Goudsche Courant, woensdag 26 september 1894

onder J Van Gent en M Schooien 23 Maria Johanna onden J Binee en N Tan Hofwegen Hendrik Melohior Diederik ouders A M D Thesingh on M Eeebeen Alida Maria ouders A K Koning en J M lyuynenbnrg 24 Adriana ouders J vau der Kist en P A M an Vliet Maria Olara Engelina ouders A Brakel en M C E Naber OVERLEDEN 21 Sept N E Tan derLaan 3 m 22 J H Snieets 19 j i H Veening 2 m 23 O tan den Oien 44 j A Tan Gent ld 24 J G TanGent 2d 338te Jaargang Donderdag 37 September 1804 No 0466 wmm mmmi NieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIfiN Openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op den Cnrsns voor Volwassenen De COMMISSIE Tan TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt hekend dal de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den Isten October 1894 op de borengenoemde school Terlangt geschieden zal in het schoollokaal op VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1894 dea aTonds ten acht uur Voor Terdere byzondetheden wordt Terwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commisaie De Sicretarit 3 H VAN DBB VOQIIT Gouda 25 September 1894 ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN STEENKOLEN Binnenkort wachtende eene Lading waarnit Wq tot 70 Cenl per H L contant zonder korting Ttfl in huis afloTeren Echte Belgische Anthracit Hootjes De minst aanslaande brandstof tooi Vulkachels f 1 40 per H L Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 25 September 1894 Will i lanjiTinfr tegen Jidit Khenmatièk Lmdo nm kortom i AniierrPain Expeller jl ia Mt het hitl nnn aan te wenden tegen f £tAnker PainlxpBlier Verkoudheid Ygf moet dds steeds in iader hoisgesin hS Anter Pain Expeller Pitt 80 Mit 76 oent ea 1 26 de fleseh TooAanden In da nueite Apoflieken en hu J Ad Biohter t Ce te Rotterdam Te Gouda by A WÜLPf Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt FEANSCHE STOOMVEEVEÉU IK Glieniisolie Vassoberij TAH H OPPENHEIMER 19 Kruiskade Motterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen floof4dep6t Toor GOUDA de Heer A VAN 08 Az specialiteit voor het stoomen en verren ran alle Heeren en DameBgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van plnone mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onsohadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken zgn de prüzen 2So o gedaiüd Te ötoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 di en te venen goederen in eene week I 88 8 la 7006 9847 liiiO 1M37 1678S 181117 883 3887 7086 9383 18301 UtU 16888 18 79 891 8789 7088 9387 19488 14466 18839 19149838 4190 7116 9439 12939 14485 16863 192491039 4998 7116 9416 19588 14489 17057 194 1S84 4369 7191 9496 19S76 14512 17068 194991498 4401 7148 9501 12649 14866 17097 196291434 4716 7166 9665 12788 14677 17184 195551479 4807 7483 9884 12773 14S56 17190 198641483 4865 7503 9933 12794 14929 17360 901341684 4906 7540 9995 12924 14960 17281 20802 1788 6038 7642 10875 1J974 15066 17427 2030 1899 6039 7648 10594 18977 16115 17443 203161903 6064 7622 10609 18070 15639 17474 208132028 6128 7892 10633 13035 15596 17590 203302098 6208 8062 10745 13114 16880 17745 203772120 5368 8081 10774 13173 16917 17783 20J99 2166 6498 823410785 13967 16094 17787 20616 2240 6776 8319 10812 18323 16117 17811 20635 2898 5846 851310936 13606 16132 17927 20666 9416 6977 8739 10977 13624 16168 18006 208612432 6038 8797 10982 13798 16247 18146 20877 8476 6177 884611112 13884 16317 18224 20811 2496 6369 8898 11349 13935 16397 18801 209512561 6381 8958 11535 13966 20972 SPECULITEIT IN PARAPLVIES SAALDPAJBAPZUIES van af 1 78 L van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam 14 SEFTIiUBKS Vor krs 92V 101 10811 991 78 801 i 801 5r 74 961 961l 104 67 861 i 861 27V 109V 661 40 loo lOOVe 644 629 78 102 207 180 88 108 101 188 9BV 62 30 lOOV 191 186 104 621 137 r 1001 62 Va 104 991 108 1021 7 101 140 183 Il s 8 m 92 28V 18 781 lil 103 41 611 nV 192 171 108 alotkoera 93 1011 10211 80 26 84V Nisiuum Oert Ked W S 9i dite dito dito I d B dito dito Si HaHau 0bl Ooudl 188188 4 ItaUI IniohriJTiDg 1862 81 5 OoBIBMB Obl ilipapiorl868 6 dito in rilver 1868 6 PsBTDSiL Oblig met tiolcet 8 dito dito 3 KrauKD UU OoBt 2a Serie 6 dito Owniu 1880 4 ditobjjBollii lS89 4 dito by H iie 1889 90 4 ditoiagoad l0oa 1883 6 dito dito dito 1884 6 Srucn Ferpet lobuld 1881 4 Tvuehj Gepr CoDr leen 1890 4 Oeo leening aerie D Gea leeain serie O Zin9An lllp Beo v obl 1899 6 Uuioo OU Buit Soh 1890 6 VlNUVKLl Obl 4 OQbep 1881 Aunnsu Obligitien 1861 3Vi BormoAH Sted lees 1886 3 NlD N A fr Hacdelsr aand Avendib Teb Mij Certificaten DeuMaatiobappij dito Anih Hjrpotheekb pandbr 4 OnltMij der Yoratenl aand i Or Hjrpotheekb paudbr 4 Nederlanaieha bank aand Ned Handelmaataoli dito N W k Pao H p b pandbr 5 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hjrpatheekb dito 4 OoiTiKi Oost Hong bank aand BuaL Hypotheekbank pandb 4Vi Ahx iu Ëquit hypoth pandb 5 l J 8 r 45 100 Mazw L 6 Pr Lien oert 6 NlD Holl U 8poorir Mij aand Hij tot Expl r 8t Spv aand Ned Ind Spoonregm aand Nad Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito lTiIJI 8iloonfl 1887 89 A Eobl 3 Üoid Ilal Spwuij i H obl 8 FoUH Waraehau Weenen aand 4 KssL ar Buu Spw Ug aand k Baltiaohe dito aand I Faatova dito aand 6 Xwang Dombr dito aand y Knnk Ch AzoW Sp kap aand 6 Loaowo Sevaat Sp Mij obtig 6Orel Vilebak Uilo oblig 6 ZnidWeit dito aand 5 dito dito oblig 4 U AM uzA CeDt Fao Sp Ujj obl 6 Okie kNorth W pr G t aand dito dito Win St Peter obl 7 Banrer fc Bio Gr Spm eert T a lUinoii Ceotral obl in goud 4 louisT b NaikvilleCert r aand Mexioo N Spir Mij lehyp o 6 Mias Kanaal t 4 pot pref aand N Tork Ontario U Weit aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 St Paul Hinn fc lilanit obl 7 Un Pair Hoofdlijn oblig 6 dito dite Line Col Ie hyp O 5 Oi uu Can Sauth Cert T aand Tnr O Ballw k Nar Ie h d o O Amiterd Onmibua Mij aand Botterd Tramweg Maata aand NlD Stad Amsterdam aand 3 Stad Bolterilam aand 3 1091 BlLsn SladAntwerpenl887 2Vi 1031 Stad Bruaiel 1886 2V I S Hom Theiss Begullr Gesellsoh 4 1161 OosTlNR Staataleaning 1860 6 180 K K Oost B Cr 1880 8 Span Stad Madrid 8 1888 41 Ver NiD Bei Hyp Bpobloert 6 106 411 Burgeriyka Stand GEBOREN 21 Sept Willem Carl Marie oodera W F C ran Esaen en A P Potthoff Johanna Anlonia ouders C J Kok en D Badix 22 Johanna Ggsberta en Adrian Prima Belgpische ANTQRAGITKOLP Toor VÜLKACHELS en HAARDEN H tot concurreerende prijs Toorhanden by Onfeilbaar Middel TEGEN Influenza Uoest Borst en MELIANTHE Steenkolenhandel Turfaingel P SO Superior Borst Honig Extract TANUAHTSEH W J ELITS LMELITZ Nienwendljk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hjgienic Exposition ÖHcayo Tandarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTBEREN Maandags Woensdags en Vrijdags Tan 10 tot 3 uren Markt 154 Gouda Samengesteld uit de meest heibame bestanddeelen is aangenaam Tan smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneeat onmiddellijk Kinderen nemen liit gaarne in Mag in geen huisgezin oflbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H I vanSchaik Co Machinale Fa iriek DE H0NI6BL0EM Sumatra straat 267 Den Haag Verkrijgbaar by F fl A WOLFF Drogist Markt Gouda Advertentiën i alle Binnen en BuiUnlandsehe Couranten worden dadoljjk opgezonden door het Adrerteutie Bnreau Tan A BEINKMAN OON te Gouda HoUandsclie Maatscliappij van Landtouw Afdeelin g GOUDA en Omstreken BU GELEGENHEID DEB VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s nOOFDPEUS BESPMNEN ÏÏTEECmSCH WAGENTJE Prijs pei Lot 1 11 Loten voor 10 te beicomen bij bedr agt in gelukkig ate geval da lioofdprtJB der Dnltsclie Geld Loterl Plan aller 37 600 prezen Be hooTdprUi bedrugt in t gslnkklgate geT l 560 000 Mk oeoorloofd en gewaarbonid door da Maskfi Sohwarln iche Slaatiragearlns Deac lïrooto Odd Loterij beslaat aleohta alt j Bjuuiu iu uiHr ueaiaai aieoiita alt 75 000 Origineele loten en 37 500 Prijzen innen la dui tultenirewoon H BRl iKMA en Zw Lange Tte deweg D 60 ii i 1 i 1 1 1 ï it i a il 1 il 1 il 7 il aK 10 i 492 il 66S il 81 k B6000 M 1 oot i den El n de pr Ji M 800000 = 200000 = 100000 = 60000 = 90000 = 40000 = 80000 = 25000 = 20000 = 10000 = 5000 = 8000 = 2000 = 1000 = 500 = 800 = prijzea i M 200 SO M 140 enz te zamen al Tolgtt 300000 200000 100000 60000 100000 80000 60000 25000 20000 70000 125000 627000 20000 492000 882500 24300 M 168 M 108 £ Iko tweede lot moet met een prijs nittomen M 37 500 prü en worden bUkena Julat ala lo deNeaerlaad el eEla eii LolorIJ Inuipoedlgoaelkaiidai Totende klaaien illnelaot en dadelllk la ojatot il f I II prU e eetroK de iilelea blHyea du In d bua Öpde e Ier hert leder beiflter van een lot kani leta Ie winnen lol op don laalalen da der irekklna der Me klaoio en baboe hlJ niet 00 ala bIJ do NoderlandaeboKlaaion Lolertl J Betrokken en 111 daardoor van liet verdere medeapolen wordt ultirealoten Do prlja dor orlslneelo loten la wellelM Sf Seateld en bedraagt voor de eerate trokklng klaaaai eer aehlel origineele loten N C I l7 kwart jj halve 4 gebeelo 8 Bestellingen voor de late klaaae veraooken wU on aoo anoedlg mogelDk te eenden el Dlterlilk tol IS OCTOBBB a s De Inaendlng van bet bedraf kan In HoUandaA w fvrb te ls rd3 do op de IrekklngallJ t aangogovonS aem 37 500 prijzen B Lewin Berlin o Bankier Spandaierhrüoke Hederlandscbe Stoomboot ilaatschappij De Stoomachepen BAXAVXMB kapt J 8A0ER en HOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of paesage vervoege men zUh hg de Cargftloors der Maatschappj Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter Eaas en te Londen Gouda gaelperodnik TauA Bannjün k Zoo BINNENLAND GOUDA 26 September 1894 De laatste Tolks muziekuitTOeriiig te geven door het Muziekkorps der dd Scfauttery zal Donderdag 27 Sept 1894 ten TJ ure op de Markt plaats hebbeu Het programma luidt aldus De mniiek komt Eilenbnrg Ouverture Joyeuse KelerBela Walzer Immet flot Eèseh üne corbeillo de fleurs Fan taisie Kodolphe L Ardennaise Maznrka de Concert Lamotte Le Depart Marche militaire Pamparé Das Mödchen van den Spnle Ouverture Snppé Bouquet de Melodies Walzer Bleger La muette de Portici Fantaisie Auber 10 lu Vlaanderen Ylaamsefa Pas redouble Feremans Prof Manstadt directeur van t Philharmonisch Orkest te Scheveningeo zsl op t avondconcert van Donderdag een orkestwerk doen uitvoereu en leiden van Martinua J Bonman alhier Hedennacht ia alhier aangehouden L Lampe die stond gesignaleerd in het Politieblad en nog straf moest ondergaan van twee kantongerechten Aan de Amsterdamsohe universiteit is de heer fl J Paul geslaagd voor het theoretisch geueeskundig examen Te Waddinxveen aan het ophaalbruggetje aan de Noordkade waren voor korten tijd booten klampen getimmerd om het rjjden met groote wagens op de Noordkade tegen te gaan Dit was echter tot groot ongerief van enkelen die een wagen hadden die nu te breed was In den nacht van Maandag op Dinsdag toen er door de dichtbjj zijode sluis water in de polder werd gelaten wat nog al leven maakt heeft men nit een dier klaqipen een stuk gezaagd Naar men meldt stelt de politie eeu streng onderzoek in en meent zj den dader op het spoor te zjn die zich waarschgniyk zal moeten verantwoorden wegene het vernielen van gemeentewerken Een man zonder werk komende uit Den Haag kreeg te Waddinxveen een toeval en FEUILLETOX De laatste eenerPamilie Naar ket Franach 138 Freule Bartan was te hevig oQtroerd om te konoen aatffoordea Zij ke naar hel jaoht dat de matrozen uit de sloep reeds opgenomea had en na bezig was om koen te zetten naar de haven l e reis was betaald en er waren geen pasaagiers meer die naar Ierland gebracht moesten worden De SQgelachmaD staarde haar aan met een open moud ronder in staat e ziju om een woord te zeggen Goeden dag mijnheer boe maakt u t F hoorde SHze plotseling een haar onbekende stem rragen yËlize ea de Ëngelschman keerden zioh om en de heer Harris herkende dadelijk den offioier ran de attillerie die den vorigen dag in hetzelfde hdtel met hem het middagmaal had gebruikt Zes soldaten die hij voor Ëm doen ru een ondenwek medegebraoht had bleven op eerbiedigen afstand staan Dit was de troep die Van Trichtvoorde opgemerkt h in het oogenblik toen h wilde vluohten De heer Harris reikte den heer Saoejr de hand en putte zioh uit in woorden om bet genoegen uit te drukken dat hij onderrond door hem nogmaals te ontmoeten Elite begaf zioh intussohen in aller l naar het oude fort 1 kon t niet hinger uithouden Ais min hur vuboód AJrtliur te auereQi wild Rjj tw beet zich daarby een stuk uit de hand Na bagebracht te z n Tbrvolgda hy ïgn weg Niemand scheen er aan te denken hulp voor hem te zoeken bij de politie Beroepen by de Gereformeerde Kerk te Hazerawoude da P E A Sillevis Smit te Monster Maandagmiddag had op de acheepatimmerweri der firma Smalderi te Slikkerveer een droevig ongelnk plastfl De 15 jarige G v d W die op de dryfriem jian een in werking zynde Btoommachine wilde loopen viel er af en kwam tatisehen de machine terecht waardoor hg zoo gehavend werd dat de dood onmiddeliyk volgde Het nieawe hoofdbeataur van den Algemeenen Nederlaudschen Politiebond heeft de f 1000 door het afgetreden hoofdbestuur ter beachikkiug van den ofiöcier van juatitie te Amsterdam gesteld ter opspoting van den ex preaident Van Tuinenburg terugverzocfat ntreot de aanhonding van den vermoede Êtk dader van de inbraak op het Molenpad t9 Haarlem deelt het H D mede De horloges die gestolen waren zgn reeds Mfutnd middt t in beslag genomen bjj twee goudameden te Leiden De man die ze uir verkocht had zekere Jan Bo ra 22 jaar iemand die al meer appeltjes met de justitie te schillen heefft gehad is Maandagavond te elf nor iu een café te Haarlem gearresteerd terwyl hg rastig eat kaart to spelen Natuuriyk werd Boers dadelyk in verzekerde bewaring genomen Hy verklaarde van dezflak niets te weten en pas van Amsterdam te zyn gekomen maar een kaartje van de atoomtram Leiden Haarlem dat in zgn zak werd gevonden toont het onware van die bewering aan Nog moet gemeld dat het mes dat Boera liet vallen in de slaapkamer van het echtpaar Van Garate niet uit een tappery in de Hagestraat geleend maar daaruit gestolen is Gisteren hebben de rechter commissaris belast met de instructiën voor strafzaken by de rechtbank te Zwolle de snbst officier van justitie en de grifGer zich naar Ëlapeet gem Ermeloo begeven ten einde een onderzoek ia te stellen naar een aldaar plaats gehad hebbenden brand en is naar aanleiding daarvan zekere H M landbouwer te Elspeet ala de rermoedelyke dader daarvan gevankelyk overgebracht koste van allen dokter Bertrand toch oudervragen Wat een officier dien zy niet kende kwam doen op het eiland boezemde haar in t geheel geen belang in tfWie ia die jonge dame vroeg de officier haar met de oogen volgend ff Waarschijnlijk de zuster van den heer Krzee of zijn geliefde antwoordde de Eogelschman Ik weet niet meer van haar dan gij zelf Ik ontmoette haar hier zooeren en zij vroeg naar den uitslag van het tweegevecht Ik moest haar mededeelen dat de strijd eeu treurige wending heeft genomen voor den jongen man waann zy belang stelt f Ben tweegevecht I Wat ia t tooh doorgegaan I Waar danP Daar achter dien maur Die plek is ér uitmuntend geschikt voor Het sohjjnt dus dat gij de deur open hebt gevonden De wacht van de artillerie op het kleineeiland ia met de sluiting belast Daar zuilen wijeens over spreken De inspecteur komt dadelijk Hij ia in het fort van de kleine Bay en heeft mij vooruit gezonden Maar vertel mij eens ia dit tweegevecht een gevolg van den twist waar wjj gisteren getuigen van wares in het hotel F iiH zeker Gy waart er b evenals ik maar ti i plotseling vertrokken zonder er u verder mede in te laten hetgeen m nogal speet want En gg zijt gebleven nietwaar en hebt er in toegestemd om uw hulp als getuige te verleenen aan P wAan den graaf Van Trichtvoordo Zeker Daarover verbaast ge u toch niet naar ik hoop Ik kon dien dienst onuogelyk weigeren aan een fat oea k DUO Te s Hertogenbosch is gearresteerd zekere P W r 6 wiens aanhonding iu bet Alg Politieblad c was verzocht wegens oplichting Vroeger waa by in de shelter van het Leger der Heila te Dordrecht Of enomen doch werd om de eene of andere reden daaruit ontslagen Eoewet niet meer tot het L d H in betrekking staande maakte htj van nog onder zyne bernating zynde qnitantiea iu blanco gebruik door die zelf te teekeneu iu te vullen en te ontvangen By een 7 tal gegoede ingezetenen wist hy op die manier kleine bydrageu loa te krygen Met het geld ging hy op deu loop goeden sier makend Thans ia de man gevankeiyk naar Dordt overgebracht Het O M by de arrondissements rech thank te Maastricht heeft tegen F S oud 40 jaren daglooner te Ophoven Sittard beachnldigd van poging tot moord het losaen van revolverachoten op een buurman eene gevangeniaatraf van 8 maanden en gevangenhondiug gerequireerd Om 9 a 15 giaCerochteud vertrokken HH IM van s Hagenaar Breda Er waren veel jnenacbeu aan t atation Op last van de Hegentea werd aan het station een lauwerkrans bezorgd bestemd om te worden gelegd op het graf der gesneuvelden te Ginneken Omtrent hetgeen te Breda voer de ontvangit Van HH MM was gereed gemaakt schreef men eergister aan het N v d D De ontvangkamer aan het station ia prachtig het geheele bagage bnrean is weggebroken en ingericht tot een salon die tot in da vestibule verlengd is zoodat HH MM reobtdtreeks uit deu trein in de gereedstaande rytuigen kunnen stappen Het eerste wat bniten het station in het oog springt is de kolossale eerepoort voor do Willemstraat opgericht waarop in flinke letters het Welkom geplaatst ts Behalve de vele kleinere zyn er nog twee dergelyke gesteld aan den iogang van de Boschstraat en op het Kasteelple a voor de Militaire Academie De geheete atad is één groen en vlaggen en dit niet alleen in de straten waar HH MM zullen paaseereo maar ook in de meest afgelegen gedeelteo zooals b v Middenlaan en Leuveuaarstraat Iu deze laatste vooral is men druk en met de meeste opgewondenheid aan het werk geweest onder leiding en toezicht van een sergeant majoor der Academie deze heeft die ganache buurt weten te bezielen en met giften vau 5 ea 10 cent een geheel weten te verkrygen dat werkelyk schoon is s nachts is groen nit de bosscben gehaald onder het tfJawel maar dien ge nooit ontmoet hebt dan aan een open tafel van een hotel waar hy zelfs weigerde zyn naam te noemen Heeft hij u gezegd waarover de tn ist liep 1 fHet betrof een vrouw Meer heb ik hem uiet gevraagd In dei elijke gevallen is het steeds t best zoo min mogelijk onbescheiden te sijo om geen teedere punten aan te roeren Daarmede zult gy t toch wel eens zijn nietwaar fik zal u daarin niet tegenspreken Maar weet ge wat bij uitgevoerd heeft dat heerschap F Neen nietwaar Welnu herinnert ge u de gesprekken van de mensohen die gisteren met ons aan dezelfde tafel zaten Zeker Zij spraken over het proces dat te Sint Brieuc zoo otseting onderbroken was En de heer van Triohtvoorde was t volkomen eens met u en mij dat bet afkeuring verdieuite om op dergelijken toon te spreken over een zaak waarin de naam genoemd werd van een fatsoenlijke vrouw ffJa daarvoor had by dan ook goede redenen Het jurylid dat men in openbare zitting beschuldigd heeft den generaal van Hansweerd vermoord te hebben ia de heer van Trichtvoorde Dat is de man dien ge uw hulp verleend hebt by het tweegevecht De Engelsohman sprong op van verbazing maar hy herstelde zich spoedig en zette een hooge borat Hy dacht er niet aan te bekennen dat hy ongeliyk had gehad Welnu I zeide hy op koelen toon Wat komt t er op aan of men hem beschuldigd heeft ala hij maar onsobuldig is fik WMt trenmin vat er van aaa ii maar wit ik zingen der volksliederen hebben de vrouwen het voorbeeld van werken g ven En loo ia het overal niemand btyft achter In verband met de revue door HH MM de KoninginËen naby Nieuwediep over onse vloot gehond p maakt Nautilus c in het Handelsblad c nm eerat met ingenomenheid gewaagd te hebben van de belangatelling door onze Vorstinnen in het zeewezen betoond de volgende opmerkingen die wel waard zyn onder het oog der betrokken autoriteiten vooral dei wetgevende macht te komen De vraag die zioh by de aanschouwing van de revue echter onwillekeurig aan ons opdrong was deze Welke is de indruk die op de marine zelve ii gemaakt by de oansohonwing van die staalkaart van oorlc ssohepeo als aan onze Vorstinnen werd vvrtoond op 12 Beptember 1894 Welke was baar werkelgke oorlogswaarde wat kan van baar verwacht worden vanneer over haar beschikt zon moeten worden tot verdediging van den Nslerlandschen grond of tot handhaving der neutraliteit En dan kan het antwoord daarop niet anders dan ontmoedigend wezen omdat die oorlogswaarde zoo niet gelyk nut dan toch ditcyfer zeer nabykomende was voorzoover het materiaal betreft Na getracht te hebben daze bewering door bei mededeelen tad byconderbeclea 0T r de by Helder voor anker liggende schepen te bewyzen besluit het Handelablad c Wanoeer door hen op wie de verantwoordelykheid voor het in stand houden van een voldoende macht van krygsmiddelen te water berust de ernst van het oogenblik wordt ingezien dan kan de gehouden revut in haar gevolgen iets meer en beters geweeslf i tk dan een bloot maritiem m ilitaire vertoorn nÉg L Dan kan zy de aanleiding geweest as Jpt een keerpunt in het Nederlandsohe unn n tot het herstel van een ernstig verznioB Eu indien dat zoo is zal de gansche natie het oogenblik mogen zegenen waarop haar Vorstin het besluit nam tot het brengen van een bezoek aan s Lands vloot In de vorige week kwam op den Amatelveenachen weg by Amsterdam een melkryder met zyn wagentje in eene aloot terecht Iemand die met hem reed zekere B Boogaart van Amstelreen geraakte onder het rytuigen brak zijne beide beenen Aan de gevolgen biervan is by Zond jl in het Wilhetmina goathuii te Amsterdam overleden wel weet is dat zicb zooeven aan het hotel een commissaris van politie heeft aangemeld met een bevelBohritt lot in heobtenisnemicg van den procureurgeneraal te Eennes tegen den graaf ran Trichtvoorde beschuldigd van moord met voorbedachten rade Vl waa daar en heb persoonlijk de politiebeambten gezien die iu de straat stonden te wachten ifAlle duivels dat ia kras 1 prevelde de heer Hanis thans geheel uit het veld geslagen Men heeft den heer Van Triohtvoorde niet aangetroffen maar hij wordt thans gezocht en zijn arreetatte ia zeker want hy kon zich niet meer uit de roi en maken De jonge dame die gij zooeven hier gezien hebt vertelde ray hoewel ik er niets van begreep dat hij zich in zee geworpen had en verdronken was Dat zou erg gelukkig zijn voor u ec voor hen Maar ik kan t byna niet gelooven Als hij ciofa iu zee geworpen had om zich te redden dan hadt gy t tooh moeten zien O neen daarin vergist ge u Ik waa by den gekwetste gebleven Het kwam my volkomen natuurlijk voor dat de heer Van Trichtvoorde zioh na het tweegevecht verwijderde dat ik verzeker t u op myn woord volgens alle regalen afliep De partyen hadden t recbt op elkander toe te loopen en elk dfie schoten telossen De graaf Van Triohtrooide heeft teent geschoten en de heer Ërzee is gevallen Zyn getuige zyn geneesjbeer en ik knielden dadelijk aan zyn eyde maar de heer Van Triohtvoorde had er natuurlijk niets nlftltf te doeo Ikdacht dat hy my hier zou wachtdtL lk zocht hemtoen ik de dame ontmoette wkw zooeven verlatea heeft wvrH w w p A