Goudsche Courant, vrijdag 21 september 1894

beWoner van de Rgswgksobe ang IS eergisteren een juweezeer aanzienlgke waarde geaangifte van zyn vondst hg de eigenfuif iemand oit spoedig aanmeldde De eerdor dej eigenaar beloond Door een straat in Den H len oorknop van vonden Hg deed de politie bg Elotterdam Igke vinder werd met f 100 zich 4613 H L 40415 45028 H L 40384 Zomerdlenst 1894 95 OOUDi BOTTEKDAM AangevaDgen 1 Mei TUd van Greenwich Directe Spoorwegverbinding met GOlUA 9 3 10 4 08 4 40 DEN HAAS eOVUA Hage 6 48 7 807 489 88 9 4610 1811 8818 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 5 17 7 8 06 8 10 10 1 44 1 49 1 58 8 04 8 0 Gouds 6 807 6 8Jl8 68 10 1610 68 18 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 5 80 6 47 7 48 8 86 10 10 10 8 UTÏÏCHTGOUD A Utrecht 6 SB 7 60 9 68 11 84 18 08 18 60 8 65 8 10 8 58 4 48 6 86 8 0 8 6010 84 Woerden 6 6 8 11 10 16 18 84 4 16 1110 51 üude llet 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 B l Gouda 7 0 8 38 9 84 10 87 18 0618 66 1 88 8 87 8 60 4 S7 6 80 7 08 6 41 9 88 ll OT A M S T E II D A U O O U D A Aoi Kril mC 8 1 40 11 10 11 87 8 40 4 10i 4 10 7 8 AKsteiduuKp 5 0 8 16 M 11 86 11 48 1 65 4 85 4 85 7 80 00 l DA UTRKCHT 0 8 81 10 1 10 55 18 48 8 8S 8 61 8 18 4 47 6 88 5 67 7 46 C S8 10 14 10 86 11 0 8 87 6 87 7 69 10 87 11 17 8 4 8 11 5 04 6 46 6 818 07 6 65 10 36 8 41 10 51 11 45 80 8 08 8 88 8 60 6 8 6 81 6 66 8 88 ll 10 58 11 10 GOUD A 4 T K K D A M 8 81 10 06 10 56 18 11 8 51 4 47i 6 88 7 45 10 14 10 10 55 18 1 1 8 40 6 46 6 86 8 48 11 18 Jl D IO 18 84 1 18 8 66 6 60 M Il M 10 44 18 18 IMi Ut I N UI U toton Oanaraal Ie Kah Zitting rac Woensdag 19 September 1894 N mededeeÜDg n de wmeniteUing van de afdeelingen kwam bet adres vao antwoord aan de orde aldus leidende Merronw I Met belaogstelliDg ontving de Ëerite Kamer der Statingeneraal van Uwe M esteit de mededeeliag dat de toestand des lands en der orerzeesobe bezittingen in menig opzioht tot tevreden beid stemt 0ok wy herdenken met diepen weemoed de zware offers die van onze dappere krggshiacht in Ned Indië opnieaw werden gevorderd Met Uwe Majesteit vertrouwen wg dat ook na ondervonden tegenspoed de eer ouzer wapenen op Lombok krachtig zal worden gehandhaafd Belangry c zgn de werkuambeden die de Vertegenwoordiging van hut Nederlaudscbe volk in het nienwe zittingjaar wachten niet te vergeefs wordt door Uwe MajcBteit een beroep gedaan op onze toewfliling ter vervulling van onze ernstige en moeilyke taak Moge ouder Goda zegen onze arbeid strekken tot het welzijn van het dierbanr vudertandlc De hesr Fransen van der Putte bracht by paragraaf 2 de gebeurtenissen te Lombok ter sprake en vroeg of de troepenmacht in Indië behoorlek en volledig was uitgerust en of een expeditie in de westmousion met uiterst gevaarlijk was Hy achtte zending ran troepen naarde Padangsche bovenlanden en elders noodzakelyk De minister van koloniën gaf omtrent deze punten geruststellende verklaringen doch achtte evacuatie der marine soldaten naar Padang ongewenscht De heer Pgnacker Hordyk waa het met den heer Van der Putte eeos dat allen de B eering moeten steunen in deze moeijgke tyden boe men ook denken moge over de aanleiding tot den oorlog op Lombok By koninklgk besluit van gisteren is de hner Qteicbman benoemd tot voorzitter der Tweede Kamer Heden zal hg het voorzitterschap aanvaarden in een te 11 uren te houden openbare vergadering die na de werkzaamheden tot 3 uur wordt geschorst Er is te s Qravenhage eeoe voorloopige centrale commissie gevormd bestaande uit do heeren T J A van Zyil de Jong gepensionneerd luit gen van het O L leger voorzitter mr N P van den Berg president van de Nederlandsche bank vice oorzitter M Bock hoofdagent van de N I Handelsbank jhr F de Oasembroot gep vioeadmiraal J D Fransen Hü de Putte lid der Eerste Kamer mr M baron Mackay mioiater van staat mr L P M H baron Micbiels van Verduyuen lid der Tweede Kamer J £ N baron Sirtems van Orovestins adjudant van H M de Koningin A C Wertheim lid der Eertte Kamer Q de Wgs gep majoor van bet O i leger thesaurier en secretaria met het doel een nationaal fonds bijeen te brengen bestemd tot ondersteuning a van de nagelaten betrekkingen van alle militairen van land en zeemacht die in of tengevolge van den strgd in onze koloniën het leven lieten b zooveel mogelgk van die militairen die tengevolge van bekomen wonden of ziekte niet meer in staat zyn na het verlaten van den dienst bg leger of vloot in hnn levensonderhoud te voorzien Het voornemen der commissie is te trachten zich in de eerste plaats in verbinding te ateilen met de iu versohillende ateden reeds opgerichte Lombok oommiisiea aan wier krachtig initiatief het te danken is dat reeds belangrgke sommen zgn bgeengebraofat De oommissie te s 6ravenb e beloofde reeds aansluiting en hare gewaardeerde medewerking SncU MwniiMlit Xinmiknk 0 mUi Mtadm De door bet kader en de leerlingen van de Pupillensohool te Nieuwerslois gehouden gymnastiek nastieken scherm uitvoering en daaraau er bonden collecte ten voordeele van de nagelaten betrekkingen der slachtoffers van Lombok BMêtim Oapdla Minirarknk Moordnekt Ch d Gouda T aOMOt Oa ZtT U r 4 S M BlKi 7 17 Z Zegw 7 i l l N dL d t 01 TMrb 1 07 ia H K H 1 Qoida iM a lOT ti Oudew t 60 M Wowd 5 6 7 08 8 U Utnckt e lS 7 8 18 Ootida AiulHdui Wi 8 40 Wp 7 5 Oi 1 14 SullNlll mogen als uitstekend geslaagd besolionwd worden daar door de betrekkelijke commiSfie ruim f 600 aan het hoofdcomité zal kunnen worden overgemaakt Er is tot di sverre geen verder licht in de zaak van den moord aan de Ceintnurlwan opgegaan Dat Drayer in hechtenis wordt g bouden schgut zjin rede te hebben in bet feit dat zgn doen en laten in den ochtend dat de misdaad plaats bad niet erg helder is Drayer beweert nl dat hg dien ochtend ta ongeveer negen uur dus nadat de moord was gepleegd V d Berg ie gaan halen om samen leer te koopen terwgl daarentegen V d Berg a vrouw volhoudt dat Drayer haar man dien ochtend reeda om zeven uur is komeu balen en zy toen aamen zga nitgegaan Dat zou dan zyu geweest vóór den moord die tnsschen balfacht en half negen moet zyu gepleegd De nieuwe getuige waarvan aprake is moet zgu een nachtwaker doch opgehelderd dient nog waarom hij niet vroeger heeft verklaard Drayer te half zeven op den Ceintuurbaan te hebben gezien Diens naam ia immera in de treurige zaak reeds zoo dikwerf ter sprake gekomen Nader vernemen wy dat v d Berg bekend heeft bet mes vsn Drayer gekregen te hebben Hbl Uit Amsterdam meldt men De grondwerker Drayer die dezer dagen iu voorloopige hechtenis werd genomen in verband met don op den ilacbter Bchut gepleegdeu moord ia gisterenmiddag weder op vrge voeten gesteld zooctat zich thans alleen uog de groudwerker Van den Berg in hechtenis bevindt Nader vernemen wg dat nu ook Van den Berg weder in rryheid ia gesteld Uit Amsterdam meldt men De grondwerker Drager wiens nasm in delaatste dagen weder herhaaldelgk is genoemdin verband met den op den slachter Schut gepleegden ranord denkt er aan eenfi lorderingtot verheleriog van nadeel in eer en goedennaam geleden eu tot schadevergoeding te doeninstellen tegen ftat dagblad De Echoc nelkblad eenigen tyd geleden het bericht verspreidde dat D ematig van de misdaad werd verdacht wyl hg in cene twist met zyne vrouw dezebad bedreigd huar met hetzelfde mes te zul len treffen wiiarmede hg Schut had vermoord Men herinnert zich dat De Ecbo den volgenden dag dii bericht reeda herriep Bg zgnplun om hft blad desniettemin ter verantwoording te roepen voor den rechter heeft Dragerzich mr H K Westendorp aldaar tot raadsman gekozen a Uit Warnsveld wordt van 18 Sept gemeld Gidteren werd alhier door de politie aangehouden eene vrouw welke reeda eflnigo dagen in en om het dorp bad gezworven Op do vraag van deu veldwachter waar zg haar woonplaats had antwoordde zy nergens maar op d vroag wuur zg dan nu van daan kwam deelde zg mede uit bet bosch over de Berkel Werkelyk werden dan ook in hei zoogenaamde gesloten bosch van dun heer Völcker mm den overkant van den Berkel onder Gorael alwaar zg eeuige weken baar dag en uaohtverblgf had gehouden eeuige goederen gevonden waarmede zy zich kleedde en dekte Thana werd zg wegens landlooperg ter beschikking geateld van den officier van justitie te Zutfen Zekere J O warmoezier te Leiden die Maandagavond om 11 uren beschonken thuiskwam viel van de trap kwam met het hoofd legen den muur terecht en bleef dood op de plaats Naar men ons meldt bestaat hjf de Amerikaansche Petroleummaatschappg het plan ook tankwaggons te laten loopen op de Iguen der Ned Tramweg maatschnppy U D De heer aan het Haspels De ta entvi Rotterdam voor leon in Sardou s Frits Bouwmeester is verbonden gezelschap van de HH Le Gras en entvolle tooneelspeler zal te iet eerst optreden als Napo Mudame Saus Gêne Op de knupttentoonstelling te Berlyn is gedurende vyf eu e n halve oiaand voor een kwart millioen mfrk verkocht en 500 000 personen hebben entree betaald Eene niet all daagsche strafzastk is bg de arroud rechtbank te Leeuwarden aanhangig gemaakt Het betreft een 57 jarig koopman te Workom die inlhet Nieuw Advertentieblad te Heereuveen de Nieuwe Snecker Ct € te Surek eu het Friesch Volkablad te Leeuwarden had doen plaatsen de volgende advertentie Bevallen van een levenloo moisje P B Wiersma Wieiama Worknm 16 Juli 1894 Algemeen kennisgevinpc Nu woont er te Workum mftar één van dezen naam een ongehuwd meisje van 23 jaren Deze trokaich de zaak aan en diende tegeu deu genoemden persoon die haar kort daarna op de openbare straat allerlei oukieacbe qnutificnLies iiiiitr het hoofd wierp eene klacht weg MH smaad en beleediging in py de behaudc ling der zaak bekende beklaagde niet alleen do hem ten laste gelegde feiten maar pclieeu hg er zich zelfs op te verboovaardigen Hg had het gedaan niet omi hel meisje of bare moeder maar om haren vader De öisch is twee maanden gevangenirtstraf betreffende de GASFABRIEK der gemeente Qouda 1893 Vmmoniak elk i booger of afgeleverd 154700 voor de fabriek f Tot 1 Juli was de Mautschappg totZwtivelzuurbereiding te Vtusterdam afueemster tegeu dep prijs vou 45 cents per HL van 3 Beaumé met 6 cents verbïogiug of vermindering voor ger wicht Aan hnar werd Liter ammoniawaler woar 725 85 ontving Daar het gebleken was dat voor dit nr veuproduct de oudn prgzeu niet meer konden worden bedongen werd geljjk reeda biervoren in het overzicht an de werken die iu 1893 tot stand kwameii is medegedeeld door den Gemeeuteraad op ons voorstel besloten het water niet meer te rerkoopen maar bot in eene daartoe op bet iirreiu der fabriek te uitiken inrichting te doe n verwerken tot zwavelzuur ammoniakzout wairvoor betere prgxen zouden kunnen worden vrkregen Van dezeu maatregul bad men goedu verwachtingen eu de uilkomsten zyn annvankelyk zeer bevredigend j eweeat De exploitatie der ammooiakfabriek waarvan de oprichtingskosten geheel uit de onkosten rekeniug von 1893 werden bestreden leverde in het eert te halfjaar eene niet onaanzienlijke bate op De opbreng t uit deu verkoop van bet berdide ammoniakzout waarvoor nog niet de hoogste marktprgs kon worden bedongen bedroef f 2391 33 Trekt nleu diiarvan af de uitgaven aan zwavelzuur soda arbeidsloou n enz besteed welke te zamen f 829 94 hebben bedragen dan verkrggt men een voordeelig s ldo van f 1561 39 Voegt men hierby bovengenoemd bedrag van f 725 85 uit den verkoop van ammoniawater verkregen dan pluit de rekening met eene bate van f2287 24 1 50 4 67 6 04 l tl 6 80 6 66 6 03 6 10 6 17 it 1 46 1 66 1 08 8 09 8 16 10 80 10 86 10 41 end IJl 8 04 De verkoop valn het ammouiawoter bracht in 1891 f 1386 en in 1892 f 1471 06 op De toestel tot bereiding van ammoniakzout voldoet ot dua er goed In den be nne werd in zgne omgering veel loet ondervonden van den stank veroorzaakt door vrgkomende zwavelwaterstof Om hieraan tegemoet te komen is de saturator voorzien van een looden atankscherm terwgl voorts de schoorsteen uanmerkelgk is verhoogd Steenkolen De voor de distillatie benoodigde steenkolen werden geleverd door de firma Raab Karcher Go te Duisburg uit de myu Swaldc voor den prgs van 61 cents per H L eu door de firma van Nievelt Co te Rotterdam oit de myn Alma voor den prys van 54 i Qts per H L franco wal vóór do fabriek terwgl de levering van de Ploasley Caunel geschiedde door de firma R S Stokvin Zonen te Rotterdam voor den prya van f 13 80 de 1000 K G eveneens franco wal vóór de fabriek Er werden gebruikt 25331 H L Ewald kolen 14093 Alma 260 Cannel Totaal 40384 H L De voorraad steoiikolen op 1 Januari bedroeg Aangevoerd werden Het verbr wa incluaief Cannel Ër was dus op 31 December nog voorbanden 4644 H L Van de CanneUkolen was op 1 Januaii nog in magazijn 271 H L Aangekocht werden 2303 Te zamen 2574 H L Verbr werden zoonis gezegd 960 Zoodat op 31 December n in voorraad waa 1614 H L Zuivering De zuivering van het gas geschiedde op dezelfde wyze als in vorige juren zy liet niets te wenachen over De sedert het vorige janr in magasgn overgebleven voorraad afgewerkte massa werd verkocht voor f 29U 70 terwgl voor aankoop van nieuwe yzeroxyde een bedrag anf60 werd besteed De regeneratie iu situ bigft goed voldonn De doorstroomingasnelheid werd op de helft teruggebracht De kisten ondergingen gelgk vroeger reeda is medegedeeld eeuige wg igingen waardoor zü voor het dubbele vermogen geschikt warden zoodat oukoaten eener vergrooting konden worden bespaard Door bet gebruik van een laagje ohe op de waterrauden der zniverkisteu zyu de randen der geslagen deksels nog zoo goed als nieuw gebleven Personeel Tengevolge van de langdurige ongesteldheid van dnü Boekhouder moesten zyne werkzaambeden over een groot gedeelte van het jaar worden verricht door den Klerk Meteropuemer die daarvoor eene gratificatie ontving van f 50 Bovendien moest tgdelgk een klerk iu dienst worden genomen Het Rdlaris van den Kterk Meteropnemer werd bg de behaudeliug der Uegrootin voor 1894 verhoogd en j ebracbt op f 15 per week Het lersoneel onderging geeoe verandering Uit het medegedeelde blgkt dat de fabriekook in 1893 niet ongunstig heeft gewerkt De gasproductie per II L steenkolen was boog Het cijfer van bet bnuuUtofverbruik was ietshoo or d m liet vorige jaar doordieu iu denwinter drie ovens in dienst waren waarvaneen nog niet op vol vermogen kon gebruiktworden De ammoniak bracht meer op Deopbrengst van de cokes wa minder wegensde lage prijzen doch daartegenover staat datde kolen ook voor lagerea prgs werden aangekocht 11 08 11 10 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 80 11 80 7 07 8 10 7 17 7 84 7 81 7 87 8 80 Volgens de balans van 31 December 1892 bedroeg hot kapitaal waarvoor de Gemeente gecrediteerd werd per resto 75313 65 4 V 4 65 6 08 5 09 6 16 7 0 7 11 7 80 7 8 7 81 il 10 1 6 0 46 10 00 B 4I 8 80 8 Door 9o ilig ia deza ichold in 1883 Terminderd met 14000 en dai gebracht op 61313 G5 Zij onderging door de uitbreiding der fabriek in 1893 eeneTermeeidering met 34930 44 Koodat de Gemeente op de balans gecrediteerd is voor 96244 09 Op de balans van 31 December 1892 werd verder als saldo winst gebracht ƒ 15844 42 Uit de Winst en Verliesrekening over 1893 blgkt dat eene winst is gemaakt van 17479 88 Te zamen 33324 31 Hicrran af te schrgven betbedrag der hierroreu genoemdeaflossing ad ƒ 14000 en af te trekken alsoninbaar 9 24 14009 24 Blgft als saldo Tinst op de balans voor 1893 19315 07 BuUenlandscb Uverzicht President Casimir Perier die de fortoefeningen by Parfls bywoont stelde by hetdejeuner dat in bet fort Vaujours werd gegeven een toost in op het Fransche leger Het FrauBcbe leger zeide de president dat gevormd wordt door de jongelingschap dient niet alleen om oorlog te voeren maar ook om den vrede te handhaven want de pichten van den soldaat zoowel als die vau don burger zgn liefde voor het land eerbied voor de wetteu en onderwerping aan de wettige regeering Daarom wydie de president een dronk aan de Fransche generaals die de soldaten voorbereiden voor de verdediging des lands en de burgera opleiden tot vrybeid Generaal Saussier de comraaudant van Parijs beantwoordde den dronk dien de beer Casimir Perier instelde eu gaf den pre sident de verzekering dat de Parijache troe pen in toewijding en eerbiedige sympathie niet te kort zullen schieten De generaal eindigde zgn toespraak met den wensch dat het Fransche leger eenmaal in de gelegenheid al worden gesteld zgn roemvoile taak te vervullen De heer Lockroy heeft iu zgn qualiteit als rapporteur thans het verslag openbaar gemaakt van de commissie door de Fransche Kamer benoemd om onderzoek te doen naar de verdedigingsmiddelen van Toulou en deu toestand van de reserve vloot iu de haven aldaar Hy deelt mede dat naesn lang en nauw geset oudersoek de commissie nitt weerzin moet erkennen dat Toulon geheel onvoorbereid is op het uitbreken van oorlog voorol indien dit plotseling geschiedde gel het waarscbyniykst is De werkeiyke atrydvaardigheid der reservevloot scheen af te hangen van allerlei toevolligheden en onder deze omstandighedon acht de commissie het onmogelijk te neggen op hoevele schepen men in tyd vau nood zou kunnen rekenen Vooral aan torpedo booten bestond in de oorlogshaven groote behoefte Dienaangaande leest men in het rapport Naar de meening van kapitein Vidal eu men kan er byvoegen vau allo ofiQciereo zou den indien morgen een oorlog uitbrak van de 51 torpedobooten die van Toulou uit onze stations op Corsica Tunis en Algerië moeten versterken en onze kuatlgn beschermen er slechts vgf ia staat zgn dadeljjfc zee te kiezen Fraaie toestand inderdaad Op de Republiek hoeft Engeland zeker niet meer jaloersch te zyn als de gebreken der eigen vloot breed worden uitgemeten De New York Hecorderc meldt dat Li Hung Chang de nederlaag zgner op Ëuropeesche wps gedrilde zwart vlaggigem niet heeft willen overleven De verpletterende nederlaag zal allereerst geweten worden aan den onderkoning die den oorlog onvermydelük achtte Onmiddeiyk ua den sli by Ping Yang verscheen trouwens een besluit van den keizer waarby aan den onderkoning opnieuw eender zinnebeelden van s jn gezag de pauweveer met 3 oi en ontnomen werd Zelfs ia Shanghai vanwaar ia den laatUen tgd de berichten kwamen over groote over riantogeu door de Chineezen in Korea behaald wordt de nederlaag erkend China was niet gereed voor dezen oorlog niettemin trachtte men de wereld te doen gelooven dat bet vau de Westersch e methoden partg bad getrokken en dat zyne hulpbronnen Onuitpottelyk zyn Maar de Mongoolscbe kolossus beeft voeten Tan klei en een daarvan is reeda weggeslagen Het is te hopen dat Japan een grootmoedig overwinnaar zal zyn anders staan China rampen te wachteut als sinds den Taiping opstand waarby ijOOO OOO menschen omkwamen niet zyn beleefd Waarscbynlyk zullen de Japanners hunne voorwaarden aan de regeering te Peking kunnen voorschryven maar zy hebben steeds beweerd dat bon eenig doel was op ta komen voor hnnne rechten iu Korea Chiua heeft nu Korea eu de heerschappy in de Qele Zee erlorfln Japan zul het schiereiland tot een onafbnnkbhjken stootkussenstnnt kunnen maken eu verder China ann zyn lot overluteu Bet is echter mogeiyk dat de oorlogsparty in Tokio het der regeering nog lastig maakt en haar dwingt tot een inval in China Iu China kent men alleen Korea als het oorlogsterrein Tnsschen Ping Yang en Seoul bevinden rich nog ongeveer 5O 0O0Chineescbe soldaten Waarschijnlyk zullen de Japanners gemakkelijk spel met hen hebben Dadeiyk na het bericht der nederlaag zeer snel voor Chineezen is gepoogd aan de grens tusscheu China en Korea nieuwe soldaten aan land te zetten De Japansche vloot was er onmid ellyk by en een gevecht had plaats waarin 4 Chineesche en 4 Japansche schepen verongelukt zouden zyn De Chineesche admiraal Ting en de Duitsche kapitein Vou Hanueken die zoo gelukkig ontsnapte uit den vorigen zeeslag zouden z n omgekomen doch volgens een ander bericht slechts gewond zyn Maandag zijn de beraadelaglngen der delegaties te Weenen begonnen De begrootingscommissie der Oosteuryksche delegatie behandelde s morgens de begrootiug van buitenlaudache zaken Do rapporteur gaf zyn tevredenheid te keuoen over de troonrede en de buitenlandsche betrekkingen maar vroeg inlichtingen over de toestauden iu Butgarye en Öorvië De Tsjechische afgevaardigde dr Patsak zette in een lange rede uiteen dat alle Tsjechen gekant waren en zyn tegeu het Drievoudig Verbond om oeconomische staatkundige eu nationale redenen Hy weet op Italië bezwykeude onder de lasten als een waarschuwend voorbeeld eu be oogde de wenschelykheid en natuurlykheid van een verbond met Üuiland De Tsjechen willen den vrede binneu en buitenlands Dr Patsak kwam op tegeu de behandeling der bewoners van bet koniukryk Bohème en tegen den stadhouder graaf Tbuu een man die behoort tot een scherp afgesoheideu politieke party eu die de toestonden in Bohème wil verbetpren met uitzonderingsmaatregelen en staatkundige processen De afgevaardigde richtte ten slotte de volgende vragen aan graaf Kalnoky lo Bobelzen de berichten dat de regeering Bosnië eu Hertsegowina wil annexeeren waarheid 2o Bestaat er een oorlogsovereenkorast met Servië 3o In hoeverre geeft de vervolging der Roemenen in Hongarye werkelyk aanleiding tot wryvingeu met buitenlandsche staten 4o Waarom is het Dnitscb ltussiach handelsverdrag eerder gesloten dan bet OostonrykschUussiscbe Na eeuige opmerkingen van andere Tsjechen hield graaf Kalnoky gem eenschappelyk minister yau bui nlandsche zaken een rede die drie kwartier duurde tly weidde uit over de uitstekende betrekkini en die bestaan niet alleen met dé andere staten van het Drievoudig Verbond maar ook met Frankiyk en Rusland De door dr Pataak vermelde overeenkomst met Servië bestaat uiet msur koning Alexander doet zyn best goed vriend met Oosteuryk te zyn en de minister is overtuigd dat het deu koniug zal gelukken de toestanden in Servië verbeteren Op Bulgarye kan men tegenwoordig heisas niet vast rekenen De vorige regeering behielsde betore waarborgen voor de vastheid dor toestanden dan de tegenwoordige OostenrgkHongarye koestert evenwel veel belaagetelling voor de vreedzame ontwikkeling vau bet Bnlgaarsche volk De betrekking met Roemenië is voortreffelyk Dat land heeft de zegeningen vsn het Drievoadig VerbiJnd leeren inzien De minister is overtuigd dat de Roemeeuschs regecring er in zal slagen de nationale stroomiug in het koninkryk een kaluien loop to geven Aan iulyving van Bosnië en Hertsegowina heeft de regeering nooit gedacht Van een voorrecht der Duitschers hoven de Oostenrijkers wat het handelsverdrbg met Rusland aangaat is geen sprake eerst moet het verdrag tusscheu Rusland en Duitschland op den voet der meestbegunstigde natiën worden gesloten Kalnoky verklaarde dajt ook voor de Tsjechen hel Drievoudig Verbond gunstiger was Mot de bionenlandsche politiek heeft by niets te maken maar hy twyfelt eraan of de Tsjechen altyd vrede prediken Zoover het hem aangaat heeft hy altyd meegewerkt om den binnenlandscheu vrede te bevorderen Op voordracht van den rapporteur werd een votum van vertrouwen in het regeeringsbeleid des ministers aangenomen Alleen dr Patsak stemde tegen Daarna ging de vergadering over tot het behandelen der onderdeelen Het slot was dat de voorloopige begrooting van het mioibterie vau buitenlandsche zaken ongewijzigd aange nomen werd Gelyk lot viel ten deel aan de voorloopige begrooting van marine en wel eenparig eu zonder voorafgaand debat Bg de behandeling der kredieten voor Bosnië en Hertsegowina die in oen volgende vergadering der Oosteryksohe delegatie geschiedde liet dr Pat k zich weer niet onbetuigd Na het antwoord van minister Van Kallay werden de kredieten toegeataan en een motie van ver trouwen iu het beleid van den minister aangenomen XNOEZONDEN JSè gesprek tusaehen Jan en JPiet Piet Wel hob je bet ook al gehoord dat er te S een loogenaamde hok of bokken zyn afgebroken welke tydelgk dienst hadden godaaa voor beesten die besmet eu zelfs onbesmet met elkander by sommige boeren te zamen opgesloten waren naar myn inzien was bet doel om de gezonde zoo spoedig mogelijk iu de gelegenheid to stellen tot bevordering der smet opdat de hoer te spoediger van den smet ootslagen zoude zyn geloof jy het ook niet Jan Ik weet niet wat ik er op antwoorden moet ik kan het slecht gelooven dat dit het doel is geweest want het zon toch onzin zyn want de gezoude beesten werden dan niet iu de gelegenheid geateld om er van verschoond te blyvon Piet Jy spreekt het zou toch onzin syn ik moet je aan deu eene kant gelyk geven maar welk een onzin kan bet dan uok genoemd worden om bokken te maken by sommige voor een korten tyd zelfs voor ruim twee dagen by iemand te S Jan Wat zou daartoe aanleiding gegeven hebben dat do beesten uit hunnen benarden toestand weder verlost werden Piet Misschien heeft de dieren bescherm ingscommissie hun lot aangetrokken ik denk dat ze meteen ingezien hebben dat ze mot hun oogmerk bedrogen werden omdat het toch niets baten kon Jan Je moot het zoo niet nemen ik denk dat het gedaan is om er een proef van te ntf men en meteen wordt er nogal heel wat centen mede verdiend Piot Het kan best wezen Wij zullen het maar daarby laten Jan Neen neen wy keeren op ons vorig gesprek nog eens terog iu den beginne vroeg je anu my of ik al gehoord had dat er een zoogenaamd hok of bokken afgebroken zyn te S wat bedoel je daarmede Piet O ja ik bob hooreu zeggen dat by den eenen boer het hok werd afgebroken en het hout op zyn erf neergelegd on by een anderen boer was het ook afgebroken maar daar was het hout beter geborgen zelfs boven in de hooiacbuur dua naar myn inzien om bet te vrywaren vcor bederf ik geloof deze er later spyt van had om reden dat er later nog heel wat hooi werd gewonueu door overvloed van gras wat nu te doen het houteen andere droge bergplaats te geven dat ging niet er werd naar alle wsarachynlykheid besloten om bet later gewonnen hooi er maar op te werpen hetwelk ook gebeurd in Jan jy begrypt myn bedoeling botrekkeiyk nog niet ik bedoel eigenlijk het atbreken der bokken mocht dat zoo maar zonder voorkennis van de directie Piet Nou daar kom ik wel een weinigje kennis m te kort maar ik zon zoo deuken van jn om reden dat de palen in iemands eigendom zyn geslagen niet alleen maar ook do planken spykervast er aan verbonden aan den eigenaar toekwam Jan Maar zou de eigenaar van het lacd zoo maar recht hebben om niet alleen het nf te breken maar ook weg te bergen het gast immers vau deu Minister uit en door de Koniugiu llegeutea bekrachtigd Piet Dat weet ik niet daar kan ik niet goed over oordeelen boe dat is maar zou tevens de directie geen fout begaan hebben om bet voorloopig af te laten kondigen dat wanneer zoo spoedig mogelyk de beesten uit de hokken verwyderd werden de bokken onmiddellyk afgebroken zouden worden ik twyfsl er aan of zulks gebeurd is en daarby toen er niet zoo heel spoedig tot afbreken overgegaan werd toen waren deze menschen in de meening dat ze het recht hadden om het in eigendom toe te eigenen en zulks iu den waan zyode dat het hout een genot wm voor schadevergoeding van het verpletterdn gra ewas en dat was ook niet meer dan biltyk Maar nu uog hot ergste nu zullen die menschen nïiischien oog vervolgd worden want de toestanden hebben er al blgken van gegeven en de menschen zyn daarvan zoo onthutst geworden dat ze bijna niet wisten wat ze zeiden of deden Jan Als die menschen vervolgd worden dan begryp ik er niets meer van het had beter geweest om al de faokkeu af te staan voor schadevergoeding voor degenen die er gebruik van hebben moeten maken het zal immers maar een bagatel geld uitmaken der opbrengst en daarby wat is het niet gebleken hoe een afkeer de boeren en een verstandige burger er van hadden om de beesten op te sluiten ie beklaagden de beesten dat ze in zoo een pestbok werden opgesloten en de vrye natuur niet mochten genieten tot genesiog voor hnnue ziekten Piet Ik begryp bet ook niet hoe er zooL gehandeld is het zy en het was ondertnsschant maar zoo V HAR JE TBIBXOHTSM Qoada lO September 1894 Qraneo mindsr aangevoerd dao do vorige wetk PrHien aanir onveranderd Tarwe Jarige Zeeawaohe e 78 i 7 IS Mindere dito ftt6 l 0 AO Nieuw Zeeuwtohe S 40 il 5 76 Miadere dito 6 10 a B SO Afwijkende 4 40 ƒ 4 80 Nieaws Polder 4 85 i ƒ 8 Rogge Zaeawsohe ƒ 4 10 S 4 50 Polder 8 5 i 3 78 Bnltsnlandsehe per 70 k ƒ 8 40 I ƒ 8 60 Gerst Winlar 8 86 i ƒ 8 60 ZoBier 3 10 8 50 ChevalUer ƒ 4 l 6 60 Haver per heot 1 76 i 8 16 per 100 kilo 5 88 l 6 60 Hoaaepiaad Inlsndsob 10 88 10 80 Buiteulsndsohe 6 85 i ƒ 6 80 Kanariezaad 8 80 ƒ 10 78 Koolzaad 6 i ƒ 7 Erwten Mestmg i nïst kokendo ƒ ƒ fioonani Nieuws Bruiceboonen 16 i 18 Witto boonsn ƒ i Duivonboonon i ƒ I Paardeahooneu H ƒ Maii per 100 KUo BonU Amerikaanaohe 6 60 i 6 70 Cin aanÜae 5 80 il 6 ViEUAaxT Molkvee weinig aaavoer Handal en priJBsn flauw Vette varkens goede aanvoer handel stug 16 10 ot per half KO Biggen voor Engeland red aaavoer handel matig 17V 18 ot per half KQ Magere Biggen goede aanvoer handol stug 0 66 it l IB per week Vette aohapen goede aanvoer handel flauw fli i 84 Weilammoren red aanvoer handel flauw 9 16 Noobtere kalveren goode aanvoer haadsl red 8 üt IS Oraakalvereo goode aanvoer handel flattw 80 i ƒ 68 Aangevoerd 117 partjjen kaas Handel vlag le qual ƒ 84 ƒ 96 8e lïual 80 a ƒ 83 Zwaardere 87 a NoordHol landiohe 80 k 98 Boter goede aaavoer haadel vlug Qwbotor 1 80 k 1 45 Woiboter 1 10 k 1 80 p Kilo 346 Staats loteriJ i Uina Traliting vui Dondanlig 0 Sapttmlfcr Ut No 118 1000 No 14386 UOO No 4688 6888 1J0S7 18088 n 14090 1000 No 88 8807 87S6 18390 19790 m MMS 400 No 834 1388 6117 8910 m 17970 100 No 707 3119 4697 6479 8061 13183 14793 17294 18048 18394 oo 80731 100 Prijxeo TAQ 70 48 8868 688 9889 11991 14479 18489 18888 LSI 3089 6733 9833 11998 14184 18484 18448 838 3084 6738 9401 18146 14688 16438 18448 90 806 6744 9488 18818 14684 1849 18680 438 3898 6879 9440 18891 14876 18636 18680 481 8373 6908 9460 11386 14718 18681 18688 08 3431 6989 9660 18437 14801 16808 18838 611 8437 69 9 9878 18648 U009 18868 18818 848 3680 8094 9789 18901 16068 16888 18789 777 3843 6198 9730 19908 16091 16689 18887 886 3681 8887 10138 18048 16117 16884 18888 838 3908 8897 10868 18064 16168 18891 19098 964 4038 666U0188 18149 la809 18964 9117 1006 4071 8678 10179 13884 16849 17084 19879 1106 4189 8899 10193 13888 16874 17169 19891 1888 4180 6983 10391 13843 16876 17866 19477 1343 4836 7130 10466 11678 11346 17488 19683 1406 4890 7148 10648 18700 16864 17608 19887 1418 4348 7388 10891 18788 16488 17614 19838 1488 4883 7867 10833 13746 16688 17711 19798 U87 4478 7697 10824 13768 16640 17807 19748 1769 4610 7730 10980 13798 16647 17880 19943 1857 4613 7818 10990 U881 16707 17870 80168 8068 4897 7988 11066 18917 16798 17909 80177 8081 4781 8098 11833 13978 16878 17988 80463 8081 4816 8I97I18SS 13977 16884 18016 80496 8189 4936 8888 11888 14064 16987 11014 80687 8198 4948 849311698 14086 16941 18069 80886 9849 6094 8497 111 67 14079 16998 13076 80788 8640 6660 86II 11883 14816 16006 18000 90901 8678 6688 8788 11940 14934 16188 18096 80949 8700 6687 888H 11944 14887 16803 18186 19481 8703 6699 8898 11977 U474 18è48 18886 17191 87 O 6684 9148 11988 g BBBi BB InEIOHTINOKN WIHH OÏTAIK CHiO O HIMBSR KUKNBN VBBOOHZAXBN BUROEMEESTER en WETHOUDERS tu GoDda Oeiet op art 6 en 7 der W t nn du 2n Juni 1875 Staatsblad do 95 BrroKon ter algemeene kennii dat op de Secretarie ter Tisie is gelegd een terzoek met bglagen ran C Lafeber om lergnnning tot het oprichten eener ilachterg in het perceel gelegen aan de Robaarateeg Wgk M no 137 Kadaatraal bekend Sectie C no 1748 Dat op Woenidag deu 3 October 1834 deinamiddaga ten 1 nre op bet Raadhuii gelegenheid is om bexwaren tegen de gerraagdetergnnning in ta brengen en dat gedurendedrie dagen vóór dien dag op de Secretaria derGemeente fan de ter zake ingekomen Schrift uren kan worden kennis genomen üooda den 19 September 1894 Burgemeester en Wetbooders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER BurgarlUk Btaiid GEBOREN 17 Sept Allegond Jofatnn Maria ondrrs C Bmikman en J M Znidirgk 19 Cornelia ondera C de Vroom en P Tan deu Hnrk GEBUWD 19 Sept T tan der Ploeg en M Schotel J J n Wgk en 3 M de Jong A Tan Ee K C Sudaia J Cinjee en A Visser