 September Totyitellingen alhier mag geven t welk Toor óe tm die teleurgesteld naar hnis moeaten gton s er een welkome tyding in De heer Kobbwn tracht zooveel mogelijk variatie te brengen ia z n programma Beden afond BeneficeToorstelliog voor den Clown Oscar die oni telkenmale eoo amaseert dat wji dit bem tmi barte gnniiea TeTeot treden op de accrobaten familie Oebr Oebbi welke te Amsterdam godareode 5 maanden met het grootste sacees z o werkzaam geweest Nog kannen wy mededeelen dat bedenavona weder eone nieuwe komieke pantomime wordt opgevoerd Wfl houden ons overtuigd dat de heer Robinson deze week weder een talrijk bezoek zal ten deel vallen Quterenavond trad voor de tweede maal op de jongejuffrouw Gertrode die zeer aardig op het gezadelde paard werkte en wien ook tuide bravo a teii deel vielen gaat zg zoo oort dan u de tyd niet verre meer af dat zü eene uitstekende actrice zal zyn Tofir 3e Eott Arr Rechtbaok stond gisteren terecht J P 27 j schipper U Gonda thans gedetineerd te Rotterdam beklaagd van den S4en Juli te Moordrecht moedwitbir na te Toren het plan daartoe beraamd te hebben ziJn ehtgenoot J t d K met een mea aan de borenlip eeo wonde te hebben toegebracht van ongeveer nes centimeter lengte Uit het getuigenverhoor bleek dat beklaagde ücb in den avond van genoemden dag omitreeks half tien bad vervoegd ten huizo zijiittr fcohoonoaders te Moordrecht waar zijne vrouw en zjjn kind in hois waren By stond daar Ie schelden en dreigde de dear te zullen opentrappeo als men bem geen toegang verochnfte Bekl fl rroaw bet schelden moe opende daarop deur op een kier die toen door bekl werd Of e edawd Op dat oogenblik bracht hy ügne vioow de genoemde verwonding toe Bet voorgevallene had plaats op denzelfdeo dag waarop beklaagde door deze rechtbank was Teruordeeld tot f 3 boete subs drie dagen hechtenis wegens mishandeling van zgne vronw Bekl had zich tegenover getuigen uitgelaten m dezen geest dat hij de boete zou betalen niaar dat men nog andere dingen zoo zien all hy zyn kind niet terugkreeg en ook dat aÜW vrouw geen rust zou hebben als zy het Idnd niet afgaf en dat by op haar zou loeren Uit de verklaring van den geueeaheer bleek dat de verwonding niet vanzeer ernstigen aard il geweest Beklai dfl ontkende zijne irouw verwond te hebben gevende echter toe dien avond niet geheel unchter geweest te zgu beschonken ma hy echter niet Het O M maakte uit de afgelegde verkla 3 n op dat bewezen was het ten laste geen ook de voorbedachte raad Met het 0 op de vroegere veroordeeling vorderde het th s zes maanden gevangenisstraf I e toegevoegde verdediger mr E S Hollander wees de rechtbac er op dat bekl n vronw hem had aangevallen door bem raet een ketel beete koffie te werpen hetgeen zy zelf in de instructie bad bekend Bekl had zich daarop verdedigd De voorbedachte rand was volgens pleiter allerminst bewezen daar dit bewgs niet te putten is uitde uitlatingeu door beklaagde gebezigd Pleiter wees er verder op dat bekl de vol nde week den dag wairop de uitspraak zou vallen juist twee maanden in preventieve hechtenis zou hebben doorgebracht waardoor hy geacht kon worden reeds voldoende gestraft te zyn Over 8 dagen uitspraak feeroepen by de Gereformeerde Kerk te Schoonhoven ds F W Sluytor te Heeg c a Onda Himwirkark OhmUi lottwdun 7 lottoidui Oawlls Kieanrketk HoordnoU awik Ooud 7 0 40 0 9 8710 4 Z I M 7 4 6 11 BL Kr 7 47 l l w 1 M 01 K d Ii d t 01 11 10 l li lH Ke 8 11 18 9 8 eolidi 8 811 10 II Ooudl 8 40 A m t rdui Wd 7 5 Au h r lu C 8 14 Sadtniu Naar gemeld wordt hoopt men dat dr Kayper over een week of vier zoo ver hersteld zal zyn dat hy Brussel zal kunnen verlaten om daarna tot verder herstel van zyn gezond beid zich naar Montreuil te bleven waar fay waarschyulyk tot het eindu van dit jaar zalyerblyven Het Centrumc Staten OeaerMl Vereenigde vergadering der beide Kamers op 18 September De Koningiu Ii eutea opende op degebruikelgke wyze de ütting met dei volgende troon T de Het ia My aangenaam My wederom te bevinden te midden der vertegenwoordigers van het Nederlandscbe v k gereed om hunnen gewicbtigeu arbeid to hervatten Met erkenteiykheid mag Ik er op wj en dat de toestand des lands in menig opzicht tot tevredenheid stemt l e betrekkingen tot alle buitenlandsche Mogendheden zyn van den meest vriendschappelijken aard aan de oedert 1875 tusscben Nederland en de Vereenigde Staten van Venezuela bestaande geschillen is tot Myne voldoening op bevredigende wyze een efiide gemaakt tZee en landmacht gaan voort zich zoowel hier te lande als in do Koloniën op loffelyke wijze van hare taak te kwyton Van onze krygsmacht in Nederlandsch Indië werden opnieuw zware offers gevorderd welke Ik met diepen weemoed herdenk Ik vertrouw dat de eer onzer wapenen op Lombok ook na ondervonden tegenHpoed krachtig zal worden gehandhaafd De algemeene gezondheidstoestand is bevredigend voor eene ernstige uitbreiding dor Aziatische cholera mochten wy bewaard blyven De gunstige verwachtingen die de te velde staande oogst aanvaokelyk opwekte zgn tot Myn leedwezen in onderscheidene doelen des lands niet verwezenlijkt aanhoudende regens hebben daaraan veel schade toegebracht Ofschoon de veestapel van ernstige ziekten bevryd bleef hoeft bet daaronder uitgebroken monden klauwzeer aanleiding gegeven tot verbod an veeinvoer in de aangrenzende Ryken De toestand von handel en nyverheid is overigen in bet algemeen niet onbevredigend Tot belangrijke werkzaamheden zult Gy worden geroepen Ontwerpen tot regeling van het kiesrecht alsmede tot herziening der personeele belasting zullen in dit zittingjaar by U worden ingediend terwyl met de voorbereiding eener nadere regehng van de gemeente fi nan ciën inmiddels wordt voortgegaan De Conferentie voor internationaal privaatrecht op Myne uïtnoodiging ook dit jaar te s Gravenhage byeengekomen zal naar Ik grond heb te verwachten leiden tot verdragen welke Uwe goedkeoring zullen behoeven Ontwerpen tot vaststelling Tan een wetboek van militair strafrecht en van eene wet op de krygstucht zullen uwe aandacht vorderen omtrent onderscheidene onderwerpen van handelsrecht en strafvordering zullen U voorstelleu tot aanvulling of wyziging der bestaande wetgeving worden gedaan Wetsvoordrachten betreffende het land en tuinbouwonderwys alsmede omtrent het subsidieeren van scholen van middelbaar onderwijs voor meisjw zyn in bewerking Tot vermeerdering van de weerbaarheid des lands door verdere vernieuwing vau het materieel der zeemacht betere bewapening der krijgsmacht te land en te water en instelling eener berhaliugsoefening voor de zeemilitie zolt Gy worden in de gelegenheid gestoM terwyl ontwerpen tot aanvulling der bepalingen op de bevordering der ofiScieren van de landmacht betreffende den staat van oorlog en beleg en aangaande het stellen van militaire inundatiën U zullen oereiken Tot verhooging der opbrengst van bestaande belastingen en tot herziening dor bolastjbare opbrengst van de gebouwde eigendommen zullen U voorstellen worden aangeboden iWetsvoordracbten tot instelling von kamers van arbeid tot regeling van het toezicht hg de open ini 10 10 nrichting van fabrieken en werk plaateen met bet oog op de belangen der arbeiders en tot het openen der gelegenheid om door het Ryk gewaarborgde lyfrenten te verkrijgen worden in gereedheid gebracht De verplichte verzekering van werklieden door hunne werkgevers t en de gevolgen van ongelukken wordt voorbereid 1 De toestand onzer overzeeache bezittingen gt eft over het algemeen stof lot tevredenheid Tot biyvende versterking der middelen door verhooging van het tarief der in en uitvoerrechten in Nedorlandsch Iudië alsmede tot maatregelen ter bevordering van de welvaart in de l l nie Suriname zal Uwe medewerking worden ingeroepen 0p Uwe toewyding ter vervulling uwer ernstige en moeilgke lank doe Ik met vertrouwen bi vernieuwing ean beroep iMoge Uw arbeid raider Gods zegen strekken tot het wetzyn v u ons dierbaar vaderland Id naam der Koningin verklaar Ik de gewone zitting dor Staten Generial te zyn geopend TwEBDs Kaubr Zittmg van 18 Sept De heer Van der Schriek die als oudste in jaren presideerde herdacht de gebeurtenissen ill Lombok drong aan op onpartydige samenwerking tot heil des lands en eindigde met eene bede voor de Koningin en haar Huis Onder dagteekening van heden is by het departement van koloniën heden ochtend van den GouverneurGeneraal van NederiaudschIndië ontvangen het navolgende telegram betreffende de operation der troepen op Lombok Gister Pasingaban ou Fegasangan geheel genomen na heftigen tegenstand vyand die zware verliezen leed en groote voorraden Voedsel achterliet Wg slechts vier gewonden c Het Nieuws van den Dag heeft daarbg nog het volgend bericht ontvangen Ropeteergeweren nn kanon vermeesterd Wy maakten 8 gevangenen Uit het regeeringstelegram blykt toch dat Pasingaban en Pegasangan welke laatste plaats niet op het bekende kaartje van Lombok voorkomt verschillende plaatsen zijn Uok schgnen met het regeeringfltelegram moeilgk in overeenstemming te brengen de particuliere telegrammen van 14 dezer volgens welke Pasingaban reeds den fóden zou genomen en bezet zyn Daarna werd een candidatenlyst gemaakt waarop Mr Gleichman met byna algemeene stemmen n 1 werd De beide andere candidateu zgn de heercu Van der Schriek en Beaufort AmstI De heer Van Basten Batenburg werd als lid toegelateu zoodat de Kamer eiodelyk voltallig is In do commissio vuor het adres van antwoord is ook benoemd de heer C van Bylandt Gouda Ebrstk Kamer Zitting van 18 Sept Do heer Van Naaioen aanvaardde het voorzitterschap met eene kurte rode waarna d heer Beigsma als nieuw lid werd toegelateu Omtrent de plechtigheid der opening der Staten Generaal meldt men üe heer L den Beer Poortogael doctorandus iu de rechtwetcnschap deelt het volgende mede Bg dezen heeft oudergeteekende de eer belanghebbenden mede te deelen dat gehoor gevende aan zyne oproeping geplaatst in de N R C c van Zondag 2 September 1894 en welwillend door andere dagbladen overgenomen zich 290 personen als vrgwilligers bij hem hebben aaugeraeld dat hg toen er zich 230 hadden opgegeven oen Ig t met hunne namen enz aan Zijne Excellertie den minister van koloniën op diens verzoek heeft aangeboden dat Zgne Excellentie na het aanbod in overweging genomen te hebben aan oudergeteekende op den 15den September heeft medegedeeld dat hij het aanbod zeer op prys stellende dit op het oogenblik nog niet behoeft te aanvaardim met het oog op de gunstiger berichten omtrent den oorlog toes tand op Lombok en het voorloopige resultaat der koloniale werving Tevens maakt ondorgeteekende van deze gelegenheid gebruik om allen die zich uit vaderlandsliefde als vrywilligers bij hem hebben aangemeld en hen die door toezeggingen van gelden of andere giften tot zijn doel medewerkten en eiudelgk hen die van hunne instemming met zyn Oproeping voor Lombok t deden blgken voor hunne medewerking zgn oprechten dank te betuigen Prachtig herf twedor goede berichten gÏHterochteod uit Lombok wat was er raeer noodig om de Hagenaars te verheugen op dezen dtig der Kameropenmg waarop zg mot limmer verflauwende heiangstelling de ry gaiakoetsen van t Noordeiude naar het Binnenhof zien ryden en onze Koinngin Regentetj toejuichen die in de glazen koata de menigte vriendolgk toeknikt Natunrlyk dat atle plaatsen in de omgeving hun contingent uieuw gierigen ook weer naar den Haag hadden gezonden koodat het op den weg van den stoet zwart zag van menschen Toch was de ruimle op bet Binnenhof ditmaal zeer vrij gehouden door de politie zoodat de rijtuigüii gemakkelijk voor het Kamergebouw konden oprijden In de troonzaal was hetzelfde schouwspel als anders De gereserveerde en publieke tribunes waren geheel gevuld De dames waren in lichte toiletten moest op de voorrgen gezeten de diplomaten zag men in de loge o a voor het laatst den Belgischen minister Ook waren aanwezig de heeren Knobel onze zaakgelastigde in Perzië in de logo van het corps diplomatique en het nieuwgekozen lid voor Eist den heer Van Basten Batenburg die op de journalisten tribune gezeten was daar hjj nog niet is toegelaten Tot het militair gevolg van H M de Regentes behoorden de generaals Van Helden en Van Spengler kolonel Sinion en de kolonel der schutterg jhr Baud Zaterdag vertrekt van Amsterdam per Ntoomschip Prin8 Hendrik naar Oost Indië een detachement ainvnllini ntTopipfn ter iterkt van En in de diepte van de zaal krioelde het van uniformen en gala costumes die onzen Staatslieden Kamerleden Staatsraden Ministers op zoo n dag een veel krygshaftiger voorkomen geven dun in gewone tgden Tien minuten over één giugen de middendeuren open en zag men de langzaam opstggende figuren van den kamer heerceremoniemeester die tot driemaal toe met zgn staf den grond aanraakte en met luider stem de Kouingin Regeotes aankondigde Na hem kwam de stoet van kamerheeren 9 40 47 64 10 01 10 10 4 60 4 67 5 04 6 11 5 S0 11 80 8 10 03 7 80 4 10 5 68 6 08 8 10 6 17 2 8 86 2 60 8 48 5 81 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 1 46 1 56 8 02 8 0 2 16 4 45 4 65 5 09 5 09 6 15 18 08 12 40 8 48 3 10 4 08 4 40 6 15 6 51 7 37 8 10 10 00 DEN IIAAG OOUUA H ge6 487 07 48 28 9 4610 1111 8311 161 88 8 16 2 46 3 48 4 16 4 42 6 17 7 8 06 LSt 10 10 Voorb 5 64 ff ff ff ff 10 18 1 44 ff ff 4 48 7 08 ff r N d L d5 5B ff ff ff ff ff ff ff 1 49 ff ff ff ff ff 7 11 ff Z ZcgwO OS ff ff ff ff 10 30 ff ff 1 68 5 ff 7 80 9 II Bl Kr 6 14 ff ff ff ff 10 36 2 04 ff ff ff 7 86 Ze M 19 ff ff ff 10 41 ff ff 8 09 5 09 ff 7 81 ff 10 Onuda 6 307 6 8 18 9 68 10 16 10 52 12 0812 46 S iO 2 46 3 16 4 13 4 43 6 10 5 47 7 42 8 86 10 10 lO M Amalrrdam CS 8 t 8 15 Gnda TJO 1 04 U T K E C H T G O U D A I Ulreoht 6 33 7 60 9 9 68 11 34 18 08 11 60 2 66 3 10 3 514 43 6 36 8 09 8 6010 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 34 4 16 1110 61I Uudenaler 7 07 8 19 10 24 18 41 ff ff 4 24 9 19 Gomia 7 10 8 82 9 84 10 37 11 06 11 56 1 11 3 17 3 60 4 37 6 10 7 08 8 41 S8 ll OT AltSTKRD H O O V D A 40 ll lCi 11 17 1 40 4 10 4 10 7 88 4I 16 11 16 11 41 1 61 4 11 4 85 7 M 1 00 10 44 11 11 11 11 M I N Ut Ml 11 M 3 onderofficieren en 50 minderen onder hevel van den van verlof terngfceerenden kapt der inf O X leger H O W L Kramer en onder medegeleide van don voor dat leger bestemden 2e lnit kwartm E W Günther Met dat stoomschip zal tevens zyne bestemming volgen de voor het O I leger bestemde officier van gez 2e kl J L W van Leent Morgen vertrekt een detachement militairen Tan het regiment grenadiers en jagers ter sterkte van 125 man naar Hengeloo Aan den heer Sehl teekenaar en fotograaf te Maastricht is de vervaardiging opgedragen van verschillende dor schoonste gezichten in Limburg om in een album van groot formaai aan H H M M de Koninginnen by een bezoek aan Limburg te worden aangeboden Tal van boomen op den Ouden Scheveningschen weg zyn in den nacht van Zaterdag op Zondag beplakt met de roöde papiertjes die in do laatste dagen ook in andere deelen der Btad werden ontdekt Zy weiden door de politie verwyderd Voor den Nederl Protestantenbond is het een buitenkansje dat de te Schiedam bestaande afdeeling van 17C leden tot 510 is gestegen wyl de daar ter stede afzonderlgk bestaande vereenigingen Paulu8 Protestantenvereeniging en die der Zondagsscholen t na den dood van ds Haver Schmidt in de plaatselijke afdeeling van den Protestantenbond zgn opgelost Zonder dat zou de bond in ledental iets zyn achteruitgegaan Op de wielerbaan te Brussel he ft gisteren een match plaats gehad tusschen het tandempaar Caen en Gaudy en den wielrenner Hnet de kamp Hnet Stobt tegen Houbonkon niet doorgaan door ziekte van Houben Over 1609 m won het tandem paar in 2 min 27 sec met enkele centimeters in deu kamp over 2000 m won Hnet in 3 min 13 sec en in de beslissing won de tandÊm met een halve wioUengte De beide wedstrijden om den Prix du GrandHotel won Protïn Garasoior was tweede Thiriart derde De gisteren te Utrecht gehouden collecte voor Lombok heeft opgebracht de som van f 2572 8If De helft dezer som is bestemé voor het Roode Kruis m ludië de andere helft voor het comité dat zich te s Gravenh e in bet belang van de achtergebleven betrekkingen van beu die op Lombok gesneuveld zgn heeft gevormd Het comité dat zich met de inzameling belast heeft is van plan zich tot nader overleg in verbinuing te stellen met de onder voorzitterschap van lutt generaal Van Zgll de Jong te vormen centrale commissie die zich het lot zal aantrekken van de hulpbehoevende familieleden van iu Indië gesneuvelden De ontvanger der rykshelastingen te Appingedam heeft van een inwoner dier gemeente een bankbiljet van f I X ontvangen dat valsch is Dit bankbiljet moet iu de vorige week te Gnmingen aan bedoelden inwoner in betaling zyn gegeven Aangaande den manslag te Eygelshoven gepleegd wordt uit Maastricht nader gemeld De naam van den verslagene is W Heinrichs oud 44 jaren schoenmaker vader van 7 kinderen en die van de vermoedeiyke daders H Sehroo oud 27 jaren mynwerker en ï Krisschen ond 25 jaren molenaarsknecht beiden te Hopel Kerkrade woonachtig Op deu verslagene werden verscheidene messteken waargeuoaMm onder welke een in den buik waaruit h i net te voorschgn kwam Ook de verdachte Scnroo is door messteken levensgevaarlgk verwond Frissoben is gevankelgk naar bier overgehracht Naar het Hbld verneemt is de instructie in zake den moord in den ochtend van den eersten Paaschdag aan de Ceintuurbaan te Amsterdam op den heer J J Schut gepleegd heropend Zooals bekend is werden kort na het gebeurde drie personen tegen wie de justitio zware verdenking koesterde gearresteerd Een hunner was een zekere Drayer een grondwerkeri die in een ark woonde liggende in de Ruysdaelkade by de Ceiutnurbaan de tweede was een zekere J van den Berg ook grondwerker van beroep de derde was een paar denslachter Deze drie personen werden herhbolde malen verhoord docb geen termen werden gevonden om hen voor goed in hechtenis te houden en telkens weder werden zy op TTge voeten gesteld omdat geen enkel bewys voor hnnn6 medeplichtigheid aan den moord kon worden bygebracht Toch bleef de jnaÜtie deze personen steeds in het oog houden Vrydag jl zyn Drayer en Van den Berg veder door de jostitie gehoord Zaterdag nog maals en ook Zondag was de jostitie bykana den geheelen dag met deze zaak bezig Het slot van al deze verhooren is geweest dat Maandagochtend het bevel van den officier van justitie is gekomen beide personen voorloopig althans in hechtenis te houden De verklanng van deze beslbsing moet tn het volgende worden gezocht Het zal ongeveer twee maanden geleden zyn dat de vrouw van Van den Berg in huis een slagersmes vond Op haar vraag hoe hy aan dat mooie mes kwam beweerde hy het gevonden te hebben De vronw achtte echter die vondst niet erg aannemeiyk en deed mededeeling van het gebeurde aan de familie van den verslagene waarvan weder het gevolg was dat het mes in handen der justitie kwam Door deze ondervraagd hoe hy aan dat slogersmcs kwam antwoordde Van den Berg dat bet zyn mes was en dat het niemand aanging hoe hy er aan kwam Daarmee was de justitie niet tevreden en telkens weder werden Drayer en Van den Berg omtrent het mes gehoord ook omdat laatstgenoemde had verteld het van Drayer gekregen te hebben Klaarheid in de zaak kwam er niet nu eens hield Van den Bei staande het mes te hebben gevonden dan weder had hy bet gekocht en de laatste mededeeling was dat hy het had gekocht ergens iu den ÏJpolder Toen ging de justitie in den IJpoIder allen bezoeken by wie het mes kon gekocht zijn docb niemand wist er iets van en da kooper was ook bg niemand daar bekend Een en ander heeft thans aanleiding gegeven beide genoemde mannen voorloopig in hecbtenis te houden Vooral de hoofdrechercheur Batelt moet zich in deze zaak veel moeite hebbeu gegeven en zelf in den IJpoIder een nauwkeurig onderzoek hebben ingesteld Ook verneemt men dat in de zaak een nieuwe getuige is gehoord die zon hebben medegedeeld Drayer in den ochtend van den moord omstreeks halfzeven op de Ceintuurbaan te hebben gezien betreffende de GASFABRIEK der gemeente Oouda 1893 Htr atverlichting De straatverlichting ODilergiog in bet afgeloopen jaar geeue verandering Zg had plaats door middel tan 323 lantaarns waarvan 195 dagelijks van zonsondergang tot zonsopgang en de overige 128 van zonsondergang tot middernncbt brandden eou regeling in 1892 voorloopig bg wyze van proef ingevoerd welke goed schijnt te voldoen Onder dit getal zjjn niet begrepen de lantaarns aan da Mallegatslnis en de lioode brog welke Eijbwerken van Htaatswege worden verlicht De hoeveelheden gas ten dienste van de straatveiticbting tegen eene vergoeding van 4J cents per stère verbruikt bedroegen in Januari 23917 MS Februari 19524 Maart 17027 April 12945 Mei 10458 Juni 8188 Juli 9823 Augustus 12927 September 16558 October 20947 November 23743 Ueoomber 25201 Totaal 201238 Qasproductie De productie bedroeg over het afgeloopeu jaar in Jan 113896 M m een kolenv r 5109 H L Febr 91190 3Ü90 Maart 7G920 3082 April 57270 2242 Mei 45753 2030 Juni 39345 1544 Juli 41180 2000 Aug 61150 2808 Sept 70110 3249 Oct 93330 4500 Nov 114700 5201 Dec 122740 4929 De geheele productie was dm 927584 M waarvoor werden gebruikt 40384 H L of 3230720 K G steenkolen Voor de distillatie werden gebezigd 39424 H L Dnitsche gaskolen en 960 H L Cannelkolen ter versterking van de lichtkracht Het rendement was 22 9 M per H L of 28 6 M per 100 K O gedistilleerde kolen dus wederom iets hcoger dan in bet jaar te voren toon 22 1 M per H L of 27 6 M per 100 K G verkregen werd De 40 384 H L steenk gaven 52499 H L cok Op 1 Jan bedr de voorraad 3906 Totaal 56405 H L eok Gebruikt werden voor de vur 0T 14200 H L sloomk 2733 calprifèrea ea de ammoniakf 766 Verkocht i n 34899 H L U als gruis 1963 54563 Op 31 December was dasin voorraad 1842 H L cokes Daar 4038 H L steenkolen 52499 H L cokes opleverden en voor de vuren 14200 H L of 568000 K G cokes gebruikt werden verkreeg men van 100 K G gedistilleerde kolen 65 K G cokes en hadden lOÜ K G kolen aan brandstof voor de voren noodig 17 5 K G cokes Qasverlies De ffasprodoctie bedroeg als boven gemeld 927584 M Afgeleverd werden aan diverse gaaverbr 598510 M voor de straatverlioht 201238 eigen gebruik op de abriek 26159 825907 zoodat het verlies gerekend wordt op 101677 M gelgkstaands met 10 9 pet van de productie Het gasverlies was in 1888 15 5 pet 1889 10 5 1890 8 8 1891 11 2 1892 10 4 Koolteer De voorraad op 1 Januari waa Nihil Over 1893 as de opbrengst 109520 Lit Hiervan werd aan de contractanten de Qebr Simons te Bredaafgeleverd tegen den prjjs van 1 70 per 100 Liter 97040 Literaan diverse particnlieren in het klein verkocht 3480 voor eigen gebruik aangewend 500 101020 zoodat de voorraad op 31 December bedroeg 8 500 Lit De opbrengst was derhalve 3 38 Liter per 100 KG qf 2 71 Liter per HL gedistilleerde steenkolen Wordt vervolgd Buitenlandsch Overzicht Uit Sjanghai wordt t eseind dat de Mercury telegrammen uit Korea bevat die in hoofdzaak de overwinning der Japanners bevestigen By vreemdelingen en Chineezon betden wekken die tgdingen groote ontroering Nadere telegrammen geven te verstaan dat tydons de panische vlucht der Chineezon geheele regimenten zich zonder slag of stoot overgaven De Japanners nemen ook nog vele Chineezon gevangen die zich te Pingjang in de huizen schuil hielden Men gelot t dat de Chineezon slechts 2300 man aan doodan hebbeu verloren maar aaumerkelyk meer aan gewonden en gevangenen Het stadje Fingjang heeft weinig van de beschieting geleden De Japansche maarschalk heeft het eerste telegram van de overwinning aan den keizer te Hirosima gezonden waarop de keiur hem per telegraaf heeft gelukgewenscht De opperbevelhebber heeft tevens een dagorder uitgevaardigd waarin hg de soldaten prees en verklaarde fier te zyn zulke troepen aan te voeren Do Japanners erkennen dat zy in dezen slag driemaal sterker in aantal waren dan de Chineezen en dat zij bovendien de meerderheid in geschut hadden Ëene vliegende colonne van Japanners trekt nu het noorden van Korea in om de borgpassen te bezetten waardoor de aanvoer van Chineezen in Koren over land wordt afgesneden In eene proclamatie belooft de Japansche opperbevelhebber aan vreedzame Koreanen bescherming daarentegen zullen vyandelyke Koreanen voor den krygiraad worden gebracht Volgens telegrammen uit Tokio veroorzaakte de tyding van der Japanners overwinning allerwegen by bet volk de grootste geestdrift De klokken werden geluid en vrongdeichoten afgevuurd Het telegram van den keizer maarschalk Jamagata werd den troepen voorgelezen De meeste bladen achten hier met dezen slag bet einde van den oorlog nahy De Standards omtrent den omvang der overwinning nog twijfel toelatende erkent dat de nederlaag der Chineezen verpletterend is en voorziet allereerst dat Li Hoeog Tsjang nu iu volkomen ongenade sal vallen hetgeen voor de buitenlandsche politiek van China ver reikende gevolgen kan hebben Do Timeec acht eeue Japansche expeditie tegen Peking met eenen beslissenden zeeelag misachien nog voor het begin van den winter niet onwoaraohynlyk De Daily Newsc oordeelt nu het oogenblik gekomen waarop de mogendheden hare pogingen tot herstel van den vrede kunnen hervatten China zoude thans veruioedelyk geneigd zgn het voldoogeu feit van hare nederlaag en Korea s onafhankelijkheid te erkennen bgaldien ook Japan die onafhankeiykheid erkende Ën Rusland zon hiermede vermoedeiyk genoegen nemen Hei gold voor een nitgemaakto uwk dlU prini Biemarck in zyn antwoord aan de depatatie uit Stolpe en Posen welke te Vanin hg hom bare opwachting kwam makon de PooU eche staatkunde der regeeriog scherp coa beoordeeleu Hy aal ook nn van zgn hart geen moordknil maken schreef de tHann Gur die op de vraag of niet het ook zonder Bismarck goed gaat in Dnitschland ateade antwoordt Maar ia Posen en West ProieenlU Doch de Biamarck pers was plus Bismarckistec dan de oud kanselier zelf De deputatie gaf in bare toespraak eon onomwondea veroordeeling van de Poolsche politiek Zy vertrouwde dat de toestand in Posen verbeteren £ 00 maar veide dat b t bereiken van dit doel bemoeilgkt werd door allerlei ataaikundige weifalingnn wier groote gevaren wg hier niet schetsen willen Blykhoar verwachtte men dat Bismarok de taak die weifelende staatkunde ie echet sen zou overnemen Maar hoewel de prins een nor lang eerst stamelend en naar zyne woorden zoekend later laid en gemak keiyker sprak deed hy volstrekt nietivan dian aard De vyandsohap tusscben Polen en Duitaohen in 1831 en 1848 weet hg aan adel en geeeieiykheid De groote meerderheid derPoolsohebevoU king verklaarde hy is tevreden met de reeht vaardige behandeling die zy van Pruisen ondervindt Duitsehers on Polen konoen zeer goed vrienden zyn Dit is te meer geweniofat omdat Posen de oostelyke schotsmnnr van het Dnitsche ryk is zooals de Ëlaas ZuidDaitsch land in het weaten moet beschermen Niet allen de Wacht am Rhein c maar ook de waeht aan de Warte aan de Weiehsel moet gehandhaafd blyven De deputatie beetond nit 1600 of 1700 menschen Het was een langdurige en vennoeïende plechtigheid en de prins moest zgn toespraak een paar keer evan afbreken De dagbladen zeggen echter dat prins Bismarok zoowel als zyne echtgenoote de vermoeienis betrekkelgk goed doorstonden Maandag heeft voor de DelegatiSn graaf Kalnoky zgn groote Bpeecb over de politiek gebonden Het ielegraphiach resomé ii leer beknopt en men zou zoo zeggen dat de premier niet veel byzonders beeft verteld maar dat kan later wel anders blgken Kalooky zeide dan dat de betrekkingen mot Prankryk uitmuntend waren die metRnsland goed en die met ServiS beter dan vroeger Hy betreurde de wijziging in het preaidentiohap van den Bnlgaarichen ministerraad maar geloofde niet dat de betrekkingen met Balgarge daardoor een verandering zonden ondergaan Ten Motte verklaarde de premier dat ook de betrekkingen met Ramenifi de eerste mogendheid die bare instemming betuigde met het drievoudig verbond zeer goed zgn De budgetcommissie der Oostenryksche Delegatie beeft do begroeting van buitenlaudsche zaken goedgekeurd en een motie van vertroqweo in Kalnoky aangenomen in verband mei zyn verklaring dat het bebond van denTiede het doel moet zyn van de Oostenrgfai Bongaarsche politiek KantoDgerecbt te Gooda Zitting van Woensdag 19 Septembtr 1894 De volgende personen zgn veroordeeld wegens Orertrediog Koninkigk bwlDili 10 Nov 1892 Sibl 253 W M te Waddingaveeo tot i 3 of 3 dagen hechtenis Overtreding Verordening BrandweMD ZOTtn huisen M B te ZoveohniMn vrygesproken Overtreding Verordening Brandwezen Uek n dorp J U te Bekendorp tot f 1 of 2 dagv hechtenis Overtreding Verordening Politie gemewle Bodegraven O B A en P Z te Bodegraven Viiohovertreding J B te Zevenhniun toi i 1 oi 3 itg m hechtenis J J V D te Gonda tot 4 of 4 d gni hechtenis J B Pit te Nitnwerketk a d Usol tot f i of 2 dagen hechtenis G K t Zeranliuira tat f 4 of 4 dingen hechleuis W V ta Nienwerkerk a d UmI tol i 2 rf 2 dagen hechtenis Overtreding Prov lieglement W V Ie Nienwerkerk a d IJmI J t £ te Waddlngsveen en K v d V Ie Cafalla a d IJael ieder tot f 1 of 1 dag hechtenii J te Bodegraven tot f 0 50 of 1 dag hechtenis Spelen met en om geld op den openhuan weg D H B M J a J 8 en A 8 allen M Gouda tot f 1 of 1 dag iedor l aauaen in de kosten Nachtrnmoer J V D ti Hillegertlwrg tot f 3 of 3 dagen hechtenis Dronkenachap en nachtrnmoer D d G ta Oondank tot f 6 oi 6 d gan hechtenis