Goudsche Courant, zaterdag 22 september 1894

7 S6 8 85 7 8 8 48 T 8 8 49 7 48 8 68 7 56 S 06 6 8 08 1 10 8 18 6 1a 8 81 5 88 8 S8 6 88 8 86 Directe Spoorwegverbinding met GOIÜA Zomerdlenst 1894 95 Aangevangen I Met Tl d van Greenwich HOITEHD iU lat i 7 80 IIOTTKKPAH 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 i 3 10 4 08 4 40 DEN HAAG OODUA Uage 6 48 7 80 7 48 9 28 9 4610 1811 8818 16 1 88 i lS 8 45 3 43 4 16 4 48 6 17 7 aODDA DEH HAAG Ookd 7 80 8 40 9 0 9 8710 49 18 1118 811 011 87 8 89 8 56 4 45 6 27 5 59 7 18 Z r 1 T 48 8 68 11 01 1 13 Bl Kr 7 47 ll Z igw 7 58 9 01 11 10 1 84 N dL d 8 08 1 38 1 44 4 48 7 06 1 49 7 11 1 58 7 20 1 2 04 7 26 f 9 09 5 09 7 31 10 8 18 9 68 10 1810 58 18 0312 46 2 80 8 46 3 15 4 18 4 43 5 80 6 47 7 42 8 86 10 10 10 86 UTIECHTGOUD A IUIraoht 6 33 7 60 0 9 63 11 34 12 08 18 60 2 56 3 10 8 52 4 43 6 38 6 09 8 6010 34 Woerden 58 8 11 AltatenlauWp 8 0 8 16 9 ll 11 41 8 4 8 4 8 7 0 10 00 Gosdt TJ 8 04 18 U 11 18 ll l 8 0 J I M 11 00 Vomb 8 07 9 18 11 88 1 38 6 8 ÊS 8 1 i8 9 89 10 Ó7 11 87 18 41 IMl 1 43 1 67 8 66 4 85 6 86 5 66 8 41 7 43 10 16 11 33 11 48 8 0 I D A U TKIC H T Goadl 6 86 10 7 68 8 09 8 81 10 19 10 5 12 48 8 98 2 51 8 18 Oudew 6 60 64 U 09 2 87 6 69 7 03 8 18 I 11 17 8 45 8 11 6 18 7 98 8 88 8 41 9 10 51 U 4f 1 10 8 08 8 88 8 60 6 89 6 21 6 66 8 88 9 11 10 6 11 10 O O U U A A MSTÏRDAM 10 08 10 65 18 11 2 61r 4 47 88 10 18 19 1 8 40 4 8 D IO 18 84 1 18 O 4 47 6 83 5 67 7 45 8 38 10 14 10 8 6 87 7 69 10 97 6 04 5 46 6 36 8 07 8 6S 10 36 en f 30 bddragw tot f 90 en f 45 By het lager ouderwgs zou van verhooging alleen uitgezonderd bigven bet Bcboolgeld op de tnsicbenscholen De ToorsteUen van dr r Staveren lokten een langdurige discassie uit en werden verworpen Staten Qoneraal 2e Eahkb Zitting van Donderdag 20 September 1894 De heer Gleichraan aanvaardde het voorzitterschap mei eene korte redo nadat de waar nemende voorzitter hem den hamer met de gebruikeiyke toespraak had overgereikt De minister van financiën diende daarnt de Staatsbegrooting voor 1895 in in zyne millioenenrede zette by den stand der ryksmiddelen uiteen Men leert daaruit dat van 1888 1893 dm in de laatste 6 jaren byna 10 millioen meer is aitgegeven dan ontvangen In die jaren ia echter 39 millioen besteed voor spoorwegen Merwedekanaal Itotterdamschoa Waterweg en verlegging ran den Maasmond £ r is bovendien nog 13 millioen over van de leening TftD 1892 na dekking van alle tekorten tot n met 1891 De uitkomsten van 1894 Eyn nog vry onzeker omdat de opbrengst der bedryfsbela ting nog niet bekend is De Minister kan echter reeds mededeelen dat de opbrengst zal blijven beneden c die van het patent in den taatsten tyd De overige middelen zullen echter genoeg opleveren om zel£a een vrg aanzieniyk tekort op de raming der bedrgfe belasting te dekken De uitgaven voor 1895 worden geraamd op 130 4 millioen of 180 000 meer dan voor 1894 de ontvangsten op 128 3 millioen of 1 ton meer waarby weder voor de bednjfsbelaiting bet cgfer van het patent Het geraamd tekort is due rnim 8 millioen maar onder de uitgaven komen 4 millioen voor ten behoeve van groote werken Men komt dan voor de gewone uitgaven 4 millioen te kort waarvan echter 3 gewoonlyk Try a11en By het dan nog ontbrekend millioen 8 ton mindere dan het bedrag waarmede de vermogensbelasting is tegengevallen moet echter gevoegd worden wat dringend noodig is vooreen betere bewapening van landen zeemacht Daarvoor wordt in t geheel 9j millioen noodig geacht later te vinden nit eeü leening met korte f afioaaing die 640 000 s jaars zal kosten tegen 3 pCt met delging in 20 jaren Er is dus ongeveer 17 ton noodig tot dekking van bet tekort op den gewonen dienst en dat bedrag hoopt de Minister te vinden uit een betere verzekering van de betaling van het invoerrecht f naar de waarde Daartoe ia een ontwerp by den Raad van State leeds aanhangig Voor verdere maatregelen moet de uitkomst der bedryfsbelastiog worden afgewacht Op 1 Mei 1893 zyn de verlagingen der registratierechten met de opheffing der opcenten van alle evenredige heffingen van dien aard ingevoerd De uitkomaten van die verlichting eener zeer drnkkende belasting zyn thans opgenomen in de Bescheiden betreffende de geldmiddelen c over 1893 Wy sien daaruit dat de registratierechten hebben opgebracht In 1893 f5 157 017 1892 8 172 939 1891 7 973 045 De vermindering is dns byna 3 mit geweest vergeleken met 1892 on 28 ton by 1891 Gaat men de onderdeelen na tesscben de jaren 1891 en 1893 dan vindt men de 28 ton 4 vir chil verklaard nit het feit dat aan evenrechten minder is ontvangen in het I jaar f 1 539 600 aan opcenten minder f l 2ö5 100 De belangrykste posten zyn die van verkoop van onroerend en roerend gond Voor de eerste is het recht van 4 tot 2 pCt voor de laatste van 3 tot 2 pCt verminderd by alle 7 n hovendiBn de 38 opcenten vervallen Gouda ICoordrfoht Kienwarkerk OapaUe Kottardam Wouden UtrMhl 8 81 8 1 J Gouda 40 ABat d m Wp 7 6 iwrtr OS 14 Sadtnia Rotterdam Capella Nienwerkerk Jleordraehi Q nda Behalve die opcenten was behondena enkele onderdeelen van klein bedrag de opbrengst registratierechten by verkoop van 1801 1893 Boerende goederen f 357 570 f 184 730 Landelflk onr goederen 1 506 360 1 022 370 Andere idem 2 222 360 1 454 640 Totaal f4 086 290 f2 661 740 een verschil dus van ruim 14 ton waarmede de geveilde goederen minder bezwaard zfjo gefl ee8t van Mei December 1893 behalve de 38 opcenten altyd welker afschaffing een verlichting van nog 1 millioen aangebracht beeft Het gezamenlyk verscbil an 2 millioen dat vroeger aan de schatkist kwam is dus nu vermoedelyk grootenileels aan de verkoopers ten goede gekomen De overige 3 ton welke minder werden ontvangen zyn voor de helft te zoekeu by de aanbestedingen vanwege bet ryk en andere openbare lichamen Bet gebrek aan werk spiegelt zich ook hierin af lo De Liberasic vinden wy een belang ryken etaat over de kosten van de armverzorging in Elberfeld de Dnitsche stad waar bet eerdt bet stelsel werd ingevoerd waarover in den laatsten tyd zoo veel geschreven is Zyn de uitgaven onder dnt stelsel al dan niet verminderd Volgens het jaarverslag van 1891 92 dat een tabel geeft die van 1846 1892 loopt zyn de kosten voor de armen buiten de gestichten per hoofd der bevolking inderdaad gedurende een reeks van Jaren onder liet nieuwe stelael zeer gedaald Van 1846 1852 bedroegen zy gemiddeld 2 80 mark en stegpn zelfs in 1852 tot 3 55 In 1853 werd bet nieuwe stelael ingevoerd en nu daalde het gemiddeld in de 39 volgende jiireo tot 1 89 mark met oen hoogste cyfer van 2 58 ofschoon in die jaren vaak veel armoede voorkwam wegens staatkundige en economische oorzaken en ook door ziekten cholera en pokken Van 1859 tot 1876 bleef het gemiddelde onder 2 mark en wiaselde af van 1 25 tot 1 76 Na 1878 steeg bet gemiddelde tot boven 2 mark 2 12 tot 2 58 in 1892 maar in die jaren was daaronder ook de verzorging van krankzinnigen elders begrepen die vroeger te Elberfeld zelf in gestichten waren geplaatst en in 1892 gemiddeld 29 pf kostten De bevolking is sedert 1846 van 47 000 tot 129 000 gestegen de kosten voor armenzorg van 102 000 tot 332 000 mark maar toch zyn die uitgaven per hoofd der bevolking nog aanmerkeiyk lager dan 40 jaren geleden De voornaamste reden zal wel daarin zyb gelogen dat het getal bedeelden gemiddeld zeer is verminderd In 1851 werden op 1000 inwoners nog 17 6 partyen bedeeld In 1875 was die verhouding gedaald tot 5 9 per mille Wel ia zy sedert weder gestegen tot 7 8 in 1891 maar dit is nog aanmerkeiyk lager dan 17 6 Mog vindt men medegedeeld dt te Leipzig na invoering van het nieuwe stelsl de kosten die in 1879 nog 371 000 mark beliepen in 1883 waren gedaald beueden 250 000 mark Aangaande bet aanhouden vsn den hoofdconducteur op den Grand Centraal Beige verdacht van frauduleuzeu invoer van horloges meldt men thana nader dat eveneens de spoorwegarbeider van dat station werd gearresteerd omdat hy van medeplichtigheid werd verdacht Het plegen van dit bedrog werd verraden door iemand die vroeger medeplichtig was Hierdoor op het spoor gfbraeht werd aanvankelijk een ander spoor wegben mbte in arrest genomen lu het begin ontkende deze nlle schuld doch toen men hem geboeid wilde wegvoeren klapte by uit de school en gaf den naam op van dengene die de horloges frauduleus van uit België had ingevoerd C o 1 D A 18 08 12 18 Nu werd door de politie geïnformeerd met welken trein de hoofdconducteur M te Oladbach nioost arri eeren en word hy gpnrreateerd 10 5 11 08 ii oa 7 86 7 47 11 18 11 86 07 7 46 8 18 10 03 10 11 4 57 8 11 6 18 8 82 8 81 8 38 8 87 11 06 11 13 9 49 5 08 0 10 7 4 8 48 l iT 10 14 11 18 u ta 9 68 By zyne aanhouding vond men nog 336 Zwittersche horloges Ook is een herbergier in arrest genomen By de visitatie ten zijnen hnize vond men in den kelder voor eene waa de van 8000 Mark aun saccharine waarvan hy de herkomst noch waarvoor het dienen moest weigerde op te geven Het onderzoek wordt voorgezet Ëen moordaanslag op een anarchist Dl Milaueescbe advocaat Gori wiens redevoeringen en geschriften o a Caserio tot het anarchisme gebracht hadden is tegenwoordig te Liigano in het Zwits rfiche kanton Tessino Hy kreeg verleden week uit Mdaan een dreigbrief waarin hem aaugezegd werd dat by uog slecbis een week te leven had en eeu paar dagen later werd in donker een schot op hem t dat een gat iu zyn jas maakte In De Natuur c komt het volgende stukje voor van den heer J C Bosch te Haarlem Dat byen een groote rol speleu bij de bevru htiug der bloemen en van veel invloed kunnen zyn op de opbrengst van gewassen wordt wel door niemand betwyfüld Hoe groot die invloed wel kan zyn weten we niet het is niet wel mogeiyk daarvoor cyfers te geven maar het i t al veel waard als meu van een sprekend voorbeeld hoort Zoo vertelde my de heer F Aug Kelting dat de byen van het Nederlandsch Bgenpark te Santpoort een guustigen invloed hadden op de opbrengst van bet mosterdzaad en dat landbouwers iu het Velaerbroek meer morgens daarmede bezaaiden nu de byen hun zoo dienstig waren Merkwaardig was het om iu den draagtyd den weg te volgen dien de byen naar de velden namen Natuurlyk in rechte richting on dan zag men boven zich als het ware een donkere streep van de gaande byen en dicbte by den grond een van haar die zwaar beladen terugkeerden zij kwamen alzoo niet met elkaar iu botsing en konden ongestoord haar weg volgen Kwamen zy hiertoe door redeneering Hbt is waarschyniyker dat de bijen bi een bepaalden incbtdruk op een bepaaldo hoo te het gemakkeiykst zullen vliegen ennatuuriyk vliegen de beladen byen lager Hoeveel duizenden byen volgen dien weg Hoeveel malen per dug legde elke by hem af Duizenden bloenten werden door hüu bezocht Uit Turyu wordt gemeld Te Ilecco by GtMum heeft een brugiiiatortiog plaats gehad die de verschrik kei ykate gevolgen had kunnen hebben Op eeu 2 meter breeds jizeren brug stonden een 500 personen dicht op elkaar om een processie te zien voorbijtrekken Plotseling stortte de brug voor welke de laat te zwaar was in Het mag groote verwondering wekden dat slechts een klein meisjs het leven vprioor echter moesten 150 personen raet zware verwondingen naar buis vervoerd worden Een der lezers van de Echo schrijft het volgende 18 58 1 06 1 18 1 18 1 88 4 50 4 67 5 04 5 11 6 80 6 66 6 03 6 10 6 17 8 86 1 44 4 o O U D A 11 60 18 80 1 45 1 66 8 08 8 09 8 16 Voorb 5 54 N dL d6 59 Z Zegir6 08 Bl Kr 8 14 ZaT H S 19 Onuda 8 807 6 10 18 10 30 10 88 10 41 De vrouw van een myner vrienden gaf ongeveer veertien dngeu geleden eenlge keukenstoelen met biezen zittingen mede ora te matten aan een atoelenmatter onder NieuwerAmstet woonachtig Sedert die stoelen geree pareerd terugkwamen was de huiskat aodera een rustig beest tamelyk onrustig als bet beest in de nnbyheid van genoemde stoelen kwam Men sloeg hierop geen acht daar allo katten op zekere tyden aan alle stoelen deuren en kasten krabben maar deze kat scheen liet trouw op die stoelen begrepen te hebben aau welker zittingen hy dag aan dag zyn nagels scherpte Herhaalde klappen en schoppen mochten niet baten en toon eindelyk de zitting geheel stuk was onderzocht de vrouw des huizes deze en haalde daaruit eenige kleine viscbjea Een niet onaardig middel dus om klandiaie en werk te behouden op da hulp van de huiskatten rekenend die op den renk van de visch natuurlyk alle moeite doen om dese machtig te worden en door t vernielen dei stoelen den stoelen matters opnieuw werk rerschaffcn Als bewys van de activiteit onzer postery ambtenaren kan dienen dat een briefkaart welke zonder adrea te Amsterdam op de post was gedaan eu slechts onderteekeod was met de initialen M M na vruchtelooze informatiëi aau de afdeeling Bjy rgerhjken Standc aldaar en tevergeefs aun etteiyke verschillende adressen te zy i aangeboden na negen da en zwalkens aan het juiste adres w rd bezorgd De op deze briefkaart o m voorkomende zinsnede van den moord op vrouw Bute staan al de A msterdamsche couranten voU deed den postbeambten boilniten op de briefkaart als aanteekeniog ce plaatsen zie Schagent Spoedig daarop bereikte de hriefk mrt dnn onk te Schngeu den door den afzender bedoelden persoon Eene vrouw in den Haag bekend geworden door den moordaanslag G jaar geleden op het Spui aldaar door een jaloerschen man op haar gepleegd had zich dezer dagen voor de rechtbank aldaar te verantwoorden wegens het wederrechtelyk gevangen houden van twee manspersonen op hare kamer in hot Oog in t Zeitstraatje aldaar bedreiging en afpersing Het O M vorderde de veroordeeling van deze vrouw tot 4 jaren gevangeniastraf hierby in aunmerkiug nemende bet hoogst ongunstig verleden van deze beklaagde en de talryke klachten die byna lederen nacht by de politie inkomen over handelingen door bekl mot behulp van manspersonen gepleegd Dezer dagen werd gemeld dat eeuige volksvertegenwoordigers zich veroeoigd zouden hebben ora door het vormen van een plattelaudscl ab in de Volksvertegenwoordiging de belangen van het platteland wat meer op den voorgrond te brengen Een der Kaïnerieden tot wien De Avondpost Kich om inlichting wendde schrijft aan dit blad dasromtrent het volgende Reeds tydena de behandeling van de begrooting voor 1894 beeft zich eene Ka norcfub gevormd als door u bedoeld Ik twyfel niet of het plan bestaat om die club opnieuw te constitueeren to meer omdat de samenstelling der nienwo Kamer ons waarborgen geeft dat meerder loden bereid zyn ons te steunen Tot het vormen evenwel is het nog niet gekomen maar zal men misschien in de nieuwe ziting eerstdaags overgaan VËRGADËRINGVANDENGËHEENTËRAID Vrijdag 21 september 1894 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendooru Tegenwoordig de bh Noothoven van Goor Fortuyn Droogleever Jager van Veen van Vreumiogeu van der Post Dorckaen Prince Hoogeuboom St Mver Desaing van der Garden en van Iteraon Afwezig de bh Koning en Hoefbamer De Voorzitter deelde mede dat de heor Kouing verhinderd was deze vergadering by te wonen De notulen der vorige vorgoderinir etc n voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen 1 Een adrps van den heer H G Hoefhamer kennis gevende dat hy zyn ontslag neemt als lid van den gemeenterud De voorzitter zeide dat dit betf it met leedwezen zou zyn vernomen hy was genoemde heer erkentelyk voor hetgeen hy ten dienste der gemeente had gedaan en wenschte hem geluk in zyne nieuwo woonplaats 11 10 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 80 11 80 7 07 8 10 7 17 7 84 7 31 7 87 8 80 9 03 Aaugenomen voor kennisgeving 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 I 9 0 88 8 05 9 38 10 10 2 £ n minire van borengenoeradeD heerHoeffaamer mededeeleude dat bi zya ontslagneemt ala Regent der beide gaathuizen iangenomen toot kennisgeTiag 3 Een rapport Van B en W op het adresvan J W Peeters en anderen betreffendedemping tau een gedeelte Tan de Nieowehaven van af de toren tot aan het plantsoen dit ontradende in bet belaog der gezondheiden ook daar hierdoor eene verplaatsing derTeroutreinigiog zon plaats hebben en dat menalzoo bet kwaad niet zou wegnemen adressantenin bedenking te geven genoemd water nietmeer te verontrt igen en de schoeiingen beterte onderhouden Ter visie 4 Een rapport van B en W op hetadres van J Bik Jr eu 22 anderen betreffendede verlaging van de brug tusschen de Kuiperstraat en de Hontenateeg en wel dat daartegenbezwaar bestaat daar de doorvaart daardoorzoo worden belemmerd en dit aanleiding totklachten zou geven dat door het ophalen derstraat reeds veel van het gevaarlijke is verholpen eu dat door het aanbrengen van uieuweiizereu leggers en het afuemen van het tweedeboveodek de brug 15 cM zou kunnen zakkenen stellen voor dit adressanten mede te deelen Ter visie 5 Een adres wan A Zwjjuenburg verzoekende verlenging züner pachting van de tol op hetGoudsche en Amsterdamsche rijpad voor Gjaar tegeu f 1000 per jaar Op bovengenoemd adrea was een rapport van B en W voorstellende het ver oek aau adressant toe testaan daar by eene nieuwe verpachting eenzoo u hoog cijfer niet zou worden bereikt De heer van Iterson wilde de huur van hel b d dat 31 December expireert en de tol op 1 April dit met 1 Januari gelijk te doen gaan De Voorzitter gaf den heer van Iterson inoverweging bü de behandeling der zaak zelvedit ter sprake te brengen Ter visie 6 Een voorstel van B en W betreffendehet uitvoeren van metselwerk aan den groetentoren waar reeds op de begrooting van 18114 f 2500 voor was uitgetrokken B en W geven in overweging dit in dit jaar niet tedoen omdat het van zoo n driugenden nardniet ia on stellen voor het op de begrootigvan 1895 uit te trekken Ter visie 7 Een adres van J P Delchambre verzoekende Tcrhooging van traktement In handen van B en W om bericht en raad 8 Een adrea van D L Dykshoorn en 22 anderen tot het opruimen van balken op de Nieuwe Haven daar er ongelukken vau kunnen komen en reeds vele kinderen daar ter plaatse te water zijn gevallen De voorzitter merkte op dat de Burgemeester vergunning tot het leggen van palen enz kan verleenen en stelde voor het den Burgemeester ter hand te stellen Aau de orde 1 De Begrootiogon van de gesubsidieerdelustoUiugen vau Weldadigheid dienst 1895 Worden goedgekeurd Aan de orde 2 Het voorstel tot vijzigiog der Gemeentebegrooting dienst 1894 Wordt goedgekeurd Aan de orde 3 De begrooting voor de exploitatie derStedelijke Gasfabriek dienst 1885 De heer van Iterson vroeg eenige inlichtingen waarom de firma Wilson de aansluiting van den nieuwen meter moesten verrichten of er geen goede fitting aan de fabriek was en of dit door het personeel der fabriek niet zelf kon verricht worden daar toch het meeste voordeel gelegen waa in eene goede fitting zooala een deskundige een der meest bekwaamste van het land hem had medegedeeld waarom hy vroeg eeu opzichter fitter aau te stellen Nog wenschte hy te weten hoeveel het rjjk betaalde voor de verlichting aau de Mallegatsluis en de Koode Brug De Voorzitter deelde mede dat bet rijk hier betaalt even ala een particulier 7 cent de etère waarmede een contract was gesloten en dat volgens het oordeel van den directeur de fitters hier heel goed waren doch dat voor het aansluiten der nieuwe meter meer werkvolk noodig was en dit door een fabriekant moest geschieden die voor dht werk instaat De heer Dercksen wilde de bezoldiging van den boekhouder hooger stellen daar hy door het meerder gasverbruik ook meer werk kreeg de heereu van Iterson en Noothomn van Ooor bestreden dit evenals de Voorzitter Daar het niet werd ondersteund kon het ook niet in behandeling komen De begrooting werd daarop goedgekeurd Aan de orde 4 Het Tooratel betreffende eene wijzigingvan den borgtocht van den Gemeente Ontvanger Wordt goedgekeurd Aan de orde 5 Hel voorstel betreffende de voortzettingvalt den cnrsns voor volwassenen Wordt goedgekeurd Alvorens de vergadering wordt gesloten vroeg da heer van der Garden of het geen vergissing WOB dat de huur tegen 1 Nofember was opgezegd 4 ar genoemde heer in Mei fl3 Toot de haar had betaald en dit wa rachyn lijk dan toch l Januari moest zyn De voorzitter zeide dat indien de heer van der Garden te vee had betaald dit zon worden gerestitueerd Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den Voorzittar gesloten Een drama in den ballon Niemand heeft ooit geweten welke de ware naam was yan de twee helden dezer treorige geschiedeoia uoch van waar zy kwamen noch lioe zy elkander hadden outmoetop hun zwerftncht door de wereld De een het zich Fta de andere Flo noemen Zq bevondeu zich op een dag by toeval voor de deur der tent van zekere Petera een vreemdeling uit den lölzas die van feest tot feest trok met zyn klein verplaatabaar circus met oude zeilen en schreeuwende kleuren die monsterachtige olifanten gevaariyke slangen om reuaachiige hoornen geslingerd zwaard vechters met naakt hovenlyf en groote met brandende lampen balauceerende vrouwen moesten voorstelten zy traden de tent vau Peters binneDf en ua den eigenaar te hebben begroet zeiden zy zonder eenige inleiding tot hem Vvy willen gaarne door u geëngageerd w orden Dat is niet onmogeiyk antwoordde desaltimbauque maar wat kent ge AUea 0 x Wat alles dat moet ge bewy eo Zyt ge aterk Kom Hier dichtby bevindt zich een wagen met ateenen die midden op den weg is omgevallen Ge moet hem overeind zetten Op dore woorden begaven de jougelieden zich naar den wegen Fla plaatste zich aan de boomeu Flo aan dm acbterkaut van den wagen en met bovenmenscheiyke kracbtsinapanning na op zingenden toon een een twee drie te hebben doen hooren slaagden zy er Iu het zware voertuig op te tillen en hot twintig meters te verplaatsen Petera stoud stom van verbazing liet is prachtig riep hi uit Maar zgt ge ook even vlug als sterk V Hy eindigde nauweiyka want plotseling goUjk twee elastieke ballen vlogen betdon met een dubbelen gevaaiiyken sprong over het hoofd van den sdtimbaoque rollend 07er elkander iu duizelingwekkende vaart Peters sloeg van verbazing de handen ineen Bravo vriendciu Van dezen dag af maakt gy deel uit van myn troep Ge zult goed eten en een goede behandeling hebben en de rest d w z een goed deel van de winst Bevalt u dit Afgesproken patroon antwoordden beiden iu koor zoudei de minste emotie te doen biykon Werkeiyk was het oumogeiyk een paar mannen to vinden gespierder eu behendiger dan Fla en Flo Noch in bet balanceeren op het gestrekte koord noch in de haute voltigec noch in het loopen op groote metalen ballen vonden zy hun getyken hoe moeielyk hoe gen agd en boe gevaarlek de toer oOk waa zy wisten de geestdrift van de menigte ten top te doen stijgen en der barak vau Peters ontvangsten te laten maken die zg nooit gekend had Tot den troep behoorde nog een allerliefst schepsel Flora geheeteu een schoöne brunette van IG lentes naoweiyks die het hcht zag onder de ryke zon van Spanje Mot haar groote zwarte kykers haar schalk en moedwillii uiteriyk haar fijne taille haar nymphen voorkomeu dat licbaamavormen deed vermoeden die een beeldhouwer tot model zonden mogen strekken boeide Flora aller blikken waa zy het troetelkind vau het publiek Iu haar oefening geleek zy een eylpbide zoo recht ala zy zat op haar wit paard springend door wydo hoepels over guirlandes van bloemen Van de eeue trapeze alingerde zy ala een pyi naar de andere on verder naar het gestrekte koord op hetwelk zy de meest gewoagde toeren verrichtte Flora was de erfgename van Peters zy waa zijn dochter maar weinig geleek zy op haar vader en moeder De beide jongelieden omringden haar als om atryd met biyken van achting en delicate attenties Dat waa al Ging zij met Fto dan verbleekte Fla en schertste zy met deze dan zag men de oogen van den ander op weinig gbeda voorspellende wyze in hun kasaen rollen by stikte van woede eu jaloezie Wat Peters betreft zyn zaken gingen met den dag heter en hij wreef zich de handen van pleizier Hy had zyn oude tent verkocht en haar vervangen door een prachtigen ruimen circus In zyn atallon telde hy meer dan dertig Bchoone en goed gedreaaeerde paarden in zyn remise van nieuwheid blinkende karossen en in zyn bergplaatsen het rykste materieel Daarenboven vulde zich zyn geldkist met den dag met stapels goud pakken bankpnpier en andere geldswaardigo papieren enz Wel dacht hij er aan dat Flo en Ftahem zonden kunnen verlaten en bun diensten een concurrent konden aanbieden Kn dan DrommeU dat zon het eind van zgn fortuin en van zyn beroemdliskl wezen Dit denkbeeld kwelde hem al meeren meer Ik moet er voor zorgen dat dit niet gebeurt zeide hij tot zich zelven Maar het middel Wel waarom dacht hy izon ik myn dochter niet aan een hunner ten huwelijk geven De ander zal zyn compagnon niet ver ten het zyn Siameesche tweelingen Zij zyn onafscheidelijk aan elkaar verbonden Eom üfi zaak is in orde Maar wien te kiezen Fla is krachtiger ftiuker gebouwd zouder twyfel zat hy myoe dochter behagen Flo is slenker vlugger meer nerveus misschien geeft zy de voorkeur aan de belieudig heid de teni fheid van de acrobaat bovan de brutale kracht van den Hercules Na dit monoloog ging Petera heen om zyn vrouw te raadplegen een onuoozel mensch dat nooit verder bad gezien dan haar neus lang waa Zy antwoordde dat noch Flo noch FU aau bun dochter dachten Hijconsulteprde daarna Flora die met eeu scbWreu n lach eener kgaminec verklaarde dat beiden baar hartatochtelyk beminden en al hun boop op haar gevestigd hadden Na deze mededeelïug besloot Peters de zaak tot oplussin te brengen Hy Het Flo en I la roepen en maakte hun zonder omwegen zyn verlangen kenbaar don een of den ander aan zyu familie te verbinden zooals liy ze reeds aau zyn troep verbonden had Wio van u beiden zeide hy tot slot wil myn dochter huwen De brave man weinig op de hoogte der gela tkennis bemerkte niet de vreesetijke uitwerking zyuer woorden op het gelaat zijner beide associés Wordt vervolgd BoUenlaDilsch Overzicht President Catiimir Perior ontving dezer dagen den bisschop van Cbartrcs die hem de voornaamste geeiteiyken voorstelde De bisschop hi ld by deze gelegenheid eene toespraak waarin hy wees op aller plicht om zich loyaal te scharen om bet hoofd der Franscbe republiek Het vaderland zeide de biaschop kan op ons allen rekenen Oehoorzameude aan de bevelen van den Paus volgen wy bet laad op den weg dien dit in den jongsten tyd heeft ingeslagen c President Cusimir Perier betuigde den bisschop zyn dank voor het patriotisme waarvan zyne woorden getuigden en voegde er by De republiek gevoelt bijzondere hoogachtïag voor die prelaten die tegelyker tyd de kerk en hot vaderland weten te dienen Aan het feestmaal door president CasimirPerier gegeven bracht de burgemeester een dronk uit op den president De heer CasimirPerior betuigde den burgemeester dank voor zyne woorden eu hield toon eene redevoering welke hy begon met eene herinnering aau het roemiyke verleden van Chateaudun Vervolgena ging de president aldus voort Door het vertrouwen in de democratie te handhaven zal de regeering in naam van verdraagzaamheid en vryheid de macht welke baar is toevertrouwd uitoefenen en tevens vooruitgang en beschaving nnar krachten bevorderen Myn eenige eerzucht is steeds geweest de belaugeu des land te handhaven Ik ben my volkomen bewust van den plicht en de zedeiyke verantwoordeiykbeid welke op my rust c De president deed daarna een beroep op den steun van atle rechtschapen burgers ten einde er toe mede te werken dat de republiek een regeoriogstelsel worde waaruok den nederigen en onvermugenden dezelfde rechten worden geschonken ala den anderen burgera Daardoor ia het noodig dat alle oude veeton en twisten vergeten worden ter wille von do werken des vredes on den socialen vooruitgang Do lede van den president maakte di indruk en werd met geestdrift toegejuicht De president heeft na de veatingmanoeurres by hot fort Vapjoors den volgende brief geschreven aan generaal Mercier minister van oorlog Het is my eene behoefte u mede te deeten hoezeer ik voldaan ben over de manoeovree die ik bygewooud heb zy hebben doen zien hoe de middelen van aanval en verdediging in korten tyd vermeerderd kunnen worden Zy hebben tuaschen de infanterie de genie en de artillerie eene moreele solidariteit in het licht gesteld die het vertrouwen der chefs en der soldaten ver sterkt zy strekken tot de maesCmogeiyke eer van allen die er deel aan hebben genomen Gelief by generaal Saussier den opperbevelhebber de tolk myner gelnkwenschen te zyn Desti zyo gericht aan hem aan de officieren van eiken rang en aan de onder zyne bevelen geplaatste troepen c De minister van oorlog heeft natunrlgk dezen brief ter kennis gebracht van generaal Sanssier en hem nitgenoodigd dien bij wyze van dagorder aan de troepen mede te deelen Japan zoowel als China maakt aanspraak den seeal in de Tala gewontten te babben maar t zon juister lyn als beide party i erkenden dat zy dien slag hebben verloren Er is groote vernieling aangericht en 2500 man zyn geenenveld of verdronken ongeveer evenveel aan beide zyden Dat de Cbineasen wonnen is büzonder onwaarschyniyk Ken deel der vloot die voor Korea bmtemd was ging terng de tea over naar WeihaiWei de overige 6 schepen zwaar gehavend naar Port Arthur beide afdeeliogen stelden zich dm zoo spoedig mogelyk onder beschntting van de Ohineeacbe kanonnen De Chineezen verloren b n beste oorlogawhip de Chib Vueu dat door eeo torpedo in den grond werd geboord Het mat 23 K ton en was in 1886 by Armstrong in Engeland gt bouwd De andere Chinoescbe kruiser die zonk de King Yuen mat 1300 ton en was eveneens een der beste Chinoesohe oorlogsschepeo De Chineezen ontkeoneu nog altyd dat Ping Yang ia ingenomen hoewel zy toegeven dat zy by die stad een nederlaag leden Ontkennen kunnen zy echter niet dat vier generaals Tso Fonkwai de opperbevelhebber van heti Mantajourysche leger generaal Tso Paok woi generaal Sei Kinlin dua feitelyk de geheele staf gevangen genomen zyo De nederlaag der Chineezen was nog grooter dan eerst werd gemeld De oorr der TimMic te PingYang seint dat de Chineezen aan doodeo gewonden en gevangflueuf meer dan 17 X 0 verloren Telken wonlen nieuwe vluchtingen binnen de stad gebracht Ongekwetst zyn 14 500 gevangen hun aantal tal nog wel met eenige honderden vermeerderd yrorden Sen menigte soldaten had zich onder da pninhoopen verscholen Dat de onderkoning Li Hung Chang zich van het leven beroofd zou hebben blykt niet waar Het Chineesche gezantschap te Londen heeft van hem een telegram ontvangen waarin de vrees uitgesproken wordt dat de Chineaun Ping Yang niet zouden kannen honden In fioancieele kringen te Uerlyn wordt tegen de volgende maand intrekking verwacht van het op 20 Nov 1887 door Bismarck doorgadreven verbod op beleening van Russisohe fondsen door de Duitsche Hyksbank De verhouding tusschen Duitschland on Buatmd w s toen zeer gespannen en Bismarck wilde de Duitsche geldmarkt voor Uusland sluiten eo ofschoon acht dagen later door de persooalyke ver chyning van den Chaar te Bierlya by welkfl gelegenheid de Kanselier gelegenheid vond om de valscheid der tegen hem by den Czaar gebruikte stukken te bewyzen het oorlogsgevaar bezworen werd bleef toen het Verbod gehandhaafd wegens Knilands finantieele moeilijkbeden Nu echter de vriendschap door het handelstractaat zooveel inniger hdt krediet van Kualand sedert de FranschRns siscbe entente zoo aanmerkeiyk beter geworden is en de Uuasische fondsen ter Berlynsohe Beurs weder ruim verhandeld worden bestaat voor het beleeningsverbod verder geen reden meer De Berlyniche ifbciaa democratie niet meer bij machte de door het bierboycot werkloos geworden brouwersgezelIon voldoende te onder steunen heeft oU eeo verzoek om hulp aan alle Duitsche arbeiders gericht De aaogekoodigde vergadering waarin de werklieden party te Urassel beslissen zoo over do laatste poging der radicalen of progresslaten om haar over t halen tOt samenwerking met hen en met de dootrinairen hg de aanstaande algemeeue verkiezingen is gelyk haast ieder verwachtte mislukt Vruchteloos beproefden een Feron eu een Janson hun hoorders aan t verstand te brengen dat zy niet beter doen konden dan te stemmen voor eene gemeenschappelyk candidatenlyst van 18 waar van 4 voor de werklieden zooden voorbehouden blijven omdat aan eene overwinning by een afzonderlijk bonJgenootscbap van radicalen en socialisten niet te denken viel De mannen van bet Volkebuia wilden niets weten ran het do trinarlsmec als bondgenoot De volgeiide motie werd door hen aangenomen De algemeene vergadering van den Brasselsohen Werkliedenbond Gehoord de hoeren Jan on en Feron afga vaardigden der liberale Association by hun iteenzetting der beweegredenen voor een drievoudig verbond Overwegende de bealntten door twee werklieden congreaaen genomen Overwegende dat er een besliste t enspraak bestaat tusaoben programma s b iuselen en neigingen van de werkliedenparty en van de Ligue liberale Betreurt de weigering der liberale Asaociatiota om een verbond te sluiten met de werkliedenparty Ën volhardt by da vroeger genomen besluiten c Zoodat voor Brussel tenminste de radicalen en doctrinairen eenerzgda de werkliedenfarty andenydi bon eigen weg znllen gaan ntJjjbhon acbynea aommige radicalen er de voorkeur aan te geven zooal niet Uirstond hun Vereenigiog te verlaten in ieder geral liever op de candidatender werkliedenpartg n die der dootrinairen te stemmen t