Goudsche Courant, donderdag 27 september 1894

Directe SpoorwegverblodlDg met GOUDA Zomerdlenst 1894 95 Aaogevaogeo 1 Met Tdd van GreeDWlch ODDA SOTTBKDAM 7 10 7 80 7 46 8 07 8 1S 10 08 10 11 eODDA DIN BAiG 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 8 89 8 55 4 46 27 S 69 7 18 9 87 11 06 11 18 3 10 4 08 4 40 DEN HAAS OOUUA Hago 6 487 807 489 88 0 4810 18 11 8818 15 1 88 2 15 8 45 8 48 4 16 4 48 5 17 7 8 06 S8 10 10 Vqarb ir 7 ri8 11 88 1 88 6 80 6 86 10 10 Hue 8 18 18 8 10 07 11 87 18 41 18 61 1 43 1 57 8 55 4 86 6 8S 6 65 6 41 7 48 10 1511 88 11 43 BOUD A ï TEEOHT Ooudi 6 86 6 10 7 66 8 09 8 8110 19 10 66 18 48 8 88 8 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 38 10 1410 83 Oudew 6 60 8 54 11 0 8 37 6 87 7 59 10 87 Wowdan 6 69 7 08 8 18 11 17 8 46 8 11 6 04 6 45 8 85 8 07 8 56 10 86 Utlwikt 6 18 7 88 8 83 8 41 10 61 11 46 1 80 3 03 3 88 8 60 5 89 8 81 6 6 8 88 t U 10 58 11 10 G O V 1 A A H8TERDAM Gouda 6 40 8 81 lO OSi 10 66 18 11 8 51 4 47 5 88 7 45 10 14 Amitardaa Wp 7 69 9 10 10 66 18 19 1 8 40 6 41 86 0 48 11 18 Iwtndui Oi i lé Ml 11 10 1I M 1 1 Ml I IT 11 11 I BulMib £ T i i i i I I 6 0 7 81 10 Gnuda 6 8075 3 13 8 6310 1610 6212 0318 462 80 2 46 8 16 4 18 4 43 6 80 5 47 7 42 8 8510 10 10 88 O T H E O H T G O D D A Utri dit 8 88 7 60 9 9 6811 84 18 08 18 10 8 65 3 10 3 68 4 43 6 86 3 09 6 6010 84 Wodrden 6 68 8 11 10 16 12 34 4 16 Oudewater 7 07 8 1 10 84 12 4 4 84 Ooukla 7 20 8 88 9 8410 87 12 0612 65 1 82 8 27 8 60 4 37 6 20 7 0 AUSTEKDA M SO CDA 8 40t ll lOt 11 87 8 4O1 4 10 1 60 8 16 6i MO M 10 M 11 11 IMI M i lO Staton Genenuii 2e Kauek ZiUiog ran Dinsdag 25 September 1894 Ia deze xiitiiig der Ttreede Kamer is inge komen een Toorstel raa mr M J P nappel tot wgziging der nog oiet ingevoerde faiUiaaementawet Het strekt om nit artikel 1 te lichten da woorden indien dit in bet gemeenBchappelgk belang zgner scbaldeischers wencheiyk wordt geoordeeld welke woorden by de behandeling der wet in de Tweede Kamer in 1893 er in zyn gebracht Aan de orde is voorts het adres van antwoord zooals dat onlangs door ons ia mede De Igemeene strekking lokte een discussie uit Wel § 3 Lombok De beer Cremer bracht balde aan de gerallenen in de expeditie en was van oordeel dat deze noodzakeiyk en onvermydel k was Hij waarsohuwde de Regeering eohter voor het vestigen van een rechtatreeksch bestuur op het eiland Handhaving van het inlandsch gezag onder toezicht van het Nederlandache gouvernement is volgens hem de aangewezen weg De heer Pgnacker Hordyk vereenigt zich in het algemeen met de woorden van den heer Cremer doch helt meer over tot het afschaffen van het vorstenbeatuur op Lombok De min van koloniën de heer Bergsma zegt dat de R eering daaromtrent nog gsen beslait heeft kunnen nemen en tot vestiging van een rechtatreeksch bestuur niet zou overgaan dan wanneer zulks onverrngdelp is en dau nog in overeenstemming met de Indische autoriteiten By § 4 Landbouw komt de heer Van Eerkwyk op voor de belangen der landbouwers die dringend voorziening vereischen Grondbelasting zoo niet afgeschaft dan toch verminderd laudbouwooderwys beorsbelasting stoomtrammen enz dat zyn eischen dee tyds De heer Van Boraelen wil geen onderscheid tnsschen grondeigenaars en effectenbezitters De min van bnitenlandsche zaken de heer Bodll wil den landbonw helpen maar weet nog niet hoe evenmin ala de heer Kerkwyk Grondbelasting afschaffen gaat niet land en tninbouwonderwya bevorderen en atoomtrammen aanleggen dat wil hy wel maar dat lost de moeiiykheid niet op De heer Bahlmanü ziet alleen heil in verbetering van het muntstelsel en vooral in wederinvoering van gratnrechten Al het andere is van ondergeschikt belang De heer Heemskerk spreekt in denselfden geest waarna de minister betoogt dat protectie niet baten zon eu ook niet door den landbouw verlangd wordt De beeren Pyttersen en Fed brengen het mond en klaawaeer ter sprake 9e diacassie over de maatregelen tegen de veeziekte had wat meer nut dan de vorige gedachten wisseling in zooverre bleek van den zin der Begeering om ze zoo weinig drukkend mogeiyk te maken De Minister verklaarde eenvoudig te doen wat de wet hem voorschreef op een eigenaardige wyze zouden wij daarby willen voegen doch was zelf niet zoo geheel overtuigd dat de maatregelen afdoende zgn De wetenschap heeft op dit gebied haar laatste woord nog niet gesproken dat bleek wel nit het debat en de practyk ook nog niet De heer Van Karnebeek noemt ten slotte de oplossing van het ki recht vraagstuk zoo niet uitsluitend dan toch in de voornaamste plaats de taak dezéf Kamer Hy herinnerde daarby hoe de mislukking van de door de vorige regeering voorgedragen regeling hieraan moest worden toegeschreven dat zy aaar het oordeel van velen in stryd was met de Grondwet en met het staatsbelang In bet voorbygaan werd het der vorige Regeering tot eene grief gemaakti dat zy iu haar rapport aau de Koningin hetwelk tot de ontbinding der Tweede Kamer leidde van deze bezwaren geen melding had gemaakt 8 86 A SA 8 66 9 06 7 86 7 sa 7 8 7 7 68 Gooda 80 HooidnoU Nienwwkerk Oipdla Bottwdun 7 Aottardui 6 6 0 kiMlla 6 10 6 18 Xiemrnkerk 6 10 1 Koordiwlit 6 S it Bead 6 8J 8 86 Ooudl 7 80 8 40 9 09 ZOV H 7 48 B 6S Bl Kr 7 47 Z Z gir 7 68 01 N dL d 8 09 Vqorb 8 07 18 11 01 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 11 10 11 88 De minister R€el antwoordde hierop dat het hem onverschillig is of men de kiesrechtregeling de taak of de voornaamste taak dezer Regeering noemt indien men banr slechts niet de eenige tiak noevit Gedurende de voorbereiding der regeling waaronder mede bogrüpen werd de scfariftelyke eu mondelinge gedachtenwisaeliag met deze Kamer zonden ook andere belangen van wetgevenden aard behartigd kunnen worden Het adres is daarna goedgekeurd Niet onder Bleiawgk maar te Bergschenhoek is Maandagavond eene boerdery afgebrand De brand ontstond te 9 uur by den bouwman A J van Dyk In korten tyd was huis stalling en schuren met den geheele oogst en 100 H L zaad in asch gelegd De bewoners die reeds ter roste waren werden met moeite geröd Twee personen zyn op vermoeden den brand gesticht te hebben gearresteerd Een vader van vyf kinderen te Sneék een man op wiens levensgedrag niets valt aan te merken heeft wegens gebrek aau werk van zyn vrouw de toestemmig gekregen om naar Lombok te gaqn Met leedirezeu znt worden vernomen dat debekende uitgever Martinus Nyhoff te VGravenhi e is overleden in den ouderdam van 67 jaar Na bij zyn vader te Arnhem den boekhnndel te hebben geleerd en by Frederik Muiieren later in het buitenland zyne studiën tehebben voltooid vestigde hy zich te aGraveu faage waar hy sedert 1853 ala uitgever enantiquaar nttam verwierf door zyne wetenschappelijke uitgaven en niet t minst als uitgever van De Ned Spectator c waardoor hyhet middelpunt werd van een grooten kriqgvan letterkundigen van beteekenis i Hy waa eeretid van de vereenigiug tot bevordering van de belangen des boekhandels Te Roermond is gevaukelyk binnengebracht da dagloooer T C uit Swalmen verdacht vao het toebrengen van zwaar lichamelijk letael aan den werkman S aldaar Uit de begrooting voor Binnenl Zaken vermelden wy de volgende poaten De post beteugeling van epedemiache ziekten is 25 000 hooger geraamd Tot beteugeling van besmettelyke veeziekte ia 30 000 meer uitgetrokken Voor aanvulling en uitbreiding der verzamelingen enz te Leiden ia 219 069 uitgetrokken waaruit o a geheel of gedeelteiyk de kosten zullen worden bestreden tot het drukken van den catalogua der verzameling van Japansche boeken de voorbereiding voor de vestiging van eene internationsle vereenigiug te Leiden tot het autotypisch reprodnceere van werken die wegens buitengewone waarde niet verzonden kunnen worden aan eene vreemde boekery Het gebouw ten behoeve der astrophoto graphie by de sterrewacht zou niet 10 000 kosten maar 25 000 De minister onderwerpt dezen post daarom opnieuw aan de wetgevende macht Een eerste termyn van 26 000 is uitgetrokken voor den bouw van een pharmaceutiach laboratorium dat ƒ 125 000 zal kosten Voor de academie te Groningen is o a uitgetrokken 12 000 voor de hulpmiddelen van de scheikunde terwijl eene uitbreiding der bibliotheek wordt voorgesteld die over verschillende jaren verdeeld ƒ 75 000 zal kosten 5000 wordt gevraagd voor de vereeniging van vakonderwys in de zuivelbereiding iu Friesland gevest d te Bolsward met het oog pp de organisatie barer vakschool Voor de wjnterschool te Goes is nu 500 meer aangevrai voor een afzouderlyk leeraar in de schei en natuurkunde Voor oprichting eener wintericboo in Limburg wordt 4500 aangevraagd 19 08 18 18 g M 10 48 10 66 n OJ 11 0 11 18 11 86 10 11 06 7 86 7 47 18 88 18 88 KOTTÏRDA 6 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 9 49 4 67 6 11 6 18 0 82 6 S1 6 86 9 68 lO lO 5 0S 6 80 Het getal rij kslandbonwieeraren zal met 2 worden vermeerderd op een aanvankeiyk tractement van ƒ 2000 met verhooging van 500 na eenige jaren Ten einde in de provinoiSo waar geen rykslandbouwleeraren zyn gevestigd de leeraren iu landbouwkundige vakken aan de winteraoholen of andere door de regeering aan te wyzen personen in de zomermaanden tA belasten met het toezicht op de van rykswegegeiubsidieerde proefreldeu is 1500 voor reis en verblgfkosten meer uitgetrokken Een som van 700 is uitgetrokken ala subsidie van eene door het Nedarlansch landbouw comité ingestelde commissie vau onderzoek naar de meest gewenschte wyze van ontginning van woeste gronden Het voornemen bestaat met de invoering van het onderwys in handenarbeid aan de rykskweekscholen overeenkomstig het plan der commissie van onderznek een proef te nemen aan de school te Haarlem by den aanvang van den ouraua 1895 1896 Daarvoor ia noodig aanstelling eeuer onderwyzerea in handenarbeid h f 1600 en hulpmiddelen 2600 waarop by de begrooting ia gerekend Ieder New Yorkenaar wiat reeds dat by het officieel onderzoek naar de toestanden by de Newyorkache politie veel slechts aail het libht ia gekomen jna T dat het politiecortis een onbeschaamde afzettersbende was zal wet niemand vermoed hebben De Leslies Weekly deelt in de volgende bewoordingen den uitslag van het onderzoek mede Het kost 300 pst om te New York politieagent te worden Het geld moet ergens heeu Het kost 1000 pst om patrolman te worden Dit geld moet ergens been Het koat 10 pst tot 20 000 om politie kapitein te worden Dit geld moet eveneens ergens heen De kapiteins benoemen en ontslaan politiebeambten en dat alles kost geld Meen echter niet dat de politieagenten zelf het geld daarvoor betalen O neen Beschermde ontuöbt en de laagste afzettery brengen het geld op I Een danahuis ie houden koat 50 pst per maand 500 per jaar en 500 pst inschryvingspremie wanneer het district een nieuwen kapitein krijgt En de poHtie commissarisseu verwisselen de kapiteins zeer dikwijls in het belang van den dienste naar be beet Het kost 20 30 pst per maand geestryke dranken te mogen verkoopen zonder vergunning Een aannemer doet goed de politie by gelegenheid 20 pst te betalen opdat zyne werklieden niet in hechtenis genomen worden wegens stremming van het verkeer Een arme jongen die van het schoaupoetaen lee t zaI bet niet schaden wanneer hy der politie per maand 5 pst geeft en den dienstdoenden bgent nu en dan om niet de schoenen poetst Verkoopt Iemand vruchten langs de straat dan moet hy in zijn eigen belang den politie agent vergunning geven van zyo ooft zooveel te eten totdat hy ge 1 uoeg heeft En zoo gaat dit voort Het stelsel 1 vreemdelingen in speelholen te lokken om hen daar teberooveo heeft jarenlang gebloeid onder de onmiddellyke bracberming der politie De politie eiscbt slechts eene uitzondering burgers van NewYork en geestelyken moeten niet lastig gevallen worden Eun geesteiyke dr Parkhurst heeft door zyn aanhouden het onderzoek nitgelokt Tot belooniug daarvtfor heeft hy in vele bladen aau de gemeenste aanvallen blootgestaan Nd durft geen blad deu achteuawaardigen nian meer iets te laste leggeu Maar zal het met dit allea beter worden vraagt de Leslies Weekly Men zal zich wellicht nog herinneren hoe indeityd melding ia gemaakt van eene gereohtelyke ontruiming op den O Z Achterburgwal 198 te Amsterdam welke letteriyk in eene belegering ontaardde Eerst de deur daarna de gang vervolgens de trap alles moeat met de gewapende macht stormenderhand worden genomen waarby de politie onder persooniyke leidmg van deu hoofdcommissaris den heer Steenkamp met water eu steenen werd geworpen terwijl de bewoner met een byi gewapend krachtdadig zich verzette 18 58 1 06 1 18 1 1 1 88 1 44 4 M0 O O D i 11 60 18 J0 4 60 4 67 6 04 6 11 5 80 6 68 8 08 8 10 6 17 6 88 6 48 1 46 1 65 8 08 8 09 8 16 18 08 18 40 8 48 Voorb 6 64 N dL 45 69 Z Zww8 08 Bl Kr i l4 10 18 10 80 10 86 10 41 1 44 1 49 1 68 8 04 8 08 AnilcrdaiilC S Men begreep toen terstond dab dit muiaje een staartje zon hebben en hierin hadden wy ons niet vergist In de terechtzitting van de 4e kamer der Amsterdamsohe rechtbank van heden verscheen ala boklaagde J G van Breemen om zich te verantwoorden ter zake dat hy op 1 Mei 11 zich met geweld en bedreiging met geweld heeft verzet tegen deu deurwaarder C A Ooider die een voonis tot ontroiioiag kwam ten uitvoerieggen daarbij gesteund door wettig assi teerende ambtenaren van politie Ter terechtzitting verschenen als getuigen o a de heeren Steenkamp en Colder die de aanklacht bevestigden terwyl uit bet ganache getuijfenverhoor doidelyk bleek hoe beklaagde op schandelyk brutale wyze was te keer gegaan Het O M hierop met nadruk wyzende requireereude beklaagdea veroordeeliug tot eeq gevangenisstraf van 4 maanden De verdediger toegevende dat de feiten allesriua bewe7en waren vroeg een lichtere straf Uitspraak over 14 dagen Gewenschte uitslag De woning van den dichter Herloazaon in i Leipzig was igelegeii onder de kamer van een joogmensoh die zyne vele vrye uurtjes met onophoudelyk fluitspelen dootbracht Evenals alle dilettanten had qok deze zyn lievelingsstuk dat by daaglyks nreu lang blies ten genoegeb van aich sselven maar tot vervelens toe van zBn poetischen medebewoner Het was het gevoelvolle lied Noch Seville U Herloszson werd door de medische wenschen van zyn buurman ten slotte zoo geroerd dat hy heui op zekeren dag toen hy op zyne fluit weer naar Sevilla reisde het volgende royale voorstel schriftelyk deed toe komen lk bed van uw verlangen naar Sevilla teb volle overtuigd en doe a net voorstel ingeval gij de reis maken wilt de reiskosten tot LQtzen te betalen Deze regelen hadden vanHerlosrson het gewenschte gevolg De fluitspeler trok zooal niet naar Sevilla dan toch uit denabyheid van deu dichter Goede manier van weldoen Bemjamin Pminilitt schreef aan een Eug lsobmao die e Parys in groöte geldverlegenheid zat enW punt naaif zyn vaderland terug tl koeren dian volgenden brief Ik zend u hierby t n Louis d or Ik denk er niet aan deze som te schenken ik wil ze o slechts leeii n Daar gy no r uw vaderland terugkeert 1 het u wel niet aan de gelegenheid onMkeu dat ge door de eene of andere nuttigei bezigheid in staat zult zyn al uwe bcbuldei te beialen Komt ge dan in aanraking metf iemand die zich in gelgke verlegenheid beVindt ala gy nu doet hem dan uwe schuld bver en le a hem de oom ook op dezelfde voorwaarden Op deze wijze zal het getd nog door vele handen gaan eer het by een slecht menach komt die het geheel ten eigen bate gebruikt Dit is eene myoer manioreu vt el goeds met weinig geld te doen Ik ben niet io staat aan weldadige doeleinden veel te besteden en ben dus wel genoodzaakt te overleggen om zoo veel mogelyk met myoe geringe middelen te volbrengen Hoe verkrygt men op eene geraakkelyke wyze meelwormen Voor Vrienden van nachtegalen lyaters spreeuwen enz zyn de meelwormen als spya voor dece vogels onontbeerlyk Op de volgende wyz e kan men gemakkelijk eene menigte dezer insecten verkrp gen Men neemt een groot inmaakglaa legt op den bodem een weinig gist daarop een laagje meel en een paar blaadjoa blauw papier waarop men dan weer een atnk oud vilt een stuk van een oude kous of iets dergelyka legt Dah doet men 10 4 12 meelwormen in het glas bindt het goed toe en plaatst het op eene eeoigsxins warme plaats Na verloop van vier weken reeds zal het geheele glas met meelwormen gevuld zyn U O 8 40 47 9 64 10 01 10 10 11 80 8 10 4 46 4 66 6 08 6 0 6 15 6 81 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 Te Soesterberg Ütr ia een 72 jarige wed hy bet ontsteeken van het haardvuur in aan 6 51 8 80 10 0 4 48 7 08 7 11 7 80 7 88 7 81 9 II 10 U 10 51 19 I 3 41 9 8811 07 4 10 7 884 86 7 10 1 11 LU 9 46 lOJM U M 9 10 8 18 nkiDg gekomen met de vlammea en heeft dearbg zoo ernstige brandwonden g dat zg na herige pynen ia overleden Dezer dagen rerroegde zich in het hotel Het Vliegend Hert tereus station der Gooische Stoomtram te Naarden een heer met de Traag of er voor Reinier Qaint een geheel onbekend persoon aldaar met de tram waren aangekomen eenige kazen en 7 raatjes boter De beambte wiat van niets doch antwoordde dat de zending misschien met de rolgende tram zon aankomen De heer bteef wachten en werkeiyk daar kwamen 7 vaatjes boter en 49 kazen aan afgezonden door de firma Daniels 8 Amsterdam Aansionds nam Beinier Qnint de zending in oogenschouw doch zeide dat er iets aan haperde waarom hg dan ook gaarne het goed zoo spoedig mogelijk wilde terbgzenden Hieraan werd voldafin terwijl Kienier Qaint inmiddels per spoor naat Amsterdam vertrok om de zending daar ini ontvangst te nemen en deze zoo spoedig mfl elgk bjj de firma D te brengen Men kan de verwoQdering van de firma Daniels begrepen toen zg een paar dai en later een bezoek aan den expedient te Naarden brengende om naar de woning van Reinier Quintc te zoaken moest hooren dat deze daar geheel onbekend en de zending nog Wel door B Q zel naar de firma was teraggezonden De 1 wist echter van t niets IDe waarde der leren bedroeg i 178 g Ie Maatschappy t a M V j artsenijkun de IW hare algeme ne vergadering toi 2e elaris benoemd met 68 vaö ide 101 stem dela heer 1 1 van aerSluJi inplaats van aftr deuden ecreta isl flUiBiIlroth iniet iesbltar j l M A p voorstel v i de afWiug iljóÉ HoI and4 tde atdee i latuur te at nOod iteral kosv hef mtreiit aai bor HoU laie ie beéij de wijze iet veearise wéiif besloten pfé contribii ti liugen af te dn en dfüi het yerboogon van f i op t 4 er eaMiyk werd geai ht wjegens di tel die de maats happy gehad tydschrift en vcmr de enqqêj keuring van vee eb vleeach Op voorstel van de öfdeöHng land werd besloten eenei coj lasten met een onderzoek i w rop eene reoi anisatie vai nykundig ondei ya aangewezen i qu kunnen worden geacht en met bet aangeven tevens van ds middelen waardoor de maatsCbappy die hervorming zou kunnen bevorderen Besloten werd zeved commiaaieleden te benoemen en als zoodanig gekozen de faseren dr van der Haraten en Thommaaae leeraren aan de Veeartsenyachool te Utrecht de Jongh tefcarts te Leiden dr Wiertz directeur van de Veeartseny school te Utrecht kolonel Hinze paardenarta te a Hage Lameris diStnctsveearta te s Hage en van der Sluys Ie keurmeester aan het slachthuis te Amsterdam Een vooretel der nieuwe afdeeling ZuidHolhmdc betreffende s Byks Veeartsenysobool werd naar deze commissie verwezen Volgende vergadering te Arnhem PosterUeo en Telegraphie Brieven met aangegeven waarde en pakketten bestemd voor Dedeagh of Dede Agatch in Turkije kunnen thans weder ter verzending langs den weg van Triest worden aangenomen Yersche vruchten kounen in het vervolg ter verzending naar Tunis worden aangenomen Het hulpkantoor te Markeloo wordt met ingang vau 1 November a s tot postkantoor verheven Benoemd 1 Oct Tol brievengaarder te Oudesohans J Pragt tot brievengaarder te 8t Jnnasteen A J Blegenbergh Vwplaatst 1 Oct De brievengaarder G Aiders van Peize naar Muntendam 16 Oct De commiezen der telegraphie van de 1ste klasse J A Ilaink van Deventer naar Zwolle F J Haver Droeze van het bykantoor Boompjes te Rotterdam naar het hoofdtelegraafkantoor aldaar en W J Bierleo van Rotterdam naar het bgkantoor Boompjes aldaar 16 Oct de telegrafiston M A van Hoboken van Rotterdam naar Vlaardiagen J W Komijn van Vlaardingen naar Rotterdam en F E J de BruSn van Rotterdam naar Deventer Ontheven 1 Oct De commies der postergen van de 4de klasse H Kanning te Rotterdam van het beheer van het bgkantoor Kralingen aldaar Belast van 1 October 1894 tot 31 Maart 1895 Do commies der posteryen van de 3de kinase A Lagerwey te Eotterdam met het beheer van het bgkantoor Kralingen aldaar Tgdelgk werkzaam geateld 20 Sept De Directenr van het postkantoor te Kampen E J K van Lidth de Jende op het bsreel van den Inspecteur der Foslernen Zwolle Eervol ontslagen op verzoek 1 Oct De brievengaarder G L Ivens te St JuMtm Vacante Directies Post en Telograafkantoor Kampen Jaarwedde f 2500 en vrije woning Ofschoon aan de ambtenaren der beide dienst uUen vrpeid wordt gelaten om zioh voor j K directie aan te melden hebben toch ingavSip de bepalingen van het Koninkljk besluit van 21 Maart jl n 17 detelegraafambtenaren don voorrang SoUicitatiën in te dienen vóór 15 Oct 1894 Poatkantoor Markeloo a edde f 1200 en vrjje woning itatiën in te dienen vóór 10 Oct 1894 is gebleken dat iu Italië betaliag van invordering aangeboden quitantiea of n papieren geld wordt toegelaten dit papieren geld aan koers onderia kan hiervan het gevolg zyo dat de waarbü bet ingevorderde bedrag overgemaakt een belangrijk lagere som lat dan op de quitautie of den wissel mgednid aandacht der belanghebbenden wordt gevestigd W nsoht men lat betaling ld gevorderd wordt dan is het intevor stnk te voorzien van de aanwyzmg lie en mon naie mótallique c itenlaodscit Overzicht i iyn begrooting vOor het volgende dieiat4am jj Jo FranschAminister van financfën fcaniten op £ r é 428 500 0 bO de uit8 MW f 5000 Binier ï oor bereidingen voor de veijliezingen in jzyn een vrn onl feIangryk mdperk inge 1 alltbaus vQqr degenen iw er buiten Hl ft aantaal itamtn laijnTgroot of nbeduido idh ei of in ai OUyèiii gelyko j artjjei die xm de een of een CtodiÖatii ir wojjaen wpardig gefceotó Eier i i kende irmeerderti det S en dag ett ecbta d ar vorac ynt sli li ht nnt een be m slaf c Éj of dó naauijvA M a wórkelyk persoon aJldU cand Vten oeringe i koojbls dat m do briiiJceMk I en wordeit foegljuiilbt o joQw4 T nae mate van de atemniW Mn krygt het gevoef dH da 8 uit qioet zyn en t n vej iezingen met ongednliib ve ailgen Beernaert heeft Zondag te Thiel t een redevoering gehoaden waarin hg op bandjge wijze gebruik maakte van den machtigen factor in de Belgische politiek de Vlaamsche taal De rede werd door hem in die taal uitgesproken volgens den correspondent van bet Journal de Bruxellea met een onberispelyk accent en de redenaar begon met zich te verontschuldigen dat hjj door gebrek aan gewoonte en oefening de achoone moedertaal zoo moeilyk sprak Daaraan waren schuld zeide hjj de begrippen die vóór een halve eeuw in Vlaanderen heerscbten Toen ging het niet als tegenwoordig het Vlaamsch was een verschoppeling men hoorde het niet in de rechtszalen of de Provinciale Raden en in de meesten onzer gemeenten werd zelfs de officiëele correspondentie io t Fransch gevoerd Daaruit volgde dat iu t onderwijs de Vlaamsche taal achter werd gesteld ik mocht geen Vlaamsch spreken om myn Fransch accent niet te bederven en geen verkeerde spreekwazen te gebruiken en ik hoorde het alleen soma in de keuken en op den preekstoel want in de kerk heeft onze taal tenminste altyd haar rechten gehandhaafd Dat die woorden door daverende toejuichingen werden gevolgd spreekt vanzelf Het vervolg van de redevoering ran den ond minister was een doorloopende verheeriyking van de dericalen en a ichzelf zichzelf vooral Welke partyen heeft de Duitsche keizer toch op het oog gehad toen hy het woord lomwentelingapartyenc gebruikte t Is niet gemakkeiyk te zeggen hoewel de Toornaamste partyen dadelgk verklaard hebben zich daarin met de regeering te willen vereenigeuc Ieder legt het woord op een eigen wijs nit Als men nog dacht zooals gtaht moest bgna iedere party omwentelingsgezind genoemd worden Strooiden niet de progressiaten het zaad voor de sociaal democratie de nationaalliberalen voor de vryzinuige denkbeelden de vry conservQtieven voor het nationaalIibera lisme zoodat eigenlgk alleen de orthodoxe agrariërs ala trouw en loyaal konden beschouwd worden Verstaat men onder omverwerping misdaden als moord brandstichting het werpen metbommenenz sohryft de Vossische Ztg idan zyn feiteiyk reeds üqjjle partyen het eens en is er geen aanleiding om ze tot aaneensluiting aau te sporen Zoodra bleek dat wegens een leemte in het Dnitsche strafwetboek sommige misdaden moeilijker vervolgd konden worden hebben alle partyen dit onmiddeliyk pogen te verhelpen door voor de dynamietwet ta yveren Toen het loos alarm liep van een anarchisten complot stond heel Berign op stelten Wordt onder omverwerping de leer der sociaal democratie over staat en maatschappy bedoeld dan zyn alle partyen de rryzinnigen niet uitgezonderd bereid deze loer te bestryden door hunne eigen leer daartegenover te stel len De Vossiache Ztg erkent dat deze geesteiyke stryd meer ns van slagen heeft als men in gesloten gelederen vecht elk volgens zyn eigen overtuiging dan wanneer het een stryd is op zoo nauw terrein dat ieder een deel zyner overtniging moet ofterenWanneer echter onder omverwerping al verstaan wordt de critiok in woord en schrift in vereenigingen en vergaderingen op het bestaande dan zegt het vryzinnige Beriynache blad gelooven wy niet dat een enkele party alle begeeren de rryheid voor zich dezen stryd zal willen aanvaarden Een telegram nit Yokohama meldt dat de itegeering van Japan tegen 15 Oct het Parlement heeft byeengeroepen ten einde de bekrachtiging te verkrggen van de plannen die ky tegen China in den zin heeft Het Parlement zal byeenkomen te Hiroshima de haven in het zuid westen waar het Japansche hoofdkwartier is gevestigd en waar ook de troepen voor de nienwe expeditie door den Mikado zullen worden geschouwd Wat die plannen van Japan zyn men kaner slechts naar gissen t Ligt voor de hand at zyn regeering hiermee niet te koopt loopt Uaar wel mag men het er voor honden datie spykera njet koppen wil slaan China wilden oorlog rekken en gedurende den op handeii zynden winter Korea maken tot een Moskon voor de Japanners Dat govaar nu wenschtmen bly baar te voorkomen door snelle han deling Te Chemulpo is weer een Japansch legeroorps aan wal gezet sterk 7000 soldaten 3000 koelies en 2000 paarden benevens eenige batteryen berggesohnt en verdere bondpdigdhedeu De troepen zyn onmiddeliyk oplierakt naai Seoul wa r zy voorloopig zullen blyveu Doorde aankomst van deze leraterkingén verkrygtmifarsohalk Yamagata dei vrrts beschikkingover het hopfdcorps Iwilk zich nog steeU t il Pihg Yang bevindt I Men acht het vry zeker dalj dit leger in ujoordweateiyke richting optrekkeide door de lunemingf van de grensstad Wiijn de bezetting vau Korea zal voltooien Ent dan jUisscfaien gaalji het dan op Moek en los Van jWitju naar Jloekden hebben de Chineezen do 8tir tegische beteekenis der verbinding erken nende indertyd een goeden straatweg aange legd Deze Watond is ongeveer 150 KM die vau PingYang naar Witju 175 KM Il i Moekdeulia het Mekka der Cbineezen Daar liggen de onde Mantsjóe keizera begraven en tot het begin van deze eeuw was het by het bQf voorgeschreven dat de keizer een pel mstocht naar de graven zyner voorouders in deze stad moest ondernemen De laatste izer die den tocht deed was Kia King hy bezocht Moekden in het jaar 1804 Sedert wordt alle tien jaar in plechtigen optocht het heilige gelaatc d i een beeltenis des keizers naar Moekden gedragen Het verlies dezer stad zou TBC hooge politieke en godsdienstige beteekenis voor de Cbineezen zyn Moekden is door een dubbelen muur om ringd maar deze ia zeker niet bestand tegen het geschut der Japanners De inneming der stad zou dan ook een minder eclatant feit zyn dan de tocht daarheen Men waagt zich in een vreemd land reertien dagmarschen rer en als daar de stryd wat lang duurde zou men de grootste moeite hebben om aan het noodige proviand te komen Om deze redenen achten velen het onwaarachynlyk dat Japan dezen tocht in den zin heeft Van China hoort men niet veel Do keizorin wednwo heeft weer 3 000 000 taëls ter beschikking gesteld tot het beatryden der oorlogskosten t Zou niet verwonderen als China den stryd sleepende hield om den vyand af te matten en hem later met meer succes te knnnen bestryden De verkiezingen in Bnigarye zyn orer het geheel rustig rerloopen Slechts in enkele plaatsen zooals Czirpan en Panaguritsohe kwamen ongeregeldheden voor De minister president StoïloS had aan de prefecten een rondschryven gericht waarin hy verklaarde dat het de oprechte wensoh der regeering was het volk in staat te stellen de mannen zyner keuse af te vaardigen de plaatseiyke antoriteiten moesten dus zorg dragen elke gewelddadige handeling van de partyen tegen elkander te verhinderen opdat de kiezers in de mogeiykheid zouden zyn eene vrye keuze te doen Stolloff zelf had uit elf districten een nitnoodigiog ontrangen om zich candidaat te stellen Op de officiëele candidateuiyst dei hoofdstad Vwam zyn naam voor met die der andore miniaters Radoslaroff Tontcheff en Zesohoff Zankoff had aan de unionisten in Philippopel verzocht hom en zyn schoonzoon candidaat te stellen Dit werd geweigerd en als reden werd opgegeven dat er m ZuidBulgarye geen aanhangers van Zankoff zyn Hy is echter gekozen in het district Bela Slatina De uitslag der verkiezingen ia gunstig voor de regeering Gekozen zyn 114 aanhangers der regeering en 39 leden der oppositie De regeering beschikt derbalre in de Sobranja welke 150 leden telt over een aaozienlyke meerderheid Ongaregeldbeden ign niet robtgevallen De lAgenoe Baloaniqnec deelt mede dit bat bericht onjuist ia als zon bet jaarfeest vut de vrymaking dar Bulgaren dit jaar niet gevierd zyn op laat der overheid om de gevoeligheid van Rnaland niet te kwetsen De vrymaking van Bnigarye is nooit officieel gevierd wel werden in enkele regimenten feesfelykheden georganiseerd doch 6 hebben ook dit jaar plaats gehad Het eeniga wat meldenswaardig is in deze omstandigheid is dat de Russophielen zich van deelneming aan deze feesteiykheden zorgvuldig onthielden SPECIALITEIT IN PARAPLDIES NAALDPABAPZUIBS van af 1 78 L van OS At E 73 73 Beqrs van Amsterdam SB SIFTKMBISB iVor krs Vil ér 80 80 n 74 lalotkoara IM Vls 7ÖV t Bit 108V 108 l 100 100 144 0S9 IM s 78 lOS SlO 1801 101 IS8 6Si SO s 104 lOOVii 19S 186 104 i 100 83 78 104 99 108 140 1881 101 m 108 41 BI 11 1 S 171 108 1091 108V 41 8 V NzniaiUiU Cert Ned W 8 V dito dito dito i dito dilo dito Si Homu Obl Ooudl 1891 88 I UI IniohrijviDg 186S 81 I OasTlHS Obl in papior 1861 dito in zilver 1868 B Poamoii Oblig met tiokell 8 dilo dito S KosuDn Ubl Coat Sa Serie dito ascoiii 1180 4 ditob Botlii 1889 4 dito bij Hope 1889 ga 4 dito in goud laai 1888 I dito dito dito 1884 5 SriNH Perpet lohuld 1 81 4 Tuani Gcpr Coijv Isen 18 0 4 öao leeniui seris D Geo leeoiatf leria C ZolDArB Ilap Jleo v obl 18 S Uaxioo Obl Bkit Sch 18 0 VajiazuiLi Obl 4 onbef 1881 Ahstiidu Obligatien 1861 8 i EoTTWDiii Sted leen 1886 8V Nao N hSi Handelir aand Asnd b Tab Mij Cartijoalea D ilMaat iliappij dito Arnh Hypollieakb paadbr 4 Cult Uij der Vorstanl aand Gr Hypolbeekb paudbr 4 NsderUndiohe bank aaad Nad Handelmaataob dilo N W fcP o Hyp b pandbr l Solt Hypothaekb paadbr 4 Utr Hypothaekb dito 4 OoaTlKi Oost Hong bank aanj BCSL Hypotheekbank pandb § AmiisA Bouit hypoth pandb 8 Maiw L Q Pr Lien aart 6 N D HoU IJ Spoorw Mij aand Mij tot Eipl V St Spw aand Nad Ind Bpoorwegm aand Nsd ZuidAMk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito I lTlLia Spooiwl 1887 8 A ïobl S 6SV nv Zuid Ilal 8pwmiJ i H obl 8 PoLiK Wanohau Waanen aand 4i EosL ör EuiB Bpw Mü aand I Balliuhe dito aand Faato a dito aand t Inrang Dombr dito aand 6 KanlÉ Cli Azoir Bp kap aand 6 Losowo Bewast Bp Uij oblig sl Orel Tilebsk dito oblig 8 ZnidWait dito aand i dito dito oblig 4 iiy 6BV4 AKBaiKi Cont Pao 8p Mij obl Ohia k North W pr O v aand dito dilo Win St Felar obl 7 Danrer Ic Rio Gr Spm eert T a Illinois Oantral obl in goud 4 Louisr k NaihrillaCart r aandu Mexico N Bpw Mij lehjp o 8 Mis Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario k Weat aand dito Panns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud B St Panl Minn k Maait obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dite Line Col Ie byp O B OilHDi Can 8outh 0en v aand Va 0 Ballw k Nav Ie h d e O Amatard Omnibus Mij aand Bottard Tramweg Maats aand Nin Stad Amsterdam aand S Stad Bolterdam aand 8 BlMn Stad Antwerpenl887 8 Stad Brussel 1886 S a HONO Tbeiss Eegullr Gasellicb 4 OoaTiKR Staataleeoing 1860 B K K Oost B Cr 1880 8 BrlNii Stad Madrid S 1868 Ver Nln Bez Hyp Spohl oert B 411 34 6 Staats loterij Ba Klaasa Trekking ran Woensdag S6 Saptambar 189 1 No 13714 ƒ 5000 No lOlOS 19599 en 198S9 1000 No 1486 1S888 ISSI 1840S enl4BB0 400 No 8774 SOO No 617 684 8007 8448 4414 4869 BB44 6SSB 6638 7S60 lOBOB 14998 I6S17 17881 en 18424 100 Prijien van 70 180 S484 S193 784B 1063B 13199 16709 18368 194 S609 5386 7934 10776 13306 16731 18695 8SB S667 B404 7998 10886 18311 167B7 18740