Goudsche Courant, dinsdag 25 september 1894

HSste Jaargang Dinsdag 25 September 1894 No 6464 Itmt vooral op do ECHT Oberlahnslein mmim goüramt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vui 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs i er dne maanden is 1 25 franco per poBt 1 70 Afzonderiijke Nommert V IJ F CENTEN biar Openbare Vrijwillige Verkooping STOLWIJK De Notaria H GBOENENDAAL te Oouda ia voornemens op DINSDAG den 25 SEPTEMBER 1894 des voormiddaga 10 nnr ia iStol mjk op het dorp ten bnize van den Beer P STorrtLtiiBnia in het openbaar in één zitting bg veiling verhooging en afalag te verkoopen een Woonhuis Wgk G No 32 met STALLING SCHÜÜB HOOIBERG ERF en BOOMGAARD benevens divene perceelen WEI EN HOOILAND en perceeltjes WEG en WATER allea staande en gelegen onder SX OLW IJ K ia al Begersche te tarnen groot 7 Uectarei 54 Aren en 96 CeoliareB En ZDlks in acht perceelen en daarna in diverse combination Betaling kooppenningen 3 Januari 1896 Aanvaarding der landergen op 3 Januari 1895 en van het woonhuis op 1 Mei 1895 Te bezichtigen iederen verkdag tot en met den dag der verkooping Nadere inlichtingen worden venrtrekt dooren notitiën inhoudende de omachrgving der perceelen zgn verkrggbaar ten kantore van den Notaris H OROENENDAAL te Oouda STOOmSCCBEBIJ In de onmiddelgke ilabgheid eener kleine stad in Zuid Bolland wordt door bgtondeie omstandigheden te Huur of te Koop aang eboden Mene than nog in voUe werking xijnde StoomwasscheriJ die sinds jaren een best bestaan afwerpt Br fr onder No 2347 aan het Barean van dit Blad Wed M MOL Kor c Tleodcweg D 3 ia het goedkoopste res van Nieuwe parapltüen en reparatie Uitslaaii van ROKKEN EN LUIERS Gedurende deze week VOORTZETTING der verkoop tegen spotprgzen van 200 Wollen en Eatoesen Dekens wMM der eenige beschadigd in de XJ LB DITVBBKOOP MJ 1 S KËlSER KtrteTieiJe egD S8 CIRCUS ROBINSON GROOTE MABKT Zaterdag 22 Sept 1894 BTondi ten 8 aar Groote Benefice VOORSTELLING Tooc het Teelgelieid SltngenmenKb Mr X eHU Cébalitu ZONDAa 23 SEPT nMonda ten 8 anr CIROOTB BRILIiANTB Dank en Afocheids VoorsteUing Optredihg van alle Artisten BERICHT Ondergeteekende bericht aan haa geachte UeotJIe het merk LA UISUA letter A Trabacoi model lengte 90 m M prga 25 per tnille rerpakking in Vu t thans beter van k n Uteit ia ala de Torige tending Terens ontringen y bg onze uitgebreide orteering nog het merk LA BA YADMBA Fanatella model lang 120 m M prga 30 per mille verpakking in f t Depdt A Hillen Lanp Tiendeweg D 2S I HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTGNBIËR nit de Klooeterbroaw rg DE SCBAAPS 001 Tiiburg door onderacheidene geneeabaeivn oanberolen ab vmrfterkend en jre iHmd wordt per faat en gebotteld geleverd door G J Heetman Waatharen B 169 en Peperatraat K U leiig Ageat voor Gouda m Omslrdfeii Openbare Verkooping TI stol vt ij k op WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1804 dei toormiddaga 11 nre in het Eoffiehnie ran SrarnLuiBiiao ten orerataan van den te Ltkktrkerk resideerenden Notaris A J DK MOOU VA SB BOUWIANSWOIIING geteekend C no 31 bet verdere GETIMMERTEN TDIN ÓOOMbAABD en BBF alamede eene partg 1 staande en liggende in de gemeente STOLWIJR top de Noordigds van Benedenkerk en kadaatrad hekend in Sectie B nra 614 1978 f 379 1380 1400 1401 1402 1403 en 1404 te tarnen groot 1 Méktar 13 Aren 10 Centiaren Verhaard tot 1 Mei 189S i 1 50 per week tan K vul mk Hauvif Te tien drie werkdagen vóór den dag der jrerkoop van 9 5 en op dien dag van 9 11 tare Nadere inlichtingen ign te bekomen ten antore van de Nolarissen DE MOOU voormeld J O SPRUIJT te Al m a d Ryn en 0 0 KORTUIJN DROOOLBEVER te Qouda Ageatui r hg de Firma Wed BOSMAN te Gouda km WINKEL O gffa fahr Piii Exiidler JM j2 s la aDdectegen Aito ii xpeiier W eail 79 Mat aa fLU de llaaoh Tenkuitei Is 4e maaeta Apothakn n bg F MBMitar t Oe te Rolindui Te Ooada bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt ÜASËIËBËÜ TB GOUDA ten overataan van de Notariaten FORTUIJN DROOOLEEVER en GBOENENDAAL OP MAANDAG 8 OCTOBER 1894 dea voormiddiga elt nre in het Koffiehuis Hiucoaii aan de Markt aldaar vix No 1 Een HUIS en ERF waarin Vergunning met Schaar en Plaatsje in de Molenwerf te Üouda Verhnnrd tot 1 Januari 1895 voor 2 in de week No 4 Een HUIS en ERF in de Geuienatraat Wgk L Noa 54 en 56 te Oouda Verhuurd b de week voor 1 75 No 5 9 VIJF HUIZEN en ERVEN in de Geuienatraat Wgk L Noa 63 64 65 66 en 67 te Omtda L 63 en 64 tgn elk verhuurd bg de week voor 0 86 L 65 is verhuurd voor 0 75 in de week L 66 en 67 tgn niet verhuurd No 10 Een HUIS en ERF in de Oeozenatraat Wgk L No 41 te Qouda Verhuurd bg de week voor 1 50 En No 11 Een HUM en EBF in de Drapierstraat te Qouda Wgk O No 282 Verhuurd bg de week voor 1 60 De perceelen tgn te beiichtigen de laatste drie werkdagen vóór den dag der veiling van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 uren en op dien dag des voormiddags van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen ign te bekomen ten kantore van bovengenoemde Notarissen TAMOAnvsen Nieuwendljk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ULTEEBEN Maandagê Jfoetwdagêm Vrijdags tm 10 tot 3 uren Markt 1S4 Gouda BOOR rjEBHVIZINO Te KOOP aangreboden 4ene groote Geëmailleerde EAJiBp voor teer lagen prga Te bevragen bg J W VEBWBU Maga iln van Brandieaarborgkatten enKachel K leiweg E 46 ADVERTENTIEJV n alle binnen en Baitenlandêchê Couranten worden dadelgk opgeionden door het AdvertrntieBanau van A BRINKMAN b ZOON te Ouoda Qiiudt Baelpandntk nuA Bantiuii li ZoaH w ww f omanuKocit victorubroh obuiiahiistiik QlRlA fo M Of Overal Maaiaehappij tot ExploUutie der Victoria Bron gevestigd te RoUerdmn Znidblaak 8 Verkrggbaar in t Hoofddepót voor Gouda en Omstreken SLOTEMARER en Co per heele Flesch it 18 cents per halve Flescb k 13 cents Kruik i 17 Kruik a 13 terwgl voor de ledige Flesachen en Kruiken wordt vergoed per heele Fleach 3 cents der halve Flesch 2 cents Kraik 1 cent Kruik 1 cent OPENBARE VERROOPIMG II o o IT ID A ten overstaan van de Notarissen FOBTDUN DROOGLEEVER en OEOENENDAAL o WOENSDAG 24 OCTOBER 1894 des voormiddags 9 uren ten sterfhuize van den WelEerw Zeergeleerden heer Dr M A Q VotsrMA aan de Gouwe C No 197 VA het zich in goeden staat bevindende GOUD LEDEREN BEHANG van een kamer ter lengte van 7 9 M en ter breedte van 4 32 M m eenen netten goed onderhouden INBOEDEL waaronder 4 Kabinetten 2 Secretaires Cilinder Mangel Pers diverse Tafels Stoelen Ledikanten Bedden en Beddegoed Linnen en Tafelgoed Spiegels en Schildergen Vloerkleeden Porcelein Kristal Verlakt Qlaa Blik en Aardewerk eenig gewerkt Zilver antiek Porcelein ent Te tien Dinsdag 23 October 1894 des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uren DAHSEETMAMTIEN OpeolDg ZiTERDAG 6 OCT der Kinder Cursus des middags ten 2 are in de Bewaarschool op de Gouwe Aangifte van Leerlingen dagelgka ten huize van Mejuffrouw WEURMAN GEKARD GAILLARD S Kon N D O W N B De inteekenlgsten worden nog zoo spoedig mogelgk ingewacht aan bovengenoemd adres tot goedb regeling der lessen STEENKOLEN Binnenkort wachtende eene Lading waaruit wg tot 70 Cent per HL odflut tonder korting vrg in huis afleveren M Echte Belgische Antliracit ITootjes De minst aknslaande brandstof voor Vnlkachela f 1 40 per H L m mtoor ü Kantoor TÜRITMARKT H 101 Qouda 22 September 1894 BIISTNENLAND GODDA 24 September 1894 De heer H van Wgngaarden bedt bg den Khietwedatrgd van Oranje Nssaan te a Bage op de peraooeele baan met 53 punten de 15de prgs randa een étui met 12 zilveren lepeltjea behaald Bg Kon beslnit ia een pensioen verleendvan ƒ 2720 aan den heer D W 0 Veldhorat ontvanger der dir belastingen Van twee personen die te zamsn snnistergen aan de hniteu verkoobten ia er een van op den loop gegaan met medeneming van de goederen van den anderen Door de politie werd hg bier aangehouden en na tgn compagnon het medegenomane temg gegeven te hebben konden ieder weder bun weg gaan Heden Maandagmorgen is de arbeider Jan de Pater bg het halen van eenen boerenwagen aan Gonderakschen Dgk van de kist gevallen en heeit zich nog al ernstig aan bet hoofd beteerd Dr Bakker Niemeger vond het raadtaam hem naar bet gasthuis alhier te laten brwg n hetgeen geschied is Bet ongeluk is te gten dat de Pater de dissel kwgt raakte en geen staar meer hsd Het paard is spoedig gegrepen Een paard van P te Waddinxveen dat gespannen was voor een melkwegen waarop uch diens vrouw en kinderen bevonden werd op de Dorre kade te Waddiuxreen schichtig en geraakte met den wagen te water waaruit bet eenigen tgd later dood werd opgehaald Gelukkig hadden vrouw P en haar kinderen de tegenwoordigheid van geest de wagen tgdig te verlaten waaldoor misschien wel ernstiger onheilen voorkomen werden I O M B O K Door het N v d D i is de volgende bulletin verspreid Te Tjakra Negara kruitmagazgn vgand door granaat getroffen en outptoit Volgens gerucht Mataram nagenoeg vernield Duizende pikols rgst verbrand Te Tjakra gebrek aan rijst Omtrent den moord te Ngmegen wordt n U gemeld Stelbrink niet Heibrink moet hg het on FEVILLETOHa Be kafste eeiier PasüHe Nêor iet Frmntei 1S N ar hetjaohtl saida zij met een Mharpe beTelend tUva m vjjf duizeod gvlden Toor de benuuBiog all jullie mq morgen ia EageTand ibo wü Htten De matrozeD deden zich oiet imeeken Qia met al e Uimoht naar het jaoht e roeien D alSep voortgeiittwd door vier paren krachtige armen loheen os 4t gotren ie TÜegen ea binnen enkele uren zon z da toombool bereiken Terwijl MaiuDce geheel de ilaTin van haar krankzinnige woede zioh Tcrwytlerde nam Tan Tricht voorde een beslnit Tan ah dea hollen weg waar by tioh berond bad hg niet kunnen zisb wat het gevolg waa ran het bevel der barones un ten koat van allea wilde hij aan Ëlize ontkomen Uy koos hél eenvoudigste middel dat was zich KM har4 hg kon uit de roeten temaken Het jonge mauge waa niet krachtig genoeg om hem in ta halen Eella al had sfj er over gedacht om hem te verrolgeti Kn hg iHst niet waar de smalle weg uitkwam die vaa de rotun naar het smalle strand Toerd waar volgens afiipraak de bo9t zou aanleggen Mat een vla gen qtrong gelakte t hem langs haa haen te sBaluii en hg gan te draven Vredg Bartu lou htm miasohim gevdgd habben naftf derzoek der justitie tot bekentenis tgn gebracht Het treurig geval dat te Venloo plaatshad heeft zich als volgt toegedragen Een geweien huzaar die voor eenige wekea den dienst verliet had kennis met een circa 18 jarige dochter van de caféhopder Fritzen Volgens gernchi waa de liefde van het meiqe afgekoeld en had zij thans kennis met een ander jongeling Vrgdagmiddag trof de afgewezen minnaar het meisje op den Sifagel aan en loste hg op haar verschillende icboten nit een revolver met het noodlottig gevolg dat zg in het hoofd getroffen spoedig den geest gaf daarna schoot de moordenaar zich zelf eea ko l door het hoofd die ook bgna den onmiddellgken dood ten gevolge had Een eindindrnk dien d begrootingsrede op De Stand maakt is niet bemoedigend Tekorten die niet te dekken zgn dan door leeniogen in de toekomst £ n denk u dan eens dat de Regeering haar zwierig werkprogram gaat uitvoeren Sociale wetten brengen als vanzelf heel wat uitgaven meê het leger en de vloot het onderwgs alles tal meer gaan vragen 4 Inderdaad met het oog op de tekorten die er reeds zijn en die we nog te verwachten hebban ook al houden de nieuwe geweren het iO jaar nit zou een ernstiger raming dan de heer Sprenger van Egk ons gaf welkom geweest zgn en een mindere kuDstvaardigheid na de cgfers te groepeeren zooals bg de berekening van het tekort voor 1895 aan deu dag werd gelegd gaarne vergifienis hebben bekomen Ook eenige meerdere blgken van grooter voorzichtigheid bij het 6aaAcieel program des ministers zouden geen overdaad tgn geweest Hoewel de politie in Den Haag volgverig in de weer is om de aanplakkers van roode socialistische plakkaten te arresteeren gaat men daar onvermoeid met dat aanplakken voort Beden nacht werden weder tal van die papiertjes bezorgd Een te Goes ca gehouden collecte ten voordeele van bet Roode Kruis bracht op te Goes f250 iu de dorpen f 4U0 totaal f 650 £ en deel der opbrengst zal voor de nagelaten betrekkingen der op Lombok gesneuvelden worden afgezonderd Men schrgft uit Rotterdam De weder iudieninj door bet huidige Minis van den tegenovergestelden katit zag zij op da trap waarlangs tij lelve ook gekomen was de auiformea van soldaten wier geweren in de zon flikkerden De troep bestond leohts uit enkele manachappen Van Triohtvoorde g hen ook en hield hen misschien Toor politiebeambten hoewel aj de anifonn droegen van soldaten der artillerie Met een vluggen sprong bereikta hg het hoogste punt der rotsen eo trachtte den w terug te vinden welke naar beneden voerde BIgkbaar u hg het punt 4èar h af moest dalea voorbij geloopen Plotseling bleef b staan als iemand die geen raad meer weet eu toen verdween bij eensklaps in de diepte Was h mtssohien ui egleden op de gladde rotsen en in den afgrond gestort P ËMze itep er heen en zoover als eenigszinB mogelijk was over den afgrond heen buigende zag zg eerst niets Zg huiverde toen zg vernam dat een lioaaam in hut water viot Van Triohtvoorde waa van de hoogte naar beneden op het pad gesprongen Dat levenngevaarlgke kunststuk was gelukt maar voortsnellende itroikalde bg over een steen bg een kromming radden weg en t was ham oa tnogeljjk licb weder op te richten Als hg van de hoogte van twintig voel waarop hg Cieh bevond op de rotsen terecht gekomen was sou de val doodelgk geweest zgn maar de vloed had het rotsachtige strand geheel overstroomd Het water verminderde den sehok van den val aanmerkelgk hoewel da kracht waarmede bg neerkwam toch nog groot genoeg was Half venipofd kwam Van Triehtvoorde weder aan da opprrrlakte en iir du eerste oogenbhkken sloeg hg met dt uman om zioh heen als een man die dM w et vtt er at hem gtbcard ia Bpoadig terie van de wetsontwerpen tot anneiatie van geheel Kralingen en Gharlois en van een gedeelte van IJaelmoude en Ovsrschie doet taaat de gegronde hoop koesteren dat deae zaak eindelgk haar beslag tal krggeu Dete annexatie tal de derde groote nithreiding onzer gemeente in een tgdvak van 25 jaar tgn Hoewel reeds sedert de vorige eenw Rotterdam ptivaatrechtelgk eigenares wai van het geheele eiland Fijeooord atrekte het gemeen telgk gebied tot in 1869 aich niet verder uit dan halverwege de Maas De oever en da gronden aan de tuidzgde der rivier behoorden ader de gemeenten IJaelmonde Katendraohl B Cfaarlois t Door de wet vsn 15 Juli 1869 werden een gedekte van het eiland Fgenoord en van den oaver aan de zoidzgde van de rivier bg Rot Hrdam gevoegd De getneente Kaleudracht werd tegelgk door die wat ojigebeven en ingelgld bg de gemeente Charloia De tweede uitbreiding van Rotterdam had plaala in 1886 Bg de wet van 4 Dee 1686 weid geheel de vroegere gemeente Delftshaven ingelgfd bg ons gemeente waardoor dete destgds een zeer belangrgke nitbieiding onderging Hierdoor kwam de geheele noorde l e oever der rivier de Maas tot aan da grenzen der gemeente Schiedam in het publiekrechtelgk bezit van onte stad ïhua hoogstwaarsehgnlgk mat NiMwjaar zal een derde uitbreiding van bet grondgebi l onzer gemeente in het 25 jarig tjjdvak plaats vinden Deze derde uitbreiding tal de beide vorige in grootte en uitgestrektheid verre overtreffen Door de annexatie van Cbarlois wordt niet alleen die gemeente maar ook da thana daarin opgenomen vroegere gemeente Kateodrecht bg Rotterdam gevoegd Binnen het grondgebied der tegenwoordige gemeente Cbarlois liggen de bnitendgks gelegen gronden der oude grondheerlgkheid Cbarlois welke zich uitstrekt tot aan de grenzen der gemeent Pernis Verreweg het meerendael der aandeeleo in die grondbeerlgkheid zgn het privaatrechtelgk eigendom onzer gemeente Wanneer de wet welke thans bg de Tweede Kamer is ingediend en wellicht rMrspoedig in behandeling tal komen alle stadiën der wetgevende macht zal hebben doortoopen en daardoor de annexatie zal zgn bekrachtigd zal de gemeente Rotterdam bestaan oitde vroegere gemeenten Rotterdam Delftshaven Charloia Katendrecht en Kralingen benevens nit thans en vroeger geannexeerde gedeelten van IJselmonde en Oversohie De uitgestrektheid van Rotterdam zal dan grooter zgn dan van de grootste telfs pisttelandsgemeente in Nederland echter keerde de anoht naar zelfbahood temg an hQ spande alte krachten in om de sloep zwemmend té bereiken Haar de sloep was reeds r r vÉn de kut an hUrianne die thans met den rog naar het eiland zat lag niet dat haar minnaar zjja uiterste kraohteo inspande om het vaartuig t bereikea H had wind t n Bovendien moea h tegen den vloed opzwemmen ea het gewicht van zgn kleem hinderde hem in aijn bawegingeo D matrozen in da sloep die mat het gelaat oaar de kust gewend zaten zi n den zwemmer wel maar zij hadden natuartgk niets b repen van hetgeen er op het eiland voorgevallen was en van hetgean er thanL in zee g benrdet waar dia man dien j niet kenden wanhopig tegen dan dood worstelde Waaraoh ttlgk dachten zü Id dit enblik aan het voordeel en de v ffluizand gulden welke de bemanmng beloofd was als dia vrouw spoedig Itngeland bereikte Ooi dit Id te verdienen mochten zg geen oo enblik verloren laten gaan en daarom trokken tg zidh het lot van deA drenkeling niet aan Zonder een woord te spreken roeiden zg door mt t iaipanning ran aHe krachten en de afstand welke hen van het jaoht scheidde vermin lerde elke 9eoonda Hg U verloren 1 prevelde Klize dis borto op da rotsen slaande dit ontsettend tooneal bijwoonde au En da sUendeling dien zg zooeven vorrloekta beklaagde zg thans Zg hoopte dat hg ie slaat zou ia lioh te radden Z zou hem geholpen hebben t baar mogelgk was geweest Maar hoe kon zg ben helpra Een angitkraet steeg op uit de baraa Ëen kroet die het bulderen der golven overstamda Kon afsehnvalgka krwt dia ddor den NoordMwiad Hen schrgft uit Utrecht Zooals door velen verwacht werd blgkt da frnitbal reeds thau te klein tgn voor dan enormen aanvoer van ooft die gewnonlgk in detea tgd van bat jaar hier ter markt gebtaeU wordt Weliiwaar aijn de galergen in da fmitbal telve nog niet in gebruik genomen maar op het plein voor de hal en tuatohan dit gebouw en de benra ataan toorel mandaa mat ooft en wordt tooveel handal gedreven d l daarvoor op de galergen veriaoedelijk lodk geeoe ruimte zoude zgn Maar men legt ton het gemeanlabettmt trouwene voornemena tgo om op die galargan tooala ook in de sHall Centralas i Bna aal geaehiedt later gelegenheid te geraa tot verkoop nut wild 6 nere vruohten a $ Naar aanleiding vao d door dm haw ▼ O Boele te Kampan tot tgne werklieden richte oircalaire weid reeda Zaterdag bg M eindigen der week aan een 25 tal aigamoa kera de tabak iot varwatkiog geweigerd Eerat nadat ty tegenover de dii tie voldoende varklaringtn omtrent hun verdere hooding b j da door den Sigamtnakatabond op hst getouw gstatte bewtftBg hadden af legd konden dj het werk hervatten Allen hebben veiklaaro dat tg hun lidmaataebap inilea optaggen Vanwege het beatunr dar afdtaling tPattimoainmi vetatarkt door aaa daotM baMsaode eommiaaie van 6 leden der vereenigisg tifa de gezamAilgke aigarenfabrikaaten oltgenotfdigd de volgeode week eene vergadering ta houden ten einde hun de vraag voor t leggen Welk tal het duuname middel tjjn om den Sigarenmakenbond niet alleen te bestrgdan maar hem ook met vrucht holten da stad te honden c Een nieuw deaklmld op hat gebied van tohietwedstrgden tal Manen kort varwnanIgkt worden Ia beginsel is namalgk baalotan een scbietwadatrgd ta oiganisaeran toticbaad beste schatters nit varaohillsnde atadso De eerste match tal komt bat denkbeeld tot nÜr voering gehouden worden in October tassahao s Gravenhage en Rotterdam Beid atedan zanden M van bare beate coBMuratchnttara afvaardigen die elk 15 aohoten tnllan doen beaitelinga op banen in dan Haag en Rottaik dam om de kansan galgk te maken De verliezende partg geeft aan de wianaad eene medaille vermeldende den datum dar overwinning en het aantal punten Deaehn tar hetzij van de winnendeof verliwanda partg die het hoogste aantal pnoteu heeft geniaakt ovargebraoht werd naar Eliu maar verloren ging voor Marianne Budolt riap haar bij luMur naan da tdouw vocin L wia h da gntiaal vu Hasavratid nrmoord bid maar de kraal om balp bartikta haar olat Hfl slaagde er eehter in hat nwéal dan op tê wekken van aan dar roeien Ueze matrooa wa w aohuwda Mariantte die thans omkeek ea bamarkaod in walk aan deemiswaardigan toestand kUt minnaar verkaarde gaf zu dadelijk bevel om terttcla kaam Na was ig zeker van hem en y aag HUza bovan op da rot4 slaan Thans begreep s aiadelyk dat x zich targist had aa dat in plaats van zgn minnares ta vdjriaden Bitdotf al bet mogel ka gedaan had om sieh an haar snstar ta ontalaan Tan tta had bjj hiertoe g ei ander middel kuonea vindaai daa zioh in zee ta w rpaD n k Ea de sloep die h a o den roet retsMrhoopte ta vioden waai ar niet maar om pf 1 nemen Marianne ha4 hat boodlottlga berel gegevM dat haar minnaar tol een Mna lakaren dood varoonledde Mijn geheele varmogao Is vote n ala ga haa redt nep t de itatrosaa loa die nleU liever wilden dan ulk aeiil belooning te rardianm want zg vermoedden wel dat dïo dame leer rjjk oeat t o Met enkele fönohe stagua wandilen ag dtn kop van da sloep weder in de richting van de kost tn in miiHlar dan vQf minulen haJdM Atm vag afgelegd dien zg veyl en hadden do hai Ottb snisd bevel van mevrouw van HaHveaitt