Goudsche Courant, dinsdag 25 september 1894

No 0465 Woensdag S6 September J8M 3 te Jaargang fiOUDSCHE eOHMT NieuwS en Adrertentieblad voor Gouda en Omstreken bednugt in t gelukkigste geval d h fd r ft der DBitsche Geld De üitguve dezer Courant gfeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pnjs er dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 fi regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd pau mannen op eene bank zien zitten in het HaTfBDipark en of un die beide personen den apotheker beetolen haddsn of werketyk daar het converi met geld hadden gevonden het bleef ia het duister Sen der twee mannen he ft zich gelyk reeds vromer werd medege de4d door ophanging van het leven beroofd j e andere stond gisteren voor de rechtbank in Den Haag terecht beklaagd van diefstal Hy bflwaerdé 4 bankbiljetten van den nu overleden periooo gekregen te hebbeo doch in elk geval wist by dat bet geld door misdryf verkregen was Trouwens de geheele houding van den bekl die in een paar dagen het geld verbraste wees er op dat hy zesr goed wist dat het geld dat hy dan gekregen zon hebben het eigendom was van den adjudant Het O M meende dan ook dat duidelyk il gebleken dat bekl zich heeft schuldig maakt aan diefstal subsidair aan verduistenng en vorderde 3 jaar gevangenisstrtf De tocgevo de verdediger mr D van der Qoot stelde in btt Hebt dat bbegeoaamd niet gebleken is dal de apotheker bestolen is Zeer waarscbynlylf heeft hy in zyn dronkenschap het couvert bezyden zyn lak g token Wie bet geld gevonden heeft is ook niet gebleken en al heelt bekl nu geld aangenomen en zyn makker niet gedwongen het gevondene by da politie te deponeereu dit maidtt hem niet torX madepliobtige of mededadw Dat ds andere persooto de dader is ligt zelfs meer voor de hand daar hy zich van het leven beroofde Hoewel pleiter erkent dat zyn olidDt een strafwaardige daad heeft gepiep kan hy niet toegeveif dat hy een strafbare daad beging Uitspraak 1 Oetober a s tn of n iMtÉBLeü Als bewijs rut eofat teid U p eaohet en kurk eteedp roor S CHIIEDAMT lien ran den naam dei Firma SPKCIALITEIT IN PARAPLVIES SAALDPABAPLViaS van af ITB L taa OS At E 73 73 Beurs van Amslerdam alotkoora 108 II 8ÏFTEUBSB Vor kra lOl 10 l u 78 80 801 80 5 14 74 61 ï 108 86 Yi 10 V 40V loojr 100 84 644 88 lOl s 78 lOS 107 U0 84 101 lOl s 188 M s 80 104 lOO i 181 186 104 48 6 V 187 100 OS 104 1 10 67 loi X 1 140 1I8V 11 01 II s 84 irnnum Cart Nad W B I dU dito dito dito dito dito Si Hoiiau OU QoudL 18 1 SB 4 fouil Inaohryiing l e 8l t Ootravt Obl in papier ism t dito in zilver 1808 8 PoMruaiL Oblig mat tuket 8 dito dito I tviuxs Obl Oost a ri 5 diwOieoni 1880 4 ditobyBothl lB8a 4 dito bti Hope 18S eO 4 dito in goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 i ttuill Ferpot aobnld 1881 4 TvHiu Oepr ConT leen 1890 4 Ok leaning leriaD Oee leaning aerie J EuiDAn Ilir Bee r obl 18 i Muioo Obl Buit Bob 1880 8 VimnoiiA Obl 4 onbop 1881 AMWiMiJi Obligatim 1881 8Vi BoTHUui Stad leen 1886 8 Hn N XIt Hudeler tand i tndab Tab Hji Certiteaten DuiUutaehappü dito kmit Hrpotheekb pandbr 4 OuK My der Vontenl und a Or Hjpotheekb pandbr 4 Nadarlandaoha bank aiad Ned HudalmanUob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 lotl HTpotbaakb pandbr 4 Vtr Hrnotbaakb dito 4 paanill 0 at Hong bank and txa Hjrpotkeakbank pandb 4i i AHXinu Bqnit hypotli pandb 8 ICuw L O Fr Üen eert 8 Hu Holl IJ Spoorir Mg aand Mij totBipl T Bt Spir aand Nad Ind Bpoorwogm aand Nad Zuid Afrik Bpm tand 8 dito dito dito 18111 dito I lT ul Spoorwl 1887 8 A obl 8 IV mi Vs 88 ZllU Ital 8pwinU A H obl 8PoLni Waraebau wttnen und 4 m Sr Bnaa Bpw HIj uad I Miisika dito auid 67 101 dito aud l Iwuf Dombr dito aand 8 Kmt Gb Aioir Bp kasjud 8 Lowwo Bewast Bp m oblig 5 Orel Vitabak dito oblig I ZildWeat dito aand I dUo dito oblig 4 lOl i 78 UI 108 41 BK s V lts 171 108 10 108 lOS 116 180 41 108 108 liVi AHIUli Oant Fae Bp UiJ obl 8 Okie k North W pr 0 r aaad dito dito Win Bk Peter oU 7 Danrer k Blo Or Bpm eert T a Illinois Oeotnl obl in goud 4 LoabT fc Nask iUaCer T aand ltBdoo N 8pw MU lehyp o Mtaa Kansaa r 4 pet praf aand N Tork Ontario k Weet aand dito Ponns Obio oblig 8 Oltfon Oalif Ie brp in goud 8 jSI Paul Miun fc Manit obl 7 Un Fae Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 8 fltliuil Oa Bouth Oert T aand Tik 0 Ballw k Nar Ie b d e O Amalard Oanibua Uj aand Botteid Tramweg Maata aand Nu Btad Amsterdam aand 8 fitad Bolterdam aand S BtMU Btad Antwarpenl887 i s Blad Brussel 1888 Vs Hom Theist Begullr Oesellaob 4 OoaTmR StaaUleening 1880 K K Oost B Or 1180 8 Braiui Btad Madrid 8 1888 Ver Nu Bea Hyp Bpolil oert 8 ADVERTENTiaN STEE ROLEN Binnenkort wachtende eene Lading waamit wg tot 70 Cent per H L contant londer korting Trg in hui afloTeren Echte Belgische Antlnacit Nootjes 00 minrt aanalaande branditof TOor Vnlkaohela f 1 40 per H L X m KantMr TURFMARKT H 101 ami 24 SepUmter 1894 SGEBR TERWINDT § Waalsteenfabrlkanten I Aasfggü g JAABLIJK8CHE PBODüCTlE na ift 26 UiUioen Steenen g Fraaie Kleur Scherp gerormd üitmmilendt Kualittit Oonourreerende FrUsén Qrootite Stoomvulatoeiifabriek is Nederland Vraagt Prljueh en Moners rEMSCHE STOOMVEEVEEU CkeBiiseke VuteberiJ Ti H OPPE HEIMER 19 KruUkade Sotterdam Oebrerateerd door Z H dan Koning der Belgen HooiddepAt Toor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Speèialiieit roor het itoomen en Tetren tm Ue Heeten en Dameqptrderoben aliook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen Tan plncfae mantels Teexen bont ena Qordynen tafelkleeden eni worden naar de nienwite en laatite methode gcTerid Alle goederen hetag gettoomd of geverfd worden onaohadelgk Toor de gezondheid en Tolgena itaal bewerkt Wegene nitbreiding der fabrieken ajn de prjjien 25 o gedaald Cognac fin Bois 1 1 4iO de Liter Da OOONAO Fllt BOI m it SoSiU IKIWM Ooor nhMlo ianil omnare daiil tt d oe le Te itoomeiy goederen ali nieuw afloTerbaar in 3 dageni w TcrTen goederen in eene week koiifi IcttwIOB tBiitUg iMkeliil wordt cslSTsM in TarxeKdiU bwiaadé llMMhen veb b Ltlei tahonS Toonim vu h t tut l Dltilsltud verkrUtbur bU P H J V WANKÜM J UBIiKEBT Ooatharen firma Wed P B U Qovda Een ware Schat TOor de ongelnkkige lachtoffera der ZelfboTlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING boek AN Blommestein s Inkt o prcK fonuerviiulïlijk de BESTL volkomen ONSCHAOeLIJK APELDOORN HOLIAND FDIKE OUD 8CHIEDAMM Merkt NIGHTOAjlP ♦ ï Verkrijgbaar bnj M PEETERS NB Jz P HOPPK GRATIS batemt elke lean TiixUt Uad bet niet allam Teer ilekeB maar ook TOOT eiea a beeart Ma r iu en artMo boek tEWlEMtBIIEiEI lEnTSri e eene weuaait aan Biektar Baakkaadal te Mw llotteriam S Hollandache uitgaTe met 27 Ib Pro 2 gulden Ieder die aan de Toniohrüikelgke gerolgen Tan dete ondenpl Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgk doiiend van een keren dood Te verkrjgen Bg het Verlags Magatin te Leipzig Neumarkt B franco tegen iniending van het bedrag ook in poitMgela en in eiken handel in Holland Plui aller 87 00 pryzen Da hooMptUt iMdrMfft In t gvloklücstfl reral Uterll htiBit in en 500 000 Mk 7S 000 Origineels lotei 37 500 Prijien r lat 1 kM 1 k k S k k k 1 k 1 k k k M9 k 10 k 4Mk Wk 81 k t 000 H itjn d prljH al TCigti Elke tweede let moei met eeB prijs pltkOMeo 200000 100000 60000 100000 80000 60000 5000 30000 70000 135000 8000 = 637000 300O=r 30O0O 1000 = 402000 500 == 882500 800 24S00 ireii i H MO M I6S H 140 M 108 te zamen 87 600 prijsen SOOOOO 100000 = OOOOr doNtMlul DdAcheKlMeeit LoterU iBSnMOdJt Tolfcende klua ii aitgeloot en dMlalult ta 40000 = 0000 = asooo = itOOOO = 10000 == beUAld worden leehu pr gra tnl ra d nieren blljren dm in de bu Op 4mw BiMdn hooft led r beutter vftn een let kul loti te wIbüod tot 9 dra Uftlsten isg der tr kUat derMe kUua es balMMA hii Biet WO 8le bIJ de NederUBdMlieKluMi LotMii Ie Treaen d t iljo lot met oen nM otrokkM m VI dkudoor van het rerdere medeepelM wordt ollMtleMB I e pr i der ortfrlDoele lotOD Ij wottolHk ▼ gHlBld en bedraafft voor do oralo tnkklns UuHi mr aoMel orlgliieela Mn N C i 1 1 kw rt t tialv 4 I getiaele 9 ttt Ktcmngen voor de Itto kluae venoeken wQ OU iioo II oedisr moreltjk t uBdeii of nlterlUk tot IB OCTOBBB a gjr D JDiendlng vui bot boilmc ku B IlMtefebukp8 Ur of door poatsofoli ruekM UtetUSM n oJDtTMuiit vAn het bodng nod Ik dArifteMl Initn ftftii de opdruhtffoTort Au alk iradlu wordtbel birOcieole trekUnyiptu UJciToetfl an dk trekking nntvanirt loder lN lti r vu an kit 4 Cl elctle trdkklnjftlUit en wuaoor kü nwoun kMflLUe ai de trekkinfilUat MBgacavm aW D Lewin BerW c Bankier SptnduaTbrücka M EoUandsclie Maatschappij van Laiidl ouw Afdeeling GOUDA en Omstreken ÏIILt Tïli BU QELEGBNHIIID DGB VRIJE PAAROENMARKT op Vrijdags 19 October a s Piijs pe Lot ƒ 1 11 Loten vo r f 10 te bekomen by H BRl RMAR en Zn Langde Tiehdewegr D 60 f ÜVederlandscbe Stooiuboot ilaatschappij De Stoomachepen BATA VIEB kapt J 8AUEB en HOLLAND kapt 1 J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage rerToege men mh bg de Cargadoon der Maaiachappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Braiworsqüar de markt van Boter Kaas en te Londen Waarom word ik van mijn zentiwlijden aiet ge ezea on dat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet eelden dat genesing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in de hinden Tin een bekwaam genseebeer een goed sncoes bobben Wsi niet Friesnitz de geleerde veitiger eer witerkuur metbode irien woonpliila een bedeTsartiooid toor do lijdende monsohheid geworden is den eeniouilige boer f Heeft niet een Zweediob m oor Th ire Brand geneamd een middel tegen ttouwentiekten n de hand gedaan die bet Isnoet der chirurgen reedi minder noodiakelijk beeft geoiakt en thans gemeengoed ran illo geneesheeren begint te wordet f Ook op bel gebied ter beperking ran lanuwsiekten begint er liohl te komen en ook bier is een wig geopend gewerden die op de eenrondigste en natunrlykite manier resultaten oplevert welke wel in stait ign de sedert jeren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen eoo als byvoorb Brominkn Tier Arsenionm enz geheel te verdringen Kr lijn vele menaohen die noch tiek noch geiond lyn len tooh kligen dat zij zich in liohum en lielBlIeebohilve wel gevoelen het geringste niet velen kuaneu eb lelfr door een vlieg getergd Woideln en 00 tiob lelvon en anderen tot last ign zonder het te willen Vele worden geplugd of door vroeie jke angst o door droefgeestigheid kunnen niet sUpeo en worden door benauwde droomen gekweld JDan lijn er weder andere die te kempen hebben met hoofdpun congestie iwikheid van geheugen oorsuiaen en toevillen Eindelijk lydon de ergsten onder hen aan verlimming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslK ht on eiken stand vindt z jn zenuwziek en of meer do sliohtolfers der leefwijze vin onzen tjjd l Wie tot pene dezer oategorien van lijders behoort en itigeliobt wenaoht te worden over de wer iner nieuwe methode idresseere eich aan Amsterdam H CLEBAS t Co Heiligeweg 41 Rotteidam F E Tan SANTEN KOLFF Sorte Hoofdsteeg 1 l trecht LOBRY POBTON Oudegraoht bij de Oiardbnig P 8 voor wien een onderrichtend geeohrifije over Zanuwziekten en Beroerte Voorkoming en Oeneiing gralis en franoo verkrijgbaar geeleld wordt Kraepeliek en Holm s Qiiina LarocheQt iSlfARj CHE is df meest Krachtige en Versterkeode KIIVA WIJIV aanbevolen door talNan binnen en bnitenlandache geneesheeren Bekroond metEEHBN DIPLOMA en GOODEN MEDAILLES V rkrjgbaar in flacons k f 190 en 1 Dep t te Gouda by i den Heer A IL TEEFE Apotheker voorheen C THQL Kraepelien Sl Holm Hofleveranciers Zeist OiHida Jbilpeiadnik vanA BaanouH k Itxaf BINNENLAND GOUDA 25 September 1894 De beer A K van der Garden lid ran den gemeenteraad alfaier heeft als zoodaDig zgn ontslag ingediend Dit oatalag staat in verband met een geschil dat de heer van der Garden handelende uit naam van de stoombootoo derneming Gouda Rotterdam met het gemeentebestnar bad orer een voor het pakhnis dier ondernemiug geplaatsten boom welke gevaar Igk werd geacht voor de reiligbeid van dat gebouwtje en daarna gerooid is Dit is in betrekkelp korten tyd de derde vacature ia onicen Rüd De verkiezing van twee leden van den Raadter voorziening in de vaeataren Steens Zynenen Hoefhamer ia bepaald op Dinsdag den 9 Oetober a s Naar wy vernemen zal In de volgende week een orgelconcert worden gegeven in de St Janskerk door den heer J H B Spaanderman waarbg behalve nummers voor orgel zangnummers voor sopraan en barytoa en viool soli ten gehnore gebracht zullen worden Daar dit ooneert des avonds gegeven wordt zullen zeker velen die des middags verhinderd zgn de orgelconcerten bij te wonen etig van deze gelegenheid gebruik maken om iets schoons te hooren De heer B Diamant oud leerling vnn deSted Muziekschool alhier is benoemd totDirecteur van de Chr Zangrereeniging deLofatem te Waddinzveen Zatetdi 22 dezer had de vet ering plaats der Vereeuiging van onderwyzers in hetarrondisiemeat alhier Na afdoening van eenige huishondelyke zaken hield de heer D Sonne eene rede over £ eD en ander over de spelling ran Kollewyo c s met welke voorstellen spr gedeelteiyk kon medegaan De groote meerderheid der vergadering bleek bet jBens te zyn met den heer Kievit de Jonge die meende dat de onderwgzers bet best deden eene afwachtende houding aan te nemen De gedachtenwisseling zal in de volgeode vergadering worden voordzet CN heer A Kara hield eene rede over land boawonderwgs op de plaltelandsscbolen c Na eeoa beto ng van het nut van zoodanig on derTrys kwam spr tot de slotsom dat het FEUILLETON De laatste eener Familie Naar iet Fransd 187 Rudolf zwom nog altyd maar zyn krachten begonnen uitgeput te gerakea Hy vorderde niet meer rgQ slagen werden krarhielooa en alechta met de grootste moeite hield hy het hoofd boven water In den aanvang had t hem geen moeite gekost om op de zware golven te blgren dryren maar thans aJjMgsn sy hem voortdurend over bet boofd Uy verdwem na en dan geheel en al en kwam slechts bovea om o u oogenblik later wetter la verdwgnen Haar de sloep naderde Mevrouw van Hantweerd recht opstaande in den ataaratoel Met woorden en gebaren moedigde zg de roeiers aan die over de riemen gebogen ai bun krachten tnipanden De boot kraakte in haar voegen zoo krachtig rokken de matruen die niet op durfden zien TUm tm oogeablik van inspanning en men moest den swammer bersikan Het kwam er op aan bom voorl te schi eni sonder dat de kop van de boot hem kwetste sn torh moest men dioht genoeg in s n nabyheid tomen om hem by de krasg van zyn jss te kunnen vatten Een wriuig bakboord jongens nap een vaa ds matrozen zioh gereed makend om den drenksling te grypen De mui wiat hoe moeielgk dit kunststuk was nuMbd vertrouwde op sga vaardigheid en ds geoslndbsi syner kamaiadsn noodzakelyk was dat genoemd onderwga tenplattelande gegeven werd aalrmede zich devergadering eenstemmig vereentgde Na afloopder vergadering namen velen deel aku dengemeendchappelgken maaltyd In de gemeente Berg Ambacht i bet Btal geconstateerde gevallen van mond en klanwseer ondor het rundvee tot 86 gestegen Voor tegemoetkoming in de schade onlangsdoor den hagelslag te Aalsmeer veroorzaakt zal te Berg Ambacht eene colleote wordengehouden Onder Bleiswyk is gisterenavond eene groote boerderij sfgcbrand Vrydag en Zaterdag zyn van Krimpen a d Lek twee personen beiden woonachtig aldaar gevankelgk naar Rotterdam vervoerd Dese inhechtenisnemingen moeten in verband staan met plaats gehad hebbende branden in die gemeente by de firma s Speenhoff ft Co Smit Go J Brons Helleman en J de Jonge Omtrent den te Venloo gepleegden moord meldt mQO nader dat ép Jpuge dochter was de 18 jarige Maria Fritzen aldaar welke in betrekking stond met zekeren De Kleine sedert vier weken nit den mititairen dienst ontslagen K moet sedert dien tyd by de moeder gehuisvest geweest zyn en toen zijn geld verteerd was wees men hem de dsor Zaterdagmiddag trof d K het meisje aan vaarop hy 3 revolverschoten op haar loste welke onmiddellijk den dood twgevolge hadden Toen K zyn doel bereikt zag schoot hy zich zelven in den mond en was ook weldra een lyk De moordenaar van de 18 jarige Maria Fritzen was Klaas de Kleine oad 27 jaren geboren te Meppel Onbeantwoorde liefde schgnt de dryfveer geweest te zyn Ken adjudant militair apotheker uit Delft kwam den 3en Juni 11 met eeu rry beduidend bedr aan bankpapier ƒ 1200 in dea Haag en geraakte daar op plaatsen waar bij alle kans bad geplunderd te worden f De gevolgen bleven dan ook niet uit In zwaar beschonken toestand gersakty verloor de adjudant syn enveloppe met geld Hoe en waar wist hy by zyn ontwaken op eeu kamer in de Bagynenstraat niet In den bewnsten nacht hadden evenwel getuÏKen dor bestolene met nog een Van Tricbtvoorde die begreep wat men wilde doen maakte hun taak gemakkalyker door z o laatste kraohtm inapannend zich halverwege uit het water op te richten Maar een beweging van Marianne deed de boot Bohommelen zoodat de redding miatukte Zy bad zioh ipamelgk voorover gebogen om hem de band te reiken Dit waa voldoende om de beweging tj doen len iu een oogwenk bevond de sloep zioh baiten bet bereik van Badolf dia te vergeefa trachtte er zich aan rast te klampen Hy wierp zich aohteruit met een krachtigen stoot van zyn beenen tegeiykertyd als vaarwel aan Marianne uitroepend ffik aterf door jon Wees vervloekt I Maar ds matrozen hadden zonder een woord ta spreken de boot Wader met groote handigheid dtfÊ wenden en roeiden naar den laatste der Van Triobivoordfl Thans gelukte then hem te bereiken in hetzelfde pogenblik toen hy voor altyd dreigde te rerdwynen jManaune geknield op de bank strekte hem de beide banden toe en slaagde er in hem te grypen Blaar op jiet oögenbtik toen die band ia aanraking kwam met jcyn hoofd bief liy zicb op met een aiterste kraohtsinapanning HnkBelde den bala van mevrouw Vaa Hauaweerd ea trok haar ia ie met de woorden nSiodeiyk t Na zallea we elkander niet meer verlaten Oaffi t wat je altyd gewild hebt Waaracbynlyk hadden dwangst en da vertwijfeling van het oogmblik toea ly dea dood voor oogen bad dea rampsalifMi eUendsliog half kranksinntg graüakt en toaa overviel kKB ds locbt om sya De Hoogs raad verwierp heden de cassatïebooepen van den Arnhemschsn kantoorbe diende W M Metbflfer tegen zijne veroordeeling tot 3 maanden gevangenisstraf w ens medepliobtigbeid aan de verspreiding in Duitschland van strooibiljetten beleedigend voor den Daitschen Keizer en opruiend tot strafbare feiten een los werkman te Rotterdam veroordeeld tot 4 jaar wegens diefstal van vee nit de weide en diamantslyper te Amsterdam veroordeeld t 3 maanden wegsns openbare sobennis der eeibaarheid Door bet Openbaar Ministerie werd tot ver werping geoopcludeerd van bet beroep van de vrouw uit oubrugge door het gerÉÉtthof te sGravenjbage tot 3 jaar ffevangemEtraf veroordeeld regenB opzettelyke brandstichting ia bare woning Uitspraak 22 October medephotitige wn de roiarladon tedoen deelen in zgn lot MsrisDne ad zioh soker kunnen redden sU sy ItssD gs eef waa lo de onmiddell ke nsbyheid van Ia lioep wftM ly zwom uer goed Masr hair mlonsar bad de aagels ia haar bali geslsgen en benam bssr selfs hst vernugen om te gülea £ atikle Wel ipsade alle Ivaohten ia om zioli Ut ontwor telflD aSD da ijtann greep msar bg list niet loten tij verdwesD met hem in de diepte De zee sloot ziob bovea bun hoofd o brssde kronkfllmgen toonden iin waar zg verdwenen waren Met antcatif atarende bhkken hadden de mstrosen het afiobuwelgk tooneel sfeiolgd zonder io stut te zijn een hsnd tot redding nit te stsken helnen troawens in dese omatandighedeo tooh niets gebaat soa hebbea Het was gedaan Pe Iweé aaneeDgaatrengelde lyken waren in de golven verdwenen De dood van den grnenUl woa gewroken t 0 myn Öod acheok iiea rergiBraia 1 preveld Elize het golsst met ds handen verbergend Eb zg wendde zich om teneinde de plek te ntrlnehlen waar zg het gehoets tooneet had aapacfaouwd als aan den grond vastgenageld Maar rUk achter baar stond eea man dieo zij niet bad boonm naderea ea beleefd groette f Wat so eelt a juffrouw lijt ftso jgssteldf seide hij Ik beb a een uur geleden gniea terwyi gy op dflu dgk wavt en ik zoek thans Den heer vsr riobtvoor3e niet waar Oy wssrt dos zyn getuige I riep Klize wst is er geworden van zyn ti eaparty f Hg ia dood o zeg t my ffOy sprsskt gslirfÜd van den hs r Snwei Didevlng vao minister Tot beters controls van da de botervs zallen nawr de watarstjAti Ifi W Msm van Toelichting op zyn b roo oir qlillMselt in versohUlepds plaatseu eenige vè lrwvde en me den boterhan bekende psrwneo als oabe okt d Ilyksrsl4 wachter worden aangsstald Op de marinebegrootiog is 145 600 nltgetrokken voor den aanbonw van drie pantaar deksehepen van het kntisertype Ook de tegenwoordige minister van Buri acht het naar hy in de Mem v Toel verklaart dringend noodig met den aanbouw van nieuwe schepen krachtig voort te gaan met het oog op den bekenden ongunstuen loeataad van het materieel der zasmaoht Ds minister dssit in de meening dat voor 0 I en ded sg atgameenen dienst bet krniaertype de voorksoir verdient omdat daar ansllar varaads sob a meer dringend noodig syn Hier te lande moet hst dtvl zyn sens locals zij i ook esne aetisf IoQal vsrdtdiging dn ro t het oog daarop dn op de Tijandeljjks sebepsn welke te verwachten yn moet se voor obm schapen hier aan pantsaring en awaar gMohni meer waarde worden toegekud dan atn giroot snelheid Maar in alle omstandighedea hsbbsD wg In O I het meelt behoefte aan smlvarend Mbspen die krachtig legm d ta Tsnr4e lM vyaodeiyke of oorlbgvoersndé lofaspïii koBMB optreden De Min wenscht daarom de 3 Ihaus in aanbouw zjjnds pantsersébepen voor de verdediging van het moederland te bestemmen meer in t bytonder voor de Tessohetsche lesgatsB en acht thtni vervanging der schepen van heft auxiliair eskader en o algemeenea disnit den meest dringenden eisch Vandaar de aanvraag van den eersten termga voor bouw van drie pantserdekschepen type kruiser Het voornemen bestaat de drie sohepw binnenslands te doen bonwsn één op s Ilyks werf te Amsterdam en twee by de particuliera industrie byaldien dess voor billyken prys insohrgft De lohspen tollen in 2 jaar tgds kannen worden a püwnd De Ns4sriand r vaa Kardgk o i ds Troonrede beeprekends herinnert aan de openings rede van den IGn Mei en het drieledig werk program daarin door ds Rageering nitguproken Als zoodanig had zg genoemd regeling vaa het kiesrecht herziening van de wet op de personeels belasting nadere rsgeliug van de verbonding tnsschen de rijks en gsmssatafinaociën gepaard met wgzigiag der bspaliagsa omtrent belastingbffBng door de gemeentea vroeg ds onbsksnds dien het Jonge mei a aooll gssiao had n nismand aadars was dan do hsar Jobu Harris Ja ja hos is t met hem Troeg tüu ia doodssngat Dat gaat nur ottstaadighadeo nog vry wst juffrouw I Hy kroeg oen kogel la de borst Dt wond is zeer rostlg maar hy bfoft u ra daar gtf belang in hora stelt is t my oen gono mi u Is kunnen mededseico dst ds geneoshaer disa hy bmdebraobt niet aan sijo behoud winhoopt Freule Bartaa wilde naar de plak anelleo waar baar verloofde lag maar de Kngelscbmaa hield haar tegen nst de woorden Ik Jft dat hy u zeer tar hart gaat maar ba denk Pat by niet verwacht n hier te lallea stsa WeooAoorziobtig juffrouw Ren te groote ontrowiag io dit oogenblik zou bem kunnen dooden Elite beroep dat do vaeemdeliog geiyk bad ea bleef kcevMl t haar ook kootte ea ds lEogekehmaa ging voort De graaf VSüt Triohtvoorde was sooontroard door den droevij oo afloop van bet twcegsvsobt dat hy vertrokken is zonder op my t wacètsa Zou ik ook mogen v gen of g bom tagongekomoB ayt op het eiland Biya taak is a doopsa sa tk sou wat met hem nsar Sint Malo wiUwn teregkoeno Ellse wees iaar da soo so toea hy ka r aisl bs groep soido Qi Hy is dood t God hoeft ham gaatraft Wat I Is hy verdronken I riep de gelsehaua Hoe is dst mogeiyk geweest Hy moest dioaweg toch niet aoraso om naar de atad te komaa