Goudsche Courant, zaterdag 22 september 1894

No 63 Maandag 24 September J894 SSate Jaargang NieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs jter dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ook te A ntwerpen wur ecbtsr formeel tot bat driCTOndig bondgenootachap besloten is dreigt eene scheuring onder de radicalen BargerlUke Stand moordrecht GEBOREN 14 Sept Geertje Catbariaa Maria onders K t d HegdeM en J de Groot 19 8ept Dirk ouders W Tan Halem aa Adriana t d Graaf OVERLEDEN 13 Sept J de Grugl 3n GROOTE SORTEEKING MWE AaAFLÜIES voor name en Beeren L van OS At E 73 73 Beurs van Amslerdam iO SEPTKMBBB Vor k 98 101 108 78 7 80 96 7 96 alotkoera lOl l 1087 99V 79 80V 16 10 66 looj 1007 94 644 m loiV 78 108 807 188 84 108 101 198 8 98Vi 80 104 100 1 1V is V 104 48 88 1S8V 101 68 n 104 99 108 lOS a 67 91 T 188 96V ir 88 18 101 78 111 104 40 68 11 198 171 108 1 lOS II6I 1 180 l a 106 40 84V I S Hisiuilis Cari Ned W S dita dito dito dito di dito S i iIoilu Obl Qo idl 1881 B8 t fJkUI IniohniTing 1868 81 5 Ooiia 0bl ia papier 18 8 5 dito in lilter 18 8 i f mtiion Oblij met ticket dito dito S ailBUX Obl Ooat ia Beria 6 dito a iia 1180 4 dito bg llothi 1889 4 dito b j Uop 188 0 4 dito ia goud leea 1818 é dito dito dito 1884 5 uVil Parpel aeliuld 1881 4 Tdbkiij Gepr CoDT laan 1890 4 3ae leeniDg lerie D Qae ieeaiotf aeria 0 Zvil An Blr B c T obl 18 Uuioo Obl Buit Bch 1890 VlKBEUaU Obt 4 oobep 1881 kmnttuM Obligatien 1861 8 i RoTOBBlil Sled leeo 1886 S Nau N Afr Handelar aand Araadsb Tab Hg CartiSoateu PtfUUaatsohappij dito Anb Hjrpotbaekb paadbr 4 Calt Hq du Vontaul aaad a Or Hypolheakb psadbr 4 Kadsriandieha bank aud Ned Handelmaataoh dllo N W kPao Hyp b pandbr I Sotl Hypothaakb pandbr 4 Utr HyootbaelLb dito 4 OaaTIHa Ooat Hong bank aand BuaL Hypotbeakbauk naudb 4 i Auaiax ISquit hypoth pandb i Maiw L U Pr Lien cart 6 Kl Holl U 8poorw Mg aand MÜ tolltipl T St Spw aand Nad Ind Bpoorwegm aand Nsd ZuidAfrik Spui aand 6 dito dito dito 181 1 dito ItiLUB apoorwl 1887 89 A ïobl 8 68 Zuid lul Spwmg A H obl FoUH Warsohau Weenen aand 4 KUBL Or EuM 8p r Mii aand Balliaeb dito aand 67 96 J Futowa dito aand 6 Ivang Dombr dito aand i Kaïak Ch Aaow Sp kap aand 6 Loao Seataat 8p llij oblig i Orel TitaUlt dito oblIg t ZuidWaat dito aand 8 dito dito oblig 4 68 16 11 AKaautA Oent Pao 8p Mij obl 6 CMo k North W pr ü t aand dito dito Win 8t Peter obl 7 DaoTar k Rio Gr Spm eert T a Illinoia Central obl in goud 4 LouiiT k NaakTilleOert T aand Haiieo N Spw Mij lehyp o 6 Uiaa Kanaa r 4 pot prof aand N York Ontario k Wett aand dito Ponna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 8t Paul Uion k Maait obl 7 Ua Pan Hoofdlijn oblige 6 dito dito Line Col la hyp O 5 CiaiBi Can South Cart v aand VBK C Hallw kNaT lah d o 0 Amataid Omnibua Hij aand Bottard Tramweg Maat aand Nan 8lad Amaterdam aand 8 8tad Bolterdam aand 8 Bueil SladAnlwerpanl887 i a Stad Bruaael 1886 SVi Homo Theiaa Begullr Oeaellaoh 4 OoaTiNX BUaUleening 1860 8 E K Ooat B Cr 1880 SMwa Blad Madrid 8 1868 Var Nan Baa Hyp BpobI eert 6 34 6 Staats loteriJ 6 Klaaaa Trekking van Vrgdag 81 September 189 I Prijaen tIo 70 No 2166 1827S en 80848 IfOO No 4619 7411 18290 en 80810 ƒ 400 No 861 1017S en 19676 800 No 1068 1860 9876 6S61 11489 11470 18004 17197 17686 18611 18970 tn 19687 100 86 1996 8939 7088 9669 18199 16Qf39 19700 115 8034 4011 7144 9810 19388 16 196 19706 186 8188 4089 7964 9903 18374 16878 19784 16879 10316 18588 16BS0 18679 1650918728 1661418971 16767 1S032 1697513156 17128 13191 17283 13199 17623 19272 1766419308 17770 18880 17814 13407 17842 134t0 17854 13583 1787513546 17886 13770 179 6 14016 1818714109 18869 14188 1839814270 18415 14356 18673 14457 18691 14497 1860414524 1882114845 1916614861 1928014948 19621 1H88 19863 19871 19969 80004 80080 20044 80056 20094 20 06 80186 80181 80808 80272 20388 20318 20363 20438 20440 20464 20610 80611 80517 80794 80822 80831 80953 10176 15400 958 9998 10138 10843 10251 10862 10883 10331 10426 10561 106 68 10674 10708 10706 10830 10846 10888 10914 10943 11132 11243 11497 11504 11608 11956 19017 12049 18136 12185 7401 7493 76 B 7889 7875 7978 8082 8119 8155 8832 88 8 8481 8427 8514 8516 8599 8645 8696 8721 8816 8844 9167 9203 SU7 9541 9602 9689 861 1808 4089 4l8 iil6 4041 514 8869 4046 83 8399 4088 646 8481 4I7S 618 8447 4877 680 8469 4841 635 8634 4411 656 8649 4566 788 8728 4783 779 8795 4848 797 2867 4940 869 2894 5029 889 2930 5266 910 iHi 5288 916 M39 5428 923 3185 551S 963 3269 5627 1019 33S8 6761 1038 3867 6008 1130 8641 6028 1186 3645 6286 1167 709 6399 1S4 37B2 6450 1658 8741 6566 1667 3786 6785 1682 3799 6836 1907 8878 6923 1988 3881 6976 1991 APVERTENTIBN OpenTjaar Onderwijs Toelutlng van Leerlingen op de Avoml of Herhilingsschool voor Meisjes De COMMISSIE Tan TOEZICHT op hel LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de InschrUvlng van Leerlingen wier pUatsm men met den laten October 1894 op de boTengeuoemde school verlangt geschieden zal in het BchooUokaal op DINS DAQ 25 BEPTËMBËR 1894 des namiddaga ten Tgf uur Voor verdere bgzonderhedeu wordt Terwezen naar de aanplakbiljetten Nambns de Cdmmiasie De Secretaris J H VAN DEB VOORT Gouda 17 September 1894 CIRCUS mmum GROOTE MARKT VUIJDAG 21 SEPT s BTOnö ten 8 our G r O O t e Voorstelling met Hieuw Program ZATëRDAÓ 22 ËPT des namiddags ten 2 uur Groote familie en Kinder rooratelHng MET HALVE PRIJZEN ZATERDAG 22 SEPT des arnnd ten S uor GROOTE BriUante Benefice Voor telUng Toor bet Teel geliefd Slangeomensch Mr Fo rMiCébali ua ZONDAG 23 SEPT onherroepelök laatste Dask en Atscheiils Voorstelling STOQMWASSGHESIJ In de oomiddelgke nabybeid eener kleine stad in Zuid Holland wordt door bgiondere omstandiifheden te Huur of te Koop aangeboden Mene thant nog in vgUe teerking xijnde Stoomwasscherij j die sinds jaren een best bestaan afwerpt Br fr onder No 2347 aan het Uoreau Tan dit Blad Teekenpapio Postpap Karton en E ordpapier ler en Schrijfpapier ZAÏÏTOOE EN SCnRIJFBOEKEN en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWEG D 60 Let vooral op de ECHT JtBiidteaMaxiiiHr met reodb leHen Oberiahnslein f DlltKnunOCIt VICTORIABROH OBCRLAHHSTilH Overal verkrijgbaar 3laatnefmppi j tot JCxploitatie der Victoria Bron f evestiarf f e ItoHerflnm Ziiidhlaak 8 Verkiggbaar in t Hoofddepöt toot Gouda en Omatïeken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch h 18 cetiisl per haWe Flesch a 13 cents Kruik 17 Kruik a 13 terwijl Toor de ledige Flesschen en Krniken wordt Tergoed per heele Flesch 3 ceffta der babe Flesch 2 cents Kruik 1 cent Kruik 1 cent I 11 I ll Kraepelien en Ho fin s Qiiiita LarocheQ u i£fARSHE Is de meest Rrachtlge en Versterkende KINA WIJ IV aanbevolen door tal Tan binnen en buitenlandscbe geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrygbaar in flacons a f 1 90 en 1 Dep6t te Gouda bfl den Heer A E TEEPE Apotheker voorkeen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Gebri Stollwerck s Ohocolade en Cacao I Doelmatig door de nieuwste uitvindingen op niactiin al ebiüd rerbetet fi fattricati en mtsloitend gebriük van fijne en üjiiste groiidstoften f arancloöroi Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbeTelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beiuitwuüidisnde aan den inhoud der reap Etiketten De Firma behaalde 87 BreTets als HofleTerBvicler 44 Eere DIploma s gouden erz sredulllcs een bewijs Tan uitmontend fijn fabrlka4t Kueds 16ii situecf de Accademie national de Paris Kous voua déoemons uue HedaUle d er pr mi re claaae en oonsideratlon devotre exoellenta fabrication de Ohooolat bonbons vanes eto etc Stollwerck s fabrikaat is Torkrijgbaar bij H H Confibears Bankotbakkera on enzGeneraalTertegonwoordipsr voor Jiederhind Jnliiu Mattenklodt Amsterdam KaKerstraot 103 Mederlandsche Stoomboot Alaatsctiappij De Stoomschepen BATA FIEB kapt J SAUEE en MOLLASD kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage TerToego men zich bg de Cargadoors der Maatschappa Boompjes 72 Ie Rotterdam D6 atoomschepon lossen te Brewersqnay de markt van Boter Kaas én 18 Londen i Gouda Soelporsdrnk ïaoA BamiKUi k Zoo BINNENLAND GOÜDA 22 September 1894 De Commissaris der Koningin bezocht gisiereo met een drietal dames deze gemeente De Pypeofabriek en Aardewerkfabriek Tan de hh Jan Prince en Co werden door HEd bezocht Hedettnacbt omstreeks een uur is door de Iflneente pohlie aangehouden een persoon die in het beait was Tan een groote zak bjj nader onderzoek bleek dat deze goTnld was met hooi dat bg Tan een ichip liggende aan de WaehtoUtiut ontrreend had Blgkene achterstaande idTertentie zal hedeatTOnd eene benefice voorstelling plaats hebben TOor het beroiud Slangenmensch Mr ForrelliOebalini WJ hopen dat zgn Tereeiders hem hedenavond niet zulten teleuritellen Op het programma komen To y de Tier gedresseerde paarden welke te zamen in de maifège zullen werkzaam z n Morgen Zondag liiatste Afaeheid VooratelIiog met zeer uitgebreid programma door alle artisteo By Kon besluit is herbenoemd lot br 4ud Tan Beeawp de heer F H Buig edi k secretaris dier gemeente alm In den nacht an Zaterdag op Zondag jl werd wederom te Krimpen a d Lek een begin Tan brand ontdekt es wel by den heer J D de Jong Delukkig werd de brAnd spoedig opgemerkt door den nachtwaker die hot vnur nog byty ls wiet t bluascben en daardoor een groot onheil Tosrkwam Ël baar was deze brand wederar aan kwaadwilligheid toe te schrgren Harteiyk hopen wy dat het de politie gelakken moge den dader of de daders spoedig m handen te krggen Door het hoofd der gemeeutd is f 100 uitgeloofd aan dengene die den dajer of de daders Tan de laatstelgk pluta gehad hebbende branden kas aanwgzen Het mosd en klauwzeer te Oodewater breidt sich in de omliggende gemeenten als Hoenkoop met Vliet Hekendorp Snelrewaard Broek en Papekop nog al onrustbarend uit In de buurtschap Hoenkoop alleen zgn niet minder dan Tytto dertig borden ter waarschowiog nplaatat Bg het eerste Toorkomen dier ziekte Eeeft men daar de landen met besmet ree door en hpotén omheining Tan de landen met gulónd T e afgescheiden doch daar die maatregel to h niet icLeen te baten en ook al door te FECILLEtOIV De laatste eener Familie raar iet Framek 136 HarUnne die aarBobJinl k vermoeid door bet lUreD op bet oilend eenige minuten minder opmerkuUD fari toegekeken herkende béte juUt io dit oogenblik Het blijdschap beantwoordde Eij sjjo dg alvn OQ t lykerlyd bevat zy matrozen at Iran kraeMen in ta apannen om naar bet eiland te PIotMliog werd e attlts verbraken door een luidrn Itnwt Moordenaar I moordenaar nep £ lize at haar knuAten iDspanneDd Van Tricntvoorde wendde EÏob snel om en we doodableek toen hg zoo onverwacht werd aangevallen Hjj waa echter niet de man om rich in een emat4 0 nblik door een vrouw te laten overblnffun Hij begreep dat hy zich bedaard moest houden wilde hij lieb sonder geweld ontalaaa van het jonge mftiiye Hjj nam den sohyn aan alsof hij medejgden had met haar amart fik beklaag u van ganecher harte freule seide h nut het niterlgk van ma man mt da groote wereld die zgn roawbektag umi maken Het ia mij niet mt lgk gewent deze noodlottige ontoioeÜBg te vermgden en u Ut wel begrijpen dat ik r Btu hnaker Aam roti ta v iktw aAr ik h t groote uitbreiding heeft men dit middel opgegoTeo Vele landboawers geren nu hunne gezonde koeien daags een halre fleach Ignolie met Eogelsch zout of met pekel doormeogd Een onschadelijk middel dat licht u te probeeren maar de gunstige resultaten er van tegen mond en klauwzeer zal men moeten afwachten Het gewijzigd ontwerp adres Tan antwoord der Tweede Kamer op de troonrede laidt als Tolgt Merrouw I Hoogelgk waardeerde de Tweede Kamer het Toorrecht Owe Mqeateit te midden Tan de Terlegenwoordigers ran het Nederlandsohe Tolk te zien tot opening ran de gewone zitting der Staten Oenersal in naam der Koningin Voor de gedane mededeelingen omtrent dan toestand des Lands en der overzeeiche b ut tingen betuigen wg Uwer Majesteit onzen e rbiedigen dank Ook wg herdenken met diajen weemoed de zware offers die op nieuw rai de krggsmaoht in Nederl Indië werden gerirderd Terwgl wg deelen in den rouw orerfbet rerlies der dappere officieren en manscbippen die hun leven Toor het vodszU iMboen gelaten vertronireu ttj met Uwe Majesteit dat de eer der wapenen op Lombok ook na de ondervonden tegenspoed krachtig zal worden g handfaaald Dat de gunstige Torwachtingen die de te Telde staande oogst aaovankelgk opwekte in onderscheidene deelen des lands niet TorwezenIgkt zgn wordt ook door ons betreurd Wii hopen dat intrekking ran de rerbodsbepalingen welke den uitToor Tan vee naar aangrenzende Egken beletten spoedig zal volgen Met lerendige belangstelling Ternamen ag de aankondiging der gewichtige werkzaamheden waartoe wg zullen worden geroepen Aan de verTnlliog deaèr ernstige en moeielgke taak wenschen wg onze beste krachten te wijden terwgl wg het Tertrouwsn waarmede Uwe Majesteit op onü toewgding een beroep doet op hoogen prüi stellen Moge de arbeid Tan Uwe Majesteit en Tsn de Tolksvertegentvoordiging onder Oods zegen strekken tot het welzjjn van ons dierbaar Vaderland I De minister ran oorlog restigt er de aandacht Tan belanghebbenden op dat 1 het examen van hen die wenschen te worden toegelaten tot de verbintenis als vrgwilliger voor het reservekader dit jaar bg uitzondering zal plaats hebben op 30 October en zoo noodig op de daarop volgende dagen 2 in verband o jgeluk heb gehad een oud vriem doodelgk t kwetaoh Spreek de waarheid en zeg maar ronduit dat ge er naar hunkert u te vereenigen met de vrouw die gu in het verderf gestort h t antwoordde freuta Bartao met verpletterende r raohtïi g in stem en hondinjj Weinul Ik Mg u dat gij niet zult gaanl Laat zg vluohtea en nooit nooit hoop ik haar terug t zi n Ik zal trachten te vergeten maar wat u betreft wit ik niet dat gg de vr heid gaat zoeken baitan Frankrük Gij behoort aan de gerechtigheldl Oij vergeet freule antwoordde van Triohtvoorde zich geweld aandoende om bedaard ta blg ven dat de heer Erzee nog alechta enkele oogenblikken heeft om te leren en in dit wreede oogenblik ts uw plaats aan zijn zgde Ga er been en ik verzoek u mg niet te hinderen en door te latan Neen laat haar komen de ongelukkige die u waobt Ik wil haar zien Zg weet dat ik hier ben wan tg heefb mg berkend Laat haar aan wal komen opdat ik baar bet Igk toone van Arthur I Gij zqt t die hem gedood heeft maar tg is t die uw arm gewapend heeft Half krankzinnig door de smart was Elite niet langer het jonge zachte meisje dat leed zonder zich te b k agen Het was een verwoede wraakgodin die den sohuldige te gemoet d en met straf bedreigde Niemand zou thane ia haar het meisje berkend hebben dat nog geen twee maanden geleden de zieken te Trichtvoorde bezocht en hen reeds door haar liefelgke versehijoiog troost bracht Nieta doet inoller rgpan dan een groot laed Heerlgk acbdon waa de M $ Duufd looab 1 4ttr atwd iAmI ia hat daarmede de aanmelding moet plaats hebben Ttór 30 Sept hg den hoofdofficier Toor het reserrekader door het inzenden der Toorgesehreren kennisgeTing 3 bet bedoelde eiamen dit jaar zal worden afgenomen te Alkmaar Arnhem Breda Delft Kampen en Utraiht LI Zaterdag had ta Leerdam eane Terkoopiog van huisraad plaats door den deurwaarder Tan het kantongerecht van Vianen welke de som opbracht van f 2 02 Voor een kast b T werd geboden é6a cent loor een ufel i cent enz De handelwgse ran Keens te Am sterdam vindt alhier narolgiog De rechtbank te Amsterdam heeft he uitspraak gedaan in bet geding tegen Abraham Mozes van Beens tegen wien eene vervolging as ingesteld wegens overtreding Tan art 184 Wetboek ran Strafrecht door opzettalgke belemmering Tan een ambtenaar in de uitoefening Tan diens amht in easn executoriale Terkoop van roerende goederen wegens schald van huishnar Het O M had de aankUchtwa tigen orertuigend bewezen geacht en 3 maanden geTangenisstraf geëiacht De i cbtb nk achtte de feiten wel gewezen maar art 184 W t S in deze niet toepaaaelgk en ontsloeg bekhugde vatt j itaTerTOlgiog Donderdag a s zal roor de arrondissementsrechtbank in Den Haag behandeld worden de zaak Tan den Daitschsr en de rronw uit de Kettiogstraat aldaar die in de vorige maand gearresteerd sgn onder verdenking valsche rgksdaalders Ie hebben Terraardigd eu nitgegeven Uit Ngmegen Ternemeu wg dat de instructie in de zaak van den moord tot tien uur in den avond heeft geduurd De beide vrouwen zgn op T ge voeten gesteld en Stelbrink is gisterochtend gerankeigk naar Arnhem gebracht Het tchgnt dat hg de eenige dader is Het Igk ran Konst wordt beden begrareul Moord Ie Schagen Men schrgft aan de sHaarl Ot t De instructie is nog niet gesleten getnigen worden steeds gehoord LI Vrgdag ia genimen tijd roor geweest J 0 zoon Tan den pas eerrol ontslagen reldwachter Toen is aan het licht gekomen en door dezen bekend dat Boes veertien dagen vóór den moord ham het plan heeft pedegedeeld de beide vronwen te vermoorden Toen daarop Zondagmorgen de misdaad bekend werd heeft Uoes den lli jari twart gehuld met uitgeslrekten arm en hoog ojwericbt hoofd Thans nu zg tot zulke ontwikkeling gekomen waa won het verre van MatUnne Zg versperde van Triehtvoorde den weg en deed zelfs een paar aohreden naar ham toe zoodat h genoodzaakt waa aobleruit te wijkeof hoewel hg een sterken aandrang voelde baar in den afgrond te storten die zich achter haar opende Ken stoot wat voldoende geweest om zich ta ontstiian fan de zuster zyner minnares die xioh op tnlk een ongelegen oogenblik op zgn weg plaatste IL Uit haar aloep welke Ibana niat ver meer verw derd was van het eiland zag Marianne dit geheele tooneel en t lag natuorlgk in haar jaloersrh karakter om er eene uitlegging van te given die volkomen in strgd was met de waarheid Beeda dad lgk bad de aanwezigheid van Elite op de rots baar verontrust Thans verbeeldde ty zich dat haar minnaar t eens was met Ëlize en voornemens waa haar te volgen In de verste verte koesterde j niet het minste varmoeden dat hij zooeven in een ivaogeveebt gewikkeld was gew e t en zij verkeerde in het vaaie geloof dat Rudolf en Etiae ondar baar oogan een comedte spoaldce waarvan bet einddoel was baar Marianne te dwingen alleen te vertrekken Een vrouw ala tg dio nit zondige liefde al haar pliehten nut voeten getreden had en zooder een traan of een woord van medelgden haar edelen echtgenoot voor haar voeten had dood zien aehietan misto ia amatiga oogenblikken geheel bat renogan fin Ait hal gaaond vantaad ta rada to gen J O dia met hen bg daniaifden baai warkta e n mnntbiljet Tan 10 gulden in de hand gestopt met de woorden hou je moudl J O weigerde eerst doch beaugst Toor Boes nam hg het eindelgk aan en Torslopte het Ook da Treea TOOr de wraak van Boeasokijnt hem toen verder te hebban doan awggen Er komen nn zaken aan het licht die ieder verwonderd doen vragen hoe is bet mogaiyk dat de aandacht niet eer op Boe gevallen is Does stond echter niet ongunstig bekend wri waren sgne Tsrklaringen omtrent hetgeen h j gehoord en geilen had zeer rreemd en onduidelgk en Beeldde ik daarom reeds in mijn tweede bericht tOpr Haart Ct c van 15 Aug jl dat daaraan niet de waarde gehecht moest warden die zij achyobaar verdiecden dat da phantasi in den loop van den das Zondag sterk achean e werkni looh achtte niemand hem tot zoo iala in ataal en fermoedde nw correspondent die Klaas parsoontgk zeer goed kent in de Terete Torte niet dat allea phantaaie was Bat ia nu haweun dat da inbraak bS mr AasCT door hem bedrvTen ia Benigan tgd gateden heeft hg aan de Onde Kaag onder deze gamaente in het bgagn van eenige kameraden een zelfgemaakte bom verTaard vaa een cboootadebns kruit spgkers enz Tooraien Tan aen lont latan springen daarbjj dea L wenseb uitende dat aaker infea eo dew ia heis mocht hebben Ook heeft hij eenige malen hg een lerrer loodwit gebaald Dn dacht dat het Toor zgn baas wie doeh die wist nergene Tan Waarschgnlgk heeft het leien van romaae hem met moordzuchtige plannen Tervnld Dat by de geheele zaak nog rrg atolcynsob opneemt blgkt uit den brief dien hg dêier dagen uit de gerangenis aan zgn rader zond Daarin geeft hy de hoop te kennen dat zgn rader eren we en gezond msg wezen als hg Hg rertalt dat hy geregeld bezigheid heeft en daaraan al goed begint te wennen hy verzoekt zorg te dragen voor zgn gereedfchap opdat het niet roeste informeert of er geen prys gevallen is op zgn lot van de Hetderaehe LmdbouatenloooBteltihg en Teraoekt ten slotte zyu rader uit sgn naam lyn baas en i rroow Tergering te rragen roor een grool zondaar als hy is Oe brief eindigt met dea wensch dat hg eenmaal als een braaf menach uit de gerangenis moge komen en is renter r rschoidene malen ran sgne handteokening roorsien Dit de ontwerp slatnten roor da Nederlandsohe Vrglandrereeoiging blgkt dat deie Vereeoiging len doel hastt a de studie der gaan Z keujle Kliza en na het looneal op bat marktplein te Dinaa had tg moetan bagrjjpcD dat er nooit meer van eenige toenadering sprake kon cjjn tusschen het edele meisje en den laaghartlgm sehurk Maar haar tnster bad immera aelf bekend dat xü Kudotf beminde en de barutoohtoljjke Marianne kon zieh niet voarttellen dat men ooit afstand kon doen van t jn liefde Z xou allea gedaan hebbeo om Van Triohtvoorde aan tiob te binden daartoe waa geen niadaad baar te groot en zg waa niet in staat om te begrijpen dat EUze voor nikean man aen diepen afkaer moest hebban walkadoor niets w geiuman kon worden Zg gaf zieh nog geen rekeneohap van begaan w op bat eiland gebeurde toen zg het paar ptotaaliag zag verdw inen Van Triehtvoorde vast bealotaa om een einde te maken aan bet tooneel had den lotowand vertaten en KÜKe volgde hem zonder m bepaald doel maar vast betlottn hem too DHfaMjk ta verbinderen tiob met Marianne te venvmljpn boor een golving van bet terrein waren ijj tbaM vflborgtn voor bat oog van mevrouw Van Hanewawd Toen Marianne ben niet meer tag rarkaarda i j in bet vaate geloof dat zg getameniyit gevinebl waren Ken d lle een krankzinnige woede maakta lioh van haar meester eo zooder zich aan de tegenwoordigheid van de zeeliadeu te etoran gilde ifj alaof Klize haar kon verstaan Welnu het tij too tiouw dan net daa moord naar en wees dnizendmalen vervtoaktl Zieh daarop tot de vertrouwde zaeliadaa aadnid beval i j ben nogmaals van koers te varaBdaraa FanH wtnéifi 4