Goudsche Courant, dinsdag 25 september 1894

ik vond hem niet en hgj af mg zgn eerewoord dat hij hem ook niet opgeraapt bad Twee jaar later toen wg beitiau onze verzameling hadden opgegeven vertelde hg mij dat hg indertgd dien postzegel trel gevonden en behouden led Wg lachten toen om het geval maar ia het eigenlgk niet om te builen dat jongen om ren etlendigbu postzegel zoo ieta doen Wat zeggen onze opvoedera ran deze onthullingen uit de jongenafereld Het slachtoffer ran deii moord op den Bea anbvrg de predikant Qllier uit Rijsael ia gedood door zea revolve rkogela Een vrouw en een kind die de ichjten hoorden snelden in de richting van waar ze kwamen en zagen den moordenaar bezig met bet wegmaken van bet bloedig poor achtergelaten door den doode dien hg iu een naburige bergkloof had gesleept Zojdra de man vermoedelijk eeo Duitach eizend handwerksgezel bemerkte dat hg gezien werd vluchtte hg bet boach in H wierp daarbg een caootcbone mantel en ejin taacbje met een revolver welke hij den jvermoorde had afgenomen weg George Wilaon een jongmenach van 23 jaar had zich voor den Lond nscben politierechter te verantwoorden over bet maken vau eeu reis per spoor zonder van een kaartje te zgn voorzien Hg moest van Aqerdeen naar Londen maar bad geen geld toen kwam hg op het gzige denkbeeld zich onder aan de locomotief vast te klampen Onder de machine hangende op gevaar af ieder oogenblik vermoraeld te worden legde hg 230 kilometer af Bg het station Retford op twee derde van zgu phantaatische reis werd hg ontdekt De rechter hield geen rekening met de gevaren welke de roekelooze had geloopen en veroordeelde hem tot vgftien dagen gevangeoiastraf De broeder van den diamanthandelaar Speger die te Londen werd beroofd ging op bet bericht van den diefstal naar Engeland Van daar terroggokeerd i hg geïnterviewd door de Telegr en deelde hg mede dat de verbalen der Engelsche binden voor eeo groot deel onjuist en overdreven waren Waar i het dat de heer S door drie mannen werd aangevallen die hem bg den keel grepen en bgna worgden maar onwaar dat hem een doek met choroform voor den mond werd geboaden De beroofde bezocht al 20 jaren geregeld Loaden en was daar ala t ware met elk straatje en steegje bekend zoodat hg volatrekt geen overval duchtte Met den zg Moria had hg een paar keeren voor den diefstal gesproken Algemeen bekend is dat de gouden regen een gevaarlgke plant is maar dat men ook hnisdiereu beletten moet om zgn bloemen en vruchten te eten heeft een waard te Aurich Hanover tot zgn nadeel ondervonden Reeda eenige malen waren enkele zgner boenders die vruchten van de gouden regen pikten gestorven en de man besloot de hoomen te doeo vellen De werklieden wierpen de stammen voorloopig in een hoek der weide waar de koeien graasden De volgeoden morgen vond de waard niet alechta vier hoenders dood maar lagen zgne vgf melkkoeien geheel verstgfd in de weide terwgl de takken van den gouden regen kaal gevreten waren Drie der koeien zgn overleden In eene stoomgrutterg te EIburg is een werkman die een riem welke over eene in beweging zgude as hing wilde heratellen door dien riem gegrepen en vier malen rondgeslingerd met het K volg dat hg beide armen brak Te Mdstar in Herzegowina hebben een boer en zgne vrouw op onefwone wij p den doo Directe SpoorwegverbIndlUg met GOIÜA ZomerdlenstJ 894 95 Aangevaogeo 1 Mei T d vaD Greeowlcli 10 4 10 56 18 08 11 18 18 58 1 14 8 51 4 60 6 14 5 5 7 10 8 8 0 40 11 01 lï U 11 18 11 18 KOTTIRDA B O OUD A Laat me in mgni lérens lente tterten Maar Heer geen wintersche ouderdom 1836 Najaanmgmering k Ben in de raag ran l leren niet Bezweken Uga herfst en zomer bieren niet Ontbreken Ia iwat mgn zomer beeft Ikloofdi Gekomen Ia MD mgn takken bruikbaar ooftc Vernomen t Hoest meer geweest zgn zucht mgn ziel Waar zoo veel danw en zegen riel Mg ia een zomersche ouderdom Geschonken En moed noch kraclit hoe hoog hg klom Ontzonken Veel heel veel liefde strooide een achat Van bloemen Op wat ik nu mgn afgaand pad Moet noemen Maar dat mij rau haar steno rerzeld Haast niet doet roeien dat het helt Ik zal al is bet eind niet Ter Miet vreezen Daar ia roor mg een lieve ster Verdwgnen Maar helderst waar het donkerst is Zal acbgnen Tot dat haar licht versmelten mag In dien nooit ondergaanden dag 1 Lof eer en dank zg Ü mgn God Gegeven Voor al uw goi3be o heel mgn lot En leven Voor t hoogste en heiligste uit uw achat Verkregen Aan al wat me ooit heeft liefgehad Mgn zegen Mgn zegen dierbre vrouw en kroost En ala t op scheiden gaat Zijn IrooatI onlrugt 2 zilremi eooTerU mat btt rgkiw p n de dun pTolf nd I gelgkaoorüg conrert Id den gwaeenienud van Ouder Ametel gaat t alterpretegst iai thb aangenaam dat de wethouder de Grauw deiar dagen aaa zgne coUega i mededealde ala zoodanig en ook ale raadilid ontelag te nemen De onmogelgkheid ichreei hg om met uwen foonitter werkiaam t ign is bet be lang dar gemeente het ignengdii niet ter tafel brengen ran itukken Toor bat Dag Beituur baatemd en bet niet voldoen aan ffenomen raadabealuiten bet toevoegen van beleedigiogac aan verscbillende leden van uw college en bovendian de nnfaire wgze waarop Z Kd da belangen en grieren van gemeentenaren behandelt ign oorzaak van dit bealnit Na de ontranget Tan dit scbrgTen zond de borgemeeater mr J Q Kruimel aan den heer da Gtanw een brief die aldua begon uwen brief aan den gemeenteraad van 3 September jl h ik de eer uw niet genoeg te waardeereo besluit te TerjjemeD dat n ontahig neemt ala wethouder en lid Tan den gemeenteraad Ali getrouw rolgeling fan den atta Kindermanu ie dit beéluit leker in het belang der gemeente Ala reden roor bet nemen ran uw ontilag ichryft u echter eenige hatelgke iniunnatiaa aan mijn adree die door geene bewgien ign geataafd en die ik mg dua niet laat welfferallen in een officieel atuk c En hg Terzocht hem daarna hem te willen berichten welke atukken raadabealuiten beleedigingen en unfaire handeliugeu door den heer L O waren bedoeld Het nadeel van postzegelverzamelingen Wat zgn de voordeelen van het verzamelen van postzegels voor kinderen Zg loeren wat aardrgkskande niet veel zg zgn zoo aardig en stil bezig zg leeren orde en nek beid Eenig voordeel ia dit wel maar de nadeelen die daartegenover staan zgn wanneer men den schrgver van een artikel in de Frankforter Zlg moet gelooven veelgrooter Postzegels koopt bedelt ruilt of steelt men De acbrgver beeft bet flleen over kinderen maar hg herinnert er a n dat verleden jaar te Berlgn een advocaat egeoa bet atel n van postzegels veroordeeld is Om postzegels te koopen heeft een kind gewoonigk geen geld trouwens van gekochte postzegela heeft men niet zooveel pleia ala van die waaraan men op andere manier il gekomen Een groot doel van zgn verzameling bedelt een jongen van andereu af dit werkt reedt eeoigazins demoraliaeerend Met railen ia het erger Wie ruilt bedriegtc zegt een Dnitsoh spreekwoord en de schrgver weet menig staaltje mede te deelen van bedrog tegenover en ook door hem ge pleegd hg het ruilen van postzegels Zgn eigen broeder stapte hem eens een stukje papier geknipt uit eeq etiket op een bierSeach iu handen ïoor een echten ouden Brune wgker Het ergst van allee is echter bet stelen Wanneer wg den medewerker Tan de Frankf Zeitung geloien mogen dan maakt de hartstocht om te voctamelen menigen jongen to een dief De acbryver zelf bekent dat hg ala jongen uit oen album van een vriend die ziek was alle zeldzame postzegels heeft geetolen soms nam hg heele bladsgden er uit opdat men den diefstal minder gauw zon bemerken Een jongen die door hem bestolen waa en die ontdekt had wie de dief was had hem een half jaar lang door de bedreiging heui te zullen verklappen gebeel en al in zgge macht gehad en du gruwalgkate chantage tegenover hem gepleegd Eenat vertelt de acbrgver woei een mooie postzegel dien ik een vriend toonde uit het raam mgn vriend en ik liepen hem beiden na Deze antwoordde echter niet achriftelgk mi lir in de jongste zitting mondeling omdat ida hg hg niet zeker waa dat deze den Raad zouden bereiken als hg bet ichriftatgk deed Hg noemde nu eenige beacheiden op dia niet ter kennis ran de raadileden wahn gebracht Van de beleedigingen die den roorzitter dm raadsleden zou hebbeu toegeroegd baalde da heer d G voorta eenige staaltjes aan T en den heer Heemsbergen zei mr Kruimel Wns Je liegt het tegen den heer Solh tW a beter dat ja ja brood beter bakte dan hier zeorpraaljes te houden enz l preekt dan zeide da beer d O aldua meldt de beriobtgerer ran hat N t i D terder tot den bnrgeraaeater orer die nonwen ran dia firmanten dat ze met witte Teeten op de hoeden loofan Dat komt alet te paa t Da Toorzitter U hebt een tuu begrip Ikn reeht Wie heeft de brancard aange M baar de Qranw Wg da wathondera ala e ieta oeda willen doen moeten we dit doen u sit ii i In jn lgken jaeat worden de debatten S eroerd olt o a orer het spoedig door en bnrgemee r nitaebryren van de nieuwe rerkiazingi Dan heer fleemsbergen die hier omirat inliohting rroeg antwoordde de bnrgemeeater Dbè gaat u niet aan e De heer Belh 4zlte hierop Tuur en zeide Oaat dal dim Raad niet aan De heer deQranwi keSankt gq u de stembriefjes lyn alrond f t Ia een schandaal Ala we buigen als een kni mea ii n tetreden cDe toorzitter Als je De beer Solh Ala we buigen als eenknipmea Da Toorzitter AI je buigt ala De heer Sohl A s een knipmes De Baad moet ja an amen zeggen Ik zit nu al elf jaar in den Raad en u mag mg zien noch luchten Kioolaas Beeta heeft ter herinnering aan agn taohtigiten Teijaardag 13 Sept 1894 de Tolgende dichtregelen in druk aan zgne Tiienden toegezonden Mgn God hier bid hier schrei ik om Laat mg n herfat en zomer derven 10 56 11 01 11 00 11 18 11 15 80 8 85 8 41 8 40 8 5 05 5 5 10 5 10 5 88 1 81 kVi 7 8 7 48 7 55 11 01 Sanda Keoidraehl Xieawerkerk 0 15 10 0 48 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 87 11 05 11 18 0 4 t oi 8 18 8 81 80 85 7 15 7 47 Settndaai 7 7 45 8 07 8 18 10 08 10 11 lotteida Oapdla KlMweAark lloordneht Ooada QOUDi DKNBiaO 11 01 iifio 11 11 Ooud 7 808 400 0 0 87 10 4 11 11 11 11 1 0U 17 8 1 1 56 4 45 5 1 6 6 7 18 4 11 a 18 6 11 6 81 88 v ll 7 41M m Kr 7 47 Z Ze W 7 S8 01 N d L d 1 01 Toorb 8 07 18 0 58 lO lO 1 08 1 18 1 18 1 14 5 10 ï i l J 10 57 l i v 5 7 7 69 10 87 8 04 6 41 6 81 8 07 8 66 10 86 6 89 VSI 6 66 8 889 1110 68 11 10 t t tio r r f frS r 9 50 Kr n ïl5 l i i iio iï 10 061 lOM ll U tMt 4 47 M8 7 4 10 14 8 81 9 10 MS Gouda 6 40 Amitudui Wb 7 8t mOJ tM SmUnAb 1011 iiVi 1 i JW 4 n u lUO 11 14 U Ml i Ml U M garondeD De vronw was na den wjjnkdder gegaan om voor baren echtgmeot een kan kraphtigen nieuwen wgu te halen Daar het groote rat slechts gedeeltelgk gevuld waa leonde zg over den rand met het ongelukkig gevolg dat zg het evenwicht verloor en in den wgn viel Haar echtgenoot die waa komen zien waar zg bleef sprong baar na toen hg bemerkte wat geschied was Enkele ninnten later waren beiden verdronken Mes aehat de waarde van hunne bezittingen op 200 000 ft maar zg leefden als eenvoudige boeren In het Vondelpark te Amsterdam had Donderdag op klaarlichten dag eeu brutale aanranding plaats Toen de beur r d O bewoner van de Stadhouderskade met zgn vrouw door den ingang aan de Verlengde Vondelstraat het park binnenging liepen hun met opzet twee zich beschonken houdende personen tegen het Igf De heer v d G ging om den Trede te bewaren met een verontschuldiging op zg maar dit waa blgkbaar niet naar den zin van de aanranders Een van hen deed een greep naar den massief gouden ketting en het hor loge van de tegeupartg ontrukte hem dit en ging er mee an den haal De twee anderen verhinderden eerst dat de dief werd verolgd en zetten het daarna ook op een loopen Als een bewga hos mooi Zaterdag op Petit St Bubert in Den Haag werd reschoten bg het concours van Orauje Nassau zg vermeld dat op 200 pasaeu reeda 59 en 58 ponten werden gemaakt 60 ia bet hoogst bereikbare aantal in 5 acboten Hollandsche Schetsen Tan den Haag naar Seheventngen Den Haag het aachoonste dorp der wereld wint bg een herhaald bezoek DitHollandach Veraaillea waar men bakateen in plaats van tuf en hardsteen heeft heeft een netheid een aantrekkelgkhaid walka de stad van den groeten koning niet in dezelfde mate bezit Heeft te Versailles de kunst van Le Nötre buiten bet park slechts twee of drie statige lanen aangelegd zooals de Aveunes du Roi de la Reine et de Paria in den Haag telt men een Tgftigtal van die groote gewelven van groen gevormd door bonden arige hoornen die grachten paleizen hotels en particnliere villa s beaehadnwen Nieta fraaiere en indrukwekkendora dan da weetaigke gevel van het Binnenhof dat alle alaatknndige lichamen van de Nederlanden herbergt en agn roode muren baadt in de diepe wateren van den Vgver een groot rechthoekig meer zoo groot als het Champ de Mara maar op de vrge oevera geheel beacboduwd door het dichte loof ran de wandelingen langs den Vgverberg Dea zomera is het een eenigazina Venetiaanscb schouwspel Dea winters verzekert men ons als de vgver drie maanden lang dichtgevroren ligt en geheel Den Haag bg elactrisch licht 8Chaai enrgdt ia het tafereel niet minder tooverachtig en wg gelooven het gaarne Laten wg het Plein weer overgaan bg het bronzen standbeeld van Willem den Zwgger dat ik rm da vermeld heb De grondlegger ran de Bataafscbe onafbaukeiykheid ia te voet in hofcoatuum met hermelgneu mantel met eeu vinger opgeheven in betoogende houding hou t hg de en of andere d tige en afgemeten redevoering waarvan de beeldhouwer de beteehenis nog doet uitkomen Wondere tegenspraak bier ia bet beeld van den groeten Zwgger sprekende en achgnt aau te duiden dat de overdrgving van zyn bijnaam minder toepaaselgk is op de zeldzaamheid dan wel op d veelzeggeodheid van zgne woorden Vergeten wg niet onder de bas reliefti t symbolisch wapenschild van den doorlochti n staatsman een scheepje kalm en rustig oprgzend te midden der woedende baren 8aevia tranqnillia in nndiaa Aan den anderen kant vnn het Binnenhof 5 5 8 08 10 0 17 8 18 8 40 9 47 f 54 10 01 lo io 18 58 1 05 1 11 1 10 1 18 4 50 4 67 5 04 5 11 5 80 IIJO 11 80 f 01 1 10 7 17 7 1 7 11 7 87 9 08 M8 4 10 8 41 11 50 5 81 1 45 1 55 1 01 1 00 1 15 4 45 4 55 5 01 5 00 5 15 0 41 80 0 11 18 40 11 08 1 48 10 10 S l 4 08 4 40 6 11 1 61 7 87 8 80 10 01 OEN H A A G GO U D A sHag 6 48 7 S0 7 489 18 0 4610 19 U 88 18 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 8 86 4 48 10 18 10 80 10 86 10 41 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 6 6 09 9 11 10 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegv6 08 ff Bl Kr 6 14 Ze M 19 Gnada 0 807 6 10 88 8 89 68 10 16 10 69 18 0318 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 90 6 47 7 48 8 86 10 0 i t X £ C H T G O D D A 8 41 IAjOO UM I Utnebt 6 88 7 60 9 9 68 U f 4 19 08 18 60 8 66 8 10 8 684 48 6 86 8 09 8 6010 84 Woêrdm 6 68 8 11 10 16 18 84 4 16 8 1110 81 Üud witer 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 9 18 Gowli 7 80 8 3SS 84 10 87 18 08 1S E6 1 82 8 87 8 60 4 87 6 80 7 08 8 419 8911 07 AMSTESDA M G O U D A AKttcrdunCS 8 f 9 40f 11 10 11 87 8 4ei 4 10 4 10 7 88 ABatorduaWp 8 80 8 16 9 86 11 18 11 48 1 88 4 88 4 H T SO 1M 8 04 18 44 1U8 IMI Mt I M UI Ml op bei Buitenhof Bteat ook het standbeeld te roet na een ander HoUandsch vorst koning Willem II die onder zgn kr jgsdadeo telt Cindad Uodrigo Bolanianca Quatrebnu en Waterloo Kr alt nieti te zeggen van het bronzen hoofdstuk dat in middelmatigheid TOor gasD ander onderdopt Vermeldenswaard Egn leen de Tier allegorische beelden die om Iwt voetstuk agn g roepeerd en die de Koninktyke macht de Geschiedenis de Wgsheid en n Overvloed voorstellen Liet vel drtt die vierde allegorie zich niet terreden stelt haar traditioneeleu hoorn te zwaaien en over de voorbygangera nit te storten maar dat zg ook met een naïef gebaar in haar linkerhand blgmoedig eenige guldens laat rammelen Ik laat aan U de beslissing of deze trek minder Attisch dan Beotisch is Niet ver van bet Baiteohof maakt het Haagsche Stadhnis begonnen in 1565 en ge restaareerd in 1734 een goed figuur naast de politieke geboawen Dit bevallig en schilderachtig geboQW heeft een recbtttoekigeo dabbden gevel welks hoofdingang staat tegenover de St Jacobs of Groote Kerk met gepleisterden toren en een modernen gzeren spits De lichte en sierlgke toren vao het stedelyk paleis is niet ie verwerpen ondanks zyn bescheiden afmetingen naast dien reasachtigen kerktoren Boven den gevel die op het plein aitziet agn marmeren hautsreliefs van den beeldbouwer Xavery bestaande uit de Waarbeid eo de Oerecfafeigheid met haar attribntem het wapen van den Hasg dragende een ooievaar op gooden veld den bek en de pooten van keel rood Deze ooievaar herinnert den nederigen oorsprong Tan de tegenwoordige residentie eertgds een eenvoudig jachtalot der Hollandsche graven Dicht daarbg in een hoek van de vischmarkt toont men n eenige van die S ewgde steltloopers die evenwel het Binneuof niet gered hebben zg worden daar zorgtuldig op stadskosten onderbonden Als men in de buurt de Dette en drukke wgk van den plsatselgken handel doorwandelt en men gaat bet Spui op onder de boomen door en achter de Nieuwe Kerk om heeft men op eens eene verrassing Men ziet zioh plotseling in een wa r modern Ghetto verplaatst in de St Jacobsstraat waar een sms rige en talrgke bevolking van joodsche uitdragers en schooiers krioelt Israël is bier in zijn element dat hg evenmin denkt te verloochenen als Job zgn mesthoop Int endeel hg draagt er roem op want te midden Tan die decoratie gevormd door de opeenbooping fan onwelriekende dingen verrgst een Asiel en esn Syni e gesticht iu het jaar P i 1 Het scbonwBpel wordt voortgezet du Gedempte gracht waar de voddenraper reeds kleerkooper en zelfs handelaar in antiquiteiten is geworden Een kerel met het hoofd van een Egyptisch mopster die ons naloopt om ous met alle geweld een jas te verkoofMsn doet vergeebcbe moeite en wordt nog op den koop toe uitgelachen Aan het andere einde van den Vgver bg het Voorhout is een bezoek aan het stedelgk mnaenm de noodzakelgke aanvulling van het Stadhuis de titel wijst duidelgk genoeg de bestemming aan Beeds dadelgk in de vestibnle staat een kostbare reliek het eerste alingeruarwerk voor de kerk te Scheveniugen vervaardigd in 1658 door een burger van den Haag Christiaan Huggheos den uitvinder van de toepassing des slingers op uurwerken Men moet die versleten raderen groeten waarran de tgd het metaal verteert maar welker beroemdheid bestand is tegen de roest In de eerste zaal bg een wapen verzameling van hellebaardeu uit den Renaissancetüd te midden der portretten op aardewerk wh de vorsten der 15e en 16e eeuw Philips van Bourgondië Karel den Stonten Maximiliaan van Oostenrgk Karel den Vijfden Philips II van Spanje iets zeer moderns een groote boatskoolteekening naar hetj laatste portret ran Chartran voorstellende Marie Fran9ois Sadi Camot overleden den 24 Juni 1894 Dit is de aandoenlgke hulde van het Haagsche stadsbestanr aan de schim van een slachtoffer welks lot aan het onpartgdig Europa een langen kreet van medolgden heeft ontlokt De rgkdommen van het stedelgk mnsenm bestaan uit penningen van alle tgden en alle modellen uit wapenen miskelken en kostbare vazen maar vooral nit oude sojbilderijen voorstellende de venehillende gezichten op den Haag raa 1553 af tot op onzen tgd Met belangstdling beziet men altgd de opstelling van een raittrstoet nit de 16e eeaw rondom het Biu nenhof Wij behoeven niet te zeggen dat de kttmtwaarde van al die schUdergen verre staat beneden het belang dat zg hebben uit een endheidkondig oogpunt jMbor geen goed Hollander zon het o verbeven dat gg deo Haag bezocht zonder het gewone uitstapje naar ScheTeningen ScheveHingen het Hollandsche Trouville zeggen I Bommigen het Ëaropeesch Tronville voegen andsnn er minder bescheiden bg De oude trog door het boseh is de aangewezen weg Om dien te bereiken gaat men over hei plein 1813 een statig plein welks midden wordt ingenpmen door een hoog monument ter fpdaohtaaia aan den tarngkeer der na o pale onafhankelgkheid in 1813 Op den top staat eene Batavia de Nederlandsche maagd in brons in de eene hand de nróonale vlag houdende in de andere een bundel pglen Achter haar de leeuw van Nsssau Langs de Parkstraat gaat de tram naar het kleine bosch anders gezegd de Scheveningscbe boiohjes Dit kleine bosch is als het ware het tymetrisch schoon verkleind pendant van het groote Haagsche bosch maar van een eigenaardige bekooriykheid want het vervangt de kalme en majestueuse grootheid van zgn grooten broeder door de verdraaide vormen van zgn oude eiken en de dichtheid van zgn kreupelbossoben Zoo bereikt men door de overdekte lanen der Boscfajes het bg toeristen zoo vermaarde dorp De boomen houden den wandelaar gezelschap tot den oever der zee zg voeren hem te midden der duinen ig beschntien hem tot het eindpunt ztjner wandeling Men heeft het met reden gezegd het is bezwaarlyk iets verrukkelgkers te denkeu dan dit groote koninkIgke dorp verblgfplaats ven een hofhouding toevluchtsoord der Eoropeesche wellevecdheid en beschaafdheid gelegen een half uur gaans vau den Oceaan en aan de zee verbonden door een bosch villa s parken en tuinen Het is een aardige verschgoing aan den om van het bosch die vischvrouwen van Scheveniugen met haar zilveren oorijzer onder de muts haar reusachtige rokken in den vorm van crinolines Het dorp bestaat uit nette baksteenen huizen door hooge duiaep aan den zeekant beschut De oade kerk met driekleu rige wgzerplaat die na zgn klokketoren opsteekt vlak bg de zee was eertgds midden in het dorp gelegen maar bg een vao die verschrikkelgke stormen overstroomde de Oceaan het gebeele deel aan gene zijde en vernielde 135 buizen zoodat deze kerk thans het westelgk uiteinde vormt Niet naar Schevsningen zelf begeven zioh de groote lui uit Den Ha en de internationale colooie Bet dorp dat toch zoo net is wordt alleen gezocht door rustige en bescheiden menschen die aan die vissnbersbevolking eeu weinig rust en afzondering komen vn n De menBcben Van de wereld de pretmakers zg die van drukte en gedrang houden gaaa naar het Badhuis of Knrhans een soort van reosachtige kazerne op 1500 meter van daar gelegen Van die groote oaravarsera l américsinec leutert mea u aan de ooreu zoolang gg er nog niet geweest zgt Gg kunt uwe oogen vergasten aan de 500 meter gevel aan die overdekte galergen die tot schuilplaats strekken bg regen maar die vooral tot verbigf dienen van de internatioate kooplieden van de verkooperfT van souvenirs af tot de pnvermgdelgke valscba Turken verkoopers n pastilles uit het serail Doorloop ook de concertzaal met glazen koepeldak die 2500measchen kan bergen Maar de echte de eenige aantrekkelgkheid is de Noordzee die zoover het oog reikt haar groot gerimpeld vlak uitstrekt onophondetgk veranderende en in haar korte golven de weerkaateing afspi elende van de bleekblanwe lucht bezaaid met groote vlokkige wolken Diohter bg u ligt het onmetelgke grgze byna éénkleurige strand effen zgn tooverachtig tapgt van fijn zand uitbreideode Dan is op bet mime sop of links vao het strand een heele loot van vUschersvaartoigen groot breed log hun glimmende en bruinachtige ronde buitenwaU den vertoonende fier boven in den mast hnn driekleurige wimpels voerende die trillen en klapperen iu deo bries Dit schoawipel is voorzekor grootsch en vol kleur maar de beide groote voordeelen van Scheveniugen boven alle andere badplaatseo van het Noorden Izgn de nnbgheid van deo Haag en van zgn prachtig bosch Om temg te kenren kunt gg te voet in een half nnr den straatweg afgaan die door de Boschjes loopt Langs den geheelen weg kronkelen zich de onde boomen om n gezelschap te houden Men komt in den Haag terug langs een reeks van rticuliere parken echte q tj van groen waaruit ieder oogenblik de een of andere villa van een millionair opduikt Dit deel van het bosch loopt uit op de Zeestraat waarin men het ruiterstandbeeld ziet van Willem den Zwgger op z n ros met den maarschalksstaf op de dg t norer hét vrg beseheiden paleis zgner nazaten Overal in den omtrek voeren de winkels der hofleveranciers het koüiqjilgk wapen de bekende genegelde leeuw met het devies der Oranje Nassau s Je maintiendrai benevens bet meer samengestelde wapen met acht kwartieren van de faimilie d koningin van ds Waldeck Pyrmonts me het derim PaIma snb ponders crescit Na onzen uitstap in bosch eo op de zeekust neemt het officieel karakter de etiquette der Residentie weer de OTerbaod JÜLK8 MICHEL Uit de Libre Parole BoltealaDdsch Overziclit De heer Badimont radicaal ii giateren Nogent eur Seine met 4986 stemmen tot lid der Kamer van Afgevaardigden gekoaen Op den heer Bohert republikein werden ÜSi atemaen nitgebraeht De verkieting geachiedde ter vervangmg van den heer Casimir Perier In de Duiteche binnenlandacha politiek doet aich thans eene hoogst intereanntK afiiaire voor I e Duitschnationale demonatmnten uit het Pmisisch Poolscha gebied ondernemen aooala men weet troepegewgse bedevaarten naar Biamarek te Varsin om daar hunne nationale mart te inohten over de vriendelgkheid der Pruisische regeering jegens de Polen door welke de Poloniaatie van het Doitache grensland berordeid wordt Bismarck houdt dan groote redevoeringen waarin hg da liegeering waarschuwt tegen blind vertrouwen in den gladden Poolacben adel en clerus Doch schier tegelijkertijd trekken ouder deelneming van het bekende hoofd der Poolsche hofparty te Berlgn den heer Von Koezielski voornamelgk Poolsche heeren en dames uit de Pruisische provincie Poean naar de Poolsche tentoonalalling te Lemberg waar zjj door hunne Oostenrgksche kameraden luisterrgk gevierd recht bedenkeIgke politieke oraties uitspreken Een Pruisische Pool sprak b r van het land des jammers en der tranen van waar hg kwam en de anders zoo slimme en schrandere Koaaielski liet aich zelfs verleideu om in zyne feestrede te Lemherg te verklaren dat Polen ondeelbaar was spijt zgne verscheuring op de landkaart en dat er toch alechta één Poolsch volk bestond en iéa Poolsch hart hetwelk overal getgkelgk klopte hoewel de Prujsiscbe Polen van de Oostenrgksche die wgiheid badden geleerd welke vaak aan het gevoel het atilzwijgen oplegt Met bet oog op de onhewimpalde gunst welke Koszielski hg Keizer Wilhelm geniet en de invloedrgke rol welke hg met zgne vrouw aan het Beriyniche Hof speelt veroorzaakte deze zaak natuurtgk een geducht misbaar te meer omdat tegelgkertgd Bismarck s waarschuwing voor den Poolschen adel door ket gansohe land ging Ueden tracht Kossielski in eene lange openlgke verklaring zgne Lemberger rede te verloocbeneo Hg staat iu voor de trouwe verknochtheid van den Poolschen adel aan het regeerende Uuis en vloeit over va vleiergsn voor Keizer Wilhelm wiens bekende redevoering te KSningsberg hg ophemelt als een strgdtoep voor recht en orde aan welken ook de Poolsche adel vol geeitdrift gehoor heeft Deze groote betuiging van trouw kwam blgkbaar ieta te laat want reeds had heden Keizer Wilhem zich over de Poolsche quaestie uitgelaten en wel ia de Weat Pruisisobe stad Thora die in e en eeuwenouden kamp haarDuitsohe karakter steeds te midden van Poolschen aandrang bewaarde De Keizer verklasrde scherp vernomeu te hebben dat de houding der Poolsche medeburgers in den laatsten tgd niet zoodanig was als hy moest wenschen zeggende Slechts diegenen kunnen zich van mgue koninklgke gunst verzekerd houden die zich vol en geheel als Pruisische onderdanen beschouwen Hg wrheugt zioh voorte over de handhaving van het Duitsche element in Thorn en herinnerde overigens aan zgne oproeping te Koningsberg tot atrgd tegen de partgen der revolutie sWillen wy standhouden dan moeten al mgne onderdanen achter mg staan zoo eprak de Keizer heden in deze door bare Dnitscfaga indheid bekende stad van West PmiseUi nit welke provincie op het oogenblik reeds ver toheidene eitratreinen met Duitacfanationale demonstanten op weg zgn om morgen te Varzin by Bismarck aan te komen Men kan zich denken hoeveel aandacht deze voorvallen trekken De Belgische Monitsur bevat het KoniokIgk bealbit waarbg de Kamers ontbonden en de algemeene verkiezingen op 14 October bepaald worden Uit Londen komt het geheimzinnige bericht dat uit stappen door den Chiueescben vertegenwoordiger aldaar gedaan wordt opgemaakt dat het Ghioeesch Jepaniche vraagstuk iu de eerste dagen aanmerkelgk zal veranderen Men zaf moe n afwachten I Gaat het voort zooals tot dusver dan zal het zooals de Dailj Chronicle opfnerkt niet lang duren vóór China gedwongen is rradeavoorwaarden te vragen De Standard merkt naar aanleiding van het jongste gevecht in Korea op Men bedenke dat een sterk Japansch leger door de bewustheid zgner zege bezield snel noordwaarts trekt en dat de versterkingen die China zond het schgnt dat nog enkele transporten hg Wi Tsju aan wal zgn geiet KbewV dit uit de telegrammen niet blgkt nu moeten steunen op de hulp van het verstrooide overschot der hg Ping Yang verslagen troepen De regeering te Peking zal over den toestand de groote bezorgdheid moeten koesteren De Times gelooft dat de Japanners met de te WiTqn gelande troepen geen zwaar werk zullen hebben Een tocht naar Mnkden kan zeer goed op het plan van generaal Yamagata staan Mnkden is de voorvadertgke stad der regeerend milie van China Het bevat de graven van vele voorvaderen van den keiier en wordt daarom door alle goede Chineezen als een gefvgde stad beschouwd Namen de Japannera de stad waarin zoo vele Zonen dea Bemela hun graf hebben dan vou dit door het gebeele rgk gelden als een teeken dat de tegenwoordige keizer de goddeljjke bescherming verloren heeft en snlke voorteekeaen in den tyd nu aea loodlottigan oorlog warden gewoonlgk mol netkwaardige jnietheid bewaarheid Aan het hof weet men aeer el Wat de volgen londen zgn van de inneming van ekden Daarom ia bet aeer waonehgnlgk dat men te Peking met bgna iedere voorwaarde genoegen aal nemen liever don het gevaar te loopeo iaii anlk een ramp Doch indies China toegeeft ia de atrgd lOg niet uit De Novoe Vremja en de Novosti verklaren dat aelfi eene overwinning van Japan Rusland niet aal doen afwgken van agn vast besluit de inlgviug van Korea niet te dulden De Novosti acht het oogenblik geeohikt dat de Eoropeeeche mogendheden tussohenbeiden komen om den oorlog die den handel belemmert te doen ophouden Naar de Times uit Kaapetad verneemt etaan driehonderd Portugeeien met Tietduiaeod inlandsche bondgennoten gereed aan de Delagoa baai om de opstandelingen aan te taaten r wordt verteld dat Mahaioelie leeduiiend krijgslieden heefi Ook gaat het vorkaal dat de inboorlingen den agent dar Chartered Company Loogden gevangen houden Met betrekking tot de zending van Le Mjre de Villers ale gevolmachtigde der Franaehe Regeering op Madagascar bevatten ds Londensche bladen een blgkbaar oficieoae Nota waarby Fnnkrykaprotectorsat over Madagascar volg arne wordt erkend als een nitgemaakte zaak sinds de vestiging van bet Briteche protectoraat op Zanzibar maar wat er verder op volgt klinkt als een ernstige waarschuwing om aan het statu quo niet te tornen sVoor annexatie van het eiland Madagascar door Frankrijk loo heet het nl behoeft men zich niet bezorgd te maken es daar ia ook langs diplomatieken weg geen sprake van geweest de door Kngaland mat de Hovaatammen gesloten traotaten moeten natnnrigk geierbiedigd worden Ben goed verstai nder Het orleanistucb hooidorgaon de sSoieOe dselt een onderhoud mede met den gioaf d Haosaonville over de omstandigheden waaronder deze agn ontslag bad genomen ala vertegenwoordiger des Pretendenta in Frankrgk lleedi vóór den dood van den graaf van Pargs had hg het voornemen daartoe dan hertog van Orleans te kennen gegeven oordeelende dat vèor een nieswen toaetoad nieuwe mannen noodig waren De jonge prine was het hiermee eens en beloofde den grnof zgn vrgheid te hergeven sniet zander mij voorzeker meer daa ik verdiende e0 4m bedankt te hebben voor m jne poginm om tgnen rader wel te dienen sBehoef ik er bg te vosge i loo ging de graaf voort dat ik niet alleen aan de aaak maar ook aan di nseignenr den hertog van Orieaaa selven innig verknocht blgf Indien ik niet schroomde eene te gemeenzame nitdrnkking te bezigen zon ik zeggen dat ik hem teeder lief heb gelgk men een jongen prins lief beeft dien men bgna heelt zien geboren worden en wiena vader n met goedheden overladen heeft En deze gevoelens die ik sedert lang hem toedraag zgn bg mij nog versterkt geworden gedurende dat droe iga laatate verbigf te Stowe waar by mg de eer aandeed mg tot een vertrouweiyken omgang toe te laten Oedurende die vier dagen zjjn er geen bartelykheden en ik zon bgna kunnen seggea geen ards geweest welke hg niet voor mtf gehad heeft Ook heb ik mg meer dan ienuna verheugd over den voortnUeiyken indruk door hem gemaakt op Franeehen die hem nog niet kenden en too ik vervuld ben van ontrooetbare dreJifheid ben ik teven teruggekomen vol van het vertrouwen in da toekomst dat monseigneur de graaf van Pargs in het door hem ons nagelaten bewonderenawaaardige tuk one beeit aanbevolen ala bet onderpand van eindelgk alagen Afloop TUI Op mbue TerkoopincM van Onroerende Ooederen AMMEBSTOL 22 SEPT gehouden door Nok MAHLSTEDK Peroeel 1 Huia en UDbehooren i 1225 k D J de Jong Pereael 3 Hnis en tanbehoorea 900 k P d Brnjja Bc GOODA VEILINO 24 BEPX gehouden door Not MAHL8TE0E Drie Builen en Erven op het Verlorep Kost 0 519 520 en 521 f ISSO k T de Hoog Twee Hoiien en Erven op het Weeoeoerf L 180 00 131 f 880 k J L W TOBder Pool Hnis en Erf op het Weeienerf L 115 1 220 k J Vergeer Huia en Erfop betJonkersboiye0437f 140 k J de Groot Huis en ErfopbetJonkershoQe0485f 150 k T de Hoog i Hnis en Erf op het Jonkersholje O 431 f 140 k W Verkaik Huis en Erf in een poort aan de QroeneDdaol 1 92 f 420 k C Sohluter