Goudsche Courant, maandag 24 september 1894

AaoKevaDgeo 1 Mei TUd vao Greeowtch Zomerdlenst 1894 95 aOUDa ROTTItDAM 7 80 8 48 4 80 tOTTIBDi e O B D A 11 60 18 80 4 46 4 6 II 08 09 18 88 18 40 8 16 8 48 8 10 4 08 4 40 6 16 6 1 DtR H ai 8 eOUDi sHste 6 487 107 48 9 88 9 4810 1811 88 1 1 1 88 8 16 46 8 484 16 4 48 6 17 7 8 08 tM 10 1 1 44 4 48 7 001 49 f 7 11 1 68 7 90 9 1 8 04 7 88 8 09 6 09 781 10 Quads 0 807 6 8 18 9 68 10 1010 68 18 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 10 10 10 88 lITHXOBTeOVDA IUtreokt 0 88 7 60 9 9 811 84 18 08 18 0 S 1P 8 84 48 88 8 0 8 010 84 Woerdea 6 68 8 11 10 18 18 84 4 16 9 1110 61 Oudewater 7 07 8 19 10 84 18 49 4 84 9 19 Gouda 7 80 8 8a 9 84 10 87 18 08 19 66 1 88 8 87 8 0 4 87 M 7 08 8 419 8811 07 MSTXXOlHeOUDt ABSlCnlaiaC 8 8 9 40 11 10 11 97 9 40 4 10 4 10 T U 9 46 ABattldalsWB 8 0 16 9 68 11 98 11 4 4 8 1M IO M 7J 9 04 It niatashappalgke Trugitakkeu in het lgeraeeiien die dn VrgUndicbe begiowlen en nagelegenheden in het bgioDder te bsTorderen door oord en aohrift b leden die licb willenTeatigeu in eene op te richten Vr Undkoloniedaartoe behnlpuam te lijc Zy zoekt dkt doel te bereiken door a het bonden lan Tetgadenngen h het plaateen Ttn stnkken in dag en weekbladen en tgdwhriften c door de nitgare ran een orgaan d door bet oitgaren ot onderetennen Tan de uitgaTen Tan boeken en brochnrea op de VrgUndzaak betrekking hebbende Nog bmttler ia de rolgende tdrartsntie in de Jamestown Adrertiseri Na een ongdnkkig huwelijk ran twee jaren is mgn echtgenoot ertoe orergegaan zich op te hangen Daar ik onmogelgk alleen mgn gioote farm kan besturen en orer mgn tweehonderd zerenen rgftig werklieden bet toezicht houden zoek ik een echtgenoot die zich niet laat afiwhrikken door bet roorbeeld ran zgn roorganger May Qrerey Jacksonrille De heer dr F L Ralgen Hhrgft in De Herantt Toen prof Kajper omitreeki half Angoetoa nit den Treemde terngkeerde en te Brnnel Tertoefde heelt hg daar in zulk eene mate koade gerat dat het eene ontsteking ten geTolge bad eeret ran het bontTÜes plearitit en daarna van de long pneamonie gelukkig in betrekkelijk lichten graad zoodat er nog geene reden wai om rechtitreekach lerenigeTaar aanwezig te achten ma ir toch terene iM ernitig dat eerst nu de geneziDg kan gezegd worden goede rorderingen te makeo Dat dit laatste inderdaad het geral is blgkt nu doidelgk Bg bet bezoek dat ik deze week hem bracht kon ik met groote biydschap tot de orertaiging komen dat de algemeene geiondbeidatoestand goed is dat er geene rersehgaselen zgn die bedacht maken roor een blgrend of althans langdurig borstlgden en dat er ook geen bezwaar i tegen goede roeding tot Teraterking ran de ingezonken lichaamskrachten c Militaire rerraisingen De minister ran financiën beeft in zgn millioenenrede ran gisteren eenige zeer onaangename tgdiogen doen hooren Op den tegenraller der rermogensbelasting zal ooic een tegenraller roigen bg de bedrgfsbelasttng Wie oit die heffing een opbrengst rerwachten mocht nagenoeg gelgk san die ran het patent 4 millioeii heeft zich op telenrstelling roor te bereiden c Qeheel onroorbereid was men op die ongunstige ijkomst niet Wg herinneren dat de ministn Fierion orer de opbrengst niet eer gerust was rooral wegens het wegvallen van een groot aantal kleine postjee ran het patent bg personen wier inkomen uit bedrgf het laagste belaatbaar bedrag f 650 niet zou bereiken De vorige Minister bad dan ook voorgesteld de opcenten voorloopig te behouden en is slechts noode er toe overgegaan dit oit zgn ontwerp te verwgderen Niaar wg rernemen ii jhr mr J £ de Starier adjunotcomniiea aan bet departement ran oorlog rroeger werkzaam aan het ministerie rai bnitenUndicbe zaken met 1 October tgdelgk benoemd tot consdl der Nederlanden to p tddah Eaaige leerlingen ran de U B Scholen met 3en 5 ja igen cursus te Hasrlem van wie wg rerleden week berichtten dat zg in hunne klaaien gelden inz m lden voor de nagelaten betrekkingen ran in onia kolonijin geineurelde of aan bekomen wonden orerieden miUtaireo kabben hunne werkzaamheid ook uitgestrekt tot de hoogste klassen ran eon tiental scholen roor lager onderwgs aldaar Dat zg hun pogen met goeden uitslag bekroond zien blgkt nit het fc t dat een som ran f 282 50 aan het departement ran kolonün kon warden opgezonden Ia dan afgeloopen nacht is in dan Haag weder door de politie op heetetdaad een persoon betrapt die bezifawas de bekende roode biljetten tan te plakkeK Een tweede onaangename tgding ia de aankoodiging dat naar raming in het geheel ongeveer f 9 500 000 moet worden aangevraagd voor een betere bewapening van zeeen landmacht Ook dit bericht komt niet geheel onverwacht Het is reeds lang bekend en erkend dat onze vloot verouderd is en aanvulling met betere schepen behoeft Ook over aanschaffing van andere geweren is al vaak genoeg geschreven De Minister sprak dan ook van het besef van volstrekte noodzakelgkheidi en dat zegt genoeg voor de onvermgdelgkheid deier extra uitgaaf on een sntimilitairist als de heer Van Houten in bet Ministerie zittipg heeft Men schrikt echter als men verneemt dat daarvoor 9 millioen noodig z n en nog wel naar raming en ongereer Bg dergelgkenitgavenzgn tegenrallers niet zeldzaam de 9 millioen zullen allicht tijdens den bouw der schepen met nog eenige stggen Het Diploma A roor de tuirere toepassing ran het Correspondentieschrift en rertrouwdheid met het systeem Stolze WiSry is rerstrekt aan MejniFroiiw J J Francois s Oraieohage en aan de Heeren P Berends Zwolle R J Brink Zwolle G J 0 Deinum Zwolle H N ran Dgk Warfnm L Doeleman Zierikiee J Frag Belder J W F ran Harten Oldentaali H B Kok Bzn Zwolle J W Kuiper Doesburg P M ran Leeuwen de Bilt T Nauta Ëzingo L C Ornstein Rot ardam T Pellinkhof Zwolle L Rietman Zwolle L Slagter Zwolle Ch J ran den Steen Nijkerk F ViMcher Jr Zwolle Orer de proefschriften ran 8 candidaten roor Diploma A moeet afwgzeud worden beschikt Hen werkelgke rerrasaing is echter gelegen in een andere aaurraag voor militaire zaken Niet minder dan 14 ton heeft het departement ran oorlog nitgegeven zoader dat daarroor machtiging bg een begrootingswet is verleend Sedert 1888 zoo dedljt de minister van financiSn gisteren mede is ten gevolge van of althans in verband met de verlenging van den diensttgd bg de nationale militie voor de sauscbaffing van kleeding en uitrusting meer uitgegeven dan uit de sommen bg de begrootingen voor 1888 93 toegestaan kon worden bestreden en terens meer dan in de Tekeningen is opgenomen een bedrag van ongeveer 1 400 000 tl Natanrlgk moet dit bedrtg eindelgk gere De IjOuiarille Oautte behelsde onlangs de rolgende adrertentie Msry i llen Green geen met diepe droefheid kennis ranhetoTe Q den ran naar geliefden echtgenoot Fred AlleaOreen Door dit ontj i afsterven wordt de jeugdige en ootroo tba M uwe erfgename ran een Binke farm en eet rermogen ran 88 000 dollar Suleriseerd worden gelgk het heet Maar o is het uiogelgk geweest dat zoo vele jaren achtereen zulk een extra nitgaaf kón oploopen tonder dat men aan het departement van oorlog het ichgut te hebben bemerkt Eu zoo men het wel bemerkt heeft wat zeker tiet oDwaarscbgnlgk is waarom is dan elk jaar niet aanvalling der begrooting gevraagd Het is mogelgk en wg hopen het dat dit geval voldoende wordt opgehelderd Maar da minister ven financiëo voegde bg zgn verrassende mededeeling geen enkel woord van verklaring wat toch wel op zijn plaats ware geweest als er geen goede verklaring te geven ware Met belangatellïng zien wg te gemoet hoedit merkwaardige geval van 14 ton uitgaven waarvoor een machtiging is rerleend zal worden opgehelderd Hand Hen echt Leidach standje was t gister honderden dravende mensrhen op straat en Directe Spoorwegverblodlng met tlOUÜA 18 08 18 18 10 48 10 6 11 08 11 00 11 16 11 86 8 40 7 88 7 81 7 88 7 48 7 66 8 86 8 48 8 48 8 68 06 8 80 Satda Itaoidreekt Klatwarkark 18 88 Soltaidasi 7 J6 10 11 08 7 86 7 47 8 0 48 8 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 Ot 18 81 88 6 86 lotterdaat Nbuwarktrk lo Mooidrtcht 7 46 07 8 18 10 08 10 11 OAnda 8 9 4 lO lO 4 67 6 08 6 80 11 01 lUO a da 7 80 8 40 9 0 0 8 10 4 18 11 18 811 01 1 87 8 8 8 66 4 4l 6 87 6 6 7 18 87 11 06 11 18 9 11 O lt 6 8 6 81 8 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 ItT U 7 48 8 68 ll 8 d 8 18 J9 89 10 Ó7 11 87 llül 18 11 48 1 7 8 66 ♦ 10 1 11 88 11 48 o n t n A n Tm t OH m BL Kr 7 47 l Ze w 7 6j9 01 N d L3 8 0S Toorb 8 07 9 18 00 l DA UTIIORB aotda 10 7 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 88 6T8 0 88 l U 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 10 S j Bsoasi 11 09 87 6 87 7 69 10 87 wirfL lis 70S8 1 11 17 ll 04 4 0 8 8 07 8 5 10 88 üÏStf 8 8 S S 1J 8 41 9 1 ól lui 1 B0 o o 8 0 89 8 81 8 8 88 9 1U0 68 11 10 SODDi lUSTtRDtH 40 1 Wj 7 Aaastwdaa OA 8 14 s SaalMt 81 9 10 948 Gouda Amsttrdaai W 10 08 10 66 18 11 8 61 4 47 6 88 7 46 10 14 I0 18 19 1 40 4 8 9 4 11 18 D IO 18 84 J U M w Mt Mf UJ een woelige dmkte aan t station tb ditallaa om twee rronwen te tien vertrekken die aan een koloniaal f 100 hadden ontfutseld De met verlof zyude militair was alvorens naar Nijmegen terng te koeren van waar hg eerlang naar IndiS zal worden uitgezonden met een vriend te Leiden gekomen en door onbekendheid met de plaateelgke toestanden belandden zgu in een buis waar de twee dames alras den militair van zgn portemonnaia badden ontlast waarna ag zich gebruik makende van de belangstelling welke het protest ran den krggman opwekte aan de blikken van den bestolene en aldns aanvaokelgk ook aan de handen der politie wisten te onttrekken De weelde bracht ze echter in den ral Na eerst bet bankbiljet in een schoorsteen rerborgen te hebben namen ze het spoedig weder van daar en wisselden het bg een banketbakker waarna ze familieleden en kennissen gingen tracteeren wat de politie op het spoor bractt Bg hare aanbonding hadden ze nog slechts weinig van bet geld bg zich ze hadden bet aan den zwager van één barer gegeven deze aan zgne schoonzuster die weer aan hare moeder en deze weer aan een water en vonrman die het in den kelder zgner voning had verborgen waaruit een groot gedeelte werd te Toorschgn gehaald eenige percenten waren natuurlgk bij al het gewissel aan de ringers blgren kleven Margaretha C en Dora B zitten nu te s Hage op de Prinsengracht Uit Ngmegen wordt gemeld Als werd gemeld zgn de beide Trouwen weer op vrije voeten gesteld en ia ThEOdoor Heibrink gevankeiyk naar Arnhem overgebracht Helbriuk moet den verslagene met een hard voorwerp de wonde aan het achterhoofd hebben toegebracht Of de dood daarvan het gevolg was is onbekend de deskundige doctoren Banning en Hoeben hebben hno visem repertum bg de justitie ingediend Uit de omstandigheid dat dr Hocke Woensdagnamiddag door een man diens naam kent men niet werd verzocht zich naar bedoelde woning te begeven om een daar onverwacht ziek geworden persoon in behandeling te ne men kan worden opgemaakt dat de dood bg den verslagene niet dadetgk is ingetreden Dr Hocke road de huisdeur gesloten en rernam ran de buren dat de bewoners afwezig waren zoodat hg onverrichter zake terugkeerde De meeniug dat de moord niet m j n t is gepleegd is wCUicht niet van grond onroloot Eenige familieleden en rcgei téu at het weeehuis te Scheveningen zullen de bemnfenis bgwonen De ongelukkige vrouw vin den verslagene is heden hier aangekomen Ëene commissie bestaande uit drie leden van het bestuur van den Bond van Posten Telegraafbeambten t gevestigd te Amsterdam heeft bet aangekondigde bezoek gebracht aan den directeur generaal der postergen en telegrafie Zg had met hem een onderhoud dat bgna een our duurde over een vermeerdering van den jaarlgkaclien verloftgd eene nieuwe regeling der tractementen en verschillende andere dienstzaken De antwoorden door den directeur generaal gegeven hebbeo bg de commissie de verwachting gewekt dat bare wenschen in goede aarde zgn gevallen Nadere bgzonderheden omtrent het onderhoud zullen meegedeeld worden op de eeratrolgeiide vergadering die in October wordt gehouden Bet Petit JonrnaU wgdt in zijn nnmmer ran Vrgdag 14 September een zeer waardeerend woord aan de wgze waarop de Nederlanders trachten aan de zee het land te ontnemen dat zg vroeger heeft verzwolgen Aan dit artikel wordt verbonden een kleine baaohrgving van de droogmaking der Zuiderzee Het kapitaal roor deze renaachtige onderneming zal niet gaan boven de hulpbronnen van een land als Nederland dat klein is 4 60 4 87 6 04 6 11 80 66 8 08 10 6 17 0 98 18 68 1 08 l J 1 10 1 88 8 68 6 48 8 80 8 0 1 44 1 46 1 66 8 01 8 09 8 16 10 18 10 80 10 88 10 41 Voorb 6 64 I N dL d6 6 Z Zegw8 08 Bl Kr 14 Zav II 19 4 10 maar een iteri gereatigd kralW heeft s zegt het blad Men meldt nit Zaandam In de afgeloopen nanacht zgn bg dra horlo maker A Meger aan den zniddgk door middel ran het inslaan ran een spiegelrait 20 zilrerenhorloges ontrreemd De bewoners ran het perceel hebbcalVliiata verdachts gehoord De politie ia gverig in de ireer Ken aakdoek is geronden waarin een steen waarmede Tormoedelgk de ruit is ttnkgeslagen en waardoor het te rerklaren is dat de inbraak zonder veel gedruis plaats had In het Politieblad c is gesignaleerd Robert Graicben geboren teZiegenheim kreis Zwlcken laatst poatbeambte te Essen lang 1 75 meter slank haar zwart en plat gekamd gelaatskleur verbrand draagt een stalen bril gekleed met blauw ea roodachtig geruit pak en slappen zwarten vilten hoed Hg spreekt Duitach met Saksischen tongval en is ook de Fransche en Engelsche talen machtig Hg wordt verdacht een bedrag ran 30 000 mark te hebben verduisterd en is Toorvlucbtig Op zgne aanhouding en terugbezorging van van het geld is eene beloouing van 1200 mark uitgeloofd Opsporing en aanhouding wordt verzocht eo onmiddellgk bericht aan bet departement van justitie Door den minister van koloniën ia bepaald dat de afdeeling aanvullingstroepen die den 29en September e k ter sterkte van l T onderofficieren en minderen van het koloniaal werfdepot naar Bataria moet vertrekken gebracht wordt op een sterkte van 10 ondaraScieren en 220 korporaals en soldaten Bovendien zullen van dat depot op 6 en 13 October a s in phutta van 53 en 85 militairen respectievelgk op die datums detachement ten ter sterkte vsn 5 onderofficieren en 100 minderen en van 12 onderofficieren en 200 korporaals en manschappen naar Indie worden uitgezonden Tevens is uog door dien minister bepaald dat voorloopig steeds in de eerste plaats kader en manschappen der artillerie zullen zgn uit te zenden Een brief waarin een bankbiljet ran f 40 waa gesloten roor onze strgders op Lombok welke te Dieren door een bewoner dier plasta is fefzonden aao den roorzitter van het Roode KiC ieren n Omstreken te Dieren is aldaar ni itvangen De politie hoeft een onder Gisterennacht ongeveer half twee werd inbreak gepleegd bg den horlogemaker H A J Petersen aan den Overtoom 209 NieuwerAmst l De dieven wnten op de eene of andere wgze het luik dat dopi middel van Bchroefbouten aan de binne zgde met moeren was bevestigd te verwgderen waarna z met een steen een apiegelruit hetUien ingeslagen Toen de bewoners door het gediuisch wakker werden zagen ig nog drie jotgens in verschillende richting de vlucht nemen Er worden 20 horloges waarvaa 8 gonden vernist Ook bet luik is verdwei n Men beeft vermoeden op een drigtal jongens uit de Nieuwstraat die men vrosger op den avond aan den Overtoom heeft zien zwerven Een boa sleutels in de Saienburgeratraat gevonden wekt het vermoeden op dat de dieven nog andere inbraken in den zin hadden In bewaring zgu gebracht twee 16 jarige jongens als verdaeht van den diefstal Een drama iu den balloo Ft en Fla wisselden een vlichtigen blifc scherp als een lemmet van staal 11 0 uao 7 10 8 48 9 40 47 9 64 10 01 08 10 10 ltt80 8 10 lUO 6 81 7 07 7 17 7 M 7 81 7 87 4I I 940 f 9 6 V 8 80 It OS Wg zullen n over eenige ifagen antwoord geven bracht de eerste in hsf midden Dat is tl eiproken orar Mnige dagen hwhatlda da tweede machinaal met eet somber accent Ja ja Ik bagrgp n merkt Petere op ge wilt achten tot tt de opetgging rtn den Itehtballon Jniat Ja jniat Orer veertien dtgon aprsken wg nader orer de zaak En alle drie beiegelden deze orereonkonut met een glai echten Xeres In waarheid was hot oogenblik om aan de beide kunstenmakers op bet koord en de trapeze hnwelgkarooratellen te doen weinig geschikt Juist twee dagen te voren bad Petera bezoek ontvangen van een luchtreiziger die hem had voorgesteld op het groote openbare plein een buitengewone opstijging te doen plaats hebban met een rensachtigen ballen voorzien van gymnastioktoestellen waarop Fla en Flo tussclien hemel en aarde duizelingwekkende toeren moesten verrichten Dit nooit vertoonde schouwspel zou een grooten toeloop van volk tengevolge hebben De voorstellen van den luchtreiziger waren na eenige overweging weldra door beid voornaamste belanghebbenden aangenomen Haa was das zeer natuurlgk dat beiden bnn definitiet antwoord opschortten tot na do opetgging Niet dat zg ongerust waren ov of twgfelden aan het welslagen hunner onderneming Verre van daar Opgesloten in een der uevengebonwen van het circus brachten zg gansche uren door hangende aan een trapeze op twintig meters van den grond en oefenden zg rich met een volmaakte kalmte en een verrassende zekerheid in de evolutijjn die op het programma voorkwamen Als lieden van bet vak dachten zg mieaohien aan den roem dien zg hoog in de lucht zouden behalen aan de klinkende resultaten die in de algedeeue kas zonden vloeien meer dan aan het gevaar dat bnn wachtte Geen enkel maal na de mededeeling van Petara zag men ze als vroeger in de nabyheid ran Flora En toch legde het beminnenswaardige meisje er zich op toe met de gratie van een kind dat zich bemind weet en de naïveteit van een leeftgd die geen vermoeden heeft van de kwellingen en de pgnen der jaloezie door haar achalkscbe streken de beide minnenden in vuur en vlam te zetten Maar zg slaagde er niet in hun somber zwggen te doen ophouden Zij bleven in acbgn kond ale blokken gs maar onder deze konde op hun bleek gelaat aan hun vagen blik had een doordringend en geoefend oog spoedig kunnen bespenren dat deze schijnbare kalmte een bevigen storm verborg ♦ Da dag der opetgging kwam Op bet plein omringd door een onafzienbare schare toeschonwera verhief zich trotech de ballon reeds gevuld reusachtig tegengehouden door fiinke touwen zacht wiegelend gelgk het brooze vaartuig op de wateren Eensklaps kwaqi een opening in de menigte Op een Romeinschen wagen bespannen met vier paarden en bestuurd door Flora in persoon naderden de beide gymnasten gekleed in een tricot van zwarte zgde met zilreren sterren De menigte die niets begreep van dit vreemd kostuum b roette dezen triompbalen intocht met oorverdoovende toejniehingen Beide helden gekomen op de plaats waar tg hun gevoarlglÉ werk zullen beginnen bedanken bat publiek met een gracieuse beweging der hand werpen zich dan aan da voeten van Flora en knsoen haar de hand ten teeken van dankbaarheid Het nnr is gekomen De luchtreiziger stapt bet Inchtachip in gevolgd door de beide stoutmoedige gymoaaten en bg den eersten klokslag roept hij met een kleine trilling der stem alles los c Een oogenblik een plechtige stilte Dan eenaklapa als een ontzettende ontploffing een hoera geroep en stormachtige toejuichingen De ballon ontdaan van de touwen steeg majeatnens in de hoogte met een langzaamheid dia berekend s dieen en zonder de minste verandering van richting zoo kalm was de atmoapbeer en zoo gering de luchtstrooming Op eenige honderden meters van den grond stappen de gymnasten uit het scheepje grgpen zich vaat aan de touwen en hten zich zakken tot da tnpfe Daar hoog in de hoogte ziet men hoe ze elkander een oogenblik aanzien Dan eenskhips blinkt in hun handen een Itnge ponjttrd Woeden werpen zg zich op elktidar Fla atoot het scherpe staal in de borst van Flo maar deze rich doodelgk gewond voelend sngdt de tonwen der trapeze door en beiden terzelfdertgd nit de hoogte naar omlaag geworpen vallen te pletter een vormlooze masaa gelgk op de plaats waar zg eenige seconden te roren slechts irtren opgestegen I a btUoB verloor zich in de verte alTcrder en rerder terwgl daar beneden detoeachouvren kreten van schrik en ontzettingslaakten terwgl Flora plotseling hat versiud verloor en Peters ala aan den grondgaiageld ttoad B K Btiteilandsch Overzicht Da komst Tan den president der repobliek in de eene of andere plaats gaat arenala in andera landen als het hoofd des staats zich op reit bevindt met officieele recepties en toespraken gepaard an op dezen volgen natuurlgk antwoorden van het hoofd des etaata Zoo an op s heeren Gttimir Perier s rais tot het bgwonen rtn da militaire matoeuvree Te Ch teaiidttn heeft da president der republiek behalTe op da gewone recepties tweemaal gesproken de eerste maat op een bem aang boden diner den tweeden keer op een s daags daarna gevolgd déjeoner van de officieren telkens bg wgze van tooat Op het diner nat dat de maire het woord had gevoerd sprak hg opstaande bet volgende Terwgl ik mg te Gbateaudun bevind heb ik vódrdat ik de Franacbe banier en het leger ging begroeten tweemaal in twee dagen de gelukkige gelegenheid gehad de edelmoedige harten te kunnen gelukwenscben met hunne toewgding aan de zaak des vaderlands en hier de roemrgke herinneringen van dat verleden te vinden in het schouwspel onzer herbnren krachten en een onvoorwaardelgk vertrouwen in Frankrgks toekomst Gg mgnbeer de maire hebt het recht te verzekeren dat uwe medeburgers die voor 24 jaren zich zeer rerdienatetgk gemaakt hebben jegens het vaderland zich ook zeer verdienstelgk hebben gemaakt jegens de republiek Het zal hun niet genoeg zgn dit erfgoed ongeschonden te bewaren ah een onderpand der openbare vrgheden vrucht van zoovele pogingen en van zoovele opofferingen zg tullen vooral ook de rechtmatige eerzucht hebben om in de zeden en de wetten de denkbeelden van solidariteit en van bgstaud die der mensohheid tot sieraad strekken gehuldigd te zien Door het bewaren van het vertrouwen in de democratie door de medewerking te verdienen Tan alle goede burgeis zal de regeering der repobliek nit naam ran de verdraagzaamheid en de vrgheid de wezenIgke rechten van het gezag weten uit te oefenen en tronw aan de overleveringen van Frankrgk de zaak van de vooraiti ang en de beschaving weten te dienen Hg wien de nationale Vergadering de hoede onzer instellingen heeft toevertrouwd heeft nooit eene andere eerzucht gebod dan de eerzucht der vaderlandsliefde Hg beschouwt de cerate magistratuur der npubliek niet alleen als de hoogste eer hg heeft ook bet besef zgner plichten en zgner zedelijke verantwoordelgkbeid Het is eene gedachte van vereeniging van eendracht dat ik Mgne Heeren een beroep doet op alle goede burgert op allen die Frankrgk liefheblwn Ik verzoek h in ons te belpen van de republiek een regeeringstelsel te maken onder hetwelk ue hartstocht voor het goede de woorden en daden ingeeft en de nederigen en onterfden in de maatschappg de eerste plaata innemen in de zorg deropenbare machten Ik rerzoek hnn de oude worstelingen en de oude twisten te rergeten Allen hebben hier voor 24 jaar in dichte gelederen gestreden rondom dezelfde banier Thans noodigt de republiek tl bare zonen nit elkander de hand reikan TÓor een werk van vrede en van maatschappelgken vooruitgang Deze rede die met eene krachtige en trillende stem werd ni esproken heeft een diepen indruk on alle aanwezigen gemaakt en werd herhaaldelijk afgebroken door levendige toejuichingen Toen de president geëindigd had volgden eenige minuten lang salvo s van bgvalsbetuigingen vergezeld van de kreten Leve Perier 1 Leve de republiek De jonge hertog van Orleans had bet oog als reeidentieplaats op Brussel laten vallen maar volgens Figaro wenscht de koning der Belgen zgn neef liefat niet met der woon in Brussel te zien Juist om de nauwe bloedverwantschap Leopold s moeder wat een dochter van Lodewgk Philips en om de onmiddelIgke begrenzing van België en Frankrjjk acht bg de aanwezigheid van den pretendent te Brussel bedenkelgk Deze zal daarom er slechts zeer kort vertoeven en waarsohgnlgk Den Haag als woonplaats kiezen De Nederlandsche regeering moet zoo wordt van andere zgde gemeld den prins op zgn aanzoek hebben doen weten dat hg hier te lande welkom wezen zal mits hg geen ondernemingen beproeft of voorbereidt waartegen Frankrgk rechtmatige grieven kan inbrengen Ërg verlekkerd hoeft men naar thans weer gemeld wordt niet op de komst va den pretendent te zgn want hg gaat op zeer eenTood n voet leven Zgn jaargeld permitteert hem geen groote uitgaven Sedert eenigen tgd is er stilstand merkbaar in het verphuitmn van Rnssiache troepen van de Aziatische grenzen naar het westelgk deel dn rgks Die verplaatsing heeft indertgd niet zonder grond een zekere onrast in Europa te weeggebrocht En nu aan die troepenbew ing een einde waa gekomen en de concentratie in vollen vrede in de Boltiache provinciën Polen Volhynië Podolië de Ukraine en Beaaarabië als geëindigd beschouwd werd keerde het gevoel van rust en veiligheid terug Men begon L te gelooves dat da Rutitoha polititk aar Uikkaa vaa hel Btlku tehiemilaBd had abtwend en tiachts nog opmerkzaamheid of belangstelling koeater £ voor de gebenrtenissen in GentraalAzië en voomamelgk in Afghanistan in Pamir eu Mongolië Doch plotseling is aan dat vertrouwen ten einde gemaakt door bet bericht dat in Batoem maatregelen worden getroffen om de 38e diviaie dia tot nog toe tot de Kaukasus armée bahoordt ea in Kootais in gatniioea lag naar Odasaa over te brengen van waar tg naar de weatelgke grant naar Bobroysk moet vertnkken Reisdt voor twee jaren werd alt gerncht vermeld dat de bedoelde 38e divisie usar de westelgke grens zou worden gedirigeerd om met de zich daar reeds bevindende divisie vereenigd te worden tot eau nieuw armeekorpe het 19a Daar Bobruysk tot het militaire gonvernement van Wilna behoort is deze troepenverplaatsing tegen Duitschland gericht In den Kaukasus zgn na behalve de talrgke reeerves eo troepen van inboorlingen nog gelegerd de gnnadiardiviaie en de drie iufanterie divisiën No 19 20 en 39 Te St Petersburg wordt tangenomen dat de 19e en 20e divisie eveneens naar bet westen sullen vervoerd worden om daar als 20e armeekorps op te treden De steeds voortgaande concentratie van troepen naar de Europeesche grens van het RnssiMhe rgk wgst er op dat de leiders der Russische politiek bg al de zorg over de gebeurtenirseu in Asië niet verzuimen scherp bet oog te houden op de gebeurtenissen in Europa JSn het 18 miasohien niet zoo heel verkeerd te meeneo dat deze nieuwe troepenconcentratie aan de weatelgke grens van het Russische rgk bet antwoord is op de invoering van den tweejarigen diensttgd in Duitschland en op de daarmede samengaande uitbreiding van bet Dnitsche vetdleger Nationale MiUtle REXXISGEf IXG BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat het Register van Inschrgving met de Alphabatische Naamlgst ian hen die in dit jaar in deie gemeente voor de Militie zgn ingeschreven van den 24n September 1894 tot en met den 2n October daaraanvolgende de Zondag uitgezonderd dea voormiddafH van 10 tot doe namiddags 1 ure op de Secretarie der gemeente voor de belaoghehftenden ter lezing is nedergelegd en dat tegen RegSster en Lgst bezwaar kan worden ingebracht bg den Commissaris der Koningin in d xa Provincie door middel van een met ds noodige bewgastnkken gestaafd verzoektohrift op ongezegeld papier onderteekend door hem die het bezwaar inbrengt welk verzoekschrift vóór of op den 2n October 1894 moet worden ingeleverd bg den Burgemeester dezer gemeente Gouda den 21 September 1894 Burgemeester en Wetbouden roorooemd VAN BERGEN IJZENDOOHN De Secretaris BROUWER KENNISGEVINQ ISUOHTIHOtN WBLta OtVAiV SCHADI Of HIHDIl tüNKZN TKtOOaZAKCH BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wet ran den 2n Juni 1875 Staatsbhul no 95 Doen te weten Dat tg vergnnning hebben rerleaad tan Da firma J B ran Cats an Zoon enhare rechtverkrijgenden tot het plaatsen vaneen gasmotor ter uitbreiding barer koordfabriekaan den Kattensingel geteekend Q no 166 kadaster sectie A no 3263 J D Woerlee en tgne rechtverkrijgendentot het oprichten eener Smederg in het perceelaan de Turfmarkt geteekend H no 47 kadastersectie B no 1321 GOUDA den 22 September 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BargerlUka Stand GEBOREN 19 Sept Adrianns ndtrtP de Bruin en C H de Waal Johannes Sgbrand ouders A C ran der Want en C J Lngthart 20 Bartas oudars T J Dgkman en I Herman OVERLEDEN 20 Sapt J C Zutroort 3 m ONDERTROUWD 21 Sopt O J Verbn 25 j en A Nieuwenhngien 28 j G J Breodgk 28 j en E van Leanwan 37 j P póei 22 j eo O den Ot 21 j O Kraan 34 j en W Blommestein 28 j J T Dongelmans te s Oratenb age 25 j en A M Stigter 25 j J J vtii Uoaweninge 32 j en M O Lafeber 26 j HMitreolit OVERLEDEN A Sim 98 j ZevenliniMn GEBOREN Jocomina onde O Baak A Heger OVBBLEDEN £ vaa HtokvloDr 39 i SPICIAUTKIT IN PARAPLUIGS SAJXDPAMAPLVIMa tm af l t A m OS Al 173 73 Beurs van Amsterdam tl SSPTIIIBBB Vor krs 98V lOl 108 V 99 78 9 96 94 74 96 s I tlotkoan 98 lOlf a 109 7ev 104 07 861 t8V tty lo V 6V 100 100 94 40Va 0 9 109 807 181 84V lot loiv 188 9 y 10417 1001 191 186Vl 104 100 h 68 Va 104 89V losv lot J V lOlVs nil r 19 171 IO6V1 l 0 u 108 U6V 18b s ÏVs 108 1801 Vt KtnttLAMn Ceri Nad W 8 tl dite dito dito 8 dito dito dito 81 HoKOAt Obl Ooudl 1881 88 4 Itaui InuhrijviQg 1868 81 6 OosTlNO Obl in papier 1868 6 dito in zilver 18 8 6 feiTuoAi Oblig met tiokot 8 dito dito 8 RusuMo Übl Oost 8e Serie dilo Oteoae 1880 4 ditobijltotka 1889 4 dilo bü Hope 1 89 0 4 dite ia goud Ista 1888 dito dito dilo 1884 6 SrAMH Perpel sekuld 1881 4 TnxtiJ Oepr UoDv Imu 1890 4 Geo leeaiag mHs D Gee Iseaiag serie O IuuiArt BlF Beo v ebl 1699 Mtxioo Obl Buit 8oh 1890 6 VtHlzviLA Obl 4 onbep 1881 Awriaouf Obligatien 1861 8 RoTTttnAli Sled leen 1686 8 Km N Afr HandsUv aaad Avtodsb Tab MU Oertiteatsa Duillaatsehappi dite Arak Uypothsekb paadbr 4 Onlt Uij dar Vorataal aand s Gr Hy otlioekb paadbr 4 NederlandMh bank aaad Ned HaDdetmutseb dito N W k Pae Hyp b paadbr 6 Kott Uypotksekb pandbr 4 Utr Hyütkeekb dito 4 OoarniE Oest Hong baak saod BusL Hypotheekbank paadb 4 a AMlmllA Bqait hypou pandb 8 T Mazw L O Pr iiea sart 8 Hn Holl U 8poorw IIt aaad Ug lot Sipl V Bt 8p aaad Ked lad Bpoorwegoi aaad Ksd Zuid Afrik Spm aaad O dito dito dito 1891 dilo 6 tTAUt 8poorwl 1887 8 A Kobl a 68lVu r Zaid Ital 8pwoi A H obl 8Poua Warsekst Wsaaea uad 4Sosi Gr Boss 8pw U j aanl 6 Balüsobt dito aaad Fostowa dito aaad 6 Iwaag Dambr dito aaod 8 Kaïtk azd H lOlVs IW ly U ltiiA Cent Pae 8p Ug ebl 8 Ohio fc Kartb W pr O v stad dito dito Win 8L Pater oM 7 Deavtr k Blo Gr Spm oeit v s UliaoU Osatnl obl ia oad 4 Loaisv k NsshvUleOerLv aaod Msiieo N Spw Mg lshyp o Viss Kansss v 4 pot prM saad N YorkOnUriekWsstuad dito Psnns Ohio oUlg 6 Oregon Calif Is hyp in toad 6 8t Paul Uian k Haait obl 7 Uo Fao Hoordlijn oblig 8 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 6 CatAtA Oaa 8onth Cert v aaad TtH 0 BaUw k Nav Is h d e 0 Aautsrd Oaaibns Mg aaad Botterd Tramweg MsiOs sand Ktn Btad Amsterdam aaad 8 Btad Bollsrdam aaad 8 BtUUI Btad Antworp il887 S s Blad Htnaael 1888 S a Hoxo Thaiaa Begullr Oesellaoh 4 OosTiNt Btaattletaing 16 0 8 v K K Cost B Or 1880 8 Spami 8ltd Htdrid 8 1868 Vsr Ktn Bat Hyp 8pobl etrt 6 ADVERTENnfiN Heden overletd at tan Itagdnrig doob geduldig Ijgdta na voornaa to lija vaa de H H Baortmaaten dtr tttrveaden myn jongste Zoon JACOBUS HKNRICD8 in dea onderdom vaa 19 jarta en 3 auutndta Oit aller aam Wed SMKST8 Qcvda n Sqit 1894 Firma J W TESi WUDSTKAAT A 42 MAGAZIJN VAN De Nouveautés in KINDERÏOED KIN OERJURKEN tot den leeftyd van 8 10 jaor