Goudsche Courant, vrijdag 21 september 1894

So 6461 Vrijdag SI September 1804 33ste Jaargang CIRCVS ROBINSON GROOTE MARKT mmm timm JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en OmstrekeUm ZOITDAG 23 SEPT onherroepelijk laatste Voor stelling Heden WOENSDAG 19 SEPT des avosA ten 8 uar Qroote Eeneüce Voorstelling voor den Geliefde Clown OSCAR O 8 C A S mal O maal optreden Wie lachen wii moet heden komen Optreden der beroemde Acrobaten familie QELLI De uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uity ondering van Zon en Feestdagen De pr js 1 er dnc maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F GEKTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel me i 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd itotkoera 99 DONDERDAG 20 SEPT dea avonds ten 8 nnr Groote Brillante Voorstelling Zeer ITotte Gesteendrukte HAAEAAETJES worden GELEVERD door A Haii KMA en Zn 11 lÜ 4 V Droakenschap A M S te Oouda J II te Rotterdam £ M te Waddiagiieen en A 8 te Oonda ieder tot f 1 of 2 dagen beobteniK A L te Qoud en C J r E te Gouderuk ietler tot f 3 of dagen liechteui t GBOOTB SORTEERINO NIEUWE FAIIAPLÜIES voor Darne en Heeren L van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam 18 BIPTEMBEE Vor kri 9311 101 103 Vl 78 79 80 6y 84 74 6y 98 108 4 87 861 88 109 63 89 100 100 94 644 629 loiv 78 101 807 U l i 88 109 101 188 8 8V SO 104 100 m i V 104 Vi 188 100 88 78 104 99 108 108 67 941 101 140 133 llVll 9SV 88 91 84 80 88 HluiaUHD Cert Ked W S dito dito dito 8 dito diio dito S HoNOAm OU Ooudl 1811 88 4 ITIUI Iniehrijting 186 81 BOomn Obl in papior 1888 8 dito in Kilvêr 1888 8 PeRTUOAl üblig met tioket S dito dito 8 967 104 B 28 89 188 88 BuiLAMn Obl Ooit Se Serie 6 dito Oeooni 1880 ditobüHothi 18811 4 dito bü Hope 188 90 4 48 Maaw L O Pr lien eert 8 Hio HolLU Spoorv Mij aand Hij tot Sipl r 8t Spv aand Ned lad Bpoorwegm aand Nad Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 lTUn 8poorvl 1887 8 A Iobl S 62 Zuid lul Spwmg A H obl 8 PoLiN Waraohau Weenab aand 4 Enai Or Euia Bpir Mij aand 8 Balliaehe dito aand Vil 67 98 Faatowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aaud B KuraK Cb Acow 6p kap aand 6 Lotowo Bewaat Sp Hj oblig 8 Orel Vitobak dito oblig 8 2nidWeat dito aand 8 dito dito oblig 4 IIV 66V 187 IS 101 78 111 104 48 88 ll l 198 171 108 10 103 103 116 118 AuanuiJent Pao Sp Mij obl 6 Chie It North W pr U t aand dito dito Win t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spra oert t b Illinoia Central obl in goud 4 Louiiv k NaabvülaCert r aand Mexico N Spw Mij lehyp o 8 Miaa Kaniaa r 4 pot pref aand N Yark Ontario k Weit aand dito Penna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie byp in goud 8 St Paul Uinn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 8 Oa mi Can South Cert r aand Tm C Eallv k Nar lo h d o O AaaUrd Omaibua Hij aand lotterd TramwegHaats aand NM Stad Amatordam aand 8 Btad Itolterdam aand 8 BlLaiB Stad Antii erpenlB87 i Sud Brunei 1886 i Kano Thei Regullr Geiellioh 4 OWHn Blaalileening I860 8 K K Ooat B Cr 1880 3 BnauB Stad Madrid 8 1888 Ttr Nan Bea Hyp Spolil eert 6 48V 106 a G Staats loteHJ SeKlaaae Trekkiug ran Woensdag 19 Siptoniber 1894 No 10482 10700 14873 IB871 en 80816 1000 No 6066 11738 14971 188tOen 90 6 ƒ 400 No 3 18 riOl 10605 on 19039 200 No 8984 8489 8467 3878 11660 18879 13880 14803 14918 16067 16167 1 488 166 6 en 8041 100 PriJEen van 70 118 3876 8481 833 988 18233 166SS 19304 33 3288 6499 8408 10084 19288 16748 19381 S91 3373 6656 8518 10078 12891 16787 19834 894 3385 6609 8858 10310 18808 I68S9 1933 409 3453 6657 8098 10515 12643 16832 19358 680 3892 666 8740 10518 12680 16878 19375 888 3768 6848 8784 10540 18710 16988 19116 97 8889 6862 8830 10862 13433 17158 19437 Ui 8837 6908 8919 10699 18625 17230 lg4 l 01 8909 691 8835 10716 18858 17388 19614 M 4 84 6971 8951 10797 13985 17662 1976 1188 4478 7128 tl43 11113 14010 17887 10813 14186 17889 14239 18215 14341 18225 14416 18509 14522 1B65 14887 18710 15025 18781 15271 18870 1S368 18937 15486 18965 15537 18995 15589 19002 15730 19014 16102 19078 16138 19102 16464 19198 16537 19303 19998 20060 20072 20083 20125 20158 20163 20257 20290 2OB00 20503 20687 20856 20910 20995 14546 14946 9170 9178 9288 9324 9384 9385 9498 9494 506 9581 9673 9788 9788 9853 0895 9905 1U73 11398 11477 11686 11565 11566 11571 11679 11587 11639 11663 11798 11887 11875 12092 12206 18212 UIB 4482 7222 117 4491 7228 1270 4815 7137 1319 4787 7528 1399 4705 7581 1401 4740 7616 1466 5078 7654 1570 5133 7679 1649 5481 7740 1795 5683 7787 1902 6782 7944 2051 5777 7985 2286 8028 8112 2372 6079 8129 2682 6127 8222 2989 6145 8 68 3066 6159 8278 3068 6262 8299 PosterUen en Telegraphie Benoemd 16 Sept Tot brieveogaarder U Melslawier J Baigbolt 1 Oct Tob adsisteut ten spoorwegposkaDtore No 1 standplaati Utrecht de condur tear der brioTeomalen van de Ie klasse H € Born aldaar Verplaatst 16 tiept De hoofdcommies dvt posteryea A J H lii cliieoe Taa Zwolle inspectie naar IlotterJam tijdeiyk do commies der poster en van de Ie klasse A J A Baron Mulert van Rotterdam naar bet spoorwegpostltantoor No 2 standplaats Antwerpen de com mies der teïpgraphie van de 3e klasse J P Lambert van s Gruvonbago naar Rotterdam 1 Oct De commiezen der poster eo van de 3e klasse J M van der Driessen Mareeuw van liet spoorwegpostkantoor No I te Amsterdam usar postkantoor aldaar en Jbr V V van Chammiiigba van Amsterdam naar Dredit de adspirantopzicbtera b j de tetegrapbie J Aanstoots van s Gravenbage naar Amsterdam en C Ë de Haas van Amsterdam naar Groningen Kervol ontslagen op veiKoek 1 Oct De klerk der poütergen van de 2e ktaase L Brummel te Schoonhovco Ter voorkoming vau verkeerde verzendingen is bet w uscbeiyk dat Maarfaees b j Geldrop evenals vroeger en thans nog veelal gebrnikeIgk is op de adressen der brieven en verdere stukken worde geschreven Muarheeze ter onderscheiding vnu het plaatsje Maashees b Venraay ADVERTENTISN 1 Heden orerleed tot onze droefheif 1 1 onze waarde Broeder en Uehuwdbroeder 1 1 de B ser K JONKER C JONKEK 1 M A JONKER 1 ïAN Eeuwen I C IJSSELSTIJN 1 c LAFEBER Fz 1 1 Gouda 17 September 1894 Openlsaar Onderwijs Toelailng van Leerlingen op ile Avond of llerJialingsschool voor Meisjes De COMMISSIE fan TOEZICHT op het LAGEK ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de InsclirUving van Leerlingen wier plaatsing men met den Isten October 1894 op de bovengenoemde school verlangt geschieden zal in het scbooUokaal op DINSDAG 25 SEPTEMBER 1894 des namiddags ten v f uur Voor verdere byzonderheden wordt verwezen □ aar de aanplakbiljetteu Namens de Commissie De Secretariêf 3 H VAN DEH VOORT Gouda 17 September 1894 Een ware Schat Toor de ongelakkise slachtoffera der ZelfboTlekkinK Onanie en geheime uitepattingea is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUandache nitgave met 27 aib Prgs 2 golden Ieder die aan de rerachrikkelgke gevolgen van de ondea d Igdt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een lekeren dood Te verkrygen bg hetVerlaga Magaain te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegebs en in eiken boekhandel in Holland Openbare VrijvUlige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is vDornemens op MAANDAG 24 SEPTEMBER 1894 dea voormiddage 11 QQr in HEr Bohaaksord op den Kleiweg te Gouda in het openbaar te verkoopen TIEN HUIZEN met Erven en aanbehooren staande en gelegen binnen de stad GOUDA waarvan breedere omschrgving by billetten en inlichtingen door den Notariii worden gegeven Onfeilbaar Middel TEGEN Influenza Hoest Borst en MELIAIVTHE Superior Itorsl llónlg Extraet Bekroond met Eere Diploma en jouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagveraterkend eu zacht purgatief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld II i van Schalk Co Machinale Fabriek DE HONIG BLO EMc Samatra straat 267 Den Haag Verkrijgbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Gouda ZATERDAG 22 SEPT dea namiddags ten 2 nnc Groote Familie en Kindervoorstelling MET VERMINDERDE PRIJZEN HEDEN ONTVANGEN PUIKE INGELBGEN lv£osselez L G DR GKUIJL iVieuwchavco FBANSCHE STOOMVERVEEU Chemische WasscheriJ VAN H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Kotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt bedraagt in t gotukkigate Plan aller 37 500 prijzen De hooraprUB bearuigt In t pelufckl Bte gev 500 000 Mk geval de hoofdprijs der DnltsGhe Geld Loteri Bworlaofd an gawatrbergd door do Mackhnburi Schwerin schB Sluliregoarliia Deze i n ii ipld Lotrri beitaat ilecbta nlt 75 M 0 Origineele loten en 37 500 Prijzen oot all Tolgt 300000 20O0O0 100000 60000 100000 80000 60000 250 M 20000 70000 12S00O 627000 20O0O 492000 S 2504 24 N M los M 108 rat btJionOeri zU A prUsen 1 k M 900000 Elke tweetle lot moet met een priJB iiHkoman 1 1 il i 200000 100000 = oooo = 50000 2 40000 = 2 i SOOOO = 1 il 2500O = 1 il 20000 = 7 i 10000 = 25 i SOOO = 209 i 300O = 10 200O = 492 k 1000 = 66S 50O = 81 il SOO = S6000 prijzen i M 00 M 160 M 140 enz te zamen 37 500 prijzen Allo deNeilrrlanditi lieKlitiisuii Lolurlj hiespoedlKopeikknd voliroDde klaSReti migeloot en dndelijk In conlant uitbeUkld Ea worden Hlecbta prljieii gotrokke da ntclen blilven diiB lij de bn Op deïa manier heeft leüer bezHter van een lot k na lelt te winnen tot op den laiilHtcn U e der trckklnfr der Gde klsiie en behoeft hij niet xo ftU bIJ de NederlandHchuKlnBien LotertJ te vrocen dnt xijn lot met een nlil KOtrokken ea bU daitrilocir s het verdere medtrspelen wordl ultffealoton De prtjB dtT orljtlneele loten Ib wettelijk vaatgetlcld en Iji diaiffl voor de eerite trekkIng klaaae voor achtel origlneete loten N C II 1 kwart a t halve p 4 geheels 8 ItrBlctllni en voor de late klaaae venoeken wU om TOO siocillir miifrelUk te aeaden of nltsrlUk tol 2S SEPTEMBER a s De IniondlnK Tan hel bedrag kan In 1 bankpapier of door poittegeJB geichieden Dadomk na OQlvanfCBt vafl hel bedrag lend Ik dArlginMl loten ann de opdraclitgevera Aan elke aendlng wurdt het ofileleole trekklnfrsplan blJtr voegd eo aa Ika trekking inttaiiirt teder bezitter van een lot de ofltcledp tri kking lljBt rn wanneer hIJ gewonnen heeft de op de ireKhingallJet aangegovene aom D Lewin 9t rUn c Bankier Spandanertrüoke W Nederlandsche Stoomboot Maatschappij De Sboomachepen BAT A VIER kapt J SAUER en MOLLASD kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage rervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschap Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen losaan te Brewersquay de markt van Boter Kaaa an to Londen Qnede Snelpendrak vu A BarauUN k Zoo BINNENLAND OOÜDA 20 September 1894 By de politie werd aangifte gedaan dat ait een toin in de Korte Akkeren door verbreking van hefc slot 2i H L aardappelen en H L uien werden vermist die daar in zakken stonden da zakken heeft men leeggestort en in den tuin achtergelaten Bij de yermissing heeft men van een kar gebruik moeten maken daar bet spoor daarvon aanwezig wtks Heden morgen werd bij de politie alhier aangifte gedaan dat er te Waarder drie konijnen waren gestolen doordat de eigenaiu apoedig aangifte deed waa de politie zoo gelukkig twee dor ontvreemde konynen op diMarkt te Gonda in beslag te nemen die van hand tot band by een Rotterdamschon poolier waren terecbtgekomen By de Voorstelling in het Circuö Robinson op gisterenavond werden wederom een panr nnmmers uitgevoerd die uitstekend voldeden De gebroe Iera Gelli vielen nitmnntend in den smaak hanne toeren waren uitstekend ook Gertrude werkte zeer goed De beneficiant Oscar vergastte ons met zgn eigen leger uitstekend wfl waren verwondert hoe hy zoo iet tot Ftand kon brengfn Hetgeheeleprogramnj i werd uitstekend uitgevoerd Ër beeft zich onlangs hier gevestigd eeni afdeeling van de NederlandBche Vereeniging tot bevordering der homoeopathie in Nederland c welke reeds vele ledeu telt Door haar worden thans pogingen aangewend tot het stichten van een ceotraal ziekenhuis waartoe reeds bg het hoofdbpstuur te a Gravenh age gelden aanwezig zijn welke men hoopt dnt aan de afdeeliug zullen worden afgestaan Eenu onlangs alhier gehouden lotery voor dat doei bracht ruim f 1000 op Ook ie Krimpen a d IJsel ia thans eeni zang vereen iging opgericht voor gemengd koor De heer G D Hey hoofd der o school i B directeur der vereenigiag Ëen paar weken geleden ïs teSiolwyk zooals reeds gemeld ïs een hok spoorloos verdwenen Dat hok 200 strekkende M laug was op rykskosten geplaatst ia het weiland vuti W S en had gediend t ot afzondering van besmet vee In éénen nacht was het afgebro De laatste eener Pamilie Naar kei Frmuei 188 MevroQw van Uausweenl kon dese alleenspraak DÏat hooreo maar zg mg dat EUze ia plaats van de plak te verlaten nog vaster faosloton scheen om te blijven staan op de rots waar sij eenmaal plaats genomen had ËQ de overspelige vrouw leide lot ztchzelven Hot staat gesobraven dat zij mij oogelnk zal brengen Zjj ontstal mij het fortuin van mya echtgenoot en wilde mij de liefde van Budolf ontrooven Kq du is zij t weder die hier rondspiedt om hem te verhindoren met mij t vertrekken Zij moet den ouden zoemaa omgekocht hebbon om hem bet geheim van de insohepiog op het eiland te verraden en wio weet of de justitie niet gewsarschawd heeft zy aal zich wrekej door hem tedoenarresteenn en om geen andere reden is zy gekomen Maar bq waar ia hg De kapitein hef ft dezeu oc nd tooh aan dea schipper van bel jacht geseind om tegsD elf uur de boot ta xeaden Radolf ia gekomen daarvan ben ik vaal overlaigd Misschien hooft hij Elite gezien en boadt bij zich Torborgen tot ü zioh verwijdert Ik tou kraDkainoig moeten zqa om te laadeo terw l z j zich daar bevindt Ik zal wachten tot bij zich vertoont Maar als ik hem zie tal niets mij weerhouden Ik zal hem gaan haün on aü w aan boord van het jacht aqn sul ken vervoerd en opgeborgen Maauda morgen ging onze burgemeester vei ezeld van een drietal ryks veld wachters nog eens op eeu verkenningstocht nit en begoM zyne nasporingeu by de bnren van genoemden S omdat men begreep dat het gratolcne onmogelgk ver weg kon zyn By die buren echter geen spoor Ëindelyk kwam men ook by S zelven en nu eeoig I zoeken vond men het vermiste hout achter in de hooischuur dieit onder het hooi verborgen Voor de jostitie Is het groote voldoening dat zulk eeue daad piet verborgen i gebleven fl Sinds het vorige bericht zyn door den districtsveearts te Berg Ambacht weder 23 nieuwe gevallen van mond en ktautrzeergeconatateerJ De afdeeling Oudewater en Omstreken t van de Maatschappy van Landboaw besloot in baro jongste ergadering den heer Boa zuivel consulent voor Zuid Holland oit te uoodigen om in deu aanstaanden winter eene lezing te houden Tot penningmeester der afdeeling wenl in de plaats van den heer C Snelleman benoemd de beer W J D Van Dorth Hiernn werd nog het programma behandeld van een in 1895 te houden tentoonatelling met verloting Aangezien men hiermede wegens hf t vergevorderd uur niet gereed kon komen zal dit in eene volgende vergadering worden voortgezet De werkliedeovereeniging Ondersteuning zij ons doelt te Nieuwerkerk n d IJsel hield Dinsdag in het scbooUokaal aan B Öravenwe ï de jaarlyksche algemeene vergadering die druk bezocht was De voorzitter A Doornhein wees er op hoe de vereeniging vóór zeven jaar opgericht in bloei eu ledental toeneemt eu betoogde bet nut der volksleesblbliotheek diu de vereeniging bezit Ontvangen was eeh gezamenlyk bedrag van f 390 30i t rwyl ban ziekengeld was uitoekeerd f 400 61 Pbr saldo in kas f 449 24 welk bedrag op de rykapostspaarbank is belegd Na een woord van dank aan de opgekomenen en eene aansporing aan elk lid in het bijzonder om te trachten zooveel mogelyk medo te werken aan den hloei en de uitbreiding der vereeniging sloot de voorzitter de vergadering In de gisteren gehoaden vergadering van den gemeenteraad te Boskoop is op voorstel van Barg en Weth met algemeene stemmen besloten het ontwerp van wet tot verandering van de grens tasschen deze gemeenteen Wsddingaveen waarby een gedeelte van Wad Idn die elleodolingen ons niet betrappeu Ik bob er verstaadig aan gedaan mij in te sobepen met de matrozeo zonder mjj zoudon zij niet weten wat te doen Ik zal hen ImvoI geven zioh oen weinig van de kust te verwijderen Zij kunnen landen zoodra Budolf tiob vertoont Ëtize die geen enkele der howegingeo van baar zuster uit bet oog verloor zag dat zij weder ging litton en met levendige gebartio tot de matrazan sprak dia zioh haastten de bevelen welke do damo hem gaf uit to vorren D aloep veranderde van koers In plaats van door te roeien naar bet eiland koos neu weder het ruime sop on toen zij halfweg het jaobt waren bediondeu zij zich niet meer van hnn riemen Zy bloven op dezelfde plek liggen n deden enkel wat noodig was om niet door den vlood naar den wal gedreven te worden Zij hoopt nog dat bij zal komen zeiód freule BartBQ tot ziohzelve Weet zjj dnt bg inditoogenblik in een twoogeveobt gewiltkrld isf Neon dat is onmogelijk als zij H wiat zou zij ook weten dat Arthur zijn getuigen hoeft on dat zelfs voor het geval dat h het onderspit delft de moordenaar van den gsoeraal zich niot zou kivinen inschepen onder bun oogen fn onder de oogen van do meosoheo die op het eiland zullen komeu om den dood vast ta stellou van aan der partgen De gedachten van Blize keerden terug naar bet tweegevecht dat reeda begonnen mowt zijn fn voor t oogeoblik vergat tq haar zuster om sleohta te danken aan hetgeen daar voorviel in die ommuurde rul Bte in baar onmiddwlgke nabijheid Zü varbaaade er sioh over dat het geveobt nog dingAveen aan Boskoop wordl toegevoegd ter aanneming aan te bevolen De ingediende begrooting voor 1895 bedraagt in ontvangst en uitgaaf f 2i l 8 ir en die tan het bnrgerlyk armbestuur f 1878 82 In den nacht van Maandag op Dinsdag jl zyn onder de gemeente Kedichem door den gemeente veld wachter vergezekl van de rykspolitie te Gorinchem twee personen oangehonden iu het Iwzit eener handkar een kip penkorf en 4 Kakken Zy gaven op handelaars te zyn in wild en gevogelte te Rotterdam woonachtig en op reis noar Meerkerk om inkoopen te doen niettegenstaande zy op hun kousen iu tegedo vergestel de richting liepen Op hen werd bevonden ongeveer een haUen galden bedrijfskapitaal een 40tal diverse sleutels en keizars alsmede een geladen revolver Zy hadden hun nacbtelyk avontuur nog niet aangevaugen doch zeer zeker is door deze aanhouding het raadsel der in den laatsteii tyd in deze omstreken voorgekomen kippendiefstallen opgelost Gisteren werd de tweejaarlyksche alg vergadering gehouden van het lloode Kruis Uit hei verslag bleek dat het aantal plaat seljjlke comités bana 80 bedrat t en het aantal correspondenten tot 23 is g daald welko daSiif n wyzen op een verflanwdv belangstelling in deze zoo uiterst sympathieke instelling Hnlde wordt gebracht aan het Haagscbe vrouvencommité en het Tehois voor zieken verpleegsters V9 n de 7 pleegzusters wien iu het ziekenhuis te Rotterdam het diploma als verpleegster werd uitgereikt hebben 4 de vereeniging verlaten de 3 overigen blyven met liefde en toeWydiug hare zware taak vervullen Naar aanleiding van het misbruik dat van hot embleen vin het Roode Kruist gemaakt wordt door sommige personen als reclamomiddel wordt aangewend om het publiek in den waan te breogeu dat hun waar vanwege de vereeniging is aanbevolen is overwogen dat embleem te deponeeren eu alzoo onder bescherming der wet op de fabrieks en handelsmerkten te stellen ntuiacten zal voorloopig daartoe niet worden overgegaan met hot oog op de by de Regecring bestaande plannen om het thans bestaande kon benluit waarby het Rood Kruis is ingesteld te vervangen door een ander waarby voortdurend overleg tuaachen de departementen van oorlog en marine en het hoofdeomitè zal worden voorgeschreven ook in vredestijd niet waa afgeloopen £ on kwartier uurs ie lang voor 000 tweegevecht op den degen Dat wist zg uit da Verbalen van den generaal die gaarne vertelde van zijn duels en in zgn Igd een uitmuntend scborner geweest moest rjjn Zg wist ook dat men t niet altgd gemakkelgk eens werd over de keuze van bet terrein en dat er een zekere tijd verloopt voor do getuigen toestaan de degens te kruisen en dat een van ban op pleobtlgon toon de woorden uitapreekt Qa uw gang mgnbeeren I Ook wu t haar nog bekend dat als beide partijen ongeveer van gel ke krachten zgn men dikwgls genoodzaakt ia om op te houden ten einde rust ta nemen Maar hoeveel tgd dit alles ook mocht kosten btaef t iQch oen feit dat vijftien minuten vrq tang was voor een tweegevecht en nu wachtte zg reeds ruim twintig minuten Het kwam niot in haar op dat dè beide parigeu io overeenstemming met bun getuigen de revolver gekozen hadden En zg kon volatrelct niet vermoeden dat er een verschil van meening was ontstaan over de wgze waarop hpt tweegevecht geregeld zou worden Zooals wij weten verlangde de hoer van Triohtvoorde bg monde van den beer Harris dat raon op twintig paaMn van elkander ataande zes schoten zou mogen lossen op de tegenpart toeloopende De boer Allanic verzette zich met kracht tegen een dergelgke regeling daar bel duel dan veel vau een moord zoo krggan Bovendien stelde bg niet voel vertrouwen in de geoelendbeid vao Arthur en eischte dat de beide partyen zioh op dertig paasen van elkander zouden pUataen en tg loudaa alechta mogen vuren op ooramaBdo Door oorlog is bealoten voor elke oom Mgnie van hei veldt er een raderboar aysifiem da Mooy aan te schafl n Aan hei alot van het TBn l HS wordt een dringand beroep gedaan op den stenn en de medewerking van Neerlands ingezetenen o dat da vereeniging zich in vredesiyd ernstig zat kannen voorbereiden voor hare tuk in geval van oorlog Naar aanleiding van de zeer ongoDiiige uitkomsten van de vermogeDsbelasting aehryfi de Amsterdammer c Men behoeft waarlyk geen belaiiingipecisliteit te zijn om te Tooripellen dat de vermogensbelosting een leer valscb beeld zon geven van hei nküonanl belastbaar vermogen en ieder nadenkend man die ieii wiit nn de werking van een in komsten belasting in ons land heeft sich dan ooh verbaasd over de naïveieit van den heer Pierion waar deMeen vermogenabelosiing meende ie kunnen invoeren zonder een behoorlyke contrftle n tonder strafbepalingen op gebleken fraude tagenoTer den fiscus Bedenkt men dat heel de natie wiït hoe zy de metti mogelyke vryheid had by de invulling van de beach ryvingibiljetten voorts dat de halve wereld ervan overtuigd is dnt wie eerlyk opgeeft voor zyn buurman bfiaalt en eiodelyk dat hei geaoharret met de waardeberekening der gebouwde eigendommen en den aftrek der hypolhaekwhaldeu de vermogenssangifien ien xeerite hebben vervaiscbt T dan zal meu er zioh nog over moeten verwonderenj dat de cyfers dar Mngeslagen niet verder onder die der raming zyu gebleven Ën t n eeereie onbetrouwbaar znllen ijj blyven niet slechts vyf maar tien en twintig jaar zóó lang de iamelyk algemeene oneerlykbeid hg de belasting aangiften niet door de wet wordt getemperd en ten slotte gekeerd In particuliere kringen in de residentie wordt de indiening van bet nienwe kiesrecht niwerp verwacht vóór het winter reoèi in Fe bruari 1895 Zyn wy goed ingelicht dan ml binnea en kele weken bg de Tweede Kamer het wetsontwerp betreffende de grensregeling iuascben Amsterdam en N Amstel Sloten en Diemen ingediend worden De regeering verwacht blykbaar dat de Siaten Qeneraat den noodigeu tyd zullen vinden om het ontwerp met spoed in behandeling te nemen daar zy ale diUnm voor de inwerking ireding der nienwe regeling 1 Januari 1895 wil aftugenomen zien Hbi Dor dokter woa er ook sterk voor dat men de minst geraariyke manier van veobtea lou volgen maar daar hg al hta op bet terraia wu om ingevat van nood zijn bjfatand te verleoneo had b j aUcbts eon raadgevaode stem Da hoer AlUeie wal begrijpend dat fan Triektvoorda Arthur Si rzoe bepaald wilde dooden stond sterk op zgn stpc on thana speet t ben teer niet vooraf aan regeling getroffen te bebboo Da beer Harris bleef achter even stijf bg zijo eiaoh volbardeo Opgezet door Rudolf aohlto hij zioh bepuld verpHoht niets toe Ie geven De beide heeren gingen mat de partjjon spreken en het vorsohil van meeniogzou zeker niet bijgelegd zgn als Arihnr niet geëindigd waa met bet doorhakkca van de moeilgkhedeB door de verklaring dat hij alU voorwaarden dia a a geopartij stelde aanvaardde Toen dit punt geregeld woi waarmede nog l eeaifs tgd verliep bod mpn een geschikte plek moeteo zoeken Vervolgené werden de wapens ondersoeht en om de kansen volkomen geljjk te makeo bepaalden de getuigen dat de partgen zoudan loten toasakeB de revolvers van da heeren Harris en Aljaate Ten slotte werd nog do bepaling gemaakt dat voor het geval ar vier kogels gewisseld waren aoaderdat ienund gekweUt woa de zaak uit soa zijn De houding van de beide vUanden waa niet geheel dezelfde in den tijd die verloopen moest voor de voorbereidende moatregefan waren afgetoopen Radolf van Trioht oorde bod bet fluiten van b t atoon aeht vernomen en bofraep dat do skwp vertrokken was en saiasehlen reed aan den voet der rotsen wachtte