Goudsche Courant, vrijdag 21 september 1894

No 6463 SSste Jaargang Zaterdag SS September 1804 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BeenvUk aEBOREN aeertmida Petrooella ondeii J van Kats en A Boere OVERLEDEN ö Plomp 2 j N Schouten Ij M Stolwp wkd L ran Leeuwen 82 j SchoutoD 4 m M U HendriltIlea 5 m GEOOTE SORTBERING mm FMLüiES 001 Dames en Heeren A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam 10 SEPTEMBER Vor kr 8 u 1017 lOJ 78 79 5 h V 74 ♦ 7 103 Vi 7 8 V Ï8 10 63 9 lOOlï i lOO V4 4t est 101 78 lOS 807 1S8 84 I 108 101 I8B 81 93 SO i 104 100 191 186 104 48 6311 138 lOO Vii 88 71 104 99 108 108 l 98 1017 140 188 ll l 96 8Sl 91 8V 1 loi 78 111 104 40 58 11 198 171 lOS i 109 JO V 108 1181 48 10 lotkoer 98 80V KiDnuMD C rt Ned W 8 ti idito dito dito 8 dito diio dito 8i HoMQAm Obl Qoudl 1681 88 4 It4UK InMhrjjviiig 1862 81 5 OOOTINK Obl iiiptpiorl868 fi dito fn xiltrer 1808 6 PoKTUGAL ObUg met tiok t 8 dito dito S 66 89 841 9 o RuiLiND Ubl Üoit iê Serift 6 dito Gaooni 1880 4 ditobgRothi 1889 4 dito bfj Hope 188 BO 4 dito io goud tean 1888 6 dito dito dito 1884 6 SrAXJi Perpet tohuld 1881 4 TuiKiiJ Gepr CoDT Uon 1890 4 Om loeuing lerie D Gbo lesotDK Krie O Zllii A UiP Beo T obl 18 2 6 Mixioo Obl Buit Sch 1890 8 ViNUUBLi Obl 4 ODbep 1881 AiUTiBDiJi ObHgatieQ 1861 SVi RoTTiftOAV at d loon 1886 87 NiD N fr HacdflUr aatid A enditb Tib Hjj OertifioateD DuaMutiohftppy dito Arnh Hypothoekb pandbr 4 Oult Mij der Vontaal und Gr llypotbeekb pandbr 4 NederlBnuKhe baak B ad Ned HaDdalinaataoh dito N W k Pao Kyp b pandbr 6 Rett Hjrpotbeekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OfMTBNK Ooit UoDg bank aand RusL Hypotheekbank paodb 4 i UEUKA Kquit hypoth psadb 5 48 68 Mbxw L i Pr Lion cert 6 ÜMD Hoü U SpoorfT Mij aand Mij lot Bxpt r 8t Spw aand Ned Ind 8poorwegm oaod Ned Zuid Afrik Spm anad S dito dito dito 1891 dito 8 lTiLig Spoorwt 1887 89 A Eobt 8 Zuid IUt Spwmü A H obl 3 PoLiM Waraobau Weenen aaud 4 Ruil Or Rum Bpw Mij aand 8 Baltische dito aand 108 07 06 FaatowB dito aand 6 Ivani Dombr dito aand 8 Knrik Ch AKow 8p kap aand 8 Loaowo SewHBt Sp My oblig 6 Orel Vitebsk itilo oblig 8 ZuidWeit dito aand 8 dito dito oblig 4 18 BÏi 18 IIV A MHiicx O at Pao 8p Mij obl 6 Ohio U North W pr O ▼ aand dito dito Win 8t Peter obl 7 DeoTer k Eio Qr Bpm oert r a IllinoiB Central obl in goud 4 Louisr k NaahvilluCart v aand Hexioo N Spv M lehyp o 8 Uiaa Kanaas r 4 pot pref aand K York Ontario k Weat aand dito Penui Ohio oblig 8 OrogoD Calif Ie hvp ia goud 8 St Paul Hian k Manit obl 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lioo Col Ie hyp O S Cahubjl Can South Cert v aaod ViK 0 Baltw k Nar Ie h d o O Amaterd Omnibua M aand Rotterd Tramireg Maati aand NiD 8tad AmiterdaDD aand 8 8t d Rollerdam aaud 8 BiLOU Stad Antwerpenl887 Sud Bruaael 1886 8 i HoNO Thai ReguUr GeielUoh 4 OoBTiNR Staatsleenlog 1860 8 K K Ooat B Cr 1880 8 Spjlnji Btad Madrid 8 1868 Vitr NBD Bei Hyp SpobI oert 6 APVERTENTIfiW TAMDAHTSKn W J BUTS LI0NB1 TS Nieimeodijk 241 Eerste kuis v d D m AMSTERDAM ntmi I Tandarts Lion Blitz TE C0N8ULTEKBKN Maandag Woensdag a Frifdagsym 10 tot 3 uren Markt M Gouda VRIJE PAARDENMARKT j TB1C3 OUIDA j Burg emcester en Wethouders van Gouda maken bekejld dat aldaar Vrijdag 19 October a s zal o ehouden worden Staangeld zal NIET worden gevj rderd Mj Bij gelegenheid van de Paardenmarkt kal van ÊÊÊ wege de Afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Landbouw onder toezicht van het Uenieente bestuur eene VERLOTING vari op die markt aan te koopen PAARDEN en aanverwante Artikelen plaats hebben tegen één gulden 1 het Lot l Oouda den In September 1894 1 Bujrgemeeater en Wethouders roornoemd j VAN BERGEN IJZENOqORN De Secretaris bedraagt in t gelukkigste geval du hoofdprijs der Dnitsche Geld Man aUer 87 500 prijzen D hoofdprfji b dru t In t gelnkkl tte grev 500 000 Mk In t byuiaderi kUh de prijien alt Tolgl gwarloord an gawaarborgd dwr i $ Maokftnbarf8ehwarin ioh SlaaliriiBMrlnB JtoKP frnote IMU Lotorlj beiuat ireohti alt 75 M 0 Origineele loten en 37 5 M Prijzen buitengewoon BROUW Etó Elke tweede lot moet met een prtJB iiitfconien n groot M 800000 = 3000QO 200000 = 300000 100000 100000 60000 = 60000 S0000 == 100000 40000 = 80000 30000 = 60000 25000 = 250O0 20000 = 2 M 0 lOOOO = 70000 5000 = 125000 J 1 1 7 as 20 10 492 605 81 AllD t7 üO iM Ji n woriicd blfkrine Julat alt In ueNeilrrlanilMiheKlHBicji I oloriJ In 6 Ruoedl op clksndor ïolltfndfl klnsxeii uHnoloot en U delÖk In contant wltbctHBld E Worden sIcohtB prijaen getrokken de tiieteri blijven dun In de hus Op deno m nlor heeft kdfr hcBtlter laii een lot kstii leli te winnen tot op don Iftiitaten date der Irekkin der 6de hlniae en behoeft bÜ ntft 100 ala btj do Nodefla dBcho Klaaaen LoterUte vreifn dat ïijn lol met oen niet Betrokken en bU daaidoor an liet vcrdore medesjielen wordt uttKealoten Dl pi IJ der orlRlneele lolen li wettelijk tmIgosield Cd ludrangl looi de èersto tfckklng klaiae voor Bflhtel origineele loten N Cfl 1 kwart jj halva j 4 8000 = 627000 2000 = 2000V 1000 = 4020U0 500 = 882500 800 = 24800 SSOOO nriizrn k M SOO M lAX M ISO M 140 M 108 enz te zamon aeheele 8 ItcKttllIngcn voor de lite klMse vertoeken wil rns öo I OKiJlir tnntrelijk te tcnden ot uiterlijk tot 2S SEPTEMBER a h De liiaendinfi Tan bel bedrag kan In HoIUadMh bnnhpapl rof door poiiiB reia gegchieden Dtdaiyk Otitvaoffi tol Aan elke lendltiir wordt ofHfk oio tnikklntfsplan blJBevoegd en n elk litkklnK inliftiittt ieder beiitlor van een lot da ofll 5 r iï s 4 ïï for 37 500 pi yzen D LeWin erUn c Bankier Spandanerbriloke IJ Hollandsclie Maatschappij van Landl ouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BIJ GELEGENHEID DEK VRIJE PAARüENMARpT op Vrijdag 19 October a s Piijs per Lot 1 11 Lo en voor 10 te bekomen bij n BRIiXKMACM en Zn Lang eTiendewe 69 Gebri toUwerck a Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingon op marhinaal gobiod rerlMterde febricatie en uitdoitend gebruik v n ne en fijnstj grondstoffon jjaraiideoroi Ion verbruiker van StoUwerck s Cbocolade en Cacao een unbeTelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dei resp Etiketten De Firma behaalde 87 Brerets als HofieTerasicIer 44 Eore DipIoma B gouden enz Medailles een bew a Tan uitmuntend Sjn fabrikadt Beeda 1874 schreef de Accademie national de Paris Kous Tous déoemona una H d llle d or première elawMe n oonatdération devotre exoeUent fltbrioatlon de Obooolat bonbona variea eto eto StoUwerck s bbrikaat is verkrijgbaar bij II H Confiseurs Banketbaltker enz enz Oeneraalvertegenwoordiger voor KedetlandJuiiu Mattenklodt Amsterdam Kalrerstraat 103 Gnuda Soelpandruk vanA BatHKKAN fc xiN XXXXV Effedenveiling Hel Onlvang en Bet aalkantoor L ÜROOGLREVRRFOIITUIJK te ROTTERDAM zal op ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1894 ten 2 ure in het Notariahois aldaar ten overstaan van de Notarissen vanTraa Weve in veiling brengen Aandeden en Obligatiën ten laste van Mü V Ass Disc en belg Ned Mü v Brandverzg te Tiel s Gravenh M j terverr tegen Brand en zeegevaar Bat Zee en Brandass Ml Nederl Lloyd Verze Mü Kotterdam Brandveizg Mu de Rottei Tweede Samar Zee en Braad Ass My Mu v Hypk Vera Rotterd Gla8 ferzg C Holl Hyp Bank Amst Hyp Bank Zuid Holl Hyp Bank Maastrehtsche Hyp Bank Colt Mg Johannesburg Koffiecult M J Kali Klepoe Moluksche HandelsVennp Baldy gondmijnen Beetwortel Suikerfabr te Gorincbem Rotterd Stoom Rijst Pel on Meelmolen Kon Ned Beyerschbierbr Rotterd Broodbakkerjj NedCement Steenfabr Kon Ned Hoeden Petten tenen Pelteryenfabr Kon Stoomweverij te Njjverdal Electr MO Phoenix Ned Scheepv Mij te Amsterdam Stooravaart My Zeeland Apeidoornsche Stoomb My Stoomboot Apeldoorn Kerkerbachbahn Kon Nad Locaal Spoorwg Mï Rotterd Tramweg Mg Wes telp Handelsterreinte Rotterdam Hotel Witte brug te Scheveningen Phyiatridsche Inrichting te Scheveningen Rotterd manége Rrai Zwem en badinr Rotterd Diergaarde Officieren Sociëteit Inschrijving op het27jO Grootb der Nederl Schaid belast met nitkeeringen enz enz De CataloguH is verkrijgbaar op 24 September a s EEU JOUGMENSCH Ï5 jaar oud reeda een jaar opeeu KANTOOtt geweest zgnde weoacbte gaarne weder ala zoodanig geplaatst te worden Adres onder No 2346 aan het Barean dezer Courant teg n Jioht kortom RheoinaÜek Lendenpgnen pijaan vaa f leriei uxil Tlf at is wt iet tall Anker Painlxpeller R ua te wenden tegen Hoofdig YerkoQi S Anfcer PainExpeller lid ieder huiagexin g moet dna ttatdB Flï SO oeal 711 o t i 1 25 de Seaoh Toomandan ia de mSMta ApolliekeD eo bij T Ad Hialiter Co te Hotlenlam Te Gouda ba A WüL B l Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der ZelfboTlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELPBEWAIUi G Hollandsche nitgare met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de rerschhkkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt Jaarlgks daizend van een zekeren dood Te verkrggen by hetVerlaga Magasin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen Inzending van het bedr ook in postzegels en in etken boekhandel in Holland ADVERTEN TIEN in alle Binnen en Buitenlandsehe Cou ranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertpntie Burean ran A BEINKUAN ZOON te Ouoda BINNENLAND GOUDA 21 September 1894 De loting der iu het loopeode jaar TOor de licbtiög der nationale militie ïoor 1805 ingeBcUreyenen zal dit jaar alhier plaats hebben 23 en 24 October Men leint aan het Nieuws van den Dag uit Batavia De Saaaks versloegen de Baliërs te Paboetau en verbrandden hunne eigendommen Tjakra Negara wordt door ons gebombardeerd Te Kftleh z n drie granaten van den vijand terechtgekomen waarvan een sprong zouder iemand te kwetsen De Bahërs zyn voornemens Kaleh aan te vallen Het ia bewezen dat een deel der Sasaka io het verraad wfiren betrokken De Saeaka brachten vier afgesneden hoofden waarby dat van een invloedryk verrader Over de voeding der soldaten wordt geklaagd de dienst ia zwaar er kwameu meer zieken Uit Batavia is verzonden onder dagteekeniog vau 20 September het volgende telegram De onzen hebben met kleine verliezen de position te Peganangan en Sekarbela veroverd tu bezet welke door de llaliëra manmoedig verdedigd werden Dezen heten vele doodeu en wapenen achter alsmede eenige gevangenen De marine vernielde magazyaen aan de Kom halbaai De Sasaks brachten vier afgesneden hoofden van Baliache aanvoerders De gezondheidstoestand wordt minder goed N R Cl By de koloniale reserve is tengevol e van het vertrek van een deel van dat kops naar ludië een incompleet aan onderofficieren en korporaals ontstaan Dientengevolge heeft de commandant dier reserve aan de korpscommandanten van het leger de vraag gedaan om kader of wel soldaten die geschikt zya om spoedig bevordering te maken genegen om bij de koloniale reserve over te gaan Korporaals die hot eiamen voor sergeant of fourier gedaan hebben of kunnen doen kunnen al dadelflk in dien nieuwen graad overgaan H M de Koningin Regentes deed gisterenochtend per telegraaf den directeur generaal van het zeebad Scheveningen verwittigen van binr voornemen om het middagconcert in het FEVILLETOX De laatste eener Familie Naar het FrantcA 134 Vol ongeduld liep h i de kleine ruimte op on neer bunkerend iisar het oogenblik waarop bij een einde kon makeu aan het leven van dea man dien hij de schold gaf van het mislukken zyaor planaeo Boveodioq begon de vrees hem te bekruipen dat elk oogenblik oponthoud het gevaar deed toonemen Was t niet mogelijk dat dokter Borlraad die eoo onverwacht weder op eijn weg versobeeo de justitie gewaarschuwd bad waar hg te vinden was en dozo angst waa enkele oogenblikken zelfs zoo groot dat hg bijna niet naar den ingang van het terrein dorst te kyken uit vrees de roode broek van een veld wachter te zullen bespeuren Arthur Ersee daarentegen was volkomen kalm Wel wist hij welk gevaar hem boren het hoofd Cweefde maar het vertrouwen in de recht vaardigheid siJDer saak deed hem zonder vrees de toekomst gemoet gaan Oaverschillig voor al belgeea de getuigen deden stond hy met den dokter te praten die t gepast oordeelde bem in dit oogeohUk overElize te spreken De goede man vertelde hem hoe baar naam in den omtrek van Trichtvoorde steeds f anoemd werd als die eener weldoende fee eu blijkbaar luisterde zgn jonge vriend met het grootste genoegen Misschien zou tty niet too bedaard geweest q all hy geweten had dat syn beminde sioh ia Kurbao8f met hare tegenwoordigheid te vereeren Terstond na het bekend worden van dit bericht werd gezorgd dat de omgeving van ëcheveninga eerste bad etablissement met vlaggen werd getooid welk voorbeeld werd gevolgd in de omliggende geboawen die spoedig allen met de nationale kleuren prakten Van den koepel van het Knrbausgebouw wapperde het dundoek der verschillende natiën waaronder ter eere van bet Toistehjk bezoek ook de vlag van Waldeck Pyrmont terwyl de groote Nederlandsche siandaardvlng werd geheachen hg aankomst van de regentes Hr Ms rijtuig hield stil voor den hoofdingang dus by het bordes vóór het hotel De Regentes dio langs de m t tapyten belegde trappen de gatery bereikte werd aan den ingaug van de concertzaal ontvangeu door den heer Patyn presidentcom miaaar is den directeur generaal Goldbeck en den heer Uuya gedelegeerd commissaris Mej Kitty liuys mocht H M een fraai bouqnet aanbitdeu De vorstin beguf zicb rechtstreeks naar de beatuursloge op de galery rechts van het orkest wellE bovengedeelte der zaal door de zorgen van den directeur generaal prachtig was ingericht en versierd met heestergewaaaen en bloemen tervryl de galery vau de loge was gescheiden door eene portiere in antieken styl Op gueridoua prykten keur van frissche bloemen Aan den ingang der loge waren de bustes der beide Koninginnen geplaatst De loge zelve was geheel ter llarer Majesteits beachikkiug gesteld In dit vertrek eveneens m een keurig gemeubelden salon herschapen werd het concert door de Regentes bijgewoond By uitzondering werd de middagaitvoerlng ditmaal geleid door prof Mannstadt die bet programma had sameogesteld uit keur van toonwerken die den roem uitmaken van het philharraonisch orkest De voornaamste nummers waren de ouverture van Oberonc de Üavaleria Uu8ticana de uugansche Rhapsodic 2 van Liszt Wagner s Tannhauser oavorture Iiargho vau Haeudel voor vioolsolo en Wiener Blut Walzere van Strauss De Koningin te Breda 1 De gemeenteraad van Breda heeft metalgemeene stemmen het besluit genomen f 10 000 uit te trekken lot versiering der stad en dor openbare gebouweil by gelegenheid van d J komst der Koninginnen £ r is per telegram aan H M de KoninginRegentes gevraagd of haar bezoek ook nog andere plaatsen in de provincie gold waarop tot antwoord volgde Bezoek geldt uitsloitend Academie en Breda c do oomiddellijko nabijheid bevond slechts enkele schreden verw dord mot angilig kloppend hart WBohtend op hetgeen gebcureo zou Eindelgk was alles gereod en de twee mannen plaatsten zioh tegenover elicander met het vasto besluit dut een hunner niet lovend Ie kampplaau zon verlaten Beiden waren kalm en vastberaden Arthur drukte zijn beide vrienden de hand t wijl Kudolf den heer Harris een knikje toewierp als wilde hij zeggen ffwees maar niet ongerust ÉUze die niets wist van helgeon binnen dien muur voorviel begon te getoovon dat het tweegevecht geen voortgang zou hebbon toen zij plotseling een revolverschot hoordo Sleohts ééa enkel Bohot Het was duidolgk dat drgene van de dueilanten die het schot niot beantwoordde gedood often minste ernstig gekwetst moost zijn Wie was dat F Elize wachtte nog even Zij hoopte dat alles nog niet geëindigd w i en dat z j nog een tweede pistoolschot zou hooron vf ui zij bad een voorgevoel dat het eerste schot gelaat ia door den heer Van Trichtvoorde Mnar na verloop van een minuut kon zij t niet langer uithouden Zij hle weg en bij den ingang vau den bouwval botste zü b jna tegen U idolf van Triobtvoorde die van deV te DOvergcstet den kant kwam en haar herkend moest beb fn want zij had haar sluibr opgeheven Waar saeldfl hij heenP Zg dacht er niot aan t bem te vragen want zij zag in het midden van de ommuurde ruimte dtie mannen die geknield lagen rondom een op den grond uitgtstrskt lichaam Drie mannen waaronder het arme kind daktér Bertrand hirkeode By het bekend worden van de komst der Eoningionen getuigde onze stad Zondagavond van eene opgruimde drukte Elkeen was op de been om zijn vroolykheid luchtte geven U dor in den stad heeft er den mond vol van Dadelijk zullen de banden aan het werk geslagen worden em do ontvangst zoo feeatelyk mogelijk te doen zjjn P N G In eene woning in de beruchte Vildersgas heeft de politie gisteravond gevonden een l jk blykens daarby aanwezige stukken van J K vader ia het gereformeerd weeahuia te Scheveningen Keilerstraat Aan den hnls werden sporeu van gepleegd geweld waargenomen Van den moord worden verdacht Jacobus Theodorus Stelbrink en twee vrouwen van slechte zeden Maria Antonia Middegaal en Maria Elisabeth Sclielkona bewoners van bet huis waarin het lyk werd gevonden Deze personen zyn van nacht na langdurig zoeken door de poUtie onder Ubbergen genr Uit N megen wordt nader gemeld De iu de Vildersgas eene steeg vermoorde vader vaü hot gereformeerde weeahuïs te Scheveniugen J Koost toefde bier sedert Dinsdag toen by een jongen van bet gestlobt die bij net Indiacb leger in dienst zoude treden aan het gebouw der koloniale reserve afleverde Eenmaal bier beeft by waarsch nlyk van een en ander oen kykje willeu nemen Het fraaie echter zocht by blykbaor niet althans aan den Voerweg vaar hjj een paar kroegen bezocht is dat niet te vinden Diiiir zon by half buiten westen keunis hebben giMuakt roet Wilhelmina Schelkenseu door d zyn gelokt naar de woning van Jacobus Stelbrink en diens byzit Marie Middegaal in de Vildersgas eene buurt waarop vooral nu onze politie verordeniog het houden van buizen van ontucht verbiedt aanhoudend toezicht noodig is GistereuAvoud werden twee poHtie agenten door bewoners van die gas er op gewezen dat bedoelde woning tot hunne bevreemding den geheelen dag gesloten was gebleven Besloten werd het hifis te onderzoeken men vond niemand dan op een bed bet half ontkleede lyk tyk van een onbekende dut uit hetgeen daarby werd gevonden herkend werd Dat er eene misdaad was gepleegd was aan geen twyfel onderhevig Dadelyk werd in en om de stad naar de vermoedelyke daders genoemd drietal gezocht en diep in den nacht mocht de yverige politie er io slagen beo buiten de stad op Zij kou zioh later nooit rekenschap geven van hetgeen er iu dat oogenblik in haar ziel omging t Was of haar beeoen plotseling den dienst weigerden en zij moest zich oau dan muur vastgrepen om niet te vall n Maar zy wilde niat zwak lünl ZÜ moest haar krachten bewaren om bet hoofd te kunneD bieden aan de stormen die nog konden komen De drie mannen stonden mot den rug naar haar toe en omringden Arthur zoodat hij geheel aan baar oog onttrokkea werd Was hij dood of slechts gekwetst P Plotseling drong zioh met een overweldigend gevoel vau leod de gedachte aan haar op dat hij dood moest zgn on zg vluchtte om het lijk van haar verloofde niet te zien De moordenaar bad nog niet den tgd gehad om zich te verwijderen Hg Hop langs de rotssn naar het gevaarlijke pad dat bijna loodrecht afdaalde naar het rolsige strand naartegen de golven beukten Elieo zag hem weldra stUstaan on naar de zee kijken de hnrd boven de oogen houdend ten einde beter te kunnen ziou daar de zon thans door de wolken gebroken was en t felle licht tonmogelgk maakte om in de verte te zien De sloep van het jacht bad zee gekozen maar Kudolf zag haar dobberen en bagou dadelgk met de armen te zwaaien om een teeken te geven dat zg naderbij moest komen Mevrouw van Hanswoerd had hem w twijfeld nog niet opgemerkt want de atr ol i en kalm zitten en schenen er niet aan t d ikc4 et kracht naar het eiland te roeien De op lag nffi steeds op dezelfde plek waar ËUze taar geum ad eren voor het oogenblik dat zij aaiv binnen snelde om te ondentoekeo boe het twaegeveoht ifi toopen was den Borg en Dalschen dyk naby calé Rnatc io snappen Zy werden aan het hoofdbareau van poUtie op de Groote Markt ia verzekerde oewaring gesteld en zullen vermoedelyk badenavond naar Arnhem worden overgebracht Van middag kwamen de ofBcier vaojaititie de rechter commissaris en den griffier dar rechtbank uit Arnhem orer om het driatal te verbooreu en het lyk dat word gebracht naar het huis van besmettelyke zieken aan den Graafschen w g te schouwen doctoren Banning en Hoeben fungeerdvn als deskundigen Twee regenten van genoemd weeebnia naar bier afgevaardigd hebben zich vao deu dood buna dianaars overtuigd In den namiddag werden de verdachten elk afzonderlyk onder politiegeleide naar bei aiekenhuia vervoord en daar in het byago der justitie met het lyk van den verslagene geconfronteerd Stelbriuk verloor daarby agne kalmte niet doch op de beide vrouwen maakte bet lyk veel indruk Ëene groote menigte verwgtt den ganachen dag voor het politie bureau toen de verdachten vervoerd werden naar en van het aiekenhnis gaf het publiek door luid geachreenw ayne verontwaardiging te kennen Omtrent het onderaoet van de jqstiiia valt nog niets mede te deolei evenmin is bekend wat de sectie die gen i mde deaknndigen op bet lyk verrioUttao aaA hak Uohl bracbU liet vermoeden bestaat dat een icbedelbrenk den dood ten gevolge beeft gehad De Rotterdamsche Raadszitting waa gistermiddag boofdeakelyk belegd tot behandeling der bekende voorstellen van het anii rerotutionaire Raadslid dr W U ran Staveren tot soboolgdtdverhooging en het daarop door B en W uitgebraojit uitvoerig praeadvies hetwelk concludeerde tot verwerping der roorstellen Volgens de toelichting beoogde dr r Staveren met zyn voorstellen om de gemeente voortaan tegenover de stygendo uitgaven voor het openbaar onderwgs in de opbrengst der schoolgeld heffing een ruimere vergoeding te doen vindon terwyl eenstemmig zoowel door de schoolopzieners ala door a de driecommisaies de aanneming dier voorstelien wordt ontraden omdat door een wijziging die zooteer ingrgpt io de bestaande geleidelgk tot etand gebrachte regeling het aangegeven doel niet zal worden bereikt Wat het middelbaar onderwgs aangaat stelde dr v Staveren een verhooging voor van bet schoolgeld aan de H B B voor meiijei van f 60 op f 100 en op de beide H B B voor jongen wnar de schoolgelden thans f 00 Maar Van Triohivoorde nuakto lutke wanhopigs bewogingen met de armen dat hg eindelgk wel de aandacht moest trekken vao merrouw Van Hansweerd ffZij zal hem redden dacht Elise zij zullen in vrede vau hun zondig geluk genietea en Arthur ligt daar ginds op het door zjjn bloed doorweekte gras Mag de ellendeling die hem gedood beeft aan g n gereohte straf ontsnappend Ken aandrift waaraan i g geen weerstand koo bieden dreef haar toort om zgn rluobt te v rbioderen Zg dacht er echter geen oogenblik aan zioh aan zijn kleederen vast te klemmen en om hiUp te roepen ten einde hem op die wgze te beletten zioh te verwijderen Zij wilde plotseling voor hem versobgnen zioh voor bem plaatsen en eon vervloeking naar het hoofd slingeren Hg bad haar gezien terwgl hg langs haataiwlde aan den ingang van de ommuurde ruimte Maar hg geloefde dat zg zich neergoworpen had bu bat Ifjk van haar nacf en hg zag baar niiit nadaren loo geheel verdiept was hg in da gedachte boe het mogelgk sou zijn om de aandacht te trekken van de bemanning der boot Voor da eerste maal ia zijn leven maakte een gavool van moohtelooibeid zioh van bem moester Hot was dan ook een vreesalgke toestand te weten dat t elk oogenblik dt aandacht van de sehtergebleveo getuigen kon trekkoo dat hij spoorloos verdwenen was en dan geen middel te hebben om te ontvluchten Als eeo van die hoeren op de gedtohte kwam hem to volgen dan wu bij reddeloos verloren want hij zoo geen reden kuanea opgevea waarom hg loo plotseling wihte vlaohten i